Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-06-16

Sammanträde 2011-06-16

Datum
Klockan
19.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

Återremitterat ärende

2 Bidrag till utomstående organisationer; ansökan från pensionärsföreningarna SPF och PRO om projektbidrag till Östermalms Seniordag 2011. Dnr 2011-222-2.1.

Beslutsärenden

4 Sammanförande av verksamheten Lotsen med motsvarande verksamhet Balder i Vasastan och fortsatt föreningsbidrag till RSMH. Dnr 2011-381-8.

5 A Ny förskola i kvarteret bisko, Norra Djurgårdsstaden - Genomförandeärende. Dnr 2011-340-2.6.

5 Överenskommelse om samordnad handläggning av familjevård och kontaktverksamhet. Dnr 2011-386-6.

6 Godkännande av deltagande i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2011.

Remissärenden

7 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden, Norra II (del av Hjorthagen 1:3). Dnr 2011-346-1.5.3.

8 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för fastigheten Sjömannen 6, Nybrogatan 8. Dnr 2011-397-1.5.3.

9 Yttrande till stadsrevisionen över årsrapport 2010 avseende Östermalms stadsdelsnämnd. Dnr 2011-301-1.4.

Svar på skrivelser

10 Svar på skrivelse från ledamoten Per Hamnström (V). Dnr 2011-379-1.1.

11 Svar på skrivelse från ledamoten Maria Antonsson m fl (MP). Dnr 2011-380-1.1.

Anmälningsärenden

12 Anmälan av månadsrapport maj 2011. Dnr 2011-131-1.2.1.

14 Anmälan av protokoll 2011-06-07 från pensionärsrådet på Östermalm.

15 Anmälan av protokoll 2011-05-31 från handikapprådet.

16 Anmälan av promemoria 2011-06-16 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

17 Information från stadsdelsdirektören.

Slutet sammanträde

19 Yttrande enligt 4 kap 10 § 1 st föräldrabalken till Stockholms tingsrätt över ansökan om adoption.

20 Gemensam upphandling av insatser för barn, ungdomar och familjer.

Dnr 2011-870-2.2.1.
Omedelbar justering

21 Upphandling av hemtjänstinsatser under nattetid och larmutryckning.

Dnr 2011-414-2.2.2.
Omedelbar justering

22 Anmälan av protokoll 2011-06-09 från sociala delegationen.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (116 kb)

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

1. Ordförande Johan Sjölin (M) och vice ordförande Stefan Nilsson (MP)
uppdras att justera dagens protokoll.

2. Protokollet justeras den 21 juni 2011.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den 19 maj justerades den 26 maj 2011.

§2 Återremitterat ärende angående bidrag till utomstående organisationer

Dnr 2011-222-2.1.

Stadsdelsförvaltningen hade avgivit nytt omskrivet tjänsteutlåtande 2011-06-08 med förslag till svar på ansökan från pensionärsföreningarna SPF och PRO om projektbidrag till Östermalms seniordag 2011.

Ledamoten Magnus Lingen (S) lämnade sammanträdet och deltog inte i överläggningen eller i beslutet då han ansåg sig jävig.

Under överläggning i ärendet framlade ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Per Hamnström (V) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Till detta förslag anslöt sig vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP)
och yrkade bifall till detta.

Ordförande Johan Sjölin m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten Birgit Marklund Beijers (S) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Votering begärdes och verkställdes.


Följande voteringsordning fastställdes; den som stödjer förvaltningens förslag röstar ja; den som stödjer ledamoten Birgit Marklund Beijers (S) m fl förslag röstar nej.

Ja-röster avgavs av Johan Sjölin (M), Erik Hafström (M), Pia Helleday (M), Johanna Sjö (M), Kitty Ericsson (M), Berit Snapp (C) och Catrin Tetzell (FP).

Nej-röster avgavs av Stefan Nilsson (MP), Maria Antonsson (MP), Per

Hamnström (V), Birgit Marklund Beijer (S), Berit Nyberg (S) och Milly Namiro Darlson (S).

Nämnden hade sålunda beslutat med sju röster mot sex att bifalla förvaltningens förslag

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beviljar pensionärsföreningarna SPF och PRO på Östermalm 15000 kronor i projektbidrag för seniordagen 2011.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP), ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Per Hamnström (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att bevilja PRO- och SPF-föreningarna på Östermalm projektbidrag med
22 000 kr.

Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Per Hamnström (V) med instämmande av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) enligt följande; vi anser att den gemensamma seniordagen är en så viktig verksamhet för de båda föreningarna att de bör beviljas det sökta beloppet. Träffpunkten ger möjlighet till att träffas dels över föreningsgränserna, dels träffa äldre som inte är medlemmar.

§3 Svar på medborgarförslag

Dnr 2011-372-1.2.4.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-06-07 med förslag till svar på medborgarförslag om alkoholförbud i Tessinparken.

Stadsdelsnämndens beslut

Medborgarförslaget besvaras med detta tjänsteutlåtande.

Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Per Hamnström (V) enligt följande; det är viktigt att de problem med alkoholförtäring och missbruk som förslagsställaren tar upp i sitt medborgarförslag tas på största allvar och att parken ska kunna användas för utevistelse och lek. Det är därför mycket positivt att förvaltningen nu bedriver en uppsökande verksamhet som kommer att arbeta kring problematiken kring missbrukare och föreslå insatser och motivationsarbete.

§4 Sammanförande av verksamheten Lotsen med motsvarande verksamhet Balder i Vasastan samt fortsatt föreningsbidrag till RSMH

Dnr 2011-381-8.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-06-03 med förslag att sammanföra verksamheten Lotsen med motsvarande verksamhet Balder i Vasastan samt att bevilja fortsatt föreningsbidrag till Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH)

Under överläggning i ärendet yrkade vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP), ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Per Hamnström (V) i första hand på återremiss av ärendet och framlade i andra hand ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Johan Sjölin m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordförande ställde först proposition på vice ordförande Stefan Nilssons (MP) m fl yrkande om återremiss mot att avgöra ärendet idag och fann att åter-remissyrkandet avslagits.

Därefter ställde ordföranden proposition på förvaltningens förslag mot vice ordförande Stefan Nilssons (MP) m fl förslag och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Votering begärdes och verkställdes.


Följande voteringsordning fastställdes; den som stödjer förvaltningens förslag röstar ja; den som stödjer vice ordförande Stefan Nilssons (MP) m fl förslag röstar nej.

Ja-röster avgavs av Johan Sjölin (M), Erik Hafström (M), Pia Helleday (M), Johanna Sjö (M), Kitty Ericsson (M), Berit Snapp (C) och Catrin Tetzell (FP).

Nej-röster avgavs av Stefan Nilsson (MP), Maria Antonsson (MP), Per Hamnström (V), Birgit Marklund Beijer (S), Magnus Lingen (S) och Berit Nyberg (S).

Nämnden hade sålunda beslutat med sju röster mot sex att bifalla förvaltningens förslag

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner förslaget att sammanföra verksamheten Lotsen med verksamheten Balder i Vasastan.

2. Nämnden godkänner förslaget att för perioden 2011-10-01 tom
2012-09-30 be­vilja föreningsbidrag till RSMH med 800tkr samt hyresdel 300tkr till Norrmalms stadsdelsförvaltning.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP), ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Per Hamnström (V) reserverade sig mot nämndens beslut att avslå yrkandet att återremittera ärendet till förmån för eget förslag enligt följande

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att återremittera ärendet till förvaltningen med uppdraget att återkomma till nämnden med ett förslag på hur verksamheten Lotsen kan utvecklas ytter- ligare på nuvarande plats och efterhöra handikapprådets och besökarnas synpunkter.

Reservation. Ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Per

Hamnström (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att avslå förslaget att sammanföra verksamheten Lotsen med verksamheten Balder i Vasastan,

att bevilja RSMH föreningsbidrag med 800 tkr samt hyresdel för lokal och
el för lokalen Banérgatan 54,för perioden 2011-10-01 t. o. m. 2012-09-30

samt

att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med ett förslag på hur verksamheten Lotsen kan utvecklas ytterligare.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) enligt följande; Lotsen är en mycket viktig verksamhet för många personer med psykiska funktionsnedsättningar. Den sociala utsattheten är mycket stor i denna grupp och det finns för många en stor risk för isolering och passivitet. Lotsen fyller en viktig funktion både som förebyggande social verksamhet och för att öka möjligheterna till praktik, studier eller arbete.

