Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-10-23

Sammanträde 2008-10-23

Datum
Klockan
19.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden för allmänheten inleds kl 18.00 med översiktlig redovisning av resultatet av Läs mer...drogvaneundersökningen som genomförts i Stockholms skolor samt om stadens trygghetsmätning som vände sig till alla åldrar.

Conny Carlsson, förvaltningens preventionssamordnare, och Nicklas Roth från Precens ( socialförvaltningens enhet för drog- och brottsprevention) deltar.

Förhinder att närvara vid sammanträdet anmäles till
nämndsekreteraren Anne-Marie Hemphälä tel: 508 10 034,
e-post: anne-marie.hemphala@ostermalm.stockholm.se eller
registrator Ylwa Björkquist, tel: 508 10 037 e-post: registrator@ostermalm.stockholm.se. Fax: 508 10 099

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

Beslutsärenden

2 Inriktningsärende angående nya förskolor i Norra djurgårdsstaden, HJorthagen.

3 Rättegångsfullmakt för befattningshavare vid stadsledningskontorets juridiska avdelning. Dnr 2008-797-099.

Remissärenden

4 Svar på remiss från kommunstyrelsen om motion om rökfri arbetstid för personal som arbetar med barn, äldre och människor med funktionshinder.

5 Svar på remiss från kommunstyrelsen om införande av gemensam lösning för inloggning till stadens e-tjänster. Dnr 2008-767-006.

6 Svar på remiss från kommunstyrelsen om trygghetskvitto inom äldreomsorgen till äldre som skrivs ut från vårdavdelning.

7 Yttrande till miljöförvaltningen om förslag till reviderade lokala hälsoskyddsföre-skrifter för Stockholms kommun. Dnr 2008-737-006.

7 A Yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för fastigheten Hjorten 7, Karlavägen 49.

8 Yttrande till Länsrätten i Stockholms län angående laglighetsprövning enligt kommunallagen. Dnr 2008-773-603.

9 Yttrande till Länsrätten i Stockholms län angående laglighetsprövning enligt kommunallagen. Dnr 2008-727-603.

10 Yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län om tillstånd för enskild verksamhet; LUFT utredning och behandling AB.

11 Yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län om tillstånd för enskild verksamhet; Min Omsorg.

12 Yttrande till tillståndsenheten angående alkoholservering på restaurang Hotellet, Linnégatan18. Dnr 2008-769-507.

13 Yttrande till tillståndsenheten angående alkoholservering i Husmans Deli, Östermalms Saluhall. Dnr 2008-821-507.

Svar på skrivelser

14 Svar på skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell (s) m fl. Dnr 2008-442-000.

15 Svar på skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp). Dnr 2008-776-000.

Anmälningsärenden

16 Anmälan av månadsrapport september 2008. Dnr 2008-183-101.

17 Anmälan av överenskommelse mellan Östermalms stadsdelsnämnd och RSMH angående driften av träfflokalen Lotsen, Banérgatan 54.

18 Anmälan av förvaltningens svar till Arbetsmiljöverket med anledning av inspektions-meddelande avseende Hemtjänsten Styrman, Linnégatan 61 och Hemtjänsten Kaknäs, Sandhamnsgatan 4. Dnr 2008-755-204, 2008-757-204.

19 Anmälan av förvaltningsyttrande angående anmälan enligt miljöbalken om mellanlagring av bergmassor.

20 Anmälan av Länsstyrelsens i Stockholms län beslut om stimulansbidrag - Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående, 2008.

21 Anmälan av promemoria 2008-10-23 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

22 Anmälan av promemoria 2008-10-23 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

23 Anmälan av protokoll 2008-10-08 från handikapprådet på Östermalm.

24 Anmälan av protokoll 2008-10-13 från pensionärsrådet på Östermalm.

25 Information från stadsdelsdirektören.

28 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken till Stockholms tingsrätt över ansökan om adoption.

31 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken.

32 Avskrivning av fordringar i bokföringen. Dnr 2008-787-100.

33 Anmälan av delegationsbeslut. Dnr 2008-27-299.

34 Anmälan av protokoll 2008-10-09 från sociala delegationen.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (112 kb)

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Ordförande Helena Bonnier (m) och vice ordförande Rolf Lindell (s) uppdras att justera dagens protokoll.

