Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2006-04-20

Sammanträde 2006-04-20

Datum
Klockan
19.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden för allmänheten inleds kl 18.00 med information av representanter från Stockh Läs mer...olm Mobilitet om bilpooler i staden.

Förhinder att närvara vid sammanträdet anmäles till
nämndsekreteraren Anne-Marie Hemphälä tel: 508 10 034,
e-post: anne-marie.hemphala@ostermalm.stockholm.se eller
registrator Ylwa Björkquist, tel: 508 10 037
e-post: registrator@ostermalm.stockholm.se
Fax: 508 10 099

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

Bordlagda ärenden

2 Svar på remiss från stadsledningskontoret av Stockholms miljöprogram 2007-2010.

Dnr 2006-152-307.
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Beslutsärenden

3 Svar på skrivelse från ledamoten Ann-Sofi Matthiesen (mp) om familjevård.

4 Svar på skrivelse från vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) angående återvinningsstationer.

5 Svar på skrivelse från vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) angående etablering av servering på Strandvägskajen.

6 Delegering till utredare vid socialtjänstförvaltningens bedömningskansli inom omsorgen om funktionshindrade.

Dnr 2006-329-013.
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Ombyggnad av fritidshem till två förskoleavdelningar på Villagatan 12.

8 Bidrag till utomstående organisation; ansökan från Engelbrektsskolans skolidrottsförening.

9 a Månadsrapport mars 2006.

9 Ansökan till Svenska ESF-rådet (Europeiska socialfonden) om projektbidrag.

Remissärenden

10 Svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag till folkhälsoprogram för Stockholms stad.

11 Svar på remiss från kommunstyrelsen på rapporten ”Reviderade riktlinjer för tobakstillsyn”.

12 Yttrande till lotteriinspektionen angående automatspel på Gröna Lund.

Dnr 2006-335-622.
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Yttrande till tillståndsenheten angående alkoholservering på restaurang Sturecompagniet/Köket, Sturegatan 4.

14 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för ny station för Roslagsbanan i stadsdelen Norra Djurgården.

15 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om program för del av kvarteret Svea Artilleri inom stadsdelen Ladugårdsgärdet.

Dnr 2004-1524-311.
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för ny trafikplats vid Hjorthagen.

17 Yttrande till stadsbyggnadskontoret över förslag till detaljplan för Idrottshögskolan (GIH), Norra Djurgården.

Anmälningsärenden

18 Anmälan av ramavtal för handledningstjänster som tecknats för förvaltningens verksamhet.

19 Anmälan av Länsstyrelsens PM med redovisning om anmälan av personskada i verksamhet enligt LSS år 2005.

20 Anmälan av revisionskontorets rapport ”Stadsdelsnämndernas insatser för arbetslösa”.

21 Anmälan av revisionskontorets rapport ”Rutinerna för debitering av avgifter och uppsägning av plats inom barnomsorgen”.

22 Anmälan av protokoll 2006-04-03 från handikapprådet på Östermalm.

23 Anmälan av protokoll 2006-04-10 från pensionärsrådet på Östermalm.

24 Anmälan av promemoria 2006-04-20 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

25 Anmälan av promemoria 2006-04-20 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

26 Information från stadsdelsdirektören.

Slutet sammanträde

28 Yttrande till polismyndigheten i Stockholms län angående ansökan om markupplåtelse av offentlig plats enligt ordningslagen för uteservering.

29 Ingripande med stöd av alkohollagen, varning enligt 7 kap 21 § alkohollagen (AL).

30 Ingripande med stöd av alkohollagen, varning enligt 7 kap 21 § AL.

31 Ingripande med stöd av alkohollagen, varning enligt 7 kap 21 § AL.

32 Ingripande med stöd av alkohollagen, försäljningsförbud 6 månader enligt 7 kap 21 § AL .

33 Anmälan av protokoll 2006-04-06 från sociala delegationen.

Mötesinformation

Justerat den 26 april 2006


Närvarande:
Ordförande Rolf Lindell (s)
Vice ordförande Helena Bonnier (m)

Ledamöter
Aila Erkkilä (v)
Birgit Ernerot (fp)
Claes Fleming (fp)
Peter Lundén-Welden (m)
Birgit Marklund Beijer (s)
Ann-Sofi Matthiesen (mp)
Berit Nyberg (s)
Jan Ulander (kd)
Johanna Westin Sjö (m)


Tjänstgörande ersättare
Johanna Nilsson (s)
Marion Sundqvist (mp)

Ersättare
Louise Edlind-Friberg (fp)
Lotta Juul Martin-Löf (m)
Datevig Mardirossian Lönn (m)
Camilla Thorstensson (kd)

Förhinder hade anmälts av ledamöterna Lars-Eric Esbjörnsson (s) och Magnus Lingen (s) samt av ersättarna Per Aldeborg (s), Anna Björkwall (v), Ulla-Liza Blom (s), Tomas Rittsel (fp), Ulla-Britta Strömstedt (s) och Stig Trossö (m). Ersättare för (s) vakant.

