Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2010-03-09

Sammanträde 2010-03-09

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

5 Protokoll från handikappråd

6 Omläggning av IT-verksamhet - upphandling

Dnr 2010-7213
(Verksamhetsstöd)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Miljöprocessutredningens slutbetänkande SOU 2009:45 - Områden av riksintresse och miljökonsekvensbeskrivningar

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2009-14346
(Verksamhetsstöd)

Omedelbar justering

8 Överklagande av förbud mot sopkärlsplacering utanför fastigheten Turbinen 18

Remiss från miljödomstolen, mål nr 4700-09
Dnr 2004-4980
(Hälsoskydd)

*

9 Överklagande av förbud mot sopkärlsplacering utanför fastigheten Propellern 8

Remiss från miljödomstolen, mål nr 4701-09
Dnr 2004-5927
(Hälsoskydd)

*

10 Motion (2009:36) av Yildiz Kafkas (MP) och Cecilia Obermüller (MP) om exploatering av skolgårdar

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2009-11262
(Hälsoskydd)

11 Motion (2009:37) från Karin Wanngård (S) om ekoism framför egoism - källsortera nu

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2009-011504
(Hälsoskydd)

12 Tillsyn av skolor och förskolor

Redovisning av årsrapport 2009
Dnr 2009-387
(Hälsoskydd)

13 Riktad tillsyn fastighetsägare

Årsrapport 2009
Dnr 2009-1307
(Hälsoskydd)

14 Överklagande av Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut angående tillsynsavgift för radonmätning

Remiss från miljödomstolen, mål nr 6736-09
Dnr 2004-6746
(Hälsoskydd)

*
Omedelbar justering

15 Överklagande av beslut om avgift för registrering av livsmedelsanläggning

Remiss från länsstyrelsen, beteckning 281-13996-2009
Dnr 2009-3912
(Livsmedelskontrollen)

*
Omedelbar justering

16 Provtagning av färska kryddor och bladgrönsaker

Dnr 2010-6600
(Livsmedelskontrollen)

17 Minska kväveoxiderna lokalt - en möjlig strategi tills minskade utsläpp blir möjliga?

Svar på skrivelse från Åsa Romson (MP)
Dnr 2009-12062
(Plan och Miljö)

18 Motion (2009:43) av Teres Lindberg (S) om elförbrukningsmätare

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2009-13995
(Plan och Miljö)

19 Motion (2009:39) av Karin Wanngård (S) om ekoism framför egoism - köp tillbaka Fortum?

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2009-11511
(Plan och Miljö)

21 Överklagande av länsstyrelsens beslut gällande tillsynsavgift

Remiss från miljödomstolen, mål nr 6135-09
Dnr 2007-7050
(Plan och Miljö)


*
Omedelbar justering

22 Förslag till detaljplan för Slussen, del av fastigheten Södermalm 7:85 m. fl. i stadsdelarna Södermalm och Gamla stan

Remiss från stadsbyggnadsnämnden
Dnr 2010-5968
(Plan och Miljö)

23 Program för kv. Primus 1 m m i stadsdelen Lilla Essingen

Remiss från stadsbyggnadsnämnden
2006-1894- 251
(Plan och Miljö)Omedelbar justering

24 Remiss om Värtapiren - genomförandebeslut - Valparaiso och Södra Värtan - inriktningsbeslut

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2010-275
(Plan och Miljö)

25 Laddhybrider i Stockholm

Slutrapport i projekt MobilEl
Dnr 2010-6772
(Plan och Miljö)

26 Tillsyn av förorenade områden

Rapport 2009
Dnr 2010-6884
(Plan och Miljö)

28 Förvaltningschefens information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (145 kb)

§1 Närvarorätt

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att medge närvarorätt vid dagens sammanträde till Eva Olofsson, nämndsekreterare på trafikkontorets nämndsekretariat, Arne Jamtrot från avdelningen miljöövervakning, Per Enarsson och Jörgen Bengtsson från avdelningen plan och miljö och Yvonne Moberg och Britt-Marie Sjöberg från avdelningen hälsoskydd.

§2 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden utser vice ordföranden Åsa Romson (MP) att tillsammans med ordföranden Ulla Hamilton (M) justera dagens protokoll.

Justering sker den 15 mars 2010.

