Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-05-15

Sammanträde 2007-05-15

Datum
Klockan
19.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden för allmänheten inleds kl 18.00 med presentation av belysningsdokument för Hu Läs mer...mlegården av Henrik Gidlund vid trafikkontoret och av Marianne Lind från konsultföretaget Retea.

Förhinder att närvara vid sammanträdet anmäles till nämndsekreteraren Anne-Marie Hemphälä tel: 508 10 034,
e-post: anne-marie.hemphala@ostermalm.stockholm.se eller
registrator Ylwa Björkquist, tel: 508 10 037
e-post: registrator@ostermalm.stockholm.se. Fax: 508 10 099

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

Beslutsärenden

2 Tertialrapport 1 - 2007.

3 Handläggning, dokumentation, uppföljning och utvärdering av enskilda ärenden vid Barncentrum.

4 Överenskommelse om köp av förskoleverksamhet vid Östermalmsskolan och fritidsverksamhet vid Engelbrektsskolan och Gärdesskolan.

5 Revidering av delegationsordningen inom programområdet äldreomsorg.

Remissärenden

6 Svar på remiss från kommunstyrelsen om överföring av fastigheten Kampementet 4, Kampementsgatan 2, till Micasa Fastigheter i Stockholm AB. Genomförandebeslut.

7 Svar på remiss från kommunstyrelsen angående förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd.

8 Yttrande till tillståndsenheten angående alkoholservering på Sturekompagniet/Köket, Sturegatan 4.

9 Yttrande till tillståndsenheten angående alkoholservering på Militärsällskapet, Valhallavägen 104.

10 Yttrande till tillståndsenheten angående alkoholservering i Café L´Angelo, Engelbrektsplan 2.

Svar på skrivelser

11 Svar på skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) om ”Att förebygga brott”.

12 Svar på skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) m fl om ”Bättre medborgar-inflytande”.

Anmälningsärenden

13 Anmälan av stadsrevisionens rapport (nr 4/2007) ”Uppdraget som biståndshandläggare inom äldreomsorgen”

14 Anmälan av protokoll 2007-04-26 från handikapprådet på Östermalm.

15 Anmälan av protokoll 2007-05-02 från pensionärsrådet på Östermalm.

16 Anmälan av länsrättens domar (2 st) i överklagade ärenden avseende Östermalms stadsdelsförvaltnings skrivelser/beslut som svar på medborgarförslag angående dels bostäder till personer med funktionsnedsättning och dels om äldreomsorg; nu laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Dnr 2006-706-008 och 2006-425-008.

17 Anmälan av förvaltningens svar (2 st) på Länsstyrelsens i Stockholms län begäran om tillsynsplan år 2007 för enskild verksamhet med inriktning på dels barn, ungdom och familj samt vuxna och dels äldreomsorg.

Dnr 2006-1296-506, 2007-104-554.

18 Anmälan av promemoria 2007-05-15 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

19 Information från stadsdelsdirektören.

Slutet sammanträde

21 Förfrågningsunderlag avseende drift av Kampementets vård och omsorgsboende.

Dnr 2007-304-125.
Omedelbar justering

22 Förordnande av vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB).

23 Anmälan av delegationsbeslut.

24 Anmälan av protokoll 2007-05-03 från sociala delegationen.

Mötesinformation

Justerat den 23 maj 2007
Helena Bonnier (m) Rolf Lindell (s)

Närvarande:
Ordförande Helena Bonnier (m)
Vice ordförande Rolf Lindell (s)

Ledamöter
Susanna Alm (kd)
Berit Bornecrantz Dias (v)
Gunilla Gustafsson (fp)
Lotta Juul Martin-Löf (m)
Johan Lundberg (s)
Datevig Mardirossian Lönn (m)
Birgit Marklund Beijer (s)
Berit Nyberg (s)
Johanna Sjö (m)
Johan Sjölin (m)
Marion Sundqvist (mp)

Ersättare
Ulla-Liza Blom (s)
Jörgen Eriksson (fp)
Erik Hafström (m)
Pia Helleday (m)
Leif Krafft (s)
Magnus Lingen (s)
Thomas Linn (m)
Lina Nilsson (s)
Henrik Perani (mp).

Förhinder hade anmälts av ersättarna Per Aldeborg (s), Kitty Ericsson (m), Joar Horn (m) och Marie Schött (m).

