Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-08-25

Sammanträde 2011-08-25

Datum
Klockan
19.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden för allmänheten inleds kl 18.00 med information om Kvinnofrid/våld i nära rel Läs mer...ationer av Ida Burlin, kvinnofridssamordnare
för Kungsholmens, Norrmalms och Östermalms stadsdelsförvaltning.

Förhinder att närvara vid sammanträdet anmäles till
nämndsekreteraren Anne-Marie Hemphälä tel: 508 10 034,
e-post: anne-marie.hemphala@stockholm.se
eller registrator Ylwa Björkquist, tel: 508 10 037 e-post:
registrator.ostermalm@stockholm.se. Fax: 508 10 099

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

Medborgarförslag

2 Svar på medborgarförslag om promenad- och cykelstråk längs med Erik Dahlbergsgatan. Dnr 2011-253-1.2.4.

Beslutsärenden

4 Nya bestämmelser i SoL 14 kap 2-7 §§ och i LSS 24 a-g §§ (Lex Sarah).

7 Riktlinjer för representation, gåvor, mutor och jäv.

9 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om dokumentet Arkitektur Stockholm - en strategi för stadens gestaltning.

10 Yttrande till Kungliga Djurgårdens Förvaltning genom WSP Environmental, om kompostering på del av fastigheten Norra Djurgården 1:1.

12 Yttrande till socialnämndens tillståndsutskott angående alkoholservering i restaurang

Sushi Baren Östermalm, Nybrogatan 31. Dnr 2011-464-1.5.2. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Yttrande till socialnämndens tillståndsutskott angående alkoholservering i restaurang

Shinjuku, Artillerigatan 18. Dnr 2011-510-1.5.2.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

18 Anmälan av månadsrapport juli 2011.

20 Anmälan av protokoll 2011-08-15 från pensionärsrådet på Östermalm.

21 Anmälan av protokoll 2011-08-11 från handikapprådet.

22 Anmälan av promemoria 2011-08-25 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

23 Anmälan av promemoria 2011-08-25 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

24 Information från stadsdelsdirektören.

Slutet sammanträde

26 Återkallande av ärende angående överflyttning av vårdnad till familjehemmet enligt 6 kap 8 § föräldrabalken.

27 Anmälan av Justitieombudsmannens beslut . Dnr 2010-655-1.5.1.

28 Anmälan av protokoll 2011-07-14, 2011-08-11 och 2011-08-18 från sociala delegationen.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (116 kb)

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

1. Ordförande Johan Sjölin (M) och vice ordförande Stefan Nilsson (MP) uppdras att justera dagens protokoll.

2. Protokollet justeras den 31 augusti 2011.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den 16 juni justerades den 21 juni 2011.

§3 Svar på medborgarförslag

Dnr 2011-410-1.2.4.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-08-15 med förslag till svar på medborgarförslag om gång- och cykelbana längs med tunnel-banebron över Norra länken.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

2. Nämnden överlämnar ärendet till Trafik- och renhållningsnämnden.

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Johan Sjölin m fl (M), ledamöterna Mark Klamberg (FP) och Berit Snapp (C) enligt följande; förslagsställaren tar i sitt medborgarförslag upp den mycket angelägna frågan om att knyta ihop Norra Djurgårdsstaden/Hjorthagen med Gärdet/Östermalm genom en gång- och cykelbana över Norra länken.

Stadsdelsförvaltningen har i sitt förslag till beslut ställt sig positiv till medborgarförslaget.

Genom detta särskilda uttalande önskar vi förstärka kravet på en gång- och cykelbana över Norra länken.

Förslaget ligger väl i linje med Alliansens vision om en tät och miljövänlig promenadstad. Det räcker inte att det från olika delar av Östermalm var för sig finns goda kommunikationsmöjligheter till Stockholm centrala delar.

I promenadstaden ska det även vara möjligt att till fots eller med cykel lätt och säkert ta sig mellan de olika delarna av Östermalm. Därför är det viktigt att det skapas en gång- och cykellösning i enlighet med medborgarförslagets intentioner.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) med instämmande av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) enligt följande;

på grund av höjdskillnader, järnvägsstängsel och trafikleder har Hjorthagens förbindelse med Gärdet och övriga Östermalm alltid varit svårforcerad för fotgängare och cyklister. De trafikplatser som byggs nu kommer inte nämnvärt att ändra detta 100-åriga tillstånd. Hjorthagsbor har länge efterlyst en gång- och cykelväg jäms med tunnelbanebron. En sådan förbindelse kan lätt ansluta till redan planerade stråk mellan Hjorthagen och Norra Djurgårds-staden och gynna både våra äldre och kommande områden inom stadsdelen.

