Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-03-22

Sammanträde 2007-03-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kulturarenan i Rinkebyskolan, Rinkebystråket 53

Allmänhetens frågestund, klockan 18.00 - 18.30
Medborgarna är välkomna att ställa frågor Läs mer...och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden. Efter frågestunden lämnar Karin Öhlander och Liselotte Johansson information om stadsdelsområdet.

Sammanträdet börjar efter kaffepausen klockan 19.00.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Förvaltningens och nämndens information

Beslutsärenden

3 Inkomna medborgarförslag

4 Angående avtal med Lugna Gatan och svar på skrivelse om utvärdering av Lugna Gatans juniorverksamhet

Dnr 643-2006-013
Svar på medborgarförslag och skrivelse från Gunilla Bhur m fl (v)

5 Uppföljningsrapport för februari 2007, Kista stadsdelsförvaltning

6 Uppföljningsrapport för februari 2007, Rinkeby stadsdelsförvaltning

7 Underlag för budget 2008 och inriktning för 2009 och 2010

Dnr 91-2007-102
Ärendet sänds ut senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Val av ersättare till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2007

10 Återrapportering till åklagarmyndigheten beträffande misskötsel av ungdomstjänst enligt lagen om unga lagöverträdare

Dnr 101-2007-503
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Ansökan om medel för läxläsningsprojekt i Rinkeby

12 Begäran om redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2006 i Rinkeby stadsdelsförvaltning

13 Begäran om redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2006 i Kista stadsdelsförvaltning

14 Tillsyn av enskild verksamhet enligt SoL och LSS

15 X Nominering till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2007

15 Yttrande till Justitiekanslern (JK) – initiativärende rörande Knutbyskolan

Anmälningsärenden

16 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

17 Pensionärsrådets protokoll

18 Handikapprådets protokoll

19 Postlista för Kista och Rinkeby stadsdelsförvaltningar

15 februari – 22 mars 2007
(dukas)

20 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

21 Inkomna skrivelser till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Slutet sammanträde

23 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

24 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Från den 28 februari 2007-03-06
(cirkulerar under sammanträdet, Sekretess enligt SekrL 7:4)
Mötesinformation

Ledamöter

Ersättare

Jansson, Annette (m) ordförande

Hailu, Abebe (s) vice ordförande

Pepera, Sofia (m)

Josefsson, Kyllikki (m)

Sundin, Bo (m)

Adlouni, Jihad (m)

Yildiz, Burhan (fp)

Andersdotter Sommar, Carina (kd)

Päärni, Mia (s)

Malmberg, Leif (s)

Aggefors, Kerstin (s)

Bhur, Gunilla (v)

Dencker, Jakob (mp)

Erdal, Ertugrul (m)

Kalteneckar, Kerstin (m)

Sakala, Aleksandar-Pal (m)

Ganidis, Ioannis (m)

Choudhury, Basit (m)

Ängeby, Martin (fp)

Ingrao, Alessandro(s)

Jeite, Dahir Ahmed (s)

Wallin, Rigmor (s)

Córdova, Gilda (v)

Özkan, Levent (mp)


Tjänstgörande ersättare

Tjänstemän

Stadsdelsdirektör Olle Johnselius. Birgitha Sahlin, Ulrika Axelsson, Ulla Johansson, Susanne Tengberg, Birgitta Bengtsson, Sakir Demirel, Gunilla Davidsson, Verner Stadthagen, Börje Erstrand, Björn Hjalmarsson, Claes Hermansson, Liselotte Johansson, Karin Öhlander, Kristina Hellstrand, Geronimo Unia, Stefan Lindström, Luis Lillo, Love Hägerstrand, Mårten Qwist och Aila Somero.


Personalföreträdare

Göran Toll och Mona Bergman, SACO, Annika Walther och Annelie Sjöberg, SKTF, Riitta Eddib, kommunal, Agneta Forselius, Lärarförbundet.