Föredragande Göran Månsson, stadsdelsdirektör

Personalföreträdare Gunilla Wästersjö-Michailidis, Kommunal, Bo Jansson, SACO/LR

Sekreterare Anne-Marie Hemphälä

Närvarande i övrigt var bl a Marianne Snell, Solveig Bellander, Inger Outzen, Solveig Blid,
Mats Claesson.

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Ordförande Helena Bonnier (m) och vice ordförande Rolf
  Lindell (s) uppdras att justera dagens protokoll.

 2. Protokollet justeras den 23 maj 2007 förutom § 2 som justeras
  den 21 maj 2007.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den
19 april 2007 justerades den 25 april 2007.

§2 Tertialrapport 1 – 2007

2007-440-123

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-05-06 med förslag till tertialrapport 1 – 2007.

Under överläggning i ärendet yrkade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) på återremiss av förslaget i tertialrapporten om personalminskning inom träfflokalen Lotsen och konkurrensutsättning av Lotsen och yrkade bifall till detta.

Vidare framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) ytterligare ett förslag till beslut och yrkade bifall även till detta.


Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde först proposition på vice ordförande Rolf Lindells (s) m fl yrkande om återremiss angående Lotsen mot avslag och fann majoritet för att avslå återremissyrkandet.

Votering begärdes och verkställdes.


Följande voteringsordning fastställdes; den som önskar avslå vice ordförande Rolf Lindells (s) m fl yrkande om återremiss röstar ja; den som stöder åter-remissyrkandet röstar nej.

Ja-röster avgavs av Susanna Alm (kd), Helena Bonnier (m), Gunilla Gustafsson (fp), Lotta Juul Martin-Löf (m), Datevig Mardirossian Lönn (m), Johanna Sjö (m) och Johan Sjölin (m).

Nej-röster avgavs av Berit Bornecrantz Dias (v), Rolf Lindell (s), Johan Lundberg (s), Birgit Marklund Beijer (s), Berit Nyberg (s) och Marion Sundqvist (mp).

Nämnden hade sålunda beslutat med sju röster mot sex att avslå återremiss-yrkandet avseende träfflokalen Lotsen.

Ordföranden ställde därefter proposition på förvaltningens förslag mot vice ordförande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Förvaltningens förslag till tertialrapport 1 godkännes och överlämnas
till kom­mun­sty­rel­sen.

2. Hos kommunstyrelsen begärs budgetjustering om 2,0 mnkr avseende startbidrag för Rio vård- och omsorgsboende, Sandhamnsgatan 4, enligt beslut i kommunstyrelsens eko­nomiutskott.

3. Hos kommunstyrelsen begärs budgetjustering om 0,9 mnkr avseende startbidrag för Kampemen­tets vård- och omsorgsboende, Kampementet 4, enligt beslut i kommunstyrelsens eko­nomiutskott.

4. Hos kommunstyrelsen begärs budgetjustering om 0,6 mnkr avseende startbidrag för Gär­dets grupp­bostad 5, Sandhamnsgatan 4, enligt beslut
i kommunstyrelsens eko­no­mi­utskott.

5. Hos kommunstyrelsen begärs budgetjustering om 0,5 mnkr avseende startbidrag för Rio gruppboende, Sandhamnsgatan 8, enligt beslut i
kommunstyrelsens ekonomi­ut­skott.

6. Hos kommunstyrelsen begärs budgetjustering om 2,3 mnkr avseende nytt stödboende på Carl Akrells gata enligt beslut i kommunstyrelsens
ekonomiutskott.

7. Hos kommunstyrelsen begärs budgetjustering om 2,6 mnkr avseende
nytt grupp­bo­en­de på Stu­dent­backen enligt beslut i kommunstyrelsens ekonomiutskott.

8. Hos kommunstyrelsen begärs stimulansbidrag om 0,8 mnkr för två nya för­sko­le­av­del­ning­ar på Styrmansgatan 28.

9. Hos kommunstyrelsen begärs stimulansbidrag om 0,4 mnkr för två nya för­sko­le­av­del­ning­ar på Körsbärsvägen 16-18.

10. Hos kommunstyrelsen begärs medel till skolbarnomsorgslokaler med
hög hyra om 0,2 mnkr.

11. Hos kommunstyrelsen begärs medel till förskolor med hög hyra om
1,9 mnkr.

12. Hos kommunstyrelsen begärs medel till omstrukturering av lokalen på Valhallavägen, Fält­översten, om 0,6 mnkr, för att möjliggöra lokalisering handläggningen av eko­no­miskt bistånd för Kungsholmens, Norrmalms och Östermalms stadsdelsnämnder.