§3 Föregående protokoll

Anmäls och antecknas att det vid nämndens sammanträde den 4 februari 2010 förda protokoll justerats i korrekt ordning.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

1 Tillsyn

1.1 Ansökan och anmälan, för perioden 2010-01-09 – 2010-02-12, enligt avdelninsgvisa bilagor

1.2 Regelbunden förelagd eller föreskriven rapportering från verksamhet, för perioden 2010-01-09 – 2010-02-12, enligt avdelninsgvisa bilagor

1.3 Underrättelse från verksamhet om driftstörning, för perioden 2010-01-09 – 2010-02-12, enligt avdelninsgvisa bilagor

1.4 Anmälan eller information om missförhållande, för perioden 2010-01-09 – 2010-02-12, enligt avdelninsgvisa bilagor

1.5 Planerad kontroll/tillsyn, för perioden 2010-01-09 – 2010-02-12, enligt avdelninsgvisa bilagor

1.6 Uppföljning av ställda krav i avslutade ärenden, för perioden 2010-01-09 – 2010-02-12, enligt avdelninsgvisa bilagor

1.7 Tillsyn övrigt, för perioden 2010-01-09 – 2010-02-12, enligt avdelninsgvisa bilagor

2 Remisser

2.2 Yttranden till centrala myndigheter av enkel art, svar på remiss från Naturvårdsverket daterat 2010-02-18

2.9 Yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om detaljplaner, för perioden 2010-01-09 – 2010-02-12

2.11 Yttranden i ärenden enligt alkohollagen, för perioden 2010-01-09 – 2010-02-12

2.15 yttranden i överklagade ärenden, för perioden 2010-01-09 – 2010-02-12

X Tillsyn

X.1 Föreläggande och förbud, för perioden 2010-01-09 – 2010-02-12 enligt bilaga

(avdelningsvisa listor, listan från livsmedelskontrollen omfattar även beslut om upphävande pga. allvarlig avvikelse, omhändertagande av livsmedel – livsmedelskontrollen)

X.3 Lämna klagomåls- eller anmälningsärenden utan åtgärd, för perioden 2010-01-09 – 2010-02-12 enligt bilaga (avdelninsgvisa listor)

X.5 Fastställande och ändring av avgifter för prövning och tillsyn inom miljöbalksområdet , för perioden 2010-01-09 – 2010-02-12, enligt avdelninsgvisa bilagor (avdelningsvisa listor samt särskild lista för köldmedieanläggningar)

X.7 Ärenden enligt livsmedelslagen, godkännande och registrering, återkallelse eller upphävande p.g.a. upphörd verksamhet, fastställande och ändring av avgift för livsmedelskontroll, prövning och registrering, för perioden 2010-01-09 – 2010-02-12, enligt bilaga.

§5 Protokoll från handikappråd

Protokoll nr 6 från miljö- och hälsoskyddsnämndens handikappråd den 14 december 2009 anmäls och läggs till handlingarna.

§6 Omläggning IT-verksamhet - upphandling

Dnr 2010-7213

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att göra nödvändiga avrop av tjänster från stadens avtal med Volvo-IT inom den totala beloppsgränsen 1 500000 kr per år.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 16 februari 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§7 Miljöprocessutredningens slutbetänkande SOU 2009:45 - Områden av riksintresse och miljökonsekvensbeskrivningar

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker utredningens förslag till ändringar i
  kap miljöbalken.

 2. Nämnden framhåller i likhet med utredningen att ett kvarstående utrednings- behov finns för angivna delfrågor.

 3. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 11 februari 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§8 Överklagande av förbud mot sopkärlsplacering utanför fastigheten Turbinen 18

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att miljödomstolen upphäver beslutet från den 15 maj 2006.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 19 februari 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§9 Överklagande av förbud mot sopkärlsplacering utanför fastigheten Propellern 8

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att miljödomstolen upphäver beslutet från den 15 maj 2006.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 19 februari 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§10 Motion (2009:36) av Yildiz Kafkas (MP) och Cecilia Obermüller (MP) om exploatering av skolgårdar

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden avstyrker ett beslut av kommunfullmäktige som skulle syfta till ett exploateringsstopp av Stockholms skolgårdar.

 2. Nämnden tillstyrker att kommunfullmäktige ger i uppdrag till berörda aktörer i staden att kartlägga och utarbeta utvecklingsförslag för Stockholms skol- och förskolegårdar med hänsyn till miljömässiga, lärande och kreativitetshöjande värden.

