Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-03-22

Sammanträde 2007-03-22

Datum
Klockan
19.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden för allmänheten inleds kl 18.00 med information av Thomas Stoll från stadsbyg Läs mer...gnadskontoret om planeringen av stadsutvecklingsområdet Hjorthagen, Värtahamnen, Frihamnen, Loudden.

Förhinder att närvara vid sammanträdet anmäles till
nämndsekreteraren Anne-Marie Hemphälä tel: 508 10 034,
e-post: anne-marie.hemphala@ostermalm.stockholm.se eller
registrator Ylwa Björkquist, tel: 508 10 037
e-post: registrator@ostermalm.stockholm.se. Fax: 508 10 099

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

Beslutsärenden

2 Samverkan inom verksamhetsområdena ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder och specialistfunktioner i norra innerstaden.

3 Ombyggnad av Östermalmsskolan.

5 Ansökan till länsstyrelsen om förlängning av utvecklingsmedel.

7 Rapport från utbildningsförvaltningens inspektion av förskolan Greven, Riddargatan 1.

8 Månadsrapport februari 2007.

9 Revidering av delegationsordningen.

10 Delegering av återrapportering till åklagarmyndigheten beträffande misskötsel av ungdomstjänst enligt lagen om unga lagöverträdare.

Dnr 2007-24-013.
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Remissärenden

11 Svar på remiss från kommunstyrelsen av rapport ”På väg mot ett oljefritt Sverige”.

12 Yttrande till stadsbyggnadskontoret över förslag till detaljplan för Stallmästaren 5 och 6, Banérgatan 10 och Linnégatan 76.

13 Yttrande till tillståndsenheten angående alkoholservering på restaurang T.G.I. Friday`s, Birger Jarlsgatan 16.

Dnr 2007-218-621.
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Yttrande till tillståndsenheten angående alkoholservering på restaurang Linnégatan 1.

Dnr 2007-211-621.
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Yttrande till tillståndsenheten angående alkoholservering på restaurang Creperie Le Bakery, Skeppargatan 18.

16 Yttrande till tillståndsenheten angående alkoholservering på restaurang inom Stockholms Stadion, Lidingövägen.

17 Svar till Skolverket med anledning av inkommen anmälan angående obligatorisk skoldag på en lördag vid Östermalmsskolan.

Dnr 2007-151-422.
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Svar på skrivelser

18 Svar på skrivelse från ordförande Helena Bonnier m fl (m) angående vård av cancersjuka på äldreboende med demensavdelning.

Anmälningsärenden

19 Anmälan av protokoll 2007-03-08 från handikapprådet på Östermalm.

20 Anmälan av protokoll 2007-03-12 från pensionärsrådet på Östermalm.

21 Anmälan av Arbetsmiljöverkets underrättelse (AIST 2006/53822) och anmälan av förvaltningens svar avseende arbetsmiljöfrågor på Engelbrektsskolan.

22 Anmälan av länsrättens domar (2 st) i överklagade ärenden avseende Östermalms stadsdelsnämnds svar på medborgarförslag; nu laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Dnr 2006-800-008, 2006-878-008.

23 Anmälan av länsrättens beslut i överklagat ärende avseende Östermalms stadsdelsför-valtnings tjänsteutlåtande angående flytt av boenden på Dianagårdens demensenheter; nu laglighetsprövning enligt kommunallagen.

24 Anmälan av promemoria 2007-03-22 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

25 Anmälan av promemoria 2007-3-22 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

26 Information från stadsdelsdirektören.

Slutet sammanträde

28 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken.

29 Anmälan av delegationsbeslut.

30 Anmälan av protokoll 2007-03-08 från sociala delegationen.

Mötesinformation

Justerat den 28 mars 2007
Helena Bonnier (m) Rolf Lindell (s)

Närvarande:

Ordförande Helena Bonnier (m)

Vice ordförande Rolf Lindell (s)

Ledamöter
Susanna Alm (kd) §§ 1-29
Berit Bornecrantz Dias (v)
Gunilla Gustafsson (fp)
Lotta Juul Martin-Löf (m)
Johan Lundberg (s)
Datevig Mardirossian Lönn (m)
Birgit Marklund Beijer (s)
Berit Nyberg (s)
Marion Sundqvist (mp)

Tjänstgörande ersättare
Pia Helleday (m)
Joar Horn (m)
Erik Hafström (m) §§ 30-32

Ersättare
Per Aldeborg (s)
Ulla-Liza Blom (s)
Erik Hafström (m) §§ 1-29
Leif Krafft (s)
Magnus Lingen (s)
Thomas Linn (m)
Marie Schött (m).

