Din position: Hem > Stockholms stad > Renhållningsnämnden > Sammanträde 2005-09-21

Sammanträde 2005-09-21

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, stadshuset 1 tr

Ordförande
Yildiz Kafkas (mp)

Vice ordförande
Anders Hellström (m)

Ledamöter
Läs mer...Eva Oivio (s)
Olof Tappert (s)
Stellan Hamrin (v)
Regina Öholm (m)
Karl Bern (fp)

Ersättare
Agnetha Falck-Rodriguez (s)
Lilian Falkbäck (s)
Dick Urban Vestbro (v)
Jim Nilsson (mp)
Thorwald Nilsson (m)
Lars Fernqvist (fp)
David Winks (kd)

2 Justering av nämndens protokoll

4 Anmälningsärenden

A. Sammanställning över till Renhållningsnämnden inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m
B. Inköpsanmälan till nämnd
C. Ekonomisk månadsrapport
D. Personal
E. Sammanträdesplan
F. Balanslista över Renhållningsnämndens uppdrag och projekt
G. Klagomålsstatistik, brutto
H. Dispenser enligt renhållningsordningen
I. Anmälan av handikapprådets protokoll

6 Principer för avfallstaxa 2006

7 Förslag till Renhållningsordning för Stockholms kommun, inklusive föreskrifter och Avfallsplan 2006-2010

8 Övergång till kärl för en- och tvåfamiljsfastigheter

9 Anmälan av uppsägning av markupplåtelseavtal

10 Yttrande över remiss av betänkandet En BRAskatt!

11 Svar på skrivelse om problem för hushållen att transportera källsorterat material till insamlingsstationerna från Gun Löfquist

12 Svar på skrivelse om halvtidsgranskning av entreprenaderna i delområdena 5, 6, 9, 10, 11, 12

13 Yttrande över ”Tillsynen över tidnings- och förpackningsinsamlingen - uppdrag om förbättringar”, remiss av beslut i Mhn

14 Motion avseende uppförandekod i offentlig upphandling

15 Yttrande över remiss angående ”Tillstånd och villkor för avfallstransportörer”. Redovisning av regeringsuppdrag

16 Förslag till förfrågningsunderlag till upphandling av insamling av matavfall

17 Rapport om nämndens miljömiljardsprojekt

18 Förslag till tilldelningsbeslut för entreprenör till den mobila miljöstationen

19 Rapport om fastighetsnära källsortering mm

20 Rapport om insamling av farligt avfall

21 Rapport från förvaltningschefen

Mötesinformation

Justeras:

Yildiz Kafkas       Anders Hellström

Närvarande:

Ledamöter:
Yildiz Kafkas (mp) ordförande
Anders Hellström (m) vice ordförande
Eva Oivio (s)
Olof Tappert (s)
Stellan Hamrin (v)
Regina Öholm (m)
Karl Bern (fp)

Ersättare:
Agnetha Falck Rodriguez (s)
Lilian Falkbäck (s)
Dick Urban Vestbro (v) §§1-19
Jim Nilsson (mp)
Thorwald Nilsson (m)

Frånvarande:
Lars Fernqvist (fp)
David Winks (kd)

Arbetstagarepresentanter:
Nils Lundkvist SACO
Lena Renefalk SKTF

Handikapprådets representant:
Yvonne Holmberg (Astma & Allergiföreningen)

Tjänstemän:
Johan Castwall (förvaltningschef)
Anita Tärnström (avdelningschef miljö och utveckling)
Lovisa Wassbäck (avdelningschef åvc och farligt avfall)
Marita Söderqvist (avdelningschef administration)
Peter Gran (projektledare insamling och transport)
Åse Geschwind (nämndsekreterare)


Johan Castwall presenterar Yvonne Holmberg från nämndens handikappråd. På nämndens sammanträde den 15 juni beslutades att en representant från handikapprådet kan närvara vid nämndens sammanträden.

§1 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs.

§2 Justering av nämndens protokoll

Ordförande Yildiz Kafkas (mp) och vice ordförande Anders Hellström (m) utses att justera dagens protokoll.

§3 Föregående protokoll

Anmäls att protokoll 7/2005 är justerat och utsänt. Protokollet läggs till handlingarna.