 3. Nämnden tillstyrker att kommunfullmäktige ger utbildningsnämnden i uppdrag att i samarbete med SISAB och berörda facknämnder samordna kartläggningen och framtagandet av utvecklingsförslag.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 14 januari 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§11 Motion (2009:37) från Karin Wanngård (S) om ekoism framför egoism – källsortera nu

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar och åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Nämnden föreslår kommunfullmäktige att med detta svar anse remissen besvarad.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 23 februari 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§12 Tillsyn av skolor och förskolor

Redovisning av årsrapport 2009
Dnr 2009-387

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens årsrapport.

 2. Nämnden översänder tjänsteutlåtandet och årsrapporten till Utbildningsförvaltningen och Skärholmens stadsdelsförvaltning för kännedom.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 22 februari 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§13 Riktad tillsyn av fastighetsägare

Årsrapport 2009
Dnr 2009-1307

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens årsrapport.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 12 februari 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§14 Överklagande av Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut angående tillsynsavgift för radonmätning

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden avstyrker överklagandet samt yrkar att miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut daterat den 4 oktober 2007 fastställs.

 2. Nämnden uppdrar åt förvaltningschefen att företräda nämnden i ärendet.

 3. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 16 februari 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§15 Överklagande av beslut om avgift för registrering av livsmedelsanläggning

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att länsstyrelsen avslår överklagandet och fastställer nämndens beslut om avgift för registrering av livsmedelsanläggning.

 2. Nämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 3. Nämnden uppdrar åt förvaltningschefen att företräda nämnden i ärendet.

 4. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 19 februari 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§16 Provtagning av färska kryddor och bladgrönsaker

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner anmälan om rapporten.

 2. Nämnden överlämnar rapporten till Livsmedelsverket.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 19 februari 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§17 Minska kväveoxiderna lokalt - en möjlig strategi tills minskade utsläpp blir möjliga

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens svar på skrivelsen.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 15 februari 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordförande Ulla Hamilton m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) enligt följande:

Den borgerliga majoriteten i Stadshuset prioriterar arbetet för att säkra Stockholmarnas hälsa, och välkomnar alla möjligheter att sänka halterna av skadliga ämnen i Staden. Det är mycket bra att stadens olika förvaltningar jobbar på innovativa lösningar; miljöförvaltningen deltar i projekt för att se hur grönska kan användas i stadsbebyggelse, trafikkontoret har lagt partikelabsorberande betongplattor på Hamngatan, och i Söderledstunnels finns redan idag speciell legering som binder avgaser. Vi ser hur svensk spjutspetsteknik kan ge oss lösningar för ett bättre och grönare Stockholm. Överlag kan vi konstatera att staden kan vinna mycket på att få ut mer träd och grönska i stadsbilden, utöver de grönområden som redan idag finns i staden.

Ersättaryttrande

Christian Carlsson (KD) instämmer i Ulla Hamiltons m.fl. (M) och Karin Karlsbros (FP) särskilda uttalande.

§18 Motion (2009:43) av Teres Lindberg (S) om elförbrukningsmätare

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt ordförande Ulla Hamiltons m.fl. (M) och Karin Karlsbros (FP) förslag till beslut.

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden avstyrker motionen, samt anför därutöver följande:

Det är inte, och bör inte heller vara, en kommunal kärnuppgift att låna ut elförbrukningsmätare.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 19 februari 2010.

Förvaltningen föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1 Godkänna förvaltningens svar på remissen.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordförande Ulla Hamilton m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Åsa Romson (MP), Karin Wanngård m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskydds­nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Ulla Hamiltons m.fl. (M) och Karin Karlsbros (FP) gemensamma förslag.

Reservation

Vice ordföranden Åsa Romson (MP), Karin Wanngård m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

Ersättaryttrande

Christian Carlsson (KD) instämmer i Ulla Hamiltons m.fl. (M) och Karin Karlsbros (FP) förslag till beslut.

§19 Motion (2009:39) av Karin Wanngård (S) om ekoism framför egoism - köp tillbaka Fortum

Dnr 2009-11511

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt ordförande Ulla Hamiltons m.fl. (M) och Karin Karlsbros (FP) förslag till beslut.

