Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-08-26

Sammanträde 2010-08-26

Datum
Klockan
19.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

Beslutsärenden

2 Bidrag till utomstående organisation; ansökan från RSMH om föreningsbidrag för verksamheten Lotsen samt redovisning av verksamheten 2009- 2010-04-30.

3 Delegation enligt LVM och förordnande enligt LVU. Dnr 2010-161-1.1.

4 Stadens modell för fördelning av medel till stadsdelsnämndernas stadsmiljöverksamhet. Dnr 2010-498-3.1.

Remissärenden

5 Svar på remiss från kommunstyrelsen om revidering av stadens basnyckeltal.

6 Svar på remiss från kommunstyrelsen om översyn av resursfördelningssystemet för omsorgen om personer med funktionsnedsättning - ändring av mätinstrument för nivåbedömning. Dnr 2010-388-1.5.3.

7 Svar på remiss från kommunstyrelsen om reviderade riktlinjer för handläggning av ärenden gällande ensamkommande barn och ungdomar. Dnr 2010-469-1.5.1.

8 Svar på remiss från kommunstyrelsen om ändrade riktlinjer för folköls - och tobakstillsynen i Stockholms stad. Dnr 2010-468-1.5.2.

9 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för nytt scenhus för Cirkus vid Hazeliusbacken, Södra Djurgården. Dnr 2010-472-1.5.1.

10 Yttrande till stadsbyggnadskontoret över ansökan om bygglov för uppförande av paviljong för servering i Kungliga Humlegården, Humlegårdsgatan 24.

11 Yttrande till trafikkontoret över reviderade föreskrifter i renhållningsordningen för Stockholms kommun. Dnr 2010-415-1.5.3.

12 Yttrande till Socialstyrelsen angående vårdföretaget Digni Care AB. Dnr 2010-390-1.4.

13 Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm angående laglighetsprövning enligt kommunallagen. Dnr 2010-447-1.4.

14 Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm angående laglighetsprövning enligt kommunallagen. Dnr 2010-497-8.

15 Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm angående laglighetsprövning enligt kommunallagen. Dnr 2010-532-1.4.

Anmälningsärenden

16 Anmälan av månadsrapport juli 2010. Dnr 2010-162-1.2.1.

17 Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings beslut om medel för försöksverksamhet kring de mest sjuka äldre. Dnr 2010-562-1.2.6.

18 Anmälan av stadsrevisionens promemoria (Nr 7) granskning av delegation av beslutanderätt i Östermalms stadsdelsnämnd. Dnr 2010-96-1.1.

19 Anmälan av upphandlingsrapport/tilldelningsbeslut gällande driften av öppen fritidsverksamt vid Gustav Adolfsparkens parklek. Dnr 2010-10-2.2.2.

20 Anmälan av upphandlingsrapport/tilldelningsbeslut gällande utförandet av personlig assistans inom Östermalms stadsdelsnämnd. Dnr 2010-209-2.2.2.

21 Anmälan av Länsstyrelsens i Stockholms län beslut om statsbidrag till drogförebyggande arbete eller tidiga insatser. Dnr 2010-106-2.1.

22 Anmälan av Länsstyrelsens i Stockholms län beslut om utvecklingsmedel till stadsdelsnämnderna Norrmalm, Kungsholmen och Östermalm för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Dnr 2010-165-2.1.

24 Anmälan av svar från Idrottsförvaltningen på förvaltningens skrivelse om föroreningar i samband med evenemang på Stockholms Stadium. Dnr 2010-434-3.2.

26 Anmälan av promemoria 2010-08-26 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

27 Anmälan av promemoria 2010-08-26 förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

28 Information från stadsdelsdirektören.

Slutet sammanträde

30 Anmälan av delegationsbeslut. Dnr 2010-161-1.1.

31 Anmälan av protokoll 2010-06-17, 2010-07-15 och 2010-08-19 från sociala delegationen.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (116 kb)

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

1. Ordförande Johan Sjölin (m) och vice ordförande Rolf Lindell (s)
uppdras att justera dagens protokoll.

2. Protokollet justeras den 2 september 2010.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den 10 juni

justerades den 16 juni 2010.