Utses att justera

Annette Jansson (m) och Abebe Hailu (s)


Dag för justering
Den 28 mars 2007

 

Paragrafnr 1 - 19, varav enskilda 17-18

Antal blad 33

 

§1 Förvaltningens och nämndens information

Ingen information lämnades under denna punkt.

§2 Inkomna medborgarförslag

Beslut

Medborgarförslagen lämnas till beredning.

 1. Alternativ kollo: familjekollo, inlämnat den 3 mars 2007,
  Dnr 004-92-2007

 2. Förslag om utomhusbad, inlämnat den 19 februari 2007
  Dnr 013-104-2007

§3 Angående avtal med Lugna Gatan och svar på skrivelse om utvärdering av Lugna Gatans juniorverksamhet

Svar på medborgarförslag och skrivelse från Gunilla Bhur m fl (v)

Beslut

Stadsdelsnämnden återremitterar ärendet med uppdrag till förvaltningen att undersöka möjligheten att få delfinansiering till Lugna Gatan-verksamhet i området från t.ex bostadsföretag, Centrumkompaniet, SISAB och SL.

Ärendet

I ett medborgarförslag föreslår hyresgästföreningens lokalavdelning i Kista att ett avtal ska slutas med Lugna Gatan för engagemang i Kista/Husby. Förslaget från förvaltningen är att inget nytt avtal tecknas. Förvaltningens bedömning är att ungdomssituationen i Husby förbättrats genom de förebyggande insatser som genomförts.

I ärendet behandlas även en skrivelse från Gunilla Bhur och Gilda Cordova (båda v) om utvärdering av Lugna Gatans Juniorverksamhet i Kista. Förvaltningen redovisar i detta ärende tidigare samarbete med Fryshuset Lugna Gatan inom ramen för stadsdelsförnyelsen i Kista.

Ärendets beredning

Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 mars 2007.

Dnr 643-2006-013.

Förslag till beslut

Vice ordförande Abebe Hailu (s) föreslog att ärendet återremitteras.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslaget om återremiss mot att ärendet behandlas vid dagens sammanträde. Hon fann att nämnden hade beslutat återremittera ärendet.

§4 Uppföljningsrapport för februari 2007, Kista stadsdelsförvaltning

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för januari – februari 2007.

Ärendet

Ett underskott om 10 miljoner kronor prognostiseras för två av utförarenheterna inom avdelningen för Äldre och funktionshindrade. Förvaltningen avser att vidta åtgärder motsvarande detta belopp. För ekonomiskt bistånd inklusive handläggningskostnader samt arbetsmarknadsåtgärder, anslag 2, beräknas ett överskott på 1 miljoner kronor.

Ärendets beredning

Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 mars 2007.

Dnr 128-2007-103.

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Abebe Hailu (s) föreslog att nämnden skulle anta socialdemokraternas förslag till beslut.

Ledamot Gunilla Bhur (v) föreslog att nämnden skulle anta vänsterpartiets förslag , vilket även Jakob Dencker (mp) anslöt sig till.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag:

att bifalla förvaltningens förslag till beslut

att därutöver anföra

Redan nu, ett par månader in på denna mandatperiod, står det klart att den borgliga majoriteten inte har några idéer för att hantera de problem som uppstår. Inga åtgärder för att komma åt underskottet inom äldreomsorgen, de fortsätter använda pengar som borde gå till viktig verksamhet för att betala för tomma lägenheter med den fromma förhoppningen att få pengar från centralt håll när hålen blivit för stora.

Om misskötsel av äldreomsorgen är det ena benet som majoritetens ekonomiska politik vilar på verkar misshandel av våra svagaste vara den andra. Glatt konstateras att man genom att ha försatt de allra flesta av stadsdelens socialbidragstagare i stadsdelsarrest, genom indragna SL-kort, så ligger vi en hel miljon plus på socialbidragen.

