Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-05-22

Sammanträde 2014-05-22

Datum
Klockan
kl.18
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

1 Val av justerare och dag för justering

Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering, fastställande av dagordning samt upprop och närvaroregistrering

Medborgarförslag

2 Svar på medborgarförslag

3 Svar på medborgarförslag

Beslutsärenden

4 Tertialrapport 1 år 2014

5 Yttrande till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO)

Dnr 2014-219-1.4. (Omedelbar justering)

6 Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm - laglighetsprövning enligt kommunallagen

Dnr 2014-220-1.4. (utsändes senare)

Remissärenden

7 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd för Staffe Sandahls kök AB

Remiss från socialnämnden - tillståndsenheten
Dnr 2014-249-1.5.2. (Omedelbar justering)

8 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd för AxStores Sweden AB (CAFÉ Å LAIT)

Remiss från socialnämnden - tillståndsenheten
Dnr 2014-256-1.5.2. (Omedelbar justering)

9 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd för Bankirens badrum AB

Remiss från socialnämnden - tillståndsenheten
Dnr 2014-283-1.5.2. (Omedelbar justering)

10 Förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2014-230-1.5.1. (Omedelbar justering)

11 En strategisk inriktning för bättre leveranstrafik 2014-2017

Svar på skrivelser

12 Skrivelse av Stefan Nilsson m.fl. (MP), Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) och Jaime Barrios m.fl. (V)

13 Skrivelse av Stefan Nilsson m.fl. (MP)

Anmälningsärenden

14 Anmälan av ansökan om utvecklingsmedel

15 Överenskommelse om samordnad handläggning av försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder samt drift av ungdomsmottagningen

16 Årsredogörelse från stadsrevisionen för 2013

17 Protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

18 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

19 Anmälan av delegationsbeslut

20 Anmälan av promemoria 2014-05-22 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser m.m.

21 Information från stadsdelsdirektören

Slutet sammanträde

23 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

24 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (256 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§5 Yttrande till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO)

§6 Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm - laglighetsprövning enligt kommunallagen­

§7 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd för Staffe Sandahls kök AB

§8 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd för AxStores Sweden AB (CAFÉ Å LAIT)

§9 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd för Bankirens badrum AB

§10 Förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

§11 En strategisk inriktning för bättre leveranstrafik 2014-2017

§12 Skrivelse av Stefan Nilsson m.fl. (MP), Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) och Jaime Barrios m.fl. (V)

§13 Skrivelse av Stefan Nilsson m.fl. (MP)

§15 Överenskommelse om samordnad handläggning av försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder samt drift av ungdomsmottagningen

§16 Årsredogörelse från stadsrevisionen för 2013

§17 Protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

§18 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§19 Anmälan av delegationsbeslut

§20 Anmälan av promemoria 2014-05-22 med förteckning

§21 Information från stadsdelsdirektören

§23 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

§24 Anmälan av sociala delegationens protokoll