Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-01-22

Sammanträde 2009-01-22

Datum
Klockan
19.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden för allmänheten inleds kl 18.00 med att förvaltningen informerar om stadsbygg Läs mer...nadskontorets samrådsförslag till ny översiktsplan för Stockholm.
(ärende 6 på dagordningen)

Förhinder att närvara vid sammanträdet anmäles till
nämndsekreteraren Anne-Marie Hemphälä tel: 508 10 034,
e-post: anne-marie.hemphala@ostermalm.stockholm.se
eller registrator Ylwa Björkquist, tel: 508 10 037 e-post: registrator@ostermalm.stockholm.se.

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

3 Verksamhetsbidrag till utomstående organisation; Föreningen SPF Väntjänst på Östermalm. Dnr 2008-895-004.

4 A Delegation enligt LVM och förordnande enligt LVU. Dnr 2009-20-000.

Remissärenden

5 Svar på remiss från kommunstyrelsen om planering för boenden för äldre i Stockholms stad. Dnr 2008-913-006.

7 Yttrande till tillståndsenheten angående alkoholservering på restaurang i Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds väg 3. Dnr 2008-1088-507.

Anmälningsärenden

8 Anmälan av förvaltningens svar till Arbetsmiljöverket med anledning av inspektions-meddelande avseende Hemtjänst Östermalmstorg, Sandelsgatan 6. Dnr 2008-954-204.

9 Anmälan av stadsrevisionens rapport om kvalitetsarbete inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning - steg 2. Dnr 2008-1086-102.

10 Anmälan av promemoria 2009-01-22 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

11 Anmälan av promemoria 2009-01-22 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

12 Anmälan av protokoll 2009-01-12 från pensionärsrådet på Östermalm.

13 Information från stadsdelsdirektören.

Slutet sammanträde

15 Anmälan av protokoll 2009-01-15 från sociala delegationen.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (112 kb)

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

  1. Ordförande Helena Bonnier (m) och ledamoten Birgit Marklund Beijer (s) uppdras att justera dagens protokoll.

  2. Protokollet justeras den 28 januari 2009.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den 18 december justerades den 22 december 2008 och protokollet vid sammanträdet den 2 januari 2009 justerades samma dag.

§2 Verksamhetsbidrag till utomstående organisationer

Dnr 2008-895-004

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-12-12 med förslag till svar på ansökningar från utomstående organisationer om verksamhetsbidrag för 2009.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner fördelningen av verksamhetsbidrag för 2009
i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Marion Sundqvist (mp) enligt följande; här söker 8 pensionärsföreningar och en förening för synskadade, sammanlagt ca 4000 medlemmar, föreningsbidrag från stadsdelen. De beviljas 67 485 kr. Det är en mycket låg summa. Dessa föreningar bedriver en oerhört viktig verksamhet.

Jag anser att de riktlinjer som beslutades om för föreningsbidrag från år 2000 måste ändras. Både grundsumman på 1000 kr samt 15 kr per medlem är all-deles för lågt satt. Vad får man för 15 kr i dagsläget?

Vid stadsdelsnämndens möte i december beviljades Föreningen Föräldra-vandrare på Östermalm 173 000 kr utan att avkrävas en lika detaljerad redovisning av sin verksamhet som ovan nämnda föreningar. Jag anser att alla föreningar ska behandlas lika.

§3 Verksamhetsbidrag till utomstående organisation; Föreningen SPF Väntjänst på Östermalm

Dnr 2008-895-004

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-12-22 med förslag till svar på ansökan från Föreningen SPF Väntjänst på Östermalm om verksamhetsbidrag för 2009.

Stadsdelsnämndens beslut

Föreningen SPF Väntjänst på Östermalm erhåller 120000 kr i bidrag för år 2009.

§4 Planering av ungdomssatsning

Dnr 2009-7-700

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-01-08 med förslag till planering av ungdomssatsning.

Anna-Lena Christensson Österberg, chef för socialtjänsten och Mats Claesson, chef för Barn och Ungdom, informerade om att förvaltningen har fått möjlighet att delta i en förstudie på Preventionscentrum som komplement till ungdomssatsningen.

Under överläggning i ärendet framlade ledamöterna Birgit Marklund Beijer (s) , Per Hamnström (v) och Marion Sundqvist (mp) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten

Birgit Marklund Beijers (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner planeringen i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

Reservation. Ledamöterna Birgit Marklund Beijer (s), Per Hamnström (v) och Marion Sundqvist (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut samt

att projektet utökas till att även omfatta information och förebyggande

insatser till klasser och föräldramöten i åk 6.

