Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-11-22

Sammanträde 2007-11-22

Datum
Klockan
19.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden för allmänheten inleds kl 18.00 med information av Kerstin Österberg om proje Läs mer...ktet ”Maten i fokus” i omsorgen av de äldre.

Utanför aulan kommer även en utställning att finnas som är en del av ”Projekt 1173”. Det är ett integrationsprojekt mellan Skärholmen och Östermalm
och består av dikter från barn 6 - 12 år i Skärholmen som har bildsatts av
en 3:e klass i Östermalmsskolan.

Förhinder att närvara vid sammanträdet anmäles till
nämndsekreteraren Anne-Marie Hemphälä tel: 508 10 034,
e-post: anne-marie.hemphala@ostermalm.stockholm.se eller
registrator Ylwa Björkquist, tel: 508 10 037 e-post: registrator@ostermalm.stockholm.se. Fax: 508 10 099

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

Medborgarförslag

2 Svar på medborgarförslag angående verksamheten för personer med funktionsned-sättning. Dnr 2007-676-008.

Beslutsärenden

3 Delegation enligt LVM och förordnande enligt LVU. Dnr 2007-795-013.

4 Stadsdelsnämndens sammanträdestider 2008. Dnr 2007-886-014.

5 Gemensam upphandling av årsentreprenör samt upphandling av ramavtal för konsultuppdrag. Dnr 2007- 918-125.

6 Östermalms förskolors kvalitetsredovisning 2007. Dnr 2007-908-101.

Remissärenden

7 Yttrande till länsrätten angående stadsdelsnämndens beslut att godkänna tertialrapport 2; nu laglighetsprövning enligt kommunallagen. Dnr 2007-913-022.

8 Yttrande till länsstyrelsen över ansökan om nytt tillstånd för Immanuelskyrkan Vård AB, att bedriva enskild verksamhet på Löjtnantsgården, Löjtnantsgatan 8 B. Dnr 2007-871-507.

9 Yttrande till tillståndsenheten angående alkoholservering på Folkkulturcentrums café, Artemisgatan 19. Dnr 2007-832-621.

Anmälningsärenden

10 Månadsrapport oktober 2007. Dnr 2007-266-103.

11 Slutrapport från projektet ”Maten i fokus” projektet. Dnr 2006-1053-531.

12 Anmälan av genomföranderapport avseende samverkan inom verksamhetsområdena ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder och vissa specialistfunktioner. Dnr 2007-202-003.

13 A Revisorernas granskning av delårs- och tertialrapport 2 2007. Dnr 2007-936-124.

13 Stadsrevisionens granskning av exploateringsnämndens skydd mot korruption. Dnr 2007-891-124.

14 Anmälan av Gärdesbackens och Läkarvillans förskolors svar på Arbetsmiljöverkets inspektion. Dnr 2007-693-226, 2007-694-226, Dnr 2007-708-226.

15 Anmälan av Kommunförbundet Stockholms läns promemoria om ”Uppföljning av överenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilda boenden i annan kommun/stadsdel inom länet. Dnr 2007 902-530.

16 Protokoll 2007-11-08 från handikapprådet på Östermalm.

17 Protokoll 2007-11-12 från pensionärsrådet på Östermalm.

18 Promemoria 2007-11-22 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, domar, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

19 Information från stadsdelsdirektören.

Slutet sammanträde

21 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken till Stockholms tingsrätt över ansökan om adoption.

22 Anmälan av delegationsbeslut. Dnr 2007-24-013.

23 Anmälan av protokoll 2007-11-08 från sociala delegationen.

Mötesinformation

Justerat den 27 november 2007
Helena Bonnier (m) Rolf Lindell (s)

Närvarande:

Ordförande Helena Bonnier (m)

Vice ordförande Rolf Lindell (s)

Ledamöter
Susanna Alm (kd)
Berit Bornecrantz Dias (v)
Gunilla Gustafsson (fp)
Datevig Mardirossian Lönn (m)
Birgit Marklund Beijer (s)
Berit Nyberg (s)
Johan Sjölin (m)
Marion Sundqvist (mp)

Tjänstgörande ersättare
Pia Helleday (m)
Magnus Lingen (s)
Joar Horn (m)

Ersättare
Per Aldeborg (s)
Ulla-Liza Blom (s)
Kitty Ericsson (m)
Jörgen Eriksson (fp)
Erik Hafström (m)
Thomas Linn (m)
Marie Schött (m).

Förhinder hade anmälts av ledamöterna Lotta Juul Martin-Löf (m), Johan Lundberg (s)
och Johanna Sjö (m) samt av ersättarna Leif Krafft (s), Lina Nilsson (s) och Henrik
Perani (mp).