§4 Nya bestämmelser i SoL 14 kap 2-7 §§ och i LSS 24 a-g §§ (Lex Sarah)

Dnr 2011-388-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-08-16 med anledning av nya bestämmelser i socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 2-7 §§ och i lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 24 a-g §§ (Lex Sarah).

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden utser avdelningscheferna Anna-Lena Christensson Österberg och Marianne Snell till ansvariga kontaktpersoner enligt de nya bestämmelser som införts den 1 juli 2011 i 14 kap 2-7 §§ SoL och i 24 a-g §§ LSS (Lex Sarah).

2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att justera befintliga rutiner för dessa bestämmelser.

§5 Redovisning av 2010 års stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg för äldre

Dnr 2011-626-2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-08-08 med redovisning av 2010 års stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg för äldre.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner redovisningen av 2010 års stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg för äldre och översänder den till Socialstyrelsen.

§6 Ansökan om stimulansmedel för insatser för vård och omsorg om äldre personer 2011

Dnr 2011-451-2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-08-08 med förslag att ansöka om stimulansmedel för insatser för vård och omsorg om äldre personer 2011.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner ansökan om stimulansmedel och överlämnar
ansö­kan till Socialstyrelsen.

2. Nämnden godkänner utvecklingsplanen för kost och nutrition.

3. Nämnden godkänner programmet för det sociala området.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) med instämmande av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) enligt följande;

rent generellt så brukar stimulansmedlen för insatser för vård och omsorg om äldre personer gå till mycket viktiga och förtjänstfulla ändamål; vilket även är fallet denna gång.

En viktig del av arbetet med kost och nutrition handlar om att förebygga och upptäcka undernäring, vilket är avgörande för god hälsa. Kommunikationen mellan distriktssköterska och undersköterskor/vårdbiträden kring detta är därför en mycket viktig pusselbit i arbetet med att de äldre ska kunna ha en så god hälsa som möjligt.

Att förbättra det sociala innehållet är också en mycket viktig uppgift. Många äldre riskerar isolering, vilket drabbar både livskvalitet och hälsa. Att utveckla arbetet med att nå ensamma personer är centralt och det är positivt om man förutom att arbeta via distriktssköterskan eller hemtjänstpersonalen också kan göra detta via ett utvecklat arbete med volontärer och frivilligorganisationer.

§7 Riktlinjer för representation, gåvor, mutor och jäv

Dnr 2011-540-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-07-14 med förslag till riktlinjer för representation, gåvor, mutor och jäv.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till ”Riktlinjer för representation, gåvor, mutor och jäv i Östermalms stadsdelsförvaltning”.

§8 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för Albano, Norra Djurgården

Dnr 2010-834-1.5.3.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-08-15 med förslag till yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för Albano, Norra Djurgården 2:2. (S-Dp 2008-21530-54.).

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Johan Sjölin m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde de tre förslagen mot varandra och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

  1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till stadsbyggnadskontoret.
  2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut samt

att därutöver anföra:

Visionen om ett grönt Campusområde med få bilar och ett bevarande av den biologiska mångfalden verkar komma allt längre bort ju mer Albano-projektet närmar sig byggstart. Det planeras för alltför tät och hög
bebyggelse. Spridningskorridorerna för den biologiska mångfalden är fort-farande för trånga och glesa. Den så kallade ”Kampanilen” med sina

16 våningar kommer att förstöra värdefulla natur- och kulturvärden. I

Stockholms stads översiktsplan står att ny bebyggelse inte får uppföras om de ”medför skada på det historiska landskapets natur- och kulturvärden”.

Otydliga ansvarsområden

I detaljplanen fastslås att det ska finnas cykelparkeringar för 5000-5500 cyklar, men det anges inte var dessa ska vara belägna. Många ansvarsområden är heller inte klargjorda vilket riskerar att det inte kommer finnas pengar till utförande och underhåll. Omdaning av Roslagsvägen – ingår det i

projektet och finns pengar avsatta? Anläggande av våtmarker för dagvatten-hantering och för den biologiska mångfalden, har det utgått ur planen? Det kommer att bli ett avsevärt mycket större slitage på den här delen av

Nationalstadsparken med 800 bostäder + alla andra studenter, lärare och besökare - var finns pengarna för detta underhåll?