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Helena Bonnier m fl (m), ledamoten Britt Westerlind (kd) och tjänstgörande ersättaren Jörgen Eriksson (fp) enligt följande; resultatet från Stockholmsenkäten visade på behovet att sätta in

förebyggande åtgärder på Östermalms högstadieskolor för att tidigt motverka den höga alkoholkonsumtionen bland elever. Den visade även på betydelsen av att förhindra användningen av tobak och droger. Detta är viktigt och åtgärder bör därför insättas skyndsamt. Det är med glädje som alliansens partier noterar det snabba agerandet från förvaltningens sida genom att nämnden redan i ett tidigt skede av det beslutade projektet får ta del av en projektplan. Vi vill inför det fortsatta arbetet med att utveckla projektet betona följande.

För uppföljningen av projektet är det viktigt att såväl projektets mål som effekter av projektet kan mätas, kommuniceras och slutsatser dras gentemot den utveckling Stockholmsenkäten visar.

För att framgångsrikt lyckas påverka ungdomars och föräldrars attityder och beteende är det viktigt att projektet talar med och inte till ungdomar. Projektet bör därför också omfatta representanter från de yngre, t.ex. Elevorganisationen eller andra ungdomsorganisationer som bedriver förebyggande arbete mot alkohol, narkotika och tobak.

Fältassistenternas rapporter visar på att föräldrars attityder gentemot ung-domars bruk av alkohol alltför mycket bygger på missriktad förståelse och låt-gå principen. Förvaltningen bör därför beakta möjligheten att även arbeta med andra förebilder än föräldrar för att förändra ungdomars attityder till såväl droger som till alkohol och tobak.

Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Birgit Marklund Beijer (s), Per Hamnström (v) och Marion Sundqvist (mp) enligt följande; under förra mandatperioden hade förvaltningen en person anställd som samordnade förebyggande verksamhet. Den tjänsten drogs tyvärr in av den borgerliga majoriteten. Det är därför positivt att förvaltningen nu föreslår att starta ett projekt för att påverka ungdomars och deras föräldrars attityder till alkohol, droger och tobak. Vi anser emellertid att projektet bör utökas till att omfatta även åk 6.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Marion Sundqvist (mp) enligt följande; Det är naturligtvis alltid bra med information. Frågan är när informationen gör mest nytta. Det är lättast att uppfostra och påverka barn innan de kommit upp i tonåren. Barn på låg- och mellanstadiet är mycket kloka och förståndiga och lyssnar och tar till sig goda argument t.ex. när det gäller skadeverkningar av alkohol och tobak.

Låt mig ge ett exempel:

När en bekants dotter gick på mellanstadiet (Adolf Fredriks musikskola) så bjöd skolan in Miss Sverigekandidater som talade om hur bra det var att inte röka, för hyn, utseendet och hälsan. Dottern tog till sig detta och blev tack och lov ingen rökare. Det var ett mycket bra initiativ från skolan.

Jag föreslår att den nu planerade informationskampanjen också vänder sig till förslagsvis årskurs 5 och 6.

I vår stadsdel kunde för ett antal år sedan tonåringar skriva under en form av kontrakt, där de lovade att avstå från alkohol och tobak. Som tack för det fick ungdomarna rabatter i butiker och på caféer. Jag minns inte exakt hur det var utformat, men idén var god. Är det något som projektgruppen skulle kunna starta upp igen?

Nu kommer ungdomsprojektet att satsa på information på ANT-området, föräldravandrarna vill också göra detta och dessutom är skolorna enligt läroplanen ålagda att informera. Det satsas alltså mycket på information. Nu är det dags att också lägga resurser på konkret ungdomsverksamhet, t.ex. ett Ungdomens hus som alltid är öppet, speciellt på helgerna.

§5 Delegation enligt LVM och förordnande enligt LVU

Dnr 2009-20-000

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-01-13 angående delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen om vård med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Stadsdelsnämndens beslut

1. Delegation ges till nedan nämnda socialinspektörer/socialsekreterare vid socialjouren att begära polishandräckning enligt LVM 45 § 1 och 2 st, inom nämndens eget ansvarsområde.

2. Förordnande ges till nedan nämnda personer vid socialjouren att begära polishandräckning enligt LVU 43 § 1 st 2 p inom nämndens eget ansvarsområde.


