Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2013-09-24

Sammanträde 2013-09-24

Datum
Klockan
17.00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tertialrapport Tertial 2 2013

Dnr 2013-11281
(Verksamhetsstöd)

P
Omedelbar justering

8 Överklagande av nämndens beslut om att lämna klagomål om bullerstörningar från grannar utan ytterligare åtgärd, fastigheten Degeln 2

Yttrande till länsstyrelsen i Stockholms län, 5051-5952-2013
Dnr 2011-10844
(Hälsoskydd)

P
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Yttrande om Kommissionens förslag till ny förordning om offentlig kontroll

Remiss från Livsmedelsverket och Jordbruksverket,
dnr 5.1.17-7711/13
Dnr 2013-10013
(Livsmedelskontrollen)

P
Omedelbar justering

10 Stockholms Hamn AB:s prövotidsredovisning avseende bulleremissioner från hamnverksamheten och tågtrafiken i Värtahamnen-Frihamnen

Remiss från mark- och miljödomstolen, mål nr M 2807-07
Dnr 2007-3605
(Plan och Miljö)

P

11 Motion (2013:51) om möjligheterna att anlägga en vertikal park i city

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 302-977/2013
Dnr 2013-9069
(Plan och Miljö)

P

12 Strategi för miljöbilar och drivmedel - för ett fossilfritt Stockholm

13 Tillsyn av hantering av uttjänta blybatterier

14 Tillsynskampanj VOC-märkning

En rapport från miljöförvaltningen
Dnr 2013-11100
(Plan och Miljö)

P

15 Deltagande i externfinansierat projekt om energieffektivisering

Dnr 2013-11342
(Plan och Miljö)

P
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Rapport - Kemikalier i ytterkläder, tillsyn av detaljhandeln

17 Beskattning av mikroproducerad el m.m.

Remiss från Finansdepartementet, Fi2013/2381
Dnr 2013-11824
(Plan och Miljö)

P
Omedelbar justering

18 EU-konsultation för revidering av grundvattendirektivets bilaga I och II

19 Förvaltningschefens resa till Toronto

Dnr 2013-12090
(Förvaltningschefen)

P

20 Trafikplats Kristineberg, kontrollprogram under byggtiden

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (133 kb)

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tertialrapport Tertial 2 2013 Dnr 2013-11281

§8 Överklagande av nämndens beslut om att lämna klagomål om bullerstörningar från grannar utan ytterligare åtgärd, fastigheten Degeln 2 Yttrande till länsstyrelsen i Stockholms län, 5051-5952-2013 Dnr 2011-10844

§9 Yttrande om Kommissionens förslag till ny förordning om offentlig kontroll Remiss från Livsmedelsverket och Jordbruksverket, dnr 5.1.17-7711/13 Dnr 2013-10013

§10 Stockholms Hamn AB:s prövotidsredovisning avseende bulleremissioner från hamnverksamheten och tågtrafiken i Värtahamnen-Frihamnen Remiss från mark- och miljödomstolen, mål nr M 2807-07 Dnr 2007-3605

§11 Motion (2013:51) om möjligheterna att anlägga en vertikal park i city Remiss från kommunstyrelsen Dnr 2013-9069

§12 Strategi för miljöbilar och drivmedel - för ett fossilfritt Stockholm Dnr 2013-9174

§13 Tillsyn av hantering av uttjänta blybatterier Dnr 2012- 16308

§14 Tillsynskampanj VOC-märkning En rapport från miljöförvaltningen Dnr 2013-11100

§15 Deltagande i externfinansierat projekt om energieffektivisering Dnr 2013-11342

§16 Rapport - Kemikalier i ytterkläder, tillsyn av detaljhandeln Dnr 2012-16258

§17 Beskattning av mikroproducerad el m.m.

§18 EU-konsultation för revidering av grundvattendirektivets bilaga I och II Dnr 2013-11650

§19 Förvaltningschefens resa till Toronto Dnr 2013-12090

§20 Trafikplats Kristineberg, kontrollprogram under byggtiden Dnr 2013-208

§21 Policy för golv med ftalater, skrivelse från Katarina Luhr m.fl.

§22 Ändrat datum för miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde i december 2013

§23 Deltagande vid Regionala luftvårdsdagen den 1 oktober 2013 Nämnden behandlar deltagande för ledamoten Nils Ingelström (M) vid Regionala luftvårdsdagen 2013.

§24 Förvaltningschefens information