Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2005-11-17

Sammanträde 2005-11-17

Datum
Klockan
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden för allmänheten inleds kl 18.00.

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

2 Redovisning av skolundersökning från 2005.

3 Svar på skrivelse från vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) om ”skolplikt”.

4 Genomförandeärende för ombyggnad av Engelbrektsskolan, etapp 1.

5 Månadsrapport oktober 2005.

6 Stadsdelsnämndens sammanträdestider 2006.

7 Revidering av delegationsordningen inom programområdet Socialtjänsten.

8 Yttrande till stadsbyggnadskontoret över förslag till detaljplan för Källhagen, del av fastigheten Norra Djurgården 1:1.

9 Yttrande till polismyndigheten i Stockholms län angående ansökan om markupplåtelse av offentlig plats enligt ordningslagen för uteservering utanför restaurang Tudor Arms, Grevgatan 31.

10 Yttrande till markkontoret angående förslag till ”Parkdokument för Humlegården”.

11 Svar på remiss från kommunstyrelsen av motion av Kristina Axén Olin m fl (m) om ”ökad möjlighet att välja inom omsorgen.”

12 Svar på remiss från stadsledningskontoret om ”inrättande av inspektörs-funktion för omsorgen om funktionshindrade.”

13 Samarbetsprojekt om arbetslivsinriktad rehabilitering.

14 Svar på skrivelse från ledamoten Peter Lundén-Welden m fl (m) angående ”bostadsstiftelsen och socialbidrag.

15 Yttrande till tillståndsenheten angående alkoholservering på restaurang Hacienda, Gröna Lunds Tivoli.

Dnr 2005-1059-621.

Omedelbar justering

16 Anmälan av länsrättens dom i överklagat ärende avseende Östermalms stadsdelsnämnds beslut att godkänna ansökan till länsstyrelsen om stimulansbidrag för anhörigstöd; nu fråga om laglighetsprövning enligt kommunallagen.

17 Anmälan av protokoll 2005-10-20 och 2005-11-03 från handikapprådet på Östermalm.

18 Anmälan av protokoll 2005-11-07 från pensionärsrådet på Östermalm.

19 Anmälan av promemoria 2005-11-17 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

20 Anmälan av promemoria 2005-11-17 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

21 Information från stadsdelsdirektören.

Myndighetsutövning, upphandling, sekretess

23 Anmälan av protokoll 2005-11-09 från sociala delegationen.

Mötesinformation

Justerat den 25 november 2005
Rolf Lindell (s) Helena Bonnier (m)

Närvarande:
Ordförande Rolf Lindell (s)
Vice ordförande Helena Bonnier (m)

Ledamöter
Aila Erkkilä (v)
Birgit Ernerot (fp)
Claes Fleming (fp)
Magnus Lingen (s)
Peter Lundén-Welden (m)
Birgit Marklund Beijer (s)
Ann-Sofi Matthiesen (mp)
Berit Nyberg (s)
Jan Ulander (kd)
Johanna Westin (m)

Tjänstgörande ersättare
Per Aldeborg (s)

Ersättare
Anna Björkwall (v) fr o m § 319
Louise Edlind-Friberg (fp)
Lotta Juul Martin-Löf (m),
Datevig Mardirossian Lönn (m)
Tomas Rittsel (fp)
Ulla-Britta Strömstedt (s)
Marion Sundqvist (mp).
Stig Trossö (m).

Förhinder hade anmälts av ledamoten Lars-Eric Esbjörnsson (s) samt av ersättarna Ulla-Liza Blom (s) och Johanna Nilsson (s). Ersättare för (s) och (kd) vakanta.

Föredragande Carina Lundberg Uudelepp, stadsdelsdirektör
Personalföreträdare Bo Jansson, SACO/LR
Sekreterare Anne-Marie Hemphälä

Närvarande i övrigt var bl a Anita Lidberg, Anna-Lena Christensson, Ulla Ritzén, Solveig Bellander, Marianne Snell, Anders Lindgren, Kerstin Sandström, Charlotte Dingertz, Lena Fendert, Inger Granström Schröder.

Paragrafer §§ 313 – 338

§313 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Ordföranden Rolf Lindell (s) och vice ordföranden Helena
  Bonnier (m) uppdras att justera dagens protokoll.