Förhinder hade anmälts av ledamöterna Johanna Sjö (m) och Johan Sjölin (m) samt av ersättarna Kitty Ericsson (m), Jörgen Eriksson (fp), Lina Nilsson (s) och Henrik Perani (mp).

Föredragande stadsdelsdirektör Göran Månsson
Personalföreträdare Bo Jansson, SACO/LR
Sekreterare Anne-Marie Hemphälä

Närvarande i övrigt var Anna-Lena Christensson, Solveig Bellander, Marianne Snell, Virginia Kustvall Larsson, Magnus Björkman, Anna-Maria Klint, Britt-Marie Alvem, Charlotte Dingertz.

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Ordförande Helena Bonnier (m) och vice ordförande Rolf Lindell (s) uppdras att justera dagens protokoll.

 2. Protokollet justeras den 28 mars 2007.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den 27 februari 2007 justerades den 1 mars 2007.

§2 Samverkan inom verksamhetsområdena ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder och specialistfunktioner i norra innerstaden

Dnr 2007-202-003

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-03-08 med förslag till utökat samarbete inom verksamhetsområdena ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder och specialistfunktioner i norra innerstaden.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) ett förslag till beslut som innebar återremiss av ärendet och yrkade bifall till detta.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde först proposition på vice ordförande Rolf Lindells (s) m fl återremissyrkande mot att avgöra ärendet idag och fann majoritet för att avgöra ärendet idag.

Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) anmälde att de inte deltar i det fortsatta beslutet.

Därefter ställde ordföranden proposition på förvaltningens förslag mot avslag och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner förslaget till utökat samarbete inom verksamhetsom-rådena ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder och specialistfunktioner mellan stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm.

Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) deltog inte i detta beslut.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) reserverade sig mot

nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att återremittera förvaltningens förslag,

att ge förvaltningen i uppdrag att i samverkan med stadsdelsförvaltningarna på Kungsholmen och Norrmalm närmare redovisa förutsättningarna för
ett ökat samarbete inom verksamhetsområdena ekonomiskt bistånd,
arbetsmarknadsåtgärder och specialistfunktioner. Redovisningen skall bl.a. innehålla konsekvensanalyser när det gäller förändring av antalet tjänster, olika rutiners ändamålsenlighet samt för- och nackdelar för
brukare, klienter och medborgare samt

att Östermalms medborgarkontor ska finnas kvar på biblioteket. Förvaltning- en får i uppdrag att utreda verksamhet och inriktning i anslutning till
analysen av samverkansförslaget. Medborgarkontoret med sin placering på biblioteket i Fältöversten spelar en viktig roll för stadsdelens invånare när det gäller att följa och påverka stadsdelsnämndens verksamhet och samlokaliseringen är en viktig del i ambitionen att underlätta för med- borgarna att ta del av vad som händer i sin stadsdel. Det kan gälla äldre- omsorgen, barnomsorgen och inte minst planerade utbyggnader.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) enligt

följande; samverkan mellan näraliggande stadsdelar behöver inte vara negativ, vi har exempelvis själva medverkat till en gemensam ungdomsmottagning för de tre stadsdelarna. I det här fallet spänner förslaget till samverkan över flera verksamhetsområden av stor betydelse för den enskildes livssituation sam-tidigt som det berör förhållandena för många tjänstemän och medborgare. Beslut om en så omfattande förändring måste vila på utförliga analyser och dialoger mellan berörda parter. Man börjar nu i fel ände genom att först fatta beslut och sedan undersöka hur det fungerar.

