Din position: Hem > Stockholms stad > Renhållningsnämnden > Sammanträde 2006-10-25

Sammanträde 2006-10-25

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, stadshuset 1 tr

2 Justering av nämndens protokoll

4 Anmälningsärenden

A. Sammanställning över till Renhållningsnämnden inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm
B. Inköpsanmälan till nämnd
C. Ekonomisk månadsrapport
D. Personal
E. Sammanträdesplan
F. Balanslista över Renhållningsnämndens uppdrag och projekt
G. Klagomålsstatistik, brutto
H. Dispenser enligt renhållningsordningen
I. Anmälan av varmkompostering enligt renhållningsordningen
J. Anmälan av handikapprådets protokoll

5 Utredning av kostnad för köp av Återvinningsbåt

6 Tillämpningsöverenskommelse avseende gemensamma tjänster vid invägning, kvalitetskontroll och administration för inleverans av hushållsavfall från Stockholm Stad till Högdalenverket

7 Yttrande angående förslag till policy mot klotter och liknande skadegörelse i Stockholm

8 Förslag till taxa för insamling och behandling av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2007

9 Tilldelningsbeslut avseende Rivning i Lövsta

Omedelbar justering
SEKRETESSBELAGT

10 Tilldelningsbeslut avseende Sluttäckning i Lövsta

Omedelbar justering
SEKRETESSBELAGT

11 Nytt avtal med producenterna avseende insamlingssystem för returpapper och förpackningar

12 Lägesrapport återvinningscentraler

13 Rapport om fastighetsnära insamling

14 Rapport från förvaltningschefen

Mötesinformation

Justeras:
Yildiz Kafkas Anders Hellström

Närvarande:

Ledamöter:
Yildiz Kafkas (mp) ordförande
Anders Hellström (m) vice ordförande
Eva Oivio (s)
Olof Tappert (s)
Regina Öholm (m)
Karl Bern (fp)

Ersättare:
Agnetha Falck Rodriguez (s) tjänstgörande 12-15 §§
Dick Urban Vestbro (v) tjänstgörande 1-11 §§
Mats Lindqvist (mp) 9-13 §§
Thorwald Nilsson (m) 6-15 §§
Lars Fernqvist (fp)
David Winks (kd)

Frånvarande:
Stellan Hamrin (v)
Lilian Falkbäck (s)

Handikapprådets representant:
Stefan Mattson

Arbetstagarrepresentanter:
Nils Lundkvist SACO
Lena Renefalk SKTF

Tjänstemän:
Johan Castwall (förvaltningschef)
Jonas Selander Lyckeborg ( tf avdelningschef åvc och farligt avfall)
Mats Cronqvist (avdelningschef insamling och transport)
Anita Tärnström (avdelningschef miljö och utveckling)
Marita Söderqvist (avdelningschef administration)
Åse Geschwind (nämndsekreterare)

Johan Castwall presenterar Stefan Mattsson som är handikapprådets representant från SFR i Stockholm. Ordförande öppnar sammanträdet.

Olof Tappert (s) förklarar att han inte har för avsikt att använda sin röst.

§1 Godkännande av föredragningslista

Ärende nr 11 ”Nytt avtal med producenterna” blir en muntlig rapport. En övrig fråga avseende datum för extraisatt sammanträde anmäls. Därefter fastställs föredragningslistan.

§2 Justering av nämndens protokoll

Ordförande Yildiz Kafkas (mp) och vice ordförande Anders Hellström (m) utses att justera dagens protokoll.

§3 Föregående protokoll

Anmäls att protokoll 6/2006 är justerat och utsänt. Protokollet läggs till handlingarna.

§4 Anmälningsärenden

Föreligger förteckning över anmälningsärenden. Anmälningarna godkänns.

§5 Utredning av kostnad för köp av Återvinningsbåt

Dnr: 41-0184/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Ärendet bordläggs till nästa ordinariesammanträde den 13 december 2006.

§6 Tillämpningsöverenskommelse avseende gemensamma tjänster vid invägning, kvalitetskontroll och administration för inleverans av hushållsavfall från Stockholms stad till Högdalenverket

Dnr: 39-0599/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Frågor ställs och besvaras.

Bifall yrkas

dels till förvaltningens förslag till beslut

dels till framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp) och Dick Urban Vestbro (v).

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Renhållningsnämnden godkänner till tjänsteutlåtandet bilagd tillämpningsöverenskommelse och uppdrar åt förvaltningsdirektören att teckna tillämpningsöverenskommelse enligt bilaga till tjänsteutlåtandet.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Yildiz Kafkas (mp) och Dick Urban Vestbro (v) med hänvisning till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. ”Nämnden beslutar att huvudsakligen godkänna förvaltningens förslag till beslut samt begränsa avtalstiden till fem år med möjlighet till förlängning med tre år.”

§7 Yttrande angående förslag till policy mot klotter och liknande skadegörelse i Stockholm

Dnr: 09-0609/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut enligt följande:

 1. ”Förvaltningens yttrandet överlämnas till Kommunstyrelsen samt stadsledningskontorets infrastrukturavdelning.

 2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.”

Bifall yrkas

dels till förvaltningens förslag

dels till framlagt förslag till beslut av Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) att nämnden lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med framlagt förslag till beslut av Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp):

 1. Ärendet lämnas utan eget ställningstagande.