 2. Protokollet justeras den 25 november 2005.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den 20 oktober justerats den 31 oktober och protokollet från sammanträdet 1 november justerats den 9 november 2005.

§314 Redovisning av skolundersökning från 2005

Dnr 2005-1020-422

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-10-04 med redovisning av Utrednings- och statistikkontorets (USK) brukar­undersökning/skolundersökning från våren 2005.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens redovisning av skolunder­­sökningen och lägger den till handlingarna.

Särskilt uttalande avgavs av ordföranden Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) enligt följande; skolundersökningen som genomförts i staden visar att helhetsomdömena om de olika verksamheterna som berörs i undersökningen är mycket positiva. Detta gäller även för vår stadsdel. Undersökningen visar också att föräldrarna och deras barn i de kommunala skolorna är mer nöjda i den här undersökningen än i den förra för fem år sedan. Det är därför mycket glädjande att konstatera att majoritetens satsning på barn och unga ger resultat. Vissa områden kräver emellertid förbättringar. Det gäller t.ex. att utveckla jämställdhetsarbetet och att därmed bryta invanda könsrollsmönster.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) enligt följande; det är glädjande att konstatera att denna enkät visar att brukarna – föräldrar och elever – anser att det är bättre eller i alla fall inte sämre än vid föregående mättillfälle.

Detta är ett tydligt uttryck för att när man tillämpar den borgerliga alliansens politik med mätbarhet, jämförelser och uppföljning så blir också resultatet bättre, både för kommunala och fristående skolor. Vår politik leder till en positiv spiral, som gör att alla får möjlighet att ta till sig de goda exemplen.

Det är dock en besvikelse att det är så många av de fristående skolorna och förskolorna som valt att inte medverka, och att svarsfrekvensen totalt sett är låg. Vi understödjer förvaltningens uttalade målsättning att använda undersökningens resultat till att analysera och bearbeta hur de kommunala för- och grundskolorna ska bli ännu bättre.

§315 Svar på skrivelse från vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) om ”skolplikt”

Dnr 2005-1056-009

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-10-24 med förslag till svar på skrivelse från vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) om vilka rutiner och tillvägagångssätt som tillämpas för att säkerställa att samtliga skolpliktiga barn bereds undervisning.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) enligt följande; det har rått en betydande oklarhet kring vad som gäller för rutiner för upprätthållande av skolplikt. I förvaltningens svar finns tyvärr fortfarande en hel del oklarheter, vilket är olyckligt.

Det hade varit välkommet om det tydligt och klart kunnat redogöras för vilken åtgärdstrappa som sätts in när bekymmer relaterade till skolplikt uppkommer. Det hade även varit informativt och vägledande om mer konkreta tidsramar kunnat givits för hur långa olika förfaranden tillåts vara.

Tydlighet och klarhet i dessa frågor är angelägna, och kan fungera som stöd både för skolans personal och för föräldrar i sin strävan efter barnens bästa och att följa lagstiftningen.

Det är glädjande att se att förvaltningschefen beslutat att barn- och ungdomschefen framöver skall inbjudas till sociala delegationen när ärenden som behandlar barn som inte deltar i någon undervisning alls. Det är dock anmärkningsvärt att så inte skett tidigare.

Vad gäller samverkan med de fristående enheter som är verksamma inom stadsdelen så är den redogörelsen alltför kortfattad för att det ska gå att skapa sig en uppfattning om den är tillfyllest eller ej. Vi utgår ifrån att förvaltningen kommer att återkomma i ärendet med mer konkreta redogörelser när arbetet fortskrider.

§316 Genomförandeärende för ombyggnad av Engelbrektsskolan, etapp 1

Dnr 2005-1027-306

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-10-17 med förslag till genomförande av etapp 1 av ombyggnationens två etapper av Engelbrektsskolan. Etapp 1 innebär en integrering av fritidshemmen Villagatan 12 och Körbärsvägen 16-18.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till genomförande av
  etapp 1, ombyggnation av Engelbrektsskolan.

 2. Nämnden hemställer att kommunstyrelsens ekonomiutskott
  godkänner ombyggnaden.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) enligt följande; i vårt särskilda uttalande från den 18 maj 2005 i samma ärende konstaterade vi att ”Just integrationen av fritidshem i Engel­brektsskolan har tidigare brustit i just förankringsarbetet, varför det hade varit bra med en redogörelse i ärendet för hur samråd skett inför detta ärende och med vilka grupper.”

