Din position: Hem > Stockholms stad > Renhållningsnämnden > Sammanträde 2004-11-03

Sammanträde 2004-11-03

Datum
Klockan
16:30
Plats
stadshuset, Bråvallasalen, 1 tr

Ordförande
Yildiz Kafkas (mp)

Vice ordförande
Anders Hellström (m)

Ledamöter
Läs mer...Eva Oivio (s)
Olof Tappert (s)
Stellan Hamrin (v)
Ewa Schenström (m)
Karl Bern (fp)

Ersättare
Mikael Hussner (s)
Agnetha Falck-Rodriguez (s)
Dick Urban Vestbro (v)
Jim Nilsson (mp)
Thorwald Nilsson (m)
Lars Fernqvist (fp)
David Winks (kd)

2 Justering av nämndens protokoll

4 Anmälningsärenden

A. Sammanställning över till Renhållningsnämnden inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m
B. Inköpsanmälan till nämnd
C. Ekonomisk månadsrapport
D. Personal
E. Sammanträdesplan
F. Balanslista över Renhållningsnämndens uppdrag och projekt
G. Klagomålsstatistik, brutto
H. Dispenser enligt renhållningsordningen

5 Svar på skrivelse om förstärkt strategi för återvinningscentraler från Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio (s) och Stellan Hamrin (v)

7 Rapport om basinformation på invandrarspråk

8 Förslag till entreprenörer för drift av och transport från stadens återvinningscentraler

9 Lägesrapport om utvecklingen av framtida återvinningscentraler

10 Svar på skrivelse om att avvakta rivningen av Lövstaborg och skapa återbruksverksamhet i området

11 Rapport om miljömiljarden

12 Ändring av föreskrifter i Renhållningsordningen för Stockholms kommun - tillägg

13 Rapport om fastighetsnära insamling

14 Yttrande över remiss, Kemikalieinspektionens Rapport 2/04 Kvicksilver

15 Rapport om genomförd och planerad utveckling av insamlingen av hushållens farligt avfall

16 Rapport om småföretagens möjligheter att lämna farligt avfall

17 Rapport från förvaltningschefen

Mötesinformation

Justeras:

Yildiz Kafkas                                            Anders Hellström

Närvarande:

Ledamöter: Yildiz Kafkas (mp)                       ordförande

Anders Hellström (m)                                     vice ordförande

Eva Oivio (s)

Olof Tappert (s)

Stellan Hamrin (v)

Ewa Schenström (m)

Karl Bern (fp)

Ersättare: Mikael Hussner (s)

Agnetha Falck Rodriguez (s)                          §§1-12

Thorwald Nilsson (m)

Lars Fernqvist (fp)

David Winks (kd)

Frånvarande: Dick Urban Vestbro (v)

Jim Nilsson (mp)

Borgarrådssekreterare: Nicolas Heyum

Arbetstagar-

Representanter: Nils Lundqvist SACO

Tjänstemän: Johan Castwall (förvaltningschef)

Marita Söderqvist (avdelningschef administration)

Christina Durling (informationsansvarig)

Mats Cronqvist (avdelningschef insamling och transport)

Anita Tärnström(avdelningschef miljö och utveckling)

Monika Visser (handläggare miljö och utveckling)

Anna-Carin Thor (handläggare åvc och farligt avfall)

Åse Geschwind (nämndsekreterare)

§1 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes.

§2 Justering av nämndens protokoll

Ordförande Yildiz Kafkas (mp) och vice ordförande Anders Hellström (m) utsågs att justera dagens protokoll.

§3 Föregående protokoll

Anmäldes att protokoll 7/2004 är justerat och utsänt. Protokollet lades till handlingarna.

§4 Anmälningsärenden

Förelåg förteckning över anmälningsärenden. Anmälningarna godkändes.

§5 Svar på skrivelse om förstärkt strategi för återvinningscentraler från Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio (s) och Stellan Hamrin (v)

Dnr: 23-0022/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut enligt följande:

1. ”Rapporten godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen med förslag att Gatu- och fastighetsnämnden och Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att tillsammans med Renhållningsnämnden arbeta fram en planering med förslag till lokaliseringar av återvinningscentraler i Stockholm för åren 2005-2012.”

Frågor ställdes och besvarades. Sammanträdet ajournerades.

