Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-06-14

Sammanträde 2007-06-14

Datum
Klockan
19.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden för allmänheten inleds kl 18.00 med att förvaltningen informerar om rapporten Läs mer... om utvecklingsarbetet under åren 2006/2007 för att förbättra samverkan mellan förskolor, skolor och socialtjänst.

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

Beslutsärenden

2 Äldreomsorgsinspektörens granskning av äldreomsorgen i Östermalms stadsdelsnämnd.

4 Förlängning av avtal avseende måltider och leveranser av dessa till vård- och omsorgsboende på Östermalm.

5 Ansökan om medel från Kompetensstegen – statligt stöd för kvalitets och kompetensutveckling inom vård och omsorg om äldre.

Remissärenden

6 Svar på remiss från kommunstyrelsen av delbetänkandet ”Översvämningshot – risker och åtgärder för Mälaren, Hjälmaren och Vänern” (SOU 2006:94).

7 Svar på remiss från kommunstyrelsen av Ann-Margarethe Livhs (v) skrivelse om att ”Skattebefria stöd till cykling, gång och kollektivtrafik”.

8 Svar på remiss från kommunstyrelsen av motion av Per Ankersjö (c) om ”användande av marknadskrafterna för en bättre miljö i stadens upphandling och valfrihetssystem.”

Dnr 2007-356-307.
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplaner för avluftstorn vid Ryttarstadion och Frescati, Norra Djurgården.

Dnr 2006-342-311.
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Yttrande till stadsrevisionen över årsrapporten för Östermalms stadsdelsnämnd 2006.

12 Yttrande till tillståndsenheten angående alkoholservering på Spy Bar, Birger Jarlsgatan 20.

Dnr 2007-480-621.
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län med anledning av tillsyn av rättssäkerheten vid ansökan om hemtjänstinsatser i Östermalms stadsdel.

Anmälningsärenden

14 Anmälan av revisorernas årsöversikt – en sammanfattning av revisorernas granskning av stadens verksamhet 2006.

Anmälan av stadsrevisionens revisionsstrategi 2007-2010 med revisionsplan 2007.
Dnr 2007-469-124.

15 Anmälan av månadsrapport maj 2007.

16 Anmälan av Länsstyrelsen i Stockholms län beslut avseende tillsyn av Röda korsets sjukhus.

17 Anmälan av förvaltningens rapport om utvecklingsarbetet under åren 2006/2007 för att förbättra samverkan mellan förskolor, skolor och socialtjänst.

18 Anmälan av Länsstyrelsens granskning av kommunala riktlinjer för bedömning av LSS-insatser.

19 Anmälan av protokoll 2007-05-31 från handikapprådet på Östermalm.

20 Anmälan av protokoll 2007-06-04 från pensionärsrådet på Östermalm.

21 Anmälan av kammarrättens/länsrättens domar/beslut (8 st) i överklagade ärenden bl a om Östermalms stadsdelsförvaltnings skrivelser/beslut som svar på medborgarförslag, på tertialrapport 2 -2006, avtal, utlämnande av allmän handling; nu laglighetspröv-ningar enligt kommunallagen.

Dnr 2005-448-008, 2005-541-008, 2005-746-008, 2006-578/579-008, 2006-886-123, 2006-1124-022, 2007-306-022 och 2007-376-022.

22 Anmälan av Arbetsmiljöverkets skrivelser daterade 2007-05-02 och 2007-05-10 med information om avslutade ärenden avseende arbetsställena Engelbrektsskolan, Valhallavägen 76 (AIST 2006/56090) och enheten för försörjningsstöd, Karlavägen 104 (AIST 2006/8118). Dnr 2006-1323-226, 2006-328-226.

23 Anmälan av Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande avseende Linnégårdens äldreboende.

24 Anmälan av promemoria 2007-06-14 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

25 Anmälan av promemoria 2007-06-14 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

26 Information från stadsdelsdirektören.

Slutet sammanträde

28 Anmälan av Justitiekanslerns (JO) beslut rörande klagomål om radering av ett e-postmeddelande.

29 Avskrivning av fordringar i bokföringen.

30 Anmälan av delegationsbeslut.

31 Anmälan av protokoll 2007-05-31 från sociala delegationen.

Mötesinformation

Justerat den 20 juni 2007
Helena Bonnier (m) Rolf Lindell (s)

Närvarande:

Ordförande Helena Bonnier (m)