Det finns inte heller vid denna behandling av ärendet med någon redogörelse för hur förankringsarbetet skett till detta ärendes hantering, vilket med tanke på ärendet och dess historia är en brist.

Vid vårens hantering av ärendet konstaterade vi vidare att ”Det är stora förändringar som föreslås. Vi bedömer det som fullkomligt nödvändigt att ha personalgrupperna med sig när en sådan genomgripande om­-daning ska ske. Därför hade vi önskat att en sådan del som personalutrymme inte hade hängt i luften inför det beslut vi nu ska ta. Det känns också olustigt att fatta beslut, som när de väl är fattade svårligen kan göras ogjorda, som saknar besked om var skolans institutioner kan placeras och framför allt hur mycket den sammanlagda kostnaden beräknas uppgå till.”

I det förslag till beslut som föreligger till denna nämnd är frågan inte utredd, inte heller redovisas den problematik som tydliggjordes förra gången.

Även frågan om matsal och bibliotek var uppe till debatt vid vårens behandling, varför det hade varit bra med ett förtydligande om vad som sker på den fronten även vid denna behandling av ärendet.

Vad gäller val av pedagogisk metod och upplägg är det självfallet rektors yttersta ansvar. Dock är det viktigt att dels minna om att lokalerna måste kunna nyttjas flexibelt över tid, allt efter elevkullarnas variationer, dels att kommande pedagogiska ledning måste kunna använda lokalerna utan alltför stora justeringar.

Så som förslaget till beslut ser ut verkar det som om fritidsaktiviteter och skoldag kan komma att smältas samman. Det är angeläget att skoldagen utformas så att barn som går i Engelbrektsskolan kan välja att enbart ta del av den pedagogiska, obligatoriska, skoldagen. Del-tagande i fritids aktiviteter ska alltid vara frivilliga och verksamheten måste utformas så att skoldagen blir rimlig även för dem som väljer att inte delta i skolbarnomsorgen.

§317 Månadsrapport oktober 2005

2005-299-103

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-11-15 med ekonomisk månadsrapport per 31 oktober 2005.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner rapporten.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) enligt följande; det är glädjande att se att förvaltningen nu prognosticerar ett överskott för 2005. Tack vare de lovvärda ansträngningarna från förvaltningens sida att effektivisera och spara, bland annat i den egna administrationen men också på andra områden, har man nu lyckats komma tillrätta med underskotten inom flera av programområdena. 

Det som är bekymmersamt är att besparingarna inom t ex äldreom-sorgen uppstår genom att man minskar både antalet beviljade platser inom särskilt boende och beviljade insatser inom hemtjänsten för att bättre motsvara de behov ”som borde finnas” enligt USK:s befolkningsprognoser. Här har man hellre sett till skrivbordets statistiska analys än till de levande och verkliga människornas önskemål och behov, i syfte att uppnå budgetmålet. Samtidigt har Östermalms utförarenheter inom hemtjänsten inte tillräckligt snabbt uppfattat att beställningarna minskat – kanske har de t o m sett att deras kunder har samma eller ökat behov? I vilket fall har deras uppdrag från stadsdelen minskat utan att de hunnit dra ner på antalet medarbetare, vilket gjort att de går med underskott. Ett underskott som belastar stadsdelen.

Inom socialtjänsten har man glädjande nog tagit till sig arbetslinjen, och har genom en aktiv ärendehandläggning med erbjudande om arbetsträning och arbetsverksamhet fått resultat både i form av minskat antal hushåll och minskat medelbidrag. 

Vi ser fram mot att de positiva exemplen från framgångsrika programområden får genomslag på övriga områdens sätt att arbeta, och att detta leder till en positiv spiral och en snabbare anpassning till en förändrad omvärld. Det är bara så som vi kan förvalta medborgarnas skattepengar på ett ansvarsfullt sätt.

§318 Stadsdelsnämndens sammanträdestider 2006

Dnr 2005-1072-014

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-11-02 med
förslag till tider för stadsdelsnämndens sammanträden 2006.