§2 Bidrag till utomstående organisation; ansökan från RSMH för verksamheten Lotsen

Dnr 2010-402-2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-08-12 med förslag

till svar på ansökan från Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) om föreningsbidrag för verksamheten Lotsen samt redovisning av verksam-heten.

Stadsdelsnämndens beslut

  1. Nämnden beviljar RSMH fortsatt bidrag med 1061 tkr för verksamheten Lotsen för perioden 2010-10-01 – 2011-09-30.

  2. Nämnden godkänner redovisningen av Lotsens verksamhet
    2009-01-01 – 2010-04-30.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt följande;

den aktuella ansökan är den tredje i den period som gäller för RSMH: s ansvar för verksamheten vid Lotsen. Vi förutsätter en noggrann utvärdering av

verksamhetens inriktning och resultat i god tid före periodens utgång.


§3 Delegation enligt LVM och förordnande enligt LVU

Dnr 2010-161-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-07-13 med förslag

att nämnden ger innehavare av viss befattning rätt att begära polishandräckning enligt 45 § 1 och 2 st lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande till särskilda tjänstemän att begära polishandräckning enligt 43 § 1 st 2 p. lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) inom nämndens eget ansvarsområde.

Stadsdelsnämndens beslut

Delegation att begära polishandräckning enligt 45 § 1 och 2 st lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande att begära polishandräckning enligt 43 § 1 st 2 p. lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) inom nämndens eget ansvarsområde ges till följande tjänstemän:

Anna-Lena Christensson Österberg avdelningschef för Socialtjänsten
Leif Jarlebring chef för familjeenheten - barn 0-9 år

Toni Mellblom chef för familjeenheten - barn över 10 år

Jan Rönnberg chef för Vuxenenheten.


§4 Stadens modell för fördelning av medel till stadsdelsnämndernas stadsmiljöverksamhet

Dnr 2010-498-3.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-08-13 med förslag

till en modifierad resursfördelningsmodell för staden vid fördelning av medel till stadsdelsnämndernas stadsmiljöverksamhet.

Stadsdelsnämndens beslut

  1. Nämnden tillstyrker de förslag till ändringar och tillägg i databasen PARK som framförs i detta tjänsteutlåtande.

2. Föreliggande tjänsteutlåtande överlämnas till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt följande;

det är som förvaltningen föreslår angeläget att fördelningssystemet ses över i riktning mot att extraordinärt tryck på bl. a. naturmark och evenemangsytor ges ökad tyngd i fördelningssystemet. Dagbefolkningens storlek har stor

betydelse i detta stora tryck, varför det är rimligt att höja den s.k. dagbefolkningsparametern till 75 %.
§5 Svar på remiss från kommunstyrelsen om revidering av stadens basnyckeltal

Dnr 2010-435-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-08-12 med förslag

till svar på remiss från kommunstyrelsen om revidering av stadens
basnyckeltal.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Johan Sjölin m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som svar på remissen.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) reserverade sig mot nämndens

beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut och överlämna det till kommunstyrelsen som svar på remissen samt
att härutöver anföra att antalet barn per grupp eller avdelning visserligen kan variera på grund av skilda förutsättningar i de olika förskolorna, men måttet har ändå ett stort informationsvärde, särskilt i kombination med måttet för personaltäthet.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt följande;

vi kan konstatera att såväl majoritet som opposition använder sig av för-skolornas gruppstorlekar i sina valprogram.


§6 Svar på remiss från kommunstyrelsen om översyn av resursfördelningssystemet för omsorg om personer med funktionsnedsättning – ändring av instrument för nivåbedömning

Dnr 2010-388-1.5.3.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-08-13 med förslag

till svar på remiss från kommunstyrelsen om ett förslag till ändring i

resursfördelningssystemet för omsorg om personer med funktionsnedsättning – ändring av instrument för nivåbedömning.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som svar på remissen.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.


§7 Svar på remiss från kommunstyrelsen om reviderade riktlinjer för handläggning av ärenden gällande ensamkommande barn och ungdomar

Dnr 2010-469-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-08-13 med förslag

till svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag till revidering av

riktlinjerna för handläggning av ärenden gällande ensamkommande barn och ungdomar.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som svar på remissen.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.