Det är anmärkningsvärt att förslaget att lägga ner medborgarkontoret smygs in i ett allmänt resonemang, knutet till konsumentvägledningens omorganisation. Förekomsten av ett medborgarkontor har varit ett viktigt inslag i stadsdelsnämndsreformen från första början. Alla partier utom moderata samlings-partiet har varit angelägna att underlätta för medborgarna att följa det lokala politiska arbetet genom ett aktivt och lätt tillgängligt medborgarkontor.

Möjligheten att få hjälp med råd och att hitta rätt person att kontakta i förvaltningen och olika institutioner försvåras allvarligt av en nedläggning.

§3 Ombyggnad av Östermalmsskolan

Dnr 2007-222-326

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-02-26 med förslag till ombyggnad av Östermalmsskolan utifrån fullmäktiges mål att integrera fritidshem i skolan.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till ombyggnad av Östermalmsskolan.

§4 Investeringsönskemål 2008 - 2010 avseende parker och naturområden

Dnr 2007-244-102

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-03-13 med förslag till och prioritering av investeringar perioden 2008-2010 för parker och naturområden.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till och prioritering av investeringar perioden 2008-2010 för parker och naturområden och överlämnar det till exploateringsnämnden.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§5 Ansökan till länsstyrelsen om förlängning av utvecklingsmedel

Dnr 2006-534-511

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-03-13 med förslag till ansökan till länsstyrelsen om förlängning av utvecklingsmedel.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden ansöker om 950 tkr i utvecklingsmedel från Länsstyrelsen i Stockholms län för förlängning av projektet ”Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa” för perioden
  2008-04-01 - 2009-03-31.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§6 Förlängning av avtal om kost till skolor

Dnr 2003-1423-125

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-02-26 med förslag till förlängning av avtal om kost till skolor.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden förlänger avtal med Fazer Amica Sweden AB (f.d. HJ Service Sverige AB) för tiden 2007-08-01 – 2009-07-31.

 2. Stadsdelsdirektören uppdras att teckna avtal om förlängning.

§7 Rapport från inspektion på förskolan Greven, Riddargatan 1

Dnr 2007-223-406

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-01-26 med rapport från inspektion på förskolan Greven, Riddargatan 1, genomförd 26/9 – 5/10 2006 av utbildningsförvaltningens förskoleinspektörer.

Stadsdelsnämndens beslut

Rapporten läggs till handlingarna.

§8 Månadsrapport februari 2007

Dnr 2007-266-103

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-03-13 angående månadsrapport per den 28 februari 2007.

Stadsdelsnämndens beslut


Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

§9 Revidering av delegationsordningen

Dnr 2007-226-013

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-02-12 med förslag till revidering av delegationsordningen för Östermalms stadsdelsnämnd.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till reviderad delegations-ordning.

§10 Återrapportering till åklagarmyndigheten beträffande misskötsel av ungdomstjänst enligt lagen om unga lagöverträdare

Dnr 2007-226-013

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-03-13 angående återrapportering till åklagarmyndigheten beträffande misskötsel av ungdomstjänst enligt lagen om unga lagöverträdare.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden delegerar till verksamhetsledaren, projektsamordnaren och socionomerna vid Stockholm Ungdomstjänst inom BAS-Bromma arbets- och studiecenter att besluta om återrapportering enligt 12 kap 8 § socialtjänstlagen till åklagarmyndigheten beträffande misskötsel i samband med ungdomstjänst.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§11 Svar på remiss från kommunstyrelsen av rapport ”På väg mot ett oljefritt Sverige”

Dnr 2007-203-007

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-03-05 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen av rapport ”På väg mot ett oljefritt Sverige.”

