Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-03-13

Sammanträde 2008-03-13

Datum
Klockan
19.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden för allmänheten inleds kl 18.00 med information
om aktuella ungdomsfrågor. Läs mer...
Förhinder att närvara vid sammanträdet anmäles till nämndsekreteraren Anne-Marie Hemphälä tel: 508 10 034,
e-post: anne-marie.hemphala@ostermalm.stockholm.se eller
registrator Ylwa Björkquist, tel: 508 10 037 e-post: registrator@ostermalm.stockholm.se. Fax: 508 10 099

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

2 § socialtjänstlagen av socialpsykiatrin i Östermalms stadsdelsförvaltning.

Remissärenden

2 Svar på remiss från kommunstyrelsen om införande av valfrihetssystem inom omsorgen enligt LSS och SoL om personer med funktionsnedsättning.

3 Svar på remiss från kommunstyrelsen av motion av Ann-Margrethe Livh (v) m fl om en bilfri innerstad. Dnr 2007-1089-307.

4 Yttrande till tillståndsenheten angående alkoholservering på restaurang Lejonbacken, Allmänna Gränd 4. Dnr 2007-1053-621.

5 Yttrande till tillståndsenheten angående alkoholservering på restaurang Harpawiljongen, Fiskartorpsvägen 29. Dnr 2008-121-507.

6 Yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län med anledning av genomförd tillsyn av Linnégårdens vård- och omsorgsboende . Dnr 2008-108-502.

7 Yttrande till länsrätten i Stockholms län angående laglighetsprövning enligt kommunallagen. Dnr 2008-111-503.

Svar på skrivelser

8 Svar på skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell (s) m fl. Dnr 2007-877-009.

Anmälningsärenden

9 Anmälan av månadsrapport februari 2008. Dnr 2008-183-101.

10 Anmälan av enheternas vid Östermalms stadsdelsnämnd verksamhetsberättelser 2007.

11 A Anmälan av Äldreomsorgsinspektörernas årsrapport för 2008 - en sammanfattning från granskningen 2007.

12 Anmälan av Länsstyrelsens i Stockholms län beslut om tillstånd för Immanuelskyrkan Vård AB att bedriva enskild verksamhet vid Löjnantsgården, Löjtnantsgatan 8 b.

13 Anmälan av Länsstyrelsens i Stockholms län beslut att inte inleda tillsyn enligt 13 kap

14 Anmälan av Länsstyrelsens i Stockholms län beslut att avslå ansökan om ändring av tillstånd för Röda korsets sjukhus, Brinellvägen 2.

15 Anmälan av protokoll 2008-03-03 från pensionärsrådet på Östermalm.

16 Anmälan av promemoria 2008-03-13 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

17 Anmälan av promemoria 2008-03-13 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

18 Information från stadsdelsdirektören.

Slutet sammanträde

20 Förfrågningsunderlag för upphandling av verksamhetsdriften av Gärdets gruppbostäder och dagliga verksamhet samt stöd i eget boende.

Dnr 2007-951-125.
Omedelbar justering

21 Förfrågningsunderlag för upphandling av bemanningstjänster för pedagogiska verksamheter inom Stockholms stad.

22 Avskrivning av fordringar i bokföringen.

23 Anmälan av delegationsbeslut.

24 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken.

25 Anmälan av protokoll 2008-03-06 från sociala delegationen.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (112 kb)

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Ordförande Helena Bonnier (m) och vice ordförande Rolf Lindell (s) uppdras att justera dagens protokoll.

 2. Protokollet justeras den 18 mars 2008.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den 14 februari justerades den 20 februari 2008.

§2 Svar på remiss från kommunstyrelsen om införande av valfrihetssystem inom omsorgen enligt LSS och SoL om personer med funktionsnedsättning

2008-117-006

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-02-29 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen angående förslag på valfrihetssystem för en rad insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) med införande 2009-07-01.

Under överläggning i ärendet yrkade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) i första hand på bordläggning av ärendet och i andra hand på avslag på valfrihets-systemet i de delar som rör s.k. avknoppning.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordförande ställde först proposition på vice ordförande Rolf Lindells (s) m fl yrkande om bordläggning mot att avgöra ärendet idag och fann att bordläggningsyrkandet avslagits.