Föredragande Carina Lundberg Uudelepp, stadsdelsdirektör
Personalföreträdare Bo Jansson, SACO/LR
Sekreterare Anne-Marie Hemphälä

Närvarande i övrigt var bl a Anita Lidberg, Anna-Lena Christensson, Marianne Snell,
Solveig Bellander, Ulla Ritzén, Kerstin Sandström, Magnus Björkman, Anna-Maria Klint, Mats Claesson.

 

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Ordföranden Rolf Lindell (s) och vice ordföranden Helena
  Bonnier (m) uppdras att justera dagens protokoll.

 2. Protokollet justeras den 26 april 2006.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den 23 mars justerades den 30 mars 2006 och protokollet från sammanträdet den 4 april justerades den 10 april 2006.

§2 Bordlagt ärende avseende svar på remiss från kommunstyrelsen av Stockholms

Miljöprogram 2007-2010

2006-152-307

Stadsdelsnämnden beslöt ta upp till behandling ett vid förra sammanträdet bordlagt tjänsteutlåtande 2006-02-28 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen av Stockholms miljöprogram 2007-2010.

Under överläggning i ärendet framlade ordföranden Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Caes
Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordföranden ställde vice ordföranden Helena Bonniers (m) m fl förslag mot eget (s) m fl förslag och fann att eget (s) m fl förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner i huvudsak förvaltningens
  tjänsteutlåtande som svar på kommunstyrelsens remiss av
  Stockholms miljöprogram 2007-2010.

 2. Nämnden instämmer i förvaltningens förslag till nytt delmål om bilpooler men anför härutöver att målet 1.5 om att stadens för- valtningar och bolag ska verka för att nybilsförsäljningen av miljöfordon och andelen förnybart bränsle ska öka bör kvarstå.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att överlämna stadsledningskontorets remiss av Stockholms miljö- program utan eget ställningstagande samt

att därutöver framföra

Förvaltningen har på ett utomordentligt sätt analyserat och behandlat detta digra material som förslaget till Miljöprogram utgör.

Ett miljöprograms främsta syfte är att styra och samordna stadens verksamheter i en miljövänligare riktning. Med ett fåtal tydliga och konkreta mål kan stadens samlade miljöpåverkan kontrolleras och mätas. Tyvärr är det förslag som majoriteten föreslår både för om-fattande och vagt utformat för dessa ändamål. Oförmågan till prioriteringar är tydlig hos den nuvarande majoriteten. För att stadens miljöprogram ska bli ett användbart dokument i stadens utveckling måste staden visa förmåga att prioritera.

De mål som föreslås av borgarrådet är i alltför hög grad inriktade på att reglera privatpersoners och företags beteenden. Det är en olycklig fortsättning på den redan i gällande program inslagna, tillväxtfientliga vägen och ett avsteg från de bättre avvägda bedömningar som låg till grund för den förra majoritetens arbete. Därutöver är förslagen i
majoritetens miljöprogram inte mätbara i den utsträckning som är önskvärt vilket gör förslaget till miljöprogram än svårare att använda sig av.

Ekonomisk tillväxt är en förutsättning för att öka välståndet och för att målet om ett långsiktigt hållbart samhälle ska uppnås. Det finns inget motsatsförhållande mellan tillväxt och ett modernt miljötänkande. Tvärtom visar all erfarenhet att just tillväxt leder till en renare miljö. Utgångspunkten bör därför vara att miljöarbetet ska bedrivas i samklang med näringslivsperspektivet och i samarbete med det lokala
näringslivet.

Stadens verksamheter bör därför gemensamt vara inriktade på att främja ekonomisk tillväxt. En av stadens viktiga uppgifter är att tillgodose de olika behov som föreligger i en dynamisk och växande storstad. Ska Stockholm fortsätta att växa, ställer det krav på nya
bostäder, arbetsplatser, vägar, spår och flygplatser. Stockholms-regionen behöver satsningar inom alla dessa områden för att även i framtiden fungera som tillväxtmotor för Sverige.

Stadens olika program, däribland miljöprogrammet, syftar till att uppnå en hållbar tillväxtutveckling. Genom en hållbar utveckling blir Stockholm än mer attraktivt för både den enskilde, företag och organisationer. Vägen dit är en politik där sambanden mellan hälsa och miljö, ekonomisk utveckling och ekologiskt ansvar lyfts fram. På lång sikt kan effekterna av en offensiv och ambitiös miljöpolitik ge ett tydligt kvitto i form av minskade samhällskostnader. Det är därför viktigt att miljöprogrammet integreras i stadens arbete och blir en del i alla stadens bolagsstyrelser och nämnder. Ambitionen måste vara att vi ska ha uppnått en bättre miljö efter programperiodens slut.

Det är möjligt för staden att ställa krav på miljöhänsyn vid upphandlingar inom olika områden. I detta sammanhang är det nödvändigt att fastslå att miljöaspekterna inte får innebära att bara ett fåtal stora
entreprenörer eller leverantörer kan delta i staden upphandlingar, eller att kvalitetskrav eller ekonomiska hänsyn sätts åt sidan.