 2. Beslutet förklaras omedelbart justerat

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio (s) och Dick Urban Vestbro (v) med hänvisning till förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avges av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio (s) och Dick Urban Vestbro (v)

enligt följande:

”Vi välkomnar stadens förslag till policy mot klotter. Renhållningsnämnden är indirekt berörd av problemet med klotter, skräpighet och skadegörelse vid återvinningsstationerna på allmän plats. Det är visserligen materialbolagen, FTI som har ansvar för dess skötsel, men staden kan genom det nya markavtalet ställa högre krav på producenterna för att säkerställa att materialbolagen/FTI vidtar snabba åtgärder och förebygger sanitär olägenhet och förfulningen av staden.”

§8 Förslag till taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inkl. taxa för skrymmande hushållsavfall m.m. samt slam och latrin att gälla från och med 2007-01-01

Dnr: 01-0677/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Renhållningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i enlighet med föreliggande förslag, bilaga 1 till tjänsteutlåtandet, att gälla fr.o.m. 2007-01-01.

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avges av Anders Hellström m fl (m) och Kar Bern (fp) enligt följande:

” Det är angeläget att Stockholm har en modell för avfallstaxor som fungerar i ett modernt samhälle och tar hänsyn både till grundläggande marknadsprinciper och till taxekollektivets önskemål. Det är därför positivt att olika modeller med rörlig taxa kan utvecklas, samtidigt som det bör understrykas att valmöjligheterna kring hur ofta sopor ska hämtas inte bör kringskäras i framtiden. För individer i en modern storstad krävs många olika lösningar, varför taxesystemet måste tillåta största möjliga flexibilitet. Det ligger i den offentliga sfärens uppdrag främst att tillgodose medborgarnas behov och önskemål – inte att styra medborgarna till nya rutiner och beteenden. Därför är det vår bestämda uppfattning att det måste råda en fortsatt valfrihet vad det gäller en- eller tvåveckors hämtning av hushållsavfallet i Stockholm. Inte minst med utgångspunkt från de enskilda individernas olika förutsättningar och behov.

Mot bakgrund av detta vill vi också vända oss mot det mål om insamling av 35 procent av matavfall som uppställts av den tidigare regeringen. Det är ett mål som vi anser inte är förenligt med andra önskvärda mål i samhället, inte minst medborgarnas önskemål om hygien och rationalitet i den egna sophanteringen.

Det bör också understrykas att verksamhetens överskott, tillfälliga eller långsiktiga, bör regleras på ett sätt som gör att de kommer taxekollektivet till godo genom taxesänkningar. Revisorerna har ju också i sina årsrapporter framhållit vikten av att övertaxering inte sker och att budgetering måste utgå från ett nollresultat vad det gäller avfallstaxorna. Vi förstår dock att den nyligen införda skatten på förbränning av hushållsavfall gör det svårt att i detta nu återföra tidigare överdebitering till taxekollektivet. Tyvärr tvingas ni nu därför se hur en pålaga från en tidigare riksdagsmajoritet återigen tar av stockholmarnas resurser då nämnda förbränningsskatt s a s äter upp nästan hälften av vad vi tidigare har velat återföra av överskottet till taxekollektivet.

Större delen av den avgiftshöjning vi nu tvingas ta har nämligen sin orsak i nämnda skattehöjning.

Vi hade hellre sett en lägre avgiftshöjning än den föreslagna. Vi ser dock att vi måste se med ansvarsfullhet på rådande kostnadsläge vad det gäller omhändertagande av hushållsavfall. Utan den gamla vänstermajoritetens införande av förbränningsskatt hade ett betydligt lägre taxeuttag varit möjligt.

Den borgerliga majoriteten i riksdagen kommer nu att ges en möjlighet att på ett mer seriöst sätt titta närmare på hur man med sunda ögon ser till svenskars och stockholmares möjlighet att göra sig av med våra hushållssopor på ett enkelt och smidigt sätt och att man försöker se till möjligheterna med förbränning på ett bättre sätt framgent.

Avslutningsvis bör det betonas att den nya stadshusmajoriteten under 2007 kommer att ta sig an uppgiften med att konstruera en avfallstaxa i enlighet med vad som anförs ovan samt i kommande budget för Stockholms stad 2007.”

Ersättaryttrande

Ett ersättaryttrande avges av Davis Winks (kd) där han instämmer i det särskilda uttalande som Anders Hellström m fl (m) och Kar Bern (fp) lagt fram.

§9 Tilldelningsbeslut avseende Rivning i Lövsta

Dnr: 05-0393/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Nils Lundkvist föredrar ärendet. Frågor ställs och besvaras.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

 1. Förvaltningschefen får i uppdrag teckna avtal med:
  Rivning, Återvinning, Demontering i Sverige AB
  Elektravägen 10
  30 Hägersten

 2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§10 Tilldelningsbeslut avseende Sluttäckning i Lövsta

Dnr: 05-0394/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Frågor ställs och besvaras.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

 1. Förvaltningschefen får i uppdrag teckna avtal med:
  NCC Construction Sverige AB
  Region Stockholm/Mälardalen
  Vallgatan 3
  80 Solna

 2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§11 Nytt avtal med producenterna avseende insamlingssystem för returpapper och förpackningar

Johan Castwall lämnar en muntlig rapport om de pågående förhandlingarna.

§12 Lägesrapport återvinningscentraler

Dnr: 41-0077/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§13 Rapport om fastighetsnära insamling mm

Dnr: 05-0361/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Rapporten läggs till handlingarna.

§14 Rapport från förvaltningschefen

· Nämndens julmiddag

Nämndens julmiddag är planerad till den 13 december efter sammanträdet. Inbjudan kommer att skickas ut.

§15 Övriga frågor

· Extra sammanträde

Datum för ett extra sammanträde fastställs till onsdagen den 1 november 2006 kl 17.00.

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.