Under överläggning i ärendet yrkade ordföranden Rolf Lindell m fl (s) bifall till förvaltningens förslag med undantag till sammanträdesdatum för beredningsnämnden den 10/1 2006 som föreslås ändras till den 12/1 2006 och yrkade bifall till detta.

Ordföranden ställde proposition på eget m fl (s) förslag mot avslag och fann att eget (s) m fl förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden förlägger sina ordinarie sammanträden under år 2006 enligt följande: 26/1, 16/2, 23/3, 20/4, 18/5, 15/6, 31/8, 21/9, 26/10, 16/11 och 14/12.

 2. Nämndens ordinarie sammanträden är öppna för allmänheten i den mån kommunallagen tillåter.

 3. Sammanträdena börjar klockan 19.00 och inleds klockan 18.00 med en frågestund för allmänheten.

 4. Nämnden förlägger sina beredningssammanträden under år 2006 enligt följande: 12/1, 7/2, 7/3, 4/4, 2/5, 30/5, 22/8, 7/9, 10/10,
  7/11 och 28/11.

 5. Nämndens beredningssammanträden börjar klockan 17.30.

 6. Sociala delegationens ordinarie sammanträden under år 2006
  förläggs enligt följande: 19/1, 9/2, 9/3, 6/4, 11/5, 8/6, 13/7,
  17/8, 14/9, 12/10, 9/11 och 7/12.

 7. Sociala delegationens sammanträden börjar klockan 16.30.

§319 Revidering av delegationsordningen inom programområdet Socialtjänsten

Dnr 2005-526-013

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-10-11 med förslag till revidering av delegationsordningen inom programområdet Socialtjänsten så att delegationsrätten avseende beslut om bistånd åt vuxna till vård i hem för vård eller boende, i familjehem eller i extern öppenvård ändras från socialsekreterare till enhetschef.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till reviderad delegationsordning.

§320 Yttrande till stadsbyggnadskontoret över förslag till detaljplan för Källhagen, del av fastigheten Norra Djurgården 1:1

Dnr 2005-1024-311

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-11-03 med
förslag till yttrande till stadsbyggnadskontoret över detaljplan för Källhagen, del av fastigheten Norra Djurgården 1:1 i stadsdelen Ladugårdsgärdet, (S-Dp 2005-07818-54).

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till stadsbyggnadskontoret.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§321 Yttrande till polismyndigheten angående ansökan om markupplåtelse, Tudor Arms

Dnr 2005-1026-382

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-10-17 med
förslag till yttrande till polismyndigheten i Stockholms län angående ansökan om markupplåtelse av offentlig plats enligt ordningslagen för uteservering utanför restaurang Tudor Arms på Grevgatan  31.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden avstyrker upplåtelse av offentlig plats enligt
  ordning­slagen för uteservering utanför restaurang Tudor Arms, Grevgatan 31.

 2. Förvaltningen överlämnar och åberopar detta yttrande till
  polismyndigheten.

§322 Yttrande till markkontoret angående förslag till ”Parkdokument för Humlegården”

Dnr 2005-883-307

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-11-03 med förslag till yttrande till markkontoret angående förslag till park­dokument för Humlegården. Parkdokumentet är en bevarande- och utvecklingsplan som ligger till grund för och ger riktlinjer inför framtida upprustningar och arbete med att utveckla parken.

Under överläggning i ärendet framlade ordföranden Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordföranden ställde proposition på eget (s) m fl förslag mot vice ordföranden Helena Bonniers (m) m fl yrkande och fann att eget (s) m fl förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner i huvudsak förvaltningens förslag och överlämnar tjänsteutlåtandet till markkontoret.

 2. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till investeringar och
  åtgärder 2006.

 3. Nämnden framhåller därutöver att det är angeläget att så mycket som möjligt förbättra säkerheten i Humlegården under dygnets mörka timmar. Översynen av buskage m.m. bör göras även utifrån trygghetsskäl. Belysningen bör även förstärkas och anordnas på ett sätt som maximerar säkerheten i parken.
  Humlegården med dess planer för spontanidrott bör utvecklas som träffpunkt för ungdomar och kompletteras med anläggning för skateboard och street-åkning.

