Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-09-20

Sammanträde 2007-09-20

Datum
Klockan
19.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden för allmänheten inleds kl 18.00 med förvaltningens genomgång av finansborgarr Läs mer...ådets förslag till budget för 2008 och inriktning för 2009 och 2010

Förhinder att närvara vid sammanträdet anmäles till nämndsekreteraren Anne-Marie Hemphälä tel: 508 10 034,
e-post: anne-marie.hemphala@ostermalm.stockholm.se eller
registrator Ylwa Björkquist, tel: 508 10 037
e-post: registrator@ostermalm.stockholm.se. Fax: 508 10 099

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

Medborgarförslag

2 Svar på medborgarförslag om ”sjukvårdslokaler och Lotsen på Riddargatan.”

4 Kompletterande ansökan om stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre. Dnr 2007-367-531.

Remissärenden

5 Svar på remiss från kommunstyrelsen om ”förlängning av Ytterstadsprojektet.”

6 Yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län angående ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt 7 kap 1 § socialtjänstlagen. Dnr 2007-683-507.

7 Yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län i tillsynsärende. Dnr 2007-682-022.

Anmälningsärenden

8 Förvaltningens redovisning av åtgärder mot brister inom förskoleverksamheten.

9 Förvaltningens rapport om uppföljning av ramavtal ”Vissa boenden enligt SoL och LSS samt daglig verksamhet enligt LSS.” Dnr 2007-476-125.

10 Projektrapport ”Alkoholservering i studentmiljö” – en kartläggning av alkohol-hanteringen vid Stockholms universitet. Dnr 2007-283-511.

11 Stadsrevisionens granskning av bokslut per 2007-06-30.

12 Länsstyrelsens i Stockholms län beslut att avsluta tillsynen av rättssäkerheten vid ansökan om hemtjänstinsatser i Östermalms stadsdelsområde.

13 Länsrättens i Stockholm domar/beslut (4 st) i överklagade ärenden avseende Östermalms stadsdelsnämnd beslut; nu laglighetsprövningar enligt kommunallagen. Dnr 2006-340-008, 2006-702-008, 2006-703-008, 2006-58-008.

14 Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelanden med resultat av inspektion vid förskolorna Tingeling (Starrängsringen 53), Läkarvillan (Fiskartorpsvägen 15), förskolan Forskarbacken 14-18, Filosofen (Professorsslingan 47), Gärdesbackens förskola (Kampementsgatan 24), Gärdesbackens förskola (Kampemenstgatan 18) samt information om avslutat ärende vid Linnégårdens äldreboende.

Dnr 2007-732-226, 2007-708-226, 2007-692-226, 2007-695-226, 2007-694-226, 2007-693-226, 2007-494-226.

15 Protokoll 2007-09-06 från handikapprådet på Östermalm.

16 Protokoll 2007-09-10 från pensionärsrådet på Östermalm.

17 Promemoria 2007-09-20 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

18 Promemoria 2007-09-20 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

19 Information från stadsdelsdirektören.

Slutet sammanträde

21 Upphandling av driften av Kampementets vård och omsorgsboende.

22 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken.

23 Anmälan av Handikappombudsmannens (HO) beslut angående anmälan om diskriminering på grund av funktionshinder. Dnr 2007-350-022.

24 Anmälan av delegationsbeslut. Dnr 2007-24-013.

25 Anmälan av protokoll 2007-09-13 från sociala delegationen.

Mötesinformation

Justerat den 27 september 2007
Helena Bonnier (m) Birgit Marklund Beijer (s)

Närvarande:

Ordförande Helena Bonnier (m)

Ledamöter
Berit Bornecrantz Dias (v)
Lotta Juul Martin-Löf (m)
Johan Lundberg (s)
Datevig Mardirossian Lönn (m)
Birgit Marklund Beijer (s)
Berit Nyberg (s)
Johanna Sjö (m)
Johan Sjölin (m)
Marion Sundqvist (mp)

Tjänstgörande ersättare
Jörgen Eriksson (fp)
Pia Helleday (m)
Magnus Lingen (s)

Ersättare
Per Aldeborg (s)
Ulla-Liza Blom (s)
Kitty Ericsson (m)
Joar Horn (m)
Leif Krafft (s)
Thomas Linn (m)
Marie Schött (m).

