Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-01-25

Sammanträde 2007-01-25

Datum
Klockan
19.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden för allmänheten inleds kl 18.00 med information av Henrik Christiansson från Läs mer...Trafikkontoret om Vägverkets förslag om Östlig förbindelse – en förstudie.

Förhinder att närvara vid sammanträdet anmäles till nämndsekreteraren Anne-Marie Hemphälä tel: 508 10 034,
e-post: anne-marie.hemphala@ostermalm.stockholm.se eller
registrator Ylwa Björkquist, tel: 508 10 037
e-post: registrator@ostermalm.stockholm.se. Fax: 508 10 099

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

Bordlagt ärende

2 Verksamhetsplan och budget 2007.

Återremitterat ärende

3 Revidering av planer för vård- och omsorgsboenden 2006.

Beslutsärenden

4 Svar på medborgarförslag om fotbollsplaner m m.

5 Svar på skrivelse från ordförande Helena Bonnier m fl (m) om ”vård av cancersjuka på äldreboende med demensavdelning.

6 Ledamöter och ersättare i stadsdelsnämndens pensionärsråd år 2007.

7 Ansökan från utomstående organisation om verksamhetsbidrag; SPF Väntjänst.

8 Ansökan från utomstående organisationer om verksamhetsbidrag: SPF Engelbrekt, Hedvig Eleonora, Karlaplan, Gärdet, Djurgården och Östermalm/Oscar, PRO Östermalm och Gärdet, SRF Innerstadskretsen/Östermalm samt Vävstugan Setterwallska stiftelsen.

9 Revidering av riktlinjer för förtroenderåd vid särskilda boendeformer.

Remissärenden

10 Svar på remiss från kommunstyrelsen om delregional utvecklingsplan för Stockholms kust och skärgård. Dnr 2006-1216-007. Omedelbar justering

11 Svar på remiss från kommunstyrelsen om ”Östlig förbindelse – förstudie.

12 Yttrande till Lotteriinspektionen angående tillstånd till förströelsespel på Valhallagrillen, Lill-Jans Plan 2.

13 Yttrande till tillståndsenheten angående alkoholservering på konditori Ekorren, Biskopsvägen 5.

Dnr 2006-1266-621.
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Yttrande till tillståndsenheten angående alkoholservering i festvåningen See Abore, Grevgatan 55.

15 Yttrande till tillståndsenheten angående alkoholservering i restaurang Cupolen, Sehlstedtsgatan 9.

16 Yttrande till Länsstyrelsen angående ansökan om tillstånd att utöka antalet platser på Stora Skuggans 4H-gård, verksamhet enligt 23 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Dnr 2006-1222-507
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

17 Anmälan av slutrapport avseende projektet ”Nyckeltal inom hemtjänsten – Nyckelpigan” .

18 Anmälan av Länsstyrelsens beslut att avsluta tillsyn av Kampementets vård- och omsorgsboende.

19 Anmälan av Skolverkets beslut i ärende anmält om modersmålsundervisningen på Hedvig Eleonora skola och Gärdesskolan.

20 Anmälan av Arbetsmiljöverkets underrättelse (AIST 2006/40923) och anmälan av förvaltningens svar avseende slöjdsäkerheten i Östermalmsskolan.

21 Anmälan av slutrapport avseende projektet ”Genusfrågor i förskola och skola.”

22 Anmälan av Överenskommelse mellan polis, kommun och landsting om samverkan i brottsförebyggande arbete med barn och ungdomar.

23 Anmälan av länsrättens dom i överklagat ärende avseende Östermalms stads-delsförvaltnings svar/beslut på medborgarförslag om omsorgen om psykiskt funktionshindrade på Östermalm; nu laglighetsprövning enligt kommunallagen.

24 Anmälan av protokoll 2006-12-18 och 2007-01-11 från handikapprådet på Östermalm.

25 Anmälan av protokoll 2007-01-15 från pensionärsrådet på Östermalm.

26 Anmälan av promemoria 2007-01-25 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

27 Anmälan av promemoria 2007-01-25 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

28 Information från stadsdelsdirektören.

Slutet sammanträde

30 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken till Stockholms tingsrätt över ansökan om adoption.

31 Anmälan av Justitieombudsmannens (JO) beslut (2 st) avseende inkomna anmälningar mot Östermalms stadsdelsförvaltnings hantering av klagomål och rutiner angående anmälningsskyldigheten.

Dnr 2006-844-435, 2006-1114-006.

32 Anmälan av medicinskt ansvarig sjuksköterskas (MAS) utredning angående remittering av vårdtagare till sjukhus.

33 Anmälan av delegationsbeslut.

34 Anmälan av protokoll 2007-01-18 från sociala delegationen.

Mötesinformation

Justerat den 30 januari 2007
Helena Bonnier (m) Rolf Lindell (s)

Närvarande:
Ordförande Helena Bonnier (m)
Vice ordförande Rolf Lindell (s)

Ledamöter
Susanna Alm (kd)
Berit Bornecrantz Dias (v)
Gunilla Gustafsson (fp)
Lotta Juul Martin-Löf (m)
Johan Lundberg (s)
Datevig Mardirossian Lönn (m) §§ 1-15
Birgit Marklund Beijer (s)
Berit Nyberg (s)
Johanna Sjö (m)
Johan Sjölin (m)
Marion Sundqvist (mp)

Tjänstgörande ersättare
Joar Horn (m) fr o m § 16

Ersättare
Per Aldeborg (s)
Ulla-Liza Blom (s)
Kitty Ericsson (m)
Erik Hafström (m)
Joar Horn (m) §§ 1-15
Magnus Lingen (s)
Thomas Linn (m)
Lina Nilsson (s)
Marie Schött (m).

Förhinder hade anmälts av ersättarna
Jörgen Eriksson (fp), Pia Helleday (m) och Henrik Perani (mp). Ersättarplats för (s) vakant.

Föredragande
Göran Månsson, stadsdelsdirektör

Personalföreträdare
Bo Jansson, SACO/LR
Gunilla Wästersjö-Michailidis, Kommunal

Sekreterare
Anne-Marie Hemphälä

Närvarande i övrigt var bl a Anna-Lena Christensson, Marianne Snell, Solveig Bellander, Ulla Ritzén, Virginia Kustvall Larsson, Magnus Björkman, Katarina Johansson, Solveig Blid, Kärstin Trotzig, Lili Norberg, Ann-Christine Thelander.

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

1. Ordförande Helena Bonnier (m) och vice ordförande Rolf Lindell (s) uppdras att justera dagens protokoll.

2. Protokollet justeras den 30 januari 2007.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den 11 januari 2007 justerades den 18 januari 2007.

§2 Bordlagt ärende angående verksamhetsplan och budget 2007

2006-1290-101

Stadsdelsnämnden beslöt att ta upp till behandling ett vid föregående sammanträde bordlagt tjänsteutlåtande 2006-12-21 med förslag till verksamhetsplan och budget 2007.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf

Lindell m fl (s) ett förslag till beslut, som innehöll en att-sats (nr 4)
om återremiss enligt följande, och yrkade bifall till detta:
att nämnden återremitterar förslaget till Kvalitetspolicy för äldre- omsorgen för utveckling och precisering.

Ledamoten Berit Bornecrantz Dias (v) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Marion Sundqvist (mp) framlade ytterligare ett annat
förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Gunilla Gustafsson (fp) och Susanna Alm (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde först proposition på vice ordförande Rolf Lindells m fl (s) återremissyrkande mot att avgöra ärendet idag och fann majoritet för att avgöra ärendet idag.

Votering begärdes och verkställdes.


Följande voteringsordning fastställdes; den som anser att ärendet ska avgöras idag röstar ja; den som stöder återremissyrkandet röstar nej.

Ja-röster avgavs av Susanna Alm (kd), Helena Bonnier (m), Gunilla Gustafsson (fp), Lotta Juul Martin-Löf (m), Datevig Mardirossian Lönn (m), Johanna Sjö (m) och Johan Sjölin (m).

Nej-röster avgavs av Berit Bornecrantz Dias (v), Rolf Lindell (s),

Johan Lundberg (s), Birgit Marklund Beijer (s), Berit Nyberg (s) och Marion Sundqvist (mp).

Nämnden hade sålunda beslutat med sju röster mot sex att avgöra ärendet idag.

Därefter ställde ordföranden de fyra förslagen mot varandra och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner Verksamhetsplan och Budget 2007 och
  överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

 2. Nämnden redovisar omslutningsförändringar om 81,6 mnkr
  avseende ökade kostnader och intäkter.

 3. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering
  om 2,4 mnkr avseende dagverksamhet för hemlösa, Bryggan.