Cykel- och kollektivtrafik

Det är mycket viktigt att området byggs med den tydliga inriktningen att transporter helt dominerande ska ske med cykel- och kollektivtrafik. Med en bra infrastruktur för det för dem som kommer att bo och verka i området, så är det oftast de snabbaste och attraktivaste färdmedlen. Cykelbanor måste dimensioneras för ett stort antal cyklar och även så att transportcyklar,

exempelvis lådcyklar som får plats utan att orsaka kaos på cykelbanorna.

Att enbart förlita sig på att förlänga befintliga busslinjer och anlägga nya hållplatser för förbipasserande bussar är inte tillräckligt. En ny busslinje bör utredas och vara i bruk i samband med inflyttning i området.

Miljöstadsdel

Vi vill, liksom förvaltningen, framhålla vikten av att man vid vidare planering och anläggande av Albano säkrar att det här blir en miljöstadsdel av högsta internationella standard, där de senaste innovationerna och spjutspetsteknologi inom hållbar stadsplanering och ekologiskt hållbart stads-byggande används – att det blir ett laboratorium för hållbar stadsbyggnad. Det faktum att området ligger i så nära anslutning till Kräftriket, där bebyggelsen är i tegel och från 1700-talet borde ha avspeglats mer i utformningen av Albano.

Det är mycket viktigt att den relativt höga ambition som finns på miljöom-rådet och i att öka möjligheten för biologisk mångfald i den delen av

Nationalstadsparken verkligen genomförs fullt ut. Redan från programförslaget till det nu framlagda detaljplanen har ambitionen minskats, till exempel när det gäller vattenmiljöer.

På planbeskrivningens sista sida finns en viktig punkt om att möjliggöra att de förbättringar av naturmiljön som beskrivs i gestaltningsprogrammet också verkställs. Frågorna måste finnas med i hela processen fram till dess om-rådet är färdigbyggt, i bland annat exploateringsavtal.

För att fullt ut klara de krav som bör ställas på en stor exploatering i

Nationalstadsparken bör omfattningen av de planerade byggnationerna minskas. Tjänsteutlåtandets slutord är värda att upprepa "Förvaltningen vill uttrycka oro för att den föreslagna exploateringsgraden i Albano är för hög för att spridningskorridorerna ska bli tillräckligt breda och för att kunna ge området den rikliga grönska som beskrivs i detaljplaneförslaget".

Reservation. Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut och därutöver framföra följande:

att det särskilt utreds förutsättningar för kollektivtrafikförsörjning med
spårtaxi och spårtrafik ,

att påbörja planering av hållplatser ”Albano” för tunnelbanan respektive Roslagsbanan ,

att en öst-västlig spårförbindelse utreds vidare,

att antalet busslinjer utökas samt

att stadens miljöprogram med kompletteringen om hållbart byggande
arbetas in.

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Johan Sjölin m fl (M), ledamöterna Mark Klamberg (FP) och Berit Snapp (C) enligt följande; för varje år ökar antalet ansökningar till högskoleutbildningar i Sverige. Till höstterminen 2011 är ca 238000 personer antagna till högskoleutbildningar runt om i

landet. I Stockholm leder det till akut bostadsbrist bland studenterna, vilket drabbar Östermalm extra hårt, eftersom de båda lärosätena Stockholms

Universitet och Kungliga Tekniska Högskolan är belägna på vårt område.

Det nya området Vetenskapsstaden planeras vid Albano, med syfte att knyta samman högskoleområdet med universitetsområdet. Vetenskapsstaden ska bli ett nav inom vetenskap och forskning, en plats som ska locka unga

människor att vidareutbilda sig, men då krävs det bostäder. För att

människor ska våga flytta till Stockholm och bidra till stadens utveckling krävs det att människor känner trygghet i att ha någonstans att bo.

Östermalm ska vara en stadsdel dit unga människor väljer att flytta för att studera, arbeta och leva.