Vice ordförande Rolf Lindell (s)

Ledamöter
Susanna Alm (kd)
Gunilla Gustafsson (fp)
Lotta Juul Martin-Löf (m)
Johan Lundberg (s)
Datevig Mardirossian Lönn (m)
Birgit Marklund Beijer (s)
Berit Nyberg (s)
Johanna Sjö (m)
Johan Sjölin (m)
Marion Sundqvist (mp)

Tjänstgörande ersättare
Magnus Lingen (s)

Ersättare
Per Aldeborg (s)
Ulla-Liza Blom (s)
Kitty Ericsson (m)
Erik Hafström (m)
Pia Helleday (m)
Joar Horn (m)
Leif Krafft (s)
Thomas Linn (m)
Lina Nilsson (s)
Marie Schött (m).

Förhinder hade anmälts av ledamoten Berit Bornecrantz Dias (v) samt av ersättarna Jörgen Eriksson (fp) och Henrik Perani (mp).

Föredragande
Göran Månsson, stadsdelsdirektör

Personalföreträdare
Gunilla Wästersjö-Michailidis, Kommunal

Sekreterare
Anne-Marie Hemphälä

Närvarande i övrigt var bl a Marianne Snell, Solveig Bellander, Inger Outzen, Anders Lindgren, Catharina Sandén.

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Ordförande Helena Bonnier (m) och vice ordförande Rolf Lindell (s) uppdras att justera dagens protokoll.

 2. Ledamoten Birgit Marklund Beijer (s) uppdras att ersätta vice ord-förande Rolf Lindell (s) som justerare för §§ 7-8 och 13 i dagens
  protokoll.

 3. Protokollet justeras den 20 juni 2007.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den 15 maj 2007 justerades den 23 maj 2007.

§2 Granskning av Östermalms stadsdelsnämnds äldreomsorg 2007

2007-532-530

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-06-07 med förslag till åtgärder med anledning av äldreomsorgsinspektörens granskning av äldreomsorgen 2007 inom Östermalms stadsdelsnämnd.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner anmälan av äldreomsorgsinspektörens rapport

”Granskning av äldreomsorgen 2007” samt förslag till åtgärder.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) och ledamoten Marion Sundqvist (mp) enligt följande; kundvalsmodellen verkar av konkurrensskäl ha försvårat samarbetet mellan de verksamheter som drivs i egen regi. Så kan det omöjligen få vara. Förvaltningsledningen måste tillse att detta åtgärdas.

Biståndshandläggarna bör få mer stöd och handledning för att kunna göra bättre individuella bedömningar och hemtjänstens personal bör få ytterligare vidareutbildning för att bli bättre i sina arbetsuppgifter.

Det är också viktigt att vårdplaneringen för hemsjukvårdspatienter blir gemensam mellan vårdcentral och hemtjänst samt att hemtjänstens personal får bättre kontakt med distriktsköterskan. De ska inte vara hänvisade till telefontiden. Det finns avtal mellan kommun och landsting som berör detta.

En omfattande utbildningssatsning och kompetenshöjning för omsorgs-personal kunde under förra mandatperioden genomföras tack vare medel från kompetensfonden. Utbildningsbehovet bland personalen var således mycket stort. Till och med 2006 beräknas cirka 1 400 anställda i staden ha deltagit i dessa utbildningar. Trots denna satsning saknar många bland personalen fortfarande adekvat utbildning och förvaltningen pekar på svårigheter att behålla kompetent personal. Vi vill därför framhålla vikten av att goda arbetsmiljöer och utvecklingsmöjligheter skapas så att medarbetarna upplever arbetet som attraktivt och meningsfullt.

Huruvida den borgerliga alliansen kommer att fortsätta utbildningssatsningen återstår att se. Det finns emellertid en viss oro för att den utvecklingen kommer att stanna av.

§3 Ansökan hos länsstyrelsen om fortsatt stimulansbidrag för utveckling av vården till personer med tungt missbruk

2006-173-511

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-05-28 med förslag att ansöka hos länsstyrelsen om fortsatt stimulansbidrag för utveckling av vården till personer med tungt missbruk.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden ansöker hos Länsstyrelsen i Stockholms län om fortsatt stimulansbidrag om 1 mnkr till boendestöd till personer med tungt missbruk i ordinarie boende under perioden 2008-05-08 – 2009-05-07.