13. Hos kommunstyrelsen begärs bidrag till Brunbärsvägen 7 om 1,8 mnkr pga att för­valt­ningen tvingats evakuera verksamheten pga mögelsanering av ordinarie lokal på Witt­stocksgatan.

14. Hos kommunstyrelsen begärs bidrag för avvecklingskostnader Askrike-gatans hem­tjänst, Knallhatten 2 om 0,1 mnkr.

15. Hos kommunstyrelsen begärs medel för åtgärder mot missbruk om 0,5 mnkr för an­ställ­ning av specialkompetens för att arbeta med personer
med komplexa vårdbehov s k dubbeldiagnoser.

16. Omslutningsförändringar om 19,4 mnkr för ökade kostnader och intäkter redovisas.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) reserverade sig mot nämndens beslut att avslå återremissyrkandet avseende träfflokalen Lotsen.

Reservation.
Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att förslaget till beslut godkänns med undantag av vad som framförs under punkt 17 och överlämnas till kommunstyrelsen,

att punkterna 2-16 i förvaltningens förslag godkänns samt

att nämnden framför härutöver följande punkt:

17. Stadsdelsnämnden står inför stora förändringar under året. Verksamheter centraliseras och förändras i sin struktur. En avlövning på det sätt som nu sker innebär för personalen stora omställningar. När skolan, som är det näst största programområdet, förs över till utbildningsförvaltningen innebär det i praktiken mindre pengar för skolorna på Östermalm. Detta är helt oacceptabelt och visar varför det är så viktigt att grundskolan är stadsdelsnämndens ansvar. Beslut ska fattas på en nivå så nära eleven som möjligt och en stor utbildningsförvaltning gör det svårt att ta till vara
lokala initiativ och att få överblick över samverkansmöjligheter inom
skolan. En centralisering av grundskolan och särskolan kommer att innebära lägre effektivitet som i sin tur leder till såväl organisatoriska förändringar som ekonomiska kostnader. De beslut som har fattats om omorganiseringen har stressats fram utan eftertanke och lett till stora problem för skolorna när det gäller att planera den framtida verksamheten.

Av sammanfattningen framgår att underskotten inom äldreomsorg och handikapp riskerar att bli kvar under verksamhetsåret. Det är viktigt att de åtgärdas utan att kvaliteten för brukarna försämras. Det framgår vidare att det blir allt nödvändigare att arbeta fram konkreta planer för att motverka alkoholanvändningen i allt lägre åldrar. Förvaltningen uppdras mot
denna bakgrund att utarbeta en konkret aktionsplan för detta ändamål.

Lotsen har en stor betydelse när det gäller nämndens socialpsykiatriska verksamheter och för de personer som har sin trygga träffpunkt där. Vi motsätter oss bestämt den neddragning av personalen som förvaltningen föreslår. Vi protesterar också mot planerna på konkurrensutsättning av verksamheten. En ökad samverkan med intresseorganisationer kan ske ändå. Konkurrensutsätts denna verksamhet, finns ingen garanti för att driften av Lotsen stannar hos ideella utövare. Man får inte bolla på detta sätt med de mest sköra på en hård marknad.

Utförsäljningen av Centrumkompaniet riskerar att viktiga samhällsfunktioner försvinner eller krymps. När detta nu ändå har skett är det viktigt att nämnden slår vakt om möteslokaler, bibliotek och förskolor i kvarteret Fältöversten. Utan möteslokaler, bibliotek och lokaler för offentlig verksamhet urholkas demokrati, kultur och samhällsservice.

Konkurrensutsättningen, eller utförsäljningen som det blir i borgerlig tappning, drivs nu så långt att samtliga verksamheter inom äldreomsorgen planeras att säljas ut under mandatperioden. Motsvarande riskeras ske inom socialtjänstens område. Vi motsätter oss bestämt planerna på konkurrensutsättning av Lotsen och ArbetsCentrum. Ingen verklig valfrihet blir kvar, allt blir en fråga om att köpa och sälja på en marknad utan känsla för rättvisa och omsorg.

Vi anser även att de s.k. fixartjänsterna, som har stor betydelse för äldres hälsa, trivsel och säkerhet, ska gälla för alla över 67 år och inte heller inskränkas till ett fåtal timmar.

Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande; Socialpsykiatrin - Lotsen.