Förhinder hade anmälts av vice ordförande Rolf Lindell (s), ledamöterna Susanna Alm (kd), och Gunilla Gustafsson (fp) samt av ersättarna Erik Hafström (m), Lina Nilsson (s) och Henrik Perani (mp).

Föredragande
Göran Månsson, stadsdelsdirektör

Personalföreträdare
Gunilla Wästersjö-Michailidis, Kommunal

Sekreterare
Anne-Marie Hemphälä

Närvarande i övrigt var bl a Marianne Snell, Inger Outzen, Mats Claesson, Magnus Björkman, Roger Mellroth.

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Ordförande Helena Bonnier (m) och ledamoten Birgit Marklund Beijer (s) uppdras att justera dagens protokoll.

 2. Protokollet justeras den 27 september 2007.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den 30 augusti 2007 justerades den 6 september 2007.

§2 Medborgarförslag om lokaler på Riddargatan

2007-742-008

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-09-13 med förslag till svar på medborgarförslag om ”sjukvårdslokaler och Lotsen på Riddargatan.”

Stadsdelsnämndens beslut

Bifogat medborgarförslag anses besvarat.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande; att utförsäljningen av allmännyttan får oönskade konsekvenser för den kommunala verksamheten är uppenbart. Stadsdelsförvaltningen tvingas anlita konsultföretaget Newsec efter borgerliga majoritetens beslut att sälja ut kommunalt ägda fastigheter. Det innebär i sig en extra kostnad för stadsdelen. Vid en eventuell omvandling av Svenska Bostäders fastighet

Riddargatan 1 måste förvaltningen ta hjälp av Newsec för att försöka förhindra alltför hög hyra hos den nya ägaren och för att förhandla fram en tillräckligt lång kontraktstid.

Den här kostsamma och osäkra proceduren är ju inte nödvändig om kommunen fortsätter som ägare av sina fastigheter.

§3 Tertialrapport 2 -2007

2007-530-123

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-09-13 med förslag till tertialrapport 2.

Under överläggning i ärendet framlade ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (s), Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten Birgit Marklund Beijers (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till tertialrapport 2 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

 2. Hos kommunstyrelsen begärs medel för att täcka kostnaden för Linnéjubileét om 0,5 mnkr.

 3. Hos kommunstyrelsen begärs att minska förskottskassan med 12 500 kr till 206 000 kr (varav egna medel 10 000 kr).

 4. Hos kommunstyrelsen begärs att få göra omslutningsförändringar om 8,8 mnkr för ökade kostnader och intäkter.

 5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.


Reservation. Ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (s), Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut samt

att därutöver anföra följande

Förändringar i verksamheten

Stadsdelsnämnden står inför stora förändringar under året. Verksamheter centraliseras och förändras i sin struktur. En avlövning på det sätt som nu sker innebär för personalen stora omställningar. När skolan, som är det näst största programområdet, förts över till utbildningsförvaltningen innebär det i praktiken mindre pengar för skolorna på Östermalm. Detta är helt oacceptabelt och visar varför det varit så viktigt att grundskolan blivit kvar under stadsdelsnämndens ansvar. De beslut som har fattats om omorganiseringen har stressats fram utan eftertanke och lett till stora problem för skolorna när det gäller att planera den framtida verksamheten.

Underskott

Prognosen visar att underskotten inom äldreomsorg och handikapp riskerar att bli kvar under verksamhetsåret. Det är viktigt att de åtgärdas utan att kvaliteten för brukarna försämras. Det framgår vidare att det blir allt nödvändigare att arbeta fram konkreta planer för att motverka alkoholanvändningen i allt lägre åldrar. Förvaltningen uppdras mot denna bakgrund att utarbeta en konkret aktionsplan för detta ändamål.

Socialpsykiatrin

Lotsen har en stor betydelse när det gäller nämndens socialpsykiatriska verksamheter och för de personer som har sin trygga träffpunkt där. Vi motsätter oss bestämt den neddragning av personalen som förvaltningen föreslår. Vi protesterar också mot planerna på konkurrensutsättning av verksamheten. En ökad samverkan med intresseorganisationer kan ske ändå. Konkurrensutsätts denna verksamhet, finns ingen garanti för att driften av Lotsen stannar hos ideella utövare. Man får inte bolla på detta sätt med de mest sköra på en hård marknad.

