Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-12-15

Sammanträde 2016-12-15

Datum
Klockan
18:30
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Allmänhetens frågestund börjar kl. 17:30
Frågestunden till allmänheten inleds med informa Läs mer...tion om "Verksamhetsplan 2017" av förvaltningen.

1 Val av justerare och dag för justering

Upprop och närvaroregistrering, val av protokollsjusterare, tid för protokollsjustering, anmälan av föregående protokoll och fastställande av dagordning.

3 Val av ledamöter och ersättare i stadsdelsnämndens pensionärsråd år 2017

4 Förlängning av entreprenadkontrakt avseende parkskötsel, barmarksrenhållning och vinterväghållning på parkmark

5 Program för Tessinparken

5:a Förvaltningslokaler Östermalm

5:c Ansökan om föreningsbidrag till SPF Väntjänst på Östermalm

5:d Ansökan om föreningsbidrag föreningen HIND

Remissärenden

6 Serveringstillstånd till Restaurang Sushi Hjorthagen

Remiss från socialnämndens tillståndsenhet
Dnr 2016-582-1.5.2. (Omedelbar justering)

7 Serveringstillstånd till Restaurang Paraden

Remiss från socialnämndens tillståndsenhet
Dnr 2016-619-1.5.2. (Omedelbar justering)

8 Vision 2040 - Ett Stockholm för alla

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2016-687-1.5.1. (Omedelbar justering) Senare utsändning

9 Ett samlat grepp om stadens arbete med tolkning

Remiss från kommunstyrelsen, svar på motion (2016:73) av Frida Johansson Metso (L)
Dnr 2016-497-1.5.1.

10 Jämlik tillgång till valfrihet

Remiss från kommunstyrelsen, svar på motion (2016:66) av Lotta Edholm (L) och Isabel Smedberg-Palmqvist (L)
Dnr 2016-498-1.5.1.

11 Låt äldre som tillfälligt vistas i Stockholm välja hemtjänst

Remiss från kommunstyrelsen, svar på motion (2016:92) av Ann-Katrin Åslund (L)
Dnr 2016-576-1.5.1.

12 Utnyttja ytan under Uggleviksreservoaren

Remiss från kommunstyrelsen, svar på motion (2016:97) av Jonas Naddebo (C) och Christina Linderholm (C)
Dnr 2016-608-1.5.3. ( Omedelbar justering)

13 Levande lokala centrum (Riktlinje för centrumutveckling)

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2016-514-1.5.3.

Anmälningsärenden

14 Månadsrapport november 2016

15 Samrådsremiss för betydande miljöpåverkan för Östlig förbindelse i Stockholm och Nacka kommuner, Stockholms län

16 Brukarundersökning inom socialpsykiatrin år 2016

17 Resultat sommarkollo undersökningen 2016

18 Granskning av delårsrapport 2016-08-31

Rapport från stadsrevisionen
Dnr 2016-661-1.2.1.

18:a Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

18:b Protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

19 Anmälan av tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen

20 Anmälan av promemoria 2016-12-15 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser med mera

21 Information från stadsdelsdirektören

Slutet sammanträde, Beslutsärende

23 Tilldelningsbeslut i upphandling av matleverantör till Dianagårdens vård-och omsorgsboende

Anmälningsärenden

24 Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL - socialtjänsten

25 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Val av ledamöter och ersättare i stadsdelsnämndens pensionärsråd år 2017

§4 Förlängning av entreprenadkontrakt avseende parkskötsel, barmarksrenhållning och vinterväghållning på parkmark

§5:a Förvaltningslokaler Östermalm

§5:c Föreningsbidrag till SPF Väntjänst på Östermalm

§5:d Ansökan om föreningsbidrag till föreningen HIND

§6 Serveringstillstånd till Restaurang Sushi Hjorthagen

§7 Serveringstillstånd till Restaurang Paraden

§9 Ett samlat grepp om stadens arbete med tolkning

§10 Jämlik tillgång till valfrihet

§11 Låt äldre som tillfälligt vistas i Stockholm välja hemtjänst

§12 Utnyttja ytan under Uggleviksreservoaren

§13 Levande lokala centrum (Riktlinje för centrumutveckling)

§15 Samrådsremiss för betydande miljöpåverkan för Östlig förbindelse i Stockholm och Nacka kommuner, Stockholms län

§16 Brukarundersökning inom socialpsykiatrin år 2016

§17 Resultat sommarkollo undersökningen 2016

§18 Granskning av delårsrapport 2016-08-31

§18:a Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§18:b Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

§19 Anmälan av tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen

§20 Anmälan av promemoria 2016-12-15 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser med mera

§21 Information från stadsdelsdirektören

§23 Upphandling av matleverantör till Dianagårdens vård-och omsorgsboende

§24 Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL - socialtjänsten

§25 Anmälan av sociala delegationens protokoll