Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2010-01-25

Sammanträde 2010-01-25

Datum
Klockan
17:00
Plats
Gällöfsta gård, Kungsängen

2 Val av justerare och tid för justering

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

5 Protokoll från handikappråd

6 Plaskdammar i stadens parker - ett tillsynsprojekt

7 Fortums överklagande av miljödomstolens deldom angående Högdalenverket och bemötande av nämndens yttrande

Remiss från Miljööverdomstolen, Mål nr M 3067-09
Dnr 2001-001573-300
(Plan och Miljö)

*
Omedelbar justering

8 Motion (2009:38) från Karin Wanngård (S) om ekoism framför egoism - införande av dubbdäcksförbud

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2009-011510-217
(Plan och Miljö)

9 Rapport från tillsynsprojekt små verkstäder 2009

Dnr 2009-011527-642
(Plan och Miljö)

10 Slutrapport för Energicentrum

Rapport till kommunstyrelsen om miljömiljarden
Dnr 2005-006577-212
(Plan och Miljö)

11 Motion (2009:1) från Malte Sigemalm (S) om miljömässigt energiutnyttjande av stadens markinnehav i andra kommuner

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2009-010748-217
(Plan och Miljö)

Omedelbar justering

12 Förslag till program för Larsboda strand i stadsdelarna Larsboda och Farsta

Remiss från stadsbyggnadsnämnden
Dnr 2007-002017-251
(Plan och Miljö)

Omedelbar justering

13 Ny detaljplan för fastigheten Åstorp 2 m m i stadsdelen Hammarbyhöjden

Remiss från stadsbyggnadsnämnden
Dnr 2009-005831-251
(Plan och Miljö)

Omedelbar justering

14 Utformning av bebyggelse i trafiknära lägen - trafikbuller och planering IV

Information om ett projekt
Dnr 2009-014438-211
(Plan och Miljö)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Program för Vattenfallet 2 inom stadsdelen Råcksta

16 Klimatkampanj Stockholm

17 Svar på skrivelse från Skärholmens stadsdelsnämnd - biogas i Stockholm

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (144 kb)

§1 Närvarorätt

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att medge närvarorätt vid dagens sammanträde till Helena Storbjörk på tillverkningsenheten, livsmedelskontroll, och Monika Gerdhem jurist på avdelningen verksamhetsstöd.

§2 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden utser vice ordföranden Åsa Romson (MP) att tillsammans med ordföranden Ulla Hamilton (M) justera dagens protokoll.

Justering ska äga rum den 1 februari 2010.

§3 Föregående protokoll

Anmäls och antecknas att det vid nämndens sammanträde den 17 december 2009 förda protokoll justerats i korrekt ordning.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

1 Tillsyn

1.1 Ansökan och anmälan, för perioden 2009-11-21 – 2010-01-01, enligt avdelninsgvisa bilagor

1.2 Regelbunden förelagd eller föreskriven rapportering från verksamhet, för perioden 2009-11-21 – 2010-01-01

1.4 Anmälan eller information om missförhållande, för perioden 2009-11-21 – 2010-01-01, enligt avdelninsgvisa bilagor

1.5 Planerad kontroll/tillsyn, för perioden 2009-11-21 – 2010-01-01, enligt avdelninsgvisa bilagor

1.7 Tillsyn övrigt, för perioden 2009-11-21 – 2010-01-01, enligt avdelninsgvisa bilagor

1.8 Samtliga processtyper inom tillsyn av köldmedieanläggningar, för perioden 2009-11-21 – 2010-01- 01, enligt bilagor

2 Remisser

2.1 Kontorsyttranden till KF/KS, enligt bilagor daterade 2010-01-08

2.2 Yttranden till centrala myndigheter av enkel art, för perioden 2009-11-21 – 2010-01-01, enligt bilaga

2.4 Yttranden över remisser från länsstyrelsen i ärenden om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, för perioden 2009-11-21 – 2010-01-01, enligt bilaga

2.8 Yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om bygglov ifråga om ny- och ombyggnation av byggnader och lokaler m.m., för perioden 2009-11-21 – 2010-01-01, enligt bilaga

2.9 Yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om detaljplaner, för perioden 2009-11-21 – 2010-01-01, enligt bilaga