 2. Protokollet justeras den 29 oktober 2008.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den 18 september justerades den 24 september 2008.

§2 Inriktningsärende angående nya förskolor i Norra Djurgårdsstaden, Hjorthagen

Dnr 2008-834-400

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-10-15 med förslag till planering av nya förskolor i Norra Djurgårdsstaden, Hjorthagen.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att fullfölja planeringen av de i ärendet redovisade förskolorna i Norra Djurgårdsstaden.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak fullfölja planeringen av de i ärendet redovisade förskolorna i Norra Djurgårdsstaden samt

att härutöver framhålla att planeringen för framtida barnomsorg måste ta sikte på en minskning av barngruppernas storlek. Vi lyckades under förra mandatperioden få ner barnantalet till i genomsnitt 12 barn på småbarns avdelningar och 18 för avdelningarna med något äldre barn. Av tjänste­-
utlåtandet framgår att man f.n. planerar för 18 barn per avdelning.
Planeringen för framtida förskoleverksamhet behöver i stället inriktas på en fortsatt minskning av antalet barn per avdelning och därmed antalet barn per vuxen totalt på förskolan.

Planeringen behöver också ta fasta på behovet av väl tilltagna lekytor och att byggnader och material anpassas till ekologiska krav.

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Helena Bonnier m fl (m), leda-möterna Gunilla Gustafsson (fp) och Susanna Alm (kd) med instämmande av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande; det är angeläget att den fysiska utformningen av lokalerna innebär att det blir förhållandevis okomplicerat att ändra användningen av lokalerna från förskola till grundskola med rum för undervisning och tvärtom när behov uppstår.

§3 Rättegångsfullmakt

Dnr 2008-797-099

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-09-30 med förslag till rättegångsfullmakt för befattningshavare vid stadsledningskontorets juridiska avdelning.

Stadsdelsnämndens beslut

Rättegångsfullmakt utfärdas för stadsjuristen Catharina Gyllencreutz

samt för vice stadsjuristerna Kristina Westerlind och Agneta Widerståhl vid stadsledningskontorets juridiska avdelning.

§4 Svar på remiss från kommunstyrelsen om rökfri arbetstid

Dnr 2008-716-006

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-10-07 med förslag

till svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Stefan Nilsson (mp) om rökfri arbetstid för personal som arbetar med barn, äldre och människor med funktionsnedsättning.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

§5 Svar på remiss från kommunstyrelsen om gemensam lösning för inloggning till stadens e-tjänster

Dnr 2008-767-006

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-10-07 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om införande av gemensam lösning för inloggning till stadens e-tjänster.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som svar på remissen.

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Helena Bonnier m fl (m), leda-möterna Gunilla Gustafsson (fp) och Susanna Alm (kd) med instämmande av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande; det är av största vikt att staden får ett inloggningssystem för e-tjänster som är enhetligt samt plattforms- och datoroberoende utan att säkerheten äventyras. Brukare skall på ett enkelt sätt kunna nå lösenordsskyddad information som man har behörighet till. Det är viktigt att kunna ta del av information och göra aktiva val inom många områden.

Stadens webbsidor måste också ha en tydlig och logisk navigation och ett överskådligt system som gör att användare lätt hittar det som eftersöks. Den senaste revideringen av stadens hemsidor är ett lyft jämförelse med tidigare, men kan bli ännu bättre och tydligare.

§6 Svar på remiss från kommunstyrelsen om trygghetskvitto inom äldreomsorgen

Dnr 2008-741-006

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-10-10 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om trygghetskvitto inom äldreomsorgen till äldre som skrivs ut från vårdavdelning.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) enligt

följande; vi hoppas att systemet med s.k. trygghetskvitto kommer att falla väl ut. I likhet med vad oppositionen i äldrenämnden har framfört anser vi att även berörda utförare ska kvittera insatsen när trygghetskvittot utformas i samband med att en person skrivs ut.

§7 Yttrande till miljöförvaltningen

Dnr 2008-737-006

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-09-25 med förslag till yttrande till miljöförvaltningen om förslag till revidering av lokala hälsoskyddsföreskrifterna i Stockholms stad.