En flyttning av Lotsen skulle troligen innebära att betydligt färre skulle besöka verksamheten. Både flyttningen i sig och att den föreslås ligga betydligt längre bort kommer att bidra till det. Därför bör inte flytten genomföras. Istället bör ärendet återremitteras och förvaltningen få i uppdrag att åter-komma till nämnden med ett nytt förslag om hur Lotsen kan utvecklas vidare på nuvarande plats.

Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Per Hamnström (V) enligt följande; Det är givetvis av största vikt att efterhöra Handikapprådets synpunkter i frågan. Det är anmärkningsvärt att detta inte har gjorts. Lotsen som på Östermalm är en omvittnat omtyckt verksamhet och viktig för människor med psykiska problem och psykiatriska funktionsnedsättningar på Östermalm. Det är också viktigt med en öppen verksamhet som inte är biståndsbedömd för gemenskap och samvaro samt viss sysselsättning som är strukturerad.

En sammanslagning med Balder på Norrmalm kan komma att innebära att de personer som nu finns på Lotsen inte kommer att gå till Norrmalm på grund av att närhet är viktigt. Att skära ner på resurser för människor med psykisk ohälsa är därför synnerligen anmärkningsvärt.

Lotsens verksamhetsberättelse visar att antalet besök är synnerligen konstant. Den visar samtidigt på en utvecklande verksamhet. Vi har tidigare motsatt oss avknoppning och konkurrensutsättning av Lotsen och i olika sammanhang fört fram att verksamheten bör drivas i egen regi.

Den enkät som IFS/IC – Intresseföreningen för schizofreni/Centrala Stockholm genomförde och som gällde frågor om statistik, organisation, bemanning och hur man arbetar inom socialpsykiatrin visar till exempel att Östermalms stadsdel inte känner till hur många personer i målgruppen respektive hur många av dem socialtjänsten har kontakt med. En sådan statistik vore rimlig att ta fram.

§5 Överenskommelse om samordnad handläggning av familjevård och kontaktverksamhet

Dnr 2011-386-6.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-05-31 med förslag till samordnad handläggning av familjevård och kontaktverksamhet.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner förslag till samordnad handläggning av familjevård
och kontaktverksamhet enligt detta tjänsteutlåtande.

Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Per Hamnström (V) enligt följande; att sammanföra Norrmalms och
Östermalms stadsdelsförvaltningars familjevård och kontaktverksamhet är inget annat än en ren besparingsåtgärd. Att låta personer som är i behov stöd och hjälp finnas nära verksamheten borde vara självklar. Samtidigt är det glädjande att antalet familjehemsplacerade barn har halverats på Östermalm vilket kan tyda på en väl fungerade enhet som arbetar med dessa familjer, men också att det på Östermalm finns fungerande nätverk tillhands som kan stödja dessa familjer.

Förslaget tyder också på att borgerliga politiker är benägna att centralisera fler och fler verksamheter för att sedan slå samman stadsdelar till större stadsdelsnämnder.

§6 Ny förskola i kv Abisko, Norra Djurgårdsstaden

Dnr 2011-340-2.6.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-06-08 med förslag till ny förskola i kvarteret Abisko, Norra Djurgårdsstaden.
Genomförandeärende.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Per Hamnström (V) fram-lade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Johan Sjölin m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde de tre förslagen mot varandra och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner förslaget om en ny förskola enligt detta tjäns­te­ut­låtande i kv. Abisko, Nor­ra Djurgårdsstaden.

2. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om
godkännan­de av den nya förskolan.

3. Nämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att beställa genomförandet
av Järntorget Bostad AB och att teckna hyresavtal med Järntorget Bostad AB, under för­ut­sätt­ning av godkännande av kommunstyrelsens ekonomiutskott.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak godkänna förslaget om en ny förskola i kv. Abisko,
Norra Djurgårdsstaden,

att hemställa hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkännande av
den nya förskolan,

att uppdra åt stadsdelsförvaltningen att beställa förskolelokaler som är
energisnåla, miljösmarta och lever upp till högsta säkerhetsstandard
gällande farliga kemikalier, av Järntorget AB, under förutsättning av
godkännande av Kommunstyrelsen ekonomiutskott samt

att därutöver anföra följande:

I etapp 1 har byggherrarna skrivit på ett s k ”världsklassavtal”. Trots detta är det viktigt att förvaltningen vid beställandet av förskolan i kv. Abisko ställer höga krav på exempelvis golv och väggar så att dessa inte innehåller reproduktionsstörande, mutagena eller cancerogena ämnen, vilket tyvärr är vanligt förekommande i de flesta av marknadens väggfärger. Det är dessutom viktigt att torkskåp m.m. som installeras är energisnåla och där värmen från tork-skåpen återanvänds till uppvärmning, belysning bör vara mest möjliga energibesparande och kunna släckas med en eller två knappar för hela förskolan vid stängning, för att bara nämna några saker.