 4. Nämnden godkänner Kvalitetspolicy för äldreomsorgen.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Berit Bornecrantz Dias (v) och Marion Sundqvist (mp) reserverade sig

mot nämndens beslut att avslå yrkandet om återremiss av 4:e att-satsen.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att nämnden överlämnar Verksamhetsplan och Budget 2007 till kommunstyrelsen,

att nämnden redovisar omslutningsförändringar om 81,6 mnkr
avseende ökade kostnader och intäkter,

att nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering om 2,4 mnkr avseende dagverksamhet för hemlösa, Bryggan,

att nämnden återremitterar förslaget till Kvalitetspolicy för äldreom- sorgen för utveckling och precisering,

att förvaltningen får i uppdrag att komplettera verksamhetsplanen med en redovisning av plan- och åtgärdslista enligt stadens hand- lingsprogram för barnkonventionen,

att förvaltningen får i uppdrag att komplettera verksamhetsplanen med en redovisning av kostnadsberäknade åtaganden för att nå målen i stadens handikappolitiska program samt

att i övrigt framhålla följande

Enligt reglementet för stadens nämnder ska kommunfullmäktiges beslut verkställas. Därför föreslår vi av formella skäl att förvaltningens förslag överlämnas till kommunstyrelsen.

I sak anser vi dock att budgeten baseras på ett orättfärdigt fullmäktigebeslut. Den borgerliga majoritetens budgetförslag bidrar inte till ett mer rättvist Stockholm. För att göra Stockholm mera rättvist behövs i stället en budget av den omfattning och inriktning som socialdemokraterna har lagt fram i fullmäktige. Det skulle ge underlag för viktiga förbättringar i vård, skola, barn- och äldreomsorg. I vår stadsdel skulle en socialdemokratisk budget innebära ytterligare ca 12 miljoner kronor att användas i angelägna åtgärder.

Det är naturligt att en ny majoritet vill genomföra förändringar i politik och verksamheter, men majoriteten missar möjligheten att genomföra konstruktiva förändringar. I stället präglas det borgerliga budget-beslutet av en böjelse att riva ner och förstöra för stora grupper av stadens medborgare. Majoritetens budgetförslag leder i verkligheten till minskad solidaritet och säkerhet men också, tvärtemot vad man säger öppet, till ökad byråkrati. Några exempel i ett övergripande perspektiv:

- Utförsäljningen av alla stockholmares bostäder i de kommunala bostadsbolagen raserar den solidariska bostads- och hyrespolitiken. Detta förstärks av att den borgerliga regeringens tar bort ränte- och investeringsbidragen för hyresbostäder. Det drabbar särskilt alla unga som i framtiden får allt svårare att hitta en bostad att hyra i staden, inte minst i vår stadsdel. Utförsäljningen drabbar också pensionärer och personer med små inkomster som får svårt att bo kvar genom att utförsäljningen kan få till följd att marknadshyror genomförs ”bakvägen”, då bruksvärdesystemet kan sättas ur funktion. Den s.k. valfriheten upplevs av många i själva verket som en tvångssituation. I ett bredare perspektiv försämras Stockholms utvecklingsmöjligheter genom att krympa den aktiva hyresmarknad som en expansiv arbetsmarknad kräver.

Under valrörelsen hette det från moderaterna att en fortsatt utförsäljning av allmännyttan inte var aktuell i innerstan. Man sa sig också slå vakt om hyresrätten. Nu säljer man ut överallt, till och med ekonomiskt och kulturhistoriskt oersättliga kulturhus. Det man nu gör är inte bara oklokt, det är också ett väljarsvek.

- Även säkerheten till liv och lem försämras. Den borgerliga majoriteten genomför kraftiga nedskärningar av brandförsvarets resurser. Man halverar också resurserna för miljöarbetet, vilket medför risker för stockholmarnas hälsa och välbefinnande. Upprörande är också att den moderna reningsanläggning som byggts upp i Hammarby Sjöstad och som i ett internationellt perspektiv ligger i forskningsfronten överges. Vidare hotas hälsa och säkerhet på våra bad genom en minskning av idrottsförvaltningens budget med nära 20 miljoner.

- Centraliseringen av grundskola, särskola och skolbarnomsorg klipper av det livslånga lärande i en pedagogiskt sammanhållen organisation som hittills gällt från förskola till grundskolans högstadium. Detta kommer i stället att leda till en omfattande byråkrati och lägre effektivitet utan dagens lokalkännedom i den nya utbildningsförvaltningen och dess nämnd. Som om inte detta var nog så visar det sig dessutom att det som de borgerliga kallar en satsning på stadens skolor i verkligheten innebär en nedskärning av grundskolans resurser.

Så går det när en minskning av skatten får gå före viktiga verksam-heter och när politiken leds av ett parti som är mer intresserat av att riva ner än att bygga upp. För den enskilde innebär skattesänkningen i genomsnitt inte mer än ca 75 kronor i månaden. För staden som helhet innebär skattesänkningen att 466 miljoner kronor mindre blir kvar för angelägna verksamheter. Satsa och utveckla istället för att avveckla!

Om det socialdemokratiska budgetförslaget hade vunnit gehör i fullmäktige och legat till grund för vår verksamhetsplan hade vi använt de ökade resurserna för bl. a. följande insatser:

Barn, skola och ungdom

- fortsätta minskningen av småbarnsgrupperna till 13 barn per grupp

- verka för en på sikt avgiftsfri förskola i likhet med den vanliga skolan

- bevara och utveckla en pedagogisk samverkan mellan skola och barnomsorg genom att grundskolan blir kvar i sin lokala stadsdel

- ge alla barn rätt till kollovistelse

- ge barnen rätt till simundervisning på skoltid

- se till att barn i förskola och grundskola ska kunna delta i kultur-
aktiviteter bl. a. genom vidareutvecklat samarbete med museer

- utveckla verksamheten vid Poolhuset (Engelbrektsskolan),
G-punkten (Gärdesskolan) och Hjorthagens ungdomsgård

- skapa fler träffpunkter för ungdomar och utveckla skateboard-
rampen i Humlegården

- utnyttja resurserna för barn och ungdom till nya och utökade
aktiviteter och utveckla en aktivitetsplan för detta

- fortsätta sommarjobbsatsningen för skolungdomar, för många en viktig första kontakt med arbetslivet

- söka medel och metoder för att motverka ungdomars alkohol- konsumtion.

Äldre

- ge alla över 75 år utan biståndsbedömning rätt till två timmars
hemtjänst i veckan

- trygghetslarm till alla över 80 år som så önskar

- träffpunkter och mötesplatser för äldre

- vidareutveckla kvaliteten i hemtjänsten

- utöka vaktmästartjänsten för äldre (”fixar-Malte”)

- fortsätt erbjuda moderna äldreboenden och i den kommande Norra Djurgårdsstaden planera för ytterligare insatser för äldreomsorg

- verka för en vård- och äldrecentral i kvarteret Rio

- slå vakt om Närakuten Sabbatsberg

Socialtjänst samt funktionshindrade

- SL-kort som del av ekonomiskt bistånd kvarstår

- förbättra tillgängligheten, öka delaktigheten och förbättra
bemötandet för funktionshindrade

- utveckla Arbetscentrum och ge mer resurser till psykiskt funktions- hindrade bl. a. genom stöd till Lotsens verksamhet

- tillskapa fler gruppbostäder för psykiskt funktionshindrade i
Starrängsringen och kvarteret Rio samt Norra Djurgårdsstaden

- verka för insatser för hemlösa genom utveckling av Bryggan samt att utöka antalet försöks- och träningslägenheter med kraftfullt
socialt boendestöd

Kultur

- stärka kulturutbudet och öka tillgängligheten

- verka för att biblioteken i samverkan med stadsdelsförvaltningen fungerar som centrum för nya medier, debatter och föreläsningar

- fortsätta satsningen på biblioteken i Hjorthagen, i kvarteret Rio och andra äldreboenden

- slå vakt om och utveckla samlingslokaler för föreningslivets mötes- verksamhet

- planera för flera bostäder i goda kollektivtrafiklägen och med
anslutning till grön- och lekytor

Boende, miljö och stadsutveckling

- behålla alla stockholmares bostäder i allmännyttan

- verka för fler hyresrätter med rimliga hyresnivåer, fler bostäder med kooperativ hyresrätt och ytterligare ungdoms- och studentbostäder

- verka för ett bostadsbyggande i stadsutvecklingsområdet
Hjorthagen, Värtan, Frihamnen och Loudden med kommunal och privat service redan från början

- se till att tillkommande bostadsbebyggelse inte motverkar
Stockholms Hamns utvecklingsmöjligheter enligt Vision 2015

- verka för att miljö- och trängselavgifterna bidrar till såväl nödvändig infrastruktur som utvecklad kollektivtrafik. En socialdemokratisk landstingsmajoritet skulle ha bevarat den låga enhetstaxan inom SL

