Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2006-09-21

Sammanträde 2006-09-21

Datum
Klockan
19.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden för allmänheten inleds kl 18.00.

Förhinder att närvara vid sammanträdet an Läs mer...mäles till nämndsekreteraren
Anne-Marie Hemphälä tel: 508 10 034,
e-post: anne-marie.hemphala@ostermalm.stockholm.se eller
registrator Ylwa Björkquist, tel: 508 10 037
e-post: registrator@ostermalm.stockholm.se. Fax: 508 10 099

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

Bordlagt ärende

2 Svar på medborgarförslag om ”organisationen av handikappomsorg”.

Beslutsärenden

3 Tertialrapport 2 - 2006 .

4 Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om de mest sjuka äldre.

5 Fyllnadsval till stadsdelsnämndens pensionärsråd.

Remissärenden

6 Svar på remiss från kommunstyrelsen om Redovisning av uppdrag om förändringar i stadens reglementen.

7 Svar på remiss från kommunstyrelsen om Policys för upphandling och konkurrensutsättning.

8 Svar på remiss från kommunstyrelsen av motion från Helen Jäderlund Eckardt (fp) om Friskvårdscentrum för äldre.

9 Svar på remiss från kommunstyrelsen om revidering av Stockholms stads program för kvinnofrid.

10 Svar på remiss från kommunstyrelsen av motion från Madeleine Sjöstedt m fl (fp) om Införande av säkra parkeringshus.

11 Yttrande till tillståndsenheten angående alkoholservering på Scandic Hotel Anglais, Humlegårdsgatan 23.

Dnr 2006-788-621.

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Yttrande till tillståndsenheten angående alkoholservering på Frihamnen Restaurang & Café, Magasin 2, Frihamnen.

Dnr 2006-744-621.

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

13 Anmälan av reviderad Samverkansöverenskommelse mellan Östermalms stadsdelsförvaltning och Stockholms läns landsting avseende barn och ungdomar som behöver särskilt stöd.

14 Anmälan av projektplan för Navigatorcentrum Nord – statlig försöksverksamhet som drivs av Ungdomsstyrelsen för att öka andelen ungdomar som fullföljer gymnasiestudier och att minska ungdomsarbetslösheten.

15 Anmälan av länsrättens dom i överklagat ärende avseende Östermalms stads-delsnämnds beslut att ansöka om statsbidrag från Socialstyrelsen för projektet ”Stoppa vräkningar - motverka hemlöshet”; nu laglighetsprövning enligt kommunallagen.

17 Anmälan av protokoll 2006-09-11 från pensionärsrådet på Östermalm.

18 Anmälan av promemoria 2006-09-21 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

19 Anmälan av promemoria 2006-09-21 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

20 Information från stadsdelsdirektören.

Slutet sammanträde

22 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken till Stockholms tingsrätt över ansökan om adoption.

23 Nedläggning av faderskap enligt 2 kap 7 § punkt 1 föräldrabalken.

24 Anmälan av protokoll 2006-09-14 från sociala delegationen.

Mötesinformation

Justerat den 26 september 2006

Rolf Lindell (s)
Helena Bonnier (m)

Närvarande:

Ordförande Rolf Lindell (s)

Vice ordförande Helena Bonnier (m)

Ledamöter
Aila Erkkilä (v)
Birgit Ernerot (fp)
Claes Fleming (fp)
Magnus Lingen (s)
Peter Lundén-Welden (m) fr o m § 17
Birgit Marklund Beijer (s)
Ann-Sofi Matthiesen (mp)
Berit Nyberg (s)
Jan Ulander (kd)
Johanna Westin Sjö (m)

Tjänstgörande ersättare
Per Aldeborg (s)
Lotta Juul Martin-Löf (m) §§ 1-16

Ersättare
Ulla-Liza Blom (s)
Lotta Juul Martin-Löf (m) §§ 17-23
Datevig Mardirossian Lönn (m)
Johanna Nilsson (s)
Tomas Rittsel (fp)
Ulla-Britta Strömstedt (s)
Marion Sundquist (mp)
Stig Trossö (m).

Förhinder hade anmälts av ledamoten Lars-Eric Esbjörnsson (s) samt av ersättarna Anna Björkwall (v), Louise Edlind-Friberg (fp), Leif Krafft (s) och Camilla Thorstensson (kd).