§4 Förlängning av avtal avseende måltider och leveranser av dessa till vård- och omsorgsboende på Östermalm. Dnr 2003-410-125

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-05-30 med förslag till förlängning av avtal avseende måltider och leveranser av dessa till vård- och omsorgsboende på Östermalm.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden upphäver uppsägningen av avtalet med Sodexho AB.

 2. Nämnden förlänger avtalet med Sodexho AB för tiden 2008-01-01 – 2008-09-15.

 3. Stadsdelsdirektören får i uppdrag att teckna förlängningsavtal.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) och

ledamoten Marion Sundqvist (mp) enligt följande; vi har ingen erinran mot den förlängning av avtal för måltider och leveranser som ärendet gäller men anser att det i sammanhanget är viktigt att aktualisera den strategi som den moderatdominerade majoriteten har när det gäller ansvar för och drift av offentliga verksamheter.

Vi har under vår tid i majoritet strävat efter en balans mellan egenregi, privata entreprenörer och ideella aktörer. Denna balans, som ger positiva effekter när det gäller erfarenhetsutbyte och kvalitetsutveckling, kastas nu över ända.

Det systemskifte som pågår i staden och här på Östermalm drivs av den borgerliga majoriteten så långt att samtliga verksamheter inom äldreom-sorgen planeras att säljas ut och upphandlas under 2008. Det är en dogmatism som saknar gränser, och genomförandet sker utan sans och balans. Utförsäljningar, avknoppningar och samtidigt förbud mot offentliga verksamheter på olika marknader – vem vet idag var det ska sluta?

Särskilt anmärkningsvärt är att majoriteten inte medger att vår förvaltning får lägga anbud för egenregi. Valfriheten för brukarna inskränks alltså i praktiken till att välja bland olika entreprenörer. Det visar tydligt att majoriteten inte alls primärt är ute för att öka kvaliteten eller valfriheten, utan i själva verket agerar för att låta det privata ta över på det offentligas bekostnad. Att det samtidigt innebär extremt stora omställningar för brukarna och personalen verkar ointressant för borgarna.

Upphandlingen kommer dessutom att centraliseras och förändras i sin struktur, vilket tycks vara ett planerat led i den moderata strategin att successivt avlöva stadsdelsnämndens ansvarsområde.

§5 Ansökan om medel från Kompetensstegen

2007-367-531

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-06-03 med förslag till ansökan om medel från Kompetensstegen – statligt stöd för kvalitets- och kompetensutveckling inom vård och omsorg om äldre.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till ansökan om medel från Kompetensstegen avseende Körsbärsgårdens vård- och omsorgsboende.

§6 Svar på remiss från kommunstyrelsen av delbetänkandet ”Översvämningshot – risker och åtgärder för Mälaren, Hjälmaren och Vänern”

2007-237-307

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-05-23 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen av delbetänkandet

”Översvämningshot – risker och åtgärder för Mälaren, Hjälmaren och Vänern” (SOU 2006:94).

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) och ledamoten Marion Sundqvist (mp) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ordförande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) och ledamoten Marion Sundqvist (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget

förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att stadsdelsnämnden godkänner i huvudsak förvaltningens förslag till svar på remissen,

att nämnden framhåller härutöver att gruppen borde ha ägnat mer uppmärk- samhet åt behovet av åtgärder. En av de tyngsta faktorerna när det gäller klimatpåverkande gaser är utsläppen från trafiken. En strategi för att minska trafikens inverkan behöver därför tas fram. Staden måste ta sitt ansvar för en sådan strategi. Den nuvarande moderata politiken med ökad framkomlighet för biltrafiken till nackdel för miljö, trafiksäkerhet samt cykel- och kollektivtrafik verkar tvärtom i fel och motsatt riktning. För Östermalms del är det viktigt att de restriktioner för biltrafiken som en bred majoritet i nämnden tidigare tagit ställning till ligger fast samt

att nämndens beslut i detta ärende översänds till trafiknämnden och trafik kontoret.
Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) och ledamoten Marion Sundqvist (mp) enligt följande; det är märkligt att man i detta remissvar enbart uppehåller sig vid konsekvenserna av en till synes opåverkbar utveckling mot allt större koldioxidutsläpp. ”Tänk globalt, handla lokalt” är en bra devis här som syftar på åtgärder som vi, var och en av oss, kan sätta in för att bromsa den alarmerande utvecklingen, inte bara genom kloka politiska beslut utan också genom den personliga livsstilen.