2.11 Yttranden i ärenden enligt alkohollagen, för perioden 2009-11-21 – 2010-01-01 enligt bilaga

2.15 Yttranden i överklagade ärenden, för perioden 2009-11-21 – 2010-01-01 enligt bilaga

3 Allmänt

3.1 Utlämnande av allmän handling och yttranden till kammarrätten i dito ärenden, för perioden

2009-11-21 – 2010-01-01 enligt bilaga

3.2 Avvisning av överklaganden som kommit in för sent, för perioden 2009-11-21 – 2010-01-01 enligt bilaga

3.3 Reservationsvis överklagande för att bevaka nämndens överklagningstid, för perioden 2009-11-21 – 2010-01-01 enligt bilaga

4 Administrativa beslut

4.5 Anställning av personal, för perioden 2009-11-21 – 2010-01-01 enligt bilaga

X Tillsyn

X.1 Föreläggande och förbud, för perioden 2009-11-21 – 2010-01-01 enligt bilaga

(avdelningsvisa listor, listan från livsmedelskontrollen omfattar även beslut om upphävande pga allvarlig avvikelse, omhändertagande av livsmedel – livsmedelskontrollen)

X.3 Lämna klagomåls- eller anmälningsärenden utan åtgärd, för perioden 2009-11-21 – 2010-01-01 enligt bilaga (avdelninsgvisa listor)

X.4 Tillstånd till värmepump med mark eller vatten som värmekälla, för perioden 2009-11-21 – 2010- 01-01 enligt bilaga från avdelningen för hälsoskydd

X.5 Fastställande och ändring av avgifter för prövning och tillsyn inom miljöbalksområdet , för perioden 2009-11-21 – 2010-01-01, enligt avdelninsgvisa bilagor (avdelningsvisa listor samt särskild lista för köldmedieanläggningar)

X.8 Avgifter enligt strålskyddslagstiftningen, för perioden 2009-11-21 – 2010-01-01 enligt bilaga från avdelningen för hälsoskydd

§5 Protokoll från handikappråd

§6 Plaskdammar i stadens parker – ett tillsynsprojekt

Dnr 2009-014460-699

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens rapport, i form av examensarbete från tillsynsprojektet.

 2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar rapporten från tillsynsprojektet till stadsdelsnämnderna, trafik- och renhållningsnämnden och exploateringsnämnden.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 13 januari 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår att (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Åsa Romson (MP), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Tina Kratz (V) enligt följande:

Skötseln av stadens plaskdammar måste skötas på ett mycket bra sätt, det är oerhört viktigt med tanke på de många barn som med uppskattning leker i dessas.

I dagsläget är det många stadsdelar som tilldelas en stramare budget vilket naturligtvis ger minskade resurser för skötsel av plaskdammar. Detta är en situation som i längden är ohållbar.

§7 Fortums överklagande av miljödomstolens deldom angående Högdalenverket och bemötande av nämndens yttrande

Remiss från Miljööverdomstolen, Mål nr M 3067-09
Dnr 2001-001573-300

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att Miljööverdomstolen omformulerar utredningsvillkor U1 i miljödomstolens deldom så att den får följande innehåll:

a. Bolaget skall inom ett år från lagakraftvunnen dom redovisa hur installation av
nödvändig reningsutrustning för panna 1-3 och 6 skall ske och huruvida det är
möjligt att återföra kondensvatten även från panna 4.

b. Bolaget ska installera nödvändig utrustning för att återföra processavlopps-
vatten från panna P4-3 och P6 till processen.

c. Efter vidtagna åtgärder ska bolaget utvärdera hur stor del av process-­
avloppsvattnet som kan återföras. När anläggningen trimmats in ska bolaget
utreda föroreningsinnehåll och -mängder i de delflöden som inte kan
återvinnas till processen. Bolaget ska också föreslå lämplig utsläppspunkt för
det vatten som ska avledas till recipient.

d. Bolaget ska även genomföra ytterligare undersökningar av det dagvatten som
uppkommer inom anläggningen och vid behov vidta utsläppsbegränsande
åtgärder.

Åtgärderna skall vara genomförda och en redovisning av utredningarna inklusive förslag till slutliga villkor enligt punkterna b – d ska ges in till miljödomstolen senast tre år från lagakraftvunnen dom.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämndens remissvar ska översändas till Miljööverdomstolen i två exemplar senast den 1 februari 2010.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 11 januari 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår att (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§8 Motion (2009:38) från Karin Wanngård (S) om ekoism framför egoism - införande av dubbdäcksförbud

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2009-011510-217

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar och åberopar miljöförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 12 januari 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden (se beslutet).