Just nu planeras 800 bostäder i Vetenskapsstaden och vi i alliansen anser att det är alldeles för lite. Vi vill se ytterligare bostäder i Vetenskapsstaden. Vi vill se bostäder som är anpassade till den övriga arkitekturen i Kräftriket och som passar ihop med Vetenskapsstaden. Både Stockholms Universitet och Kungliga Tekniska Högskolan är läroverk med gamla anor och som präglas av tradition och en stark studentkultur. Därför är det viktigt att det nya områdets arkitektur överensstämmer med de byggnader som finns i dess närhet.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) enligt följande; behovet av studentbostäder är skriande stort i Stockholm. Svenska och internationella studenter väljer därför andra högskolor där
bostadssituationen är lättare. Att som bostadsministern uppmana studenterna att söka sig någon annanstans och hotar med att ta bort högskoleplatser från Stockholm är synnerligen märkligt. Detta gör att Stockholm som kunskapsstad och framtidsstad för högre utbildning försvagas.

Det är viktigt att kollektivtrafikförsörjningen fungerar. Idag är tunnelbanan liksom busslinje 40 överfull ut mot universitetet. Att utöka antalet busslinjer samt tätare bussturer förbi Albano till Universitetet och Lappkärrsberget är därför mycket angeläget.

§9 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om dokumentet Arkitektur Stockholm

Dnr 2011-431-1.5.3.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-08-15 med förslag till yttrande till stadsbyggnadskontoret om dokumentet Arkitektur Stockholm

- en strategi för stadens gestaltning.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till stadsbyggnadskontoret.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) med instämmande av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) enligt följande; vi instämmer med förvaltningens synpunkter gällande dokumentet

Arkitektur Stockholm - en strategi för stadens gestaltning. Vi inser också att det finns ett starkt behov av att vårda Stockholms unika utseende och att skapa en helhetsplan för hur stadens utseende ska utvecklas.

Det som är snyggt och passande i en stadsdel är kanske inte alltid passande i en annan. Hänsyn måste därför tas till att moderna byggnader i vissa fall kan motarbeta ett attraktivt utseende, särskilt i Stockholms innerstad där det finns många gamla byggnader. Åhlénsbyggnaden på Östermalms torg är ett exempel på att ett modernt utseende mitt i det gamla inte alltid passar in.

Moderna strategier utvecklas för att skapa innovativ och modern arkitektur. Förutom tävlingar kan det vara bra att inkludera med-borgarna.

§10 Yttrande till Kungliga Djurgårdens Förvaltning om kompostering på del av fastigheten Norra Djurgården

Dnr 2011-469-1.5.3.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-08-11 med förslag till yttrande till Kungliga Djurgårdens Förvaltning genom WSP Environ-mental om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken att inom del av fastigheten Norra Djurgården 1:1 kompostera upp till 3000 ton hästgödsel per år.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till Kungliga Djurgårdens Förvaltning genom WSP Environmental.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§11 Yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om alkoholservering i restaurang Willy Ohlsson Eftr

Dnr 2011-447-1.5.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-06-20 med förslag till yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om serveringstillstånd i restaurang Willy Ohlsson Eftr, Humlegårdsgatan 1-3, 114 42 Stockholm (dnr 9.1.1-03048/2011).

Stadsdelsnämndens beslut

1. Willy Ohlsson Efr AB, Humlegårdsgatan 1-3, 114 42 Stockholm bör utifrån en social bedömning beviljas tillstånd att till allmänheten få servera spritdrycker, starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker i restaurang Willy Ohlsson Eftr måndag till söndag kl 11.00 – 23.00.

2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till social-nämnden/tillståndsenheten.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§12 Yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om alkoholservering i restaurang Sushi Baren Östermalm

Dnr 2011-464-1.5.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-08-02 med förslag till yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om serveringstillstånd i restaurang Sushi Baren Östermalm, Nybrogatan 31, 114 39 Stockholm (dnr 9.1.1-05521/2011).

Stadsdelsnämndens beslut

1. Sushibaren Östermalm Saluhall AB, Nybrogatan 31, 114 39 Stockholm bör utifrån en social bedömning beviljas tillstånd att till allmänheten få servera spritdrycker, starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker i restaurang Sushi Baren Östermalm måndag till söndag kl 11.00 – 19.00.