 4. Nämnder överlämnar förvaltningens utlåtande för kännedom till trafikkontoret, fastighets- och saluhallsförvaltningen och Statens fastighetsverk.

Reservation. Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp)och Jan Ulander (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak godkänna och överlämna förvaltningens förslag till markkontoret med följande undantag: De befintliga sittplatserna bör bevaras i stället för att flyttas till lägen utmed gångstråken. Under vår, försommar, sommar och höst utgör de under dagtid en härlig möjlighet att njuta av Humlegårdens ambiens. För att komma tillrätta med hotande situationer under kvällstid bör sittplatserna under en prövotid förses med rörelsedetektorstyrd belysning,

att all bilparkering skall förbjudas inom parken,

att godkänna förvaltningens förslag till investeringar och åtgärder 2006,

att överlämna detta beslut till Trafikkontoret, Fastighets- och Saluhallsförvaltningen och Statens fastighetsverk för kännedom samt

att därutöver anföra

Vi vill, liksom tidigare, påpeka det olämpliga i den uppdelning av ansvar för Humlegården som den styrande majoriteten har genomfört. Även förvaltningen påpekar detta i uttalandet genom att betona önskan om samsyn mellan de olika förvaltningarna i parken.

Det är av stor vikt att de satsningar som nu förslås genomföras kommer att få fortsatta resurser för underhåll och drift. Det innebär bl.a. att de välbesökta gräsytorna hålls i gott skick liksom att renhållningen är tillfredsställande.

Vi delar förvaltningens önskan att få bort den upplagsplats och det förråd som finns i parken. Fram till att det kan genomföras bör ansvarig förvaltning åläggas att området hålls rent och klotterfritt.

Vår förhoppning är även att den dialog förvaltningen inleder med trafikkontoret avseende bättre belysning snarast når resultat. Under senaste tiden har det skett en dramatisk ökning av antalet utomhusvåldtäkter i Stockholm. Det senaste året har anmälningar av utomhusvåldtäkter ökat med 23% i Stockholm. De platser där det sker flest sådana är Humlegården och Kungsträdgården.

Belysningen av parker och gångvägar är avgörande för om en potentiell våldtäktsman kommer att genomföra ett överfall. Men det behöver inte bara bero på avsaknad av belysning utan även val och utformning av belysning kan vara avgörande om ett överfall kommer att ske.

Det finns än idag många vackra miljöer som genom dålig ljussättning undanhålls från stadens medborgare under allt för långa tider av
dygnet.

Humlegården är ett tydligt exempel på en central vacker park som borde kunna utnyttjas mer vintertid. En tydligare ljussättning av
parken skulle både höja attraktionsvärdet och dessutom bidra till att göra parken säkrare för stockholmarna.

Det verkar tyvärr finnas en ängslan och försiktighet när Stockholm skall belysas. Med en så vacker stad är det dags att göra någonting åt den blygsamheten och otryggheten.

Särskilt uttalande avgavs av ordföranden Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) enligt följande; majoriteten har i sin nyligen beslutade budget för 2006 avsatt resurser för förbättrad belysning i staden. Humlegården är en av de mest brottsbelastade parkerna i staden med närheten till krogdistriktet vid Stureplan. Som komplement till arbetet med att komma till rätta med de bakomliggande orsakerna till denna utveckling är det viktigt med bättre belysning och röjning av skymmande buskage.

Inom ungdomsrådet har idén om en bättre anläggning för skateboard och street-åkning kommit upp. Det är viktigt att alla stadsdelar har en träffpunkt för olika ungdomsaktiviteter. Området med idrottsplaner i Humlegården passar bra som en sådan träffpunkt.

§323 Svar på remiss från kommunstyrelsen om ”ökad möjlighet att välja inom omsorgen”

Dnr 2005-460-007

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-11-09 med
förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen av motion av Kristina Axén Olin m fl (m) om ”ökad möjlighet att välja inom omsorgen.”

Under överläggning i ärendet framlade vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Till detta förslag anslöt sig ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd).

Ordföranden Rolf Lindell m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ordföranden Helena Bonniers (m) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Reservation. Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att som svar på remissen till kommunstyrelsen yrka bifall till motionen samt

att därutöver anföra

Vi vill öka de äldres och de funktionshindrades inflytande över sin vardag genom att öppna uppför mer valfrihet och kundvalsmodeller inom omsorgen. Redan idag kan Stockholms äldre välja utförare inom hemtjänsten, vilket också närmare en tredjedel av de äldre har gjort.