§7 Svar på remiss från kommunstyrelsen om att ”skattebefria stöd till cykling, gång och kollektivtrafik

2007-323-307

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-05-24 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen av Ann-Margarethe Livhs (v) skrivelse om att skattebefria stöd till cykling, gång och kollektivtrafik.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) och ledamoten Marion Sundqvist (mp) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ordförande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) och ledamoten Marion Sundqvist (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget

förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att avvisa förvaltningens förslag till beslut och i stället anföra följande:

Självklart påverkar förändringar i kostnadsrelationer beteendet i val av förflyttningssätt. Ekonomiska styrmedel används i hög utsträckning i miljö- och trafikpolitiken. Olika skattesatser när det gäller drivmedel, koldioxidskatt och trängselskatten är exempel på detta. Förvaltningens lakoniska kommentar till motionen är därför rätt anmärkningsvärd.

Ett positivt sätt att bemöta motionen och dess syfte på vore att i stället undersöka erfarenheterna i Göteborg som motionären hänvisar till. Skattebefriade månadskort i kollektivtrafiken vore exempelvis en både bra och effektiv insats värd att utvärdera.

§8 Svar på remiss från kommunstyrelsen om ”användande av marknadskrafterna för en bättre miljö i stadens upphandling och valfrihetssystem”

2007-356-307

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-05-28 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen av motion av Per Ankersjö (c) om användande av marknadskrafterna för en bättre miljö i stadens upphandling och valfrihetssystem.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Till detta förslag anslöt sig ledamoten Marion Sundqvist (mp).

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ordförande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) och ledamoten Marion Sundqvist (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget

förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvud sak godkänna förvaltningens svar på remissen samt

att därutöver anföra följande

Den nya upphandlingspolicyn innehåller få sociala krav eller miljökrav.

Genom att ställa miljökrav och sociala krav vid upphandlingar kan stadens upphandlingar bli ett kraftfullt redskap för att driva på mot ekologisk håll-barhet och en socialt rättvis utveckling. De nya policyna visar på en klar ambitionsminskning jämfört med den politik som socialdemokraterna tillsammans med vänstern och miljöpartiet drev under den förra mandatperioden, både vad gäller sociala krav och miljöhänsyn.

Vi har givetvis ett ansvar för att se till att skattepengar används effektivt, men också för att se till att fattiga människor i andra länder inte exploateras och utnyttjas i vårt namn. Rättvisemärkt/Fairtrade är en etisk märkning som garanterar konsumenten att de mänskliga rättigheterna har varit i fokus under varans framtagning. Rättvisemärkt bidrar till att arbetare och odlare får skäligt betalt för det arbete de utför, att barnarbete motverkas, att organisationsrätten främjas, att diskriminering på grund av kön, tro eller hudfärg motverkas samt att ekologiskt odlande uppmuntras. Vi anser att krav på rättvisemärkning ska ställas.

Syftet med såväl upphandlad som icke- upphandlad verksamhet som staden har ansvar för är givetvis att stadens invånare ska få bästa möjliga service och kvalitet till lägsta möjliga kostnad. Det kan dock inte accepteras att kostnaderna sänks genom att personalens arbets- och anställningsförhållanden i entreprenaden är sämre än de som erbjuds stadens anställda. Upphandlingar ska sträva efter att garantera konkurrens på lika villkor.

Staden kan ta sitt ansvar för personalens anställningsförhållanden hos leverantörer genom att ställa krav i samband med upphandlingar. För att passa den svenska arbetsmarknaden anser vi att dessa krav bör ställas med utgångspunkt i kollektivavtalen, lämpligen enligt den så kallade ”Vita jobb-modell” som har prövats framgångsrikt av staden.

§9 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplaner för avluftstorn vid Ryttarstadion och Frescati

2006-342-311

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-05-29 med förslag till yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplaner för avluftstorn vid Ryttarstadion och Frescati, delar av Norra Djurgården 1:1 i stadsdelen Norra Djurgården. (S-Dp 2006-01549-54 och 2006-21946-54).

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till stadsbyggnadskontoret.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§10 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för fastigheten Sädesärlan 6

2007-373-311

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-05-31 med förslag till yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för fastigheten Sädesärlan 6, Danderydsgatan 23, i stadsdelen Östermalm.

(Dp 2006-01860-54).