2) Vice ordföranden Åsa Romson (MP), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Tina Kratz (V) föreslår att miljö- och hälsoskydds­nämnden beslutar att bara delvis bifalla förvaltningens förslag till remissvar samt anföra följande:

Staden kan vidta fler åtgärder än idag för att minska den främsta källan till höga PM10 halter i flera områden i Stockholm – dubbdäcksanvändningen. Förbudet mot dubbdäck på Hornsgatan räcker inte för att klara miljökvalitetsnormerna, än mindre riksdagens miljömål.

Trafik- eller miljöförvaltningen bör få i uppdrag att hålla löpande kontakt med transportstyrelsen och departementet kring förberedelserna av miljözonsregler för personbilar. Eftersom Stockholm är ett av de områden där reglerna kommer behöva andvändas är det viktigt att staden arbetar fram och framför synpunkter under den statliga beredningen.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Ulla Hamiltons m.fl. (M) och Karin Karlsbros (FP) förslag.

Reservation

Vice ordföranden Åsa Romson (MP), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Tina Kratz (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Ulla Hamilton m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) enligt följande:

I en motion kräver Karin Wanngårds att Stockholm ska införa ett dubbdäcksförbud, för att spara världens resurser och för att spara pengar åt kommunen. Karin Wanngårds ekonomiskt motiverade dubbdäcksförbud är en mycket farlig väg att slå in på. Lagar och regler på miljöområdet är till för att skydda stockholmarna och deras hälsa, och inte för att spara pengar åt kommunen eller företag. Länge har allt för höga halter av partiklar uppmätts på vissa av Stockholms hårdast trafikerade gator. Där återfinns exempelvis Hornsgatan, som har högst överträdelser av nivåerna som är tillåtna. Den borgerliga stadshusalliansen har, med stöd av alliansregeringen, nu fått verktygen för att ta tag i frågan om lägre partikelhalter i luften. Från och med den första januari 2010 är det förbjudet med dubbdäck på Hornsgatan. Att Karin Wanngårds socialdemokrati vill skjuta upp införandet till nästa vinter, och dessutom göra det med ekonomiska argument, är ett cyniskt och hårt sätt att hantera stockholmarnas hälsa.

§9 Rapport från tillsynsprojekt små verkstäder 2009

Dnr 2009-011527-642

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner rapporten av tillsynskampanjen.

 2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar verkstadsrapporten till deltagande verksamheter, Stockholm Vatten AB, trafik- och renhållningsnämnden samt branschföreningar.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 11 januari 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår att (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§10 Slutrapport för Energicentrum

Rapport till kommunstyrelsen om miljömiljardsmedel
Dnr 2005-006577-212

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner miljöförvaltningens förslag till slutrapport för Energicentrum.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 11 januari 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår att (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Åsa Romson (MP), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Tina Kratz (V) enligt följande:

Stockholms stads kommunfullmäktige avsatte i juni 2003 en miljard för att minska Stockholms miljöskuld och för att förebygga att nya miljöproblem uppstår. Satsningen som fick namnet Miljömiljarden har varit mycket framgångsrik och genererat en stor mängd klimatsmarta projekt. I nuläget går miljömiljardsmedel dock till den dagliga driften av miljöförvaltningen istället för konkreta projekt. Vi vill poängtera att den miljömiljard vi redan avsatt för strategiska investeringar ska användas till detta.

Rapporten visar att energicentrum varit en nyckelaktör för att staden kunnat påbörja arbetet med genomgripande energieffektiviseringar, till gagn både för stadens och verksamheternas ekonomi och för klimatet. Vi anser att energicentrum behöver fortsätta verka och att deras direkta kostnader bäst finansieras genom anslag till miljönämndens budget. Att fortsätta utreda olika interndebiteringsordningar riskerar fördröja, fördyra och försämra energicentrumsverksamhet och därmed ge sämre ekonomi för staden och onödigt hög energianvändning.

Att majoriteten tänker inrätta Energicentrum utan finansiering i budget anser vi vara mycket oansvarigt.

§11 Motion (2009:17) av Malte Sigemalm (S) om miljömässigt energiutnyttjande av stadens markinnehav i andra kommuner

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2009-010748-217

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt ordföranden Ulla Hamiltons (M) och Karin Karlsbros (FP) förslag till beslut:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden avslår motionen.

2 Nämnden anför följande:

Malte Sigemalm föreslår att staden ska bygga vindkraftverk på den mark som staden äger utanför kommunens gränser. Vi motsätter oss bestämt detta. Marken som socialdemokraterna pekar ut är till en mycket hög andel naturreservat, eller mark där klassiska vandringsleder såsom Sörmlandslandsleden går igenom. Här finns även friskvårdsleder, och en stor andel klassisk svensk öppen jordbruksmark. Dessa är öppna ytor som vi inte tycker lämpar sig för anläggande av vindkraftverk.

