Din position: Hem > Stockholms stad > Renhållningsnämnden > Sammanträde 2004-03-31

Sammanträde 2004-03-31

Datum
Klockan
Plats

Efter sammanträdet kommer Förpackningsinsamlingen och informerar om sin förestående kampan Läs mer...j. Drätselnämndens sessionssal


Ordförande
Yildiz Kafkas (mp)

Vice ordförande
Anders Hellström (m)

Ledamöter
Eva Oivio (s)
Olof Tappert (s)
Stellan Hamrin (v)
Ewa Schenström (m)
Karl Bern (fp)

Ersättare
Mikael Hussner (s)
Agnetha Falck-Rodriguez (s)
Dick Urban Vestbro (v)
Jim Nilsson (mp)
Thorwald Nilsson (m)
Lars Fernqvist (fp)
David Winks (kd)

2 Justering av nämndens protokoll

4 Anmälningsärenden

A. Sammanställning över till Renhållningsnämnden inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm
B. Inköpsanmälan till nämnd
C. Ekonomisk månadsrapport
D. Personal
E. Sammanträdesplan - utsänds senare
F. Balanslista över Renhållningsnämndens
uppdrag och projekt - utsänds senare
G. Klagomålsstatistik, brutto
H. Dispenser enligt renhållningsordningen - utsänds senare

5 Behandlingsavtal med Ecoferm AB

6 Rapport om planerad höstkampanj

8 3 återvinningscentraler i Stockholm – så tycker kunderna

9 Anmälan av KLIMP-ansökan

10 Rapport om komplettering av Avfallsplan 2002 – 2005

11 Ansvarsfördelning inom staden för uppföljning av avtal om återvinningsstationer

12 Avfallsstatistik och nyckeltal

13 Miljömiljarden

Omedelbar justering
Utsändes fredag
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Rapport om fastighetsnära insamling

15 Lägesrapport beträffande framtagning av förslag till ny avfallstaxa för 2005

16 Namnbyte – kostnadsberäkning och tidsplan

17 Fyllnadsnominering till nämndens handikappråd

18 Rvf:s årsmöte

19 Anmälan av tjänsteresa

20 Svar på skrivelse från Eva Oivio (s), Stellan Hamrin (v) och Yildiz Kafkas (mp) om att ansöka om medel ur miljömiljarden för s.k. röda boxar

21 Svar på skrivelse om nedlagda deponier

22 Rapport från förvaltningschefen

Mötesinformation

 

§1 Godkännande av föredragningslista

Två övriga frågor anmäldes, en om studiebesök och en om metangasläckage. Därefter fastställdes föredragningslistan.

§2 Justering av nämndens protokoll

Ordförande Yildiz Kafkas och Ewa Schenström utsågs att justera dagens protokoll.

§3 Föregående protokoll

Anmäldes att protokoll 2/2004 är justerat och utsänt. Protokollet lades till handlingarna.

§4 Anmälningsärenden

Förelåg förteckning över anmälningsärenden. Anmälningarna godkändes.

§5 Behandlingsavtal med Ecoferm AB

Dnr: 23-0120/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Förvaltningen får i uppdrag att teckna avtal med Ecoferm AB om biologisk behandling av särskilt insamlat matavfall från storkök och restauranger.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§6 Rapport om planerad höstkampanj

Dnr:11-0121/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Förvaltningens rapport godkänns.

§7 Rapport om ny hemsida

Dnr: 19-0123/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Förvaltningens rapport godkänns.

§8 ”3 återvinningscentraler i Stockholm. Så tycker privatkunderna.” Nyckeltal nöjd kund

Dnr: 23-0052/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Förvaltningens rapport godkänns.

§9 Anmälan om ansökning om bidrag ur Klimatinvesteringsprogrammet - KLIMP

Dnr: 32-0092/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Anmälan läggs till handlingarna.

§10 Rapport om komplettering av Renhållningsordningens avfallsplan 2002 - 2005

Dnr: 44-0616/00

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Bifall yrkades

dels till framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Dick Urban Vestbro (v)

dels till framlagt förslag till beslut av Ewa Schenström m fl (m) och Karl Bern.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Dick Urban Vestbro (v):

1. Rapporten läggs med godkännande till handlingarna, med nedanstående ändringar.

2. Rapporten överlämnas, med nedanstående ändringar, till kommunstyrelsen för kännedom.

3. Förvaltningen under ”Mål 1- Arbeta för att avfall inte uppkommer” stryker meningen ”Möjligheten att styra mängden avfall som produceras i samhället är begränsad” och ordet ”åtminstone” i meningen ”Staden kan åtminstone minska avfallsmängden i den egna verksamheten och verka för återbruk samt sprida information” och byter ut detta mot ”vidare”.