Konkurrensutsättning

Konkurrensutsättningen, eller utförsäljningen som det blir i borgerlig tappning, drivs nu så långt att samtliga verksamheter inom äldreomsorgen planeras att säljas ut under mandatperioden. Motsvarande riskeras ske inom socialtjänstens område. Vi motsätter oss bestämt planerna på konkurrensutsättning av Lotsen, Arbetscentrum m.fl. verksamheter. Ingen verklig valfrihet blir kvar, allt blir en fråga om att köpa och sälja på en marknad utan känsla för rättvisa och omsorg.

Jobbgarantin

I rapporten framgår att jobbgarantin har hållits under året - ett påstående vi ställer oss frågande inför. I valrörelsen utlovade nuvarande majoriteten att införa en jobbgaranti så att alla som är socialbidragsberoende pga arbetsbrist garanteras arbete inom fem dagar. Av rapporten framgår att de som står till arbetsmarknadens förfogande inom fem dagar kallas till arbetsverksamhet eller praktik. Det sägs dock inget om att de därmed erhåller ett arbete.

Försörjningsstöd

Det vi nu kan konstatera är att det finns ett klart samband mellan de nya reglerna för sänkt A-kassa och försörjningsstöd. På Östermalm märks detta genom att antalet bidragshushåll ökar.

Äldreomsorgen

Beträffande äldreomsorgen framgår under rubriken kvalitet i omsorgen att personalens kompetens och utbildningsgrad ska öka inom äldreomsorgen. Det som anges som mått för detta är antal handledningstillfällen för personal som arbeta med äldre med demenssjukdomar. Under förra mandatperioden fick många av äldrevårdens personal via kompetensfonden såväl grundutbildning som vidareutbildning inom äldrevård varav en del var just vård av demenssjuka. Om de enda planerna för fortsatt utbildningssatsning är handledning till den personal som vårdar demenssjuka förefaller ambitionsnivån vara neddragen.

§4 Kompletterande ansökan om stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre

2007-367-531

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-09-05 med förslag till svar på kompletterande ansökan från bolaget ”Livsrum – för Ditt Liv” om stimulansbidrag för insatser inom det sociala innehållet inom äldre-omsorgen, läkartillgång i såväl särskilt som ordinärt boende samt förebyggande arbete.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden avslår ansökan om 469 300 kr i stimulansbidrag i enlighet med förvaltningens förslag.

§5 Svar på remiss från kommunstyrelsen om förlängning av Ytterstadsprojektet

2007-696-307

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-08-31 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om förlängning av Ytterstadsprojektet.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande; detta projekt är mycket viktigt med tanke på att det saknas tillräckligt skydd av kulturmärkt bebyggelse. Förhoppningen är att projekt av detta slag leder till ökad kunskap och medvetenhet, inte minst hos lagstiftare och fastighetsägare, så att rivningar av gul-, grön- eller blåklassificerade fastig-heter - även gällande förändring av originalinredningar - förhindras.

Förbättringsarbeten får bara ske pietetsfullt, som att exempelvis höja en diskbänk utan att förändra den tidstypiska inredningen. I stadsdelen Östermalm har tyvärr redan många av dessa fastigheter skövlats och det behövs åtgärder för att förhindra fortsatt förstörelse.

§6 Yttrande till länsstyrelsen om ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet

2007-683-507

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-09-07 med förslag till yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län (Beteckning 7021-07-57612) angående ansökan från B.R.U.S. Behandling AB om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt 7 kap 1 § socialtjänstlagen.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden överlämnar och åberopar detta tjänsteutlåtande till Länsstyrelsen i Stockholms län och avstår från att yttra sig beträffande B.R.U.S. Behandling AB.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§7 Yttrande till länsstyrelsen i tillsynsärende

2007-682-022

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-09-11 med förslag till yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län (Beteckning 7011-07-51159) med anledning av skrivelse till länsstyrelsen från enskild som berör socialpsykiatrin på Östermalms stadsdelsnämnd.

Under överläggning i ärendet framlade ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (s), Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten Birgit Marklund Beijers (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden

Nämnden överlämnar och åberopar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Reservation. Ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (s), Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut samt

att härutöver framhålla

Vi har förståelse för Larssons syn på hur socialpsykiatrin genomförs inom stadsdelen genom det sätt på vilket bl. a. träfflokalen Lotsen hanteras.

Självklart ska bemanningen vid Lotsen vara så stor att man kan upprätthålla Lotsens öppettider vid sjukdom och ledighet. Dessutom anser vi att det är direkt olämpligt att konkurrensutsätta denna typ av verksamhet. Detsamma gäller även Arbetscentrum. Det är viktigt att förstå att marknadsanpassning av verksamheter av denna typ skapar en enorm oro hos de människor som har så stort behov av trygghet och omsorg.

