Din position: Hem > Stockholms stad > Renhållningsnämnden > Sammanträde 2005-11-23

Sammanträde 2005-11-23

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, stadshuset 1 tr

Ordförande
Yildiz Kafkas (mp)

Vice ordförande
Anders Hellström (m)

Ledamöter
Läs mer...Eva Oivio (s)
Olof Tappert (s)
Stellan Hamrin (v)
Regina Öholm (m)
Karl Bern (fp)

Ersättare
Agnetha Falck-Rodriguez (s)
Lilian Falkbäck (s)
Dick Urban Vestbro (v)
Jim Nilsson (mp)
Thorwald Nilsson (m)
Lars Fernqvist (fp)
David Winks (kd)

2 Justering av nämndens protokoll

4 Anmälningsärenden

A. Sammanställning över till Renhållningsnämnden inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m
B. Inköpsanmälan till nämnd
C. Ekonomisk månadsrapport
D. Personal
E. Sammanträdesplan
F. Balanslista över Renhållningsnämndens uppdrag och projekt
G. Klagomålsstatistik, brutto
H. Dispenser enligt renhållningsordningen
I. Anmälan av handikapprådets protokoll

5 Avstämning av tidigare miljömål och förslag till Inriktningsmål för miljöarbetet i Hammarby sjöstad

Gemensamt tjänsteutlåtande från Markkontoret
Stadsbyggnadskontoret, Miljöförvaltningen och
Renhållningsförvaltningen
Bordlagt Rhn 2005-10-26
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Samverkan kring utveckling av avfallshanteringens infrastruktur lägesrapport

Gemensamt tjänsteutlåtande från Renhållningsförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret och Markkontoret
Bordlagt Rhn 2005-10-26
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Insamling till återbruk vid Lövsta ÅVC

8 Utvecklad uppföljning av gällande markupplåtelseavtal

10 Remiss ”Arbetsmiljöpolicy för Stockholms stad”

12 Reviderad informationsstrategi för åren 2003 - 2006

13 Förslag till förfrågningsunderlag för Miljölaboratoriet

14 Rapport multimediatävling

15 Förlängning av reklambyråtjänster

16 Svar på skrivelse från (fp) om att minska trycket på de befintliga återvinningscentralerna

17 Förlängning av avtal för drift av återvinningscentralerna

18 Förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av grovavfallsentreprenörer

SEKRETESSBELAGT
Omedelbar justering

19 Anmälan om nytt delmål i avfallsplanen

20 Rapport om fastighetsnära insamling

21 Rapport från förvaltningschefen

Mötesinformation

Justeras:

Yildiz Kafkas        Anders Hellström

Närvarande:

Ledamöter:
Yildiz Kafkas (mp) ordförande
Anders Hellström (m) vice ordförande
Eva Oivio (s)
Stellan Hamrin (v) §§5-21
Karl Bern (fp)

Ersättare:
Agnetha Falck Rodriguez (s) tjänstgörande
Lilian Falkbäck (s) tjänstgörande §§1-4
Jim Nilsson (mp)
Lars Fernqvist (fp) tjänstgörande

Frånvarande:
Olof Tappert (s)
Regina Öholm (m)
Dick Urban Vestbro (v)
Thorwald Nilsson (m)
David Winks (kd)

Arbetstagarrepresentanter:
Nils Lundkvist SACO
Lena Renefalk SKTF

Tjänstemän:
Johan Castwall (förvaltningschef)
Erica Olsson (avdelningschef kommunikation och kundservice)
Thomas Lenneblad (projektledare för webbplats Miljölaboratoriet)
Lovisa Wassbäck (avdelningschef åvc och farligt avfall)
Marita Söderqvist (avdelningschef administration)
Mats Cronqvist (avdelningschef insamling och transport)
Åse Geschwind (nämndsekreterare)

§1 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs.

§2 Justering av nämndens protokoll

Ordförande Yildiz Kafkas (mp) och vice ordförande Anders Hellström (m) utses att justera dagens protokoll.

§3 Föregående protokoll

Anmäls att protokoll 9/2005 är justerat och utsänt.

§4 Anmälningsärenden

Föreligger förteckning över anmälningsärenden. Ekonomisk månadsrapport samt en komplettering till klagomålsstatistiken är delad tillnämnden. Anmälningarna godkänns.