- arbeta för ny spårbunden trafik, kollektiva sjötransporter och en bredare introduktion av bilpooler

- slå vakt om miljö och trafiksäkerhet på gator och torg så att säker- heten för stadsdelens barn, äldre och alla andra oskyddade trafikan- ters säkerhet sätts före bilarnas framkomlighet

- verka för att buller- och avgasminskning prioriteras när Norra
Länken kommer i dagen intill Hjorthagen

- verka för att bussterminalen vid Östra Station flyttas ut på ett sätt som gagnar både trafikanter, miljö och boende utmed Valhallavägen

- värna Nationalstadsparken som ett viktigt grönområde och grön lunga för stadens invånare

- förbättra trafiksäkerhet och tillgänglighet för bl. a. skolbarn som bor i Ruddammen och behöver korsa Valhallavägen

- verka för att en tunnelbaneuppgång öppnas vid Naturhistoriska
museet och att en ny Tunnelbanestation byggs vid Albano

- verka för att busslinje 55 får ytterligare en hållplats vid Artemis-gatan 2, att nattbussen går upp i Hjorthagen och att förflyttningar mellan Ropsten och Hjorthagen underlättas för gående


Reservation. Ledamoten Berit Bornecrantz Dias (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att verksamhetsplan och budget för Östermalms stadsdelsförvaltning upprättas enligt Vänsterpartiets förslag till budget i kommunfull mäktige samt vad som anförs i denna reservation,

att förslaget att konkurrensutsätta larm- och nattpatrullen samt
Kampementets vård- och omsorgsboende avslås,

att när nuvarande entreprenad för parkdriften går ut 2008-09-30 tas verksamheten tillbaka i kommunal regi,

att förslaget att undersöka möjligheter och förutsättningar för att
konkurrensutsätta fler verksamheter avslås,

att SL-kort beviljas enligt kommunstyrelsens senast reviderade rikt- linjer för ekonomiskt bistånd (2004-06-02) tills kommunstyrelsen fastställer annat,

att förvaltningen får i uppdrag att komplettera verksamhetsplanen med en redovisning av plan- och åtgärdslista enligt stadens hand- lingsprogram för barnkonventionen,

att förvaltningen får i uppdrag att komplettera verksamhetsplanen med en redovisning av kostnadsberäknade åtaganden för att nå målen i stadens handikappolitiska program samt

att därutöver anföra följande

Gemenskap, kreativitet, framtid

Vänsterpartiet vill skapa ett Stockholm som bygger på gemenskap och kreativitet, en stad som är jämställd och rättvis och som styrs med en politik som håller för framtiden. Vår vision är en öppen stad med många icke-kommersiella träffpunkter för båda unga och äldre.

Gemenskap och kultur ska finnas i hela staden och inte bara för de välbärgade. Vi vill att Stockholm ska bli den stad i världen som utvecklar en modell för att komma till rätta med klimatfrågan genom smart teknik och hushållning. I vår moderna stad minskar biltrafiken genom trängselavgifter och pengarna satsar vi på en bättre kollektivtrafik.

Vänsterpartiet vill minska de ekonomiska och sociala klyftorna i staden istället för att sänka skatten och avvisar därför alla nedskärningar. Vi satsar 283,5 mnkr mer på stadsdelsnämnderna i staden totalt än de borgerliga partierna, bland annat ytterligare pengar till äldreomsorgen (100,8 mnkr), individ- och familjeomsorgen inklusive socialpsykiatrin (42,9 mnkr), förskolan (35,7 mnkr) och skolbarnsomsorgen (37,2 mnkr räknat på hela året).

Vi har satt också satt undan pengar av stadens överskott till en Rätt-visemiljard som vi vill använda för att öka rättvisan i staden, till skillnad från borgarna som vill satsa de mesta pengarna på att bygga vägar. Vänsterpartiet vill bygga fler boenden för hemlösa, främst kvinnor. Vi vill utveckla förebyggande arbete för att förbättra barns fysiska och psykiska hälsa. Lågutbildade medarbetare ska få kompetensutveckling, vilket gynnar främst kvinnor. Miljörättvisa ska skipas med klimatsatsningar och sjörestaureringar. Vår rättvisemiljard kommer långsiktigt att minska stadens kostnader. Vi har också investeringspengar för att kunna fortsätta att bygga ut förskolan (300 mnkr), vård- och omsorgsboenden (100 mnkr), IT (500 mnkr) samt för en ytterstadssatsning tillsammans med boende (450 mnkr).

Världens mest tillgängliga huvudstad

Vänsterpartiet satsar 25 mnkr mer varje år än majoriteten på tillgänglighetsåtgärder. Med tillgänglighet för människor med funktionsnedsättningar menas delaktighet och inflytande för alla, vilket är en demokratifråga. Begreppet tillgänglighet omfattar både fysisk tillgänglighet, värdigt bemötande och tillgänglighet till kommunikation/information.

Vi vill prioritera att lekplatser, fritidsgårdar, skyddade boenden och offentliga lokaler ska bli tillgängliga för alla. All viktig information ska finnas på olika medier, exempelvis Daisy-format (cd) och teckenspråk. Enligt stadens gällande handikappolitiska program ska en redovisning av kostnadsberäknade åtaganden för att nå de handikapp-politiska inriktningsmålen finnas i verksamhetsplanen, vilket förvaltningens verksamhetsplan behöver kompletteras med.

FN:s konvention om barnets rättigheter

Enligt stadens gällande handlingsprogram för barnkonventionen ska alla nämnder årligen i verksamhetsprogrammet redovisa plan och åtgärdslista för vad som behöver utvecklas, uppmärksammas eller förändras för att konventionens intentioner ska förverkligas. Förvaltningens verksamhetsplan behöver kompletters med en sådan redovisning.

Sveriges bästa arbetsgivare

Vi vill att staden ska bli Sveriges bästa arbetsgivare och vill därför fortsätta att höja lönerna för de lägst avlönade och sänka arbetstiden främst inom äldreomsorgen och förskolan. Vänsterpartiet har avsatt

20 mnkr för att höja lägsta lön till 16 000 kr för alla medarbetare i staden och 20 mnkr för att fortsätta försöken med förkortad arbetstid. Våra satsningar ökar rättvisan främst för kvinnorna, vilket är ett av våra mål för oss som feministiskt parti.

Rättvis politik för boende, trafik och miljö

Vänsterpartiet vill ge alla rätten till en bra bostad till rimligt pris i en bra miljö. Vi vill bygga minst 10 000 nya hyresrätter och satsa på fastighetsnära källsortering. Vi vill ha återinföra trängselavgifter, bygga fler cykelvägar och tvärbanor i norra och södra förorterna samt utöka 30-zonerna. Våra satsningar på kollektivtrafik gynnar främst lågavlönade och kvinnor.

Utveckla deltagande demokrati i stadsdelsnämnderna

Vänsterpartiet vill behålla våra 18 stadsdelsnämnder för att värna om och utveckla den lokala demokratin, till skillnad från det borgerliga styret i staden. Vi vill uppmuntra politiker och medarbetare att arbeta mer med deltagande demokrati i stadsdelarna.

Vi vill ha en öppen stad som är trygg för alla. Trygghet är att veta att våra gamla trivs på servicehuset och barnen har det bra i förskolan. Att veta att våra ungdomar har en meningsfylld fritid och lär sig för livet i skolan. Att ha ett hem och vara trygg hemma, oavsett ålder och kön. Att våga gå från tunnelbanan om kvällen och jogga i skogen. Trygghet är att människor med funktionsnedsättningar kan komma fram på gatorna, lekplatserna och in i husen, precis som alla andra. Trygghet är att ha ett arbete, en lön som går att leva på och att orka jobba till pensionen. Trygghet är att ha en skälig levnadsnivå för människor som har försörjningsstöd, kunna resa med SL till släkt och vänner, som alla andra.

Vänsterpartiet vill ha kvar grundskolan, särskolan, skolbarnsomsorgen, mellanstadieverksamheten, snöröjningen och barmarksrenhållningen i stadsdelsnämnderna. Vi vill uppmuntra våra medarbetare att utveckla kvaliteten i kommunala verksamheter istället för att uppmana dem att bli egna företagare. Vi vill inte att förskolor, skolor och vård- och omsorgsboenden som vi byggt upp solidariskt ska säljas ut för att drivas med vinstintressen. Med vår politik skulle hundratals medarbetare i staden slippa övertalighet och våra medborgare skulle bemötas som ägare av stadens verksamheter och inte som kunder på en marknad.

Vänsterpartiet avstyrker förslaget att konkurrensutsätta larm- och nattpatrullen samt Kampementets vård- och omsorgsboende samt vill ta tillbaka parkdriften i kommunal regi, när nuvarande entreprenad går ut 2008-09-30. Vi avslår även förslaget att undersöka möjligheter och förutsättningar för att konkurrensutsätta fler verksamheter avslås.