I Kommunfullmäktiges mål och "ska-krav" för stadsdelsnämnderna ingår för personer med psykiska funktionsnedsättningar att "öka utbudet av daglig sysselsättning och stärka den enskildes möjligheter till studier, praktik och arbete, särskilt ska unga nyinsjuknades behov av och intresse för daglig sysselsättning mötas."

För detta ändamål finns träfflokalen Lotsen på Östermalm. Man hade 5.549 besökare under 2006 och ett genomsnittligt besöksantal per dag om 24 personer.

Man anordnade kurser i t ex konsthantverk, matlagning, musik och skrivar-cirkel. Man ordnade utflykter och stockholmsvandring, bedrev uppskattad caféverksamhet och luncher m m. Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH) hade regelbundna aktiviteter som återhämtningscirklar, ungdoms-café, balans- och självstödsgrupp, anhöriggruppmöten m m.

Lotsen är ett handikappforum som underlättar steget att återgå till eller närma sig arbetsmarknaden. Den möter ett behov som inte kan tillgodoses på annat sätt inom socialpsykiatrin.

Verksamheten drivs med ett minimum av personal. Man hade tidigare fem anställda och nu bara tre. När nu ytterligare personalnedskärning föreslås från två arbetsterapeuter till en innebär det att Lotsen måste stängas vid personals sjukdom och semester. Detta skulle få allvarliga konsekvenser för personer som behöver den dagliga samvaron. Det skulle även öka behovet av behandling och boendestöd varför budgetbesparingen om 200.000 kr inte heller är ekonomiskt motiverad.

§3 Handläggning, dokumentation, uppföljning och utvärdering av enskilda ärenden vid Barncentrum

2007-226-013

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-05-04 med förslag

att delegera viss beslutanderätt till socialsekreterarna vid Barncentrum för att på bästa sätt kunna biträda stadsdelsnämnden i enskilda ärenden och utföra åtgärder som utgör myndighetsutövning.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. 1. Stadsdelsnämnden delegerar enligt 6 kap 33 § kommunallagen till socialsekreterarna vid Barncentrum inom socialtjänstförvaltningen att mottaga anmälan enligt 14 kap 1 § socialtjänstlagen och vid pågående utredning enligt 11 kap 1 och 2 §§ socialtjänstlagen
  besluta om kontakter med de myndigheter som samverkar inom Barncentrum.

 2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt socialtjänstnämnden att för stads- delsnämndens räkning följa upp, utvärdera och kvalitetssäkra den del av handläggningen av enskilda ärenden som utförs vid Barncentrum.

 3. Stadsdelsnämnden träffar överenskommelse med socialtjänst- nämnden om möjlighet att upprätta register för uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring enligt punkt 2 ovan, i enlighet
  med bilagan till tjänsteutlåtandet.

§4 Överenskommelse om köp av förskoleverksamhet vid Östermalmsskolan och fritidsverksamhet vid Engelbrektsskolan och Gärdesskolan

2007-459-127

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-05-02 med förslag till överenskommelse om köp av förskoleverksamhet vid Östermalmsskolan och fritidsverksamhet vid Engelbrektsskolan och Gärdesskolan.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

§5 Revidering av delegationsordningen för äldreomsorg

2007-226-013

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-05-07 med förslag
till revidering av delegationsordningen för äldreomsorg.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till reviderad delegations-ordning.

§6 Svar på remiss från kommunstyrelsen om överföring av fastigheten Kampementet 4 till Micasa Fastigheter AB

2007-392-307

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-04-19 med förslag om överföring av fastigheten Kampementet 4, Kampementsgatan 2 på Östermalm, till Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

§7 Svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

2007-386-507

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-04-20 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ordförande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd godkänns med beaktande av förvaltningens synpunkter.

Reservation. Vice ordföranden Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut samt

att därutöver anföra följande

Alla människor har en inneboende vilja att leva sitt liv på egna premisser; att klara sig själv och inte vara beroende av andra. Från samhällets sida är det viktigt att stödja och förstärka den enskildes förmåga att finna vägar till självständighet och egen försörjning. Det yttersta skyddsnätet, när ingen annan försörjning är möjlig, är ekonomiskt bistånd från socialtjänsten. Syftet är att människor alltid ska vara garanterade en viss miniminivå av levnadsstandard. Utgångspunkten måste vara att människor både vill och kan ta ansvar för sin egen försörjning.

