Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2006-10-26

Sammanträde 2006-10-26

Datum
Klockan
19.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden för allmänheten inleds kl 18.00 med information om programmet för Gustav Adol Läs mer...fsparken och översiktsplan för Nationalstadsparken.

Förhinder att närvara vid sammanträdet anmäles till nämndsekreteraren
Anne-Marie Hemphälä tel: 508 10 034,
e-post: anne-marie.hemphala@ostermalm.stockholm.se eller
registrator Ylwa Björkquist, tel: 508 10 037
e-post: registrator@ostermalm.stockholm.se. Fax: 508 10 099

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

Beslutsärenden

2 Svar på medborgarförslag om hundrastgård i Tessinparken.

3 Månadsrapport september 2006.

4 Uppdrag till tillförordnad stadsdelsdirektör att företräda stadsdelsnämnden.

6 Inriktning på vård- och omsorgsboende och servicehus på Rio.

7 Svar på skrivelse från ledamoten Ann-Sofi Matthiesen (mp) om ”Nybrogatans gågata”.

8 Svar på skrivelse från ordföranden Rolf Lindell m fl (s) om ”belysningen i Humlegården”.

Remissärenden

9 Yttrande till stadsbyggnadskontoret över samrådsförslag till översiktsplan för stockholmsdelen av Nationalstadsparken.

10 Svar på remiss från kommunstyrelsen på rapporten ”Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad

Anmälningsärenden

11 Anmälan av Länsstyrelsens i Stockholms län beslut om utbetalning av statsbidrag för alkohol- och narkotikaförebyggande insatser bland studenter.

12 Anmälan av Länsstyrelsens i Stockholms län beslut att avsluta tillsynen vid Dianagårdens äldreboende.

14 Anmälan av Länsstyrelsens i Stockholms län beslut om stimulansbidrag – Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2006.

Kompetens- och kvalitetsutveckling inom äldreomsorgen genom handledning och utbildning till personal som arbetar som avlösare i hemmet.
Dnr 2006-1009-531.

15 Anmälan av länsrättens dom i överklagat ärende avseende Östermalms stads-delsförvaltnings svar/beslut på medborgarförslag om information till funktionshindrade om rekryteringsbidrag vid vuxenstudier; nu laglighets-prövning enligt kommunallagen.

16 Anmälan av protokoll 2006-10-12 från handikapprådet på Östermalm.

17 Anmälan av protokoll 2006-10-16 från pensionärsrådet på Östermalm.

18 Anmälan av promemoria 2006-10-26 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

19 Anmälan av promemoria 2006-10-26 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

20 Information från stadsdelsdirektören.

Slutet sammanträde

22 Avskrivning av fordringar i bokföringen.

23 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken till Stockholms tingsrätt över ansökan om adoption.

Sammanträdesdag

24 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB).

26 Nedläggning av faderskap enligt 2 kap 7 § punkt 1 föräldrabalken.

27 Anmälan av protokoll 2006-10-12 från sociala delegationen.

Mötesinformation

Justerat den 31 oktober 2006

Rolf Lindell (s)
Helena Bonnier (m)

Närvarande:

Ordförande Rolf Lindell (s)

Vice ordförande Helena Bonnier (m)

Ledamöter
Aila Erkkilä (v)
Lars-Eric Esbjörnsson (s)
Claes Fleming (fp)
Magnus Lingen (s)
Peter Lundén-Welden (m)
Birgit Marklund Beijer (s)
Ann-Sofi Matthiesen (mp)
Berit Nyberg (s)
Jan Ulander (kd)
Johanna Westin Sjö (m)

Tjänstgörande ersättare
Louise Edlind-Friberg (fp)

Ersättare
Per Aldeborg (s)
Anna Björkwall (v)
Ulla-Liza Blom (s)
Lotta Juul Martin-Löf (m)
Datevig Mardirossian Lönn (m)
Ulla-Britta Strömstedt (s)
Marion Sundquist (mp)
Stig Trossö (m).

Förhinder hade anmälts av ledamoten Birgit Ernerot (fp) samt av ersättarna Leif Krafft (s),
Johanna Nilsson (s), Tomas Rittsel (fp) och Camilla Thorstensson (kd).

Föredragande Ulla Ritzén, t.f. stadsdelsdirektör
Personalföreträdare Gunilla Wästersjö-Michailidis, Kommunal
Sekreterare Anne-Marie Hemphälä

Närvarande i övrigt var bl a Anita Lidberg, Anna-Lena Christensson, Marianne Snell,
Solveig Bellander, Kerstin Sandström, Anders Lindgren, Britt-Marie Alvem, Virginia Kustvall Larsson, Katarina Johansson.