Istället vill vi utveckla den kommunala verksamheten.

På Östermalm har vänsterpartiet avsatt 18,1 mnkr mer än majoriteten för att utveckla stadsdelsnämnderna tillsammans med medborgarna.

Förskola

Vänsterpartiet tycker att förskolorna är en av de viktigaste verksam-heter som staden har ansvar för. Vi vill fortsätta att stärka kvaliteten i förskolan och utveckla det livslånga lärandet och jämställdhetsarbetet enligt förskoleplanen som antogs av vår tidigare majoritet.

Vi höjer schablonen med 1,5 procent, det socioekonomiska tilläggs-beloppet med 4 procent och barnomsorgsgarantin med 1 procent. Vi säger också nej till majoritetens beslut att föräldrar måste betala förskoleavgift även för juli månad.

Vänsterpartiets budget innebär att Östermalm får 1,9 mnkr mer än vad majoriteten ger till förskoleverksamheten.

Grundskola

Vänsterpartiet vill ha en rättvis skola med kvalitet och vill arbeta enligt skolplanen som antogs av vår tidigare majoritet. Vi vill att skolan ska vara en mötesplats för elever oavsett bakgrund. Här får barn och unga chansen att lära för livet, men också lära sig mer om sig själva och uppmuntras till öppenhet för det som är nytt och annorlunda. Livskunskap är ett ämne som vi vill se på alla skolor som en del i ett aktivt folkhälso- och trygghetsarbete. Vi vill också lyfta fram behovet av fortsatt utveckling inom språk, modersmål och matematik. Arbetet mot det hedersrelaterade våldet är en viktig del av skolans jämställdhetsarbete och skolans medarbetare behöver därför ha aktuell kompetens inom området.

Alla elever ska ha rätten att gå i en inkluderande skola, vilket kräver att olika yrkesgrupper samarbetar. Arbetet i arbetslag behöver stimuleras, så att pedagogiska lösningar kan utvecklas som underlättar att eleverna kan gå kvar i sina klasser. Elever med funktionsnedsättningar och deras föräldrar måste liksom andra elever och föräldrar ha rätt till inflytande i planeringen av skolgången. Vi tror inte på ökade disciplinåtgärder i skolan utan snarare en kunskapstörstande demo-kratiskt styrd skola med en åldersadekvat elevmakt.

Vänsterpartiet höjer schablonen med 1 procent, det socioekonomiska tilläggsbeloppet med 4 procent och skolpliktsbevakningen med 1 procent. Vi satsar lika mycket pengar på skolan som majoriteten, men ökar omfördelningen till fattiga stadsdelar eftersom det är där som måluppfyllelsen behöver stärkas mest.

Skolbarnsomsorg

Skolbarnsomsorgen är ett eftersatt område som behöver extra resurser, bland annat för att minska barngruppernas storlek. Schablonen höjs därför med 4 procent. Vänsterpartiets budget innebär att Östermalm får 0,6 mnkr mer än vad majoriteten ger till skolbarnsomsorgen för det halvår den får vara kvar i stadsdelsnämnden.

Särskola

Stadsdelsnämndernas övertagande av särskolan har ökat integreringen mellan särskolan och övriga skolan. Vi höjer schablonerna med samma procentsatser som majoriteten men behåller särskolan i stadsdelarna för att fortsätta arbetet mot en inkluderande skola för alla.

Verksamhet för barn och ungdom

Fritidsutbudet för barn och ungdomar behöver förbättras och nå alla oavsett bakgrund samt nå flickor och pojkar i samma utsträckning. Vänsterpartiet satsar på fritidsklubbar och icke-kommersiella träffpunkter som också ska vara tillgängliga för unga med funktionsnedsättning. Ungdomar ska själva också kunna vara med och skapa träffpunkter i den egna stadsdelen. Gratis Internet ska finnas på fritids-gårdarna.

Alla barn 9-16 år som vill ska få plats på kollo. Barn med funktionsnedsättningar ska kunna gå på vanligt kollo, vilket måste bevakas i förfrågningsunderlaget inför upphandling. Öppna förskolor och parklekar spelar en viktig roll för många barn, och ska även vara tillgäng-liga för barn och föräldrar med funktionsnedsättningar.

Vänsterpartiets budget innebär att Östermalm får 0,7 mnkr mer än majoriteten ger till verksamheten för barn och ungdom under första halvåret då mellanstadieverksamheten fortfarande är kvar i stadsdelsnämnden. Det skulle till exempel kunna innebära att vi kan anställa ytterligare en drogförebyggande samordnare i stadsdelen.

Kultur- och föreningsverksamhet

Kulturen och föreningslivet spelar en viktig roll för att berika våra liv och överbrygga klyftor i samhället. För att öka möjligheten till kulturupplevelser satsar vi ytterligare 5 mnkr för barn, unga och äldre i förorterna, där medborgarna ska vara delaktiga i hur pengarna används. Vi överför 1,6 mnkr från konsumentnämnden för riktade insatser till unga i konsumentfrågor. Det ska finnas en kultursekreterare som samordnar och utvecklar det lokala kulturutbudet för barn, ungdomar och vuxna. Föreningsbidragen ska fördelas på ett jämställt sätt.

Vänsterpartiets budget innebär att Östermalm får 0,1 mnkr mer än majoriteten ger till kultur- och föreningsverksamheten.

Äldreomsorg

Vänsterpartiet gör en stor satsning på en generös och jämställd biståndsbedömning, förebyggande insatser, goda arbetsvillkor och fler anställda för att öka omsorgen om våra äldre. Vi vill att äldreomsorgen värnas mot privata vinstintressen som undergräver den viktiga kontinuiteten och tryggheten för äldre.

Allt fler äldre med stora behov bor hemma, vilket ställer krav på hemtjänstens organisation i form av nya arbetsformer och ökad flexibilitet. Alla som får hjälp av hemtjänsten ska ha en kontaktperson. Människor med olika behov ska kunna få hemtjänst som passar deras behov.

Mobila vårdteam för multisjuka äldre utvecklas tillsammans med landstinget. Våra medarbetare inom hemtjänsten behöver och har rätt till fortsatt handledning och kompetensutveckling. Staden har en stor resurs i flerspråkiga medarbetare inom hemtjänsten.

Genom nya riktlinjer för äldreomsorgen samt 4 timmars hemtjänst med förenklad biståndsbedömning får äldre verklig frihet att påverka innehållet i hjälpen. De kan välja att gå på promenad eller ha en pratstund istället för dammtorkning just den dagen. Äldre ska kunna välja att ha hjälp att laga maten hemma eller få matlådor. Gratis ”fixar-tjänster” och sociala mötesplatser är förebyggande och ökar livs-kvaliteten. Rätten att få städning varannan vecka och fönsterputs minst en gång per år ska slås fast. Alla oavsett var de bor har rätt till samma och en jämställd bedömning av rätten till hemtjänst. Hemtjänsten ska inte som majoriteten föreslår erbjuda tilläggstjänster som betalas separat, vilket riskerar att öka orättvisorna.

Utbyggnaden av seniorboenden i hyresrätt är en annan förebyggande insats som bör fortsätta. I de nya riktlinjerna för äldreomsorgen som vänsterpartiet vill ha ges äldre rätt att välja servicehuslägenhet i hela staden. Den enskildes upplevelse av otrygghet och allmänna hälsotillstånd ska räcka som skäl för att få servicehuslägenhet. Äldre ska kunna påverka det val av boende som ger störst trygghet. Det ska finnas vård- och omsorgsboenden med olika inriktningar som demenssjukdomar, psykiska funktionsnedsättningar eller andra specifika behov som kräver särskild omvårdnad och kompetens. Vi vill också undersöka möjlig-heterna att starta ytterligare en närvårdscentral under mandatperioden.

Vänsterpartiets budget innebär att Östermalm får 11,3 mnkr mer än vad majoriteten ger till äldreomsorgen, vilket skulle kunna ge en betydligt bättre kvalitet i verksamheten. Exempelvis skulle vi inte behöva minska antalet anställningar inom äldreomsorgen. Med en vänster-budget skulle vi också kunna höja alla lägstalöner inom äldreomsorgen till 16 000 kr.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättningar

Rätten till individuell behovsprövning är grundläggande och måste förbättras för personer med funktionsnedsättningar. Den individuella planen ökar den enskildes inflytande och samordningen av insatser och arbetet med att öka planerna ska därför främjas. Beslutade insatser ska verkställas i skälig tid, vilket stadsdelsnämnderna måste beakta i sin planering. Det får inte förekomma oklarheter i handläggnings- och kostnadsansvaret inom stadsdelsnämnderna, eftersom det försvårar tillgången till rätt stödinsatser för den enskilde.