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden avstyrker motionen, samt anför därutöver följande:

Oppositionen föreslår i sin motion att Staden ska köpa tillbaka Fortum. Det är Fortum Värme som avses, vilket gör att frågan var i sin budget som oppositionen har de nödvändiga ca 15 miljarderna som ett återköp skulle kräva?

Kommunfullmäktige avslog i kommunfullmäktige för bara några månader sedan en motion om att staden skulle starta ett energibolag, och det är tydligt att oppositionen inte kan samordna sina åsikter.

Om det är så att oppositionen tänker avhålla sig från att använda skattemedel och lån för att finansiera köpet måste de ta det från fjärrvärmekunderna själva. Att 15 miljarder i kostnader ska fördelas på de närmare 8000 kunderna, varav 1676 privathushåll i villaområden, känns för oss som en ohemul pålaga.

Oppositionen framställer frågan om hanteringen av Fortum Värme som om det skulle bli billigare och bättre för Stockholmarna om Staden ägde bolaget. Ett återköp skulle som sagt kosta minst 15 miljarder. Till detta ska fogas de miljardkostnader för en forcerad snabbavveckling av Fortum Värmes sista kolanvändning som oppositionen vill genomföra.

Är det någon som tror att fjärrvärmen faktiskt blir billigare av allt detta?

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 1 februari 2010.

Förvaltningen föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1 Godkänna förvaltningens svar på remissen.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordförande Ulla Hamilton m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Åsa Romson (MP), Karin Wanngård m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskydds­nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Ulla Hamiltons m.fl. (M) och Karin Karlsbros (FP) gemensamma förslag.

Reservation

Vice ordföranden Åsa Romson (MP), Karin Wanngård m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

Ersättaryttrande

Christian Carlsson (KD) instämmer i Ulla Hamiltons m.fl. (M) och Karin Karlsbros (FP) förslag till beslut.

§20 Projekt Stockholm Järva – Samarbetsavtal med partners

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att teckna avtal med berörda parter för projektets genomförande.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 15 februari 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§21 Överklagande av länsstyrelsens beslut gällande tillsynsavgift

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att miljödomstolen avslår överklagandet och fastställer länsstyrelsens beslut.

 2. Nämnden åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 3. Nämnden uppdrar åt förvaltningschefen att företräda nämnden i ärendet.

 4. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 19 februari 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§22 Förslag till detaljplan för Slussen, del av fastigheten Södermalm 7:85 m.fl. i stadsdelarna Södermalm och Gamla stan

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker planförslaget under förutsättning att:

- luftkvaliteten i den nya bussterminalens väntrum minst kommer att
motsvara vad som gäller för miljökvalitetsnormen utomhus,


- fortsatt arbete med bostäder anpassas efter de villkor för bl.a. buller som
Länsstyrelsens prövningsdelegation kommer att meddela för den prövade
hamnverksamheten,


- planbestämmelsen om att ljudnivån från stomljud i boningsrum inte får
överstiga 30 dB(A) (slow) inte begränsas till att avse tågtrafik utan allt
stomljud.

2 I det fortsatta arbetet särskilt redovisas hur:

- problemen med överskridanden av miljökvalitetsnormen vid tunnelmynningar
skall följas upp,


- bostädernas lek- och rekreationsmiljöer enligt stadens parkprogram kommer
att tillgodoses,


- ljudnivåer på gång- och cykelvägar samt vistelseytor kan minskas.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 22 februari 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordförande Ulla Hamilton m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP) och Karin Wanngård m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Åsa Romson (MP) föreslår att miljö- och hälsoskydds-­ nämnden beslutar att som tillägg till förvaltningens utmärkta förslag till svar på remissen även anföra följande:

Slussens funktion som kollektivtrafikknytpunkt är viktig för att öka andelen resor som sker med miljöbättre transportmedel. I planerna ingår hittills inte att förbättra anslutningen mellan båttrafik och spår- och bussnätet. Korta omstigningar utan krångliga korsningar eller massor av trappor skulle göra Slussen till ett bra ställe för anslutning av pendeltrafik från skärgården eller Stockholms närområden.

2) Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskydds­nämnden beslutar att i huvudsak tillstyrka förvaltningens svar på remissvar samt i övrigt göra ett tillägg i remissvaret enligt följande:

Inför stundande klimatförändringar är det oerhört viktigt att avbördningen av Mälaren kan öka från dagens mått men även att man studerar eventuell framtida vattenhöjning av Östersjön, så att inte bräckvatten från Saltsjön tränger in i Stockholms viktigaste vattentäkt Mälaren. Vi vill att det i planarbetet utreds hur själva slusskonstruktionen klarar en vattennivå som är 1-2 meter högre än i dag. All byggnation på saltsjösidan måste anpassas till ett vattenstånd av minst +1,6 m över nuvarande gräns och på sötvattenssidan till minst + 2,1.

Vi vill även se en möjlighet för fiskar att passera slusskonstruktionen.

Vi motsätter oss starkt den stora fokuseringen på biltrafik. Den föreslagna åttafiliga bilbron känns helt otidsenlig och den trafikgenomströmning som ingick i uppdraget bygger på en inaktuell prognos. Det aktuella trafikflödet vid Slussen är idag mycket mindre och utrymmet för biltrafik bör därför begränsas. Vi föreslår att det inrättas ett spårreservat på bron för framtida spårtrafik i stället för att satsa på en så hög kapacitet för biltrafik.

Vi ser ingen anledning att underlätta för biltrafik att köra in i Stockholms medeltida stadskärna. Vi vill se fler gågator i hela centrala Stockholm och kring Slussen skulle med fördel gångstråken från Drottninggatan och Västerlånggatan kunna knytas ihop med Götgatan.

Trafiksituationen i dagens Slussen är många gånger både farlig och svåröverblickbar. Den nya Slussen måste erbjuda bra framkomlighet även för gående och cyklister. Konflikter om utrymmet mellan gående, cyklister, biltrafik och kollektivtrafik måste undvikas. Dubbelriktade cykelbanor är uteslutna ur trafiksäkerhetssynpunkt, liksom oklara skillnader mellan cykelbana och trottoar. Vi föreslår att det även byggs en cykelbana utmed tunnelbanebron för att avlasta Slussenområdet en del och få en genare väg mellan Södermalm, Gamla Stan och City

I det föreliggande förslaget fanns tidigare en pendang till Stadsmuseet. Vi uppskattar att den tagits bort, och att Stadsmuseet får ett framförliggande öppet torg. Det är av oerhört stor vikt att Stadsmuseet får utökade publika lokaler i bra läge. Vi vill inte se en ensidig satsning på kommersiella lokaler och restauranger i området utan även lokaler för kulturaktiviteter. Slussen måste bli en levande plats även efter de kommersiella butikernas stängningstider. Det är viktigt att så många utblickar från Södermalm och Södermalmstorg mot Gamla Stan bevaras som det är möjligt.

Vi vill se ett tydligt barnperspektiv i utformandet av nya Slussen. Vattenrummen måste vara tillgängliga för barn, trafiksituationen anpassad efter barns rörelser och en del av lokalerna ska vara upplåtna för barnverksamhet, till exempel ett barnbibliotek.

Vi vill se fördjupade solstudier och hur de planerade byggnaderna på Södermalmssidan skuggar området vid vattnet. Det är viktigt att byggnaderna får en skala som ansluter sig mot vattnet på södra sidan och anpassas mot den lägre bebyggelsen i Gamla Stan.

Gång- och cykelbron mellan Södermalmstorg till Gamla Stan ska utformas så att den möjliggör passager som klarar en högsta lutning på 10 %.

Passager under Centralbron och tunnelbanebron måste göras attraktiva, så att man inte bygger in otrygga platser även i den nya Slussen

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Ulla Hamiltons m.fl. (M), Karin Karlsbros (FP) och Karin Wanngårds m.fl. (S) gemensamma förslag.

Reservation

Vice ordföranden Åsa Romson (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§23 Program för kv. Primus 1 m.m. i stadsdelen Lilla Essingen

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker fortsatt planarbete under förutsättning att:

- bostäder kan utformas så att stockholmsmodellen för buller klaras,

- spridningsberäkningar för luftföroreningssituationen visar att inte någon
miljökvalitetsnorm överskrids.