Därefter yrkades bifall

dels till framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Stellan Hamrin (v)

dels till framlagt förslag till beslut av Anders Hellström (m) och Karl Bern (fp)


Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Stellan Hamrin (v):

1. Förvaltningens tjänsteutlåtande godkänns.

2. Förvaltningen får i uppdrag att identifiera en permanent återvinningscentrall eller att skapa andra alternativa lösningar som kan förverkligas under 2005.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig Anders Hellström (m) och Karl Bern (fp) med hänvisning till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. ”Rapporten godkänns i huvudsak och överlämnas till kommunstyrelsen med förslag att Gatu- och fastighetsnämnden och Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att tillsammans med Renhållningsnämnden arbeta fram en planering med förslag till lokaliseringar av återvinningscentraler i Stockholm för åren 2005 – 2012.

2. Därutöver anförs följande:

Moderaterna och folkpartiet vill understryka att det vid planeringen av återvinningscentralernas framtid och antal måste tas ett helhetsgrepp där det faktiska behovet av fungerande återvinningscentraler ska ställas mot närboendes intressen och andra viktiga aktörer. En viktig faktor i det här hänseendet är framtida byggplaner vilka givetvis har stor inverkan på såväl behoven av återvinningscentraler, som var de lämpligen kan placeras.

Vi tror inte på att redan nu låsa sig vid en viss numerär vad gäller antalet återvinningscentraler. I stället bör en pragmatisk hållning råda där staden kan samarbeta med andra närliggande kommuner eller privata markägare för temporära lösningar.”

Ersättaryttrande

Ett ersättaryttrande avgavs av David Winks (kd) enligt följande:

”Jag vill understryka att det vid planeringen av återvinningscentralernas framtid och antal måste tas ett helhetsgrepp där det faktiska behovet av fungerande återvinningscentraler ska ställas mot närboendes intressen och andra viktiga aktörer. En viktig faktor i det här hänseendet är framtida byggplaner vilka givetvis har stor inverkan på såväl behoven av återvinningscentraler, som var de lämpligen kan placeras.

Jag tror inte på att redan nu låsa sig vid en viss numerär vad gäller antalet återvinningscentraler. I stället bör en pragmatisk hållning råda där staden kan samarbeta med andra närliggande kommuner eller privata markägare för temporära lösningar.”

§6 Förslag till taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inkl. taxa för skrymmande hushållsavfall m.m. samt slam och latrin att gälla från och med 2005-01-01

Dnr: 31-0463/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Bifall yrkades

dels till förvaltningens förslag till beslut

dels till framlagt förslag till beslut av Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp).

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Renhållningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i enlighet med föreliggande förslag, bilaga1, att gälla från 2005-01-01.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) med hänvisning till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. ”Förvaltningens förslag till beslut avslås.

2. Därutöver anförs följande:

Förvaltningen vill att staden ska gå över till en kärlbaserad avfallshantering med 14-dagarshämtning. Som försöket är utformat finns risken kvar att det kommer resultera i en taxehöjning när försöket blir permanent och inte längre är frivilligt.

Vi motsätter oss ett förslag om avfallstaxa så som det här utformas. Beslut om en produkt ska materialåtervinnas eller brännas måste baseras på en helhetsbedömning. Det man måste ta hänsyn till är transporter, miljöeffekter av återvinningsmetoden, energivinster mellan återvinning och nyproduktion och alternativ till den energi som återvinns via sopförbränning. Återvinning får aldrig bli ett självändamål. För vissa produkter lönar det sig både miljömässigt och ekonomiskt att bränna och därmed utvinna energi. Brännbart avfall är en resurs som ska tas tillvara. Dagens förbränning av hushållssopor motsvarar nästan 50 000 kubikmeter olja per år.

Storskalig kompostering eller rötning är inte det bästa sättet att ta tillvara hushållens matavfall. I flera kommuner i Sverige har försök med kompostering av matavfall och annan biomassa genomförts med bristfälliga resultat. Vid effektiv förbränning i avfallsvärmeverk destrueras alla mikroorganismer och nästan alla kemiska föroreningar samtidigt som avfallet utnyttjas som biobränsle för att ge bl a fjärrvärme. Den rödgröna majoritetens förslag om att stimulera kompostering i flerfamiljsfastigheter kommer därmed att försämra miljön och leda till ökade kostnader för Stockholm och dess invånare.

Majoriteten driver nu en tydlig politik som prioriterar kompostering och källsortering, medan förbränningslösningen får stryka på foten. En rad grupper har svårt för att klara krav på kompostering eller sortering och de kommer att få betala ett pris för detta. Att exempelvis äldre ska tvingas få högre kostnader av den anledningen är inte acceptabelt.

