Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-10-27

Sammanträde 2011-10-27

Datum
Klockan
19.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden för allmänheten inleds kl 18.00 med information av
Therese Rosén, samhällsp Läs mer...lanerare och Nils Göransson, samordnare på Östermalms stadsdelsförvaltning om

Utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden med fokus på stadsdelens verksamhetsplanering och arbete med miljöprofileringen av området.

Förhinder att närvara vid sammanträdet anmäles till
nämndsekreteraren Anne-Marie Hemphälä tel: 508 10 034,
e-post: anne-marie.hemphala@stockholm.se
eller registrator Ylwa Björkquist, tel: 508 10 037 e-post:
registrator.ostermalm@stockholm.se. Fax: 508 10 099

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

2 A Svar på medborgarförslag om samordning av rehabiliteringsinsatser.

Beslutsärenden

3 Komplettering av stadsdelsnämndens delegationsförteckning. Dnr 2011-119-1.1.

Remissärenden

4 Svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Ann Mari Engel (V) om kulturbussar. Dnr 2011-489-1.5.1.

Svar på skrivelser

5 Svar på skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) om belysningen på cykelbanor. Dnr 2011-655-1.1.

Anmälningsärenden

6 Anmälan av månadsrapport september 2011. Dnr 2011-131-1.2.1.

7 Anmälan av Trafik- och renhållningsnämndens beslut om förnyelse av gågatudelen på Nybrogatan. Dnr 2008-994-000.

8 Anmälan av beslut om statsbidrag för personliga ombud 2011. Dnr 2011-17-1.2.1.

9 Anmälan av överenskommelse om samordnad handläggning av försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder på Östermalms stadsdelsförvaltning samt specialistfunktioner på Norrmalms stadsdelsförvaltning under 2011. Dnr 2011-641-6.

10 Anmälan av skolinspektionens rapport efter tillsyn av Östermalms förskoleverksamhet.

11 Anmälan av upplåtelseavtal - lokaler på Sibyllegatan 52 B och Banérgatan 54 - Carpe Diem. Dnr 2011-672-2.6.

12 Anmälan av protokoll 2011-10-17 från pensionärsrådet på Östermalm.

13 Anmälan av protokoll 2011-10-13 från handikapprådet samt protokoll från handikapprådets tillgänglighetsvandring 2011-10-12.

14 Anmälan av promemoria 2011-10-27 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

15 Anmälan av promemoria 2011-10-27 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

16 Information från stadsdelsdirektören.

Slutet sammanträde

18 Avskrivning av fordringar i bokföreningen. Dnr 2011-652-1.2.1.

19 Inköp samt överlåtelse av inventarier vid Linnégårdens vård- och omsorgsboende.

Dnr 2011-620-2.2.1.
Omedelbar justering

20 Anmälan av protokoll 2011-10-13 från sociala delegationen.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (116 kb)

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

1. Ordförande Johan Sjölin (M) och vice ordförande Stefan Nilsson (MP)
uppdras att justera dagens protokoll.

2. Protokollet justeras den 2 november 2011.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den 29 september justerades den 5 oktober 2011.

§2 Justering av föredragningslistan

Vice ordförande Stefan Nilsson (MP) framlade ett förslag att Miljöpartiets skrivelse daterad 2011-10-20 med rubriken att ”låta Östermalms stadsdelsnämnd få möjlighet att yttra sig om TV-eken innan den fälls” behandlas

under punkten 17. Övriga frågor och yrkade bifall till detta.

Ordförande Johan Sjölin m fl (M) yrkade bifall till eget förslag att inte utöka dagordningens punkt 17. ”Övriga frågor” med ett beslutsärende.

Ordförande ställde vice ordförande Stefan Nilssons m fl (MP) yrkande mot eget m fl (M) förslag och fann att eget m fl (M) förslag bifallits.

Votering begärdes och verkställdes.


Följande voteringsordning fastställdes; den som stödjer ordförande Johan Sjölins m fl (M) förslag att inte utöka dagordningen med ett beslutsärende under punkt 17. Övriga frågor röstar ja; den som stödjer vice ordförande Stefan Nilssons m fl (MP) förslag om en justerad dagordning röstar nej.

Ja-röster avgavs av Johan Sjölin (M), Erik Hafström (M), Lotta Juul

Martin-Löf (M), Johanna Sjö (M), Kitty Ericsson (M), Berit Snapp (C) och

Catrin Tetzell (FP).

Nej-röster avgavs av Stefan Nilsson (MP), Maria Antonsson (MP), Birgit Marklund Beijer (S), Magnus Lingen (S), Berit Nyberg (S) och Milly Namiro Darlson (S).

Nämnden hade sålunda beslutat med sju röster mot sex att bifalla ordföranden Johan Sjölins (M) m fl förslag att inte utöka dagordningen med ett

beslutsärende under punkt 17. Övriga frågor.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden utökar inte dagordningen med ett beslutsärende under punkt 17. Övriga frågor.