§8 Svar på remiss från kommunstyrelsen om ändrade riktlinjer för folköls- och tobakstillsyn i Stockholm

Dnr 2010-468-1.5.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-08-16 med förslag

till svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag till ändrade riktlinjer

för folköls- och tobakstillsyn i Stockholm

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som svar på remissen.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Johan Sjölin m fl (m), ledamöterna Gunilla Gustafsson (fp) och Britt Westerlind (kd) med instämmande av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt följande;vi delar till fullo förvaltningens synpunkter,
bl a på att provköp varit en effektiv metod för att förebygga försäljning av öl och tobak till ungdomar under 18 år och att FHI väl snabbt gav upp denna beprövade tillsynsmetod. Vi beklagar detta.

Inte minst mot bakgrund av de problem som vi upplever inom Östermalm vill vi uppmana förvaltningen att utnyttja sina resurser till att på ett systematiskt sätt kontrollera handlarnas rutiner, samt till att uppmana innevånarna att
kontakta polisen när det föreligger misstanke om olaglig försäljning.


§9 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om detaljplan för nytt scenhus för Cirkus vid Hazeliusbacken

Dnr 2010-472-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-08-13 med förslag

till yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för nytt scenhus för Cirkus vid Hazeliusbacken, del av Djurgården 1:1 inom Södra Djurgården. (S-Dp 2008-22330-54).

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till stadsbyggnadskontoret.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt följande;

Cirkus på Djurgården är en av stadens viktigaste karaktärsbyggnader från sent 1800-tal och är kanske Nordens största scenlokal med ca 1600 platser. En modernisering både exteriört och i lokalen har gjorts flera gånger. Entrén har idag en helt otillräcklig kapacitet, och den stora scenlokalen gör att man inte kan ta emot mindre produktioner med färre åskådare. Det nya scenhuset är därför viktigt för att göra det möjligt att variera olika typer av föreställningar. Samtidigt kan man ordna en entré med större kapacitet. En till-byggnad av cirkus är också en förbättring av Djurgårdens ställning som en

evenemangspark och stärker Stockholmi konkurrensen om evenemangs-platser.

Under arbetet med detaljplanen har man prövat många alternativ. Den föreslagna tillbyggnaden får en form som medvetet avviker från gamla Cirkus och ett eget, mer tidsenligt, arkitektoniskt uttryck.

Det vore en välgärning om en ny tillbyggnad skulle göra det möjligt att ta bort den hårt kritiserade rektangulära tillbyggnad som gjordes i samband med musikalen ”Kristina från Duvemåla”.
§10 Yttrande till stadsbyggnadskontoret över ansökan om bygglov för uppförande av paviljong för servering i Kungliga Humlegården 1

Dnr 2010-482-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-08-13 med förslag

till yttrande till stadsbyggnadskontoret över ansökan om tidsbegränsat

bygglov för uppförande av paviljong för servering i Kungliga Humlegården 1, Humlegårdsgatan 24, Djurgården 1:1 (Dnr 2010-07425-571).

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden avstyrker ansökan om bygglov med motivering enligt
förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt yttrande till stadsbyggnadskontoret.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Johan Sjölin m fl (m), ledamöterna Gunilla Gustafsson (fp) och Britt Westerlind (kd) enligt följande;vi välkomnar idéer som utvecklar vår stadsdel och anser generellt att restauranger och caféer i innerstaden är en central och viktig ingrediens som måste få finnas inte minst för det sociala livet. Vi välkomnar också i princip förslag till nytt företagande som ger både arbetsmöjligheter och nya mötesplatser.

Vi har tidigare godkänt ett förslag där den nuvarande tillfälliga uteserveringens område förändras utan att utökas så att det återuppstår en mötesplats närmare Kungliga Biblioteket.

Men Humlegården är ett synnerligen känsligt område. Att nagga vår
Riksklenod i kanterna, om än med en väldesignad byggnad, kan innebära prejudikat för eventuella kommande byggnader. Det är viktigt att denna lummiga grönskande park bevaras.