Votering begärdes och verkställdes.

Följande voteringsordning fastställdes; den som önskar avgöra ärendet idag röstar ja; den som stöder vice ordförande Rolf Lindells (s) m fl bordläggningsyrkande röstar nej.

Ja-röster avgavs av Susanna Alm (kd), Helena Bonnier (m), Jörgen Eriksson (fp), Lotta Juul Martin-Löf (m), Pia Helleday (m), Johanna Sjö (m) och Johan Sjölin (m).

Nej-röster avgavs av Berit Bornecrantz Dias (v), Rolf Lindell (s), Magnus Lingen (s), Birgit Marklund Beijer (s), Berit Nyberg (s) och Marion Sundqvist (mp).

Nämnden hade sålunda beslutat med sju röster mot sex att avgöra ärendet idag.

Ordförande ställde därefter förvaltningens förslag mot vice ordförande Rolf Lindells (s) m fl andrahandsyrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommun-styrelsen som svar på remissen.

Protokollsanteckning. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) reserverade sig mot beslutet att avgöra ärendet idag och anmälde följande protokollsanteckning:

Det är god politisk sed att medge bordläggning i syfte att inhämta kompletterande information innan ett ärende avgörs. I ärendet saknas information om vad det lokala handikapprådet (LHR) anser om förslaget till nytt s.k. valfrihetssystem inom omsorgen enligt SoL och LSS. Vi ser det som ett utslag av maktfullkomlighet från majoritetens sida att förvägra oss bordläggning i denna fråga liksom en nedvärdering av LHR:s betydelse som rådgivande instans till nämnden.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att avslå förslaget i de delar som rör s.k. avknoppning men nämnden ser gärna i övrigt att valfriheten ökar inom omsorgen om personer med
funktionsnedsättning. Vi förutsätter att valfriheten för brukarna vid
konkurrensutsättning också gäller möjligheten att välja ett kommunalt alternativ. Väl fungerande kommunala verksamheter ska inte upphandlas.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande; enligt förslaget eftersträvas att genom privata entreprenörer och avknoppningar inom befintlig administration skapa en ”marknad” för den enskilde med biståndsbeslut att välja inom dock utan att kostnaderna totalt sett får öka.

Vi ställer oss tveksamma till att ett sådant system i verkligheten kan drivas med samma kostnader som nu. Tvärtom kan en sådan konstlad marknad leda till fördyringar och svårigheter till överblick. Risk finns för att ”utbudet” blir enkelriktat, dvs. att med samma ”peng” erbjuds samma service av skilda entreprenörer. Många brukare väljer kanske efter ett geografiskt perspektiv och varje enhet riskerar då att upptas av brukare med mycket skiftande behov med stor individuell anpassning som följd. För de svårast handikappade tvivlar vi på att en sådan marknad över huvud taget kan fungera. Till det kan fogas att det idag helt saknas entreprenader inom socialpsykiatrin.

Vi saknar remissvar från det lokala handikapprådets ledamöter. Vad gäller verksamheter inom socialpsykiatri och för dementa och äldre är förändringar förenade med stora risker innebärande att människor i behov av mycket stöd i sin dagliga tillvaro är särskilt sköra.

§3 Svar på remiss från kommunstyrelsen av motion om en bilfri innerstad

2007-1089-307

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-02-20 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen av motion av Ann-Margarethe Livh (v) m fl om en bilfri innerstad.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

2. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande; projektet bilfri innerstad genomförs i flera länder och i ett stort antal städer. Stockholm borde kunna ta ett aktivt initiativ i denna fråga.

När det gäller vår egen stadsdel är det bra att vår förvaltning ser positivt på förslaget och att man verkar för att Norra Djurgårdsstaden får miljöprofilering.

Vad vi efterlyser är ytterligare idéer och förslag på vad vi, i vår stadsdel, kan göra så att en miljövänligare och mindre trafikerad innerstad kan förverkligas.

Ett bra sätt vore att förvaltningen vid lämplig tidpunkt återkommer med förslag på strategiska och andra insatser i linje med motionens bakomliggande ambitioner.

§4 Yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på restaurang Lejonbacken

2007-1053-621

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-02-01 med förslag till yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på restaurang Lejonbacken, Allmänna Gränd 4, 115 21 Stockholm (Sot dnr 20-2007-04051).