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt
yttrande till stadsbyggnadskontoret

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) och ledamoten Marion Sundqvist (mp) enligt följande; vi ställer oss bakom förvaltningens förslag till beslut, dvs. att godkänna förvaltningens svar på förslag till detaljplan för kv. Sädesärlan 6, Stockholm inklusive kravet på en miljökonsekvensbeskrivning för kringliggande bebyggelse före, under och efter projektets genomförande.

Vi slår vakt om valfrihet i boendet och vill i detta sammanhang särskilt påpeka behovet av hyreslägenheter i innerstaden liksom socialtjänstens behov av träningslägenheter. Förskolans önskemål om lämpliga arbetslokaler bör även beaktas.

§11 Yttrande till trafikkontoret om Storstockholms Lokaltrafik (SL) förändringar inom kollektiv-trafikutbudet 2008

2007-542-307

1

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-06-10 med förslag till yttrande till trafikkontoret om Storstockholms Lokaltrafiks (SL) förslag till förändringar inom kollektivtrafikutbudet 2008.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) med instämmande av ledamoten Marion Sundqvist (mp) ett förslag till beslut enligt följande och yrkade bifall till detta:

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på SL: s förslag till trafikförändringar överlämna och i huvudsak åberopa förvaltningens tjänstutlåtande.

 2. Nämnden vill härutöver erinra om tidigare framfört önskemål att utreda förutsättningarna för nattrafik till Hjorthagen. Såväl den otrygga gång- vägen från Ropsten som svårigheten för personer med nedsatt rörelseför- måga motiverar en sådan förbindelse.

 3. Nämnden anser att framkomligheten för kollektivtrafiken i stadsdelen blir allt sämre. Exempel på detta är korsningen Sibyllegatan/Karlavägen. En grundläggande studie av hur bussarna kan få bättre möjligheter att passera denna korsning är nödvändig.

 4. Nämnden framhåller vidare bestämt att pågående översyn av framkomlig heten inte får innebära sämre förutsättningar för kollektivtrafiken. Nämnden förutsätter att ett kommande förslag sänds på remiss.

 

Till punkterna 1 och 2 i detta förslag anslöt sig ordförande Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Gunilla Gustafsson (fp) och Susanna Alm (kd).

Ordförande ställde först proposition på punkterna 1 och 2 i vice ordförande Rolf Lindells (s) m fl förslag och fann att dessa punkter bifallits.

Därefter ställde ordförande proposition på punkterna 3 och 4 i vice ordförande Rolf Lindells (s) m fl förslag mot avslag och fann att punkterna 3-4 avslagits .

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på SL: s förslag till trafikförändringar överlämna och i huvudsak åberopa förvaltningens tjänstutlåtande.

 2. 2. Nämnden vill härutöver erinra om tidigare framfört önskemål att utreda förutsättningarna för nattrafik till Hjorthagen. Såväl den otrygga gångvägen från Ropsten som svårigheten för personer med nedsatt rörelseförmåga motiverar en sådan förbindelse.

  Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) och ledamoten Marion Sundqvist (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för tidigare yrkande.

§12 Yttrande till revisionskontoret över årsrapporten för Östermalms stadsdelsnämnd 2006

2007-468-124

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-05-06 med förslag till yttrande över revisionskontorets årsrapport 2006.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till Stockholms stads revisorer.

§13 Yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på Spy Bars uteservering

2007-480-621

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-06-05 med förslag till yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på Spy Bars ute-servering, Birger Jarlsgatan 20, 114 34 Stockholm (Sot dnr 05-2007-01510).

Under överläggning i ärendet yrkade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) och ledamoten Marion Sundqvist (mp) avslag på förvaltningens förslag att tillstyrka ansökan.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) och ledamoten Gunilla Gustafsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Rolf Lindells (s) m fl avslagsyrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Votering begärdes och verkställdes.


Följande voteringsordning fastställdes; den som stödjer förvaltningens förslag röstar ja; den som stöder vice ordförande Rolf Lindells (s) m fl avslagsyrkande röstar nej.

Ja-röster avgavs av Susanna Alm (kd), Helena Bonnier (m), Gunilla

Gustafsson (fp), Lotta Juul Martin-Löf (m), Datevig Mardirossian Lönn (m), Johanna Sjö (m) och Johan Sjölin (m).

Nej-röster avgavs av Rolf Lindell (s), Johan Lundberg (s), Birgit Marklund Beijer (s), Berit Nyberg (s), Marion Sundqvist (mp) och Magnus Lingen (s).