3 Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 11 januari 2010.

Förvaltningen föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1 Godkänna förvaltningens svar på remissen.

2 Justera omedelbart.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden (se beslutet).

2) Vice ordföranden Åsa Romson (MP), Malte Sigemalm (S) och Tina Kratz (V) föreslår att miljö- och hälsoskydds­nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Ulla Hamiltons m.fl. (M) och Karin Karlsbros (FP) förslag.

Reservation

Vice ordföranden Åsa Romson (MP), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Tina Kratz (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Åsa Romson (MP), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Tina Kratz (V) enligt följande:

Det är glädjande att Miljö och Hälsoskyddsförvaltningen ställer sig positiv till motionen. Förvaltningens svar på motionen visar även på det på vikten av att staden ska vara ägare av den mark som staden äger utanför kommungränsen. Privatisering och utförsäljning innebär att staden mister rådighet över markens framtida användning.

§12 Förslag till program för Larsboda strand i stadsdelarna Larsboda och Farsta

Remiss från stadsbyggnadsnämnden
Dnr 2007-002017-251

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker programmet under förutsättning att bebyggelsen vid Larsboda Strand anpassas så att biologiska spridningsvägar kan bevaras i enlighet med vad som framgår av konsekvensbeskrivningen för natur och rekreation.

2 Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 12 januari 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden (se beslutet).

2) Vice ordföranden Åsa Romson (MP), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Tina Kratz (V) föreslår att miljö- och hälsoskydds­nämnden beslutar att bara delvis godkänna förvaltningens förslag till remissvar samt att anföra följande.

Drevvikens södra strand är en av de få kvarvarande naturstränderna i Stockholms stad. Strandzonen har, tillsammans med Forsåns dalgång, stora naturvärden. Gamla ekar, Saffransticka, orkideen Brunkulla, Brandts fladdermus samt en del andra fladdermusarter, Strömstare mm. Drevviken är som sjö mycket belastad av för höga näringsämnen och börjar nu uppvisa samma igenväxningsproblem som Magelungen. Hornsärv och Axslinga breder ut sig och förhindrar alltmer bad och fiske. Strandområdet inom exploateringsområdet är dessutom utpekat som skredområde.

Forsån (som är ESKO-område) kräver särskilt skydd. Strandskyddet bör inte upphävas utefter Drevviken, varken helt eller delvis. Vi anser att campingstugeområdet ska vara kvar och få status som kolonistugeområde. Klockelund ska skyddas och bevaras (har en del kulturvärden). Stranden utefter Drevviken kan öppnas upp så att en strandpromenad kan anläggas där, mellan Hökarängsbadet och Forsåns utlopp.

Planens förslag på hus utefter Perstorpsvägen, intill Drevviken, bör avslås, liksom byggplanerna på Mårbackagatan. Radhusen öster om Forsån, i Stortorp, anser vi däremot kan byggas då en höjdås skyddar mot ån och Nynäsvägen.

Mellan Perstorpsvägen och Nynäsvägen bör man istället planera för en rad lättindustrihus som det är stor efterfrågan på och som också kan utgöra bullerskydd. Larsboda industriområde bör bevaras och utvecklas. Detta kan i en framtid transportförsörjas med järnväg av den intilliggande Nynäsbanan. Området bör även kompletteras med någon form av inomhussportanläggning, för att skapa lite liv och rörelse i området även kvällstid. Bättre dagvattenskydd måste ordnas mellan industriområdet och Forsån, som ligger nedströms.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Ulla Hamiltons m.fl. (M) och Karin Karlsbros (FP) förslag.

Reservation

Vice ordföranden Åsa Romson (MP), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Tina Kratz (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

§13 Ny detaljplan för fastigheten Åstorp 2 m.m. i stadsdelen Hammarbyhöjden

Remiss från stadsbyggnadsnämnden
Dnr 2009-005831-251

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker detaljplanen för modernisering av befintlig verksamhet vid anläggningen.

 2. Nämnden tillstyrker detaljplanen för ny verksamhet under förutsättning att det i det fortsatta planarbetet kan visas att närboendes hälsa inte påverkas negativt av störningar från verksamheten.