2 Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 22 februari 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordförande Ulla Hamilton m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP) och Karin Wanngård m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Åsa Romson (MP) föreslår att miljö- och hälso-

skyddsnämnden beslutar tillstyrka nybyggnation på Primus 1 samt skärmskyddshuset i enlighet med miljöförvaltningens förslag, att avstyrka byggnation av strand- och sjöhus och att som tillägg till förvaltningens förslag på remissvar i övrigt anföra följande:

Lilla Essingen är efter utbyggnaden av Luxområdet en av stadens mest tättbebyggda öar. De gröna strandområdena norr om Essingeleden är viktiga som rekreationsytor samt för båtlivet och insatser för att förstärka detta genomfördes i samband med Luxområdets utbyggnad. Det finns därför inte någon grund att upphäva strandskyddsbestämmelserna för de i förslaget planerade strand- och sjöhusen. Uppförandet av en längre huskropp längs Essingeleden skulle dock kunna bidra med välbehövliga lokaler och bostäder samt utgöra avskärmning mot motorvägen.

Vi vänder oss särskilt emot förslaget att bygga nya hus ute i vattnet invid strandlinjen. Miljön i strandområden är extra känslig och värdet av strandpromenader stor för många som bor i närheten. Poängen med en strandpromenad är just att gå längs vattnet och inte tvingas in mellan höga hus och bara skymtar vattnet. Vi beklagar att den borgerliga majoriteten håller på att förändra Stockholms översiktsplan så att stränderna bebyggs i allt större omfattning.

2) Stellan F Hamrin (V) föreslår följande att miljö- och hälsoskydds­nämnden beslutar att i huvudsak tillstyrka förvaltningens svar på remissvar samt i övrigt göra ett tillägg i remissvaret enligt följande:

I den del som avser de s.k. sjöhusen måste det offentliga promenadstråket läggas framför husen på sjösidan. Annars blir det inget sammanhållet stråk för promenad runt hela lilla Essingen så som framförs i ärendet. Detta kan möjliggöras genom spänger som i Hammarby sjöstad eller med en kaj som är fallet i Lux området på andra sidan Essingeleden. Under det fortsatta planarbetet måste översvämningsrisken belysas ytterligare. Eftersom markytan i området är liten är det svårt att anlägga någon form av odlingslotter. Därför föreslår vi i stället att takterrasser med gemensamma utrymmen för bland annat småskalig odling iordningställs.

Parkeringstalet skall vara fortsatt lågt. Vi anser att det skall vara maximalt 0,6 platser per lägenhet i området. Den kollektiva trafiken med buss är god, även tvärbanan finns på gångavstånd på Stora Essingen. Det som fattas i Stockholm är bra kollektiva båtförbindelser, en brygga för kollektiv båttrafik kan med fördel placeras i området.

Skärmbyggnaden utgör ett spännande inslag i miljön och utformningen med sidan mot solen är bra och kommer att ge ett bra ljusinsläpp om de framförvarande husen inte blir för höga. Den skyddade boendemiljön kompenserar att husets ”rygg” vetter mot den hårt trafikerade Essingeleden med trafikrörelser dygnet runt. Vi vill gärna se förslag på odlingsmöjligheter förslagsvis på takterrasser.

Båtuppläggningsplatserna får inte minska i området och ett samarbete måste upparbetas med båtklubben i planarbetet.

Byggnader invid vattnet skall anpassas till den befintliga ön, dvs. utfyllnader skall inte göras, eftersom det strider mot synsättet att behålla stadens front mot vattnet.

Lilla Essingen är efter utbyggnaden av Luxområdet en av stadens mest tättbebyggda öar. De gröna strandområdena norr om Essingeleden är viktiga som rekreationsytor samt för båtlivet och insatser för att förstärka detta genomfördes i samband med Luxområdets utbyggnad. Det finns därför inte någon grund att upphäva strandskyddsbestämmelserna för de i förslaget planerade strand- och sjöhusen. Uppförandet av en längre huskropp längs Essingeleden skulle dock kunna bidra med välbehövliga lokaler och bostäder samt utgöra avskärmning mot motorvägen.

Vi vänder oss särskilt emot förslaget att bygga nya hus ute i vattnet invid strandlinjen. Miljön i strandområden är extra känslig och värdet av strandpromenader stor för många som bor i närheten. Poängen med en strandpromenad är just att gå längs vattnet och inte tvingas in mellan höga hus och bara skymtar vattnet. Vi beklagar att den borgerliga majoriteten håller på att förändra Stockholms översiktsplan så att stränderna bebyggs i allt större omfattning.

