Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2018-03-13

Sammanträde 2018-03-13

Datum
Klockan
17:00
Plats
Sheraton Stockholm, Tegelbacken 6

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Motion (2017:59) av Lars Svärd (M) om bötfällning för nedskräpning med cigarettfimpar Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-1562/2017 (Verksamhetsstöd)

8 Motion om att underlätta stadens tillståndsprocesser Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 106-1563/2017 (Hälsoskydd)

9 Fler citybad, motion 2017:71 från Jonas Naddebo, Christina Linderholm och Johan Fälldin, alla (C) Remiss från Kommunstyrelsen, Dnr: 106-1858/2017 (Hälsoskydd)

10 Yttrande över Stockholms stads program för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2018-2021 Remiss från kommunstyrelsen, dnr 154-2048-2017 (Hälsoskydd)

11 Uppföljning av revision av livsmedelskontrollen Brev från Livsmedelsverket, ert dnr 2018/00646 (Livsmedelskontrollen)

12 Förbud mot utsläppande på marknaden av vissa produkter som livsmedel för speciella medicinska ändamål Yttrande till Länsstyrelsen i ärende beteckning 281-53644-2017 (Livsmedelskontrollen)

13 Vägledning för omgivningsbuller och bostadsbyggande (Plan och miljö + Sbk)

14 Rening av dagvatten från befintlig miljöfarlig verksamhet En vägledning för tillsynen med dagvattenstrategin som utgångspunkt (Plan och miljö)

15 Avrapportering av Energi- och klimatrådgivningens arbete i Stockholm stad och regionalt 2017 (Plan och miljö)

16 Tillsynsrapport PCB i byggnader 2017 Rapport från miljöförvaltningen (Plan och miljö)

17 Klimatanalys årsrapport 2017 (Plan och miljö)

18 Tillsynsrapport små verkstäder 2017 Redovisning av miljöförvaltningens rapport (Plan och miljö)

19 Bygg träkvarter i nya Alvik, Motion (2017:55) från Björn Ljung och Peter Backlund båda (L) Remiss från kommunstyrelsen dnr: 106-1475/2017 (Plan och miljö)

20 Utlysa en arkitekttävling för att planera tät naturstad i Årstaskogens krans Motion (2017:57) av Björn Ljung (L) och Peter Backlund (L) Remiss från kommunstyrelsen Dnr: 106-1477/2017 (Plan och miljö)

21 Motion (2017:63) om ett grönt och skönt takpaket för Stockholm Remiss från kommunstyrelsen Dnr 106-1701/2017 (Plan och miljö)

22 Naturreservat för Hagsätraskogen Beslut om samråd (Plan och miljö + Explk + Sbk)

23 Undersökning av parkmark och båtuppläggningsplatser Redovisning av genomförd undersökning (Plan och miljö)

24 Minskad energiåtervinning av fossil plast Utredning om möjligheterna att nå fossilbränslefritt Stockholm 2040 (Plan och miljö)

25 Årsrapport Klimatsmarta stockholmare 2017 Avrapportering Klimatsmarta stockholmares verksamhet samt Klimatpakten och klimatkommunikationen på stadens webb (Plan och miljö)

26 Energicentrums Årsrapport 2017 (Plan och miljö)

27 Naturvårdsverkets förslag till ny förordning om luftvårdsprogram och utsläpp till luft. Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2284 om minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar Remiss från kommunstyrelsen, dnr 110-014/2018 (SLB-analys)

28 Rapportering från myndigheter och kommuner till vattenmyndigheterna om genomförandet av åtgärdsprogram 2016-2021 Utskick från vattenmyndigheterna Dnr 537-15992-17 (Miljöanalys)

29 Samråd - Vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram för nya prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten, reviderade miljökvalitetsnormer för särskilda förorenande ämnen (koppar och zink) i ytvatten och Samråd - arbetsprogram med tidplan inför framtagandet av förvaltningsplan 2021-2027 Remiss från kommunstyrelsen, dnr 133-1772/2017 (Miljöanalys)

30 Grön Nano – innovativ dagvattenhantering Ansökan till Vinnovas utlysning - Utmaningsdriven innovation steg 3 (Miljöanalys)

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Motion (2017:59) av Lars Svärd (M) om bötfällning för nedskräpning med cigarettfimpar Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2017-17243

§8 Motion om att underlätta stadens tillståndsprocesser Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2017-18180

§9 Fler citybad, motion 2017:71 från Jonas Naddebo, Christina Linderholm och Johan Fälldin, alla (C) Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2018-1474

§10 Yttrande över Stockholms stads program för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2018-2021 Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2018-1506

§11 Uppföljning av revision av livsmedelskontrollen Brev från Livsmedelsverket, dnr 2018/00646, Dnr 2017-10757

§12 Förbud mot utsläppande på marknaden av vissa produkter som livsmedel för speciella medicinska ändamål Yttrande till Länsstyrelsen i ärende beteckning 281-53644-2017, Dnr 2017-8952

§13 Vägledning för omgivningsbuller och bostadsbyggande, Dnr 2018-169

§14 Rening av dagvatten från befintlig miljöfarlig verksamhet En vägledning för tillsynen med dagvattenstrategin som utgångspunkt, Dnr 2016-17141

§15 Avrapportering av Energi- och klimatrådgivningens arbete i Stockholm stad och regionalt 2017, Dnr 2018-2009

§16 Tillsynsrapport PCB i byggnader 2017 Rapport från miljöförvaltningen, Dnr 2018-422

§17 Klimatanalys årsrapport 2017, Dnr 2018-2062

§18 Tillsynsrapport små verkstäder 2017 Redovisning av miljöförvaltningens rapport, Dnr 2018-2072

§19 Bygg träkvarter i nya Alvik, Motion (2017:55) från Björn Ljung och Peter Backlund båda (L) Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2018-409

§20 Utlysa en arkitekttävling för att planera tät naturstad i Årstaskogens krans Motion (2017:57) av Björn Ljung (L) och Peter Backlund (L) Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2018-423

§21 Motion (2017:63) om ett grönt och skönt takpaket för Stockholm Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2017-18182

§22 Naturreservat för Hagsätraskogen Beslut om samråd, Dnr 2018-2008

§23 Undersökning av parkmark och båtuppläggningsplatser Redovisning av genomförd undersökning, Dnr 2018-1491

§24 Minskad energiåtervinning av fossil plast Utredning om möjligheterna att nå fossilbränslefritt Stockholm 2040, Dnr 2018-2462

§25 Årsrapport Klimatsmarta stockholmare 2017 Avrapportering Klimatsmarta stockholmares verksamhet samt Klimatpakten och klimatkommunikationen på stadens webb, Dnr 2018-1018

§26 Energicentrums Årsrapport 2017, Dnr 2018-2430

§27 Naturvårdsverkets förslag till ny förordning om luftvårdsprogram och utsläpp till luft. Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2284 om minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2018-408

§28 Rapportering från myndigheter och kommuner till vattenmyndigheterna om genomförandet av åtgärdsprogram 2016-2021 Utskick från vattenmyndigheterna Dnr 537-15992-17, Dnr 2018-2797

§29 Samråd - Vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram för nya prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten, reviderade miljökvalitetsnormer för särskilda förorenande ämnen (koppar och zink) i ytvatten och Samråd - arbetsprogram med tidplan inför framtagandet av förvaltningsplan 2021-2027 Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2017-16699

§30 Grön Nano ­ innovativ dagvattenhantering Ansökan till Vinnovas utlysning - Utmaningsdriven innovation steg 3, Dnr 2018-4048