Under överläggning i ärendet framlade ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten Marion Sundqvists (mp) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. 1. Restaurang Lejonbacken AB, Allmänna Gränd 4, 115 21 Stockholm, bör utifrån en social bedömning beviljas tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten klockan 11.00 – 03.00 inne i restaurang Lejonbacken och på uteserveringen kl 11.00 – 01.00.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till tillståndsenheten.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta att serveringstillståndet bör anpassas efter Gröna Lunds öppettider: vardagar kl 22:00 och helger kl 23:00 då det finns bostadshus i området samt

att därutöver framföra följande:

Det finns, vad gäller alkoholproblem, ett samband mellan tillgänglighet och konsumtionsnivå. Med stigande konsumtion, vilket vi har levt med i många år nu, ökar också den grupp som missbrukar alkohol och negativa folkhälsoeffekter uppstår. Det behövs en helhetsbild av hur många alkoholtillstånd som finns i ifrågavarande stadsdelar och var förvaltningen anser att den lämpliga avvägningen mellan tillgänglighet respektive prevention bör sättas. Man kan inte besluta om utskänkningstillstånd utan att förankra besluten i en aktiv och förebyggande alkoholpolitik. Var ligger brytpunkten mellan tillgänglighet (ökad utskänkning) och en aktiv preventiv alkoholpolitik?

Tillståndet bör beviljas endast efter beaktande av hur tätfrekventerat området är av utskänkningstillstånd. Det finns inget sådant underlag i handlingen.

Vi föreslår att yttranden i ärenden gällande alkoholtillstånd i fortsättningen kompletteras med en översiktsbild av frekvensen av alkoholtillstånd i området.

§5 Yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på restaurang Harpawiljongen

2008-121-507

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-02-18 med förslag till yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på restaurang Harpawiljongen, Fiskartorpsvägen 29, 114 33 Stockholm (Sot dnr 01-2008-00411).

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Harpawiljongen Handelsbolag, Box 55593, 102 04 Stockholm, bör utifrån en social bedömning beviljas tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten klockan 11.00 – 22.00 inom- och utomhus på restaurang Harpawiljongen.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till tillståndsenheten.

§6 Yttrande till länsstyrelsen angående tillsyn av Linnégårdens vård- och omsorgsboende

2008-108-502

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-02-22 med förslag till yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län (Beteckning 7010-2008-5214) då länsstyrelsen begärt att nämnden beskriver åtgärder och tidsplaner med anledning av vad som framkom vid tillsynen av Linnegårdens vård- och omsorgsboende.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sin redovisning till Länsstyrelsen i Stockholms län.

§7 Yttrande till länsrätten angående laglighetsprövning enligt kommunallagen

2008-111-503

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-03-04 med förslag till yttrande till Länsrätten i Stockholms län (Mål nr 24129-07) angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av stadsdelsnämndens beslut att anse en skrivelse besvarad med förvaltningens tjänsteutlåtande.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till Länsrätten i Stockholms län och yrkar att överklagandet avslås.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§8 Svar på skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell (s) m fl angående en ”Nationalstadsparkens dag”

2007-877-009

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-03-04 med förslag till svar på skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) om att ”verka för en Nationalstadsparkens dag!”

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande; det är glädjande att Länsstyrelsen ställer sig positiv till att hantera frågan om att införa en ”Nationalstadsparkens dag”. Vi hoppas att det ger konkret resultat.

Men vi skulle vilja att vår egen förvaltning inte bara ställer ”sig positiv till att medverka som lokal referens” utan att den också aktivt verkar för förverkligandet av en ”Nationalstadsparkens dag”.

Det vore också trevligt om även den borgerliga alliansen stödjer idén och att vi gemensamt kunde se fram mot ett preliminärt datum för den första festdagen.

§9 Anmälan av månadsrapport februari 2008

2008-183-101

Anmäldes förvaltningens månadsrapport per den 29 februari 2008.

Stadsdelsnämndens beslut

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§10 Anmälan av enheternas verksamhetsberättelser 2007

2008-78-100

Anmäldes verksamhetsberättelserna för år 2007 för enheterna inom programområdena Barn och Ungdom, Socialtjänst och Äldreomsorg samt för Parkmiljögruppen norra innerstaden.