Önskvärt vore om förskolans del av gården kunde förses med en liten odlingslott och en kompost, för att barnen från början ska få en förståelse för naturens kretslopp.

Reservation. Ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Per

Hamnström (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut samt

att säkerställa att en förskola i kommunal regi inrättas.

Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Per Hamnström (V) enligt följande; det är viktigt att föräldrar ska kunna välja mellan olika typer av förskolor. Antalet förskolor har ökat kraftigt under senare år. Det är därför naturligt att stadsdelen satsar på en förskola i kommunal regi i den nya stadsdelen.

§7 Deltagande i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse

Dnr 2011-358-1.2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-05-11 med förslag till deltagande i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner att enheterna Hedvig Eleonora förskolor, Dagverk-samheterna Östermalm, Östermalms Fält & Preventionsenhet samt

Gärdets gruppbostad 2 inom Amygdalus AB deltar i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2011.

§8 Äldreomsorgsinspektörernas granskning av korttidsvård för äldre

Dnr 2011-262-1.4.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-05-31angående granskningsrapporten av korttidsvård för äldre som sammanställts av stadens äldreomsorgsinspektörer.

Under överläggning i ärendet framlade ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Per Hamnström (V) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Till detta förslag anslöt sig vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) och yrkade bifall till detta.

Ordförande Johan Sjölin m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten Birgit Marklund Beijers (S) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner anmälan av äldreomsorgsinspektörernas rapport samt föreslagna åtgärder.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP), ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Per Hamnström (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att nämnden begär en återrapportering vid stadsdelsnämndens samman- träde i september 2011 över vilka förbättringsåtgärder som vidtagits på Rios vård- och korttidsboende med anledning av de brister som fram kommit i äldreomsorgsinspektörernas granskning.

§9 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden, Norra 2

Dnr 2011-346-1.5.3.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-05-25 med förslag till yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden, Norra 2, del av Hjorthagen 1:3.

(S-Dp 2009-18084-54.)

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Johan Sjölin m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ordförande Stefan Nilssons m fl (MP) yrkande och fann att förvaltningens förslag

bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som
sitt yttrande till stadsbyggnadskontoret.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut

att paragrafen justeras omedelbart samt

att därutöver anföra:

Ambitionen för Norra 2, del av Norra Djurgårdsstaden, är god men integra-tionen av miljöprofilsambitionen haltar på flera områden.

Möjligheten att genom husens arkitektoniska utformning och lägesplacering energieffektivisera och generera energi har förbisetts. Det enda som nämns från stadsbyggnadskontorets sida är möjligheten att göra huskroppen tjockare, men det finns många andra sätt att arkitektoniskt arbeta med att generera energi och att energieffektivisera. Ingenting nämns om att möjliggöra anläggande av t.ex. vindsnurror som skulle kunna ge närproducerad el till området (det finns både vertikala och horisontella, vilka inte är särskilt ljudalstrande).

Parkerna i området borde planeras efter miljöprofilen där man fokuserar på ”den hållbara parken” med nyttoväxter, fruktträd och bärbuskar. Träd och växter som planteras inom området ska självklart vara uppdrivna på ett ekologiskt hållbart sätt, utan gifter och konstgödsel och ska sedan skötas på ett giftfritt och hållbart sätt. Detta är särskilt viktigt med tanke på att Husar-viken redan har stora problem med övergödning och dålig vattenkvalitet.

Omhändertagande av dagvatten i området bör ske så miljövänligt som möjligt och ett eget reningssystem, utöver den fördröjningseffekt som nämns här, bör övervägas.

Gång och cykeltrafik bör skiljas åt för att undvika olyckor och för att göra cykeln till ett snabbt och effektivt transportmedel. Det är även viktigt att cykelnätet är väl sammanknutet med resten av staden. Cykelparkering bör finnas i direkt anslutning till entrén till den stora matvaruaffär som planeras och vid andra centrala platser i området, exempelvis torget.

