Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-05-21

Sammanträde 2015-05-21

Datum
Klockan
18:00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden till allmänheten inleds med information om stadens kemikalieplan av Jenny Fäl Läs mer...dt och Arne Jamtrot, Kemikaliecentrum.

1 Val av justerare och dag för justering

Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering, fastställande av dagordning samt upprop och närvaroregistrering.

Medborgarförslag

2 Svar på medborgarförslag - Räcke vid Troppstigen

4 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Dnr 2015-229-1.2.5. (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Rättegångsfullmakt för stadsledningskontorets juridiska avdelning

Dnr 2015-293-1.1. (Omedelbar justering)

6 Godkännande av deltagande i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2015

7 Ny förskola i Norra Djurgårdsstaden ( fastigheten Jackproppen 1) - genomförandeärende

Remissärenden

8 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd för Grev Ture Café AB

Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet
Dnr 2015-225-1.5.2. (Omedelbar justering)

9 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd för Frykfors, Rinaird & Rossbäck

Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet
Dnr 2015-235-1.5.2. (Omedelbar justering)

10 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd för Frank 1 AB

Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet
Dnr 2015-238-1.5.3. (Omedelbar justering)

11 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd för Sturekatten AB

Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet
Dnr 2015-263-1.5.2. (Omedelbar justering)

12 Bättre förutsättningar för jämlika motionsspår

Remiss från kommunstyrelsen, svar på motion (2015:7) av Regina Kevius (M)
Dnr 2015-155-1.5.1. (Omedelbar justering)

13 Införande av servicegaranti

Remiss från kommunstyrelsen, svar på motion (2015:2) av
Erik Slottner (KD)
Dnr 2015-167-1.5.1.

14 Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2015-209-1.5.1. (Omedelbar justering)

15 Detaljplan för Ruddammen 29 med flera i stadsdelen Norra Djurgården - SDp 2013-07632-54

Remiss från stadsbyggnadskontoret
Dnr 2015-241-1.5.3. (Omedelbar justering)

Anmälningsärenden

16 Anmälan av slutredovisning 2014 och ansökan 2015 om utvecklingsmedel för multiprofessionellt arbetssätt

17 Anmälan av tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) och tobakslagen (1993:581)

18 Hemlösa i Stockholms stad - 25 september 2014

Rapport från socialförvaltningen
Dnr 2015-266-1.6.

19 Rapport om socialtjänstens kontakter med vuxna med missbruksproblem under oktober 2014

Rapport från socialförvaltningen
Dnr 2015-000228-1.2.1.

20 Rapport om avtalsuppföljning 2014

Årsrapport från socialförvaltningen
Dnr 2015-228-1.2.1.

21 Anmälan av undersökning av parkmark i Stockholms stad- redovisning av genomförd undersökning

22 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

23 Anmälan av delegationsbeslut enligt delegationsordningen

24 Anmälan av promemoria 2015-05-21 med förteckning av inkommande brev, skrivelser m.m.

25 Information från stadsdelsdirektören

Slutet sammanträde

27 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrablaken (FB)

28 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (261 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Svar på medborgarförslag -­ Räcke vid Troppstigen

§4 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

§5 Rättegångsfullmakt för stadsledningskontorets juridiska avdelning

§6 Godkännande av deltagande i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2015

§7 Ny förskola i Norra Djurgårdsstaden ( fastigheten Jackproppen 1) - genomförandeärende

§8 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd för Grev Ture Café AB

§9 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd för Frykfors, Rinaird & Rossbäck

§10 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd för Frank 1 AB

§11 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd för Sturekatten AB

§12 Bättre förutsättningar för jämlika motionsspår

§15 Detaljplan för Ruddammen 29 med flera i stadsdelen Norra Djurgården - SDp 2013-07632-54

§16 Anmälan av slutredovisning 2014 och ansökan 2015 om utvecklingsmedel för multiprofessionellt arbetssätt

§17 Anmälan av tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) och tobakslagen (1993:581)

§19 Rapport om socialtjänstens kontakter med vuxna med missbruksproblem under oktober 2014

§20 Rapport om avtalsuppföljning 2014

§21 Anmälan av undersökning av parkmark i Stockholms stad- redovisning av genomförd undersökning

§22 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§23 Anmälan av delegationsbeslut enligt delegationsordningen

§24 Anmälan av promemoria 2015-05-21 med förteckning av inkommande brev, skrivelser m.m.

§25 Information från stadsdelsdirektören

§27 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrablaken (FB)

§28 Anmälan av sociala delegationens protokoll