Att uteslutande prata om kontroll och ökade krav som lösningen på alla problem, visar att man inte har förstått hur verkligheten ser ut för alla de som är arbetslösa och sjuka. Att endast ställa krav utan att ge möjligheter är ingen lösning på de arbetslösas problem. Kort sagt har arbetslinjen två sidor; å ena sidan handlar det om skyldigheten att stå till arbetsmarknadens förfogande och vara beredd att göra sin insats, och å andra sidan handlar det om den enskildes rätt till ett fullgott arbete eller en aktiv arbetsmarknadspolitik som syftar till ett arbete. Den politik som nu förs av den borgerliga regeringen och av de borgerliga i Stockholms stad, som innebär kraftiga nedskärningar på arbetsmarknadspolitiska åtgärder, är att frångå arbetslinjen.

Vi anser att det är en självklarhet att arbetsföra personer ska stå till arbetsmarknadens förfogande för att vara berättigade till försörjningsstöd. Den enskilde ska delta i av staden anordnad verksamhet och det är relevanta insatser som ska erbjudas. Så arbetade vi under den förra mandatperioden och så anser vi att det ska fungera under denna mandatperiod. Vi anser dock att det är viktigt att de krav som ställs är rimliga och att de verkligen leder individen framåt, till ett arbete. Vi tror inte att piskan löser allt utan att moroten är att föredra.

De borgerliga partierna lovade innan valet en jobbgaranti för alla som ansöker om ekonomsikt bistånd på grund av arbetslöshet. Löftet innebar att alla skulle garanteras jobb inom fem dagar till avtalsenlig lön. Detta verkar nu ha förvandlats till en ”plan” eller en ”insats” eller något som man enligt social-borgarrådet ska ”hitta på” inom fem dagar- alltså något helt annat än ett arbete. Detta är ett stort svek mot dem som röstade på alliansen och faktiskt trodde på löftet om jobbgaranti.

Vi anser att det är tveksamt att ställa absoluta krav om långa arbetsmarknadspendlingar och krav på att flytta för att få jobb. Det är i sådana lägen oerhört viktigt att ta individuella hänsyn, framför allt till barns situation men även till den övriga familjesituationen.

I ca en tredjedel av de hushåll som får ekonomiskt bistånd i Stockholms stad ingår barn. De borgerliga tar nu bort SL-kortet ur normen vilket innebär att man drar undan cirka tio procent av inkomsten för de allra fattigaste stockholmarna. På detta sätt kan man spara 40 miljoner som kan hjälpa till att finansiera skattesänkningen. Vilka hänsyn tas till barnen i dessa fall? De borgerliga verkar blunda för att även arbetslösa och personer som av andra skäl uppbär ekonomiskt bistånd kan ha barn, och att barnen drabbas hårt när familjens inkomster sänks. Det är viktigt att se förslagen på hårdare tag och stramare bidragsgivning också ur ett barnperspektiv. Vi anser att det är en självklarhet att barn ska beaktas i kommunala beslut och att vi som politiker har ett stort ansvar för att se till att staden lever upp till barnkonventionens krav om att alla barn har rätt till en skälig levnadsstandard.

Även personer som har ekonomiskt bistånd som sin försörjning är i behov av att kunna röra sig utanför sitt bostadsområde, för att handla, söka jobb eller hälsa på bekanta etcetera. Därför anser vi att det är viktigt att även SL-kort inkluderas i levnadsomkostnaderna och att de som får ekonomiskt bistånd för att klara sin försörjning inte sätts i stadsdelsarrest. Vikten av att inkludera SL-kortet i normen understryks av att berörda personer nu har ett mycket större område att färdas inom genom den omorganisation som gjorts och som gäller hela norra innerstan från Fredhäll till Blockhusudden. Vi anser vidare att det är fel och upprörande att direktiv har gått ut till stadsdelsförvaltningen om att inte inkludera SL- kort i normen, innan de nya riktlinjerna för ekonomiskt bistånd har beslutats av kommunfullmäktige.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande; man ställer i de nya riktlinjerna hårda krav på utsatta människor och det förefaller vara utan konsekvensanalys. Man föreslår att bara av fastighetsägare godkända andrahandskontrakt accepteras som underlag för ekonomiskt bistånd. Det leder till att människor ställs på gatan. Redan det att bo i andra hand är principiellt sett att vara hemlös och nu kommer dessa personer på ett mycket konkret sett bli medvetna om att de just är hemlösa. När nu allmän-nyttan säljs ut och kommunen inte kan tillgodose behovet av förstahands-kontrakt orsakar man hemlöshet. Det ställs inte krav på privata hyresvärdar

att ta socialt ansvar. De har sin fulla frihet att avvisa hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd, vilket de också generellt gör.