Föredragande Göran Månsson, stadsdelsdirektör

Sekreterare Anne-Marie Hemphälä

Närvarande i övrigt var bl a Marianne Snell, Inger Outzen, Mats Claesson, Magnus Björkman.

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Ordförande Helena Bonnier (m) och vice ordförande Rolf Lindell (s) uppdras att justera dagens protokoll.

 2. Protokollet justeras den 27 november 2007.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den 25 oktober
2007 justerades den 31 oktober 2007.

§2 Svar på medborgarförslag

2007-676-008

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-11-12 med förslag till svar på medborgarförslag om nämndens och förvaltningens verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Stadsdelsnämndens beslut

Medborgarförslaget anses besvarat med detta tjänsteutlåtande.

§3 Delegation enligt LVM och förordnande enligt LVU

2007-795-013

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-10-26 med förslag att ge delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen om vård med särskilda bestämmelser om unga (LVU) till namngivna tjänstemän.

Stadsdelsnämndens beslut

Delegation att begära polishandräckning enligt 45 § 1 och 2 st lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande att begära polis-handräckning enligt 43 § 1 st 2 p. lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) inom nämndens eget ansvarsområde ges till följande tjänstemän:

Inger Outzén t.f. avdelningschef för Socialtjänsten
Toni Mellblom chef för Familjeenheten barn över 10 år

Jan Rönnberg chef för Vuxenenheten samt

följande socialsekreterare inom Familjeenheten:

Marion Bäckström-Eriksson

Ingrid Sändh

Eva Björcke

Zafer Albayrak.

§4 Stadsdelsnämndens sammanträdestider 2008

2007-886-014

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-10-29 med förslag

till sammanträdestider för stadsdelsnämnden och sociala delegationen 2008.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden förlägger sina ordinarie sammanträden under år 2008 enligt följande: 3/1, 24/1, 14/2, 13/3, 17/4, 15/5, 12/6, 28/8, 18/9, 23/10, 20/11 och 18/12.

 2. Nämndens ordinarie sammanträden är öppna för allmänheten i den mån kommunallagen tillåter.

 3. Sammanträdena börjar klockan 19.00 och inleds klockan 18.00 med
  en frågestund för allmänheten.

 4. Sociala delegationens ordinarie sammanträden under år 2008 förläggs enligt följande: 17/1, 7/2, 6/3, 3/4, 8/5, 3/6 (tisdag), 10/7, 14/8, 11/9, 9/10, 6/11 och 4/12.

 5. Sociala delegationens sammanträden börjar klockan 16.30.

§5 Gemensam upphandling av årsentreprenör samt upphandling av ramavtal för konsultuppdrag

2007-918-125

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-11-13 med förslag att delta i en gemensam upphandling av års­entreprenör för utförande av mindre parkinvesteringar och underhåll tillsammans med stadsdelsförvaltningarna Norrmalm, Södermalm och Kungsholmen samt upphandling av

ramavtal för konsultuppdrag.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden beslutar att delta i en gemensam upphandling för Normalm, Ös­termalm, Södermalm och Kungsholmen, av årsentreprenör för mindre park­in­ves­teringar och underhåll, samt upphandling av ramavtal för konsultuppdrag.

 2. Nämnden uppdrar till stadsdelsdirektören för Norrmalm att besluta i samt­liga för upphandlingarna nödvändiga beslut, att teckna avtal med utsedda le­ve­rantörer samt att besluta i övriga frågor som rör avtalen under avtalsperioden.

§6 Östermalms förskolors kvalitetsredovisning 2007

2007-908-101

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-11-02 angående Östermalms förskolors kvalitetsredovisning 2007.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar förskolornas kvalitetsredovisning 2007 till utbildningsförvaltningen.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande; vi har tidigare framfört vikten av att jämställdhetsfrågorna måste få en mer framträdande plats i förskolornas verksamhet. Vi saknar en belysning av hur dessa frågor har utvecklats. Vi saknar också en redovisning av barngruppernas storlek, inne- och utemiljöns status samt matens kvalitet. Hur stor andel av maten är t.ex. ekologisk?

Av redovisningen framgår att många förskolor bedömer att samarbetet med förskoleklasserna inte har fungerat tillfredställande och att skolan inte har visat något större intresse för att möta förskolan. Det är ett av flera tecken på att den organisatoriska klyvning av sambandet mellan förskola och skola som den borgerliga majoriteten har gjort genom att föra bort grundskolorna från stadsdelsnämnderna var felaktig.