§5 Avstämning av tidigare Miljömål och förslag till nya Inriktningsmål för miljöarbetet i Hammarby Sjöstad

Dnr: 59-0572/05

Föreligger gemensamt tjänsteutlåtande från Markkontoret, Stadsbyggnadskontoret, Miljöförvaltningen, Renhållningsförvaltningen och Stockholm Vatten AB med förslag till beslut enligt följande:

 1. ”Redovisningen och förslag till nya inriktningsmål för miljöarbetet i Hammarby Sjöstad godkänns.

 2. Marknämnden godkänner att högst 5 mnkr per år anslås för bidrag med högst 30% till merkostnader för miljöutvecklingsprojekt i Hammarby Sjöstad. Medlen ska ingå i respektive projekts budgetram.

 3. De nya målen överlämnas till dels ansvarig för pågående översyn av stadens miljöprogram, dels ansvarig för arbetet med nytt vattenprogram.”

Bifall yrkas

dels till framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Stellan Hamrin (v)

dels till framlagt förslag till beslut av Anders Hellström (m) Karl Bern m fl (fp).


Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Stellan Hamrin (v):

 1. Avstämningen av tidigare miljömål för Hammarby Sjöstad godkänns.

 2. I huvudsak godkänns förslaget till nya inriktningsmål för miljöarbetet i Hammarby Sjöstad under förutsättning att:

  a) Avfallsmålen 3a omformuleras i enlighet med prioriteringar i nya avfallsplanen dvs. prioriteringen är återanvändning och materialåtervinning i första hand och energiåtervinning i andra hand. Återvinningsmålet sätts till 99%.

  b) Målet 3i utgår

  c) Målen 3b, 3c, 3f ses över för att tydliggöras och för att säkerställa en hög ambitionsnivån

 3. De nya målen överlämnas till dels ansvarig för pågående översyn av stadens miljöprogram, dels ansvarig för arbetet med nytt vattenprogram.

 4. Därutöver anförs följande:

Underlaget till avstämningen är inte så fylligt – därför blir det svårt att ta ställning i vissa fall till målen. Det är viktigt att Hammarby Sjöstad även i fortsättningen kan betraktas som ett framåtriktat spjutspetsprojekt för miljövänligt byggande och boende i en storstad. Ett nytt miljöprogram håller på att utarbetas, förhoppningsvis tas i detta steg framåt genom bl.a. högre målsättningar. I den avstämning som här gjorts har det nu gällande miljöprogrammet använts som jämförelse och det nyligen antagna programmet för Miljövänligt byggande. Om Sjöstaden ska vara modellbildande även i fortsättningen krävs ansträngning för att utveckla miljötänkandet ytterligare.

När det gäller avfallsmålen måste de utgå från EU:s avfallshierarki som innebär att avfall i första hand ska minimeras, i andra hans återanvändas och materialåtervinnas. Först i tredje hand energi återvinnas. Med nuvarande skrivning kommer inte tillräcklig kraft att läggs på de två första aspekterna. Målet 3i är ett rent arbetsmiljömål som inte är specifikt för Hammarby sjöstad och som inte bör finnas med i det här dokumentet. Det är dock en viktig fråga att arbeta med, både i Hammarby sjöstad och i övriga delar av staden.

När det gäller målen 3b, 3c, 3f är det svårt att ta ställning till hur de förändrade målen förhåller sig till de gamla då de är formulerade på olika sätt. De bör ses över så att de nya målen blir tydligare och inte innebär en ambitionssänkning i förhållande till de tidigare målen.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Anders Hellström (m) och Karl Bern m fl (fp) med hänvisning till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. ”Kontorets förslag till beslut avslås.

 2. Därutöver anförs följande:

I Stockholm råder stor bostadsbrist. Över ett hundratusen människor står i bostadskön. Trots löftet om 20 000 nya bostäder under mandatperioden byggs det alldeles för få bostäder. En viktig orsak är höga byggkostnader i kombination med en reglerad hyressättning vilket medför att det i många fall inte lönar sig att bygga nytt. Rent generellt kan man hävda att ju fler mål och krav som man påtvingar byggindustrin desto högre blir byggkostnaderna. Miljömålen för Hammarby Sjöstad är inget undantag.