Att barnperspektivet får en egen rubrik i de nya riktlinjerna kan på ytan verka positivt men när man granskar detaljerna blandas retoriken med försämringar. Barn får sämre chans till eget rum eftersom nivån för bostadens storlek sänks. Man vill också belasta ekonomiskt trängda föräldrar som redan har det svårt med misstankar om "omsorgssvikt" att man utsätter sina barn genom att underlåta att betala hyran. Men att begära ekonomiskt bistånd är ingen lätt sak, utan blir aktuellt när man inte har pengar till hyran och inga utvägar står till buds.

Kraven i de nya riktlinjerna lägger i hög grad skulden för arbetslösheten på de arbetssökande, vilket är orealistiskt. Arbetslösa kan inte få jobb om det inte finns jobb, så enkel är matematiken. I de nya riktlinjerna tiger man om att många människor trots försök inte kan få arbete eller sin försörjning genom socialförsäkringen. Det bistånd som är tänkt som tillfälligt stöd kan bli mycket långvarigt. Istället för att slå mot fattiga människor vill vänsterpartiet fortsätta att arbeta mot de brister i samhället som tvingar människor att söka ekonomiskt bistånd och att bo i otrygga andrahandslägenheter. Under sista året på vår mandatperiod hade staden hör och häpna med nuvarande riktlinjer den lägsta nivån på biståndsmottagandet som observerats sedan 1982, när socialtjänstlagen trädde ikraft (USK, utrednings- och statistikkontoret).

Vi och även de borgerliga partierna vet att föräldrarnas utbildningsnivå i hög grad styr skolval och barns framtida möjligheter. Därför är den föreslagna nedskärningen av platser i vuxenutbildningen och indragningen av rekryteringsbidraget förvånande. Varaktig självförsörjning uppnås genom att öka skolunderbyggnaden.

En annan nedskärning som drabbar redan utsatta är att man ändrat förutsättningarna för att få hjälp med tandvård. Tidigare jämförde man omfattningen av nödvändig tandvård med vad människor med ordinära inkomster kan kosta på sig men nu ska man jämföra med vad en låginkomsttagare har råd med och det är ett väl bekant faktum att en låginkomsttagare inte kan kosta på sig vare sig tandläkar- eller tandhygienistbesök med dagens tandvårdsförsäkring. Och man kan nog inte heller förvänta sig en human tandvårdsreform inom mandatperioden.

Enligt socialtjänstlagen ska matkuponger och rekvisitioner istället för pengar till missbrukare tillämpas restriktivt. I motsats till lagens intentioner föreslås det nu att man alltid ska tillämpa detta. Skärpningar föreslås också för magasineringskostnader, vilket ytterligare förstärker utanförskapet för de människor som har vräkts från sina bostäder.

Människor som invandrat till Sverige och som vill bli svenska medborgare har enligt nuvarande riktlinjer i undantagsfall kunnat få ekonomiskt bistånd för att söka svenskt medborgarskap, om deras behov av ekonomiskt bistånd kan bli långvarigt. I det nya förslaget tas denna möjlighet helt bort. Det skäms vi för.

Man kan konstatera att det inte finns någon mirakelmetod mot fusk. Det kan motverkas med tydlig information, att återinföra informationsplikten som togs bort av den förra borgerliga regeringen. Fusk undergräver tilltron till välfärdssamhället. Särskilt osolidariskt är skattefusk som undandrar miljarder i skattekronor, som skulle kunna användas till att bygga ut välfärden och sänka skatten för låginkomsttagare. Vi motsätter oss förslaget att alla misstankar om bedrägeri ska polisanmälas, istället ska en ingående utredning göras som bland annat omfattar omständigheter som kan vara förmildrande.

§8 Yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på restaurang Sturecompagniet/Köket

2007-417-621

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-04-24 med förslag till yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på restaurang Sturecompagniet/Köket, Sturegatan 4, 114 83 Stockholm

(Sot dnr 25-2007-1272).


Under överläggning i ärendet anmälde ledamoten Susanna Alm (kd) att hon inte deltar i beslutet.

Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) yrkade avslag på förvaltningens förslag.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) och ledamoten Gunilla Gustafsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Rolf Lindells (s) m fl avslagsyrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. 1. Nämnden tillstyrker att Sturecompagniet AB, Box 55719, 114 83
  Stockholm utifrån en social bedömning beviljas tillstånd att till
  allmänheten få servera starköl, vin och spritdrycker till klockan
  05.00 på restaurang Sturecompagniet/Köket.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till tillståndsenheten

Ledamoten Susanna Alm (kd) deltog inte i detta beslut.