Vi vill också peka på att revisorerna i sin granskning av tertialrapport 2 för 2007 har gjort en allmän kommentar om att flera av nämndens mål inte är tillräckligt tydliga, mät- och uppföljningsbara. Det finns anledning att förvaltningen arbetar med detta även i det här sammanhanget.

§7 Yttrande till länsrätten

2007-913-022

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-11-13 med förslag till yttrande till Länsrätten i Stockholms län (Målnr 22398-07) angående stadsdelsnämndens beslut att godkänna tertialrapport 2; nu laglighets-prövning enligt kommunallagen.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till Länsrätten i Stockholm län.

§8 Yttrande till länsstyrelsen

2007-871-507

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-11-12 med förslag till yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län (Dnr 7021-07-95324) angående ansökan från Immanuelskyrkans Vård AB om tillstånd att bedriva verksamhet enligt 7 kap 1 § socialtjänstlagen på Löjtnantsgården, Löjtnantsgatan 8 B i Stockholm.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till Länsstyrelsen i Stockholm län.

§9 Yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på Folkkulturcentrums café

2007-832-621

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-10-12 med förslag till yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på Folkkulturcentrums café, Artemisgatan 19, 115 42 Stockholm

(Sot dnr 01-2007-03223).

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden tillstyrker att Föreningen Folkkulturcentrum, Artemisgatan 19, 115 42 Stockholm beviljas tillstånd att inomhus på Folkkulturcentrums café till allmänheten få servera starköl och vin klockan 11.00 – 01.00.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till tillståndsenheten.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§10 Anmälan av månadsrapport oktober 2007

2007-266-103

Anmäldes förvaltningens månadsrapport per den 31 oktober 2007.

Stadsdelsnämndens beslut

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande; det har nu gått ett drygt år sedan den borgerliga majoriteten tog över ansvaret för stadsdelsnämnden. Äldreomsorgens överskridande av budgeterade medel är större än tidigare. Det är hög tid för majoriteten att analysera och ta fram åtgärder för att komma i balans. Det går inte att som metod förlita sig på att överskottet för Barn och ungdom ska balansera överskridandet inom äldreomsorgen.

När det gäller överskottet inom Barn och ungdom efterlyser vi en redovisning av dess orsaker och en analys av hur det skulle kunna användas för att dels utveckla och förbättra barnomsorgen, exempelvis för en minskning av barngruppernas storlek, dels göra insatser för ungdomsverksamheten, inte minst mot bakgrunden av de problem kring ungdom, våld och missbruk som finns.

§11 Anmälan av delrapport angående projektet ”Maten i Fokus”

2006-1053-531

Anmäldes delrapport från projektet ”Maten i fokus” (MIF) som erbjudit och genomfört utbildning i området mat och måltider till olika yrkeskategorier inom Östermalms äldreomsorg.

Stadsdelsnämndens beslut

Rapporten läggs till handlingarna.

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Helena Bonnier m fl (m), leda-möterna Gunilla Gustafsson (fp) och Susanna Alm (kd) enligt följande; projektet ”Maten i Fokus” som stadsdelsförvaltningen startade i november 2006 har varit mycket framgångsrikt och verkligen gjort skäl för sitt namn. Den kunskap som förmedlats till berörd personal har på ett utomordentligt sätt omsatts till märkbara förbättringar vad gäller såväl näringsintag som trevnad för de boende på våra äldreboenden.

Glädjande är även att de goda erfarenheterna från det avslutade projektet kommer att överföras och ytterligare stimuleras tack vare den fortsättning som de nya stimulansmedlen ger möjlighet till. Den matskola för äldre som planeras under 2008 är ett försök att ge förebyggande kunskap och insikt om kostens betydelse.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande; i rapporten sägs på flera ställen att projektet har tagit fram kontrollprogram som gäller äldreboenden och hemtjänst i egen regi. När nu den borgerliga majoriteten av rent ideologiska skäl planerar att konkurrensutsätta alla verksamheter samtidigt som man vägrar förvaltningen att lägga egenregianbud är det viktigt att förvaltningen ser till att dessa kontrollprogram kommer till användning även på entreprenördrivna verksamheter. På samma sätt är det viktigt att bevaka personalens möjligheter att delta i aktuell utbildning.

§12 Anmälan av genomföranderapport avseende samverkan inom verksamhetsområdena ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder och vissa specialistfunktioner

2007-202-003

Anmäldes genomföranderapport 2007-09-27 av Eva Svedman avseende samverkan inom verksamhetsområdena ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder och vissa specialistfunktioner.