§4 Svar på medborgarförslag

Dnr 2011-411-1.2.4.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-10-19 med förslag till svar på medborgarförslag om samordning av rehabiliteringsinsatser.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) enligt följande; personer med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning behöver ett samlat stöd av psykiatrin, socialtjänsten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för att de ska komma ut i arbetslivet. Att utveckla den arbetsinriktade rehabiliteringen borde vara viktig för alla parter –

Försäkringskassan, Arbetsförmedling, Stockholms kommun och Stockholms läns landsting. En publikation som syftar till att främja samverkan och samordnade insatser har tagits fram av Sveriges kommuner och Landsting och det är nu positivt att förvaltningen aktivt arbetar för att få till stånd ett sådant samarbete.

§5 Komplettering av stadsdelsnämndens delegationsförteckning

Dnr 2011-119-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-10-13 med förslag till komplettering av stadsdelsnämndens delegationsförteckning.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden kompletterar delegationsförteckningen enligt tjänsteutlåtandets förslag.

§6 Svar på remiss från kommunstyrelsen om kulturbussar

Dnr 2011-489-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-10-10 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Ann Mari Engel (V) om kulturbussar.

Under överläggning i ärendet framlade ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) med instämmande av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Johan Sjölin m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten

Birgit Marklund Beijers (S) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) och ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att bifalla motionen.

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Johan Sjölin m fl (M), ledamoten Berit Snapp (C) och tjänstgörande ersättaren Catrin Tetzell (FP) enligt följande; som förvaltningen konstaterar i sitt utlåtande har Östermalms förskolor nära till mängder av kulturella utbud. Barnen på Östermalm kan också lätt ta sig fram med kommunala färdmedel och i vissa fall till fots, till dessa olika kulturella mål och till en inte så hög kostnad.

Därutöver har Östermalms förskolor sedan några år en särskild kulturpeng, för närvarande 500 kr per barn och år, att använda till kulturaktiviteter. Detta är en fantastisk satsning, och en satsning som är unik för Östermalm. Den kan till exempel användas för att ta en teatergrupp, musikgrupp eller liknande till förskolan. Den kan självklart också användas för att besöka kulturaktiviteter i andra stadsdelar. Alliansen på Östermalm kommer att, trots de restriktioner som skuldkrisen innebär, göra sitt yttersta för att även nästa budgetår avsätta medel för en kulturpeng så att varje förskola även fortsättningsvis kan ge sina elever kulturupplevelser som de har kunnat välja själva.

Motionärens förslag om kulturbussar kan kanske passa andra stadsdelar, men är alltså inte särskilt relevant för Östermalms förskolor.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) med instämmande av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) enligt följande;

Östermalm är en till ytan stor stadsdel och alla stadsdelar till exempel Norra Djurgården och Hjorthagen ligger en bra bit från de muséer som förvaltningen anger i tjänsteutlåtandet. Likaså är det långt för barnen i Nedre Östermalm att åka till Stora Skuggans 4 H-Gård. Av den anledningen anser vi inte att det är helt likvärdiga möjligheter på Östermalm till kulturupplevelser. Det finns också ett värde i att små barn åker till ytterstaden och vice versa - givetvis i små grupper - för att möta barn från olika områden.

§7 Svar på skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) om belysningen på cykelbanor

Dnr 2011-655-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-10-17 med förslag till svar på skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) om belysningen på cykelbanor.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP)

enligt följande; belysningen på cykelvägar är en liten, men viktig, del av cykelinfrastrukturen som behöver förbättras. Det är bra att parkmiljögruppen för norra innerstaden kommer att påpeka bristerna på de cykelvägar som lyfts fram i skrivelsen.

Miljöpartiet lägger i sitt budgetförslag fram förslag på en storsatsning på cykeltrafiken. Genom att investera 150 miljoner kronor per år i tio år kan vi se till att Stockholm blir en cykelstad fullt i klass med Köpenhamn.


Särskilt uttalande
avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) enligt följande; belysningen på cykelvägar är bara en del av ”cykelinfrastrukturen som är eftersatt och underdimensionerad. Detta gäller även cykelvägar som försvinner i tomma intet och ibland återfinns på andra sidan gatan liksom alltför smala cykelvägar.

När det gäller belysningen så är det bra att parkmiljögruppen påpekar bristerna till trafikkontoret och KDF men vi vill villsamtidigt understryka att en mer decentraliserad organisation skulle underlätta vissa förbättrings-åtgärder.

§8 Anmälan av månadsrapport september 2011

Dnr 2011-131-1.2.1.

Anmäldes förvaltningens månadsrapport per den 30 september 2011.