Socialinspektörer/socialsekreterare vid socialjouren: Maja-Stina Ahlsén, Ann Bergholz Flynn, Marianne Boltegård, Annette Borell, Roland Carlsén, Lars Cronstrand, Agneta Engström, Rolf Eriksson, Britt-Louise Gustavsson, Stefan Heinebäck, Anita Habel, Anna-Carin Jevrell Monié, Maria Larsson, Linda Lillieström, Britt-Marie Lind, Maria Mistander, Elikristin Norberg, Inga-Lill Renhorn Källgren, Maj-Stina Samuelsson, Ulla Schöldström, Lars Stenman, Roland Stjärnfeldt, MonicaSvederoth, Margareta Svensson, Charlotta Thorelius, Therese Travis, Anneli Wernstedt, Tuija Viljakka, Ulla-Maija Yrjänä och Inger Åsebo.

§6 Svar på remiss från kommunstyrelsen om planering för boenden för äldre i Stockholms stad

Dnr 2008-913-006

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-12-23 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om planering för boenden för äldre i Stockholms stad

Under överläggning i ärendet framlade ledamöterna Birgit Marklund Beijer (s), Per Hamnström (v) och Marion Sundqvist (mp) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten

Birgit Marklund Beijers (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Reservation. Ledamöterna Birgit Marklund Beijer (s), Per Hamnström (v) och Marion Sundqvist (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag,

att uppdra till äldrenämnden att undersöka möjligheten för personer utan biståndsbeslut att kunna flytta in i servicehus samt

att därutöver anföra följande:

I ärendet framkommer med all tydlighet vilken osäkerhet som vi står inför när det gäller planering inför framtida byggande av äldreboenden. En osäkerhet som förstärks av den privatisering som staden nu genomför, där man lämnar ifrån sig möjligheten att ha ett samlat ansvar för verksamhetslokaler och där de få äldreboenden som blir kvar i kommunens regi får bli brickor i ett ekonomiskt spel.

I ärendet framgår att när det gäller fastigheternas standard för lokaler belägna inom Östermalm är det Körsbärsgården och Dianagården som har låg boendestandard respektive relativt stort underhållsbehov. Dessa bör därför enligt utredningen ifrågasättas som vård- och omsorgsboende. Vi vill i detta sammanhang påpeka vikten av att Dianagården blir kvar som äldreboende och att fastighetens underhållsbehov tillgodoses. Dianagården har enligt äldreombudsmannens rapport 2008 en väl fungerande äldreomsorg. Med tanke på att erfarenheten enligt utredningen säger att många väljer en bostad i sitt närområde är det viktigt att Dianagården finns kvar som äldreboende i regionen. När det gäller det nya stadsbyggnadsområdet Norra Djurgården är det ytterst viktigt med planering av boenden för äldre där.

Under rådande konjunkturläge borde staden planera långsiktigt och utnyttja perioden med överskott av platser i omsorgsboenden till att investera i underhåll så att vi är väl rustade när vi om några år åter behöver alla platser sam-tidigt som vi skapar arbetstillfällen.

Vi delar självfallet Kommunstyrelsens Pensionärsråds uppfattning att staden måste driva en avsevärd del av äldreboendena i kommunal regi både för att upprätthålla kompetensen och ge äldre en reell möjlighet att välja en trygg kommunal utförare.

Staden har idag ett överskott i flera stadsdelar av lägenheter i servicehus. Den genomförda undersökningen om intresset för servicehus visar att det finns ett stort intresse bland äldre att flytta till servicehus. Många avstår dock från att söka då man räknar med att få ett avslag. Det måste klargöras om de nya riktlinjerna följs och om möjligheten till positivt beslut finns utifrån de ekonomiska ramar som avsatts, innan man fastställer behovet.

En möjlighet att beakta är om äldre som inte kan bli föremål för ett biståndsbeslut ändå skulle kunna flytta till ett servicehus. Det visar sig i undersökningen att tryggheten av att veta att det finns personal i närheten är viktig för många. För andra räcker det med att tillgängligheten och möjligheten till gemenskap tillgodoses i ett seniorboende.

Att flytta in utan biståndsbeslut kan regleras på annat sätt. Möjligheten att söka för att få ett biståndsbeslut ska hela tiden kvarstå. I många servicehus – tyvärr inte alla - har man redan idag aktiviteter som riktar sig till äldre utanför huset - möjligheten att äta i restaurang, öppen dagverksamhet etc. Det som skiljer sig åt är tillgång till sjukvård etc. som kräver biståndsbeslut. Det här var tidigare ett stort problem för många servicehus i staden, där boende utan biståndsbeslut tog del av servicen och därmed bidrog till en kostnad som inte gav någon ersättning från staden. Problemet bör kunna lösas. Äldre som inte kräver den omvårdnad som ett biståndsbeslut ger skulle istället kunna bli en tillgång för servicehuset, en friskhetsfaktor.