4. Därutöver anförs följande

Förvaltningen har bearbetat det främsta målet i Avfallsplanen på ett genomtänkt och bra sätt. Nämnden vill dock fokusera mera på vad som är möjligt att åstadkomma, varför vi gör de mindre förändringarna på målformuleringen enligt ovan.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig Ewa Schenström m fl (m) och Karl Bern (fp) med hänvisning till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. ”Rapportens förslag till nytt mål för avfallsplanen avslås.

2. I övrigt anförs följande:

Målet som föreslås av förvaltningen är ett både orimligt och orealistiskt mål som dessutom riskerar att verka direkt tillväxthämmande. Moderaterna förespråkar en politik där människor ska ha möjlighet att få arbete, försörja sig, skapa sin egen tillvaro och utforma sina egna liv. En tillväxtvänlig politik för arbete, företagande och egen försörjning. Ett samhälle som vill ha tillväxt och skapa välstånd måste ge utrymme för ett livaktigt företagande och ett produktivt näringsliv. Men i stort sett all produktion skapar avfall i någon form.

Målet för avfallshanteringen bör vara att skapa förutsättningar och goda incitament att ta hand om avfallet. Antingen själv eller genom att anlita någon annan, Marknadslösningar leder till att det tillsynes värdelösa avfallet får ett värde och att man hittar användningsområden för avfallet. Arbetet med avfallsfrågorna måste därför betona moroten mer än piskan. Det ska löna sig att minska eller ta hand om avfallet.

En tillväxtvänlig politik kan inte ha som mål att avfall inte ska uppkomma. Det är en fundamentalistisk politik som uppmuntrar till stillestånd, icke-produktion och inaktivitet. Eftersom målet är orealistiskt formulerat mäktar förvaltningen heller inte med att föreslå några konkreta åtgärder. Den enda konkreta nya åtgärd som föreslås är att staden ska ge mer information. Och redan där bryter man mot sitt eget mål. Som all annan information kommer även den här satsningen att sluta i pappersinsamlingen.”

§11 Ansvarsfördelning inom staden för uppföljning av avtal om återvinningsstationer

Dnr: 22-0056/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut enligt följande:

  1. ”Förvaltningens förslag tillstyrks.

  2. Kommunfullmäktige föreslås att uppdra åt Renhållningsnämnden att senast den 30 december 2005 säga upp bifogat markupplåtelseavtal för omförhandling.

  3. Kommunfullmäktige föreslås uppdra åt Renhållningsnämnden att i samråd med Stadsdelsnämnderna utforma rutiner för uppföljning av markupplåtelseavtalet.

  4. Kommunfullmäktige föreslås besluta att staden under innevarande avtalsperiod med beaktande av bland annat sedvanlig stadsmiljöhänsyn medverkar till att i ökad utsträckning anpassa antalet insamlingsställen, antalet behållare och dess storlekar till kapacitetsbehoven vid prövning av markupplåtelser och bygglov.”

Bifall yrkades

dels till förvaltningens förslag till beslut

dels till framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Dick Urban Vestbro (v).

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Dick Urban Vestbro (v):

1. Förvaltningens förslag till beslut godkänns huvudsakligen.

2. Förvaltningen får i uppdrag att redan nu påbörja arbetet med utformningen av nästa avtal med materialbolagen.

3. Klagomålsstatistiken som inkommer till materialbolagens samordningsinspektör översänds rutinmässigt, utan att renhållningsförvaltningen begär det.

4. Därutöver anförs följande:

Stationerna är en viktig del av den lokala stadsbilden och stadsdelsnämnderna har goda förutsättningar att kunna kontrollera skötseln kring återvinningsstationerna. Trots viss förbättring under senaste tiden är många återvinningsstationer fortfarande skräpiga, nedklottrade och överfulla. Det visar att stationernas volymkapacitet för vissa fraktioner behöver utökas.

Att återvinningsstationerna är välanvända är emellertid ett tydligt tecken på att många sorterar sitt avfall, vilket innebär en motivation för oss förbättra möjligheterna för stockholmarna att källsortera. Inspiration bör hämtas både från andra svenska städer, stockholmarnas idéer och goda exempel runt om i staden.

De bästa förutsättningarna att sortera sitt avfall ges av fastighetsnära källsortering. Målet är också att den fastighetsnära sorteringen på sikt ska finnas för alla boende i staden. I takt med att detta blir verklighet kan också antal återvinningsstationerna minskas. Detta står dock inte emot att skötseln av befintliga återvinningsstationerna måste förbättras.