Människors trygghet beror i hög grad på hur den fysiska miljön
gestaltar sig. Därför bör trygghetsfrågorna lyftas fram tydligare i miljö-politiken. Var tredje upplever att det finns problem med skadegörelse, stölder och inbrott i området där de bor, och var femte upplever problem med misshandel och övrigt våld. Uppenbarligen är stockholmarna mer bekymrade över sin trygghet än något annat miljöproblem, och här bör staden vidta åtgärder för att möta medborgarnas oro. Klotter bidrar starkt till känslan av förfall och otrygghet. Därför måste klottersane-ringen fungera betydligt bättre än idag. Belysningen måste förbättras i många parker och längs gångstråk. Idag finns planer på belysning i flera olika upprustningsprogram och platser, men det går för långsamt och ansvaret är oklart. Det behövs en kraftfull satsning på bättre belysning av stadens parker, gator, joggingspår och grönområden.

Ett återkommande mål inom de olika målområdena är påverkan på medborgarnas beteende. Vi vill därför påpeka att opinionsbildning i livsstilar inte är en kommunal uppgift. Ofta är de val som förespråkas av miljöskäl dyrare än alternativen; många anger sig vilja handla ekologiskt eller kravmärkt, men många väljer ändå bort dessa varor och tjänster av ekonomiska skäl. En av de bästa åtgärderna för att påverka just hushållens val av miljövänliga produkter är därför att stärka medborgarnas köpkraft genom att sänka skatterna. Staden ska inte ägna sig åt opinionsbildning, däremot bör staden som aktör föregå med goda exempel. Stadens fordonspark bör vara miljövänlig och i stadsplaneringen bör åtgärder för såväl en tryggare stadsmiljö som ökad framkomlighet för gång- och cykeltrafikanter arbetas in.

Vi anser därför att följande ändringar av texter och mål behöver göras av miljöförvaltningens förslag:

1. Miljöeffektiva transporter:

Stadens fordonspark måste vara avpassad för att klara av att sköta de uppgifter och mål som hör till den kommunala kärnverksamheten. I den mån detta är förenligt med ambitionen att vara ”miljöfordon” skall hänsyn tas till mål 1.4. Dubbdäck räddar liv. Andra åtgärder för miljöförbättringar än minskning av dubbdäcksanvändningen måste därför vidtas.

Utmaningen är att minska trafikens negativa miljöpåverkan utan att minska människors framkomlighet, bland annat genom ny teknik,
bättre logistik, tätare bebyggelsestruktur samt ytterligare förbättringar av infrastrukturen inklusive kollektivtrafik, cykelvägnät och gångvägar. Det kanske största problemet avseende transporternas miljöpåverkan är att vi i Sverige har en relativt gammal fordonspark. Förändringar i
skattereglerna kring bland annat tjänstebilar skulle underlätta för-nyelsen av fordonsparken och därmed förbättra transporternas miljö-påverkan.

Mål 1:1 ersätts med målet

"Andelen utsläpp från trafiken ska inte öka per invånare."

Mål 1.3 och 1.5 utgår.

Delmål 1.1.4 ändras till ”Partiklar (PM 2,5-halt)” samt att ”PM 10” ändras till ”PM 2,5” i texten.

Delmål 1.6.2 utgår.

2. Giftfria varor och byggnader:

Staden ska arbeta för att amalgam tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Alternativ till koppar i tappvattensystem bör alltid prövas under förutsättning att alternativen inte är kostnadsdrivande och innebär risk för nya miljöproblem. Zink är inte ett giftigt ämne i de koncentrationer som det normalt finns i. Tvärtom är det nödvändigt för hälsan.

Mål 2.2 omformuleras till ”De varor och tjänster som stadens förvaltningar och bolag köper in ska, där detta inte står i konflikt med upp-giften att leverera god kvalitet till lågt pris, vara miljöanpassade samt uppfylla kraven för oberoende miljömärkning där sådan finns.”

Mål 2.4 omformuleras till ”Andelen ekologiska livsmedel som stadens förvaltningar och bolag köper in skall vara minst 20 procent, så länge detta inte kommer att stå i konflikt med uppgiften att leverera god

kvalitet till lågt pris.”

Mål 2.3 och 2.5 utgår

3. Hållbar energianvändning

Målens konsekvenser för medborgare, företag och för stadens verksamheter är inte tillräckligt belysta. Procentsatserna behöver därför utredas vidare. Den miljömärkning av el som idag finns diskvalificerar ett av de absolut bästa tillgängliga energislagen, nämligen kärnkraften. Därför bör inte bruket av förment miljövänlig elproduktion premieras.

Elektricitet är inte miljöfarligt utan ett bra sätt att transportera energi. Enda gången som det är motiverat att begränsa användningen av el är när el produceras på miljöskadligt sätt, det vill säga genom förbränning av olja, kol eller gas. Det finns i sig inget skäl för att minska användningen av el, tvärtom kan utbyggd kärnkraft ge ytterligare el utan att koldioxidutsläppen ökar.

Mål 3:1 omformuleras till:

"Förbrukningen av fossila bränslen för enskild uppvärmning och
närvärme ska minska genom anslutning till fjärrvärme och effektivi-seringar."

Mål 3:2 omformuleras till:

”El ska produceras utan att koldioxidutsläppen ökar.”