Stadsdelsnämndens beslut

Rapporten läggs till handlingarna.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande; omorganiseringen har som framgår av rapporten medfört olika problem. Flera klienter inom socialtjänsten uppges ha farit illa beroende på ovissheter av olika slag. Majoriteten av de anställda anser att man saknat möjlighet att påverka planeringen av sammanslagningen och när det gäller frågan om gemensamma arbetsrutiner blir betyget bara 3,7 på en 10-gradig skala (där 5 = ”det fungerar”). Det framgår inte vad berörda klienter eller brukare anser om förändringarna.

När beslutet om organisationsförändringen fattades var vi negativa, främst beroende på de försämringar som kunde väntas för medborgarnas behov. Nu verkar det som om olika problem också har uppkommit för de anställda. Vi är övertygade om att förändringarna hastades fram och främst speglar den borgerliga majoritetens vilja att avlöva stadsdelsnämnderna så fort och så mycket som möjligt.

§13 Anmälan av stadsrevisionens granskning av exploateringsnämndens skydd mot korruption

2007-891-124

Anmäldes för kännedom stadsrevisionens revisionsrapport oktober 2007 (nr 6/2007) avseende granskning av exploateringsnämndens skydd mot korruption.

Stadsdelsnämndens beslut

Rapporten läggs till handlingarna.

§14 Anmälan av stadsrevisionens granskning av delårs- och tertialrapport 2

2007-936-124

Anmäldes för kännedom stadsrevisionens revisionsrapport november 2007 avseende granskning av delårs- och tertialrapport 2 år 2007.

Revisionskontorets bedömning är att nämnden i allt väsentligt har vidtagit tillräckliga åtgärder för att nå ett kostnadsutfall inom budget.

Stadsdelsnämndens beslut

Rapporten läggs till handlingarna.

§15 Anmälan av svar från Gärdesbackens och Läkarvillans förskolor på Arbetsmiljöverkets inspektion

2007-693-226, 2007-694-226, 2007-708-226

Anmäldes förskolorna Gärdesbackens och Läkarvillans svar daterade 2007-11-01 respektive 2007-11-13 om hur förskolorna kommer att uppfylla kraven enligt Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelanden (AIST 2007/32678, 32679, 33548).

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§16 Anmälan av Kommunförbundets promemoria

2007-902-530

Anmäldes Kommunförbundet Stockholms läns promemoria om ”Uppföljning av överenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilda boenden i annan kommun/stadsdel inom länet.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§19 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2007-11-22 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag, domar m m till Östermalms stadsdelsnämnd.

Stadsdelsnämndens beslut

Promemorian läggs till handlingarna.

§20 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB) över ansökan om adoption

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-11-12 angående XX, då Stockholms tingsrätt (Mål nr Ä -07) begärt stadsdelsnämndens yttrande avseende ansökan om adoption av NN.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden överlämnar och åberopar denna utredning som sitt yttrande till Stockholms tingsrätt.

2. Nämnden anför att adoptionen synes vara till fördel för NN.

§21 Anmälan av delegationsbeslut

2007-24-013

Anmäldes förteckning 2007-11-14 över tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelser.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§22 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2007-11-08 från sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

§23 Information från stadsdelsdirektören

Samråd om stadsutvecklingen i Hjorthagen
Göran Månsson hänvisade till sitt mail som skickats till nämnden om in-

bjudan till start på samråd om miljökonsekvensbeskrivning och dialog om utvecklingen i Hjorthagen måndagen den 26 november 2007 kl 18.30-20.30, Medborgarhuset, Artemisgatan 19. En sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivningen för Hjorthagen och en bilaga med historik kring tidigare planarbete, beslut och ställningstaganden delades ut.

Samarbete med landstinget

En andra träff i höst mellan presidierna i innerstadens stadsdelsnämnder och sjukvårdsstyrelsen för Stockholms stad och Ekerö kommun äger rum på måndag förmiddag den 26 november.

Föräldravandring

Efter den tragiska händelsen på Kungsholmen tidigare i höst har många föräldrar strömmat till för att delta i föräldravandringarna på Östermalm. Hem- och skolaföreningen hade förra måndagen bjudit in till ett möte i

Gärdesskolan och det infann sig ca 130 föräldrar. Göran Månsson informe-rade om att förvaltningen till sammanträdet den 18 december kommer att förelägga nämnden ett ärende med några förslag för att stötta denna så viktiga verksamhet.

Ny personalchef

Staffan Odencrants är ny t.f. personalchef i stads­delsför­valt­ningen efter Ann-Christine Palmhag som återgår till sin tjänst på stadslednings-kontoret den 1 december.

