Din position: Hem > Stockholms stad > Norrmalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-09-27

Sammanträde 2018-09-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
Sankt Eriksgatan 117, plan 4, konferensrum Kungsträdgården

Tema. Vision Klara - Maria Stigle, trygghets- och säkerhetssamordnare, och Måna Gauffin, k Läs mer...ommunpolis, informerar

2 Anmälan av övriga frågor och fastställande av dagordning

3 Information från förvaltningen

5 Utredning om införande av bemanningsenhet i pilotform inom förskola Norrmalm och Östermalm

Dnr 2018/349-1.2.1.
Norrmalm och Östermalms stadsdelsförvaltningar har ett kontinuerligt behov av vikarier inom förskolan. Förvaltningarna upplever att kvalitén och kontinuiteten avseende tillfällig personal i verksamheten behöver stärkas. Norrmalm och Östermalms stadsdelsförvaltningar fick ett uppdrag i verksamhetsplan för 2018 att utreda införandet av en gemensam bemanningsenhet i pilotform.

Governo har bistått förvaltningarna i utredningsarbetet. Stadsdelsförvaltningen är positiv till de förslag som anges i slutrapporten från Governo. Förvaltningen anser att ett införande av en bemanningsenhet skulle möjliggöra att barnen ges tillgång
till fler kompetenta och erfarna vikarier och därmed en verksamhet med högre kvalitet. Goda arbetsvillkor skulle även främjas.
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner redovisning av utredningsuppdraget.

6 Gemensam upphandling av årsentreprenörer för parkinvesteringar

Dnr 2018/122-2.2.2.
Avtalet med Bite Mark och Anläggning AB som gemensam årsentreprenör för mindre parkinvesteringar och underhåll inom stadsdelsområdena Norrmalm, Östermalm, Södermalm och Kungsholmen löper ut 31 mars 2019. Avtalet går inte att förlänga ytterligare.

Förvaltningen föreslår stadsdelsnämnden besluta att delta i
en för stadsdelsnämnderna Norrmalm, Östermalm och Kungsholmen gemensam upphandling av årsentreprenör för mindre parkinvesteringar.

Avtalsstart är beräknad till 1 april 2019. Avtalstiden förslås vara två år med möjlighet till förlängning i ytterligare maximalt två år (1 1).
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Gemensam ramavtalsupphandling av missbrukarvård

Dnr 2018/388-2.2.1.
Stockholms stad har sedan år 1993 genomfört gemensamma ramavtalsupphandlingar av insatser inom missbrukarvård.
Vid upphandlingarna har samtliga stadsdelsnämnder och socialnämnden deltagit. Nuvarande avtal löper ut den 31 december 2019 utan möjlighet till förlängning. En förnyad upphandling kommer därför att göras.

Förvaltningen ser många fördelar med att delta i en gemensam upphandling för insatser inom områdena behandlingshem, boenden och öppenvård och föreslår att nämnden beslutar att delta i upphandlingen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Gemensam ramavtalsupphandling av insatser för barn, unga och deras familjer

Dnr 2018/389-2.2.1.
Stockholms stad har under de senaste åren genomfört gemensamma ramavtalsupphandlingar av insatser för barn, ungdomar och deras familjer. Vid upphandlingarna har samtliga stadsdelsnämnder och socialnämnden deltagit. Nuvarande avtal löper ut den 31 december 2019 utan möjlighet till förlängning. En förnyad upphandling kommer därför att göras.

Förvaltningen ser många fördelar med att delta i en gemensam upphandling för insatser i form av dygnetruntvård, öppenvård och jourhem för barn, ungdomar och deras familjer och föreslår att nämnden beslutar att delta i upphandlingen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Ny entré till Vasaparken utefter Torsgatan - godkännande av program och genomförande

Dnr 2018/147-3.1.
En ny entréplats till Vasaparken/Sabbatsbergsparken planeras
att byggas. Den aktuella platsen för den nya entrén ligger utmed Torsgatan, snett mitt emot Bonniers konsthall. Norrmalms stadsdelsförvaltning och Bonnier Fastigheter AB har gemensamt tagit fram ett program för den nya entréplatsen och beslutat ingå avtal om finansiering, projektering och genomförande.

Målet med den nya entréplatsen är att göra den här delen av Torsgatan mer trivsam och livfull och samtidigt förbättra tillgängligheten till parkmiljön. Förslaget innebär att en ny bred trappa, en ramp och ett terrassplan med sittmöjligheter skapas. Förslaget innebär också att den befintliga trappan som finns på platsen kompletteras och att belysningen förstärks.