Mål 3:4 omformuleras till:

”Stadens förvaltningar och bolag ska verka för att andelen ej förnybara bränslen i fjärrvärmeproduktionen minskar.”

Mål 3.3, 3.5, 3.6 och 3.7 utgår.

4. Hållbar användning av mark och vatten

Stockholm kan och bör växa ytterligare. Utrymme för nya bostäder kan skapas både genom att bygga på höjden och genom förtätning. Det måste dock finnas möjligheter att bygga nya bostäder och ny infrastruktur även på områden som idag inte är bebyggda.

Målen 4:1 och 4:2 utgår och ersätts av ett mål:

"Byggande bör i första hand ske på redan exploaterad mark."

5. Miljöeffektiv avfallshantering

Den miljöeffektiva avfallshanteringen får inte tillåtas leda till att oönskade sidoeffekter uppstår. Hushållens biologiska avfall kan med fördel energiåtervinnas genom förbränning. Den miljöeffektiva avfallshanteringen måste ha ett klart fokus: det farliga avfallet.

Mål 5.2 utgår.

6. Sund inomhusmiljö

Målen för en sund inomhusmiljö får inte innebära att en ny hämsko läggs på möjligheterna att bygga bostäder i innerstaden.

Särskilt uttalande avgavs av ordföranden Rolf Lindell m fl (s),

ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) enligt följande; ett samlat miljöprogram för staden som helhet är av största vikt för att staden ska kunna fortsätta att utvecklas i hållbar riktning. Att påverka trafikutvecklingen är en av de centrala utmaningarna i detta arbete. Trängselavgifterna är ett medel som bl. a. påverkar inköpen av miljöfordon och om fler sådana tillkommer så påverkas också underlaget för förnybara bränslen.

§3 Svar på skrivelse från ledamoten Ann-Sofi Matthiesen (mp) om familjevård

2006-187-009

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-04-06 med
förslag till svar på skrivelse från ledamoten Ann-Sofi Matthiesen (mp) om familjevård.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

§4 Svar på skrivelse från vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) om återvinningsstationer

2005-941-009

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-03-16 med
förslag till svar på skrivelse från vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) om återvinningsstationer.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) enligt följande; det är glädjande att förvaltningen nu tar initiativ till ett möte med de berörda i frågan för att kunna förverkliga vårt förslag till nedgrävning av återvinningsstationer. Vi vill påpeka att förvaltningen själv tidigare föreslagit platserna: Strandvägskajen, Tessinparken och Valhallavägen. Vi finner ingen anledning att nu endast ta upp förslaget angående Strandvägen.

§5 Svar på skrivelse från vice ordföranden Helena Bonnier (m) m fl angående etablering av servering på Strandvägskajen

2006-334-009

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-04-05 med
förslag till svar på skrivelse från vice ordföranden Helena Bonnier
m fl (m) , ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) om etablering av servering på Strandvägskajen.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

§6 Delegering till utredare vid socialtjänstförvaltningens bedömningskansli

2006-329-013

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-03-23 med förslag till delegering till utredare vid socialtjänstförvaltningens bedömningskansli inom omsorgen om funktionshindrade.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. De utredare som är anställda vid det nyinrättade bedömnings- kansliet vid socialtjänstförvaltningen får rätt att för nämndens
  räkning göra en bedömning av ersättningsnivåer för beslut enligt LSS som beviljats för gruppboende, korttidshem samt daglig
  verksamhet. Denna delegering av bedömning ska gälla under tiden 2006-05-01 – 2008-12-31.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§7 Ombyggnad av fritidshem till två förskoleavdelningar

2006-326-326

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-03-29 med förslag till ombyggnad av fritidshem till två förskoleavdelningar på Villagatan 12.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att starta två nya förskole-avdelningar på Villagatan 12.

 2. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om
  startbidrag om 0,2 mnkr och medel för särproduktionskostnad om
  0,6 mnkr.

§8 Bidrag till utomstående organisation; Engelbrektsskolans skolidrottsförening

2006-309-671

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-04-04 med

förslag till svar på ansökan från Engelbrektsskolans skolidrottsför-ening om verksamhetsbidrag.

Stadsdelsnämndens beslut

Engelbrektsskolans idrottsförening erhåller bidrag enligt ansökan
med 5 000 kr.

§9 Ansökan till Svenska ESF-Rådet om projektbidrag

2006-310-549

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-04-12 med

förslag om att ansöka till Svenska ESF-Rådet (Europeiska socialfonden) om projektbidrag.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden ansöker om projektbidrag från Svenska EFS-Rådet med sammanlagt 11,6 mnkr utgörande 5,8 mnkr/år för tiden 2006-08-01 till 2008-07-31.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) enligt följande; att aktivt arbeta för att hjälpa människor att gå från ett
bidragsberoende till arbete är en av huvudfrågorna i svensk politik. Med en nivå på arbetslöshet som nu i verkligheten ligger på 17,1 % eller 991.000 personer är ett av vänsterkartellens största misslyckande denna mandatperiod.