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordförande ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ordförande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak godkänna och överlämna stadsdelsförvaltningens
tjänsteutlåtande,

att härutöver anföra att trafikplaneringen i staden och omgivande region är en av de viktigaste delarna i strävan att minska oljeberoende och klimat- påverkan. Den borgerliga majoritetens inriktning att främja biltrafiken på kollektivtrafikens bekostnad och öka bilarnas framkomlighet på våra bostadsgator går på tvärs mot miljö och trafiksäkerhet samt
att skolelever och lärare i Östermalmsskolorna och tjänstemän i Öster- malms stadsdelsförvaltning erbjuds att se Al Gores film ”En obekväm sanning” under våren.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) enligt

följande; den s.k. oljekommissionen som initierades av den förra regeringen har vunnit stor respekt och tilltro i breda kretsar, även av den nuvarande borgerliga regeringen. Moderaterna i Stockholm däremot, förefaller helt tondöva när det gäller allvaret i de utmaningar som världen står inför och där varje land och varje kommun måste ta sitt ansvar när det gäller att minska oljeberoendet och klimatpåverkan. Det är bra och viktigt att göra förändringar i energiförsörjning och uppvärmning. Men man kan inte blunda för nödvändiga åtgärder i transportsektorn som är den sektor i samhället som utvecklas sämst när det gäller att minska oljeberoendet liksom påverkan på klimatet. Det leder fel om man som moderaterna i Stockholm tror att framkomligheten för bilar på våra bostadsgator är viktigare än miljö och även trafiksäkerheten, inte minst för barn, gamla och alla oskyddade trafikanter.

Klimatfrågan är en av vår tids stora utmaningar. Vi måste både som kommun och invånare göra insatser för att minska utsläppen av växthusgaser. Politikens uppgift är att skapa förutsättningar för näringsliv och enskilda att ta klimat-ansvar. Vi behöver inspirera människor till detta. Al Gores film ”En obekväm sanning” ger både inspiration och information om hur man kan göra en insats för att minska vår klimatpåverkan. Filmen är ett så viktigt inlägg i den pågående samhällsdebatten att vi tycker att våra elever, lärare och tjänstemän ska ges möjlighet att se den. Som uppföljning skulle vi vilja föreslå att skolan kan ägna viss tid åt diskussion av filmens budskap.

Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande; För framtidens Stockholm – satsa på kollektivtrafiken! Helt avgörande för en hållbar framtid för Stockholms-regionen är minskade utsläpp från trafik och uppvärmning.

Det innebär att regionen alltmer måste försörjas med en utvecklad kollektivtrafik. Det är främst spårtrafiken som måste byggas ut – järnväg, tunnelbana och lokalbanor. Busstrafik, färdtjänst, bil och cykel är viktiga komplement, men bilen måste få en alltmer begränsad roll.

Detta leder till att framtida infrastrukturinvesteringar mycket bestämt måste inriktas på kollektivtrafiken. Med minskad andel biltrafik behöver inga nya motorleder byggas. För att stimulera omställningen ska trängselavgifter tas ut i biltrafiken och avgifterna i kollektivtrafiken fasas ut. Trängselinkomsterna skall självklart användas i kollektivtrafiken och får inte försämras genom en skatteavdragsrätt.

Den viktigaste investeringen i regionen är Citybanan som innebär att pendel- och regionaltågstrafiken kan fördubblas och en ny gren kan byggas mot nordost. Tunnelbanans blå linje måste få en fortsättning mot sydost. Flera tvär-banor står sedan på tur.

Västerleden (Förbifart Stockholm) och Österleden skall på inga villkor byggas. De leder helt fel – mot kraftigt ökat bilberoende och miljöförstöring. De resurser som dessa leder skulle kräva kan istället användas för utbygg-nader och avgiftsbefrielse i kollektivtrafiken, något som samtidigt gynnar ungdomar, kvinnor och låginkomsttagare.

Stockholmsregionen står nu inför ett avgörande vägval. Antingen fortsätter vi utbyggnaden av den självkvävande bilstaden på den välbärgade mannens villkor eller så bygger vi världens första storstad som utjämnar orättvisor och bidrar till jordens överlevnad. Valet borde vara givet!

§12 Yttrande till stadsbyggnadskontoret över förslag till detaljplan för Stallmästaren 5 och 6, Banérgatan 10 och Linnégatan 76

Dnr 2007-178-311

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-03-12 med förslag till yttrande till stadsbyggnadskontoret över förslag till ny detaljplan för Stallmästaren 5 och 6, Banérgatan 10 och Linnégatan 76 inom stadsdelen Östermalm (S-Dp 2006-19666-54).