Nämnden hade sålunda beslutat med sju röster mot sex att bifalla förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden tillstyrker att Stureplans Nattklubb AB, Birger Jarlsgatan 20, 114 34 Stockholm beviljas tillstånd att till allmänheten få servera starköl, vin och spritdrycker till klockan 05.00 på uteserveringen vid Spy Bar, Birger Jarlsgatan 20.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till tillståndsenheten.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) och ledamoten Marion Sundqvist (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget

förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att avstyrka ansökan samt

att härutöver framhålla

Det framgår av förslaget till beslut att förvaltningens motiv för tillstyrkan är att andra uteserveringar i området har tillstånd till kl. 05.00. Man gör alltså ingen prövning i det enskilda fallet, vilket man enligt alkohollagen ska göra. Förvaltningen har i tidigare ärende principiellt anfört att restaurangerna inte bör beviljas alkoholtillstånd efter klockan 3 med hänsyn till oroligheter av dessa slag. Vi instämmer i denna principiella syn.

Polisen har i detta fall anfört att man är tveksam, eftersom trottoaren är ganska smal och en utvidgning av uteserveringen kan innebära att folk uppehåller sig på gatan utanför trottoaren. Polisen framhåller vidare att anhopningen av restauranger med sena öppettider i Stureplanstrakten bidrar till ordningsproblem och fylleri från klockan tre på natten. Problemen fortsätter i samband med stängning av restaurangerna klockan fem fram till sextiden på morgonen. Närpolisen befarar att problemen kan öka om även uteserveringarna är öppna till klockan fem.

Det är hög tid att sätta ner foten i denna fråga. Alkoholkonsumtionen utgör enligt både läkare, socialtjänst och polis ett allt större problem. Den går också allt längre ner i åldrarna. Det är viktigt att samhällsinstitutioner och vuxenvärld tar sitt ansvar och gör allt för att stävja dessa tendenser. I detta läge och till dess sociala myndigheter och ordningsmakt kan visa att problemen kan hanteras, bör en generell återgång till kl. 03.00 gälla för alkoholservering till allmänheten.

§14 Yttrande till länsstyrelsen med anledning av tillsyn av rättssäkerheten vid ansökan om hemtjänstinsatser

2007-472-506

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-05-31 med förslag till yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län (beteckning 7010-2007-0138) om vilka åtgärder som planeras eller har vidtagits för att åtgärda de brister som framkommit i samband med länsstyrelsens tillsyn av rättssäkerheten vid ansökan om hemtjänstinsatser.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län.

§15 Anmälan av revisorernas årsöversikt 2006, revisionsplan 2007 och revisionsstrategi 2007-2010

2007-469-124

Anmäldes stadsrevisionens årsöversikt 2006 – en sammanfattning av revisorernas granskning av stadens verksamhet år 2006.

Vidare anmäldes stadsrevisionens revisionsplan 2007 och revisionsstrategi 2007-2010.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) och
ledamoten Marion Sundqvist (mp) enligt följande; revisorernas rapport visar på tydliga problem och brister, kända sedan tidigare. Förslag till nya riktlinjer hade utarbetats för ca ett år sedan, men har av nuvarande majoritet fördröjts och ännu inte kommit fram.

Det behövs ökade utbildningssatsningar för att förbättringar av biståndshand-läggningen mot mer individuppföljning ska kunna komma till stånd. Majori-tetens målsättning sägs vara att kvaliteten i äldreomsorgen ska bli bättre, men med minskade satsningar på utbildningssidan blir det inte trovärdigt att nödvändiga förbättringar ska kunna genomföras.

§16 Månadsrapport maj 2007

2007-266-103

Anmäldes förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-05-11 med månadsrapport per den 31 maj 2007.

Stadsdelsnämndens beslut


Nämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

§17 Anmälan av länsstyrelsens beslut avseende tillsyn av Röda korsets sjukhus

2007-521-506

Anmäldes för kännedom Länsstyrelsens i Stockholms län beslut 2007-05-25 (Beteckning 7010-2007-027071) avseende genomförd tillsyn av enskilda verksamheter enligt 13 kap 3 § socialtjänstlagen; nu Röda korsets sjukhus, Brinellvägen 2, inom Östermalms stadsdel.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§18 Anmälan av förvaltningens rapport om samverkanssatsningen mellan förskolor, skolor och socialtjänst

2007-511-431

Anmäldes förvaltningens rapport 2007-05-25 av metodutvecklare Anna Conzen om utvecklingsarbetet under åren 2006/2007 för att förbättra samverkan mellan förskolor, skolor och socialtjäst.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) och

ledamoten Marion Sundqvist (mp) enligt följande; den nya borgerliga majoriteten har påtagligt försämrat samverkansmöjligheterna mellan förskolor, skolor och socialtjänst genom att bryta loss ansvaret för grundskolan från stadsdelsförvaltningarna till den nya storbyråkratiska utbildningsförvaltningen. Därmed skars det naturliga och väl fungerande sambandet mellan förskola, skola och socialtjänst av. Förlorare på grund av detta är barnen.