Tyvärr har många tillagningskök i anslutning till vård- och omsorgsboenden lagts ned pga. av att ombyggnadsbehoven ansetts vara för kostsamma. Vi

menar att även inom detta område måste det sökas en lösning, som kombinerar fördelarna för de äldre att kunna njuta av mat tillagad på plats med ett resurs-effektivt miljötänkande som minimerar transporter. Exempelvis bör restaurangerna kunna drivas som sociala kooperativ och marknadsföras som sociala träffpunkter i närområdet, så att ännu fler pensionärer kommer dit och äter.

Vi välkomnar att utredningen lyfter fram vikten av att det ska finnas korttidsvård med olika inriktningar och att korttidsvården i första hand ska bedrivas på särskilda enheter enligt äldreplanens intentioner. Tyvärr har väl fungerande korttids- och växelvårdsenheter lagts ned i rent besparingssyfte, vilket allvarligt försämrar kvaliteten för de äldre och ökar oron hos anhöriga. Korttidsvård kan inte jämföras med sjukhusvård och bör i största möjliga utsträckning vara enkelrum med eget hygienutrymme.

Vi kan notera att det är ett väldigt stort avstånd mellan den borgerliga alliansens vallöften och hur det har blivit i praktiken. Trots löften om att service-husen ska vara kvar saknas beslut. Tvärtom läggs servicehus ned och vård- och boendeplatser avvecklas. Trots på pappret generösare riktlinjer får de äldre i staden stå med mössan i hand och tigga sig till ett boende som de egentligen enligt de politiska intentionerna skulle ha rätt till. Detta visar på brist både på styrning och politiskt ansvarstagande.

§7 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till ny översiktsplan för Stockholm

Dnr 2008-953-300

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-01-12 med förslag till yttrande till stadsbyggnadskontoret över samrådsunderlag oktober 2008 för den nya översiktsplanen för Stockholm.

Under överläggning i ärendet framlade ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (s) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (s) yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits

Stadsdelsnämndens beslut

  1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till stadsbyggnadskontoret.

  2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (s) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att godkänna förvaltningens förslag till beslut samt

att därutöver anföra följande:

Det nu föreliggande förslaget till Stockholms översiktsplan är tänkt som ett strategiskt inriktat dokument som syftar till genomförande och som därför förutsätter en bred politisk enighet. Enligt Vision 2030 skall Stockholm bli en stad i världsklass uppbyggt kring nio stycken sk fokusområden, där framtida planering identifieras. Vi tycker förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen är mycket bra och vi vill understryka vikten av god planering särskilt för trafik, för miljö och bostäder samt för social rättvisa.

Vad gäller trafikfrågorna förutser planen en fördubbling av länets vägtrafik till 2030 samtidigt som Stockholm skall vara fossilbränslefritt år 2050. Det får vi knappast att gå ihop, vilket förvaltningen mycket riktigt också påpekar. Kollektivtrafiken måste därför kraftfullt byggas ut och inte minst gäller det tvärförbindelserna. Vi önskar i sammanhanget särskilt förorda den spårbundna trafiken; spårvagnar är miljövänliga och attraktiva för medborgarna. Cykel- och gångstråk skall vara sammanhängande genom staden och så långt möjligt skilda från övrig trafik. Det är angeläget att nya trafikleder möjliggörs för kollektivtrafik. En s.k. Östlig förbindelse skulle innebära att en stor del av inkommande trafik mot Stockholm skulle angöra Östermalm, vilket svårligen kan förenas med vår ambition kring Nationalstadsparken och vikten av gröna spridningskorridorer och tysta områden.

Den sociala aspekten är mycket viktig. En rättvisepolitik både på samhälls-planeringens område och vad gäller trygghet och levnadsstandard är förutsättningen för att förankra översiktsplanen hos medborgarna. Man bör då påpeka att målet att motverka sociala barriärer försvåras av alliansens utförsäljning av allmännyttans hyreslägenheter.