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till stadsbyggnadskontoret.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§13 Yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på restaurang T.G.I. Friday´s

Dnr 2007-218-621

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-03-13 med förslag till yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på uteserveringen till restaurang T.G.I. Friday´s, Birger Jarlsgatan 16, 114 35 Stockholm

(Sot dnr 05-2007-564).

Stadsdelsnämndens beslut

 1. American Bistro Sweden AB, Birger Jarlsgatan 16, 114 35 Stockholm, bör utifrån en social bedömning beviljas tillstånd att få servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten vid uteserveringen T.G.I. Friday´s, Birger Jarlsgatan 16, till klockan 01.30 fredag och lördag.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till tillstånds- enheten.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§14 Yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering i restaurang Linnégatan 1

Dnr 2007-211-621

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-03-13 med förslag till yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering i restaurang Linnégatan 1, 114 47 Stockholm (Sot dnr 19-2007-519).

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Igelbäcken nr 336 AB, Högbovägen 21, 178 38 Ekerö, bör utifrån en social bedömning beviljas tillstånd att inne i restaurang Linnégatan 1 till allmänheten få servera starköl, vin och spritdrycker klockan 11.00-03.00 fredagar och lördagar, övriga veckodagar klockan
  11.00-01.00 samt på uteserveringen klockan 11.00-01.00 fredagar och lördagar, övriga dagar klockan 11.00-23.00.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till tillstånds- enheten.


Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande; det är med tvekan som vi tillstyrker ansökan i den del som gäller uteservering till klockan 1.00 vissa dagar. Skälet är att restaurangen ligger mycket nära vanliga bostadskvarter. Det bör därför ske en särskild uppföljning när det gäller ev. störningar av verksamheten nattetid.

§15 Yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på restaurang Creperie Le Bakery

Dnr 2007-224-621

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-03-13 med förslag till yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på restaurang Creperie Le Bakery, Skeppargatan 18, 114 52 Stockholm

(Sot dnr 1-2007-574).

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Vesna & Dragan Handelsbolag, Skeppargatan 18, 114 52 Stockholm, bör utifrån en social bedömning beviljas tillstånd att få servera starköl, vin och spritdrycker klockan 11.00-01.00 och på uteserveringen klockan 11.00-22.00 till allmänheten i Creperie Le Bakery, Skeppargatan 18.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till tillstånds- enheten.

§16 Yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på restaurang inom Stockholms Stadion

Dnr 2007-258-621

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-03-13 med förslag till yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på restaurang på Stockholms Stadion, Lidingövägen 1, 114 33 Stockholm (Sot dnr 25-2007-353).

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Startkapitalet/Stadion Event & Catering AB, Box 10051, 181 10 Lidingö, bör utifrån en social bedömning beviljas tillstånd att till slutna sällskap få servera starköl och vin vid Stockholms Stadion klockan 11.00-01.00.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till tillstånds- enheten.

§17 Svar till Skolverket angående obligatorisk skoldag på en lördag vid Östermalmsskolan

Dnr 2007-151-442

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-02-14 med förslag till svar till Skolverket med en redovisning över vilka åtgärder som vidtagits eller planeras med anledning av uppgifterna i anmälan från en förälder om obligatorisk skoldag på en lördag vid Östermalmsskolan.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt svar till Skolverket.

§18 Svar på skrivelse från ordförande Helena Bonnier m fl (m) angående ”vård av cancersjuka på äldreboende med demensavdelning”

Dnr 2007-860-009

Förelåg stadsdelsförvaltningen tjänsteutlåtande 2007-03-13 med förslag till svar på skrivelse från ordförande Helena Bonnier m fl (m) angående ”vård av cancersjuka på äldreboende med demensavdelning.”