Vi vill nu gå vidare och införa valfrihet inom särskilda boende för äldre. Vi är inte ensamma om denna åsikt - enligt en SIFO under­sökning från början av år 2005 anser hela 79 procent av de svarande att det vore bra om det fanns större möjlighet att välja äldreboende själv.

Även för de funktionshindrade vill vi ha en ökad valfrihet inom bl a daglig verksamhet. Det behövs ett rikare utbud av dagliga verksam-heter och även mer information om vilka verksamheter som finns för att skapa mer och reell valfrihet.

Särskilt uttalande avgavs av ordföranden Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) enligt följande; det systemskifte som de borgerliga partierna försökte genomföra under den förra mandatperioden innebar i praktiken ett försök att över hela linjen montera ner det allmänna till förmån för det privata.

Inom vård och omsorg sjösattes ett massivt program som byggde på konkurrensutsättning i form av entreprenadupphandling av all kommunal verksamhet som inte var myndighetsutövning. Efter två år var hälften av all äldreomsorg utförd privat. Detta högt uppdrivna tempo i upphandlingarna i kombination med pressade resurser, främst inom äldreomsorgen, ledde så småningom till stora kvalitetsproblem. I ett fall tvingades ett upphävande av ingånget avtal fram, vilket innebar att stadsdelen till stora kostnader fick rycka in och ta över verksam-heten. En konsultrapport visade på dåligt genomförda upphandlingar och dålig uppföljning av entreprenörerna. Det visade sig bara finnas ett fåtal aktörer på marknaden som kunde ta sig an uppgifterna inom äldreomsorgen.

De borgerliga partierna lanserade en övergång till kundvalssystem vilket skulle ske med en äldrepeng. Man hann endast utveckla äldrepengen inom hemtjänsten. Det var också väldigt få som valde privata utförare. I den nu föreliggande moderata motionen finns inget förslag på äldrepeng men i moderaternas budget för 2006 föreslås en äldreomsorgspeng och kundvalsmodell.

Erfarenheterna av de borgerliga partiernas maktutövning avskräcker. Skattebetalare och brukare får ta stöten när dogmatiska idéer får styra över praktik och förnuft. Majoriteten anser att en balans mellan olika aktörer är bra, men stadens egen verksamhet är en viktig bas och måste alltid vara så stark att den kan ta hand om eventuella misslyckanden i den privata omsorgen. Det finns anledning att påpeka att valfriheten inte innebär en garanti för att omsorgen ska utövas av en viss person, utan enbart ett val av bolag eller annan aktör i stället för stadens ordinarie verksamhet.

Som framgår av förvaltningens tjänsteutlåtande tillämpas principen att den enskildes önskemål ska tillgodoses i så stor utsträckning som möjligt. När det gäller resurser framgår också att ett pengsystem förutsätter en viss överkapacitet om en rimlig valfrihet ska vara möjlig. Om man, som de borgerliga föreslår, samtidigt sänker skatterna framstår inte detta som trovärdigt.

§324 Svar på remiss från stadsledningskontoret om ”inrättande av inspektörsfunktion för omsorgen om funktionshindrade

Dnr 2005-934-007

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-10-25 med förslag till svar på remiss från stadsledningskontorets Välfärd och utbildningsavdelning om att yttra sig över förslaget att inrätta tre inspektörstjänster för omsorgen om funktionshindrade.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordföranden Rolf Lindell m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ordföranden Helena Bonniers (m) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till stadsledningskontoret som svar på remissen.

Reservation. Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att som svar på remissen till stadsledningskontoret yrka bifall den borgliga reservationen i Socialtjänstnämnden innebärande

att i huvudsak bifalla socialtjänstförvaltningens förslag till beslut

att inspektörernas uppdrag även ska innefatta granskningen av de privata utförare som staden tecknat avtal med samt

att därutöver anföra

Omsorgen om funktionshindrade i Stockholm ska präglas av kvalitet, trygghet och mångfald. Införandet av särskilda inspektörer för funktionshinder är ett bra steg på vägen för att uppnå detta. Erfarenheterna från skolan och äldreomsorgen visar att ett bra granskningsverktyg är en förutsättning för att medborgarna ska garanteras verksamheter med hög kvalitet. Möjligheten att jämföra granskningar av skilda verksamheter ökar också människors möjligheter att göra egna medvetna val inom ramen för olika valfrihetssystem.