Ordförande §§ 1 – 29

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

1. Ordföranden Rolf Lindell (s) och vice ordföranden Helena Bonnier (m) uppdras att justera dagens protokoll.

2. Protokollet justeras den 31 oktober 2006.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den

21 september justerades den 26 september 2006 och protokollet från sammanträdet den 10 oktober justerades den 12 oktober 2006.

§2 Svar på medborgarförslag om ”hundrastgård i Tessinparken”

2006-609-008

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-10-16 med förslag till svar på medborgarförslag om ”hundrastgård i Tessin-parken”.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande till förslagsställaren som svar på medborgarförslaget om hundrastgård i Tessinparken.

§3 Månadsrapport september 2006

2006-281-103

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-10-16 angående månadsrapport per den 30 september 2006.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Särskilt uttalande avgavs av ordföranden Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) enligt följande; vi har med stöd av en kompetent förvaltning sett till att framgångsrikt sanera och stabilisera ekonomin sedan vi för fyra år sedan tog över ansvaret från de borgerliga partierna. Vi hade naturligtvis gärna fortsatt med att i ansvarig ställning utveckla verksamheterna i stadsdelen men är i nuvarande läge stolta över att inför kommande mandatperiod kunna lämna över välskötta verksamheter till den nya högermajoriteten.

§4 Uppdrag till tillförordnad stadsdelsdirektör att företräda stadsdelsnämnden

2006-1061-013

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-10-17 med förslag att uppdra till tillförordnad stadsdelsdirektör att företräda stadsdelsnämnden.

Stadsdelsnämndens beslut

  1. Nämnden återkallar fr o m 26 oktober 2006 stadsdelsdirektör Carina Lundberg Uudelepps uppdrag att underteckna avtal och andra handlingar som faller inom nämndens verksamhets- område.

  2. Nämnden uppdrar åt tillförordnad stadsdelsdirektör Ulla Ritzén att fr o m 26 oktober 2006 underteckna avtal och andra handlingar som faller inom nämndens verksamhetsområde.

§5 Val av ordföranden och vice ordföranden till sociala delegationen

2006-1086-011

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-10-23 med förslag att nämnden utser ordföranden och vice ordföranden till sociala delegationen för tiden 2006-11-07 – 2006-12-31.

Ordföranden Rolf Lindell m fl (s) föreslog att nämnden utser ledamoten Birgit Marklund Beijer (s) till vice ordförande i sociala delegationen för perioden den 7 november 2006 till årets slut.

Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) föreslog att nämnden utser ledamoten Peter Lundén-Welden (m) tillordförande i sociala delegationen för perioden den 7 november 2006 till årets slut.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden utser ledamoten Peter Lundén-Welden (m) till ordförande och ledamoten Birgit Marklund Beijer (s) till vice ordförande i sociala delegationen för tiden 2006-11-07 – 2006-12-31.

§6 Revidering av lokalt handlingsprogram för kvinnofrid

2006-813-520

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-09-28 med förslag till revidering av det lokala handlingsprogrammet avseende kvinnofrid – våld i nära relationer, för att överensstämma med Stockholms stads program.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens reviderade lokala handlings-program gällande kvinnofrid – våld i nära relationer.

Särskilt uttalande avgavs av ordföranden Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) enligt följande; det lokala handlingsprogrammet för kvinnofrid och mot våld i nära relationer är viktigt och en ökad samverkan med andra stads-delar är angelägen.

Men det är också av stor betydelse att arbeta förebyggande i ett bredare perspektiv för en ökad kvinnofrid. Fysiska åtgärder som bättre belysning och att bygga bort mörka passager etc. har t.ex. stor betydelse, vilket de genomförda trygghetsvandringarna har visat. För en förändring på längre sikt är det avgörande att påverka attityderna när det gäller ansvar, hänsyn och tolerans. En början kan vara att alla vuxna, personal och föräldrar, stävjar nedsättande och hånande tilltal till både flickor och pojkar i skolans värld.

§7 Inriktning på vård- och omsorgsboende och servicehus på Rio

2006-1044-326

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-10-13 med förslag till inriktning på vård- och omsorgsboende och servicehus på Rio.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner föreslagna förändringar i enlighet med detta tjänsteutlåtande avseende lokaler, organisation och inriktning för Rio vård- och omsorgsboende och servicehus.