Föredragande Carina Lundberg Uudelepp, stadsdelsdirektör
Personalföreträdare Bo Jansson, SACO/LR
Sekreterare Anne-Marie Hemphälä

Närvarande i övrigt var bl a Anita Lidberg, Anna-Lena Christensson, Marianne Snell, Solveig Bellander, Kerstin Sandström, Ulla Ritzén.

Ordförande §§ 1 – 23

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

1. Ordföranden Rolf Lindell (s) och vice ordföranden Helena Bonnier (m) uppdras att justera dagens protokoll.

2. Protokollet justeras den 26 september 2006.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den 31 augusti justerades den 6 september 2006 och protokollet från sammanträdet den 7 september justerades den 11 september 2006.

§2 Bordlagt ärende angående medborgarförslag om ”organisationen av handikappomsorg”

2006-55-008

Stadsdelsnämnden beslöt ta upp till behandling ett vid förra samman-trädet bordlagt tjänsteutlåtande 2006-06-16 med förslag till svar på medborgarförslag om ändring av organisationen för personer med funktionsnedsättning och psykisk funktionsnedsättning.

Stadsdelsnämndens beslut

Med hänvisning till att nämnden fattade beslut om nuvarande organisation inom Socialtjänsten 2003-05-22 anser nämnden att skrivelsen är besvarad med detta tjänsteutlåtande.

Särskilt uttalande avgavs av ordföranden Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) enligt följande; förslagsställaren och det lokala handikapprådet för en viktig diskussion. Vi instämmer helt i rådets uttalade vid sitt möte den 17 augusti att brukarens bästa måste vara i fokus oavsett organisation.

Varje organisationsförändring resulterar i nya ”snittytor” mellan berörda människor och verksamheter och tenderar även ofta att ”läcka energi” innan den nya organisationen har satt sig. Det måste därför stå helt klart att en förändring ger så många positiva effekter och så få negativa effekter att den är befogad. Förvaltningen redovisar enligt vår mening på ett tydligt sätt att det inte är självklart att förslaget till omorganisation skulle effektivisera verksamheten. Bl. a. bedömer man att olika underenheter av praktiska skäl skulle behöva inrättas om för-slaget skulle genomföras. Av stor betydelse är även att de nuvarande enheterna redan arbetar i en enhetsövergripande och matrisinspirerad anda.

Det faktum att organisationen är anpassad till den uppdelning som gäller för stadens resursfördelningssystem är ett ytterligare skäl för att inte ändra organisationen.

§3 Tertialrapport 2 - 2006

2006-886-123

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-09-18 med förslag till tertialrapport 2 - 2006.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordföranden Rolf Lindell m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ordföranden Helena Bonniers (m) m fl yrkande och fann att vice ordföranden Helena Bonniers (m) m fl yrkande bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden överlämnar förvaltningens förslag till beslut utan eget ställningstagande.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Ordföranden Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för förvaltningens förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att godkänna förvaltningens förslag till tertialrapport 2 och över-
lämna ärendet till kommunstyrelsen,

att hemställa hos kommunstyrelsen om budgetjustering om 0,7 mnkr avseende stimulansbidrag för ombyggnad av förskola på
Villagatan 12 samt
att redovisa omslutningsförändringar om 5,0 mnkr för ökade kost-
nader och intäkter.

Särskilt uttalande avgavs av ordföranden Rolf Lindell m fl (s),

ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) enligt följande; den rödgröna majoriteten har alltsedan mandatperiodens

början verkat konsekvent för utvecklade och förbättrade verksamheter.
Några exempel:

  • Vi har minskat barngrupperna i förskolan utöver kommunfullmäktiges mål och ned till 14 barn i småbarnsgrupper och 18 för de större barnen. Vår ambition är att få ner småbarnsgrupperna till 13 barn och på sikt ta bort avgifterna i förskolan.
  • Vi satsar på en utökning av äldreboendena och tre äldreboenden – Kattrumpstullen, Kampementet och Nya Gärdets äldreboende kommer att ha tillkommit under perioden.
  • Kvaliteten inom hemtjänsten är höjd genom en målmedveten kompetenshöjning bland personalen.
  • Vi satsar på ungdomsverksamheten i våra skolor med bl. a. replokaler, IT/media och har låtit bygga en avancerad skate- och streetbana i Humlegården som har uppmärksammats bland ungdomar i hela staden.
  • Gruppboenden för funktionshindrade byggs ut.
  • Bostadsbyggandet är på topp och parkerna rustas.
  • Vi har visat att trängselavgifter fungerar så som det är tänkt. Vi förutsätter att den nya majoriteten genomför trängselavgifterna i enlighet med stockholmarnas önskan.