Stadsdelsnämndens beslut

Enheternas verksamhetsberättelser för år 2007 läggs till handlingarna.

§11 Anmälan av förvaltningens svar till länsstyrelsen om tillsynsplan 2008 för enskild verksamhet

2007-1068-506

Anmäldes förvaltningens svar på Länsstyrelsens i Stockholms län begäran 2007-12-17 (beteckning 7012-07-11451) om tillsynsplan år 2008 för enskild verksamhet med inriktning barn, ungdom och familj samt vuxna. Verksamhet för vilken tillstånd krävs enligt 7 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) står under löpande tillsyn av socialnämnden i den kommun där verksamheten är belägen enligt bestämmelserna i 13 kap 5 § SoL.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§12 Anmälan av Äldreomsorgsinspektörernas årsrapport 2008

2008-201-602

Anmäldes Äldreomsorgsinspektörernas årsrapport för 2008 – en sammanfattning från granskningen 2007.

Mot bakgrund av vad som framkommer av äldreomsorgsinspektörernas rapport framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag att lägga rapporten till handlingarna.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Äldreomsorgsinspektörernas årsrapport för 2008 läggs till handlingarna.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att mot bakgrund av äldreomsorgsinspektörernas rapport beslutar nämnden att upphandlingen av de verksamheter som drivs i stadsdelsförvaltningens regi och som lyfts fram som goda exempel i rapporten ska avbrytas.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) enligt följande; äldreomsorgsinspektörernas årsrapport för 2008 är en intressant läsning som belyser äldreomsorgen ur flera aspekter.

I rapporten framhåller inspektörerna vikten av att de äldre och deras anhöriga kan utveckla trygga och väl fungerande relationer till personalen, för att de ska kunna lita på att behovet av vård, omsorg och service tillgodoses på ett sätt som de är vana vid. För att det ska fungera framhålls vikten av att personal-omsättningen hålls inom rimliga gränser, och att personalen besitter en professionalism som medför att de kan möte de äldre på deras villkor.

Bland de 13 goda exempel, varav 11 drivs i kommunal regi, som lyfts fram i rapporten är 4 belägna inom Östermalm.

Den omställning som en helt ny organisation och drift medför påverkar oundvikligen förhållandena för såväl boende som personal och riskerar att skapa otrygghet bland de boende och deras anhöriga. På sikt kan förändringar vara nödvändiga inom alla verksamhetsområden, men att förändra för förändringens skull medför sällan något positivt.

Vi vänder oss bestämt emot att den borgliga majoriteten på grund av ideologiska principer riskerar att väl fungerande verksamheter för äldre slås sönder. Det är vår bestämda uppfattning att de verksamheter inom Östermalm som äldreomsorgsinspektörerna lyfter fram som goda exempel även fortsättningsvis skall drivas i egen regi.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Marion Sundqvist (mp) enligt följande; Dianagårdens äldreboende är ett av de boenden som inspektörerna lyfter fram som ett mycket bra äldreboende. Det är ”mitt” äldreboende, och jag instämmer i berömmet. Det är för mig upprörande att detta boende utsätts för upphandling. Vi borde låta Dianagården fortsätta sin utmärkta verksamhet sådan den är nu, och i kommunal regi.

Vi borde vara stolta över Dianagården!

Jag anser att väl fungerande kommunala verksamheter inte ska utsättas för upphandling.

Verksamheter som fungerar mindre bra, kan man förnya och förbättra genom detta förfaringssätt. Det finns så mycket i vårt samhälle som inte fungerar, så mycket som vi kan åtgärda och förbättra. Där ska vi sätta in våra resurser och vår energi! Men allt som fungerar bra ska vi inte röra, utan låta vara. Det är slöseri med resurser och nervkraft med alla dessa konkurrensutsättningar och upphandlingar.

Avbryt upphandlingen av Dianagården!

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande; i äldreomsorgsinspektörernas årsrapport för 2008 vill man hålla fram 13 goda exempel på mycket väl fungerande äldreomsorg inom Stockholms stad. Elva av dessa exempel är kommunalt drivna verksamheter och endast två drivs privat.