Norrmalms stadsdelsnämnd bidrar med 1,2 miljon kr för byggnation av den nya entréplatsen. Entrén planeras att stå färdig hösten 2019.

10 Ansökan om projektbidrag - SPF Seniorerna Norrmalm

Dnr 2018/334-5.4.
SPF Seniorerna Norrmalm har inkommit med en ansökan om
17 000 kronor i projektbidrag. Ansökan avser resor för grupp-ledare till och från olika projekt, bidrag för programblad till medlemmar samt bidrag till uppvaktning av jubilarer. SPF har tidigare i år ansökt om projektbidrag för olika träffpunkter, såsom promenad, bokklubb och filmklubb, även för studiebesök och olika föredrag. Sammanlagt har SPF beviljats bidrag med 46 500 kronor för dessa projekt.

I enlighet med stadsdelsnämndens riktlinjer för bidragsgivning
kan projektbidrag beviljas till föreningar och frivilliga organisationer som, på lokal nivå, bedriver verksamhet som kompletterar eller stödjer nämndens verksamhet för boende inom stadsdelsområdet. Bidrag kan beviljas för speciella ändamål och projekt. Det som anges i SPF:s nu aktuella ansökan kan inte räknas som projekt utan som löpande verksamhet. Förvaltningen föreslår därför att ansökan avslås.
För år 2018 har nämnden avsatt 300 000 kronor för projekt-bidrag. Tidigare under året har bidrag beviljats till sex olika föreningar på sammanlagt 207 500 kronor.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Ansökan om projektbidrag för 2018 - teaterföreningen Tage Granit

Dnr 2018/425-5.4.
Teaterföreningen Tage Granit har inkommit med en ansökan om 40 000 kronor i projektbidrag. Av ansökan framgår att teater-föreningen är en uppsökande teater för barn och unga. Inför premiären av den nya föreställningen Fatimas resa, som riktar sig till unga i mellanstadieåldern samt familjer, vill föreningen etablera sig på den offentliga stockholmsscenen och söker stöd från stadsdelsnämnden för etableringen.

I enlighet med stadsdelsnämndens riktlinjer kan projektbidrag endast beviljas till föreningar och organisationer som bedriver verksamhet på lokal nivå riktad till boende inom stadsdels-området.

Föreställningen Fatimas resa vänder sig till alla barn i mellanstadieålder samt familjer inom staden och inte specifikt till boende inom stadsdelsområdet. Teaterföreningen Tage Granit uppfyller därmed inte kriterierna för att beviljas bidrag från Norrmalms stadsdelsnämnd. Förvaltningen föreslår därför att ansökan avslås.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Svar på remisser

12 Med tillit växer handlingsutrymmet och En lärande tillsyn - svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2018/377-1.5.1.
Kommunstyrelsen har begärt yttrande från Norrmalms stadsdels-nämnd med anledning av Tillitsdelegationens betänkanden Med tillit växer handlingsutrymmet och En lärande tillsyn. Remissen består av ett huvudbetänkande och ett delbetänkande där det första belyser statens styrning av kommunsektorn men också den interna styrningen inom kommunerna. Avgränsningen här är välfärds-tjänster inom hälso- och sjukvård, skola och omsorg.

I delbetänkandet En lärande tillsyn belyses uppdraget att utveckla den statliga tillsynen.

Tillitsdelegationen föreslår en mängd förbättringar när det gäller den tillitsbaserade styrningen och ledningen. De lagförändringar som föreslås är en ändring i skollagen där det tvingande vites-föreläggandet tas bort. I patientsäkerhetslagen föreslås det att bestämmelsen som betonar att IVO:s tillsyn främst ska inriktas på granskning av vårdgivarens systematiska patientsäkerhets-arbete tas bort. Detta då patientsäkerhetsarbetet endast utgör en av flera viktiga dimensioner av god vård och tillsynen bör därför inte ha en för smal inriktning. Vidare föreslås att den statliga tillsynen ska vara situations- och verksamhetsanpassad.

Förvaltningen ställer sig positiv till förslagen i Tillits-delegationens betänkanden. Förvaltningen stödjer det resonemang som ligger bakom föreslagna lagförändringar.

13 God och nära vård, en primärvårdsreform - svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2018/426-1.5.1.
Kommunstyrelsen har begärt yttrande från bland annat Norrmalms stadsdelsnämnd med anledning av delbetänkandet God och nära vård - En primärvårdsreform av utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård. Syftet med utredningen är att samordnat utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primärvården.

