Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2019-06-13

Sammanträde 2019-06-13

Datum
Klockan
18:00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

1 Val av justerare och dag för justering

Upprop och närvaroregistrering, val av protokollsjusterare, tid för protokollsjustering, anmälan av föregående protokoll och fastställande av dagordning.

Medborgarförslag

2 Medborgarförslag om rökförbud längs Karlavägen

Svar på medborgarförslag
Dnr 2019/216

3 Medborgarförslag om ekologisk odling

Svar på medborgarförslag
Dnr 2019/218

4 Medborgarförslag om upprustning av bollplanen i Tessinparken

Svar på medborgarförslag
Dnr 2019/230

5 Medborgarförslag om klätterställning i lekparken Ekorrparken

Svar på medborgarförslag om borttagning av klätterställning och upprustning av lekparken på Fågelhundsgatan
Dnr 2019/212

Beslutsärenden

6 Balanslista över inkomna medborgarförslag till Östermalms stadsdelsnämnd

8 Årsrapport 2018 för Östermalms stadsdelsnämnd

9 Svar på skrivelse "WIFI/internet bör ingå i hyran i stödboende och gruppboende"

10 Svar på skrivelse " Förslag till verksamhet för ungdomar för att motverka psykisk ohälsa"

Remissärenden

11 Serveringstillstånd Laoli AB

Remiss från tillståndsenheten dnr 9.1.2-4868/2019
Dnr ÖST 2019/315 (Omedelbar justering)

12 Serveringstillstånd - Giro Nybrogatan AB

Remiss från tillståndsenheten dnr 9.2.1-5111/2019 Dnr ÖST 2019/346 (omedelbar justering)

13 Översyn av styrdokument och utarbetande av digitaliseringsprogram för Stockholms stad

(Senare utsändning) Dnr 2019/231
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Policy för sociala medier i Stockholmsstad

15 Motion om stöd till äldre vid flytt

Anmälningsärenden

16 Månadsrapport maj 2019 (senare utsändning)

17 Förskoleundersökning 2019 (bilagor finns på Insyn och Meetings)

18 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

19 Protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

20 Protokoll från stadsdelsnämndens ungdomsråd

21 Anmälan av delegationsbeslut enligt delegationsordningen

22 Anmälan av promemoria med förteckning av inkomna brev, skrivelser m.m.

23 Information från stadsdelsdirektören

Slutet sammanträde, Beslutsärenden

25 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

26 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

27 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

28 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

29 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

30 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken (FB)

Anmälningsärenden

31 Rapport enligt 14 kapitlet socialtjänstlagen (Lex Sarah) - egen regi

32 Rapport enligt 14 kapitlet socialtjänstlagen (Lex Sarah) -

33 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§1 Val av justerare och dag för justering

§9 Skrivelse WiFi/ internet bör ingå i hyran i stödboenden och gruppboende

§10 Skrivelse förslag till verksamhet för ungdomar för att motverka psykisk ohälsa.

§12 Serveringstillstånd till Giro Nybrogatan AB (restaurang Giro Nybrogatan, Nybrogatan 16)

§13 Översyn av styrdokument och utarbetande av digitaliseringsprogram för Stockholms stad

§19 Protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

§21 Anmälan av delegationsbeslut enligt delegationsordningen

§22 Anmälan av promemoria 2019-03-07 med förteckning av inkomna brev, skrivelser m.m.

§23 Information från stadsdelsdirektören

§25 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§26 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§27 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§28 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§29 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§30 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken

§31 Information om inkommen rapport enligt 24 b § LSS (egen regi)

§32 Information om inkommen rapport enligt 14 kapitlet socialtjänstlagen (egen regi)

§33 Anmälan av sociala delegationens protokoll