Det är mycket angeläget att samtliga omsorgsverksamheter granskas av inspektörerna, även de som utförs i privat regi. En jämförbar kvalitetsgranskning av alla verksamheter, oavsett huvudman, är en viktig förutsättning för att människor ska kunna jämföra och välja utförare. Då granskningen också fyller funktionen att peka på goda exempel är det givetvis angeläget att alla verksamheter inkluderas.

Det är angeläget att de inspektörer som nu föreslås inom omsorgen om funktionshindrade får en oberoende ställning liknande den som stadens äldreomsorgsinspektörer har i dag. Ett ökande antal inspektörer för stadens verksamheter aktualiserar också frågan om rollfördelning och samordning mellan de olika inspektörsfunktionerna.

§325 Samarbetsprojekt om arbetslivsinriktad rehabilitering

Dnr 2005-1054-546

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-10-26 med förslag om att starta ett samarbetsprojekt om arbetslivsinriktad rehabilitering tillsammans med försäkringskassan, arbetsförmed-lingen och landstingets psykiatri City. Målgruppen är arbetslösa över 30 år med lång sjukskrivning, tidsbegränsad sjukersättning och/eller långvarigt beroende av försörjningsstöd med varaktig funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner att förvaltningen startar ett samarbetsprojekt tillsammans med försäkringskassan, arbetsförmedlingen och landstinget för arbetslivsinriktad rehabilitering.

 2. Nämnden godkänner att projektet finansieras tillsammans med försäkringskassan i enlighet med vad som framgår i tjänsteut-
  låtandet.

Särskilt uttalande avgavs av ordföranden Rolf Lindell m fl (s),

ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) med instämmande av vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), leda-möterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) enligt följande; det är bra att stadsdelsförvaltningen samarbetar med arbetsförmedling och försäkringskassa om personer som behöver stöd från flera olika huvudmän för att kunna återgå till arbete och egen försörjning. Det är samtidigt viktigt att verka för att olika grupper inte stängs ute från denna samordning på grund av ålder eller diagnos.

§326 Svar på skrivelse från ledamoten Peter Lundén-Welden m fl (m) om ”bostadsstiftelsen och socialbidrag”

Dnr 2005-981-009

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-11-03 med förslag till svar på skrivelse från ledamoten Peter Lundén-Welden m fl (m) angående förslaget från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet i kommunfullmäktige om att stadens tre bostadsbolag överförs till en stiftelse. I skrivelsen önskas svar på vilka konsekvenser en stiftelsebildning antas få för antalet hushåll med socialbidrag (försörjningsstöd).

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

Särskilt uttalande avgavs av ordföranden Rolf Lindell m fl (s),ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) enligt följande; den moderata skrivelsen som har introducerats vid alla stadsdelsnämnder rör en frågeställning som egentligen ska behandlas centralt inom ramen för de rutiner som finns i Stadshuset. Den är dessutom obsolet och rent hypotetisk i sina antaganden.

De borgerliga partierna med moderaterna i spetsen inledde under den förra mandatperioden en förskingring av alla Stockholmares bostadskapital genom sin utförsäljning av allmännyttan. Enigt USK förde detta med sig en förmögenhetsöverföring med 0,7 miljoner kronor till dem som just då råkade bo i sådana fastigheter och som hade ekonomiska möjligheter att ta upp lån för att köpa loss sin lägenhet. Den långsiktiga effekten av utförsäljningen är också allvarlig genom att den radikalt minskar förutsättningarna för ungdomar och människor med låga inkomster att bosätta sig i vår stadsdel. Den borgerliga bostadspolitiken leder därmed inte till ökad demokrati, utan tvärtom till ökad segregation.

§327 Yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på restaurang Hacienda

Dnr 2005-1059-621

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-10-28 med förslag till yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på restaurang Hacienda, Lilla Allmänna Gränd 3, enligt följande;

Under överläggning i ärendet yrkade ledamoten Aila Erkkilä (v) avslag till punkt 1 i förvaltningens förslag till beslut.