Nämnden anser att förvaltningen måste använda sig av det befintliga avtalet med materialbolagen, i synnerhet för att öka behållarkapaciteten där det behövs.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig Ewa Schenström m fl (m) och Karl Bern (fp) med hänvisning till förvaltningens förslag till beslut.

§12 Avfallsstatistik och nyckeltal 2003

Dnr: 26-0109/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Johan Castwall presenterade ärendet. Frågor ställdes och besvarades.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Renhållningsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

§13 Ansökningar om medel ur Stockholms stads miljömiljard

Dnr: 02-0105/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut. En liten ändring i rubriken är gjord i bilaga 1, 2 och 3 i tjänsteutlåtandet.

Bifall yrkades

dels till förvaltningens förslag

dels till framlagt förslag till beslut av Ewa Schenström m fl (m) och Karl Bern (fp)

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

  1. Ansökningar godkännes och överlämnas till Kommunstyrelsen.

  2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig Ewa Schenström m fl (m) och Karl Bern (fp) med hänvisning till sitt förslag till beslut enligt följande:

  1. ”Förvaltningens förslag till beslut avslås.

  2. I övrigt anförs följande:

De pengar som utgör miljömiljarden tillhör Stockholms skattebetalare och borde därför i första hand återföras till den kommunala kärnverksamhet som ska finansieras genom kommunalskatten, eller stanna kvar hos skattebetalarna i form av ett lägre kommunalt skattetryck. Inrättandet av miljömiljarden är inget annat än en konfiskation av stadens, skattebetalarnas, investeringsmedel som nu förslösas på projekt som inte efterfrågas av medborgarna.

Mot denna bakgrund väljer vi att föreslå att nämnden avslår förvaltningens förslag till beslut och att nämnden alltså inte ansöker om medel ur miljömiljarden.”

§14 Rapport om fastighetsnära insamling m.m.

Dnr: 22-0212/03

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Rapporten läggs till handlingarna.

§15 Lägesrapport beträffande framtagning av förslag till ny avfallstaxa för 2005

Dnr: 31-0122/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut enligt nedan:

1. ”Rapporten godkänns.”

Bifall yrkades

dels till förvaltningens förslag till beslut

dels till framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Dick Urban Vestbro (v).

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Dick Urban Vestbro (v):

1. Rapporten godkänns.

2. Därutöver anförs följande:

Eftersom nämnden önskar få till stånd en taxa som är starkt differentierad och som uppmuntrar källsortering och kompostering, ger nämnden förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten till en förkortad tidsplan för framtagandet. Nämnden vill också kunna ta ställning till minst två olika nya taxemodeller, varför förvaltningen uppmanas att redovisa dessa som  grundförslag under våren 2004. För att ha ett bättre underlag för beslut vill nämnden dessutom att förvaltningen under våren 2004 anordnar ett seminarium med inbjudna gäster från kommuner som framgångsrikt lyckats införa differentierade avfallstaxor, vilka lyckats styra mot ökad källsortering.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig Ewa Schenström m fl (m) och Karl Bern (fp) med hänvisning till förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avgavs av Ewa Schenström m fl (m) och Karl Bern (fp) enligt följande:

”En differentierad avfallstaxa innebär både fördelar och nackdelar. Vid 14-dagarshämtning överväger definitivt fördelarna då det innebär en anpassning till ett behov hos medborgarna. Däremot kan det bli problematiskt att införa differentiering baserad på kompostering och källsortering, då det kan drabba personer som har svårt att klara de nödvändiga kraven. Exempelvis kan det vara svårt för äldre och rörelsehindrade att klara en fullständig sortering eller kompostering.

Men vi moderater och folkpartister ser positivt på en mer flexibel taxa som ett medel att skapa incitament för en ansvarsfull avfallshantering anpassad efter medborgarnas behov.”

§16 Namnbyte – kostnadsberäkning och tidplan

Dnr: 00-0049/03

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Dick Urban Vestbro (v):

1. Redovisningen läggs till handlingarna.

2. Det föreslagna namnbytet avslås.

3. Därutöver anförs följande:

Nämnden anser fortfarande att ett namnbyte är angeläget för att bättre överensstämma med nämndens intentioner och arbetsområden. I dagens ekonomiska situation är dock detta inte helt motiverat. Därför vill nämnden avslå förslaget till namnbyte.

§17 Nomineringar till Renhållningsnämndens handikappråd

Dnr: 09-0068/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Ordinarie ledamot i Renhållningsnämndens handikappråd 2004 utses i enlighet med den fyllnadsnominering som Kommun-HSO Stockholm gjort.