Viktiga förutsättningar för delaktighet är arbete och sysselsättning samt en meningsfull fritid. Ungdomar med funktionsnedsättningar ska erbjudas sommarjobb. Kunskapen om den resurs som människor med funktionsnedsättning är för staden måste spridas. Samverkan med handikapporganisationerna och lokala handikapprådet ska utvecklas.

Rätten till bostad gäller alla. En långsiktig och samordnad planering krävs för att öka utbyggnaden och utveckla olika modeller av boenden och stödformer. Förutsättningarna för gruppbostad eller annan bostad med särskild service ska prövas i alla nya bostadsprojekt.

Heminstruktörer för syn- och hörselskadade även för äldre ska finnas i tillräcklig omfattning i och behovet av kompetensutveckling tillgodoses. Erfarenheterna från Lys, Kompa och Funka ger en god grund för den fortsatta kompetensutvecklingen. Genusutbildning för medarbetarna är viktigt för att biståndet ska beviljas och utföras på ett jämställt sätt

Vänsterpartiets budget innebär att Östermalm får 0,8 mnkr mer än vad majoriteten ger till stöd och service till personer med funktionsnedsättningar

Individ- och familjeomsorg med socialpsykiatri

Socialtjänsten ska arbeta efter en demokratisk syn och tro på människors förmåga att fatta beslut. Tidiga insatser som information, rådgivning och andra serviceinsatser utan registrering förebygger behov av bistånd och ska byggas ut. Människor som behöver kontakt med socialtjänsten ska ha inflytande över vilka insatser som behövs.

Samverkan med klient- brukar- och frivilligorganisationer kompletterar men ersätter aldrig kommunens ansvar. Brukarråd och brukar-revisioner ökar kvaliteten i socialtjänstens insatser. Samverkan mellan stadsdelsnämnderna behövs för att tillgodose behoven. Socialtjänstens arbete baseras på kunskap, erfarenhet, utvärdering och forskning om vad som fungerar och ger resultat.

I första hand ska insatser för barn och unga bedrivas på hemmaplan men när det inte är möjligt ska vården bedrivas i nära samverkan med barnet, familjen, fritiden och skolan. Barn i familjehem tillhör de mest utsatta och har rätt till en planerad vård och skolgång som noga följs upp av socialtjänsten.

Information till tonårsföräldrar om alkohol och andra droger ska fortsätta liksom information och rådgivning till unga vuxna. Vård och behandling för människor som missbrukar inriktas på långsiktiga vårdkedjor i samverkan med den enskilde. Den gemensamma strategin för missbrukarvårdens utveckling som tagits fram av vår tidigare majoritet ska genomföras.

En viktig uppgift är att söka upp hemlösa och motivera till stöd och behandling. Hemlösa kvinnor ska särskilt uppmärksammas. Fortsatt uppsökande arbete på härbärgen av stadsdelsnämnder som har många direktintag. En vårdkedja ska skapas för härbärgesboende med gravt missbruk och psykiska problem.

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett folkhälsoproblem, vars omfattning behöver synliggöras för att tillräckliga åtgärder ska sättas in. Stadsdelsnämnderna behöver utveckla kompetens och rutiner för riskbedömningar liksom för insatser mot hedersrelaterat våld. Stöd till kvinnor och barn ingår i socialtjänstens insatser och är prioriterat.

Rätten till bostad gäller alla. Utbyggnaden av gruppbostäder och stödboenden i samverkan med landstinget ska intensifieras för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Förutsättningarna för grupp-bostad eller alternativa boendeformer ska prövas i alla nya bostads-projekt.

Sysselsättning, studier, praktik och arbete ska erbjudas genom ökad samverkan i staden samt med studieförbund, organisationer och lokala näringslivet. Samarbetet med landstinget ska utvecklas för personer med psykiska funktionshinder och/eller beroendeproblematik. Upp-sökande arbete och stöd till anhöriga ska fortsätta.

Genom Vänsterpartiets ”Rättvisemiljard” kan utbyggnaden av bostäder åt hemlösa och människor med missbruk och psykiska funktionsnedsättningar öka. En storsatsning på förebyggande arbete kan inledas för barn och unga i riskzonen, bland annat med kompetensutveckling, myndighetssamverkan och åtgärdsprogram för alla barn som far illa.

Vänsterpartiets budget innebär att Östermalm får 1,8 mnkr mer än vad majoriteten ger till individ- och familjeomsorg inklusive social-psykiatri.

Stadsmiljö med Agenda 21

Vänsterpartiet vill säkra medborgarnas möjligheter till lokalt inflytande över angelägna stadsmiljöfrågor. Barmarksrenhållning och snöröjning behålls i stadsdelsnämnderna och arbetet för att minska nedskräpningen ska fortsätta. Alla stockholmare ska ha tillgång till rena, säkra och välskötta parker och vi satsar därför 18 mnkr i ökade parkinvesteringar. Vi ökar även investeringarna med 9 mnkr i staden totalt för att skapa ökad trygghet i parker och joggingspår. Miljösamordnare och agenda 21 funktion ska finnas i varje stadsdelsnämnd. Vänster-partiet satsar 2,6 mnkr mer på verksamheten i staden jämfört med majoritetens budget.

Vänsterpartiets budget innebär att Östermalm får 0,2 mnkr mer än vad majoriteten ger till stadsmiljöfrågorna.

Flyktingmottagande

Stadsdelsnämnderna ska i nära samarbete med utbildningsnämnden och arbetsförmedlingen fortsätta att utveckla introduktionsinsatser som förkortar vägen till arbete. Alla flyktingar ska få individuella handlingsplaner. En meningsfull introduktion ska också ges till dem som av hälsoskäl inte kan delta i en arbetsinriktad introduktion.

Flyktingmottagningen skapar goda förutsättningar för att informera om barns och kvinnors rättigheter enligt FN:s konventioner. Vänsterpartiet avvisar nedskärningar i flyktingmottagandet.

Ekonomiskt bistånd

Det är ännu oklart i vilken omfattning regeringens försämring av a-kassan och minskade arbetsmarknadsåtgärder leder till att fler tvingas söka ekonomiskt bistånd samt hur försäkringskassans mål att minska sjukskrivningarna påverkar hushållen. Det råder även osäkerhet om hur många som fått uppehållstillstånd som anhöriga och som kommer att behöva ekonomiskt bistånd på grund av det ökade flyktingmottagandet.

Alla människor med ekonomiskt bistånd ska få insatser anpassade efter deras individuella förutsättningar och möjligheter på arbetsmarknaden. Handlingsplaner ska finnas för alla sökande och följas upp regelbundet om det inte är tillfälligt bistånd. Vänsterpartiet står upp för den individuella behovsbedömningen enligt socialtjänstlagen och tar avstånd från borgarnas krav på motprestation som huvudregel. Vi avvisar också förslaget om en enda modell för arbetssökarverksamhet, eftersom förutsättningarna är olika i olika delar av staden.

Barns behov ska uppmärksammas då vuxna söker ekonomiskt bistånd. Innan beslut fattas ska konsekvenser för varje barn alltid övervägas och dokumenteras. Socialtjänsten ska i samverkan med bostads-bolagen se till att inga barnfamiljer vräks av ekonomiska skäl.

Vi avvisar den borgerliga stadsdelsarrest för människor som tvingas leva på ekonomiskt bistånd. SL-kortet ska fortsätta att ingå i normen för att tillförsäkra alla en skälig levnadsnivå, enligt kommunstyrelsens senast reviderade riktlinjer för ekonomiskt bistånd (2004-06-02). Vi vill att staden centralt tar fram variabler som tydligt speglar sambandet mellan ohälsa och ekonomiskt bistånd, eftersom nuvarande resursfördelningsmodell inte fångar upp alla behov.

Vänsterpartiets budget innebär att Östermalm får 0,9 mnkr mer än majoriteten ger i tilldelning för ekonomiskt bistånd. Även utan denna tilldelning räcker budgeten på Östermalm till att SL-kortet kan fort-sätta att ingå i normen.

Arbetsmarknadsåtgärder

Lokala basverksamheter och stadsövergripande arbetsmarknadsverksamheter ska fortsätta att utvecklas i samverkan mellan stadsdelsnämnderna, vuxenutbildningen samt arbetsförmedlingen. Det arbete som utvecklats med stöd av kompetensfonden och som varit framgångsrikt bör övergå i ordinarie verksamhet.

Ungdomsarbetslösheten och arbetslösheten bland personer med funktionsnedsättningar ska prioriteras. Det är av stor vikt att öka kunskapen om befintliga arbetsmarknadspolitiska stödinsatser för människor med funktionsnedsättningar. Det coaching-projekt som initierats i samverkan med kommunstyrelsens handikappråd för personer med funktionsnedsättning bör kunna bidra till att utveckla arbetsmarknadsinsatserna för en grupp som har mycket svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Vänsterpartiet avsätter 10 mnkr mer än majoriteten till feriejobb och 5 mnkr mer till Navigatorcentrum som vänder sig till hela staden.