Förvaltningen redovisar i detta ärende att det f.n. finns 130 personer som är långtidssjukskrivna varav de flesta har varit sjukskrivna i mer än tre år. Denna grupp tillsammans med de två övriga föreslagna grupperna som projektet vänder sig till kan motivera den relativt höga kostnaden för nämnden som projektet föreslås kosta eftersom varje person som åter kommer i arbete är en seger för hela samhället.

Vi förutsätter att de utvärderingar som skall genomföras under den 2-åriga projektperioden redovisas för nämnden

§10 Månadsrapport mars 2006

2006-281-103

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-04-18 angåendemånadsrapport per den 31 mars 2006.

Under överläggning i ärendet framlade ordföranden Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot eget (s) m fl yrkande och fann att eget (s) m fl yrkande bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

 2. Nämnden anför härutöver att det uppkomna underskottet beror på högre kostnader för snöbortforsling än vad som budgeterats. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att redan nu påbörja en
  planering som syftar till ekonomisk balans vid årets slut.

Reservation. Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för tidigare yrkande att bifalla förvalt-ningens förslag att godkänna rapporten.

§11 Svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag till folkhälsoprogram

2006-258-007

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-04-03 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag till folkhälsoprogram.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordföranden Rolf Lindell m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ordföranden Helena Bonniers (m) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden tillstyrker förslaget till folkhälsoprogram för Stockholms stad och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Reservation. Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att avslå förvaltningens förslag till beslut som svar på kommun- styrelsens remiss samt

att därutöver anföra följande

Folkhälsan, och de allvarliga konsekvenser den ökande ohälsan leder till, bör tas på långt större allvar än vad vänstermajoriteten har gjort i detta fall. En produkt där politiska detaljbudskap pressats in utan

hänsyn till helheten kan inte anses vara tillräckligt som folkhälso-program. Vi efterlyser därför ett helhetsgrepp kring folkhälsa för alla människor i Stockholm, med tydliga och mätbara mål för ökad hälsa och minskad ohälsa.

Kostnaderna för lokalt folkhälsoarbete, kompetensutveckling, folk-hälsostrateg och kanslifunktioner uppskattas uppgå till nära 17 miljoner kronor under fyra år. Det är anmärkningsvärt att man avser att bygga upp ytterligare byråkratiska och administrativa funktioner i stället för att använda sig av, och eventuellt förstärka, redan befintliga verksamheter. Dessutom saknas uppföljningsbara och mätbara mål för vad man avser åstadkomma med satsningen. Administration och byråkrati utan mätbara mål riskerar att bli ett rent resursslöseri utan positiva resultat för folkhälsan.

Programmet har tagits fram under stor tidspress vilket omöjliggjort en bredare förankring i partigrupperna. Denna tidspress har även lett till att viktiga områden glömts bort. Som exempel kan nämnas att åtgärder för tandhälsa saknas i programmet. Detta trots att karies har blivit ett problem allt längre ner i åldrarna och riskerar bli ett allvarligt hot mot folkhälsan om åtgärder inte vidtas.

Ett av de målområden som anges i programmet är ”delaktighet och inflytande”. Trots detta har den styrgrupp som hänvisas till i ärendet enbart fått agera alibi för samsyn. Som exempel kan nämnas att slutprodukten, innehållande helt nya förslag, presenterades utan att deltagarna i styrgruppen fick någon möjlighet att påverka eller ha
synpunkter på denna.

På det hela taget är folkhälsan en fråga som måste prioriteras högre och samarbete över partigränserna bör efterstävas. Vi föreslår därför att ärendet återremitteras med syfte att åstadkomma bland annat gemensamt framtagna och mätbara mål.

Det är i detta arbete viktigt att fastslå att den enskilde har det huvudsakliga ansvaret för sin hälsa. Folkhälsoinstitutet, regeringen eller kommunerna kan aldrig ta över det ansvaret. Olika undersökningar bekräftar också att god hälsa och sammanhållning inom familjen är det som de allra flesta sätter allra högst som mål för sitt liv.

Det offentliga kan däremot skapa goda förutsättningar för människors möjlighet att sköta sin hälsa och leva ett hälsosamt liv. Sådana åtgärder innefattar bland annat god kost inom till exempel förskola, skola och äldreomsorg, rikligt med idrott och rörelse på schemat i skolan samt förebyggande information om rökning, alkohol och narkotika.

Det finns i Sverige och Stockholm en mängd organisationer som kan fungera som stöd och ge råd kring hur en sund kosthållning och fysisk aktivitet förbättrar hälsan. Idrottsrörelsernas arbete är i det sammanhanget givetvis mycket viktigt.

§12 Svar på remiss från kommunstyrelsen om reviderade riktlinjer för tobakstillsyn

2006-211-507

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-03-31 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag till reviderade riktlinjer för tobakstillsyn.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) enligt följande; de reviderade riktlinjer som föreslås gälla är till vissa delar rimliga. Därutöver finns det regler som bestämmer vilket antal cigaretter ett cigarettpaket får innehålla som utgör exempel på oerhörd klåfingrig detaljstyrning. Människor i Sverige måste tillåtas vara vuxna och självständiga individer med god förmåga att ta ansvar för sig själva och sitt eget liv. Detaljstyrning såsom exemplifierats ovan utgör exempel på motsatsen som inte bör förekomma.