 3. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 11 januari 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår att (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§14 Utformning av bebyggelse i trafiknära lägen – trafikbuller och planering IV

Information om ett projekt
Dnr 2009-014438-211

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förslaget.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 11 januari 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår att (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§15 Program för Vattenfallet 2 i stadsdelen Råcksta

Remiss från stadsbyggnadsnämnden
Dnr 2009-011135-251

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker fortsatt planarbete under
förutsättning att:

- miljökonsekvenser av förslaget beskrivs

- bostäder kan utformas så att stockholmsmodellen för buller klaras.

2 Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 12 januari 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår att (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§16 Klimatkampanj Stockholm

Rapport till kommunstyrelsen om miljömiljardsmedel
Dnr 2005-002163-206

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av delprojektet KlimatAkuten.

 2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av delprojektet Klimatneutrala Stockholmare.

 3. Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av delprojektet Klimatpakten.

 4. Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av projektet Klimatkampanj Stockholm.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 15 december 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår att (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Åsa Romson (MP), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Tina Kratz (V) enligt följande:

Kommunikationsprojekten kring klimatfrågan har enligt rapporterna bidragit till att många stockholmare fått ökade kunskaper och genomfört förändringar som medverkat till minskade klimatutsläpp. Staden har genom dessa miljömiljardsprojekt fått kunskap och utvecklat former för att arbeta med klimatminskningar tillsammans med enskilda och företag. Erfarenheterna behöver nu omsättas till kontinuerligt arbete. Vi har anslagit mer medel för klimatarbete än majoriteten som i princip enbart fortsätter finansieringen av klimatpakten – det projekt som kanske har störst potential att kunna dra in tillräckligt med finansiering från deltagarna för att genomföras ändå. Arbetet med skolungdomar, riktad information för fastighetsägare och dialog med allmänheten om konsumtionens klimatpåverkan bör enligt vår mening vara mer prioriterat att lägga stadens egna resurser på.

Klimatpakten bör i sin fortsatta verksamhet utveckla särskilt stöd till småföretag efter modell från konceptet klimatneutrala företag som utvecklades inom Miljöcentrum för företag.

§17 Svar på skrivelse från Skärholmens stadsdelsnämnd – biogas i Stockholm

Dnr 2009-014417-500

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar miljöförvaltningens svar på skrivelse till Skärholmens stadsdelsnämnd.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 11 januari 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår att (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Åsa Romson (MP) och Tina Kratz (V) enligt följande:

Det är tragiskt att Stockholm under denna mandatperiod avstått från egna investeringar för att möjliggöra mer biogas från de restprodukter som staden ansvarar för; avloppsslam och biologiskt avfall från hushåll och verksamheter. Genom att så som majoriteten av ideologiska skäl överföra ansvaret att utveckla denna biogasproduktion blir biogasutvecklingen i området mer osäker.

Stockholm har dessutom tappat över tre år av möjliga investeringar i ny biogas från restprodukter, något varken gynnar biogasbilsägarna eller miljön. Västerås har sedan länge visat att det går att framgångsrikt samla in organiskt avfall från hushållen, även i flerfamiljhus. Stockholm har tappat tempo helt i onödan.

Staden saknar än så länge en djupare miljödiskussion kring biogas. Åtminstone två aspekter borde analyseras mer:

 1. Biogas från restprodukter kan nå en mycket låg nivå av utsläpp av växthusgaser och samtidigt inte störa andra ekologiska system eller konkurrera om känsliga resurser. Att framställa biogas ur spannmål eller andra grödor kan vara energieffektivt men riskerar, liksom vi sett i studierna kring etanol, att konkurrera med livsmedelsproduktion och öka kolavgången ur jordarna.

 2. Biologiskt avfall som samlas och rötas för biogasproduktion ger även restslam som kan användas som gödningsmedel vid livsmedelsframställning, medan om det biologiska hushålls/restaurangavfallet blandas med avloppsslam (t ex om avfallskvarnar kopplar till VA-nätet) så ökar de slammängder som idag inte återanvänds i livsmedelsproduktionen.

§18 Deltagande i Regionala miljödagen 2010

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt sitt gemensamma förslag:

Beslut

1 Miljö- och hälsoskyddsnämndens sänder 3 + 3 representanter med arvodering till Regionala miljödagen 2010 den 18 februari 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår att (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt sitt gemensamma förslag.

§19 Förvaltningschefens information

Miljödirektör Gunnar Söderholm informerar om läget angående förundersökningen av tunnelbaneincidenten i samband med bergvärmeborrning på Wollmar Yxkullsgatan.