Torg är viktiga för att ge en stadskänsla och bidra till ett fungerande lokalsamhälle. Torgen bör utformas på ett sådant sätt att det är tydligt att de är torg i en miljöstadsdel; t. ex. genom mycket återvunnet och organiskt material och att det går lätt att anordna loppmarknader, marknadsaktiviteter, ståndförsäljning, m.m.

Det måste planeras för att återvinning, återanvändande, kompostering, mat-avfallsinsamling blir självklarheter i området. Alla; boende i området, före-tagare och anställda, ska enkelt vara en del av kretsloppet. Samarbete bör därför snarast inledas med de företag som ska verka i området, för att möjliggöra ett ”hållbart företagande” på flera olika nivåer.

Det är viktigt att de fem fokusområden som kommunfullmäktige beslutade om för Norra Djurgårdsstaden i oktober 2010: energi, kretslopp, klimatanpassning, hållbara transporter och livsstilsfrågor, integreras på alla nivåer redan från början, för att inte riskera att talet om god miljö blir tomma ord.

Det behöver specificeras vad som krävs av byggherren vid anläggandet av förskolan, servicelägenheterna och parkerna, så att dessa kan bli något utöver det vanliga. Genom att exempelvis beställa hus med plushus-standard, solceller, solpanel och vindsnurra kommer driftskostnaderna för el och värme att bli mycket låga. Dessa verksamheter skulle då också, om de är utrustade med spjutspetsteknologi och är väl genomtänkta, sannolikt bli föremål för hela världens intresse (som varit med Hammarby Sjöstad).


Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Per Hamnström (V) enligt följande; vi instämmer i förvaltningens tjänsteutlåtande men vill därutöver framhålla följande:

Det är av största vikt att stadsdelsnämndens resursbehov kan fastställas och uppdraget att främja hållbara livsstilar konkretiseras.

Djurgårdsstaden ska, med sin miljöprofil, bli en världsledande stadsdel vad gäller påverkan på vår miljö och vara exempel på hur stadsplan och livsstilar kan samverka. Ett utmärkt exempel är att antalet cykelplatser per hushåll redovisas (2,2).

Vi vill särskilt framhålla en viktig miljöaspekt vad gäller betoning på bil-poolens fördelar framför det egna innehavet av bil/ar. Planens förslag om 0,012 bilpoolsplatser per hushåll blir i verkligheten 6,72 platser för de 560 lägenheter remissen omfattar, dvs. 1,2 %, att jämföras med Hammarby Sjöstad där 6 % av hushållen är anslutna till bilpool. En siffra som Djurgårdsstaden bör ha som mål att överträffa!

En annan jämförbar siffra från Hammarby Sjöstad visar på att antalet bilar/ hushåll är större än antalet hushåll med bil. Det betyder att hushåll med flera bilar är relativt vanligt. För att motverka detta måste transportbehoven prioriteras genom utbyggd kollektivtrafik och smidig tillgång till bil via bilpool. En möjlighet är att låta busslinje 55 göra en runda genom området och fram till Ropsten innan den går upp till Hjorthagen och Abessinien.

§10 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för fastigheten Sjömannen 6

Dnr 2011-397-1.5.3.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-05-27 med förslag till yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för fastig-heten Sjömannen 6, Nybrogatan 8. (S-Dp 2011-01999-54.)

Under överläggning i ärendet framlade ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Per Hamnström (V) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Johan Sjölin m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten Birgit Marklund Beijers (S) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till stadsbyggnadskontoret.

Reservation. Ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Per Hamnström (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut samt

att studentbostäder/bostäder prioriteras framför kommersiellt utrymme.

Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Per Hamnström (V) enligt följande; bristen på studentbostäder/bostäder är mycket stor i Stockholmsområdet. Det är därför väldigt viktig att dessa kategorier prioriteras och att planen inte ändras från bostäder för att ge plats åt centrum för friskvårdsanläggning. Antalet kommersiella lokaler inom Östermalm är för närvarande väldigt stor och kommer att bli än större när Norra Djurgårdsstaden är färdigbyggd.