§13 Yttrande till lotteriinspektionen angående automatspel på Gröna Lund

2006-335-622

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-03-27 med förslag till yttrande till lotteriinspektionen angående ansökan från AB Gröna Lunds Tivoli om tillstånd till automatspel på Gröna Lunds Tivoli, Lilla Allmänna gränd 9, 115 21 Stockholm, enligt lagen om anordnande av visst automatspel (1982:636).

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden överlämnar och åberopar detta tjänsteutlåtande till
  lotteriinspektionen och anför att ingen erinran föreligger när det gäller tillstånd till automatspel på Gröna Lunds Tivoli.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§14 Yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på restaurang Sturecompagniet/Köket

2006-344-621

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-03-30 med förslag till yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på restaurang Sturecompagniet/Köket, Sturegatan 4.

Under överläggning i ärendet framlade ordföranden Rolf Lindell
m fl (s) och ledamoten Ann-Sofi Matthiesen (mp) ett förslag till
beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Aila Erkkilä (v) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde de tre förslagen mot varandra och fann att det egna m fl (s) med (mp) gemensamma förslaget bifallits.

Votering begärdes och verkställdes.

Ordföranden ställde först proposition på ledamoten Aila Erkkiläs (v) förslag mot förvaltningens förslag för att få fram ett motförslag till det egna m fl (s) med (mp) gemensamma förslaget (huvudförslaget) och fann majoritet för förvaltningens förslag (motförslag).

Följande voteringsordning fastställdes; den som stöder det av (s) och (mp) gemensamma förslaget röstar ja; den som stöder förvaltningens förslag röstar nej.

Ja-röster avgavs av Rolf Lindell (s), Birgit Marklund Beijer (s),
Johanna Nilsson (s), Berit Nyberg (s), Ann-Sofi Matthiesen (mp) och Marion Sundqvist (mp).

Nej-röster avgavs av Helena Bonnier (m), Peter Lundén-Welden (m), Johanna Westin Sjö (m), Birgit Ernerot (fp), Claes Fleming (fp) och Jan Ulander (kd).

Ledamoten Aila Erkkilä (v) lade ned sin röst.

Nämnden hade sålunda beslutat med ordförandens utslagsröst att bifalla det av (s) och (mp) gemensamma förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden vidhåller tidigare beslut och föreslår att Sturecompagniet Aktiebolag, Sturegatan 4, 114 83 Stockholm ej bör beviljas till- stånd att vid uteservering vid Sturecompagniet/Köket till allmän- heten få servera starköl, vin och spritdrycker till kl. 03.00

 2. Nämnden överlämnar och åberopar i övrigt tjänsteutlåtandet till tillståndsenheten.


Reservation. Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för tidigare yrkande att bifalla förvalt-ningens förslag enligt följande;

 1. Sturecompagniet AB bör utifrån en social bedömning beviljas till- stånd att vid uteservering vid Sturecompagniet/Köket till allmän- heten få servera starköl, vin och spritdrycker till kl. 03.00.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar detta tjänsteutlåtande till
  tillståndsenheten.

Reservation. Ledamoten Aila Erkkilä (v) reserverade sig mot
nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att avslå förvaltningens förslag till beslut punkt 1.

Särskilt uttalande avgavs av ordföranden Rolf Lindell m fl (s) och ledamoten Ann-Sofi Matthiesen (mp) enligt följande; i den centrala staden har nämndens nuvarande majoritet inte tidigare medverkat till tillstånd för alkoholservering utomhus längre än till kl. 01.00. Av
generella och principiella skäl ser vi ingen anledning till att utöka den tiden, även om den aktuella restaurangens säkerhetsåtgärder håller hög klass.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Aila Erkkilä (v) enligt

följande; det bör vara tillräckligt att alkoholserveringen till allmän-heten följer den s.k. normaltiden d.v.s. kl 22.00 på uteservering.

§15 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för ny station för Roslagsbanan

2005-1179-311

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-04-05 med förslag till yttrande till stadsbyggnadskontoret om detaljplan för ny station för Roslagsbanan i stadsdelen Norra Djurgården
(S-Dp 2005-16195-54).

Under överläggning i ärendet framlade vice ordföranden Helena
Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan
Ulander (kd) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordföranden Rolf Lindell m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens
förslag.

Ordföranden ställde proposition på vice ordföranden Helena Bonniers (m) m fl yrkande mot förvaltningens förslag och fann att förvaltningens förslag bifallits.


Votering begärdes och verkställdes.

Följande voteringsordning fastställdes; den som stöder förvaltningens förslag röstar ja; den som stöder vice ordföranden Helena Bonniers (m) m fl förslag röstar nej.

Ja-röster avgavs av Rolf Lindell (s), Birgit Marklund Beijer (s),
Johanna Nilsson (s), Berit Nyberg (s), Aila Erkkilä (v), Ann-Sofi Matthiesen (mp) och Marion Sundqvist (mp).

Nej-röster avgavs av Helena Bonnier (m), Peter Lundén-Welden (m), Johanna Westin Sjö (m), Birgit Ernerot (fp), Claes Fleming (fp) och Jan Ulander (kd).