Gällande miljölagstiftning ska självklart följas, men vi anser inte att större krav ska ställas på Hammarby Sjöstadsbor än på invånare i övriga landet.

Vi anser att flertalet av de nya inriktningsmålen är helt befängda. Det varken gynnar miljön eller de boende och byggkostnaderna borde rimligtvis öka markant med sådana mål.

§6 Samverkan kring utveckling av avfallshanteringens infrastruktur - lägesrapport

Dnr: 29-0606/05

Föreligger gemensamt tjänsteutlåtande från Renhållningsförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret och Markkontoret med förslag till beslut.

Bifall yrkas

dels till förvaltningarnas förslag

dels till framlagt förslag till beslut av Anders Hellström (m) och Karl Bern m fl (fp) att lämna ärendet utan eget ställningstagande.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningarnas förslag:

 1. Lägesrapporten godkänns.

 2. Förvaltningarna får i uppdrag att arbeta vidare i enlighet med vad som redovisas.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Anders Hellström (m) och Karl Bern m fl (fp) med hänvisning till sitt yrkande om att lämna ärendet utan eget ställningstagande.

§7 Insamling till återbruk vid ÅVC Lövsta

Dnr:49-0627/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut enligt följande:

 1. ”Förvaltningen får i uppdrag att teckna samarbetsavtal med Hässelby Byalag, utifrån nedan angivna förutsättningar.”

Bifall yrkas

dels till framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Stellan Hamrin (v)

dels till framlagt förslag till beslut av Anders Hellström (m) och Karl Bern m fl (fp).


Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Stellan Hamrin (v):

 1. Förvaltningens förslag godkänns.

 2. Därutöver anförs följande:

Nämnden är angelägen om att återbruksverksamheten utvecklas och är positiv till att det kommer till stånd i Lövsta. Nämnden förutsätter att förvaltningen försäkrar sig om att de man tecknar avtal med har förutsättningar att sköta verksamheten på ett bra sätt och att det inte innebär några ökade kostnader för renhållningsförvaltningen.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Anders Hellström (m) och Karl Bern m fl (fp) med hänvisning till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. ”Förvaltningens förslag avslås.

 2. Därutöver anförs följande:

Sedan tidigare har Myrorna visat intresse för insamlingsverksamhet i anslutning till Lövsta återvinningscentral. Myrorna är väl kända, har gott renommé och har den status och säkerhet ett 90-konto ger. Mot denna bakgrund förordar vi att ett samarbetsavtal istället sluts med Myrorna.”

§8 Utvecklad uppföljning av gällande markupplåtelseavtal

Dnr: 51-0628/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut enligt följande:

 1. ”Förvaltningen ges i uppdrag att organisera en utvecklad uppföljning av gällande markupplåtelseavtal i enlighet med vad som redovisas i tjänsteutlåtandet.”

Bifall yrkas

dels till framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Stellan Hamrin (v)

dels till framlagt förslag till beslut av Anders Hellström (m).

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Stellan Hamrin (v):

 1. Förvaltningen ges i uppdrag att organisera en utvecklad uppföljning av gällande markupplåtelseavtal under förutsättning att det finansieras med externa medel.

 2. Därutöver anförs följande:

Nämnden har tidigare gett förvaltningen i uppdrag att initiera sysselsättningsprojekt för att förbättra kontrollen av återvinningsstationerna. Det kan förverkligas genom förvaltningens förslag under förutsättning att projektet kan finansieras genom externa medel, t ex statliga anställningsstöd och bör ses som en tidsbegränsad insats. Nämnden efterlyser också en redogörelse för hur förvaltningens uppföljning av nu gällande markavtalet och dokumentationen av misskötseln vid återvinningsstationerna skall förbättras.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Anders Hellström (m) med hänvisning till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. ”Avvakta med uppdraget att organisera en utvecklad uppföljning.

 2. Därutöver anförs följande:

Vi delar uppfattningen att något måste göras åt nedskräpning och andra problem som är förknippade med återvinningsstationerna. Det föreligger emellertid idag fler förslag om att förbättra situationen, bland annat genom nedgrävda återvinningsstationer. Det finns också en majoritetsskrivelse från Miljö- och hälsoskyddsnämnden om ändrat tillsynsansvar som fortfarande är ute på remiss. Tveklöst kan också samverkan med stadsdelsförvaltningarna förbättras, exempelvis som i

Katarina-Sofia SDN. De problem som föreligger kring återvinningsstationerna är i stora delar en effekt av en otidsenlig miljöbalk och svaga skrivningar i förordningar. Det vore därför bättre att invänta en eller flera av ovan nämnda förändringar innan ytterligare resurser läggs på en uppföljning.”