Lotsens verksamhet är unik och vi anser att den måste ges en större betydelse än den tillerkänns av nämndens majoritet. Man har rätt att ställa krav på fler personal med adekvat utbildning för att kunna säkra kontinuiteten och för att kunna ta emot fler brukare i behov av social gemenskap.

I rapporten Nya behov/nya möjligheter? av Eva Forslöf, David Rosenberg och Rolf Dalin (Rapport:nr 2006:15 FoU Västernorrland) framgår att behovet av social gemenskap är mycket bristfälligt tillgodosett för personer med psykiskt funktionshinder. Många söker inte upp vården, psykiatrin eller socialtjänsten, men skulle kunna fångas upp genom större satsning på social verksamhet. Tilliten till personalen är grundläggande för en trygg social samvaro. Det kräver både att brukarna har anledning att lita på att personalen kan vad som krävs i en akut situation och att antalet personal är till-räckligt.

Lotsen borde i stället lyftas fram i olika sammanhang som ett föredöme. Det är också viktigt att närmare dokumentera verksamheten.

§8 Anmälan av redovisning av åtgärder mot brister inom förskoleverksamheten

2007-721-406

Anmäldes förvaltningens redovisning till Skolverket av vidtagna åtgärder mot brister inom förskoleverksamheten utifrån Skolverkets inspektion under läsåret 2006/2007 av Östermalms förskoleverksamhet.

Stadsdelsnämndens beslut

Redovisningen läggs till handlingarna.

§9 Anmälan av förvaltningens rapport om uppföljning av ramavtal

2007-476-125

Anmäldes förvaltningens rapport 2007-05-08 om uppföljning av ramavtal ”Vissa boenden enligt SoL och LSS samt daglig verksamhet enligt LSS.”

Stadsdelsnämndens beslut

Rapporten läggs till handlingarna.

§10 Anmälan av projektrapporten om ”Alkoholservering i studentmiljö”

2007-283-511

Anmäldes förvaltningens rapport 2007-09-06 om ”Alkoholservering i studentmiljö” – en kartläggning av alkoholhanteringen vid Stockholms universitet.

Stadsdelsnämndens beslut

Rapporten läggs till handlingarna.

§11 Anmälan av granskning av bokslut per 2007-06-30

2007-701-124

Anmäldes stadsrevisionens granskning av bokslut per 2007-06-30.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§12 Anmälan av länsstyrelsens beslut att avsluta tillsynen av rättssäkerheten vid ansökan om hemtjänstinsatser

2007-472-506

Anmäldes Länsstyrelsens i Stockholms län (Beteckning 7010-07-13849) beslut att avsluta tillsynen av rättssäkerheten vid ansökan om hemtjänst-insatser i Östermalms stadsdel.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§13 Anmälan av länsrättens domar/beslut

2006-340-008, 2006-702-008, 2006-703-008, 2006-58-008

Anmäldes Länsrättens i Stockholms län beslut och domar i överklagade ärenden (4 st) avseende Östermalms stadsdelsförvaltnings svar på medborgarförslag; nu laglighetsprövningar enligt kommunallagen (1991:900).

Länsrätten avvisar respektive avslår överklagandena.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§14 Anmälan av Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelanden

2007-494-226, 2007-692-226, 2007-693-226, 2007-694-226, 2007-695-226, 2007-708-226, 2007-732-226

Anmäldes Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelanden med resultat av inspektion vid förskolorna Tingeling (Starrängsringen 53), Läkarvillan (Fiskartorpsvägen 15), förskolan Forskarbacken 14-18, Filosofen (Professors-slingan 47), Gärdesbackens förskola (Kampementsgatan 24), Gärdesbackens förskola (Kampemenstgatan 18) samt information om avslutat ärende vid Linnégårdens äldreboende.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§18 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2007-09-20 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

Stadsdelsnämndens beslut

Promemorian läggs till handlingarna.

§19 Upphandling av Kampementets vård och omsorgsboende

2007-304-125

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-08-21 med förslag till upphandling av Kampementets vård och omsorgsboende.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden utser Attendo Care AB med organisationsnummer 556148-5169 som entreprenör för driften av Kampementets vård och omsorgsboende.