Nämnden hade sålunda beslutat med sju röster mot sex att bifalla
förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som
sitt yttrande till stadsbyggnadskontoret.
Reservation. Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att avslå förvaltningens förslag till beslut som svar på stadsbyggnads- kontorets remis samt

att därutöver anföra följande;

Den nya föreslagna stationen vid Lilla Frescativägen som AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) föreslår kommer inte att medföra påtagliga förbättringar för de resande på Roslagsbanan. Däremot kommer den föreslagna stationen att påtagligt försämra förutsättningarna för besökare till såväl Lilla Frescati koloniförening som till övriga delar i Frescatiområdet.

Den stora resandeströmmen sker med tunnelbana varför den verkliga förbättringen vore att SL öppnar den norra T-baneutgången vid station Universitetet.

§16 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om program för del av kvarteret Svea Artilleri

2004-1524-311

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-04-11 med förslag till yttrande till stadsbyggnadskontoret om detaljplaneprogram för del av kvarteret Svea Artilleri inom stadsdelen Ladugårdsgärdet (S-Dp 2004-16802-54).

Under överläggning i ärendet framlade ordföranden Rolf Lindell
m fl (s), vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Aila Erkkilä (v), Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Ann-Sofi Matthiesen (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot det egna (s) och med (v)-, (m)-, (fp)- och (kd) gemensamma förslaget och fann att det egna (s) m fl förslaget bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden tillstyrker i huvudsak förvaltningens förslag till svar på remissen från stadsbyggnadskontoret.

 2. Nämnden poängterar samtidigt att stadsbyggnadskontorets
  programförslag ger möjligheter till ett stort antal bostäder i ett av stadsdelens mest centrala områden. Tillsammans med Starrängs- ringen blir det ett mycket attraktivt område.

 3. Nämnden delar stadsdelsförvaltningens syn när det gäller ytterligare utredning om de byggnadsminnen som finns i området. Om en
  sådan skulle visa att den gula villan inte kan vara kvar på nuvarande plats bör man verka för en flyttning till en annan lämplig plats i om rådet. Mötet mellan det nya och en accent från en gången tid kan bli positivt i en ny inramning.

 4. Nämnden vill också lyfta fram förvaltningens syn när det gäller till gänglighet, gångbron över Lidingövägen och behovet av stöd- eller gruppboende. Vad gäller förskolelokaler anser nämnden att bered- skap måste finnas i den fortsatta planeringen beroende på hur
  behovet utvecklas.

 5. Nämnden vill stryka under att staden bör eftersträva en jämn för- delning av hyresrätter och bostadsrätter.

 6. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.


 

Reservation. Ledamoten Ann-Sofi Matthiesen (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för tidigare yrkande att bifalla
förvaltningens förslag.


Särskilt uttalande
avgavs av vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) enligt följande; vi förordar att parkeringstalet skall vara 1,0. Den norm för parkeringsplats per boendeenhet som beslutats av den styrande
majoriteten har gång efter gång visat sig vara underdimensionerad.
Vi finner det därför oacceptabelt att medvetet från början bidraga till kommande parkeringsproblem.


§17 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om detaljplan för ny trafikplats vid Hjorthagen

2006-243-311

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-03-31 med förslag till yttrande till stadsbyggnadskontoret om detaljplan för ny trafikplats vid Hjorthagen (S-Dp 2004-05426-54).

Under överläggning i ärendet yrkade ordföranden Rolf Lindell m fl (s) på bordläggning av ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

Ärendet bordlägges.

§18 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om detaljplan för Idrottshögskolan (GIH)

2006-280-311

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-04-05 med förslag till yttrande till stadsbyggnadskontoret om detaljplan för Idrottshögskolan (GIH), Norra Djurgården 1:43, Lidingövägen 1, i stadsdelen Norra Djurgården (S-Dp 2003-06757-54).

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som
sitt yttrande till stadsbyggnadskontoret.

§20 Yttrande till polismyndigheten angående ansökan om markupplåtelse för försäljningsplats vid Stockholms Stadion

2006-419-382

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-04-18 med förslag till yttrande till polismyndigheten i Stockholms län angående ansökan om markupplåtelse av offentlig plats enligt ordningslagen för tillfällig försäljningsplats för Kirelus fast food vid Stockholms Stadion.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden avstyrker upplåtelse av offentlig plats enligt ordnings- lagen för tillfällig försäljningsplats utanför Stockholms Stadion
  den 24 april 2006 vid fotbollsallsvenskan för Kirelus fast food.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till
  polismyndigheten.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§21 Anmälan av upphandlingsrapport avseende antagande av anbud för gemensam upphandling av handledningstjänster

2005-891-125

Anmäldes upphandlingsrapport 2006-02-01 från Kista stadsdels-förvaltning om att avtal för handledningstjänster tecknats för
förvaltningens verksamhet inom socialt-, pedagogiskt samt vård,-
behandlings-, utrednings-, omsorgs- och socialpsykiatriskt arbete
för perioden 2006-01-01 till 2008-12-31.