Deltar inte i beslutet

Karl Bern m fl (fp) deltar inte i beslutet.

§9 Förslag till taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inklusive taxa för skrymmande hushållsavfall m.m. samt slam och latrin att gälla från och med 2006-04-01

Dnr:01-0682//05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut enligt följande:

 1. ”Renhållningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i enlighet med föreliggande förslag, bilaga 1, att gälla fr.o.m. 2006-04-01.”

Johan Castwall presenterar ärendet. Ett nytt tjänsteutlåtande med några mindre justeringar är delat till nämnden. Frågor ställs och besvaras.

Bifall yrkas

dels till framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Stellan Hamrin (v)

dels till framlagt förslag till beslut av Anders Hellström (m)

dels till framlagt förslag till beslut av Karl Bern m fl (fp)


Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Stellan Hamrin (v):

 1. Taxan för kärl 140 l, delad behållare är 610 kr och för kärl 190 l, delad behållare är 828 kr.

 2. I övrigt godkänns förvaltningens förslag.

 3. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra kommunikations- och informationskampanj i samband att den nya taxan införs.

 4. Därutöver anförs följande:

Förslaget till taxa för hushållsavfall för 2006 syftar till att styra mot minskade avfallsmängder och ökad återvinning, liksom förbättrad arbetsmiljö. Det innebär att fastighetsägare som minskar avfallsmängderna har möjligheter att minska sina kostnader. För att taxans styrande effekt skall få så stort genomslag som möjligt är det viktigt att fastighetsägare och boende, både i flerbostadshus och villor får information om hur de skall göra för att minska avfallsmängderna och därmed minska kostnaderna. För detta krävs att förvaltningen i en informations- och kommunikationsinsats söker upp fastighetsägare, hyresgäst- och bostadsrättsföreningar i staden.

I enlighet med nämndens beslut 26 oktober 2005 planeras en fortsatt utveckling av differentieringen vid kommande taxerevideringar.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Anders Hellström (m) med hänvisning till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. ”Förvaltningens förslag till beslut godkänns delvis.

 2. Därutöver anförs följande:

Det är angeläget att Stockholm har en modell för avfallstaxor som fungerar i ett modernt samhälle och tar hänsyn både till grundläggande marknadsprinciper och till taxekollektivets önskemål. Det är därför positivt att olika modeller med rörlig taxa utvecklas, samtidigt som det bör understrykas att valmöjligheterna kring hur ofta sopor ska hämtas inte bör kringskäras i framtiden. För individer i en modern storstad krävs många olika lösningar, varför taxesystemet måste tillåta största möjliga flexibilitet. Det ligger i den offentliga sfärens uppdrag främst att tillgodose medborgarnas behov och önskemål – inte att styra medborgarna till nya rutiner och beteenden. Därför är det vår bestämda uppfattning att det måste råda en fortsatt valfrihet vad det gäller en- eller tvåveckors hämtning av hushållsavfallet i Stockholm. Inte minst med utgångspunkt från de enskilda individernas olika förutsättningar och behov.

Mot bakgrund av detta vill vi också vända oss mot det mål om insamling av 35 procent av matavfall som har uppställts. Det är ett mål som vi anser inte är förenligt med andra önskvärda mål i samhället, inte minst medborgarnas önskemål om hygien och rationalitet i den egna sophanteringen.

Slutligen bör också understrykas att verksamhetens överskott, tillfälliga eller långsiktiga, bör regleras på ett sätt som gör att de kommer taxekollektivet till godo genom taxesänkningar. Revisorerna har har ju också i sin årsrapport över år 2004 framhållit vikten av att övertaxering inte sker och att budgetering måste utgå från ett nollresultat vad det gäller avfallstaxorna.”

Reservation

Mot beslutet reserverar sig även Karl Bern m fl (fp) med hänvisning till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. ”Förvaltningens förslag till beslut avslås.