Reservation. Vice ordföranden Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att avstyrka ansökan.

Nämnden framhåller härutöver, att det framgår att förvaltningen egentligen anser att ansökan inte borde beviljas. Skälen för detta är att det utgör en social olägenhet att många berusade och även aggressiva personer finns på och i trakten kring Stureplan sent om natten. Upprepade signaler från polisen bekräftar detta, liksom länsstyrelsens och polisens intention att minska krogrelaterat våld och bråk genom att polisen ska organisera utplaceringen av ordningsvakter.

Med hänsyn till dessa oroligheter bedömer förvaltningen att restaurangerna för närvarande inte bör beviljas alkoholtillstånd efter klockan 3. Vi instämmer i denna principiella syn. Alkohol konsumtionen utgör enligt både läkare, socialtjänst och polis ett allt större problem. Den går också allt längre ner i åldrarna. Det är viktigt att samhällsinstitutioner och vuxenvärld tar sitt ansvar och gör allt för att stävja dessa tendenser. I detta läge och till dess sociala myndigheter och ordningsmakt kan visa att problemen kan hanteras, bör en generell återgång till kl. 03.00 gälla för alkoholservering till allmänheten.

§9 Yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på Militärsällskapet

2007-389-621

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-04-23 med förslag till yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på Militärsällskapet, Valhallavägen 104, 3 tr, 114 41 Stockholm (Sot dnr 02-2007-1149).

Stadsdelsnämndens beslut

 1. 1. Nämnden tillstyrker att Militärsällskapets förlags AB, Valhallavägen 104, 114 41 Stockholm, utifrån en social bedömning beviljas tillstånd
  att till slutna sällskap på Militärsällskapet få servera starköl, vin och spritdrycker klockan 11.00 – 01.00.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till tillstånds-Enheten.

§10 Yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering i Café L´Angolo

2007-409-621

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-04-23 med förslag till yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering i Café L´Angolo, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm (Sot dnr 01-2007-1207).

Stadsdelsnämndens beslut

 1. 1. Nämnden tillstyrker att Palmaria AB, c/o Café L´Angolo, Engelbrekts- plan 2, 114 34 Stockholm utifrån en social bedömning beviljas tillstånd att till allmänheten få servera starköl, vin och spritdrycker klockan
  11.00 – 23.00 inne och på uteserveringen i Café L´Angolo.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till tillståndsenheten.

§11 Svar på skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) om ”Att förebygga brott”

2006-1105-009

Förelåg stadsdelsförvaltningen tjänsteutlåtande 2007-04-25 med förslag till svar på skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) om ”Att förebygga brott”.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

§12 Svar på skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) m fl om ”Bättre medborgarinflytande”

2007-425-009

Förelåg stadsdelsförvaltningen tjänsteutlåtande 2007-04-24 med förslag till svar på skrivelse från ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) med förslag till bättre medborgarinflytande.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

§13 Anmälan av stadsrevisionens rapport om ”Uppdraget som biståndshandläggare inom äldreomsorgen”

2007-353-124

Anmäldes stadsrevisionens rapport (nr 4/2007) om ”Uppdraget som biståndshandläggare inom äldreomsorgen”

Stadsdelsnämndens beslut

Rapporten läggs till handlingarna.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande; revisorernas rapport visar på tydliga problem och brister, kända sedan tidigare. Förslag till nya riktlinjer hade utarbetats för ca ett år sedan, men har av nuvarande majoritet fördröjts och ännu inte kommit fram.

Det behövs ökade utbildningssatsningar för att förbättringar av bistånds-handläggningen mot mer individuppföljning ska kunna komma till stånd.

Majoritetens målsättning sägs vara att kvaliteten i äldreomsorgen ska bli bättre, men med minskade satsningar på utbildningssidan blir det inte tro-värdigt att nödvändiga förbättringar ska kunna genomföras.