Reservation

Ledamöterna Gunilla Bhur (v) och Jakob Dencker (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag:

att bifalla förvaltningens förslag till beslut

att därutöver anföra

Socialpsykiatrin – Exakt vad insatserna för att uppnå budget i balans kommer att innebära oroar. Att omplacera externa placeringar till gruppboendet i Akalla bör inte ske utan att boende och personals godkännande och medverkan. Vi är tveksamma om det finns utrymme för utökat antal platser inom Akalla gruppboende som det ser ut idag. Ett förtydligande om vad gruppboende och olika insatser som idag finns inom verksamheten innebär måste göras. Följer man den rättssäkerhet som gäller inom Socialtjänstlagen genom att utöka antalet boende?

För vår tidigare rödgröna majoritet var det självklart att SL-kortet skulle ingå i normen för försörjningsstöd för att garantera alla stockholmare en skälig levnadsnivå. I en storstad som Stockholm behöver de flesta medborgare resa till andra stadsdelar för att kunna ta del av det kommunala och statliga utbudet samt den kommersiella service som erbjuds.

Den borgerliga majoriteten i stadshuset tar inte hänsyn till de speciella behoven i storstaden, utan har beslutat att minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd till SL-kort med 40 mnkr under år 2007. Resultatet har blivit att många sökande nu får avslag på ansökan om SL-kort utan stöd av politiskt beslutade riktlinjer. Det innebär att det kan bli stora skillnader i handläggningen i de 18 olika stadsdelsförvaltningarna.

Äldre och Funktionshindrade – med ett underskott på 10 miljoner men tidigare löften om satsningar inom just Äldreomsorgen, som alliansen gav under valrörelsen, kommer det bli sorgligt att se hur satsningarna i själva verket kommer att leda till nedskärningar för de äldre i stadsdelen.

§5 Uppföljningsrapport för februari 2007, Rinkeby stadsdelsförvaltning

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för januari – februari 2007.

Ärendet

Ett underskott om 14,9 miljoner kronor prognostiseras för fritidsverksamheten, kultur och medborgarservice, flyktingmottagningen samt för individ och familjeomsorgen. Förvaltningen avser att vidta åtgärder motsvarande detta belopp. För ekonomiskt bistånd inklusive handläggningskostnader samt arbetsmarknadsåtgärder, anslag 2, beräknas ett underskott på 7,5 miljoner kronor.

Ärendets beredning

Rinkeby stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 mars 2007.

Dnr 90-2007-103 .

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Abebe Hailu (s) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom socialdemokraternas förslag till beslut.

Ledamot Gunilla Bhur (v) föreslog att ställer skulle ställa sig bakom vänsterpartiets förslag, vilket även Jakob Dencker (mp) anslöt sig till.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl.(s) reserverade mot nämndens beslut till förmån för eget förslag:

att bifalla förvaltningens förslag till beslut

att därutöver anföra

Det är med oro vi ser den ekonomiska utvecklingen i Rinkeby, underskott på de flesta håll men detta till trots så presenteras inga idéer om hur problemen skall hanteras. Attityden verkar vara att inget behöver åtgärdas just nu samt en from förhoppning på mera pengar från redan tomma grytor hos kommunfullmäktige, som lär bli ännu tommare med tanke på moderaternas vettlösa skattesänkningar.

Reservation

Gunilla Bhur (v) och Jakob Dencker (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag:

att godkänna förvaltningens förslag till beslut

att därutöver anföra

Det som oroar är förväntade nedskärningar inom kultur, fritidsverksamheterna och Medborgarservice. Rinkeby Medborgarkontor har nominerats till Stockholms Stads Kvalitetsutmärkelse. Det är inte utan orsak detta kontor nominerats; hög service genom kompetent personal, bra tillgänglighet och bemötande gentemot medborgarna är några av framgångsfaktorerna. Om man nu genom en ny omorganisation ska spara blir det troligen bland andra några av verksamheterna Medborgarservice och Ungdomens hus som besparingarna görs. Detta drabbar särskilt unga och arbetslösa. Vi har redan sett hur Kvinnoverksamheten i Rinkeby lagts ner. Kvar finns endast den del som berör arbetslinjen. Den verksamhet som innehöll så mycket mer; socialt stöd, insatser för ökad hälsa, insatser mot psykisk ohälsa och samhällsinformation finns inte längre.