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Ulla Hamiltons m.fl. (M), Karin Karlsbros (FP) och Karin Wanngårds m.fl. (S) gemensamma förslag.

Reservation

Vice ordföranden Åsa Romson (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§24 Remiss om Värtapiren – genomförandebeslut - Valparaiso och Södra Värtan - inriktningsbeslut

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker genomförandebeslutet för Värtapiren och inriktningsbeslutet för Valparaiso och Södra Värtan med vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande under förutsättning att beslut om fortsatt inriktning vad gäller bostadsetablering i hamnen utgår från de villkor för hamnverksamhet som meddelas av miljödomstol inom kort.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 12 februari 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Stellan F Hamrin (V) enligt följande:

Syftet med Värtapiren är att koncentrera och förbättra hamnens infrastruktur och därigenom även möjliggöra bostäder i attraktiva lägen. En förändrad hamn är viktig för transporter av såväl människor som gods och är en nödvändighet om Stockholm ska överleva som en hamnstad av betydelse. Just nu pågår en trend att omvandla hamnområden till bostadsområden och många gånger sker det genom att ensidigt bygga bort hamnarna och enbart bygga bostäder och kommersiella faciliteter. Industriområden och hamnområden i stadens närhet försvinner. Vi ser detta som en förlust och det är ett bekymmer.

Samtidigt är det rätt att staden förtätas med bostäder på redan exploaterad mark och att tunga transporter inom staden minskas såsom blir fallet när Norvik kommer till stånd. I en stad behövs dock material för infrastruktur och byggande. Därför måste områden för lossning och lastning av materialet finnas, som asfaltverk, stenkrossar och cementproducenter. Långa transporter till Stockholm måste undvikas. Värtahamnen med den nya piren minskar och koncentrerar hamnområdets yta och ny yta tas av vattenspegeln. Vi menar att man måste breda plats åt verksamheter som har med hamn och fartyg att göra även i en stad.

Miljömässigt kan man hävda att en utbyggnad är nödvändig, eftersom godstransporter till sjöss är bättre för miljön än godstransporter per långtradare och en utbyggnad är ett sätt att styra om gods. Samtidigt ska man vara medveten om att en utbyggnad innebär en exploatering av vattenytan och av stranden och också en påverkan på vattenmiljön i Östersjön.

Det är av stor betydelse att spårkapaciteten till och från piren bevaras och att behovet av bra och bekväm kollektivtrafik för färjepassagerare, boende och andra tillgodoses. Kollektivtrafiken måste prioriteras då många människor kommer att röra sig i området. Busslinjer i närområdet och till piren är inte tillräckligt. Den föreslagna spårväg City måste planeras in och börja byggas samtidigt som bostäder och nya hamnfaciliteter uppförs i området. Ropstens och Gärdets tunnelbanestationer är inte optimala ur resenärssynpunkt. I detaljplanen nämns också Värtabanan och spåren och det är bra, men tonvikten ligger som vi uppfattar det på vägar och bilar. Detta trots att transporter på spår är miljömässigt bättre.

§25 Laddhybrider i Stockholm

Slutrapport i projekt MobilEl
Dnr 2010-6772

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner anmälan av slutrapport från projekt MobilEl.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 9 februari 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§26 Tillsyn av förorenade områden, Rapport 2009

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner rapporten om tillsyn av förorenade områden 2009.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 12 februari 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§27 Deltagande i Förbundet för allmänt hälsoskydds (FAH) vårmöte i Stockholm den 20- 21 april 2010

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt sitt gemensamma förslag:

Beslut

1 Miljö- och hälsoskyddsnämndens beviljar nämndens ledamöter och ersättare att med arvodering delta i FAHs vårmöte den 20 - 21 april 2010 i Stockholm.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår att (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt sitt gemensamma förslag.

§28 Förvaltningschefens information

Arne Jamtrot från avdelningen miljöövervakning informerar om kvicksilver i fisk.

Jörgen Bengtsson från avdelningen plan och miljö berättar om Miljööverdomstolens dom angående villkor för Bromma flygplats.

Miljödirektör Gunnar Söderholm informerar om övriga aktuella domstolsutfall bl.a. att förundersökningen av tunnelbaneincidenten i samband med bergvärmeborrning på Wollmar Yxkullsgatan har lagts ned.