Under överläggning i ärendet framlade ordförande Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Gunilla Gustafsson (fp) och Susanna Alm (kd) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Berit Bornecrantz Dias (v) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Marion Sundqvist (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordförande ställde de fyra förslagen mot varandra och fann att eget (m) m fl yrkande bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden anför följande som svar på remissen:

Stadsdelsnämnden har inget att erinra mot förslaget till nya lokala hälsoföreskrifter i Stockholms stad.

Stadsdelsnämnden anser därutöver att det bör finnas en paragraf om hundar i hälsoföreskrifterna alternativt att ordningsföreskrifterna kompletteras. De frågor som bör regleras är följande:

- rastningsförbud av hundar på lekplatser

- förbud mot att hundar badar i plaskdammar.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag. Dock anser vi att ett eventuellt förbud mot engångsgrillar i parker måste preciseras samt att det även i fortsättningen måste vara möjligt att tvätta sin bil på radhus- eller villatomten såvida tomten inte ligger inom ett vatten- skyddsområde.

Reservation. Ledamoten Berit Bornecrantz Dias (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att bifalla förvaltningens förslag med följande tillägg under 2 § Djurhållning:

Ordningsföreskrifterna kompletteras med en regel om att det råder rastningsförbud utanför gångvägar i parker.

Reservation. Ledamoten Marion Sundqvist (mp) reserverade sig mot
nämnden beslut enligt följande; jag reserverar mig mot nämndens beslut då jag yrkade bifall till förvaltningens förslag.

§8 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för fastigheten Hjorten 7

Dnr 2008-710-300

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-10-14 med förslag till yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för fastigheten Hjorten 7, Karlavägen 49. (S-Dp 2007-36910-54).

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden överlämnar och åberopar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till stadsbyggnadskontoret.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§10 Yttrande till Länsrätten i Stockholms län angående laglighetsprövning enligt kommunallagen

Dnr 2008-727-603

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-10-13 med förslag till yttrande till Länsrätten i Stockholms län (Målnr 17314-08) angående överklagande av Östermalms stadsdelsförvaltnings handläggning av ett medborgarförslag.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden överlämnar och åberopar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till Länsrätten i Stockholms län.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§11 Yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län om tillstånd för enskild verksamhet; LUFT utredning och behandling AB

Dnr 2008-598-500

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-09-23 med förslag till yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län (beteckning 7021-2008-52657) med anledning av en ansökan från LUFT utredning och behandling AB om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt 7 kap 1 § socialtjänstlagen.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden överlämnar och åberopar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län.

§12 Yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län om tillstånd för enskild verksamhet; Min Omsorg

Dnr 2008-696-603

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-09-26 med förslag till yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län (beteckning 7022-2008-66788) med anledning av en ansökan från Min Omsorg om tillstånd att bedriva

enskild verksamhet enligt 23 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden tillstyrker ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt 23 § LSS under förutsättning att

- lokalerna är handikappanpassade då verksamheten startar samt
- att korttidstillsyn kan erbjudas vid behov även under juli månad.

2. Nämnden överlämnar och åberopar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län.

§13 Yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på restaurang Hotellet

Dnr 2008-769-507

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-09-16 med förslag till yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering i restaurang Hotellet, Linnégatan 18, 114 47 Stockholm (SotN dnr 05-2008-03345).

Under överläggning i ärendet framlade ordförande Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Gunilla Gustafsson (fp) och Susanna Alm (kd) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Till detta förslag anslöt sig vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit

Bornecrantz Dias (v).

Ordförande ställde proposition på eget (m) m fl yrkande och fann det antaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Hotellet A W AB, Linnégatan 18, 114 47 Stockholm bör utifrån en social bedömning beviljas tillstånd att inomhus på restaurang Hotellet, till allmänheten få servera starköl, vin och spritdrycker kl. 11.00-01.00 enligt tidigare beslut samt beviljas serveringstillstånd inomhus av starköl, vin och spritdrycker kl 11.00 – 03.00 för events och beställningar.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till tillståndsenheten.

§14 Yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering i Husmans Deli

Dnr 2008-821-507

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-10-03 med förslag till yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering i Husmans Deli, Östermalsm Saluhall, 114 39 Stockholm (Sot dnr 01-2008-03638).