§19 Anmälan av länsstyrelsens beslut avseende granskning av kommunala riktlinjer för bedömning av LSS-insatser

2007-116-520

Anmäldes för kännedom Länsstyrelsens i Stockholms län beslut 2007-01-30 (Beteckning 7011-2007-7502) avseende genomförd granskning av kommunala riktlinjer för bedömning av LSS-insatser.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) och ledamoten Marion Sundqvist (mp) enligt följande; vi anser att det är dags att ta ett brett grepp om olika socialpsykiatriska frågor. Vi kommer därför

att i särskild skrivelse föreslå att nämnd och förvaltning kallar till ett samråd med expertis och företrädare för berörda brukare i dessa frågor.

§22 Anmälan av kammarrättens/länsrättens domar/beslut

Dnr 2005-448-008, 2005-541-008, 2005-746-008, 2006-578-008, 2006-579-008, 2006-886-123,2006-1124-022, 2007-306-022 och 2007-376-022

Anmäldes kammarrättens i Stockholm och Länsrättens i Stockholms län beslut och domar i överklagade ärenden bl a Östermalms stadsdelsförvaltnings skrivelser/beslut som svar på medborgarförslag, utlämnande av allmän handling, nämndens beslut om tertialrapport 2-2006, avtal; nu laglighets-prövningar enligt kommunallagen (1991:900).

Kammarrätten/Länsrätten avvisar/avslår överklagandena.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§23 Anmälan av Arbetsmiljöverkets information om avslutade ärenden

Dnr 2006-1323-226, 2006-328-226

Anmäldes Arbetsmiljöverkets meddelande 2007-05-02 om avslutat ärende vid Engelbrektsskolan (AIST 2006/56090) samt meddelande 2007-05-10 om avslutat ärende vid Socialtjänsten, enheten för försörjningsstöd (AIST 2006/8118).

Arbetsmiljöverket har konstaterat att verksamheterna uppfyller arbetsmiljö-kraven och har därför avslutat ärendena.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§24 Anmälan av Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande avseende Linnégården

2007-494-226

Anmäldes för kännedom Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande 2007-05-09 (AIST 2007/21276) avseende resultat av inspektion vid Linnégårdens äldreboende, Linnégatan 61, som genomfördes den 8 maj 2007.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§26 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2007-06-14 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Ledamoten Marion Sundqvist (mp) anmälde att hon deltagit i seminariet ”Den öppna fritidsverksamheten för ungdomar i Stockholms län” den 12 juni 2007 (kurs nr 1).

 2. Ordförande Helena Bonnier (m), ledamoten Berit Nyberg (s), ersättarna Kitty Ericsson (m) och Ulla-Liza Blom (s) anmäls till seminariet ”Mat för äldre” den 4 september 2007 (kursnr 6)

§27 Anmälan av Justitiekanslerns (JO) beslut

2006-1196-022

Anmäldes Justitiekanslerns (JO) beslut 2007-05-25 (Dnr 7120-06-30) angående klagomål rörande radering av ett e-postmeddelande.

Justitiekanslern vidtar ingen åtgärd i ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

§28 Avskrivning av fordringar i bokföringen

2007-534-122

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-06-01 med förslag till avskrivning av fordringar i bokföringen.

Stadsdelsnämndens beslut

Fordringar i bilagd förteckning, Förslag på kundförluster, avskrivs med sammanlagt 418 602 kronor.

§29 Anmälan av delegationsbeslut.

2007-24-013

Anmäldes förteckning 2007-06-14 över tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelser.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§30 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2007-05-31 från sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

§31 Information från stadsdelsdirektören

Temakvällar med nämnden

Stadsdelsdirektören Göran Månsson meddelar att han föreslagit presidiet att nämnden under hösten anordnar en särskild temakväll om någon aktuell stadsmiljöfråga. Skrivelsen (Dnr 2007-495-009) från ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) om ”ökat medborgarin-flytande” kan därmed anses vara besvarad.