Vi står därför bakom förvaltningens förslag att ansökan till bygglov för en ny paviljong avslås.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt följande;

vi har tidigare tagit ställning för ett viktigt program för bevarande och

utveckling av Humlegården – en av våra allra viktigaste parker i staden, tillika utpekad som riksintresse. En ny paviljong för servering enligt

ansökan skulle gå stick i stäv mot de planer för Humlegården som staden tidigare har tagit fram.


§11 Yttrande till trafikkontoret över reviderade föreskrifter i renhållningsordningen för Stockholms kommun

Dnr 2010-415-1.5.3.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-08-12 med förslag

till yttrande till trafikkontoret över reviderade föreskrifter i renhållnings-ordningen för Stockholms kommun.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till trafikkontoret.
§12 Yttrande till Socialstyrelsen

Dnr 2010-390-1.4.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-07-14 med förslag

till yttrande till Socialstyrelsen med anledning av en anmälan om eventuella missförhållanden inom vårdföretaget Digni Care AB.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till Socialstyrelsen.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.


§15 Yttrande till förvaltningsrätten

Dnr 2010-532-1.4.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-07-29 med förslag

till yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm (Mål nr 26896-10) med

anledning av överklagan av Östermalms stadsdelsnämnd beslut 2010-03-11 § 17 att lägga en anmälan av lokala handikapprådets protokoll till

handlingarna; nu laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som
sitt yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
§16 Anmälan av månadsrapport juli 2010

Dnr 2010-162-1.2.1.

Anmäldes förvaltningens månadsrapport per den 31 juli 2010.

Stadsdelsnämndens beslut

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.


§17 Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings beslut om projektmedel

Dnr 2010-562-1.2.6.

Anmäldes Sveriges Kommuner och Landstings beslut om projektmedel till försöksverksamhet kring de mest sjuka äldre.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.


§18 Anmälan av stadsrevisionens revisionspromemoria

Dnr 2010-96-1.1.

Anmäldes stadsrevisionens Promemoria 2010 (Nr 7) – granskning av

delegation av beslutanderätt i Östermalms stadsdelsnämnd.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.


§19 Anmälan av upphandlingsrapport/tilldelningsbeslut gällande driften av öppen fritidsverksamhet vid Gustav Adolfsparkens parklek

Dnr 2010-210-2.2.2.

Anmäldes upphandlingsrapport/tilldelningsbeslut gällande driften av öppen fritidsverksamhet vid Gustav Adolfsparkens parklek, Östermalm.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.


§20 Anmälan av upphandlingsrapport/tilldelningsbeslut gällande utförandet av personlig assistans

Dnr 2010-209-2.2.2.

Anmäldes upphandlingsrapport/tilldelningsbeslut gällande utförandet av personlig assistans inom Östermalms stadsdelsnämnd.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.


§21 Anmälan av Länsstyrelsens i Stockholms län beslut om statsbidrag

Dnr 2010-106-2.1.

Anmäldes Länsstyrelsens i Stockholms län beslut 2010-06-08 (Beteckning 704-10-5070) om statsbidrag till drogförebyggande arbete eller tidiga

insatser.

Östermalms stadsdelsförvaltning erhåller 858000 kr i statsbidrag till

projektet ”Tjejsam” för verksamhet till och med 2011. Projektet genomförs tillsammans med stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen och Norrmalm.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.


§22 Anmälan av Länsstyrelsens i Stockholms län beslut om utvecklingsmedel

Dnr 2010-165-2.1.

Anmäldes Länsstyrelsens i Stockholms län beslut 2010-06-10 (Beteckning 704-09-39452) om utvecklingsmedel till stadsdelsnämnderna Norrmalm, Kungsholmen och Östermalm för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 2010.

Länsstyrelsen har beslutat att bevilja Norrmalms stadsdelsnämnd 500000 kr i bidrag för 10 månader (t o m 2011-12-31) till det andra året i ett flerårigt utvecklingsarbete mellan stadsdelsnämnderna Norrmalm, Kungsholmen och

Östermalm.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.


§23 Anmälan av förvaltningens kommentarer till resultat av brukarundersökningen 2010

Dnr 2010-400-1.2.1.

Anmäldes förvaltningens skrivelse 2010-08-16 med kommentarer till

resultatet av kvalitetsmätningen i stadens förskolor/familjedaghem 2010.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.