2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till social-nämnden/tillståndsenheten.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§13 Yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om alkoholservering i restaurang Shinjuku

Dnr 2011-510-1.5.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-08-04 med förslag till yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om serveringstillstånd i restaurang Shinjuku, Artillerigatan 18, 114 51 Stockholm (dnr 9.1.1-05772/2011).

Stadsdelsnämndens beslut

1. Shinjuku AB, Artillerigatan 18, 114 51Stockholm bör utifrån en
social bedömning beviljas tillstånd att till allmänheten få servera spritdrycker, starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker i restaurang Shinjuku måndag till söndag kl 11.00 – 22.30.

2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till social-nämnden/tillståndsenheten.

§17 Yttrande till förvaltningsrätten

Dnr 2011-490-1.4.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-08-02 med förslag till yttrande till förvaltningsrätten (Mål nr 13573-11) med anledning av överklagande av nämndbesluten 2011-06-16 § § 4 och 16 om dels samman-förande av verksamheten Lotsen med motsvarande verksamhet Balder samt om fortsatt föreningsbidrag till RSMH dels om anmälan av lokala handikapprådets protokoll; nu laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till förvaltningsrätten.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) med instämmande av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) enligt följande;

Lotsen på Östermalm var en mycket viktig verksamhet för många personer med psykiska funktionsnedsättningar. Vi var därför helt emot beslutet i juni att lägga ner Lotsen, som drevs igenom med minsta möjliga majoritet av

Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet.

Beslutet var dock inte olagligt; eftersom liknande verksamhet kommer att finnas i Norrmalm, dvs på annan plats i Stockholms stad. Men det var ett mycket olyckligt beslut; flyttningen från Östermalm innebär med all sannolikhet att betydligt färre kommer att besöka verksamheten. Den sociala utsatt-heten är mycket stor i denna grupp och beslutet innebär för många med psykiska funktionsnedsättningar en stor risk för ytterligare isolering och passivitet.

§18 Anmälan av månadsrapport juli 2011

Dnr 2011-131-1.2.1.

Anmäldes förvaltningens månadsrapport per den 31 juli 2011.

Stadsdelsnämndens beslut

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) med instämmande av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP)

enligt följande; först flyttas Lotsen till en annan stadsdel och nu är Bryggan i farozonen. Detta är mycket beklämmande. Bryggan är en viktig verksamhet för Östermalms och stadens hemlösa. Att få möjlighet att äta frukost och lunch, telefon, toaletter, dusch, tvättstuga med mera bör vara en rättighet för alla, det vill säga även för hemlösa.

Kostnaderna för försörjningsstöd är betydligt högre jämfört med juli förra året. Den försämrade sjukförsäkringen torde bidra till att allt fler som hamnar utanför sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen ansöker om ekonomiskt bistånd för att klara sin försörjning.

§19 Anmälan av resultat av förskoleundersökning 2011 i Östermalms stadsdelsområde

Dnr 2011-542-1.2.1.

Anmäldes Stockholms stads årliga kvalitetsmätning i stadens förskolor då föräldrar till alla barn i förskolan ombeds att fylla i en enkät och på så sätt bedöma kvaliteten i verksamheten. Östermalms föräldrars nöjdhet i årets undersökning når fortsatt mycket höga betyg.

Stadsdelsnämndens beslut

Förskoleundersökningen 2011 läggs till handlingarna.


Särskilt uttalande avgavs av ordförande Johan Sjölin m fl (M), ledamöterna Mark Klamberg (FP) och Berit Snapp (C) enligt följande; förskolan utgör den institutionella starten för det livslånga lärandet och är en viktig plattform för att lära sig fungera i en social samvaro. En väl fungerande förskola är en förutsättning för att föräldrar ska kunna gå till jobbet och prestera väl utan att behöva oroa sig för sina barn. Därför är det extra glädjande att återigen se hur Östermalms förskolor excellerar i att ge barn en bra start och förbättra sin kommunikation med föräldrar. Det är också inspirerande att läsa hur För-skoleundersökningen läggs till det systematiska förbättringsarbetet och hur det blir en del i att finna och lösa bekymmer.


Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP)

enligt följande; det är glädjande att Östermalms förskoleföräldrar svarat så positivt på många frågor kring upplevelsen av förskolorna. Det är dock för-vånande att inte en enda av frågorna berör så viktiga områden som mat-kvalitet, matsituation och personaltäthet. Inte heller frågas det efter nöjdhet kring lekmaterial, lokaler eller möjligheter till utevistelse. Däremot är fråga 14, 16, 17 och 19 nästan identiska där man i olika formuleringar efterfrågar nöjdheten generellt. Med andra ord finns det goda möjligheter att revidera enkäten för att få en bredare och mer heltäckande bild av hur föräldrarna uppfattar förskolans olika ansvarsområden.