Reservation. Ledamoten Marion Sundqvist (mp) reserverade sig mot

nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att avslå förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för år 2007,

att återremittera budget och verksamhetsplan till förvaltningen för omarbetning med Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige som grund,

att återinrätta en Agenda 21-samordnare,

att inrätta ytterligare en tjänst som konsumentvägledare,

att inrätta en tjänst som energirådgivare, att arbeta mot förvaltningens egna verksamheter och mot företag och hushåll,

att arbeta fram en ny miljöpolicy

att genomföra en risk- och väsentlighetsanalys som omfattar stads delsnämndens alla verksamheter, inte enbart IT-säkerheten,

att förvaltningen redovisar tydliga åtaganden för nämndens olika verksamheter ,

att arbeta fram en upphandlingspolicy med särskilt fokus på förfrågningsunderlagens kvalité, miljökrav på upphandlingar och effektiv uppföljning av upphandlade tjänster,

att andelen ekologisk mat till skola och äldrevård ska öka till 25%,

att vid upphandlingar ska Stockholms stads klausuler mot diskrimi- nering tillämpas,

att inrätta en tjänst som kultursekreterare,

att verka för att Kulturskolans verksamhet utökas med bild och dans,

att verka för att ett Allaktivitetshus för såväl gamla som unga inrättas i stadsdelen,

att arbeta för att ytterligare minska barngruppernas storlek,

att säkerställa att ingen diskrimineras, t ex genom anonymiserade jobbansökningar, antidiskrimineringstester och kontinuerlig
utbildning för alla anställda och politiker i diskriminering och
jämställdhet,

att erbjuda verksamheter med individuellt stöd, vägledning och kompetensutveckling åt alla arbetssökande med försörjningsstöd

att inte införa krav på motprestation som huvudregel för att få
försörjningsstöd,

att förhindra att barnfamiljer och äldre vräks,

att arbeta aktivt för att tillgängligheten i stadsdelen ska öka ytterligare

samt

att därutöver anföra följande

Det framlagda förslaget till verksamhetsplan och budget för år 2007 präglas av nedskärningar i nämndens kärnverksamheter. Samtidigt uppgår omstruktureringskostnaderna i staden till 250 miljoner kronor. Dessa pengar skulle komma till större nytta för invånarna om man i stället använde dem ute i verksamheterna; inom förskola, skola, äldreomsorg, miljöarbete, kulturverksamhet m. m. I Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige fanns 264 Mkr mer än den borgerliga majoriteten till stadsdelarna. Detta skulle för 2007 betyda närmare 20,9 Mkr mer för Östermalm än i det nu liggande förslaget. Miljöpartiets förslag till budget skulle därför innebära en högre grundläggande service till medborgarna och en större trygghet och kontinuitet i verksamheterna för både brukare och personal.

Centraliseringarna och sammanslagningarna av flera verksamheter innebär en drastisk nerbantning av kompetensen inom förvaltningen, som i stället måste upphandla externa tjänster. Då är det ännu viktigare att man säkerställer dessa tjänsters kvalitet genom en väl fungerande upphandlingsfunktion inom förvaltningen och en effektiv uppföljning. För att försäkra sig om att den föreslagna omfattande organisationsförändringen ger mervärde krävs en seriös riskanalys, vilket saknas i majoritetens förslag.

Agenda 21 arbetet är en framtida investering och förankrat i FN. Det handlar inte bara om miljöåtgärder utan även om sociala investeringar med en långsiktigt hållbar utveckling i fokus. Stockholms stad har länge arbetat med dessa frågor, nu raseras mycket arbete på kort tid inom detta område och för miljöarbetet i stort. Detta trots att man nu världen över ser behovet av aktiv kamp mot all form av miljöför-störing. Det handlar om vår egen hälsa, välmående och ytterst om vilken framtid kommande generationer ska ha.

Konsumentpolitiken är en viktig del för att konsumera hållbart och

etiskt. Många unga idag går i skuldfällan tidigt. Konsumentvägledare kan då fylla en viktig funktion genom att bistå med hjälp och information. Att ha en konsumentvägledare per 20000 invånare i varje stadsdel och kommun har länge varit en rekommendation från Konsument-verket. I en stadsdel av Östermalms storlek (62.000 invånare) är inrättandet av 2 tjänster som konsumentvägledare därför fullt rimligt. En rätt förd konsumentpolitik förebygger kostsamma ekonomiska problem hos våra medborgare på Södermalm.

Bostadsbyggande i Hjorthagen, Värtahamnen. Med det ökande elpriset och det fokus som klimatförändringen sätter på energifrågan bör Stockholm nu anpassa såväl nybyggnationer som renoveringar i linje med ett mer hållbart samhälle. Det finns idag stor kunskap på området energisnåla hus. I längden ger det en bättre hushållning med såväl energi som ekonomi än konventionella hus. Det är viktigt att även övriga miljöaspekter finns med redan på planeringsstadiet, t.ex. ett väl fungerande kollektivtrafiknät. Byggandet får inte inkräkta på Nationalstadsparken.

Ekologiskt odlad mat. Matens betydelse för äldre är onekligen stor, men även för barn spelar maten en viktig roll. Att tidigt vänja sig vid bra och nyttig mat spelar stor roll för framtida matvanor och därmed för hälsan. Det är viktigt att andelen ekologiskt odlad mat i stadsdelens verksamheter ökar kraftigt.

Kultur. Östermalm är en stadsdel med ca 62.000 invånare, att jämföras med en medelstor svensk stad. Att då inte ha en egen kultursekreterare som har ett övergripande ansvar över stadsdelens kulturverksamhet är orimligt. Återinrätta därför 1 tjänst som kultursekreterare.

Mötesplatser. Östermalm är en stadsdel som är väl försedd med

kulturinstitutioner där man kan konsumera kultur. Vad som saknas är mötesplatser och träffpunkter där man själv kan vara aktiv. Därför vill vi skapa ett Allaktivitetshus i stadsdelen. Lokalerna kan samnyttjas av studieförbund, Kulturskolan, pensionärsföreningar, ungdomsgrupper m.m. Vi vill verka för det goda närsamhället.

Skolbarnsomsorg – Fritidshem behöver en nivåhöjning. Fritidshem och fritisklubbarnas verksamhet idag är mer en förvaringsplats, med mycket stora barngrupper och låg personaltäthet, än en pedagogisk verksamhet. Det är därför av stor vikt att göra barngrupperna mindre och öka personaltätheten. Ett förslag är, för fritidshem 1 vuxen per 10 barn och för fritidsklubb 1 vuxen per 15 barn.

Kolloverksamheten ska inte rikta sig till en speciellt utsatt grupp barn med särskilda behov. Risken är då att dessa barn blir ännu mer utsatta. Kollo är till för alla barn och det är betydligt bättre att integrera barngrupper än att segregera.

Diskriminering. Efter många års arbete har Miljöpartiet lyckats få in en klausul mot diskriminering i stadens upphandlingar. Det är viktigt att arbeta vidare med detta verktyg. Föreningar som diskriminerar ska på samma sätt som företag veta att de riskerar att förlora sina bidrag. Diskrimineringstester ska användas som ett sätt att kontrollera att stadens löfte och likabehandling efterlevs och anonymiserade jobb-ansökningar bör används. Det behövs också kontinuerlig utbildning i diskrimineringsfrågor för stadsdelens anställda och för politiker. Alla anställda ska även utbildas i FN:s barnkonvention.

Försörjningsstöd. Stadsdelsnämnden ska utveckla verksamheter för individuellt stöd, vägledning och kompetensutveckling för alla arbetssökande som har försörjningsstöd. I verksamheterna ska alla arbets-sökande erbjudas vägledning och jobbcoachning samt kompetensutveckling såsom utbildning, arbetsträning m. m. En individuell arbetsplan ska utformas för varje arbetssökande person. Personer som av psykiska eller fysiska orsaker inte förmår arbeta eller studera ska få rehabilitering och inte nekas försörjningsstöd. I de fall försörjningstagare utför arbete t. ex. i en verksamhet som kommunen anordnar så ska lön för arbete utgå.

Barns situation ska uppmärksammas när vuxna söker ekonomiskt

bistånd. Barnperspektivet är tydligt i stadens riktlinjer och innan beslut fattas ska konsekvenser för varje barn alltid övervägas och dokumenteras. Ett barnperspektiv innebär att det inte ska vara möjligt att vräka barnfamiljer. Det är mycket viktigt att leva upp till socialtjänstlagens krav på individuella bedömningar före avslag. Familjer ska inte behöva riskera att få en hel månads försörjningsstöd indraget därför att man t. ex. har varit sjuk någon dag utan att hinna meddela detta i tid.