§16 Anmälan av länsrättens domar

2006-425-008

2006-706-008

Anmäldes länsrättens domar 2007-04-11 och 2007-04-24 i överklagade ärenden angående Östermalms stadsdelsförvaltnings skrivelser/beslut som svar på medborgarförslag angående dels om äldreomsorg (mål nr 16449-06) och dels om bostäder till personer med funktions-nedsättning (mål nr 16763-06); nu laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Länsrätten avslår överklagandena.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§17 Anmälan av tillsynsplaner för enskild verksamhet

2006-1296-506

2007-104-554

Anmäldes förvaltningens tillsynsplaner 2007 för enskild verksamhet med inriktning på dels ”Barn, ungdom och familj samt vuxna” och dels ”Äldreomsorg”, med anledning av Länsstyrelsens i Stockholms län begäran (Beteckning 7012-2006-88737 respektive 7010-2007-7612).

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§18 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2007-05-15 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag m m till Östermalms stadsdelsnämnd.

Stadsdelsnämndens beslut

Promemorian läggs till handlingarna.

§19 Förfrågningsunderlag avseende drift av Kampementets vård- och omsorgsboende

2007-304-125

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-05-08 med förslag
till förfrågningsunderlag avseende drift av Kampementets vård- och omsorgsboende.

Under överläggning i ärendet yrkade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) på återremiss av ärendet.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall på förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde först proposition på vice ordförande Rolf Lindells (s)
m fl återremissyrkande mot att avgöra ärendet idag och fann majoritet för att avgöra ärendet idag.

Vice ordföranden Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) anmälde att de inte deltar i det fortsatta beslutet.

Ordförande ställde därefter proposition på förvaltningens förslag mot avslag och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till förfrågnings- underlag avseende drift av Kampementets vård- och omsorgsboende.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Vice ordföranden Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) deltog inte i detta beslut.

Reservation. Vice ordföranden Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att återremittera förvaltningens förslag samt

att härutöver anföra följande

Vi är avvisande till avtalsförslagets § 6.1 ”Valfrihetssystem”, som måste upplevas som en stor osäkerhet av en tillkommande entreprenör. Vi noterar också i § 3.2 att inget krav på årsomsättning för omsorgstjänsten hos en anbudsgivare om förslagsvis lägst 5 miljoner kr ställs. Ett takpris på 1 450 kr per dygn införs i § 5, vilket ligger ca 70 kr under en tidigare uppskattad nivå. Dessa förhållanden riskerar att urholka innehållet i vården och boendet för de enskilda brukarna. En vinstmaximering som går för långt kan göra att brukarna blir lidande eftersom utföraren kan sänka standarden i verksam-heten för att öka sin egen vinst, alternativt minska sin förlust. Detta ökar kraven på en tillförlitlig kvalitetskontroll.

Vad som här har sagts medverkar till en ökad risk för att utövare utan tillräckliga marginaler och finansiell bredd kan gå i konkurs eller behöva dra sig ur, vilket gör att stadsdelen i praktiken får gå in och säkerställa verksamheten. Vi har i stadsdelen näraliggande erfarenheter av att rätta till problem till följd av en konkurrensutsättning när de borgerliga partierna då de förra gången var i majoritet lämnade efter sig ett underskott på 25 miljoner kronor då en privat entreprenör inte höll måttet.

För både valfrihetens och verksamhetens bästa är viktigt att åstadkomma en blandning mellan egen regi och privata entreprenörer. Av detta skäl anser vi att ett egenregianbud ska läggas och bedömas tillsammans med övriga anbud.

§20 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB)

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-04-18 angående NN.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden anmäler behov av vårdnadshavare för NN med stöd av 6 kap 9 § 2 st föräldrabalken till tingsrätten i X, då den tidigare vårdnadshavaren, NN:s mamma, avlidit.

 2. Som ny vårdnadshavare föreslås XX, som är villig att åta sig detta ansvar.

§21 Anmälan av delegationsbeslut

2007-24-013

Anmäldes förteckning 2007-05-15 över tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelser.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§22 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2007-05-03 från sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

§23 Skrivelse från ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) om”Funktionshindrade + icke funktionshindrade = ALLA VINNER

2007-496-009

Ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) överlämnade en skrivelse med förslag ”att förvaltningen undersöker möjligheten att dels utöka Lotsens verksamhet genom att öppna upp för fler brukare och dels att starta upp fler träffpunkter för alla”

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§24 Skrivelse från ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) om ökat medborgarinflytande”

2007-495-009

Ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) överlämnade en skrivelse med förslag att förvaltningen ”under höstterminen provar att anordna två informationskvällar om stadsmiljöfrågor.”

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§25 Övriga frågor

Rapport

Ledamoten Datevig Mardirossian Lönn (m) rapporterade från en konferens som länsstyrelsen anordnat om ”Alkohol- och narkotikaförebyggande insatser” den 20 april 2007.