Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2021-12-14

Sammanträde 2021-12-14

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

8 Remiss av Miljödepartementets promemoria (M2021/01748) Översyn av bestämmelserna om fluorerade växthusgaser, ozonnedbrytande ämnen och tillhörande miljösanktionsavgifter Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2021/1143

9 Uppföljning av kranmärkning i Stockholms Stad

10 Livsmedelsverkets modell för fastställande av kontrollfrekvens för regelbunden riskbaserad offentlig kontroll Remiss från livsmedelsverket, dnr 2020/01137

11 Föreskrifter och allmänna råd om kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll Remiss från livsmedelsverket, dnr 2021/02501

12 Årstaskogen - Årsta holmar naturreservat, förslag till utvidgning och viss revidering

13 Motion om att ersätta tillväxtmålen med hållbarhetsmål av Lisa Palm (Fi) och Malin Ericson (Fi) Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2021/463

14 Producentansvar för bilar respektive däck - nya regler för att genomföra EU:s avfallsdirektiv Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2021/1382

15 Publika laddare på gatumark och i garage år 2020 - Utvärdering

16 Fullföljande av överklagande av Statistiska Centralbyråns (SCB) beslut den 3 november 2021, dnr. A2021/3190 Yttrande till Förvaltningsrätten I Karlstad i mål nr 5806-21

17 Förbud att ta anmälan om förbränning av slam i anspråk Anmälan från Stockholm Exergi om ändring av tillstånd vid Värtaverket avseende slamförbränning vid KVV8

18 Överklagande av Förvaltningsrättens i Stockholm dom den 30 november 2021 i mål nr 7215-21

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Verksamhetsplan 2022 för Miljö- och hälsoskyddsnämnden

§8 Remiss av Miljödepartementets promemoria (M2021/01748) Översyn av bestämmelserna om fluorerade växthusgaser, ozonnedbrytande ämnen och tillhörande miljösanktionsavgifter Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2021/1143

§9 Uppföljning av kranmärkning i Stockholms Stad

§10 Livsmedelsverkets modell för fastställande av kontrollfrekvens för regelbunden riskbaserad offentlig kontroll Remiss från livsmedelsverket, dnr 2020/01137

§11 Föreskrifter och allmänna råd om kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll Remiss från livsmedelsverket, dnr 2021/02501

§12 Årstaskogen – Årsta holmar naturreservat, förslag till utvidgning och viss revidering

§13 Motion om att ersätta tillväxtmålen med hållbarhetsmål av Lisa Palm (Fi) och Malin Ericson (Fi)

§14 Producentansvar för bilar respektive däck – nya regler för att genomföra EU:s avfallsdirektiv Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2021/1382

§15 Publika laddare på gatumark och i garage år 2020 – Utvärdering

§16 Fullföljande av överklagande av Statistiska Centralbyråns (SCB) beslut den 3 november 2021, dnr. A2021/3190 Yttrande till Förvaltningsrätten I Karlstad i mål nr 5806-21

§17 Förbud att ta anmälan om förbränning av slam i anspråk Anmälan från Stockholm Exergi om ändring av tillstånd vid Värtaverket avseende slamförbränning vid KVV8

§18 Överklagande av Förvaltningsrättens i Stockholm dom den 30 november 2021 i mål nr 7215-21