Stadsdelsnämndens beslut

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§9 Anmälan av Trafik- och renhållningsnämndens beslut om förnyelse av gågatudelen på Nybrogatan

Dnr 2008-994-000

Anmäldes Trafik- och renhållningsnämndens beslut 2011-09-29 § 17 om förnyelse av gågatudelen på Nybrogatan. Reviderat inriktningsbeslut.

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner uppdaterat förslag till inriktning för förnyelse av Nybrogatan till en beräknad utgift om 38 mnkr.

Trafik- och renhållningsnämnden återkallar tidigare genomförandebeslut 2007-08-28 om upprustning av Nybrogatan samt överlämnar kontorets

tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen daterad 2008-11-13 från Östermalms stadsdelsnämnd.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§10 Anmälan av beslut om statsbidrag för personliga ombud 2011

Dnr 2011-17-1.2.1.

Anmäldes Länsstyrelsens i Stockholms län beslut 2011-09-26 (Beteckning 704-27721-2011) om statsbidrag för personliga ombud år 2011.

Länsstyrelsen beslutar att bevilja Östermalms stadsdelsförvaltning 302400 kr i statsbidrag till lön för ett personligt ombud som arbetar heltid under hela verksamhetsåret 2011.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§11 Anmälan av överenskommelse om samordnad handläggning

Dnr 2011-641-6.

Anmäldes stadsdelsdirektörernas vid Kungsholmens, Norrmalms och Östermalms stadsdelsförvaltningar överenskommelse 2011-09-26 om samordnad handläggning av försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder på Östermalms stadsdelsförvaltning samt specialistfunktioner på Norrmalms stadsdelsförvaltning under 2011.

Stadsdelsnämndens beslut

Överenskommelsen läggs till handlingarna.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP)

enligt följande; Miljöpartiet föreslår i sitt budgetförslag att Jobbtorgen ska föras över till stadsdelnämnderna. Det skulle ge en tydligare demokratisk styrning och samtidigt förebygga att arbetssökande slussas runt mellan Jobbtorg och stadsdelsnämnders arbetsmarknadsverksamheter. Dessutom skulle det skapa större närhet till handläggningen av försörjningsstöd.

Dessa bör fungera som ”En-dörr-in-verksamheter” - alla arbetslösa, även de som står längs från arbetsmarknaden eller som har rehabiliteringsbehov, ska ingå i verksamheterna. En större individuell anpassning av vägledning och åtgärder behöver göras till de arbetssökandes behov, med målet att fler ska få en plats på arbetsmarknaden.

§12 Anmälan av skolinspektionens rapport

Dnr 2011-707-1.4.

Anmäldes skolinspektionens kommunbeslut 2011-09-27 (Dnr 43-2010:5285) efter tillsyn av förskoleverksamheten i Stockholms kommun samt protokoll efter tillsyn av förskoleverksamheten i Östermalms stadsdel.

Tillsynen har granskat följande fyra områden; Måluppfyllelse och resultat,

Pedagogisk ledning och utveckling av verksamheten, Lärandemiljön och Platstillgång.

Stadsdelsnämndens beslut

Rapporten läggs till handlingarna.

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Johan Sjölin m fl (M), ledamoten Berit Snapp (C) och tjänstgörande ersättaren Catrin Tetzell (FP) enligt

följande; Östermalms kommunala förskolor har år efter år fått stor uppskatt-ning av föräldrar och elever och är ett föredöme för många andra. Trots detta finns förbättringsområden, vilket förvaltningen också redogjort för i tidigare ärenden kring förskolan.

De punkter skolinspektionen lyfter fram behöver hanteras inom olika delar av den kommunala förvaltningen, och vi ser med tillförsikt på den hanterings- ordning som förvaltningen planerar. Lika angeläget som det är att vidta åtgärder i anledning av påpekade brister, lika viktigt är det att göra detta strukturerat och eftertänksamt för bästa resultat i en verksamhet som redan är mest uppskattad i staden.

Inom staden i stort kommer inspektionsverksamheten från stadens egna inspektörer att intensifieras och fördjupas framöver, vilket kommer vara till gagn för stadsdelens enträgna förbättringsarbete.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) enligt följande; de brukarundersökningar som staden genomfört har under flera år visat att Östermalms förskolor har en väldigt bra standard och att föräldrarna är mycket nöjda med verksamheten. Man är till och med mest nöjda i hela staden med förskolan.

Förvaltningen påpekar att Skolinspektionens tillsyn inte återger tillståndet i stadsdelens förskoleverksamhet och att underlaget är litet. Icke desto mindre visar Skolinspektionens rapport att det finns brister som måste åtgärdas och pekar på några förbättringsområden som förvaltningen enligt tjänsteutlåtande också kommer att arbeta vidare med.