 2. Därutöver anförs följande:

Folkpartiet vill radikalt förändra källsorteringen. Stockholm bör införa ett sorteringssystem som prioriterar och fokuserar på de farliga soporna och inte på sådant som man lika gärna kan bränna. Vi vill återinföra den fastighetsnära källsorteringen av tidningspapper. Satsa på fler och bättre insamlingssystem för farligt avfall. V i vill också avskaffa 14-dagars hämtningen och återinföra veckohämtningen av den ”vanliga” soppåsen.

Vi är ytterst tveksamma till majoritetens planerade komposterings- och rötningsprojekt. Både från kompostering och rötning avges metan som är 20 gånger farligare för växthuseffekten än koldioxid. Matavfall är biobränsle och utgör därför ett utmärkt råmaterial till fjärrvärme och elproduktion.

Med vår avfallspolitik får vi en bättre miljö med lägre energiförbrukning, minskade lastbilstransporter, lägre kostnader för medborgarna samt mindre besvär för hushållen att hantera sina sopor.

I övrigt hänvisar vi till folkpartiets budgetreservation 2006.”

§10 Yttrande över remiss ”Arbetsmiljöpolicy för Stockholms stad”

Dnr:09-0569/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

 1. Yttrandet överlämnas till Kommunstyrelsen.

 2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§11 Anmälan av regional avfallsutredning för Stockholms län

Dnr: 09-0691/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Ärendet bordläggs till nästa ordinarie sammanträde den 14 december 2005.

§12 Reviderad informationsstrategi för åren 2003 - 2006

Dnr: 19-0668/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

 1. Förvaltningens förslag till revidering av informationsstrategi 2003 – 2006 antas.

§13 Upphandling av webbplats Miljölaboratoriet

Dnr:05-0303/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Bifall yrkas

dels till förvaltningens förslag till beslut

dels till framlagt förslag till beslut av Anders Hellström (m) och Karl Bern m fl (fp).

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

 1. Renhållningsnämnden ger förvaltningsdirektören i uppdrag att färdigställa förfrågningsunderlaget och fortsätta upphandlingen.

 2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Anders Hellström (m) och Karl Bern m fl (fp) med hänvisning till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. Ӏrendet dras omedelbart tillbaka.

 2. Därutöver anförs följande:

Det är förvisso angeläget att stadens medborgare är medvetna om relevanta orsakssamband, både inom miljöområdet och inom samhället i övrigt. Det är dock tveksamt om detta sker på ett rimligt sätt och till en rimlig kostnad genom den nu presenterade planen för webbplatsen Miljölaboratoriet.

Vår inställning är att dylika projekt måste ta en utgångspunkt i det moderna samhället där miljöfrågor går hand i hand med en ekonomisk tillväxt och en allmän utveckling av strukturerna i vårt samhälle.”

§14 Rapport multimediatävling

Dnr:19-0669/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

 1. Renhållningsnämnden godkänner förvaltningens rapport.

§15 Förlängning av avtal för reklambyråtjänster

Dnr: 19-0673/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut:

 1. Gällande avtal med Blomqvist Annonsbyrå AB för reklambyråtjänster förlängs i enlighet med avtalet med 6 månader, till 2006-08-05.

 2. Förvaltningsdirektören ges mandat att efter denna period förlänga avtalet med ytterligare ett halvår till 2007-02-05, varefter avtalet upphör.

§16 Svar på skrivelse från (fp) om att minska trycket på de befintliga återvinningscentralerna

Dnr: 41-008405

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Bifall yrkas

dels till förvaltningens förslag

dels till framlagt förslag till beslut av Karl Bern m fl (fp) och Anders Hellström (m)

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

 1. Förvaltningens yttrande godkänns.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Karl Bern m fl (fp) och Anders Hellström (m) med hänvisning till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. ”Skrivelsen bifalls.

 2. Därutöver anförs följande:

Att Stockholms återvinningscentraler har generösa öppettider jämfört med centraler i övriga landet är i sig inget bra argument för att inte ytterligare förbättra servicen i Stockholm. Vill man slänga sina grovsopor en fredagskväll efter kl 16.00 är man förpassad till den nyöppnade centralen i Vanadisberget.

Längre öppettider kan med fördel finansieras genom att avbryta planerna på storskalig kompostering.”