§4 Anmälningsärenden

Föreligger förteckning över anmälningsärenden. Johan Castwall redovisar ett tillägg till ärende 4G, bruttoklagomålsstatistik per entreprenör över årets månader. Johan Castwall redovisar även ett utkast till ny balanslista ärende 4F. Eventuella synpunkter på balanslistans struktur kan lämnas till renhållningsförvaltningen under hand. Frågor ställs och besvaras. Anmälningarna godkänns.

§5 Tertialrapport 2 med delårsrapport

Dnr: 02-0285/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut enligt följande:

1. ”Tertialrapport 2 med delårsrapport godkänns.

2. Omslutningsförändringar i form av minskade utgifter/inkomster om 12,1 mnkr avseende miljömiljardsinvesteringar godkänns.

3. Beslutet förklaras omedelbart justerat.”

Frågor ställs och besvaras.

Bifall yrkas

dels till framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Stellan Hamrin (v)

dels till framlagt förslag till beslut av Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp).


Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Stellan Hamrin (v):

1. Förvaltningens förslag godkänns i huvudsak.

2. Förvaltningen får i uppdrag att snarast åtgärda bristerna i den övergripande verksamhetsuppföljningen.

3. Förvaltningen får i uppdrag att till oktobermötet komma med konkret förslag till kravspecifikation inför det nya markavtalet.

4. Därutöver anförs följande:

Nämnden konstaterar att trots goda ekonomiska förutsättningar är många angelägna projekt av olika skäl försenade. Det är viktigt att förvaltningen försöker anpassa organisationen till rådande situation.

Nämnden anser att uppföljningen av det gällande avtalet och dokumenteringen av brister i skötseln av återvinningsstationer bör ske på ett systematiskt sätt. Det är ytterst viktigt att förvaltningen dokumenterar och rapporterar förekommande avtalsbrott kontinuerligt både till nämnden och till FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) med åtgärdskrav.

Nämndens uppdrag från den 26 januari 2005 att ”initiera ett sysselsättningsprojekt i syfte att förbättra nämndens kontroll över återvinningsstationerna” och uppdraget från samma möte om redovisning av ”hur kontrollen av återvinningsstationera är organiserad inom förvaltningen och var detta ansvar ligger” har ännu inte beaktats. Redan den 31 mars 2004 har nämnden gett uppdrag att ”påbörja med utformningen av nästa avtal med materialbolagen”. Kravet om uppföljning och förslag till innehållet av nya avtalet upprepas senare, den 15 juni 2005.

Förvaltningen får i uppdrag att ”dels återkomma med en kravspecifikation inför det nya markupplåtelseavtalet dels redovisa hur uppföljningen av gällande markupplåtelseavtal har fungerat”. Nämnden har ännu inte fått någon redovisning i dessa frågor. Nämnden ser allvarligt på att strategiskt viktiga uppdrag inte verkställs inom rimlig tid. Redovisningen av balanslistan bör ske på sådant sätt att nämnden får en klar uppfattning både om processens förlopp och uppnådda resultat.

Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) med hänvisning till sitt förslag till beslut enligt nedan:

1. Rapporten godkänns.

2. Därutöver anförs följande:

Stockholms renhållningspolitik präglas av långt driven sopsorteringshysteri utan förankring i verkligheten. Sopsorteringen kostar medborgarna både tid och pengar, samtidigt som andra sanitetsproblem uppstår. På det hela taget har verksamheten bedrivits med en god ekonomi, vilket skett tack vare att förvaltningen ännu en gång har uppvisat prov på god ekonomistyrning. Det är dock viktigt att understryka att trots att överskott kan låta bra så handlar det til syvende og sidst om taxekollektivets pengar. Stora vinster innebär att taxorna kunde ha varit lägre. Till detta läggas tidigare överdebitering och fonderade medel om > 30 mkr, vilket föranleder frågan varför majoriteten inte har sänkt taxorna. Vi emotser med spänning vad majoritetens beslut om kommande års avfallstaxa skall bli och om de verkligen kommer att förstå vikten av en renhållningspolitik baserad på medborgarnas olika krav och förutsättningar.

§6 Principer för avfallstaxa 2006

Dnr: 01-0288/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Ärendet bordläggs till nästa ordinarie sammanträde den 26 oktober 2005.

§7 Förslag till Renhållningsordning för Stockholms kommun, inklusive föreskrifter och Avfallsplan 2006-2010

Dnr: 30-0200/03

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Bifall yrkas

dels till framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Stellan Hamrin (v)

dels till framlagt förslag till beslut av Anders Hellström m fl (m)

dels till framlagt förslag till beslut av Karl Bern (fp).