Vi har också med stöd av en kompetent förvaltning sett till att framgångsrikt sanera och stabilisera ekonomin sedan vi för fyra år sedan tog över ansvaret från de borgerliga partierna. Vi hade naturligtvis gärna fortsatt med att i ansvarig ställning utveckla verksamheterna i stadsdelen men är i nuvarande läge stolta över att inför kommande mandatperiod kunna lämna över välskötta verksamheter till den nya högermajoriteten.

§4 Ansökan om stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om de mest sjuka äldre

2006-902-531

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-09-18 med förslag att ansöka hos Socialstyrelsen om stimlansbidrag för insatser inom vård och omsorg om de mest sjuka äldre.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner föreliggande ansökan till Socialstyrelsen.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§5 Fyllnadsval till stadsdelsnämndens pensionärsråd

2005-1156-015

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-09-12 med förslag till ny ledamot i stadsdelsnämndens pensionärsråd, då Sven-Ingvar Larsson, SPF Hedvig Eleonora, har lämnat sitt uppdrag.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden utser Viveca Sarman SPF Hedvig Eleonora till ny ledamot av stadsdelsnämndens pensionärsråd 2006.


§6 Svar på remiss från kommunstyrelsen om Redovisning av uppdrag om förändringar i stadens reglementen

2006-663-007

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-09-05 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen av rapporten

”Redovisning av uppdrag om förändringar i stadens reglementen”.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordföranden Rolf Lindell m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ordföranden Helena Bonniers (m) m fl yrkande och fann att vice ordföranden Helena Bonniers (m) m fl yrkande bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden överlämnar förvaltningens förslag till beslut utan eget ställningstagande.

Reservation. Ordföranden Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för förvaltningens förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att godkänna och överlämna detta tjänsteutlåtande till kommun-
styrelsen som svar på remissen.

§7 Svar på remiss från kommunstyrelsen om Policys för upphandling och konkurrensutsättning

2006-676-007

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-09-04 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om Policys för upphandling och konkurrensutsättning.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordföranden Rolf Lindell m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ordföranden Helena Bonniers (m) m fl yrkande och fann att vice ordföranden Helena Bonniers (m) m fl yrkande bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden överlämnar förvaltningens förslag till beslut utan eget ställningstagande.

Reservation. Ordföranden Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för förvaltningens förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att godkänna och överlämna detta tjänsteutlåtande till kommun-
styrelsen som svar på remissen.


§8 Svar på remiss från kommunstyrelsen av motion från Helen Jäderlund Eckardt (fp) om Friskvårdscentrum för äldre

2006-553-537

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-09-01 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen av motion från Helen Jäderlund Eckardt (fp) om att staden ser över möjligheterna att starta Friskvårdscentrum för äldre i fler stadsdelar än i Hässelby-Vällingby.

Under överläggning i ärendet yrkade vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) på bordläggning av ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

Ärendet bordlägges.

§9 Svar på remiss från kommunstyrelsen om revidering av Stockholms stads program för kvinnofrid

2006-624-507

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-08-28 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen med förslag till revidering av Stockholms stads program för kvinnofrid.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordföranden Rolf Lindell m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ordföranden Helena Bonniers (m) m fl yrkande och fann att vice ordföranden Helena Bonniers (m) m fl yrkande bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden överlämnar förvaltningens förslag till beslut utan eget ställningstagande.

Reservation. Ordföranden Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för förvaltningens förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att godkänna och överlämna detta tjänsteutlåtande till kommun-
styrelsen som svar på remissen.

§10 Svar på remiss från kommunstyrelsen av motion från Madeleine Sjöstedt m fl(fp) om Införande av säkra parkeringshus

2006-596-307

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-09-11 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen av motion från Madeleine Sjöstedt m fl (fp) om att staden ska se över tryggheten i parkeringshusen samt se över möjligheten att införa trygghetsplatser för ensamma kvinnor i stadens parkeringshus.

Under överläggning i ärendet yrkade vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) på bordläggning av ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

Ärendet bordlägges.

§11 Yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på restaurang Scandic Hotel Anglais

2006-788-621

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-08-25 med förslag till yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på restaurang Scandic Hotel Anglais, Humlegårdsgatan 23.

Under överläggning i ärendet framlade ledamoten Aila Erkkilä (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordföranden Rolf Lindell (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten Aila Erkkiläs (v) yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Scandic Hotels AB, Box 6197, 102 33 Stockholm, bör utifrån en social bedömning beviljas tillstånd att inomhus i Scandic Hotel Anglais, Humlegårdsgatan 23, 114 46 Stockholm till allmänheten få servera starköl, vin och spritdrycker till klockan 03.00.