 2. Nämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att teckna avtal med Attendo Care för tiden 2007-12-01 till och med 2011-11-30, med möjlighet till förlängning på två år.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (s), Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz (v) enligt följande; då nämnden den 15 maj 2007 godkände förvaltningens förslag till förfrågnings-underlag för upphandling av Kampementets vård och omsorgsboende ansåg vi att ett egenregianbud också skulle läggas och bedömas tillsammans med övriga anbud. Kampementets vård och omsorgsboende drivs idag i egen regi och för verksamhetens bästa och till förmån för valfriheten borde även det alternativet finnas med.

Erfarenhetsmässigt är en lämplig blandning mellan egenregi och privata entreprenörer till gagn för stadsdelsnämndens verksamhet. Vi beklagar att det med nuvarande majoritet inte är möjligt.

Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz (v) enligt följande; borgerliga majoriteten på Östermalm är extrem i sin privatiseringsiver, trots att Stockholms borgerliga majoritet insett att entreprenadupphandlingar har svagheter. Inte ens Nacka som framhållits som ett borgerligt föredöme går så långt att de vill stödja avknoppningar och sälja ut den kommunala äldreomsorgen.

Någon valfrihet i egentlig mening blir det ju inte för oss boende på Östermalm när vi inte får möjligheten att välja ett kommunalt boende.

§20 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-08-23 angående barnet NN.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beslutar enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken lägga ned den påbörjade faderskapsutredningen för XX son NN eftersom det visat sig omöjligt att få erforderliga upplysningar för bedömning av faderskapsfrågan.

Anvisning hur man överklagar

§21 Anmälan av Handikappombudsmannens beslut

2007-350-022

Anmäldes Handikappombudsmannens beslut 2007-09-03 (dnr 2007/0359) angående anmälan om diskriminering på grund av funktionshinder.

Handikappombudsmannen avslutar ärendet då den anmälda situationen faller utanför lagens tillämpningsområde.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§22 Anmälan av delegationsbeslut

2007-24-013

Anmäldes förteckning 2007-09-12 över tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelser.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§23 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2007-09-13 från sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

§24 Information från stadsdelsdirektören

Områdesfakta 2007

Göran Månsson uppmärksammar nämndens ledamöter på det utdelade materialet från Utrednings- statistikkontoret (USK) ”Områdesfakta 2007” för Östermalm, som innehåller intressanta sifferuppgifter från olika del-områden ( Djurgården, Gärdet, Hedvig Eleonora, Hjorthagen-Värtahamnen, Oscar, Stureplan-Lärkstaden, Tekniska Högskolan, Universitetet).

Samarbete med landstinget

Vid förra nämndsammanträdet informerade Göran Månsson om att stadsdelsnämndens presidium hade beslutat att arrangera en träff under hösten mellan presidierna i innerstadens stadsdelsnämnder och sjukvårdsstyrelsen för Stockholms stad och Ekerö kommun för att diskutera gemensamma frågor. Tid för mötet är nu bestämt till måndagen den 24 september. De berörda stadsdelsförvaltningarnas äldreomsorgschefer är också inbjudna.

Möte med fastighetsägarna

Anders Lindgren, chef för parkmiljöenheten norra innerstaden, administrerar en träff för intresserade fastighetsägare i Östermalms stadsdelsområde.

Tid för mötet är bestämt till den 6 november 2007.

Lokala brottförebyggande rådet

Till kommande möte den 13 november 2007 kl 16.00 i lokala brottsföre-byggande rådet är stadsdelsnämndens gruppledare inbjudna att delta.

§25 Övriga frågor

Säkerhet

Ersättaren Leif Krafft (s) ställde en fråga om en förskolas säkerhet då det gäller utevistelse för de små barnen. Då frågan gällde en enskild förskola förmedlas informationen av Mats Claesson, tf programchef för Barn och Ungdom, till utbildningsförvaltningen.

Hjorthagen

Gatu- och parkingenjör Magnus Björkman besvarade fråga från ledamoten Berit Nyberg (s) om bergsmassorna som ska krossas i Hjorthagen.

Rapporter från utbildningar och konferenser

· Ledamoten Berit Nyberg (s) rapporterade från ett seminarium om ”Mat för äldre” den 4 september 2007.

· Ledamoten Berit Bornecrantz Dias (v) berättade att hon skickat skriftligt material om ett seminarium ”Flexibelt lärande i praktiken” till nämndsekreteraren och om intresse finns så kontakta henne.