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Stellan Hamrin (v):

1. Förvaltningens redovisning godkänns.

2. Förvaltningens förslag till föreskrifter bifalls.

3. Förvaltningens förslag till avfallsplan med de nedan angivna förändringarna bifalls.

4. Nämnden beslutar hemställa hos kommunfullmäktige att ge renhållningsnämnden och andra berörda nämnder i uppdrag att ta fram åtgärdsprogram för genomförandet av avfallsplanen.

5. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett nytt mål för minskade avfallsmängderna som riktar sig mot medborgarna och samhället i sin helhet.

6. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en kommunikationsplan för avfallsplanen.

7. Förslaget till renhållningsordning för Stockholmskommun överlämnas till kommunfullmäktige för antagande efter gjorda justeringar.

8. Kommunstyrelsen föreslås samordna framtagandet av en intern avfallsplan för stadens verksamheter med tillhörande samordning av frågor som rör upphandling och kompetensutveckling.

9. Därutöver anförs följande:

Avfallsplanen är ett viktigt styrdokument som skall ligga till grund för arbetet med avfallsfrågor i kommunen. Grundläggande för avfallspolitiken är att den skall styra mot minskade avfallsmängder och ökad återanvändning och återvinning, i enlighet med EU:s avfallshierarki

Avfallsplanen måste utvecklas ytterligare för att vara det bra dokument som vi önskar. I samband med remissrundan har det inkommit ett stort antal viktiga synpunkter som bör beaktas. Följande måste justeras och/eller kompletteras i avfallsplanen.

· Flera remissinstanser tar upp frågan avfallsplanens handikappanpassning. Avfallsplanen saknar i dagsläget tydliga hänsyn till handikappade. I arbetet med att implementera planen måste man se hur man kan arbeta med avfallsplanen och samtidigt så att de tillgodoser behoven hos olika typer av funktionshindrade och äldre. I många fall kan det bli fråga om speciallösningar.

· Under stycke C.6.1 Lövsta skall följande stycke läggas till efter första meningen.

Inför nya planer på en ny avfallsbehandlingsanläggning på Lövsta 1990/91 genomfördes en miljökonsekvensbeskrivning som bland annat visade att delar av området är olämpliga att bebygga på grund av omfattande markföroreningar. För området finns ett kontrollprogram för utsläpp till vatten och under 1996-1999 genomfördes omfattande omformnings- och tätninsarbeten för att hindra spridning av föroreningar till Mälaren.

· Delmål 3, under mål 4 (B.2.6.3) skall ändras till: Minst 60 procent av stadens flerbostadshus skall ha tillgång till fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar.

· Renhållningsnämnden har en viktig roll för genomförandet av avfallsplanen, men avfallsplanen berör också många andra verksamheter. För att planen skall kunna följas upp måste olika nämnder och andra aktörers ansvar för avfallsplanens genomförande klargöras.

Efter remissrundan finns ett nytt mål, delmål 6 under mål 2. B.2.5.6: Senast år 2015 skall minst 60% fosforföreningar i avlopp återföras till produktiv mark, varav minst hälften bör återföras till åkermark. Detta mål måste anpassas som ett mål inom planperioden, till år 2010.

· Planen måste på ett tydligare sätt integreras i ILS och det måste ske en kontinuerlig uppföljning av målen

Mål 1 avfallsplanen lyder: Mängden genererat avfall per invånare skall minska. Det är ett viktigt mål helt i enlighet med EU:s avfallshierarki. De delmål som finns fokuserar dels på att mängden hushållsavfall skall minska, dels på att avfallsperspektivet skall integreras i upphandling och verksamhetsplanering. Detta är relevanta delmål men det saknas mål som fokuserar på att minska uppkomsten av avfall, riktat mot medborgarna. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett sådant mål. Samarbete bör se med konsumentförvaltningen, miljöförvaltningen och stadsdelarnas Agenda 21-samordnare.

Det är viktigt att det i samband med att planen antas finns en plan för hur planen skall implementeras i stadens verksamheter och hur kompetensutveckling skall ske. Det måste tas fram en kommunikationsplan för att avfallsplanen skall få genomslag. I den ingår information, exempelvis en kortversion av avfallsplanen, liksom andra sätt att kommunicera avfallsplanen till förvaltningar och medborgare. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en sådan kommunikationsplan.