§8 Svar på skrivelse från ledamoten Ann-Sofi Matthiesen (mp) om ”Nybrogatans gågata”

2006-521-009

Förelåg stadsdelsförvaltningen tjänsteutlåtande 2006-10-16 med förslag till svar på skrivelse från ledamoten Ann-Sofi Matthiesen (mp) om att en cykelbana anläggs i mitten av Nybrogatans gågata för att underlätta samspelet mellan cyklister och fotgängare.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

Yttrande av ersättare avgavs av Marion Sundquist (mp) enligt följande; Nybrogatans gågata är en kaotisk och trafikfarlig gata, gående, cyklister och bilar i en enda röra. Vissa bilister tar gågatan som en genväg till Östermalmstorg. Det råder parkeringsförbud, men ständigt står en mängd bilar parkerade på gatan. Det finns förbuds-skyltar uppsatta, men utan påföljd kan man strunta i dessa. Det är förödande för trafikmoralen. Så har det varit sen gågatan kom till. Det är alldeles för trafikfarligt att låta detta tillstånd råda fram till 2009, då gågatan ska förbättras enligt stadens planer. Personligen fick jag erfara hur farlig gatan kan vara. Förra hösten blev jag påkörd av en rull-skridskoåkande man som kom i utförsbacke. Han väjde för andra men körde rakt på mig. Det betydde spräckt knäskål och fem veckors sjukskrivning. Många cyklister kör med hög fart nerför gågatan. Eftersom folk går mitt i gatan - det är ju en gågata - så kör cyklisterna slalom.

Antagligen har fler olyckor skett och fler kommer att ske.

Nybrogatan, Östermalms paradgata, måste åtgärdas nu!

§9 Svar på skrivelse från ordföranden Rolf Lindell m fl (s) om ”belysningen i Humlegården”

2006-892-009

Förelåg stadsdelsförvaltningen tjänsteutlåtande 2006-10-16 med förslag till svar på skrivelse från ordföranden Rolf Lindell m fl (s) om att uppdra åt förvaltningen att i samverkan med trafikkontoret och eventuellt andra berörda, undersöka förutsättningarna för att tidigarelägga åtgärder för bättre belysning i Humlegården.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

§10 Yttrande till stadsbyggnadskontoret över samrådsförslag till översiktsplan för Nationalstadsparken

2006-728-311

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-010-16 med förslag till yttrande till stadsbyggnadskontoret över samrådsförslag till översiktsplan för stockholmsdelen av Nationalstadsparken.

Under överläggning i ärendet yrkade vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) på bordläggning av ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

Ärendet bordlägges.

§11 Svar på remiss från kommunstyrelsen på rapporten ”Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms bibliotek”

Dnr 2006-879-407

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-10-17 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen på rapporten ”Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms bibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010.”

Under överläggning i ärendet framlade vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordföranden Rolf Lindell m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ordföranden Helena Bonniers (m) m fl yrkande och fann att vice ordföranden Helena Bonniers (m) m fl yrkande bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden överlämnar förvaltningens förslag till beslut utan eget ställningstagande.

Reservation. Ordföranden Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för förvaltningens förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att godkänna och överlämna detta tjänsteutlåtande till kommun-
styrelsen som svar på remissen.

Särskilt uttalande avgavs av ordföranden Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) enligt följande; en ökad samverkan mellan förskolor, skolor och bibliotek är viktig för barnens nyfikenhet och utveckling när det gäller att genom böckernas värld och andra media få inspiration och att utveckla fantasin.

Biblioteken bör i ökad utsträckning bli centrum för lokala diskussioner om gemensamma angelägenheter. Norra Djurgårdsstaden måste få ett välutrustat och inbjudande bibliotek för alla åldrar.

§13 Anmälan av länsstyrelsens beslut att avsluta tillsyn vid Dianagårdens äldreboende

2006-715-534

Anmäldes Länsstyrelsens i Stockholms län beslut 2006-09-14 (beteckning 7010-2006-055401) att avsluta tillsynen på Dianagårdens äldreboende, då länsstyrelsen konstaterar att nämnden ämnar vidta åtgärder för rättelse på de punkter länsstyrelsen kritiserat.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§15 Anmälan av länsstyrelsens beslut om utbetalning av statsbidrag

2006-1009-531

Anmäldes Länsstyrelsens i Stockholms län beslut 2006-10-05 (beteckning 704-06-55490) om stimulansbidrag – Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2006.

Länsstyrelsen beviljar medel för utbildning av avlösare, kursmaterial samt del av kostnader för utveckling av avlösarservice.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§16 Anmälan av länsrättens dom

2006-640-008

Anmäldes länsrättens dom 2006-09-26 (Målnr 15623-06) i överklagat ärende avseende Östermalms stadsdelsförvaltnings svar/beslut på medborgarförslag om information till funktionshindrade om rekryteringsbidrag vid vuxenstudier; nu laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Länsrätten avslår överklagandet.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§20 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2006-10-26 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

Stadsdelsnämndens beslut

Ledamoten Jan Ulander (kd) anmäls till konferensen ”Mänskliga rättigheter – en kommunal angelägenhet!” den 25 oktober 2006 (del 1/kursnr 1).