Dessutom är vi starkt kritiska till införandet av 14-dagarshämtning. Förslaget kommer med största sannolikhet att leda till överfulla sopkärl som lockar till sig råttor och annan ohyra. Vi tror inte att införandet av 14-dagarshämtning kommer att stimulera källsortering och kompostering bland villahushållen. Däremot finns det risk för att avfall i brist på plats i sopkärlen slängs i naturen eller dumpas på andra allmänna utrymmen.

Staden bör istället välja en taxa som bygger på en hög servicenivå anpassad efter kundernas behov. Från (m) och (fp) förespråkar vi en avfallshantering med förbränning i moderna anläggningar, och ett tydligare ansvarstagande från stadens sida när det gäller sortering och hantering. Det är ett system som bättre motsvarar vad medborgarna vill ha av ett system för hantering av hushållsavfall.”

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande avgavs av David Winks (kd) enligt följande:

”Förvaltningen vill att staden ska gå över till en kärlbaserad avfallshantering med 14-dagarshämtning. Som försöket är utformat finns risken kvar att det kommer resultera i en taxehöjning när försöket blir permanent och inte längre är frivilligt.

Jag motsätter mig ett förslag om avfallstaxa så som det här utformas. Beslut om en produkt ska materialåtervinnas eller brännas måste baseras på en helhetsbedömning. Det man måste ta hänsyn till är transporter, miljöeffekter av återvinningsmetoden, energivinster mellan återvinning och nyproduktion och alternativ till den energi som återvinns via sopförbränning. Återvinning får aldrig bli ett självändamål. För vissa produkter lönar det sig både miljömässigt och ekonomiskt att bränna och därmed utvinna energi. Brännbart avfall är en resurs som ska tas tillvara. Dagens förbränning av hushållssopor motsvarar nästan 50 000 kubikmeter olja per år.”

§7 Rapport om basinformation på invandrarspråk

Dnr: 19-0462/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Rapporten godkänns.


§8 Förslag till entreprenörer för drift av och transport från stadens återvinningscentraler

Dnr: 05-0461/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Ärendet antas i enlighet med förvaltningens förslag.

2. Förvaltningschefen får i uppdrag att driva ärendet vidare och teckna avtal med antagna entreprenörer.

3. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§9 Lägesrapport om utveckling av framtida återvinningscentraler

Dnr:23-0313/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§10 Svar på skrivelse om att avvakta rivningen av Lövstaborg och skapa återbruksverksamhet i området.

Dnr: 22-0386/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Frågor ställdes och besvarades.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till Hässelby- Vällingby stadsdelsförvaltning som svar på skrivelsen.

§11 Rapport om Miljömiljarden

Dnr:02-0105/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Frågor ställdes och besvarades


Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Rapporten godkänns

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avgavs av Anders Hellström m fl (m), Karl Bern (fp) enligt följande:

”Moderaterna och folkpartiet stödde inte beslutet att använda av skattebetalarnas pengar genom den s.k. miljömiljarden. Även om det finns projekt som i sig är positiva och kan bidra till att förbättra stadens miljö, är risken påtaglig för att man nu drar på sig kostnader som blir svåra att träda ifrån när väl miljömiljardens projektpengar är slut.”

§12 Ändring av föreskrifter i Renhållningsordningen för Stockholms kommun - tillägg

Dnr: 30-0457/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Frågor ställdes och besvarades.

Bifall yrkades

dels till förvaltningens förslag till beslut

dels till framlagt förslag till beslut av Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp).

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Föreslagna ändringar avseende tillägg godkänns.

2. Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.

3. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) med hänvisning till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. ”Förvaltningens förslag till beslut avslås.

2. Därutöver anförs följande:

Vi motsätter oss förvaltningens förslag till en successiv övergång till 14-dagarshämtning bland villahushållen. Förslaget kommer med största sannolikhet att leda till överfulla sopkärl som lockar till sig råttor och annan ohyra. Vi tror inte att införandet av 14-dagarshämtning kommer att stimulera källsortering och kompostering bland villahushållen. Däremot finns det risk för att avfall i brist på plats i sopkärlen slängs i naturen eller dumpas på andra allmänna utrymmen.

Förändringen riskerar ytterligare att försvåra det dagliga livet för inte bara äldre men även funktionshindrade och andra grupper. Därtill kommer många småbarnsfamiljer med blöjbarn att drabbas negativt då man riskerar överfulla kärl och lukter.