För att uppnå de mål som anges i avfallsplanen krävs åtgärder som främst berör renhållningsnämnden men även andra nämnder. Därför krävs det att varje berörd nämnd tar fram ett åtgärdsprogram för sin verksamhet, och att detta samordnas av stadsledningskontoret, som bör uppmanas att göra detta.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Anders Hellström m fl (m) med hänvisning till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. ”Ärendet återremitteras i enlighet med vad som anförs nedan.

2. Därutöver anförs följande:

I det förslag som nu föreligger syns det tydligt att majoriteten slutligen fallit till föga för en syn på renhållningen som vänligast kan beskrivas som flummig och utan förankring i stockholmarnas vardag. Renhållningsordningens utformning kommer att leda till att det dagliga livet försvåras för många grupper. Sett till konsekvenserna för hela staden så är det direkt tillväxthämmande och på flera punkter kontraproduktivt. I ett större sammanhang blir det föreliggande förslaget ytterligare ett bevis på att tillväxt och sysselsättning inte prioriteras av den politiska majoriteten. Mot denna bakgrund ser vi med tillförsikt fram emot att förslaget debatteras i kommunfullmäktige, där de sammantagna konsekvenserna av förslaget skall försvaras av hela den politiska majoritet som i andra sammanhang uttalar sig positivt om företagande och tillväxt.

Stockholm har som Sverige största stad särskilda behov vad gäller kommunal service gentemot medborgarna. Vid utformningen av avfallsplanen är väsentligt att se till storstadens särskilda behov och till medborgarnas vardagssituation. En avfallsplan måste ha sin utgångspunkt i verklighetens behov, inte i teoretiska målsättningar.

Exempelvis är det viktigt att konsekvent hålla sig till ett medborgarperspektiv där enskilda individernas olika förutsättningar är vägledande för utformning av renhållningsordningen. Moderaternas vill till att börja med framhålla att vi ställer oss positiva till avfallsplanens mål om fastighetsnära insamling. Men frågan innefattar ett flertal aspekter som måste utredas vidare innan man kan införa detta på bred front.

Avfallsmängder

Avfallsplanen och renhållningsarbetet skall enligt förslaget syfta till att förhindra uppkomst av avfall. Det är en målsättning som i flera stycken kan accepteras, men det finns starka invändningar värda att ta på allvar. Den första invändningen är att ekonomisk tillväxt i regel leder till ökade avfallsmängder. Ju mer produkter som säljs, desto mer förpackningar och kasserade gamla varor måste tas hand. Detta måste inte vara något negativt, förpackningar kan brännas och ge energi. Kasserade produkter kan återvinnas eller på annat sätt tas tillvara.

Det andra är att äldre, funktionshindrade, barnfamiljer och andra grupper saknar förutsättningar att fullt ut delta i en avfallshantering där ingenting får slängas eller brännas utan sortering.

Särskilt gäller detta den sorteringshysteri som för tillfället kommit över majoriteten när det hushållssopor. Argumenten mot sortering och kompostering av hushålls- och matavfall är välkända.

Vi anser att det nu är viktigt att hitta alternativa former till den rådande sorteringshysterin. Exempelvis bör man se över möjligheterna att väga hushållsavfall i olika boendeformer.

Insamling av avfall

Insamling av avfall bör även i fortsättningen utföras på entreprenad efter upphandling. Utvärderingar visar att upphandlingar leder till en effektiv förvaltning och en för skattebetalarna god ekonomisk hushållning med skattemedel. Inga skäl talar för att staden i någon del skulle återta insamlingen till egen regi. Andra utredningar på området visar också på hur optimal effektivitet och ekonomi bäst erhålles med upphandlade entreprenader inom detta område.

Det är även viktigt att staden är med och driver på utveckling av alternativa insamlingssystem för hushållsavfall och utsorterade avfallsfraktioner som idag hamnar på återvinningsstationerna. I framtiden blir även en begriplig information mot medborgare en allt viktigare beståndsdel av insamlingssystemet. En god renhållning står och faller med medborgarnas acceptans och aktiva deltagande. Det i sin tur ställer krav på olika individuellt anpassade lösningar.

Omhändertagande av avfall

Förbränning av omhändertaget avfall har visat sig vara den överlägset mest effektiva behandlingsmetoden. Moderna förbränningsanläggningar är såväl praktiskt, som miljö- och samhällsekonomiskt överlägsna andra metoder.