§11 Yttrande till stadsrevisionen

Dnr 2011-301-1.4.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-05-25med förslag till yttrande till stadsrevisionen över årsrapport 2010 avseende Östermalms stadsdelsnämnd.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till Stockholms stads revisorer.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) enligt följande; det är glädjande att nämnden i huvudsak har uppfyllt sina mål och genomfört i verksamhetsplanen angiven verksamhet. Kvaliteten är god i verksamheterna och förvaltningen arbetar systematiskt med för-bättringar.

Det är inom ett par områden inom socialtjänsten som vi i Miljöpartiet tycker att det är tydligast att förbättringar behöver göras. Det är olyckligt att målvärdet för andel genomförandeplaner inom socialpsykiatrin ej har uppfyllts. Det är heller inte bra att det finns brister i dokumentationen av utredningar för vuxna med missbruksproblem. Bristerna inom dessa om-råden riskerar att försämra insatsernas kvalitet och brukarnas/klienternas rättssäkerhet.

Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Per Hamnström (V) enligt följande; vi bedömer att förvaltningen arbetar med bristerna som påtalats i Revisionskontorets årsrapport på ett kvalitativt tillfredställande sätt samt att åtgärder av vissa rutiner och förbättringsarbeten inom olika områden har vidtagits systematiskt.

§12 Svar på skrivelse från ledamoten Per Hamnström (V)

Dnr 2011-379-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-05-30 med förslag till svar på skrivelse från ledamoten Per Hamnström (V) om ersättnings-nivåerna till utföraren för Kampementets vård- och omsorgsboende.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

§13 Svar på skrivelse från ledamoten Maria Antonsson m fl (MP)

Dnr 2011-380-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-05-23 med förslag till svar på skrivelse från ledamoten Maria Antonsson m fl (MP) om ”klimatsmart mat i våra förskolor”.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) med instämmande av ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Per Hamnström (V) enligt följande; vi tackar förvaltningen för det positiva svaret på vår skrivelse om att matansvariga på stadsdelens förskolor får gå en utbildning i klimatsmart matlagning för storhushåll. Att förskolecheferna ska få i uppdrag att arbeta med dessa frågor kommer förhoppningsvis att ge genklang både hos barn och personal, en lägre kostnad för förvaltningen och inte minst en rikare matupplevelse. Vi hoppas att arbetet påbörjas redan under hösten då utbudet av svenska, närproducerade och ekologiska varor är rikt och inspirerande.

§14 Anmälan av månadsrapport maj 2011

Dnr 2011-131-1.2.1.

Anmäldes förvaltningens månadsrapport per den 31 maj 2011.

Stadsdelsnämndens beslut

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§17 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2011-06-16 med förteckning över inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag, domar m m till Östermalms stadsdelsnämnd.

Stadsdelsnämndens beslut

Promemorian läggs till handlingarna.

§18 Yttrande till Stockholms tingsrätt enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB) över ansökan om adoption

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-05-31 om XX redovisades. Stockholms tingsrätt har begärt yttrande över XXs ansökan om adoption av NN.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden överlämnar och åberopar denna utredning som sitt yttrande till Stockholms tingsrätt.

2. Nämnden anför att adoptionen synes vara till fördel för NN.

§19 Gemensam upphandling av insatser för barn, ungdomar och familjer

Dnr 2010-870-2.2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-05-20 med förslag till gemensam upphandling av insatser för barn, ungdomar och familjer.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden beslutar att delta i den gemensamma upphandlingen av insatser för barn, ungdomar och familjer för Stockholms stad.

2. Nämnden godkänner förfrågningsunderlaget för upphandling av insatser för barn, ungdomar och familjer.

3. Nämnden ger fullmakt åt förvaltningschefen vid socialförvaltningen att för nämndens räkning fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal med valda utförare.

4. Nämnden ger förvaltningschefen vid socialförvaltningen fullmakt att:
* å nämndens vägnar besluta om partsbyte, dvs parts rättig- heter och skyldigheter får överlåtas på annan samt under- teckna avtal om partsbyte.
* å nämndens vägnar besluta om förlängning av avtal och om uppsägning av avtal.

5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§20 Upphandling av hemtjänstinsatser under nattetid och larmutryckning

Dnr 2011-414-2.2.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-06-09 med förslag till upphandling av hemtjänstinsatser under nattetid och larmutryckning.

Stadsdelsnämndens beslut

Under överläggning i ärendet framlade ordförande Johan Sjölin m fl (M), vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP), ledamoten Berit Snapp (C) och tjänstgörande ersättaren Catrin Tetzell (FP) ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) begärde några minuters ajournering för överläggning.