Ordföranden Rolf Lindell m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten Aila Erkkiläs (v) avslagsyrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Gröna Lunds Tivoli AB, Lilla Allmänna Gränd 9, 115 21
  Stockholm bör utifrån en social bedömning beviljas tillstånd
  att året runt vid uteservering till allmänheten och till slutna
  sällskap vid restaurang Hacienda få servera starköl, vin och
  spritdrycker klockan 11.00 - 00.00.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till tillstånds-
  enheten.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Ledamoten Aila Erkkilä (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;


Stadsdelsnämndens föreslås besluta

att avslå förvaltningens förslag till beslut punkt 1- med avseende på tiden för alkoholservering till allmänheten på uteserveringen.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Aila Erkkilä (v) enligt följande; det bör vara tillräckligt att alkoholserveringen till allmänheten följer den s.k normaltiden, d.v.s. klockan 22.00 på uteservering.

§328 Anmälan av länsrättens dom i överklagat ärende

Dnr 2005-848-531

Anmäldes Länsrättens i Stockholms län dom 2005-09-30

(Mål nr 19928-05 E) i överklagat ärende avseende Östermalms stadsdelsnämnds beslut att godkänna ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län om stimulansbidrag för anhörigstöd; nu fråga om laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Länsrätten avslår överklagandet.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

§332 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2005-11-17 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Birgit Ernerot (fp) och Ulla-Britta Strömstedt (s) anmäls till
  integrationskonferensen ”Lika möjligheter – allas ansvar”
  den 24-25 november 2005 (del1/kursnr 2).

 2. Ann-Sofi Matthiesen (mp) och Berit Nyberg (s) anmäls till ”Äldreomsorgskonferens” i Västerås den 30 november 2005
  (del 2/kurs nr 1).

§333 Information från stadsdelsdirektören

Ungdomsmottagningen

Östermalms Ungdomsmottagning är gemensam med Norrmalms och Kungsholmens stadsdelsförvaltningar och har sina lokaler på Norrtullsgatan10. Besöksstatistiken till barnmorska, läkare och kurator är i snitt 227 besök per månad för Östermalms del och för Norrmalm och Kungsholmen 155 respektive 86 besök.

Verksamheten redovisas närmare i verksamhetsplan för nästa år.

Verksamhetsplan och budget 2006

Tisdagen den 29 november kommer det att vara ett extra nämnd-sammanträde i Östermalmsskolan med start kl 18.00 för genomgång av förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget 2006.

Nämndsammanträdet är öppet för allmänheten och kommer att annonseras i lokaltidningen.

Stadsdelsnämnden beslutar om verksamhetsplan och budget 2006 på det ordinarie sammanträdet den 15 december 2005.

Invigning av nytt äldreboende

Kampementets äldreboende, Kampementsgatan 2, kommer att invigas av vård- och omsorgsminister Ylva Johansson onsdagen den 14 december 2005.

Förslag till hamnstrategi för Stockholm

Bo Malmsten, utredaren till rapporten ”Att hamna rätt” – förslag till hamn­strategi för Stockholm – kommer att bjudas in till nämndens öppna möte den 29 november för att informera om förslaget.

§334 Övriga frågor

T-banehållplats Universitetet

På fråga från ledamoten Birgit Marklund Beijer (s) om problemen med en rulltrappa vid T-banehållplatsen Universitetet, bad programchefen för Kultur och Miljö Anders Lindgren att få återkomma efter kontakt med Storstockholms Lokaltrafik  (SL).

§335 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2005-11-09 från sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollen läggs till handlingarna.

§336 Skrivelse från ordföranden Rolf Lindell (s) m fl om ”gångvägar från Lappkärrsberget”

Dnr 2005-1133-009

Ordföranden Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) överlämnade en skrivelse om ”gångvägar från Lappkärrsberget”.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§337 Skrivelse från vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) om ”alternativ barnomsorg inom stadsdelen"

Dnr 2005-1134-009

Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) överlämnade en skrivelse om ”alternativ barnomsorg inom stadsdelen".

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§338 Skrivelse från vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) om ”hemlösa barn”

Dnr 2005-1135-009

Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) överlämnade en skrivelse om ”hemlösa barn”.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.