Försöken med utsortering av biologiskt nedbrytbart avfall i en- och flerfamiljsbostäder måste avbrytas. Det 35 procentiga målet är en flummig skrivbordsprodukt utan verklighetsförankring. Majoritetens visar genom detta återigen hur politiska målsättningar överordnas stockholmarnas bästa och en fungerande vardag för hårt pressade familjer. Moderaterna vill istället sätta den enskilda människans behov av ett fungerande vardagsliv i första rummet.

Stockholmarna, framtiden och avfallshanteringen

Mycket av regelverket på miljö- och renhållningsområdet är nu styrt av EU-direktiv, svenska lagar och förordningar. Största problemet mot en effektiv och medborgaranpassad avfallshantering är just nu miljöbalken. Det är bland annat i miljöbalken som inriktningen på långt drivna tvingande regler regleras. När piskan ersätter moroten försvåras framtida avfallshantering eftersom det urholkar medborgarnas förtroende. Utan medborgarperspektivet och en stor acceptans från stockholmarna kan inte någon avfallsplan fungera. Politiska beslut måste förankras och anpassas till medborgarnas och den enskilda människans särskilda behov.”

Reservation

Mot beslutet reserverar sig även Karl Bern (fp) med hänvisning till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. ”Förvaltningens förslag till beslut avslås.

2. Därutöver anförs följande:

Stockholms källsorteringssystem är i kris och måste göras om i grunden. Källsortering i sig ska inte utgöra ett mål. Om det är mer miljö- och samhällsekonomiskt lönsamt att avskaffa sortering av vissa avfallsprodukter ska detta ske. Sorteringsmålen är fel konstruerade. Invånarna lägger ner tid och kraft på att i många fall sortera avfall som man lika gärna kan skicka till förbränning, medan liten kraft läggs på sortering av det miljöfarliga avfallet. Farligt avfall har, om det inte tas om hand på rätt sätt, en skadlig inverkan på miljön.

Folkpartiet vill radikalt förändra källsorteringen. Stockholm bör införa ett sorteringssystem som prioriterar och fokuserar på de farliga soporna och inte på sådant som man lika gärna kan bränna. Vi vill återinföra den fastighetsnära källsorteringen av tidningspapper. Satsa på fler och bättre insamlingssystem för farligt avfall. Vi vill också avskaffa 14-dagars hämtningen och återinföra veckohämtningen av den ”vanliga” soppåsen.

Den politiska majoriteten i Stadshuset har som nytt mål att 35 procent av (32 000 ton) matavfallet skall sorteras ut från hushåll och restauranger. Folkpartiet motsätter sig detta experiment. Storskalig kompostering eller rötning är inte det bästa sättet att ta tillvara hushållens matavfall. Kompostering har hittills mest levererat dålig lukt och en slutprodukt som ingen vill ha. Både från kompostering och rötning avges metan som är 20 gånger farligare för växthuseffekten än koldioxid.

Beslut om en produkt ska materialåtervinnas eller brännas ska baseras på en helhetsbedömning. Återvinning ska aldrig vara ett självändamål. För vissa produkter lönar det sig både miljömässigt och ekonomiskt att bränna och därmed utvinna energi. För andra produkter är insamling och materialåtervinning självklart.

Med vår avfallspolitik får vi en bättre miljö med lägre energiförbrukning, minskade lastbilstransporter, lägre kostnader för medborgarna samt mindre besvär för hushållen att hantera sina sopor.”

§8 Övergång till kärl för en- och tvåfamiljsfastigheter

Dnr: 01-0484/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut enligt följande:

1. ”Behållare för insamling av hushållsavfall från en- och tvåfamiljsfastigheter övergår från säck till kärl i enlighet med vad som redovisas i tjänsteutlåtandet.”

Bifall yrkas

dels till förvaltningens förslag till beslut

dels till framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Stellan Hamrin (v).

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Stellan Hamrin (v):

1. Förvaltningens förslag bifalls i huvudsak.

2. Därutöver anförs följande:

Den påbörjade inriktningen att i huvudsak gå över till kärl i en- och flerfamiljshus fortsätter. Det är motiverat både av arbetsmiljöskäl och för att styra mot minskade avfallsmängder genom glesare hämtintervall. Det måste dock finnas en flexibilitet i områden som inte lämpar sig för kärl. I dessa fall kan man gemensamt söka särskilda lösningar. För att hämtförhållanden skall bli acceptabla måste kärlen placeras i anslutning till hämtfordonens uppställningsplats. Det måste också säkerställas att dragsträckan är fri från t ex snö. Både under övergångsperioden och på sikt ska förvaltningen arbeta intensivt med att i samråd med de boende finna lösningar för gemensamma uppsamlingsplatser eller övergång till sidlastat fordon. De som ordnar gemensamma uppsamlingsplatser erbjuds lägre avfallstaxa.