§3 Återremitterat ärende angående revidering av planer för vård- och omsorgsboenden 2006

2006-1122-520

Stadsdelsförvaltningen hade avgivit nytt omskrivet tjänsteutlåtande 2007-01-12 med förslag till revidering av planer för vård- och omsorgsboenden 2006.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar den reviderade äldreboendeplanen till kommunstyrelsen.

§4 Svar på medborgarförslag om fotbollsplaner

2006-1292-008

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-01-08 med förslag till svar på medborgarförslag om fotbollsplaner m.m.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

§5 Ledamöter och ersättare i stadsdelsnämndens pensionärsråd 2007

2007-26-539

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-01-11 med förslag till ledamöter och ersättare i stadsdelsnämndens pensionärsråd 2007.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden utser ledamöter och ersättare till pensionärsråd 2007

enligt följande:

Ordinarie ledamöter

SPF Karlaplan Margareta Thörnblom

SPF Engelbrekt Claes Hagwall

SPF Gärdet Jutta Askergren

SPF Hedvig Eleonora Viveca Sarman

PRO Östermalm Ulla Bowallius

Ersättare

SPF Karlaplan Ulla Löfberg

SPF-Engelbrekt Rune Hasp

SPF Östermalm Oskars Yvonne Wendt

SPF Djurgården Kerstin Appel

PRO Gärdet Ingrid Stockman.

§6 Ansökan från utomstående organisation; SPF Väntjänst

2007-27-671

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-01-11 med förslag till svar på ansökan om verksamhetsbidrag från utomstående organisation; SPF Väntjänst på Östermalm.

Stadsdelsnämndens beslut

Föreningen SPF Väntjänst erhåller 115 000 kronor i verksamhets-bidrag för år 2007.

§7 Ansökan från utomstående organisationer; SPF, PRO, SRF och vävstuga

2006-1010-671

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-01-11 med förslag till svar på ansökningar om verksamhetsbidrag från utom-stående organisationer; SPF Engelbrekt, Hedvig Eleonora, Karlaplan, Gärdet, Djurgården och Östermalm/Oscar, PRO Östermalm och Gärdet,

SRF Innerstadskretsen/Östermalm samt vävstuga inom Setterwallska stiftelsen.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner fördelningen av verksamhetsbidrag för år 2007 i enlighet med föreliggande tjänsteutlåtande.


Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Marion Sundqvist (mp)

enligt följande; vävstugan hos Setterwallska stiftelsen på Rigagatan beviljas inget ekonomiskt bidrag från stadsdelen. Det beror på att verksamheten endast är för boende i huset och alltså ingen öppen verksamhet. Allt enligt stadsdelens regler. Jag har varit i kontakt med en ansvarig person för verksamheten och frågade om det inte vore möjligt att öppna upp vävstugan för andra intresserade för att därmed få ekonomiskt stöd. Svaret blev, att det inte är möjligt eftersom det inte ens finns toalett i lokalen. Alltså, standarden är mycket enkel.

Samtidigt blev jag upplyst om, att det har funnits en ”riktig” vävstuga på Rio, öppen för alla intresserade. Men den verksamheten stängdes för ett antal år sedan. Miljöpartiet skulle vilja att den verksamheten väcktes till liv igen. En vävstuga kan betyda mycket positivt, speciellt för äldre människor.

§8 Revidering av riktlinjer för förtroenderåd vid särskilda boendeformer

2007-28-530

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-01-10 med förslag till revidering av riktlinjer för förtroenderåd vid särskilda boendeformer.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden antar reviderade ”Riktlinjer för Förtroenderåd vid särskilda boendeformer” enligt till tjänsteutlåtandet bifogad bilaga 2.

§9 Svar på remiss från kommunstyrelsen om delregional utvecklingsplan för Stockholms kust och skärgård

2006-1216-007

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-01-08 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen av regionplane- och trafikkontorets förslag till delregional utvecklingsplan för Stockholms kust och skärgård.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§10 Svar på remiss från kommunstyrelsen om ”Östlig förbindelse – förstudie”

2006-1180-307

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-01-22 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen av Vägverkets förstudie Östlig förbindelse.

Under överläggning i ärendet yrkade ordförande Helena Bonnier m fl (m) på bordläggning av ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

Ärendet bordlägges.

§11 Yttrande till Lotteriinspektionen angående tillstånd till förströelsespel på Valhallagrillen

2006-1268-622

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-12-13 med förslag till yttrande till Lotteriinspektionen (Dnr F-2727/2006) angående tillstånd till förströelsespel på Valhallagrillen, Lill-Jans Plan 2, 114 25 Stockholm.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Metya Gatukök AB, Lill-Jans Plan 2, 114 25 Stockholm, bör utifrån en social bedömning beviljas tillstånd till ett förströelsespel på Valhallagrillen, Lill-Jans Plan 2.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till Lotteri-
  inspektionen.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§12 Yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på Ekorren Konditori

2006-1266-621

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-12-29 med förslag till yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på Ekorren Konditori, Biskopsvägen 5, 115 25 Stockholm.


Stadsdelsnämndens beslut

 1. L. Torsell Turistservice AB, Mörka Kroken 28-30, 115 27 Stockholm, bör utifrån en social bedömning beviljas tillstånd att inomhus och på uteserveringen på Ekorren Konditori till
  allmänheten få servera starköl, vin och spritdrycker klockan 11.00 – 01.00.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till tillstånds- enheten.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§13 Yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering i festvåning See Abore

2007-1-621

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-01-03 med förslag till yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering i festvåning See Abore, Grevgatan 55.


Stadsdelsnämndens beslut

1. Antipodes Premium Wines AB, Nybrogatan 21, 4 tr, 114 39 Stockholm, bör utifrån en social bedömning beviljas tillstånd att till slutna sällskap servera starköl, vin och spritdrycker klockan
11.00 – 23.00 i festvåning See Abore, Grevgatan 55, 114 59 Stockholm.

2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till tillstånds- enheten.

§14 Yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering i restaurang Cupolen

2007-45-621

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-01-12 med förslag till yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering i restaurang Cupolen, Sehlstedtsgatan 9, 115 28 Stockholm.


Stadsdelsnämndens beslut

 1. Hongchang Restaurang HB, Stamgatan 43, bv, 125 74 Älvsjö, bör utifrån en social bedömning beviljas tillstånd att inne i restaurang Cupolen till allmänheten få servera starköl, vin och spritdrycker klockan 11.00 – 03.00 och på uteserveringen till allmänheten få servera starköl, vin och spritdrycker till klockan 00.00.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till tillstånds- enheten.

§15 Yttrande till Länsstyrelsen angående ansökan om ändring av tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt LSS

2006-1222-507

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-01-05 med förslag till yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län (Beteckning 7022-06-94740) med anledning av ansökan från Stora Skuggans 4H-gård om tillstånd att utöka platser från fem till sju barn vid korttidstillsyn enligt 9 § p.7 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden överlämnar och åberopar detta tjänsteutlåtande till Länsstyrelsen i Stockholms län och tillstyrker ansökan från Stora Skuggans 4H-gård om att utöka platsantalet från fem till sju barn i korttidstillsyn enligt 9 § p.7 LSS.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§16 Anmälan av slutrapport avseende projektet ”Nyckeltal inom hemtjänsten – Nyckelpigan”

2004-1091-231

Anmäldes förvaltningens slutrapport daterad 2006-09-15 avseende projektet ”Nyckeltal inom hemtjänsten – Nyckelpigan”, vars syfte har varit att arbeta fram nyckeltal för planering och uppföljning av verksamheten i hemtjänsten och att ta fram rutinbeskrivning för hur nyckeltalen ska användas.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Förvaltningen uppdras att vid kommande sammanträde ge en muntlig redovisning av projektet ”Nyckeltal inom hemtjänsten – Nyckelpigan”.

 2. Anmälan läggs i övrigt till handlingarna.

§17 Anmälan av Länsstyrelsens beslut angående Kampementets vård- och omsorgsboende

2006-1014-506

Anmäldes Länsstyrelsens i Stockholms län beslut 2006-11-23 med anledning av Länsstyrelsens tillsyn av Kampementets vård- och omsorgsboende.

Länsstyrelsen konstaterar att nämnden vidtagit åtgärder för rättelse på de punkter Länsstyrelsen kritiserat och avslutar därmed tillsynen av Kampementets vård- och omsorgsboende.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§18 Anmälan av Skolverkets beslut angående modersmålsundervisning

2006-692-404

Anmäldes Skolverkets beslut (Dnr 2006:1930) daterat 2006-12-07 med anledning av anmälan om modersmålsundervisningen på Hedvig Eleonora skola och Gärdesskolan.

