Din position: Hem > Stockholms stad > Norrmalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2019-02-07

Sammanträde 2019-02-07

Datum
Klockan
17:30
Plats
Sankt Eriksgatan 117, plan 4, konferensrum Kungsträdgården

Tema: Verksamhetsplan 2019 för Norrmalms stadsdelsnämnd.'

2 Anmälan av övriga frågor och fastställande av dagordning

3 Information från förvaltningen

5 Skolchef för skolformen förskola Norrmalms stadsdels-förvaltning

Dnr 2018/639-1.1.
Huvudmannen ska enligt 2 kap. 8 a § skollagen utse en skolchef som ska biträda
huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i
huvudmannens verksamhet.

Förvaltningen föreslår att nämnden utser avdelningschefen för förskole- och
fritidsavdelningen till skolchef för skolformen förskola.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Entledigande av dataskyddsombud samt val av nya dataskyddsombud för Norrmalms stadsdelsnämnd

Dnr 2019/24-1.1.
Dataskyddsförordningen (GDPR) beskriver principer och ansvar för dataskyddsarbetet
inom stadsdelsnämndens ansvarsområde. Dataskyddsförordningen medför bland
annat att dataskydds-ombud ska utses och rapporteras till Datainspektionen.

Norrmalms stadsdelsförvaltning föreslår att nämnden entledigar Christer Bergman som
dataskyddsombud samt väljer Anna-Carin Wallin och Jenny Eriksson till nya
dataskyddsombud för Norrmalms stadsdelsnämnd.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6:b Entledigande av ledamot och val av ny ledamot i sociala delegationen år 2019

Anmälningsärenden

7 Matlådor till kunder inom Hemtjänst Norrmalm - resultat från kundundersökning samt testgrupp

Dnr 2018/622-1.2.1.
Sodexo AB levererar matlådor till kunder inom Hemtjänst Norrmalm. Som en del av
uppföljningen av avtalet med leverantören har en testgrupp provsmakat maten. I
samband med detta har även kunderna erbjudits lämna omdömen om
de matlådor de beställt under en veckas tid.

Kundernas snittbetyg på totalt 18 matlådor med varierande innehåll blev 4,4 på en
femgradig skala. Testgruppens snitt-betyg på tre provsmakade rätter blev 2,5 och 3,5
samt 4,2. Även detta på en femgradig skala.

8 Redovisning av upphandling av utryckning vid trygghetslarm och hemtjänstinsatser nattetid

Dnr 2018/235-2.2.2.
Förvaltningen har på nämndens uppdrag upphandlat utförare av utryckning vid
trygghetslarm och planerade hemtjänstinsatser nattetid. Upphandlingen omfattar
Hemtjänst Norrmalm samt den hemtjänst Kungsholmens stadsdelsnämnd driver i egen
regi.

9 Protokoll från Norrmalms råd för funktionshinderfrågor

10 Protokoll från Norrmalms pensionärsråd

11 Protokoll från förvaltningsgruppen

12 Beslut fattade enligt delegation

13 Inkomna och upprättade handlingar

14 Övriga frågor

OBS. Allmänheten har inte rätt att närvara vid nämndens behandling av nedanstående
ärenden.

Slutet sammanträde

15 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänst-lagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) - kvartal 4 år 2018

16 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

17 Protokoll från sociala delegationen

Cirkulerar under sammanträdet.

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av övriga frågor och fastställande av dagordning

§3 Information från förvaltningen

§5 Skolchef för skolformen förskola Norrmalms stadsdelsförvaltning Dnr 2018/639-1.1.

§6 Entledigande av dataskyddsombud samt val av nya dataskyddsombud för Norrmalms stadsdelsnämnd Dnr 2019/24-1.1.

§6:B Entledigande av ledamot och val av ny ledamot i sociala delegationen år 2019 Dnr 2019/80-1.1.

§7 Matlådor till kunder inom Hemtjänst Norrmalm Resultat av kundundersökning och testgrupp Dnr 2018/622-1.2.1.

§8 Redovisning av upphandling av utryckning vid trygghetslarm och hemtjänstinsatser nattetid Dnr 2018/235-2.2.2.

§9 Protokoll från Norrmalms råd för funktionshinderfrågor

§10 Protokoll från Norrmalms pensionärsråd

§11 Protokoll från förvaltningsgruppen

§12 Beslut fattade enligt delegation

§13 Inkomna och upprättade handlingar