§18 Rvf:s årsmöte

Dnr: 34-0124/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Ordförande uppmanade alla som har möjlighet att delta i konferensen. Anmälan görs till Åse Geschwind.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Förvaltningens rapport godkänns.

§19 Anmälan av tjänsteresa

Dnr: 09-0161/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Anmälan läggs till handlingarna.

§20 Svar på skrivelse från Eva Oivio (s), Stellan Hamrin (v) och Yildiz Kafkas (mp) om att ansöka om medel ur miljömiljarden för s.k. röda boxar

Dnr: 21-0072/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Bifall yrkades

dels till förvaltningens förslag

dels till framlagt förslag till beslut av Ewa Schenström m fl (m) och Karl Bern (fp).

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Förvaltningens yttrande godkänns som svar på skrivelsen.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig Ewa Schenström m fl (m) och Karl Bern med hänvisning till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. ”Motionens förslag om att ansöka om medel ur miljömiljarden avslås.

2. I övrigt anförs följande:

De pengar som utgör miljömiljarden tillhör Stockholms skattebetalare och borde därför i första hand återföras till den kommunala kärnverksamhet som ska finansieras genom kommunalskatten, eller stanna kvar hos skattebetalarna i form av ett lägre kommunalt skattetryck. Inrättandet av miljömiljarden är inget annat än en konfiskation av stadens, skattebetalarnas, investeringsmedel som nu förslösas på projekt som inte efterfrågas av medborgarna.

Föreliggande motion innehåller ett intressant förslag om mobila stationer för farligt avfall, Det är en idé som bör utredas vidare. Det är viktigt med en korrekt och ansvarsfull hantering av det farliga avfallet. Men det bör ske genom en annan finansiering inom den ordinarie budgeten, Inte genom att slösa bort stadens upparbetade förmögenhet som består av skattebetalarnas pengar.”

§21 Svar på skrivelse om nedlagda deponier

Dnr:39-0420/03

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Förvaltningen redovisar uppdaterad kartläggning och åtgärder för inom staden belägna och nedlagda deponier i den nya avfallsplanen som tas fram.

§22 Rapport från förvaltningschefen

· Justering  i organisationen

Ansvaret för farligt avfall och återvinningscentraler övergår från att vara en enhet inom Behandling & Återvinning till att bli en egen avdelning. Lovisa Wassbäck blir avdelningschef. Lennart Holving och Anna-Carin Thor kommer förutom Lovisa att arbeta på den nya avdelningen.

· Tidningsinsamling

En underrättelse från Arbetsmiljöverket ställt till Sita Sverige AB är delat till nämnden för kännedom. Underrättelsen handlar om arbetsmiljön vid insamling av tidningar och papper i kassar och buntar som placerats på golvet eller marken s.k. port- och grindhämtning. Arbetet är tungt och slitsamt samt medför stor risk för belastningsskador. Arbetsmiljöverket vill få till stånd en förändring av arbetsmiljön vid dessa hämtningar redan till halvårsskiftet.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att kontakta berörda parter och ta initiativ till en dispensansökan.

· ÅVC Torntrappan

Den senaste kompletteringen till tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivningen för ÅVC Torntrappan är delad till nämnden.

· Revisionskontoret

Material från Revisionskontorets föredragning tidigare på eftermiddagen fanns dukat till de som inte kunde vara med. Rapporterades översiktligt vad som gicks igenom på mötet.

§23 Övriga frågor

· Studiebesök

Yildiz Kafkas uttryckte önskemål om att få information från fler kurser än de som ordnas genom Rvf. Johan Castwall svarade att eftersom Rvf är vår branschorganisation har förvaltningen valt att låta deras material skickas direkt till nämnden men att förvaltningen i framtiden kan bevaka detta ytterligare för nämndens räkning. Jim Nilsson påtalade att SLU, Stockholms Lantbruks Universitet, har ett bra utbud av kurser som kan vara av intresse för nämnden.

Yildiz Kafkas framförde önskemål om att åka till Södertälje kommun och titta på hur de löst en del problem vad gäller arbetsmiljö och farligt avfall, samt studera Optibag-systemet. Även studiebesök till Köpenhamn, Göteborg och Malmö föreslogs. Johan Castwall svarade att förvaltningen kommer att presentera förslag på lämpligt studiebesök framöver.

· Metangasläckage

Jim Nilsson önskade få en jämförelse av metangasläckage mellan rötningen vid Stockholm Vattens Henriksdalsanläggning och Ecoferm.

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.