När det till exempel gäller kontakten med skolan som enligt inspektionens rapporten ofta sker på förskolans initiativ anser vi att samverkan med skolan skulle underlättas om ansvaret för grundskolan fördes över till stadsdelsnämndens.

Vidare är vi av den uppfattningen att barngruppernas storlek är av stor betydelse för kvaliteten i förskolan och anser därför att barngruppernas storlek måste minskas. Att genomföra konsekvensutredningar om barngruppernas storlek och sammansättning är därför viktigt.

§13 Anmälan av upplåtelseavtal

Dnr 2011-672-2.6.

Anmäldes två upplåtelseavtal daterade 2011-10-04 mellan Östermalms stadsdelsnämnd och föreningen RSMH Carpe Diem avseende föreningen Carpe Diems förfogande enligt avtalet av lokalerna på Sibyllegatan 52 B och Banérgatan 54. Kostnadsfritt och efter kontorstid.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§17 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2011-10-27 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

Stadsdelsnämndens beslut

De ledamöter och ersättare i nämnden som önskar delta i länsstyrelsens konferens den 29 november 2011 anmäler detta till nämndsekreteraren.

§18 Avskrivning av fordringar i bokföringen

Dnr 2011-652-1.2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-09-28 med förslag till avskrivning av fordringar i bokföringen. Fordringarna avser äldreomsorgsavgifter och avgifter inom individ- och familjeomsorg samt personal-fordringar från i huvudsak år 2010. Fordringarna är sedan tidigare överlämnade till Sergel inkasso som fortsätter indrivningen.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden avskriver fordringarna i till detta tjänsteutlåtande bifogad bilaga med sammanlagt 276210 kronor.

§19 Inköp samt överlåtelse av inventarier vid Linnégårdens vård- och omsorgsboende

Dnr 2011-620-2.2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänstutlåtande 2011-10-04 med förslag till inköp samt överlåtelse av inventarier vid Linnégårdens vård- och omsorgsboende.

Under överläggning i ärendet framlade ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Johan Sjölin m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten Birgit Marklund Beijers m fl (S) yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

  1. Nämnden godkänner Input interiör Sweden AB som leverantör av inventarier till Linnégården.
  2. Stadsdelsdirektören får i uppdrag att teckna avtal med utsedd
    leverantör.
  3. Förslitna inventarier överlåts till välgörande ideell verksamhet.
  4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut samt
att de företag som anlitas skall ha kollektivavtal eller kollektivavtals-
liknande former.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) enligt följande; inget av företagen vilka inkommit med anbud har kollektivavtal med Handelsanställdas förbund. För oss är det en självklarhet att varor och tjänster som kommunen köper in ska vara från företag med kollektiv-avtal.

§20 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2011-10-13 från sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

§21 Information från stadsdelsdirektören

Invigning av träfflokalen Fristaden

Den 1 november kl 13.00 inviger ordförande i Norrmalms stadsdelsnämnd

Hanna Broberg (M) och Thomas Linn (M) från Östermalms stadsdelsnämnd den nya träfflokalen Fristaden, Norrtullsgatan 14, nb. Verksamheten kommer att drivas i samverkan mellan Norrmalms och Östermalms stadsdelsförvaltningar och Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH.

Verksamheten är en öppen verksamhet som främst riktar sig till personer med psykiska funktionshinder.

Utbildning om Cannabis

Missbruket av cannabis ökar i Stockholm och även på Östermalm.

Den 24 november kl 12.30-16.00 anordnas en halvdagsutbildning på Jungfru-gatan 2 B, nb för att öka kunskap om cannabis och förstärka samverkan mellan de som möter ungdomarna i sitt arbete såväl i skolan, som på fritiden eller i andra sammanhang där ungdomar befinner sig.

Trygghetsvandring i ungdomens spår

Stadsdelsförvaltningen bjuder in till trygghetsvandring tisdagen den 8 november kl. 18.00 – ca 20.00 för i huvudsak föräldrar till barn i åk 7-9. Trygghetsvandringen kommer att besöka platser där ungdomarna vistas. Vandringen arrangeras av närpolisen, fältassistenterna och föräldrarna på Östermalm. Samling Karlaplan vid McDonald´s.

§22 Övriga frågor

Frågestunden

Ledamoten Birgit Marklund Beijer (S) meddelade att hon anser att en så pass viktig fråga som fällningen av den så kallade TV-eken på Oxenstiernsgatan borde ha fått en ännu mer förlängd tid på frågestunden som inledde dagens sammanträde.

§23 Skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) om flyttning av Lotsen

Dnr 2011-737-1.1.

Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) överlämnade en skrivelse med förslag att ”ompröva tidigare majoritetsbeslut rörande flyttning av Lotsen”.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§24 Skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) om Radioeken

Dnr 2011-738-1.1.

Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) överlämnade en skrivelse om ”Radioeken – i mitten på Oxenstiernsgatan”.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.