Primärvården ska utgöra navet i all hälso- och sjukvård och organiseras så att tillgängligheten gällande de insatser som omfattas av uppdraget är mycket god. Primärvården ska svara för sådan brådskande hälso- och sjukvård som inte av kvalitets- eller effektivitetsskäl kräver särskilda tekniska resurser eller annan specialistkompetens. Patientens delaktighet betonas.

Förvaltningen är positiv till de förslag som läggs fram i del-betänkandet. Delbetänkandet visar vägen för att möta de behov
som kommer att uppstå till följd av den demografiska och epidemiologiska utvecklingen, behov som dagens hälso- och sjukvårdssystem inte kan tillgodose.

14 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms stad, förslag till ändringar - svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2018/395-1.5.1.
Kommunstyrelsen har begärt yttrande från ett antal stadsdels-nämnder med anledning av förslag till ändringar av stadens allmänna lokala ordningsföreskrifter. Remissen behandlar ett antal paragrafer i stadens allmänna lokala ordningsföreskrifter där behov av revidering har uppmärksammats och där även Polismyndigheten har haft önskemål om revidering.

Förvaltningen ställer sig i stort positiv till de föreslagna förändringarna men har synpunkter på 16 § gällande förbud mot tillfällig försäljning och de områden där förändringar föreslås. Synpunkterna gäller de gator som i förslaget inte ska omfattas av förbud gällande tillfällig försäljning, Smedsuddsvägen samt Smålandsgatan mellan Birger Jarlsgatan och Nybrogatan. Det framgår inte av underlaget varför förbud mot tillfällig försäljning inte längre ska gälla dessa gator.

15 Detaljplan för Sju Sekel 1 - svar på remiss från stadsbyggnadskontoret

Dnr 2018/369-1.5.3.
Stadsbyggnadskontoret har bjudit in bland annat Norrmalms stadsdelsnämnd till samråd om förslag till detaljplan för fastigheten Sju Sekel 1. Planförslagets huvudsyfte är att möjliggöra en ny byggnad i norra delen av Kungsträdgården. Teknikföretaget Apple har förvärvat tomträtten och vill bygga en butik på platsen.

Planförslaget visar tydligt att det finns en hel del utmaningar och strategiska frågor som behöver studeras vidare i det fortsatta arbetet med att utveckla den aktuella platsen. Förvaltningen anser att en ny byggnad på platsen ska underordna sig parken vad gäller storlek och skala samt berika det offentliga rummet. Förvaltningen förespråkar en lägre, mindre och nättare byggnad.

Enligt förvaltningen ska detaljplanen ange att en servering mot parken ska inrymmas i byggnaden, vilket skapar förutsättningar för att platsen blir mer livfull samt att det knyter an till platsens historia. Enligt förvaltningen är en servering på platsen mer lämplig än en butik. Förvaltningen anser att försäljning av varor inte ska få dominera i parken då det riskerar att urholka miljön som park och offentlig plats. Enligt förvaltningen finns det förbättringspotential för planområdet, till exempel vad gäller trygghet och tillgänglighet.

Anmälningsärenden

16 Verksamhetsuppföljning Väderkvarnens vård- och omsorgsboende

Dnr: 2018/316-1.2.
Årets verksamhetsuppföljning på Väderkvarnens vård- och omsorgsboende (hädanefter kallat Väderkvarnen) genomfördes den 24 maj.

Verksamhetsuppföljningen visar att teamarbetet har startat och
att de äldre är trygga och nöjda med bemötandet. Insatser har genomförts för att förbättra måltidsupplevelsen. Utomhusvistelse och aktiviteter förblir ett pågående utvecklingsområde.

Rutiner för egenkontroll finns och det är viktigt att resultatet
av egenkontrollen analyseras och används i det fortsatta utvecklingsarbetet. Behovet av att vidareutveckla egenkontrollen gäller även hälso- och sjukvården. Vidare har Väderkvarnen haft svårigheter gällande personalkontinuiteten i hälso- och sjukvården. Det här innebär att verksamheten inte har kunnat utveckla hälso- och sjukvården i den utsträckning man önskat utan har fått arbeta med att utföra grundläggande arbetsuppgifter.

Förvaltningens sammantagna bedömning är att de äldre på Väderkvarnen erbjuds en vård och omsorg av god kvalitet.