§21 Avskrivning av fordringar i bokföringen

2006-760-122

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-10-17 med förslag till avskrivning av fordringar i bokföringen.

Stadsdelsnämndens beslut

Fordringar i bilagd förteckning avskrivs med sammanlagt 575 923 kronor.

§22 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB) över ansökan om adoption

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-10-09 angående XX, då Stockholms tingsrätt (Mål nr -06) begärt stadsdelsnämndens yttrande avseende ansökan om adoption av NN.

Stadsdelsnämndens beslut

  1. Nämnden överlämnar och åberopar denna utredning som sitt yttrande till Stockholms tingsrätt.

  2. Nämnden anför att adoptionen synes vara till fördel för NN.

§23 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken (FB)

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-09-05 angående NN samt stämningsansökan.

Stadsdelsnämndens beslut

  1. Nämnden väcker enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB) talan hos Tingsrätten om överflyttning av vårdnaden om NN från vård- nadshavaren XX till särskilt förordnad vårdnadshavare. Detta med anledning av att NN har stadigvarande vårdats och fostrats i familjehemmet YY och det är uppenbart bäst för barnet att det rådande förhållandet får bestå.

  2. Som särskilt förordnad vårdnadshavare föreslås YY och ZZ som är villiga att åta sig uppdraget och som har tagit emot NN i sitt hem.

  3. Till dess slutligt beslut om särskilt förordnad vårdnadshavare föreligger yrkar stadsdelsnämnden att tingsrätten interimistiskt förordnar YY och ZZ som vårdnadshavare för NN.

  4. Stockholms stads juridiska avdelning får i uppdrag att enligt tidigare utfärdad fullmakt föra stadsdelsnämndens talan. Avgiften för ansökan betalas av stadsdelsnämnden.

Adress:

Stockholms stad

Juridiska avdelningen

105 35 Stockholm

Tfn: 08-508 29 756 (exp.); fax: 08-508 29 755

§25 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-09-11 angående barnet NN.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beslutar enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken lägga ned den påbörjade faderskapsutredningen för XX dotter NN eftersom det visat sig omöjligt att få erforderliga upplysningar för bedömning av faderskapsfrågan.

Anvisning hur man överklagar

§26 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2006-10-12 från sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollen läggs till handlingarna.

§27 Information från stadsdelsdirektören

Tillförordnad stadsdelsdirektör Ulla Ritzén delade ut inbjudan till stadsdelsnämnden om ”VP-seminarium” den 28 november och 5 december 2006 inför verksamhetsplan 2007.

§28 Övriga frågor

Rapport från utbildningar

Ordföranden Helena Bonnier (m) rapporterade från en konferens som hon deltagit i den 3 oktober 2006 om ”Narkotika på krogen.”

Ledamoten Jan Ulander (kd) rapporterade i sin tur från en konferens som han deltagit i om ”Mänskliga rättigheter – en kommunal ange-lägenhet!” den 24 oktober 2006.

Gångvägen från Tessinparken till Fältöversten

Utredningssekreterare Britt-Marie Alvem, Kultur och Miljö, besvarade fråga från ledamoten Claes Fleming (fp) om vad som kan göras åt den leriga gångvägen från Tessinparken över Valhallavägens mitt till

Fältöversten, att underlaget nyligen har åtgärdats som en ”testyta”.

Skifte ordförande/vice ordförande

Med anledning av utfallet i kommunalvalet 2006 kommer ordföranden och vice ordföranden i stadsdelsnämnden att byta plats med varandra från den 7 november till den 31 december 2006 under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut.

Ordföranden Rolf Lindell (s) lämnade symboliskt över ordförande-klubban till vice ordföranden Helena Bonnier (m), tackade för det gångna samarbetet i stadsdelsnämnden och övertar därmed funktionen som vice ordförande för perioden 2006-11-07 - 2006-12-31.

Vice ordföranden Helena Bonnier (m) tog emot ordförandeklubban, önskade framföra tack tillbaka och övertar därmed funktionen som ordförande för perioden 2006-11-07 - 2006-12-31.

§29 Skrivelse från ordföranden Rolf Lindell m fl (s) angående ”Att förebygga brott”

2006-1105-009

Ordföranden Rolf Lindell m fl (s) överlämnade en skrivelse angående ”Att förebygga brott”.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.