Då sammanträdet återupptogs efter ajourneringen anslöt sig ledamöterna

Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Per Hamnström (V) till ordförande Johan Sjölins (M) m fl förslag till beslut samt framlade ett tilläggsyrkande att förfrågningsunderlaget kompletteras med att egenregianbud får lämnas och yrkade bifall även till detta.

Ordföranden ställde först proposition på eget (M) m fl förslag till beslut och fann att eget (M) m fl förslag bifallits.

Därefter ställde ordförande proposition på ledamoten Birgit Marklund Beijers (S) m fl tilläggsyrkande mot avslag och fann att tilläggsyrkandet avslagits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till förfrågnings- underlag avseende upphandling av hemtjänstinsatser under nattetid och larmutryckning med följande förändringar:

1.4 Avtalstid

Avtalstiden är ett år, fr. o. m. 2011-11-01 t. o. m. 2012-10-31,
med möjlighet till förlängning i maximalt ett plus ett år.

3.15 Miljöpolicy/miljöarbete
Verksamheten ska bedrivas enligt de mål och riktlinjer som framgår i Stockholms stads miljöprogram. De bilar som behöver användas i jourverksamheten bör därför vara miljöbilar.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Per Hamnström (V) reserverade sig mot nämndens beslut att avslå tilläggs-yrkandet.

Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Per Hamnström (V) enligt följande; det har förevarit en del incidenter gentemot Attendo Care vad gäller larmtryckning och vårdinsatser. Det är därför angeläget att egenregi ges chans att lägga anbud. Vår uppfattning är således att i förvaltningen avsätts resurser så att egenregianbud ges möjlighet att delta i upphandlingen på jämlika villkor med andra aktörer.

§21 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2011-06-09 från sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

§22 Information från stadsdelsdirektören

Diakonal verksamhet

Göran Månsson och avdelningschefen för Socialtjänsten Anna-Lena Christensson Österberg inledde i slutet av 2010 ett samarbete med den diakonala verksamheten inom Oscars församling. Ny träff är planerad till den 25 oktober med denna gång fokus på äldreomsorgen.

Bryggan

Bryggan är en verksamhet som vänder sig till hemlösa i hela staden men finns inom Östermalms stadsdelsnämnds ansvarsområde. I samband med Tertial-rapport 1 söktes 2,7 mnkr för Bryggan. Förvaltningen har i prognosen räknat med att medel för Bryggan erhålls som tidigare, men förvaltningschefen har nu fått information om att stadsledningskontorets tjänsteutlåtande föreslår en halvering av medlen till Bryggan. Om budgetmedel inte erhålls kommer förslag på åtgärder senast i Tertialrapport 2.

Enklare tjänster utan biståndsbeslut

Göran Månsson ingår i en styrgrupp i staden där man bland sett över enklare tjänster inom äldreomsorgen såsom städning, handling m.m. Förslaget innebär att man över en viss ålder skulle kunna få hjälp med sådana enklare tjänster utan att det krävs ett biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen.

Utbildning

Vid utarbetandet av förfrågningsunderlag till det senaste upphandlingsärendet framförde de från nämnden som ingick i referensgruppen önskemål om utbildning i upphandlingsfrågor. Göran Månsson meddelade att förvaltningen kommer att ordna en sådan utbildning i höst för de förtroendevalda som så önskar delta.

Finlandsparken

Det har tidigare invigts ett konstprojekt i Finlandsparken och Göran Månsson meddelade att Parkmiljögruppen kommer att kontakta olika konstnärer för ytterligare utsmyckning.

Gärdets galoppbana

Det blev ingen galopptävling på Gärdet på nationaldagen i år, men 6 juni 2012 ska det gå av stapeln.

§23 Övriga frågor

Rapporter

Ersättaren Thomas Linn (M) rapporterade från förtroenderådet på Dianagården, ledamoten Berit Snapp (C) från Kattrumpstullen och ersättaren Eduardo Hornos Ledoux (MP) från förtroenderådet på Linnégårdens vård- och omsorgsboende.

Norra Djurgårdsstaden

Ordförande Johan Sjölin (M) besvarade fråga från ledamoten Maria Antonsson (MP) om eventuella planer för idrottshall m.m. i Norra Djurgårdsstaden.