Halvårsbokslut m.m.

Det har tidigare under dagen varit en sammandragning av Östermalms skolledare och biträdande rektorer inför övergången av skolorna till utbildningsförvaltningen. Ordförande i nämnden Helena Bonnier (m) och stadsdelsdirektören deltog.

Tjänsten som chef för Barn och Ungdom är utannonserad internt i staden i och med att Solveig Bellander går i pension till sommaren.
Ann-Catrine Palmhag är t.f. personalchef fr o m 4 juni 2007.

Verksamhetsbesök

Varje tisdag kl 15.00-17.00 genomför stadsdelsdirektören tillsammans med berörd programchef s.k. verksamhetsbesök. Vid dessa tillfällen följs åtaganden, ekonomi, personalfrågor etc upp. Denna form av uppföljning ligger i linje med Stockholms stads ILS; integrerat ledningssystem.

Remisser

Östermalms stadsdelsnämnd kommer att få svara på ett antal remisser efter sommaren. Det gäller bl a förslag till kundvalssystem för äldreboenden, om stadens äldreplan, riktlinjer för hemtjänst, Jobbtorg, företagshälsovård.

Kampanj mot langning av alkohol till ungdomar

Den 1 juni stod frivilliga från nämnden och bland tjänstemän m fl och delade ut flygblad utanför systembolagen på Östermalm med uppmaning om att inte köpa ut alkohol till minderåriga i samband med skolavslutningen.

Utskick av nämndhandlingar

Det har varit problem för vissa inom nämnden att få nämndhandlingarna levererade i brevlådan. Nämndsekreteraren har varit i kontakt med transportfirman och meddelat att handlingarna absolut inte får ställas i farstun. Om kuvertet är för stort att läggas in i brevlådan måste kuvertet ovillkorligen lämnas tillbaka till receptionen, Karlavägen 104, för att packas om.

§32 Skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) och ledamoten Marion Sundqvist (mp) om ”Insatser för psykiskt funktionshindrade människor”

2007-563-009

Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) och ledamoten Marion Sundqvist (mp) överlämnade en skrivelse med förslag att förvaltningen undersöker förutsättningarna för att kalla till ett särskilt samråd om olika socialpsykiatriska frågor.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§33 Skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) om ”Sommarjobb för skolungdomar inom stadsdelen” 2007-564-009

Ledamoten Marion Sundqvist (mp) överlämnade en skrivelse med förslag att förbättra hanteringen av fördelningen av sommarjobb.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§34 Skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) om ”Träffpunkten Lotsen” 2007-566-009

Ledamoten Marion Sundqvist (mp) överlämnade en skrivelse med förslag att förvaltningen sparar på något annat område än på Lotsens verksamhet och att Lotsen inte konkurrensutsätts.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§35 Övriga frågor

Bygglov

Anders Lindgren, chef för Parkmiljögruppen norra innerstaden, besvarade frågor från ledamoten Marion Sundqvist (mp) om ”varför enbart vissa byggärenden kommer på remiss, vilket urval sker, varför detta urval sker, vem som gör urvalet och hur förvaltningen ställer sig till hanteringen av bygglovs-remisserna.”

Rapporter från utbildningar och konferenser

· Pia Helleday (m) och Helena Bonnier (m) rapporterade från
konferensen ”Tryggare Stockholm – en dag om trygghet i Stockholms stads offentliga miljöer” den 3 maj 2007.

· Lotta Juul Martin-Löf (m) redogjorde för en föreläsning av Thyra Frank den 31 maj om det danska äldreboendet ”Lotte”.

· Mari Schött (m) rapporterade från Sveriges kommuner och landstings konferens om ”Utanförskapet – välfärdssamhällets baksida” den 24-25 april 2007 i Göteborg.

· Helena Bonnier och Kitty Ericsson rapporterade från besök vid
Kattrumpstullens förtroenderåd. Birgit Marklund Beijer (s) och Marie Schött (m) hade besökt förtroenderådet vid Körsbärsgårdens äldre-boende och lämnade kort rapport därifrån.

· Marion Sundqvist (mp) rapporterade från sitt deltagande i seminariet ”Den öppna fritidsverksamheten för ungdomar i Stockholms län” den 12 juni 2007.