Val av vårdgivare för läkarinsatser i särskilda boenden för äldre

Göran Månsson lät dela ut landstingets lista över alla valbara vårdgivare för läkarinsatser i särskilda boenden för äldre, då landstinget gett huvudmannen för särskilt boende för äldre (kommunen) möjlighet att inkomma med rekommendationer om vilka vårdgivare som landtinget bör teckna avtal med för varje särskilt boende. Landstinget kommer därefter att teckna avtal så långt det är möjligt efter de val som huvudmannen gjort.

Träden på Narvavägen

Trafikkontoret har meddelat att den yttersta östra lindraden på Narvavägen från Linnégatan till Karlaplan är i väldigt dålig kondition. Trafikkontoret har gjort bedömningen att träden måste tas ner redan i höst, men ersätts med nya lindar i vår. Trafikkontoret kommer att sätta upp lappar om detta på träden i allén, men även informera i lokalpressen. Tjänstgörande ersättaren Magnus Lingen (s) lade till att detta gäller även träden utanför Oscars kyrka mot gatan.

Seminarium om verksamhetsplan 2008

Göran Månsson påminde om seminariet för nämnden då förvaltningens olika verksamheter presenterar förslag till verksamhetsplan och tankar inför 2008. Tid: torsdagen den 29 november 2007 kl 18.00-21.00 i Garnisonen, plan 6, lokal Sture/Linné.

Chat med medborgarna

Torsdagen den 6 december 2007 kl 19.30 - 21.00, direkt efter extra nämndsammanträdet, ges östermalmsborna möjlighet att chatta med stadsdelsnämnden. Deltagande politiker från nämnden är ordförande Helena Bonnier (m), vice ordförande Rolf Lindell (s), ledamöterna Gunilla Gustafsson (fp), Marion Sundqvist (mp), Berit Bornecrantz Dias (v) samt Johan Sjölin (m) som ersätter Susanna Alm (kd) som har anmält förhinder.

Vägverket informerar

Frågestunden för allmänheten den 18 december inleds med information av Vägverket om vad som är på gång då det gäller trafik och vägbyggen.

§24 Skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell (s) m fl om ”programområdet Barn och Ungdom”

2007-979-009

Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) överlämnade en skrivelse med förslag att ”förvaltningen ges i uppdrag att återkomma med förslag till nämnden hur det beräknade överskottet för programområdet Barn och Ungdom kan användas.”

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§25 Skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell (s) m fl om egenregianbud

2007-980-009

Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) överlämnade en skrivelse med förslag att

att förvaltningen ges i uppdrag att bl a ”redovisa om några sakskäl talar mot att egenregianbud utarbetas vid upphandling.”

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§26 Övriga frågor

Brand i flerfamiljshus på Forskarbacken

På fråga från ledamoten Birgit Marklund Beijer (s) uppgav Inger Outzén, chef för Socialtjänsten, att inget ingripande från Socialtjänsten behövdes i samband med brand i flerfamiljshus på Forskarbacken 10 på Lappkärrsberget i förra veckan. De boende som behövde evakueras inför natten fick hjälp av fastighetsägaren eller ordnades privat.

Kulturskolan och ungdomarnas fritid

Ledamoten Marion Sundqvist (mp) framför att det behövs en stor satsning på Kulturskolan genom att erbjuda funktionella lokaler för dess verksamhet i stadsdelen.

Ledamoten Johan Sjölin (m) framför att han tillskrivit skolborgarrådet Lotta Edholm (fp) om att kunna använda skolornas gymnastiksalar för ungdomsverksamhet på kvällarna.

Rapport från deltagande i utbildning

Ersättaren Erik Hagström (m) rapporterade från seminariet ”Att styra eller styras av massmedia ” som han deltog i tillsammans med ledamoten Berit Bornecrantz Dias (v) den 8 november 2007.

Nedläggning av skola

På fråga från vice ordförande Rolf Lindell (s) meddelade stadsdelsdirektör Göran Månsson att han fått besked från Tomas Persson, chef för utbildningsförvaltningen, att det inte är aktuellt att lägga ned Hjorthagens skola.

Rio förtroenderåd

Ordförande Helena Bonnier (m), vice ordförande Rolf Lindell (s) och tjänstgörande ersättaren Magnus Lingen (s) rapporterade från ett möte i förtroenderådet på Rio vård- och omsorgsboende. Det rapporterades att verksamheten flyter på utan större problem och frågor kring mathållningen över julhelgerna då restaurangen är stängd, växeln, postutdelning, önskan om telefon och kaffeautomat i receptionen hade diskuterats.