Positivt är också att förvaltningen utifrån den höga andelen ”vet ej” svar på frågorna kring huruvida pojkar och flickor ges lika möjligheter att utvecklas och frågan om barnens tankar och idéer tas tillvara gör dessa till utvecklingsområden för 2012. Vi hoppas då att förvaltningen även knyter en eller flera genuspedagoger till sig.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S)

enligt följande; det är en trevlig läsning att få veta att föräldrarna på
Östermalm är mycket nöjda med sina barns förskolor och att detta gäller både kommunala och fristående förskolor. Det vore också önskvärt att få en redovisning/jämförelse för samtliga förskolor på Östermalm.

§23 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2011-08-25 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

Stadsdelsnämndens beslut

1. De ledamöter och ersättare i nämnden som önskar delta i någon av de i förteckningen upptagna seminarierna anmäler detta till nämndsekreteraren.

2. Promemorian lägg i övrigt till handlingarna.

§24 Återkallande av ärende angående överflyttning av vårdnad till familjehem enligt 6 kap 8 § föräldrabalken

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-07-08 om NN, med anledning av återkallande av ärende redovisades.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden återkallar stämningsansökan till tingsrätten gällande över-flyttning av vårdnaden till familjehemmet enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB).

§25 Anmälan av justitieombudsmannens beslut

Dnr 2010-655-1.5.1.

Anmäldes Justitieombudsmannens (JO) beslut 2011-06-09.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§26 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2011-07-14, 2011-08-11 och 2011-08-18 från sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollen läggs till handlingarna.

§27 Information från stadsdelsdirektören

Parkernas dag

På lördag den 27 augusti är det ”Parkernas dag”. Då ges det tillfälle att gå en guidad naturvandring, lyssna på musik, titta på dans, leka forntida lekar eller lära sig mer om Stockholms träd och blomsterprogram i t ex Humlegården.

Budget 2012

Finansborgarrådet Sten Nordin (M) kommer att presentera alliansens budgetförslag för år 2012 den 12 oktober 2011.

Enklare tjänster utan biståndsbeslut

Göran Månsson ingår i en styrgrupp i staden där man bland annat sett över möjligheten att erbjuda enklare tjänster inom äldreomsorgen såsom städning, handling m.m. utan kravet på biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen. Förslaget innebär att man över en viss ålder skulle kunna få hjälp med sådana enklare tjänster. Eventuellt kommer ett förslag om detta i budget 2012.

Företagsgruppen Värtan

Göran Månsson som är adjungerad till Företagsgruppen Värtan meddelade att Företagsgruppen är mycket bekymrad över att tidsplanen för Spårväg City till Norra Djurgårdsstaden är försenad. Trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M) är inbjuden till Företagsgruppens möte den 11 oktober 2011.

Introduktion för nyanställda

Som tidigare meddelats anordnar förvaltningen en introduktionsdag för alla nyanställda den 31 augusti 2011. I utbildningen ingår en guidad busstur runt stadsdelsområdet och de i nämnden som önskar delta i bussturen kan vända sig till nämndsekreteraren och meddela detta.

Norra Djurgårdsstaden

Torsdagen den 1 september 2011 kl 16.00 sammanträder referensgruppen för Norra Djurgårdsstaden.

Studiebesök från Malmö

För någon vecka sedan deltog Göran Månsson i en träff i Stadshuset med anledning av att stadsdelscheferna i Malmö var på studiebesök i Stockholm.

§28 Övriga frågor

Utevistelse

På fråga från ledamoten Maria Antonson (MP) om utevistelse för de boende på vård- och omsorgsboendena meddelade äldreomsorgschef Marianne Snell att det kommer en redovisning av detta i ett särskilt ärende vid nämndsammanträdet i september.

§29 Skrivelse från vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) om ”ett lokalt stadsmiljöråd för Östermalm”

2011-558-1.1.

Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) överlämnade en skrivelse med förslag att nämnden beslutar att inrätta ett lokalt stadsmiljöråd för Östermalm.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.