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

§21 Anmälan av Arbetsmiljöverkets meddelande och förvaltningens svar angående arbetsmiljön i Engelbrektsskolan

Dnr 2006-1279-226

Anmäldes Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande (AIST 06/53822) 2006-12-08 och förvaltningens svar daterat 2007-02-14 avseende arbetsmiljön i Engelbrektsskolan med hänvisning till gällande arbetsmiljöregler.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§22 Anmälan av länsrättens domar

Dnr 2006-800-008, 2006-878-008

Anmäldes länsrättens domar 2007-03-05 i överklagade ärenden angående Östermalms stadsdelsnämnds svar på medborgarförslag avseende byggande av bostäder åt personer med psykisk funktions-nedsättning (Målnr 21116-06 E ) samt om hur förvaltningen ser på äldres kosthållning och om arbetsmarknadsinsatser för funktions-hindrade (Målnr 25244-06 E); nu laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Länsrätten avslår båda överklagandena.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§23 Anmälan av länsrättens beslut

Dnr 2006-715-534

Anmäldes länsrättens beslut 2007-02-27 (Målnr 20912-06) i överklagat ärende avseende förslaget i Östermalms stadsdelsförvaltnings tjänste-utlåtande daterat 2006-08-15 att flytta boende på Dianagårdens demensboende till Gärdets ombyggda vård- och omsorgsboende när detta planerades vara klart för inflyttning i december 2006; nu laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Länsrätten avvisar överklagandena (7 st).

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§25 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2007-03-22 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

Under överläggning i ärendet informerade ledamoten Marion Sundqvist (mp) om en konferens som arrangeras av Convictus ”HIV i Öst”.

Tid: 24 april 2007 kl 09.00-17.00. Plats Korskyrkan, Birger Jarlsgatan 66. Ingen avgift. Anmälan: senast 3 april.

Stadsdelsnämndens beslut

Ledamöterna Gunilla Gustafsson (fp) och Berit Bornecrantz Dias (v) anmäls till konferensen ”Flexibel skolstart – flexibel skolgång” den 19 april 2007 i Globen i Stockholm. (kursnr 3).

§26 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-02-12 angående barnet NN.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beslutar enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken lägga ned
den påbörjade faderskapsutredningen för XX dotter NN eftersom det visat sig omöjligt att få erforderliga upplysningar för bedömning av faderskapsfrågan.

Anvisning hur man överklagar

§27 Anmälan av delegationsbeslut.

Dnr 2007-24-013

Anmäldes förteckning 2007-03-08 över tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelser.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§28 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2007-03-08 från sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

§29 Information från stadsdelsdirektören

Kampanj mot langning av alkohol till ungdomar i samband med Valborg och skolavslutningen

Den 27 april och 1 juni kommer frivilliga från nämnden och bland tjänste-män m fl att dela ut flygblad utanför systembolagen på Östermalm om att inte köpa ut alkohol till minderåriga.

Sekretess i samband med upphandling
Upphandlingsgruppen för upphandling av Kampementets vård- och omsorgsboende samt för kvälls- och nattpatrull inom programområdet äldreomsorg är sammankallad till måndagen den 26 mars och det råder sträng sekretess
avseende de handlingar som upphandlingsgruppen erhållit.

Bokslut

Bokslutet för hela staden är klart och det visar ett överskott på totalt 132 mnkr. Facknämnderna och stadsdelsnämnderna gick på plus. Bokslutet finns att ta del av på Internet.

Rapport från ordinarie förvaltnings- och bolagschefsträff

- ny stadsdelsdirektör för Hässelby-Vällingby blir Leif Spjuth från
Danderyds kommun.

- en central serviceförvaltning kommer att inrättas med Teenie Bennerholt som chef, som idag arbetar som ekonomichef i Älvsjö stadsdelsförvaltning. Lönehanteringen för skolorna tas över fr o m 1 juli 2007 av den nya
serviceförvaltningen.

- bostadsrättsomvandlingen sköts åt staden av företaget NEWSEC som kommer att ha en kontaktperson på varje stadsdelsförvaltning för att kunna bevaka stadens intressen om det finns förskola, gruppbostad eller annat i en fastighet som ska omvandlas till bostadsrätt.
- under Anna-Lena Christenssons, programchef för socialtjänsten, tjänst- ledighet vikarierar Inger Outzen från Liljeholmens stadsdelsförvaltning som chef från och med den 16 april.
- ett s.k. ”Jobbtorg” ska skapas i staden i vars styrelse Anna-Lena Christensson är utsedd att ingå. Syftet är att med samlade resurser från socialtjänsten, näringslivet, arbetsförmedlingen etc ordna arbete åt arbetslösa.