Stadsdelsnämndens beslut

 1. 1. Husmans Deli Östermalmshallen Sthlm AB, Östermalms Saluhall, 114 39 Stockholm, bör utifrån en social bedömning beviljas tillstånd att inomhus på Husmans Deli till allmänheten få servera starköl och vin klockan 11.00 - 18.30.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till tillståndsenheten.

§15 Svar på skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell (s) m fl om ”Östermalmsandan”

Dnr 2008-442-000

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-10-07 med förslag till svar på skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) om ”Östermalmsandan – vi bryr oss.”

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

§16 Svar på skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) om elförbrukning

Dnr 2008-776-000

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-10-09 med förslag till svar på skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) om elförbrukningen i förvaltningens lokaler.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

§17 Anmälan av månadsrapport september 2008

Dnr 2008-183-101

Anmäldes förvaltningens månadsrapport per den 30 september 2008.

Stadsdelsnämndens beslut

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§18 Anmälan av överenskommelse

Dnr 2008-544-104

Anmäldes överenskommelse mellan Stockholms stad genom Östermalms stadsdelsnämnd och förvaltning och Riksförbundet för Social och Mental

Hälsa (RSMH) i enlighet med stadsdelsnämndens beslut 2008-06-12 om föreningsbidrag för verksamhet vid träfflokal Lotsen, Banérgatan 54.

Stadsdelsnämndens beslut

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande; Lotsen har under lång tid haft stor betydelse för socialpsykiatrin i vår stadsdel och som träffpunkt för många människor. Strax efter alliansens makttillträde visade det sig att nämndens moderater och andra borgerliga partier ville konkurrensutsätta denna speciella verksamhet, långt från allt vad marknad heter.

Vi avvisade självfallet redan från början en sådan intention. Borgarna förstod så småningom att det inte var lämpligt att genomföra konkurrensutsättningen. Däremot påbörjade man utan sedvanligt samarbete och dialog inom nämnden en planering för såväl flytt som förändring av själva konceptet bakom Lotsen. Besluten fick en kuppartad karaktär för såväl opposition, det lokala handikapprådet, brukare och personal.

S, mp och v har av dessa skäl inte deltagit i denna beslutsprocess. Majoriteten har använt förvaltningen till att hålla inne med väsentlig information och lagt fram förslag med omfattande ekonomiska konsekvenser utan sedvanlig öppen beredning.

Nu är flytten och en förändring av verksamheten genomförd. Vi kommer i fortsättningen att noga följa utvecklingen. Särskilt viktigt är, som vi ser det, att bevaka att den viktiga funktionen som social träffpunkt får en livaktig plats i det nya Lotsen-konceptet.

§19 Anmälan av svar till Arbetsmiljöverket

Dnr 2008-755-204, 2008-757-204

Anmäldes förvaltningens svar daterat september 2008 till Arbetsmiljöverket med anledning av inspektionsmeddelande (AIST 2008/32676) avseende Hemtjänsten Styrman, Linnégatan 61 och Hemtjänsten Kaknäs, Sandhamns-gatan 4 (AIST 32000).

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan godkänns och läggs till handlingarna.

§20 Anmälan av yttrande enligt miljöbalken

Dnr 2008-798-006

Anmäldes förvaltningens svar 2008-10-08 på remiss från miljöförvaltningen angående anmälan enligt miljöbalken om mellanlagring av bergmassor.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan godkänns och läggs till handlingarna.

§21 Anmälan av länsstyrelsens beslut om stimulansbidrag

Dnr 2008-244-504

Anmäldes Länsstyrelsens i Stockholms län beslut 2008-09-16 om stimulans-bidrag – förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008.

Länsstyrelsen beviljar 435000 kronor i stimulansbidrag för del av tjänst projektledning, kurator, frivilligsamordnare, anhörigkonsulent samt del av utbildningskostnader.

Länsstyrelsen beviljar vidare Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm 115000 kronor i stimulansbidrag för utbildning av avlösare, kursmaterial etc.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan godkänns och läggs till handlingarna.