2. Scandic Hotels AB, Box 6197, 102 33 Stockholm, bör utifrån en social bedömning beviljas tillstånd att vid uteservering vid Scandic Hotel Anglais, Humlegårdsgatan 23, 114 46 Stockholm till allmänheten få servera starköl, vin och spritdrycker till klockan 01.00.

3. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till tillstånds- enheten.

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Ledamoten Aila Erkkilä (v) reserverade sig mot

nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att avslå förvaltningens förslag till beslut punkterna 1 och 2.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Aila Erkkilä (v) enligt

följande; det bör vara tillräckligt att alkoholserveringen till allmän-heten följer den s k normaltiden d v s kl 01.00 inne i restaurang och kl 22.00 på uteservering.

§12 Yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på Frihamnen Restaurang & Café

2006-744-621

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-08-24 med förslag till yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på Frihamnen Restaurang & Café, Magasin 2 i Frihamnen.


Stadsdelsnämndens beslut

1. Stockholms Nightlife AB, Box 49 129, 100 28 Stockholm, bör utifrån en social bedömning beviljas tillstånd att på Frihamnen Restaurang & Café, Magasin 2, Frihamnen, 102 54 Stockholm till allmänheten få servera starköl, vin och spritdrycker inomhus och vid uteserveringen klockan 11.00 – 18.00.

2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till tillstånds- enheten.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.


§13 Anmälan av Samverkansöverenskommelse mellan Östermalms stadsdelsförvaltning och Stockholms läns landsting

2006-849-127

Anmäldes reviderad Samverkansöverenskommelse mellan Östermalms stadsdelsförvaltning och Stockholms läns lansting avseende barn och ungdomar som behöver särskilt stöd från kommunen och landsting.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§14 Anmälan av projektplan för Navigatorcentrum Nord

2006-872-546

Anmäldes projektplan för Navigatorcentrum Nord – statlig försöks-verksamhet som drivs av Ungdomsstyrelsen för att öka andelen ungdomar som fullföljer gymnasiestudier och att minska ungdoms-arbetslösheten på sikt.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§15 Anmälan av länsrättens dom

2005-475-112

Anmäldes länsrättens dom 2006-08-21 (Målnr 15323-06 E) i överklagat ärende avseende Östermalms stadsdelsnämnds beslut att ansöka om statsbidrag från Socialstyrelsen för projektet ”Stoppa vräkningar – motverka hemlöshet”; nu fråga om laglighetsprövning.

Länsrätten avslår överklagandet.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§19 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2006-09-21 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

Stadsdelsnämndens beslut

Ledamoten Ann-Sofi Matthiesen (mp) anmäls till konferensen ”Tänk nytt! Gör nytt!” om hållbara närvårdssystem den 17 oktober 2006 (kurs nr 1).

§20 Information från stadsdelsdirektören

Resursgruppen för kvinnofrid

Carina Lundberg Uudelepp delade ut en folder med namn och telefonnummer till personer i ”Resursgruppen för kvinnofrid - våld i nära relationer.” Resursgruppen är till för alla som arbetar inom Östermalms stadsdelsförvaltning som kommer i kontakt med våldsutsatta kvinnor, män och deras familjer eller som själva blivit utsatta för våld i nära relationer.

Kvalitetsutmärkelsen 2006

Påminnelse om att årets kvalitetsutmärkelse manifesteras traditions-enligt i Stadshuset med föredrag, musik och prisutdelning.

Evenemanget äger rum den 10 oktober, kl 13.30-18.00.

Prisutdelningen startar ca kl 16.00.

§21 Yttrande över ansökan om adoption

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-09-11 angående XX och YY, då Stockholms tingsrätt (Mål nr -06) begärt stadsdelsnämndens yttrande avseende ansökan om adoption av NN.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden överlämnar och åberopar denna utredning som sitt yttrande till Stockholms tingsrätt.

2. Nämnden anför att adoptionen synes vara till fördel för NN.

§22 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-08-21 angående barnet NN.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beslutar enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken lägga ned den påbörjade faderskapsutredningen för XX dotter NN eftersom det visat sig omöjligt att få erforderliga upplysningar för bedömning av faderskapsfrågan.

Anvisning hur man överklagar

§23 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2006-09-14 från sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollen läggs till handlingarna.