Skolverket meddelar i sitt beslut att stadsdelsförvaltningen redovisat sina riktlinjer för hur en ansökan om modersmålsundervisning ska göras och i vilka fall sådan undervisning kan anordnas. Skolverket kan av detta inte finna annat än att angivna bestämmelser har följts och avslutar därmed ärendet.

Skolverket avskriver ärendet från vidare handläggning

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Berit Bornecrantz Dias (v) och Marion Sundqvist (mp) enligt följande:

Det är viktigt att skolan värnar om elevernas rätt till modersmålsundervisning och ger föräldrarna tydlig information om denna rättighet och hur man söker modersmålsundervisning. Eleven ska inte behöva mista sin modersmålsundervisning ifall en förälder har svårt att förstå hur man ansöker. Skolans utgångspunkt bör vara att alla berörda elever tar del i modersmålsundervisningen. Om ansökan inte inkommer från föräldrar bör skolan snarast skicka en instruktiv påminnelse.

Modersmålsundervisning är viktigt för relationen med föräldrarna och lärare. Språket utvecklar barnet, språkinlärningen i modersmålet hjälper barnet att också utveckla svenska språket. I dagens internationella samhällsliv borde det vara givet att man engagerar sig i att barn får utveckla sina språk. Modersmålsundervisningen leder fram till en examen.

Skolan skall inte medverka till att beröva barnet dess utbildning. En elev med goda betyg i sitt modersmål har stora framtida möjligheter på vår mångkulturella arbetsmarknad.

Vi anser att staden bör ta bort kravet på att det skall finnas fem elever inom stadsdelen för att det skall anordnas undervisning. Tvärtom borde begränsningen innebära att gruppen får ha ca fem elever i gruppen för att det skall kunna bedrivas en undervisning av godkänd kvalitet.

Till de två första styckena i ledamoten Berit Bornecrantz Dias (v) m fl särskilda uttalande anslöt sig vice ordförande Rolf Lindell m fl (s)

§19 Anmälan av Arbetsmiljöverkets meddelande och förvaltningens svar angående slöjdsäkerheten i Östermalmsskolan

2006-1012-226

Anmäldes Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande (AIST 06/40923) daterat 2006-09-27 och förvaltningens svar daterat 2006-11-23 avseende slöjdsäkerheten i Östermalmsskolan.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§20 Anmälan av slutrapport avseende projektet ”Genusfrågor i förskola och skola”

2006-664-231

Anmäldes förvaltningens slutrapport daterad 2006-12-07 avseende projektet ”Genusfrågor i förskola och skola” vars syfte har varit att ge alla pedagoger i förskolan en grundläggande kunskap kring genus, att förskolorna kan visa på hur de aktivt bedriver jämställdhetsarbete samt att förskolan skapar en organisation där genusperspektivet är en naturlig del av verksamheten.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§21 Anmälan av överenskommelse om samverkan i brottsförebyggande arbete med barn och ungdomar

2006-1225-127

Anmäldes överenskommelse mellan polis, kommun och landsting om samverkan i brottsförebyggande arbete med barn och ungdomar.

Målet med överenskommelsen är att genom förbättrad samverkan öka tryggheten i uppväxten för barn och ungdomar upp till 21 år och att minska möjligheten att begå brott, riskerna att utsättas för brott eller att inleda en kriminell levnad.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Berit Bornecrantz Dias (v) och Marion Sundqvist (mp) enligt följande: trevliga mötesplatser och meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och ungdomar är något som verkligen kan förebygga brott. Det behövs mycket mer av sådant i vår stadsdel, och främst på helgerna. Det är då som behoven är som störst. Den ungdomsverksamhet som nu finns riktar sig till högstadieungdomar. Var kan ungdomar i gymnasieåldern träffas? En stadsdel med 62000 invånare måste ha resurser att ordna något för sina ungdomar. Våra barn och ungdomar är vår framtid. Vi kan inte bry oss tillräckligt. Kan vi förhindra brott, missbruk och utslagning så kan vi spara mycket pengar på det sociala området. Vår stadsdel blir dessutom trevligare att bo i.

Låt oss tillsammans skapa det goda närsamhället.

§22 Anmälan av länsrättens dom

2006-738-008

Anmäldes länsrättens dom 2006-12-04 (Målnr 20583-06) i överklagat ärende avseende Östermalms stadsdelsnämnds svar på medborgar-förslag avseende omsorgen av psykiskt funktionshindrade på Östermalm; nu laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Länsrätten avslår yrkandet om att förelägga stadsdelsnämnden att yttra sig i målet.

Länsrätten avslår överklagandet.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§26 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2007-01-25 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

Stadsdelsnämndens beslut

Ledamoten Johan Lundberg (s) anmäls till Sveriges kommuner och landstings konferens om ”Utanförskapet – välfärdssamhällets baksida” den 24-25 april 2007 i Göteborg (kurs nr 3).

Ordförande Helena Bonnier (m) återkommer med namn till nämnd-sekreteraren om intresse finns från någon inom majoriteten att delta i konferensen om utanförskapet.

§27 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB) över ansökan om adoption

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-12-29 angående XX och YY, då Stockholms tingsrätt (Mål nr Ä -06) begärt stadsdelsnämndens yttrande avseende ansökan om adoption av NN.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden överlämnar och åberopar denna utredning som sitt yttrande till Stockholms tingsrätt.

 2. Nämnden anför att adoptionen synes vara till fördel för NN.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§28 Anmälan av beslut från JO

2006-844-435, 2006-1114-006

Anmäldes Justitieombudsmannens (JO) beslut 2006-12-04 då klagomål framförts till JO mot Östermalms stadsdelsförvaltning avseende hantering av klagomål och rutiner angående anmälningsskyldigheten.

Justitieombudsmannen avslutar ärendena då det som anförts i anmälningarna inte ger JO anledning att vidta någon åtgärd eller göra något uttalande.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälningarna läggs till handlingarna.

§29 Anmälan av utredning angående remittering av vårdtagare till sjukhus

2006-1309-559

Anmäldes medicinskt ansvarig sjuksköterskas (MAS) utredning 2006-12-12 angående remittering av NN, boende på äldreboende, till sjukhus.

Stadsdelsnämndens beslut

Utredningen läggs till handlingarna.

§30 Anmälan av delegationsbeslut

2007-24-013

Anmäldes förteckning 2007-01-15 över tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelser.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Förvaltningen uppdras att återkomma med redovisning av
  den ekonomiska ersättningen för skadade ljusstakar till boende med hjälp från Dragonens hemtjänst.

 2. Anmälan läggs i övrigt till handlingarna.

§31 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2007-01-18 från sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

§32 Information från stadsdelsdirektören

Bokslut och verksamhetsberättelse 2006

Det ekonomiska utfallet för år 2006 visar på ett budgetöverskott med 7,9 mnkr. Överskott redovisas inom Barn och Ungdom, Socialtjänst och Administrationen, medan Äldreomsorg och Kultur och Miljö visar underskott. En precisering av avvikelserna mot budget ges i ärendet om bokslut och verksamhetsberättelse för år 2006 som kommer att föreläggas nämnden för beslut vid sammanträdet den 15 februari 2007.

Humlegården

Stadsdelsdirektör Göran Månsson uppgav att han besökt Humlegården och konstaterat att det där finns upplag med bräder och annat bråte som inte hör hemma i en stadspark. En skrivelse från ordföranden och vice ordföranden i stadsdelsnämnden kommer att skickas till Fastighets-nämnden med hemställan om att kontrakten sägs upp med dem som har skräpiga upplag i Humlegården. Skrivelsen kommer att anmälas till stadsdelsnämnden för kännedom.

Finlandsparken

Invigning av den nya utsmyckningen i Finlandsparken, Tegeludds-vägen, med konst och belysning äger rum onsdagen den 14 februari kl 15.30. Borgarråd, Fortum, finska ambassaden m fl deltar.

Hemsidan

En påminnelse om att det är värt att besöka förvaltningens hemsida www.stockholm.se/ostermalm för information om aktuella händelser, men också för att få svar på många frågor som rör nämndens verk-samhet.

Medgivande om adoption

Ett glädjande besked är att det inte längre är kö för de som önskar få inleda utredning enligt 6 kap 6 § socialtjänstlagen med syfte att få medgivande till att ta emot barn för adoption.

Ny gruppverksamhet

En gruppverksamhet för nyblivna mammor som lider av depression har startat i samarbete med mödravårdscentralen i förvaltningens lokal på Villagatan.

§33 LVM/LVU-utskottet

Vice ordförande Rolf Lindell (s) lämnade namn på de resterande platserna som ersättare i sociala delegationens LVM/LVU-utskott.

Stadsdelsnämnden beslut

Nämnden utser ledamöterna Berit Nyberg (s) och Berit Bornecrantz Dias (v) till ersättare på de vakanta ersättarplatserna i sociala delegationens LVM/LVU-utskott.