Man visar t ex på att i de verksamheter där man har nöjda brukare förutsätts det att arbetet kan ske utan tidspress, att bemanningen är hög och att verksamhetschefen för att kunna få en god insyn och för sin planering måste ges tid att delta i vården och inte enbart hinna ägna sig åt administration.

En verksamhet som drivs med ett ekonomiskt vinstkrav inser man lätt har naturliga svårigheter att på samma gång tillgodose de kvalitetskrav som inspektörerna anser obligatoriskt att ställa. Därför kan man dra slutsatsen att, med få undantag, i princip all äldreomsorg bör drivas kommunalt.

§13 Anmälan av länsstyrelsens beslut om tillstånd att bedriva enskild verksamhet

2008-95-502

Anmäldes Länsstyrelsens i Stockholms län beslut 2008-01-25

(Beteckning 7021-07-95324) att med stöd av 7 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) bevilja tillstånd för Immanuelskyrkan Vård AB att bedriva enskild verksamhet vid Löjtnantsgården, Löjtnantsgatan 8 b för äldre personer med demenssjukdom och/eller äldre personer i behov av service och omvårdnad.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§14 Anmälan av länsstyrelsens beslut om tillsyn av socialpsykiatrin i Östermalms stadsdelsförvaltning

2007-682-022

Anmäldes Länsstyrelsens i Stockholms län beslut 2008-02-15 (Beteckning 7011-07-51159) att inte inleda tillsyn enligt 13 kap 2 § socialtjänstlagen (SoL) av socialpsykiatrin i Östermalms stadsdelsförvaltning.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§15 Anmälan av länsstyrelsens beslut om ändring av tillstånd för Röda korsets sjukhus

2007-571-559

Anmäldes för kännedom Länsstyrelsens i Stockholms län beslut

2008-02-11 (Beteckning 7021-07-116244) att inte godkänna ansökan från Stiftelsen Röda korset om ändring av tillstånd för Röda korsets sjukhus.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§18 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2008-03-13 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Stadsdelsnämndens ledamöter har fått en inbjudan till en konferens om Nationalstadsparken den 28 mars 2008 till en kostnad av 300 kronor. Nämnden beslöt att de nämndledamöter som önskar delta anmäler sig själva och meddelar nämnd- sekreteraren som ombesörjer att konferensavgiften betalas in.

2. Anmälan läggs i övrigt till handlingarna.

§19 Förfrågningsunderlag för upphandling av driften av Gärdets gruppbostäder och dagliga verksamhet samt stöd i eget boende

2007-951-125

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-02-27 med förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av driften av Gärdets gruppbostäder och dagliga verksamhet samt stöd i eget boende.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till förfrågningsunderlag avseende driften av Gärdets gruppbostäder, dagliga verksamhet samt stöd i boende för personer i eget boende.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att avvisa förvaltningens förslag till beslut samt

att härutöver anföra följande;

En upphandling av dessa verksamheter har inte något med valfrihet att göra. Det handlar bara om en dogmatisk övertro från majoritetens sida på att en privat verksamhetsform i alla lägen är bättre än offentlig. Den tänkta valfri-heten haltar dessutom definitionsmässigt eftersom egen regi inte tillåts lägga anbud.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande; utförsäljningen drivs nu så långt att flera verksamheter inom gruppbostäder m.fl. ska säljas ut. Vi motsätter oss bestämt denna konkurrensutsättning. Ingen verklig valfrihet blir kvar, allt blir en fråga om att köpa och sälja på en marknad utan känsla för rättvisa och omsorg. Det är också synnerligen märkligt att alliansen i sin iver att privatisera utsätter de ibland sköra personerna som är i stort behov av stöd och hjälp för en ohållbar och osäker situation som en konkurrensutsättning innebär.

Den nya upphandlingspolicyn ställer inte de önskvärda krav som staden bör ha på de verksamheter som man väljer att upphandla. Det är av största vikt att nämnden ställer höga och uppföljningsbara krav vid varje upphandling.

Genom att ställa sociala krav och miljökrav vid upphandlingar kan dessa bli ett kraftfullt redskap för att driva på mot ekologisk hållbarhet och en socialt rättvis utveckling.