Inom renhållningsverksamheten vållar snövallar vid fastigheternas infarter stort problem för arbetarna som hämtar avfall. Nämnden bedömer att det är en fråga som behöver uppmärksammas av kommunstyrelsen genom de nödvändiga direktiven till de ansvariga för snöröjningen eller genom att ta tillbaka delegationen av snöröjning från stadsdelarna till marknämnden.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) med hänvisning till förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avges av Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) enligt följande:

”Att en- och tvåfamiljsfastigheter övergår från säck till kärl finns inget att invända emot. Däremot väcker förslagen om frivillig 14-dagarshämtnining viss oro. Det är oerhört viktigt att den verksamhet som föreslås vara frivillig inte i framtiden permanentas som obligatorisk. Det är rimligt att medborgarna även fortsättningsvis ska kunna begära sophämtning enligt de förutsättningar som passar dem. Renhållningspolitiken i staden måste ske utifrån de servicekrav medborgarna kan ställa, inte utifrån politiskt utopiska mål.”

§9 Anmälan av uppsägning av markupplåtelseavtal

Dnr:51-0523/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Johan Castwall presenterar ärendet. Frågor ställs och besvaras.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Anmälan läggs till handlingarna.

§10 Remiss över betänkandet "En BRASkatt!- beskattning av avfall som deponeras"

Dnr: 30-0518/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut enligt följande:

1. ”Tjänsteutlåtandet översänds till Roteln som Renhållningsförvaltningens svar på betänkandet och läggs till handlingarna.

2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.”

Beslut

Renhållningsnämnden överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§11 Problem för hushållen med transport av källsorterat material till insamlingsstationerna, skrivelse från Gun Löfquist

Dnr: 51-0493/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut enligt följande:

1. ”Redovisningen överlämnas till Gun Löfquist som svar på skrivelsen.”

Frågor ställs och besvaras.

Bifall yrkas

dels till framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Stellan Hamrin (v)

dels till framlagt förslag till beslut av Anders Hellström (m) och Karl Bern m fl (fp).

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Stellan Hamrin (v):

1. Förvaltningens förslag bifalls.

2. Förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheterna att genomföra försöksverksamhet i enlighet med skrivelsens förslag.

3. Därutöver anförs följande:

Skrivelsen visar att systemet med producentansvar inte fungerar på ett tillfredställande sätt. Förslaget i skrivelsen är intressant och väl värt att pröva vilket också förvaltningen lyfter fram i sitt svar.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) med hänvisning till sitt förslag enligt följande:

1. ”Förvaltningens förslag till beslut bifalls i huvudsak.

2. Därutöver anförs följande:

Ärendet visar på problemen med dagens renhållningspolitik. Förslaget från Gun Löfquist innehåller en del intressanta inslag och påminner om ett uppskattat försök i Söderort under 1990-talet. Det krävs flera åtgärder för att komma tillrätta med de problem som medborgarna idag upplever med renhållningen. Moderaterna har bland annat föreslagit nedgrävning av återvinningsstationer. Men därutöver behövs en allmän uppryckning med krafttag mot nedskräpning och konsekvenserna av flumpolitiken med bland annat klotter som följd. Det är i detta perspektiv positivt med nytänkande förslag, även om de behövs utredas närmare innan de införs”

§12 Entreprenadgranskning delområde 5, 6, 9, 10, 11, 12

Dnr: 29-0432/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Ärendet bordläggs till nästa ordinarie sammanträde den 26 oktober 2005.

§13 Tillsynen över tidnings- och förpackningsinsamlingen – Uppdrag om förbättringar

Beslut av Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Dnr: 51-0450/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Frågor ställs och besvaras.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Yttrandet överlämnas till Kommunstyrelsen.