§24 Anmälan av svar från Idrottsförvaltningen om ordningsproblem vid Stockholms Stadium

Dnr 2010-434-3.2.

Anmäldes Idrottsförvaltningens skrivelse 2010-06-17 med anledning av

Östermalms stadsdelsförvaltnings skrivelse 2010-06-09 om klagomål på förorening och oordning i närområdet av Stockholms Stadium innan och efter matcher och olika evenemang.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.


§27 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2010-08-26 med förteckning av inkomna

inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

Under överläggning i ärendet meddelades det att Statistiska centralbyrån (SCB) återkommer för sjunde i året i rad med en halvdagskonferens på

temat demokrati den 28 september, kl 13.00-16.30, Garnisonen,

Karlavägen 100. Kostnad: 500 kr.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Ersättaren Maria Antonsson (mp) anmäls till konferensen ”Forum för giftfri miljö- och kemikalier i varor i fokus” den 18 november 2010 i Solna.

2. Promemorian läggs i övrigt till handlingarna.


§28 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2010-161-1.1.

Anmäldes förteckning 2010-08-16 med bilagor över tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelser.

Stadsdelsnämndens beslut

Förteckningen med bilagor läggs till handlingarna.


§29 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2010-06-17, 2010-07-15 och 2010-08-19 från sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollet läggs till handlingarna.


§30 Information från stadsdelsdirektören

En guide till äldreomsorgen

Delades ut en ny folder från äldreförvaltningen med rubriken ” En guide till äldreomsorgen i Stockholms stad” med syfte att berätta vad Stockholms stad erbjuder och vad som kan förväntas av äldreomsorgen i Stockholm.

Utomhusgym på Östermalm

I enlighet med nämnden beslut 2010-04-15 § 10 håller ett konkret förslag på

att utformas tillsammans med tre studenter från KTH (JGC-gruppen) om ett utomhusgym vid en lämplig plats på Östermalm. Nämnden kommer att

presenteras för förslaget vid nästa sammanträde.

Utomhusym för äldre i Tessinparken

I enlighet med nämndens beslut 2010-04-15 § 2 att bifalla ett medborgarförslag

om att anordna ett utomhus i Tessinparken speciellt anpassat för äldre är också under utformning och förvaltningen planerar att även i detta ärende komma med ett konkret förslag vid nästa sammanträde.

Norra Djurgårdsstaden

I förra veckan anordnades det en träff i utställningslokalen ”Innovation” i

Norra Djurgårdsstaden. Syftet var att samla olika intressenter till ”brain-storming” för att hitta bra lösningar på olika frågor speciellt för detta område.

Samarbete med Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)

Samarbetet med ett par studenter från GIH fortsätter under hösten. I deras

utbildning ingår praktik och dessa två elever har själva valt att då erbjuda sina tjänster i form av olika träningsprogram för ett antal äldre på Östermalm.

Invigning av entréer och cykelstråk i Nationalstadsparken

För att öka kännedomen om Nationalstadsparken har länsstyrelsen tillsammans med markförvaltare och berörda kommuner anordnat entréskyltar och skyltat

ett cykelstråk genom parken. Den 8 september kl 11-13 är det invigning i Hagaparken.

Befolkningsprognos

Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor (USK) ger årligen ut en

befolkningsprognos, vilket utgör en av förvaltningens viktigaste planerings-

förutsättningar. Östermalm passerar i år 65000 invånare och ökar enligt USKs rapport med ungefär tusen invånare per år så att år 2015 kommer det att vara minst 70000 invånare inom Östermalms stadsdelsområde. Minskningen av de äldsta från 80 år fortsätter att minska ett antal år och minskningen upphör först år 2017. Antalet förskolebarn ökar oavbrutet och även barn i åldrarna 6-15 år.


§31 Övriga frågor

Tessinparken

Ersättaren Maria Antonsson (mp) framförde att soptunnan för engångsgrillar i Tessinparken borde kompletteras med en vanlig soptunna för att separera

soporna som slängs.

Maria Antonsson påpekade vidare att marken vid rutschbanans slut – kallad Ägget – behöver åtgärdas så att inte barnen landar på ojämn och hård mark.