Bland krav som behöver skrivas in märks bland andra rätten att kontrollera de sociala villkoren och förbjuda svartarbete. Detta kan ske enligt den under förra mandatperioden testade ”Vita jobb- modellen”. Andra krav som vi anser ska ställas gäller att förebygga och motverka diskriminering samt miljökrav.

§20 Förfrågningsunderlag för upphandling av bemanningstjänster för pedagogiska verksamheter inom Stockholms stad

2008-173-103

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-02-29 med förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av bemanningstjänster för pedagogiska verksamheter inom Stockholms stad.

Upphandlingssekretess

§21 Avskrivning av fordringar i bokföringen

2008-180-100

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-03-03 med förslag till avskrivning av fordringar som inte kunnat indrivas avseende äldreomsorgsavgifter, barnomsorg, avgifter inom övriga verksamheter samt löne-fordringar.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden avskriver fordringar i enlighet med bilagd förteckning med sammanlagt 306080 kronor.

§22 Anmälan av delegationsbeslut

2008-27-299

Anmäldes förteckning 2008-03-03 över tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelser.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§23 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-03-03 angående barnet NN.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beslutar enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken lägga ned den påbörjade faderskapsutredningen för XX dotter eftersom det visat sig omöjligt att få erforderliga upplysningar för bedömning av faderskaps-frågan.

Anvisning hur man överklagar

§24 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2008-03-06 från sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

§25 Information från stadsdelsdirektören

Anhörig- och personalträffar

Som tidigare meddelats har anhörigträffar genomförts med anledning av den förestående driftsupphandlingen av Kattrumpstullens-, Rios- och Dianagårdens vård- och omsorgsboenden. Göran Månsson och äldreomsorgschefen Marianne Snell har hållit anhörigträffarna per våningsplan. Träffarna på Kattrumpstullen och Rio är avklarade och ett våningsplan på Dianagården kvarstår.

Göran Månsson och Marianne Snell har nu inlett personalträffar som ska genomföras på berörda vård-och omsorgsboenden. Hitintills har tre personalträffar genomförts på Rio och det har inte framkommit någon större oro kring förändringarna med anledning av den pågående upphandlingen.

Loudden

Ett antal oljecisternen finns inom området Loudden invid Frihamnen, vilka innehåller flytande bränsle och gas. Dessa cisternen ska tas bort på sikt. Det är naturligtvis en stor säkerhetsrisk så länge de finns kvar, varför berörda bolag har utarbetat förslag till nya räddningsplaner som kommer att före-läggas Brand- och räddningsnämnden för beslut den 17 mars 2008.

Värtan Business Event

Ordförande Helena Bonnier (m) invigde igår Värtan Business Event som anordnats av företagargruppen för Värtan med omnejd.

Stockholms Hamn

Stockholms Hamn bjuder in nämnden för visning på plats av bl a Värtapiren som planeras att fyllas ut för att möjliggöra planerad stadsutveckling inom området. Tid den 9 april kl 16.00-18.00. Detaljerad inbjudan kommer.

Trygghetsvandring

Som tidigare meddelats genomfördes en trygghetsvandring den 6 mars med deltagare från bl a polis, fastighetsägare och förvaltningen i området kring Ryttarstadion. Syftet är att under ett kvällsbesök se över belysning, buskar m.m. Ytterligare en trygghetsvandring planeras och då på Gärdet.

§26 Skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell (s) m fl om ”behov av värdigt boende och bättre hushållning med kommunala medel”

2008-241-000

Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) överlämnade en skrivelse ”om behov av värdigt boende och bättre hushållning med kommunala medel”.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§27 Skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) om ekologisk mat på Östermalms förskolor

2008-240-000

Ledamoten Marion Sundqvist (mp) överlämnade en skrivelse med förslag till ”initiativ för att öka andelen ekologisk mat på Östermalms förskolor”. Till denna skrivelse anslöt sig vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) och ledamoten Berit Bornecrantz Dias (v).

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§28 Skrivelse från ledamoten Berit Bornecrantz Dias (v) om ”utvecklingsmedel till BALANS-projekt”

2008-242-000

Ledamoten Berit Bornecrantz Dias (v) överlämnade en skrivelse ”om ansökan av utvecklingsmedel för att starta ett BALANS-projekt.”

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.