§23 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2008-10-23 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Ersättaren Thomas Linn (m) anmäls till föreläsningen ”Att vara ung och adopterad – Är det något särskilt med det?” (kurs 1).

 2. Anmälan läggs i övrigt till handlingarna.

§26 Yttrande till Stockholms tingsrätt enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB) över ansökan om adoption

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-09-16 angående
makarna XX och YY, då Stockholms tingsrätt (Mål nr xx -08) begärt stadsdelsnämndens yttrande avseende ansökan om adoption av NN.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden överlämnar och åberopar denna utredning som sitt yttrande till Stockholms tingsrätt.

 2. Nämnden tillstyrker den sökta adoptionen eftersom den synes vara synes vara till fördel för NN.

§27 Yttrande till Stockholms tingsrätt enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB) över ansökan om adoption

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-09-10 angående makarna XX och YY, då Stockholms tingsrätt (Mål nr Ä xx-08) begärt stadsdelsnämndens yttrande avseende ansökan om adoption av NN.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden överlämnar och åberopar denna utredning som sitt yttrande till Stockholms tingsrätt.

 2. Nämnden anför att adoptionen synes vara till fördel för NN.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§30 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-10-14 angående barnet NN.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beslutar enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken lägga ned den påbörjade faderskapsutredningen för XX son eftersom det visat sig omöjligt att få erforderliga upplysningar för bedömning av faderskaps-frågan för NN.

Anvisning hur man överklagar

§31 Avskrivning av fordringar i bokföringen

Dnr 2008-787-100

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-10-13 med förslag till avskrivning av fordringar i bokföringen.

Stadsdelsnämndens beslut

Fordringar i bilagd förteckning avskrivs med sammanlagt 335 394 kronor.

§32 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2008-27-299

Anmäldes förteckning 2008-10-14 över tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelser.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Förvaltningen lämnade skriftlig information med hänvisning till stadsdelsnämndens beslut 2008-09-18 § 15 att uppdra åt förvaltningen att återkomma med ytterligare information i ärendena under punkterna 1 och 3-8.

 2. Anmälan läggs till handlingarna.

§33 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2008-10-09 från sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

§34 Information från stadsdelsdirektören

Preventionscentrum

Göran Månsson meddelade att han tillsammans med ordförande Helena Bonnier (m), vice ordförande Rolf Lindell (s), ordförande respektive vice ordförande i sociala delegationen Lotta Juul Martin-Löf (m) och Birgit Marklund Beijer (s) tisdagen den 21 oktober 2008 deltog i ett möte med Björn Fries, chef för Preventionscentrum, som handlade om ungdomar, alkoholvanor och aktuell forskning.

Hjorthagens ungdomsgård

Göran Månsson har tillsammans med Mats Claesson, chef för Barn och Ungdom, besökt Hjorthagens ungdomsgård och samtalat med ordförande för föreningen Gunnar Hörnfeldt om verksamheten.

Samarbete med landstinget

Tisdagen den 21 oktober deltog Göran Månsson, ordförande Helena Bonnier (m), vice ordförande Rolf Lindell (s) och äldreomsorgschef Marianne Snell i en återkommande träff mellan presidierna i inner-stadens stadsdelsnämnder och sjukvårdsstyrelsen för Stockholms stad och Ekerö kommun då tillfälle ges att informera om och diskutera gemensamma frågor.

Trygghetsvandring

Brottsförebyggande rådet hade redan i mars vid trygghetsvandringen runt Ryttarstadion beslutat att upprepa trygghetsvandringen till hösten. Syftet är att förvaltningen tillsammans med bl a närpolis och fastighetsägare göra ett kvällsbesök på en plats för att se över belysning, buskar m.m. Trygghetsvandringen utgick denna gång från Tessinparken upp genom Gärdet.

Seminarium om verksamhetsplan 2009

Göran Månsson påminde om seminariet för nämnden då förvaltningens olika verksamheter presenterar förslag till verksamhetsplan och tankar inför 2009. Tid: tisdagen den 11 november 2008 kl 18.00-21.00 i Garnisonen, plan 5, lokal ”Femman”.