§17 Förlängning av avtal för drift av återvinningscentraler

Dnr: 41-0674/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut enligt följande:

 1. ”Gällande avtal med Sita Sverige AB för återvinningscentralerna Lövsta, Östberga och Vantör förlängs med 1 år, till 2007-06-30, under förutsättning att överenskommelse kan träffas därom med entreprenören.”

Frågor ställs och besvaras.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Stellan Hamrin (v):

 1. Förvaltningens förslag godkänns.

 2. Förvaltningen får i uppdrag att följa upp nuvarande avtal och återkomma till nämnden med en redovisning.

 3. Därutöver anförs följande:

Det finns brister i skötseln av återvinningscentralerna som det är viktigt att komma till rätta med. Därför får förvaltningen i uppdrag att följa upp hur nuvarande avtal med entreprenören följs och återkomma till nämnden med en redovisning.

§18 Förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenörer för insamling av hushållens grovavfall

Dnr:05-0672/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

 1. Förvaltningschefen får i uppdrag att påbörja upphandling utifrån de riktlinjer som anges i bifogat förslag till förfrågningsunderlag och återkomma till Renhållningsnämnden med förslag till tilldelningsbeslut.

 2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§19 Anmälan om nytt delmål i avfallsplanen

§20 Rapport om fastighetsnära insamling mm

Dnr:51-0010/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

 1. Rapporten läggs till handlingarna.

§21 Rapport från förvaltningschefen

· Nytt avtal med materialbolagen

Just nu arbetar alla parter med att ta fram villkoren för ett nytt avtal mellan staden och FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen. Förvaltningen återkommer med rapport i ärendet.

· Nämndens möte med revisorerna

På förmiddagens möte med revisorerna diskuterades bland annat hur nämnden arbetar gentemot materialbolagen, hur nämnden arbetar med uppföljning av insamlingsentreprenaderna och hur nämndens överskott kan återföras till taxekollektivet.

· Stadsmissionens arbete i Vanadisberget

Stadsmissionen drar tillbaka sitt arbete med insamling av begagnade saker i Vanadisberget.

· Översyn av bolag och förvaltningar i staden

Kommunstyrelsen har beslutat göra en översyn av alla bolag och förvaltningar i Stockholms stad. Syftet är att effektivisera och säkra kvaliteten på stadens verksamheter. Det praktiska arbetet planeras starta i början av 2006. Inom ramen av denna översyn kommer nämndens ärende om att driva verksamhet i egen regi att tas upp.

· Tillförordnad förvaltningschef

Marita Söderqvist, administrativ chef på Renhållningsförvaltningen, kommer att vara tillförordnad förvaltningschef under perioden 25 november till 9 december.

· Dukat till nämnden

Följande handlingar har dukats till nämnden:

Ø Utbildningsinformation från KTH delas till nämnden för kännedom.

Ø Revisionskontorets granskning av tertialrapport 2 – uppföljning av budget 2005 delas till nämnden för kännedom.

§22 Övriga frågor

· Avböjer omval

Jim Nilsson (mp) tackar för sin tid i Renhållningsnämnden men avböjer omval inför nästa år. Ordförande tackar Jim för hans arbete i nämnden.

· Redovisning av upphandlingar och hur de löper

Anders Hellström föreslår att förvaltningen tar fram en skriftlig redovisning av samtliga upphandlingar och hur de löper. Johan Castwall svarar att förvaltningen planerar att göra en sådan redovisning och ber att få återkomma med den i början på nya året.

· Mötet med revisorerna

Lilian Falkbäck (s) tackar för ett bra möte med stadens revisorer tidigare på dagen.

· Rvf:s höstmöte i Uppsala

Eva Oivio (s) förmedlar att hon känt sig stolt över nämndens upphandlingar avseende miljökriterier, arbetsmiljö och pris i de diskussioner som förts på mötet.

· Porten in i Vanadisberget

Lars Fernqvist (fp) på pekar att porten in till Åvc Vanadisberget är stängd och öppnas inte förrän man kör fram riktigt nära med bilen. Detta gör att återvinningscentralen kan verka stängd trots att det är öppet. Lars föreslår att man sätter upp en skylt som aviserar att det är öppet. Lovisa Wassbäck svarar att förvaltningen vet om det här problemet och arbetar för att hitta en bra lösning på det.

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.