Skolorna

Som tidigare meddelats så kommer samtliga grundskolor att överföras till utbildningsförvaltningen fr o m 1 juli 2007. Utbildningsförvaltningen har aviserat att de kommer att få svårt att hinna med att organisera vissa tjänster vilket innebär att stadsdelsförvaltningarna kommer att hjälpa till med IT-service under en övergångsperiod.

Staden har enats om att det blir ett obrutet ekonomisk ansvarstagande över halvårsskiftet för skolorna, vilket innebär att de får ta med sig överskott respektive underskott över halvårsskiftet.

Humlegården

Med hänvisning till informationen vid stadsdelsnämndens sammanträde 2007-01-25 § 32 om en skrivelse från presidiet till fastighetsnämnden informerade stadsdelsdirektör Göran Månsson om att skrivelsen har gett resultat. Upplaget med bräder och annat bråte har forslats bort och användningen av huset längs Engelbrektsgatan har tagits upp till diskussion då det inneburit att onödigt många bilar kört fram och tillbaka till huset.

§30 Övriga frågor

Trafikkontorets tillgänglighetsprojekt

T.f. programchefen för Kultur och Miljö, Virginia Kustvall Larsson, informerade om trafik- och renhållningsnämndens beslut om disponering av 2007-års medel för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning inom staden. För Östermalms del innebär det åtgärder i form av sänkning av kantstenar, att se över övergångsställen, trafiksignaler, gång- och cykelbanor, lekplatser, soffor och bänkar. Dnr 2007-219-340.

Biokraftvärmeverk

Vidare informerade Virginia Kustvall Larsson om att förvaltningen erhållit tre remisser från stadsbyggnadskontoret angående ansökningar från Fortum Värme (samägt med Stockholms stad) om nybyggnad av biokraftvärmeverk i Hjorthagen. Dnr 2007-248-352.

Humlegården

Landskapsarkitekt Britt-Marie Alvem besvarade fråga från ledamoten Lotta Juul Martin-Löf (m) om att de upprivna rhododendronbuskarna i Humlegården håller på att bytas ut och har inte varit föremål för vandalisering.

Offentliga beslut

Ledamoten Birgit Marklund Beijer (s) ställde en fråga om hur offentlighetsprincipen för beslut som inte är hemliga ska upprätthållas för de beslut som tas av sociala delegationen, vars protokoll inte är offentliga. Frågan har aktuali-serats genom att sociala delegationen har fått delegation att besluta om ansökningar om serveringstillstånd av alkoholdrycker så att nämnden ska hinna lämna yttranden inom remisstiden som är en månad.

Stadsdelsnämnden beslutade att utdrag om serveringstillstånd ur sociala delegationens protokoll ska offentliggöras liksom stadsdelsnämndens protokoll.

Hemtjänst i Stockholm

På fråga från ersättaren Ulla-Liza Blom (s) om den brukarundersökning som USK genomförde hösten 2006, som vände sig till samtliga brukare som hade hemtjänst i ordinärt boende och på servicehus, uppgav äldreomsorgschefen Marianne Snell att rapporten kommer att anmälas på nämndens sammanträde i april. Dnr 2007-214-538.

Samverkan

Stadsdelsdirektör Göran Månsson besvarade fråga från ledamoten Berit Bornecrantz Dias (v) om sociala delegationens ansvarsområde då samverkan om ekonomiskt bistånd mellan Kungsholmens, Norrmalms och Östermalms stadsdelsförvaltningar genomförts.

§31 Skrivelse från ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) om lämpliga platser för lånecyklar

Dnr 2007-327-009

Ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) överlämnade en skrivelse med förslag att ge förvaltningen i uppdrag att hjälpa till med att föreslå lämpliga platser för lånecyklar.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§32 Skrivelse från ledamoten Berit Bornecrantz Dias (v) om ”handläggning av ekonomiskt bistånd till SL-kort”

Dnr 2007-328-009

Ledamoten Berit Bornecrantz Dias (v) överlämnade en skrivelse om ”handläggning av ekonomiskt bistånd till SL-kort.”

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.