17 Tyck till om Observatorielundens nedre del - samman-ställning av inkomna synpunkter under dialogträff 29 maj 2018

Dnr 2018/454-1.2.3.
Stockholms stad arbetar tillsammans med polisen för att skapa en trygg och trivsam miljö kring Observatorielunden, dammen och stadsbiblioteket. Ett nätverk med aktörer som på olika sätt arbetar i och kring Observatorielunden bildades under våren 2018 och leds av Norrmalms stadsdelsförvaltning. Övriga aktörer i nätverket är förnärvarande trafikkontoret, fastighets-kontoret, kulturförvaltningen, utbildningsförvaltningen och kommunpolisen från lokalpolisområde Norrmalm.

Dialog med allmänheten är en viktig del av arbetet med att utveckla stadens offentliga platser och en dialogträff anordnades därför i Observatorielunden i maj 2018.

Sammanställning av de synpunkter och frågor som inkom under dagen anmäls härmed för kännedom. Förvaltningen föreslår att det läggs till handlingarna.

18 Granskning av järnvägsplanehandlingar för T-banan till Arenastaden

19 Protokoll från Norrmalms råd för funktionshinderfrågor

20 Protokoll från Norrmalms pensionärsråd

21 Protokoll från förvaltningsgruppen

22 Beslut fattade enligt delegation

23 Inkomna och upprättade handlingar

24 Övriga frågor

OBS. Allmänheten har inte rätt att närvara vid nämndens behandling av nedanstående ärenden.

Slutet sammanträde

25 Anmälan av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktions-hindrade (LSS) - kvartal 2 år 2018

Dnr 2018/430-1.2.1.
Kommunerna har, enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kvartalsvis rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Skyldigheten gäller även att rapportera avbrott i verkställigheten och återanmäla tidigare anmälda ärenden fram till dess att besluten är verkställda. Rapporteringen görs även till äldrenämnden, socialnämnden
och stadens revisorer.

Rapporterade beslut anmäls i sin helhet till sociala delegationen och som en sammanställning till stadsdelsnämnden.

26 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § första stycket föräldrabalken (FB)

27 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § första stycket föräldrabalken (FB)

28 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § första stycket föräldrabalken (FB)

29 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken (FB)

30 Protokoll från sociala delegationen

Cirkulerar under sammanträdet.

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av övriga frågor och fastställande av dagordning

§3 Information från förvaltningen

§5 Utredning om införande av bemannings-enhet i pilotform inom förskola Norrmalm och Östermalm Dnr 2018/349-1.2.1.

§6 Gemensam upphandling av årsentreprenör för parkinvesteringar Dnr 2018/222-2.2.2.

§7 Deltagande i gemensam ramavtals-upphandling av missbrukarvård Dnr 2018/388-2.2.1.

§8 Deltagande i gemensam ramavtals-upphandling av insatser för barn, ungdomar och deras familjer Dnr 2018/389-2.2.1.

§9 Ny entré till Vasaparken, utefter Torsgatan Dnr 2018/147-3.1.

§10 Ansökan om projektbidrag från SPF Seniorerna Norrmalm Dnr 2018/334-5.4.

§11 Ansökan om projektbidrag från teaterföreningen Tage Granit Dnr 2018/425-5.4.

§12 Med tillit växer handlingsutrymmet och En lärande tillsyn ­ svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 2018/377-1.5.1.

§13 God och nära vård- En primärvårdsreform ­ svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 2018/426-1.5.1.

§14 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms stad. Förslag till ändringar - svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 2018/395-1.5.1.

§15 Detaljplan för Sju Sekel 1 ­ svar på remiss från stadsbyggnadskontoret Dnr 2018/369-1.5.3.

§16 Verksamhetsuppföljning Väderkvarnens vård- och omsorgsboende Dnr 2018/316-1.2.

§17 Tyck till om Observatorielundens nedre del ­ sammanställning av inkomna synpunkter under dialogträff 29 maj 2018 Dnr 2018/454-1.2.3.

§18 Granskning av järnvägsplanehandlingar för utbyggnaden av tunnelbanan till Arenastaden ­ svar på remiss från förvaltningen för utbyggd tunnelbana (FUT), Stockholms läns landsting Dnr 2018/386-1.5.1.

§19 Protokoll från Norrmalms råd för funktionshinderfrågor

§20 Protokoll från Norrmalms pensionärsråd

§21 Protokoll från förvaltningsgruppen

§22 Beslut fattade enligt delegation

§23 Inkomna och upprättade handlingar