Gemensam upphandling har genomförts för socialtjänstnämnden
och bl a Östermalms stadsdelsnämnd och samordningen har åvilat
Kista stadsdelsförvaltning.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§22 Anmälan av Länsstyrelsens PM

2006-321-506

Anmäldes Länsstyrelsens i Stockholms län redovisning 2006-03-09

av inkomna anmälningar år 2005 av personskada i verksamhet enligt lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
år 2005.

Promemorian redovisar att 56 anmälningar har inkommit under 2005 och att det är fall- och klämskada som är den mest frekventa olycks-orsaken.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§23 Anmälan av revisionskontorets rapport ”Stadsdelsnämndernas insatser för arbetslösa”

2006-314-124

Anmäldes revisionskontorets rapport (nr 9 mars 2006) ”Stadsdelsnämndernas insatser för arbetslösa”.

Stadsdelsnämndens beslut

Rapporten läggs till handlingarna.

§24 Anmälan av revisionskontorets rapport ”Rutinerna för debitering av avgifter och uppsägning av plats inom barnomsorgen”

2006-313-124

Anmäldes revisionskontorets rapport (nr 8 mars 2006) ”Rutinerna för debitering av avgifter och uppsägning av plats inom barnomsorgen.”

Stadsdelsnämndens beslut

Rapporten läggs till handlingarna.

§28 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2006-04-20 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§29 Information från stadsdelsdirektören

Skolbarn städar

Under vecka 17 kommer ett 30-tal skolklasser från Östermalms skolor att städa på gator och torg. Den 25 april har organisationen ”Håll

Sverige rent” aktiviteter på Karlaplan. Annonseras i Östermalmsnytt.

Chatta om Östermalms parker

Påminnelse om att efter beredningsnämndens sammanträde den 2 maj
så har medborgarna möjlighet att chatta med stadsdelsnämndens
förtroendevalda klockan 19.00-20.00 med temat ”Östermalms parker – idag och i framtiden”. Annonseras i Östermalmsnytt.

Slutna sällskap kontra allmänheten

Stadsdelsdirektör Carina Lundberg Uudelepp besvarade en fråga från tidigare sammanträde om hur man kan vara säker på att en restaurang enbart har alkoholservering för slutna sällskap då de vid ansökan om tillstånd uppgivit det. Kontrollen sker genom vakter vid ingången till restaurangen och genom extra kontroller av efterlevnaden.

Förslag till skrivelse ”Engagerade och tydliga vuxna – ett sätt att förändra ungdomars alkoholvanor på Östermalm”

Utdelades ett utkast till skrivelse som är tänkt att delas ut till samtliga skolor på Östermalm som ett upprop för att gemensamt försöka komma tillrätta med ungdomars alkoholvanor och nyttjande av andra droger. Stadsdelsnämnden beslöt att ställa sig bakom skrivelsen.

Kampanj mot langning i samband med Valborg

Den 26-28 april kommer frivilliga från nämnden och bland tjänstemän m fl att dela ut flygblad utanför systembolagen på Östermalm om att inte köpa ut alkohol till minderåriga.

§30 Övriga frågor

Obesvarat medborgarförslag

Vice ordföranden Helena Bonnier (m) informerade om att hon vid sitt deltagande på medborgarkontoret ”Träffa dina politiker” förra måndagen erhöll en kopia av medborgarförslaget ”Gör en liten grön oas på impedimentet på Värtavägen!” av förslagsställaren själv. Medborgarförslaget har lämnats in för länge sedan och trots påminnelser har det inte blivit besvarat. Medborgarförslaget överlämnades ånyo till förvaltningen för beredning. Dnr 2005-1032-341.

Fråga om vårstädningen

På fråga från ledamoten Birgit Marklund Beijer (s) om när städningen av sandiga trottoarer etc ska vara klart enligt avtal uppgav gatu- och parkingenjör Magnus Björkman att det ska vara städat den 1 maj 2006.

Dianagården

Ledamoten Berit Nyberg (s) undrade var pensionärer kan få träffas i Hjorthagen nu då de inte längre har möjlighet att träffas på Dianagården. Äldreomsorgschef Marianne Snell bad att få återkomma i frågan.

Annonseringen i Östermalmsnytt

Ersättaren Lotta Juul Martin-Löf (m) önskade framföra att det var ett mycket trevligt innehåll och snygg utformning av den senaste dubbelsidiga annonsen i Östermalmsnytt om nämndens verksamhet.

§31 Yttrande till polismyndigheten angående ansökan om markupplåtelse för uteservering utanför restaurang XX

2006-354-382

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-03-30 med
förslag till yttrande till polismyndigheten i Stockholms län angående ansökan om markupplåtelse av offentlig plats enligt ordningslagen för uteservering utanför restaurang XX

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden avstyrker upplåtelse av offentlig plats enligt ordnings- lagen för uteservering utanför restaurang XX.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till polis- myndigheten.

§32 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2006-04-06 från sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

§33 Skrivelse från vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) om ”rutinerna inom barnomsorgen”

2006-435-009

Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) överlämnade en skrivelse om ”rutinerna inom barnomsorgen” mot bakgrund av Stockholms stads revisorers revisionsrapport den 8 mars 2006 om ”Rutinerna för debitering av avgifter och uppsägning av plats inom barnomsorgen”.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.