Vi anser vidare att förvaltningens förslag på tillägg i 20§ renhållningsordningen berör ett stort antal fastighetsinnehavare och är av sådan omfattning att förslaget bör ställas ut. De berörda villaägarna måste få en rimlig chans att komma med synpunkter innan beslutet ifråga fattas.”

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande avgavs av David Winks (kd) enligt följande:

”Jag motsätter mig förvaltningens förslag till en successiv övergång till 14-dagarshämtning bland villahushållen. Förslaget kommer med största sannolikhet att leda till överfulla sopkärl som lockar till sig råttor och annan ohyra. Jag tror inte att införandet av 14-dagarshämtning kommer att stimulera källsortering och kompostering bland villahushållen. Däremot finns det risk för att avfall i brist på plats i sopkärlen slängs i naturen eller dumpas på andra allmänna utrymmen.

Förändringen riskerar ytterligare att försvåra det dagliga livet för inte bara äldre men även funktionshindrade och andra grupper. Därtill kommer många småbarnsfamiljer med blöjbarn att drabbas negativt då man riskerar överfulla kärl och lukter.

Jag anser vidare att förvaltningens förslag på tillägg i 20§ renhållningsordningen berör ett stort antal fastighetsinnehavare och är av sådan omfattning att förslaget bör ställas ut. De berörda villaägarna måste få en rimlig chans att komma med synpunkter innan beslutet ifråga fattas.”

§13 Rapport om fastighetsnära insamling mm

Dnr: 22-0212/03

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Frågor ställdes och besvarades.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Rapporten läggs till handlingarna.

§14 Yttrande avseende Kemikalieinspektionens Rapport 2/04 ”Kvicksilver – utredning om ett generellt nationellt förbud – Rapport från ett regeringsuppdrag

Dnr: 21-0415/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut.


Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Förvaltningens yttrande godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§15 Rapport om genomförd och planerad utveckling av insamlingen av hushållens farliga avfall

Dnr: 21-0458/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Frågor ställdes och besvarades.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§16 Rapport om småföretagens möjlighet att lämna farligt avfall

Dnr: 21-0459/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Frågor ställdes och besvarades.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§17 Rapport från förvaltningschefen

· Budget 2005

Utdrag ur förslag till budget 2005 med Renhållningsnämndens uppgifter är delat till nämnden.

· Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI

Den 1 november 2004 bildades det nya samarbetsbolaget Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI. En informationsfolder om bolaget är delad till nämnden

· Tidningsinsamlingen

Pressretur har nu avslutat upphandlingen och antagit två entreprenörer för insamling av tidningar efter årsskiftet. Det blir Sita som samlar in tidningarna norr om Slussen och Resta söder om Slussen. De båda bolagen förbereder arbetet bl a genom att informera fastighetsägarna i respektive område samt genom att sälja in fastighetsnära lösningar.

Förvaltningen har haft, och kommer att ha flera möten med de båda entreprenörerna, Pressretur och Arbetsmarknadsverket för att diskutera den framtida tidningsinsamlingen. Förvaltningen kommer även att träffa stadsdelsförvaltningarna för att informera dem om den förändrade insamlingen och vad det är som gäller i samband med den. Diskussioner förs också med de entreprenörer som hämtar hushållssopor.

Yildiz Kafkas (mp) föreslog att nämnden ska bjuda in Pressretur till sammanträdet den 8 december och be dem presentera hur de planerar inför den kommande tidningsinsamling. Johan Castwall tyckte att det var en bra idé.

§18 Övriga frågor

· Skrivelse

En skrivelse från Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio (s) och Stellan Hamrin (v) angående miljödiplomering har inkommit till nämnden.

· Skrivelse om egen regi

En skrivelse om att undersöka möjligheten för insamling och bortforsling av avfall i egen regi har tidigare inkommit till nämnden. Eva Oivio (s) undrade när svaret på den skrivelsen kommer att redovisas för nämnden. Johan Castwall svarade att förvaltningen kommer att redovisa sitt svar på skrivelsen i samband med att förfrågningsunderlaget till den kommande upphandlingen av hushållsavfall tas upp.

· Julbord

Nämndens julmiddag är planerad till den 8 december efter sammanträdet. Sammanträdet kommer att hållas i Renhållningsförvaltningens lokaler på Rökerigatan 23-27 och tiden flyttas fram till kl 17:00. Inbjudan kommer att skickas ut.