2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avges av Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) enligt följande:

”Den skrivelse som Miljö- och hälsoskyddsnämnden har gjort i ärendet har helt felaktigt fokus. Beslutet är ännu en pappersprodukt från de ansvariga bakom sopsorteringshysterin. Det skulle för Renhållningsförvaltningen medföra avsevärda problem och stora kostnader att bygga upp en ny avdelning. Dessutom skulle det medföra problem att ha tillsyn, administration och drift under samma tak. Detta är att bygga in problem kring personalfrågor och jävsituationer i systemet. Detta är ännu ett exempel på det svaga ledarskap som stadens styrande majoritet visar på område efter område. Det behövs krafttag mot nedskräpningen och förslaget är definitivt fel väg att gå.”

§14 Yttrande över motion (2005:51) om uppförandekod i offentlig upphandling

Dnr: 09-0433/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut enligt följande:

1. ”Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remissen.”

Bifall yrkas

dels till förvaltningens förslag

dels till framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Stellan Hamrin (v)

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Stellan Hamrin (v):

1. Förvaltningens förslag bifalls.

2. Därutöver anförs följande:

Nämnden stöder förslagen i motionen och anser att den bör bifallas.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) med hänvisning till förvaltningens förslag till beslut.

§15 Yttrande över remiss angående ”Tillstånd och villkor för avfallstransportörer”. Redovisning av regeringsuppdrag

Dnr: 29-0401/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Yttrandet överlämnas till Kommunstyrelsen.

2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§16 Upphandling Manuell insamling av matavfall i kärl

Dnr: 05-0545/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Ärendet bordläggs till nästa ordinarie sammanträde den 26 oktober 2005.


§17 Rapport om nämndens miljömiljardsprojekt

Dnr: 02-0105/04

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut. frågor ställs och besvaras.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Rapporten läggs till handlingarna.

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avges av Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp)

enligt följande:

”Vi är tveksamma till finansieringsformen av hela projektet. Miljömiljarden är ett politiskt projekt där investeringsmedel slussas till politiskt bedömda tillfälliga projekt som snarare borde ingå i stadens verksamheters ordinarie budgetar.

Rapporten speglar också ett flertal av majoritetens många märkliga mål inom miljö- och renhållningsområdet . Målen saknar i många stycken verklighetsförankring och ytterligare åtgärder med finansiering ur miljömiljarden och skattebetalarnas samlade förmögenhet bör därför ifrågasättas framgent.”

§18 Förslag till entreprenör för mobil miljöstation

Dnr: 05-0335/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. ”IL Recycling Service AB tilldelas uppdraget avseende behandling och insamling av den del av hushållens i Stockholms stad farliga avfall som samlas in med mobil miljöstation.

2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.”

§19 Rapport om fastighetsnära insamling

Dnr: 51-0010/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Rapporten läggs till handlingarna.

§20 Lägesrapport om insamlingen av farligt avfall

Dnr: 40-0546/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Frågor ställs och besvaras.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§21 Rapport från förvaltningschefen

· Dukat till nämnden

Följande handlingar har dukats till nämnden:

Ø Tillståndsansökan för Åvc Linta

Ø Information från Kommunstyrelsens jämställdhetsråd angående stadens jämställdhets- och mångfaldsplaner för 2006.

Ø Information om Rfv:s höstmöte i Uppsala den 15-16 november. Anmälningarna samordnas av Åse Geschwind.

Ø Diagram över utställda kärl i Stockholm

· Miljölaboratoriet

Förvaltningen kommer att bjuda in och utse anbudsgivare för att få underlag till upphandlingen av miljölaboratoriet. Nämnden kommer senare att föreläggas det förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av webbplats för Miljölaboratoriet som ska tillställas anbudsgivarna.

· Mobil miljöstation mm

Nya turer är planerade för en mobila miljöstationen. Under hösten kommer stationen att ha öppet även vissa helger. Även Återvinningsbåten kommer att gå vid några tillfällen i höst.

· Torntrappan

Området vid Torntrappan har blivit ett tillhåll för klottrare. Förvaltningen arbetar tillsammans med stadsdelsnämnden och polisen för att komma tillrätta med problemen. Förvaltningen kan komma att överlämna anläggningen Torntrappan till Markkontoret.

· Informationskampanj

Förvaltningen genomför under hösten en repris av vårens kampanj om förpackningsavfall.

· Möte med revisorerna

Johan Castwall återkommer med fler förslag om tider för nämndens möte med revisorerna.

· Föredragning av Envac

Nämnden hälsas välkomna till den föredragning om sopsugsystem som hålls av Envac i anslutning till dagens sammanträde.

§22 Övriga frågor

Inga övriga frågor är anmälda.

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.