Chat med medborgarna

Torsdagen den 20 november 2008 kl 19.30 - 21.00, direkt efter nämndsammanträdet, ges östermalmsborna möjlighet att chatta med stadsdelsnämnden. Deltagande politiker från nämnden är ordförande Helena Bonnier (m), vice ordförande Rolf Lindell (s), ledamöterna Gunilla Gustafsson (fp), Susanna Alm (kd), Marion Sundqvist (mp), Berit Bornecrantz Dias (v) samt ytterligare en ledamot från (m) och (s).

§35 Övriga frågor

Lotsen

Ordförande Helena Bonnier (m) rapporterade kort från tisdagens invigning av träfflokalen Lotsen. Ansvarig för verksamheten från RSMH är Annika Boustedt och hon välkomnar alla i nämnden ett studiebesök på Lotsen. Det är dock angeläget att man dessförinnan kontaktar Annika och kommer överens om lämplig dag och tid. Annika Boustedt träffas per telefon på Lotsen varje onsdag.

Nybrogatan

Ledamoten Marion Sundqvist (mp) påpekade att Nybrogatan aldrig blir iordningsställd som den gågata som det var tänkt. Nämnden beslöt att ord-förande Helena Bonnier (m) och vice ordförande Rolf Lindell (s) kontaktar Anders Lindgren och Magnus Björkman vid Parkmiljögruppen, Norra innerstaden, för bakgrundsinformation och därefter överlämnar en skrivelse till trafikkontoret i denna fråga. Ledamoten Datevig Mardirossian Lönn (m) bevakar ärendet som ersättare i trafik- och renhållningsnämnden.

Skateboard-ramp

På fråga från ledamoten Marion Sundqvist (mp) om skötseln av skateboard-rampen i Fiskartorpet uppgav ordförande Helena Bonnier (m) att rampen är i privat ägo.

Rio servicehus

Marianne Snell, chef för äldreomsorgen, besvarade fråga från ledamoten Marion Sundqvist (mp) om en artikel om Rio servicehus i lokaltidningen Mitt i Östermalm.

Kvällsaktiviteter för ungdomar

Ledamoten Birgit Marklund Beijer (s) efterfrågade de kvällsaktiviteter på fredagarna för ungdomar som anordnades av Engelbrektsskolan på fritidshemmet Åminnevägen. Mats Claesson, chef för Barn och Ungdom, uppgav att detta numera ligger i ”malpåse” då det idag inte finns underlag att anordna dessa aktiviteter.

Ungdomsråd

På fråga från ledamoten Birgit Marklund Beijer (s) uppgav Mats Claesson att det inte finns något ungdomsråd och inte heller någon efterfrågan.

Stockholmsenkäten

Ledamoten Johan Lundberg (s) efterlyste en handlingsplan med anledning av den alarmerande information om ungdomarnas alkoholvanor som gavs av Conny Carlsson, preventionssamordnare, vid inledningen av dagens nämndsammanträde. Stadsdelsdirektör Göran Månsson uppgav att förvaltningen kommer att lägga stor vikt vid denna information inför arbetet med verksamhetsplan 2009.

Linnégården

Ordförande Helena Bonnier (m) informerade från gårdagens besök på Linnégårdens vård- och omsorgsboende. Polis, brandförsvar, matleverantör, läkare m fl informerade om sin verksamhet.

Rapport från deltagande i utbildning

Ersättaren Ulla-Liza Blom (s) rapporterade från konferensen ”Onödig ohälsa – hälsa hos personer med funktionsnedsättning som hon deltog i den 9 oktober 2008.

Personalfest

Helena Bonnier (m) och Rolf Lindell (s) rapporterade kort från förvaltningens personalfest i Blå Hallen den 15 oktober. Ordförande och vice ord-förande deltog i inledningen med att hälsa alla välkomna, tackade för utfört arbete under året inom de olika verksamheterna samt önskade att personalen skulle få en trevlig kväll tillsammans. Göran Månsson uppgav i sin tur att det verkligen hade blivit en rolig och på alla vis lyckad festkväll!

§36 Skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell (s) m fl om information om konsten att skriva medborgarförslag”

Dnr 2008-907-000

Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Berit Bornecrantz Dias (v) och Marion Sundqvist (mp) överlämnade en skrivelse om Information om ”konsten att skriva medborgarförslag.”

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.