I samband med framtagandet av en ny översiktsplan är det nödvändigt att barnperspektivet tas i beaktande. Barnen måste ges möjlighet till säkerhet i närområdet, till hem, skola och fritidssysselsättningar. Närhetsprincipen är betydelsefull särskilt för de mindre barnen. Att ha nära till skolan och klara av att gå dit själv är viktigt.

Tillgången på lokaler för förskolor, fritidshem och utbildningsverksamhet måste säkras i samband med nybyggnation. Därför måste Stockholms stad ta ett ansvar för att det alltid finns en tillgång till offentliga lokaler, och inte enbart kommersiella, när man planerar för nya områden och exploatering.

Vi måste också ta ett ansvar för att staden utvecklas så att det finns möjlighet till utomhusvistelser för stadsdelens barn. Det handlar om parker och lekplatser men också om tillräckliga skolgårdar och uteplatser för förskolor där man tar hänsyn till en tillhörande utemiljö som är utformad och anpassad i relation till antalet barn och elever och ur ett pedagogiskt perspektiv.

§8 Yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på restaurang i Berwaldhallen

Dnr 2008-1088-507

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-12-22 med förslag

till yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering i Berwaldhallen,
Dag Hammarskjölds väg 3, 115 27 Stockholm (SotN dnr 02-2008-04795).

Stadsdelsnämndens beslut

  1. 1. Sodexo AB, Box 47620, 117 94 Stockholm, bör utifrån en social bedömning beviljas tillstånd att inomhus på Berwaldhallen till slutna sällskap få servera starköl, vin och spritdrycker
    klockan 11.00 - 01.00.

  2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till tillståndsenheten.

  3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

§9 Anmälan av svar till Arbetsmiljöverket

Dnr 2008-954-204

Anmäldes förvaltningens svar till Arbetsmiljöverket med anledning av inspektionsmeddelande 2008-11-11 (AIST 2008/42629) avseende Hemtjänst Östermalmstorg, Sandelsgatan 6.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§10 Anmälan av stadsrevisionens rapport

Dnr 2008-1086-102

Anmäldes stadsrevisionens rapport – nr 12 december 2008 - om kvalitetsarbete inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning, steg 2.

Stadsdelsnämndens beslut

Rapporten läggs till handlingarna.

§12 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2009-01-22 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

Stadsdelsnämndens beslut

De som önskar delta i seminariet ”Mot en god demensvård”, som är kostnadsfritt, den 19 mars 2009 kl 9.00-12.00 anmäler sig till nämnd-sekreteraren. Vid sammanträdet anmälde sig Helena Bonnier (m), Ulla-Liza Blom (s), Berit Nyberg (s) och Britt Westerlind (kd).

§14 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2009-01-15 från sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

§15 Information från stadsdelsdirektören

Områdesfakta 2008

Utdelades USKs rapport (Stockholms stads utrednings- och statistikkontor AB) Områdesfakta 2008 Östermalm.

Maten i fokus

Utdelades även äldreomsorgens folder ”Maten i fokus” som behandlar måltiden, matlagning och recept, kost vid sjukdom och livsmedelshygien.

Karta

Förvaltningen har låtit ta fram en karta över Östermalm som utdelades.

Förutom gaturegister innehåller kartan bl a bilder på en vandring mellan stadsdelens parker.

Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

Då Brottsförebyggande rådet hade sitt första möte i år bestämdes att en trygghetsvandring liknande den som gjordes på Gärdet i oktober 2008 ska äga rum den 24 mars i år i de något skumma hamnkvarteren i Värtan. Syftet är att under ett kvällsbesök se över belysning, buskage, gångvägar m.m med såväl fastighetsägare, polis, stadsdelsnämnd och förvaltningens tjänstemän.

Bokslut 2008

Göran Månsson meddelade att verksamhetsberättelsen för 2008 är inte klar i sin helhet, men man kan idag ändå se att förvaltningen kommer att ha ett ordentligt överskott på 40 mnkr. Överskotten finns främst inom äldreom-sorgen och förskolorna.

§16 Övriga frågor

Muntlig rapport

Ersättaren Thomas Linn (m) rapporterade från förtroenderådet på Körsbärsgårdens vård- och omsorgsboende, som drivs av Röda Korset.

§17 Skrivelse från ordförande Helena Bonnier (m) m fl om bidrag tillutomstående organisationer

Dnr 2009-48-000

Ordförande Helena Bonnier m fl (m), ledamoten Britt Westerlind (kd) och tjänstgörande ersättaren Jörgen Eriksson (fp) överlämnade en skrivelse om bidrag till utomstående organisationer.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.