Stadshusets nedskärningspolitik kommer att drabba stadsdelarnas kärnverksamheter hårt.

§6 Underlag för budget 2008 och inriktning för 2009 och 2010

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner budgetförslaget och överlämnar det till kommunstyrelsen.

 2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

I ärendet redovisas en sammanfattande analys av verksamheten för de kommande tre åren. Förvaltningen bedömer att nämnden kommer att nå upp till kommunfullmäktiges uppsatta mål.

Ärendets beredning

Rinkeby stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 14 mars 2007. Dnr 91-2007-102.

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Abebe Hailu (s) föreslog att nämnden skulle anta socialdemokraternas förslag, vilket även Gunilla Bhur (v) anslöt sig till.

Ledamot Jakob Dencker (mp) föreslog att nämnden skulle anta miljöpartiets förslag.

Beslutsgång

Ordförande Annette Jansson (m) ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) och Gunilla Bhur (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag:

att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut

att därutöver anföra

Det mest grundläggande för en attraktiv plats för företagande och ekonomiskt tillväxt är att samhället är stabilt, att människor känner tilltro och trygghet. Ekonomiska klyftor bidrar till flera samhälleliga problem som utanförskap, vanmakt, uppgivenhet och kriminalitet.

Vi Socialdemokrater är övertygade om att även företagare och näringsliv värdesätter en stabil och välfungerande samhällsservice och hög utbildningsnivå.

Kampen mot arbetslösheten är socialdemokratins viktigaste fråga. Alla människor har rätt till ett meningsfullt arbete med anställning som är trygg och en lön som det går att leva på. Ett eget arbete och möjlighet till självförsörjning är viktigt för att känna delaktighet i samhällsgemenskapen. Vi tycker att majoriteten i Stockholm och i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd med moderaterna i spetsen har ansvar för att människor som idag står utanför arbetsmarknaden söks upp och mobiliseras genom exempelvis Kompetens Nord och Kista-matchning. Det är också viktigt att fortsätta arbetet med validering, vuxen utbildning och SFI.

Arbetslösheten bland ungdomar i Rinkeby- Kista är ett särskilt allvarligt problem och det är av stor vikt att det finns insatser för att motverka arbetslösheten. Sommarjobben är för de flesta av ungdomarna den första kontakten med arbetslivet. Det är under dessa korta anställningar ungdomarna lär sig spelreglerna på arbetsmarknaden. De skaffar sig erfarenheter och kontakter som de kommer att ha stor nytta av i framtiden. De flesta ungdomar i Rinkeby-Kista stadsdel saknar nätverk eller egna vägar för att söka sommarjobb. Därför är det viktigt att staden satsar lika mycket pengar på sommarjobben som föregående år.

Det finns många ungdomar i Stockholm i allmänhet och i vår stadsdel i synnerhet som befinner sig utanför både skola och arbetsmarknad. För att fånga de här ungdomarna så att de fullföljer gymnasiestudier och på sikt minska ungdomsarbetslösheten anser vi att staden och Rinkeby-Kista stadsdel måste jobba med uppsökande verksamhet och erbjuda individuellt utformade insatser för att ge en god grund för fortsatta studier eller till en framtida etablering på arbetsmarknaden.

Kulturen måste vara tillgänglig för alla och inte bara för de som bor i innerstaden. Vi tycker att alla stockholmare ska få tillgång till rika kulturupplevelser. Inte bara att ta del av kultur även att själv kunna utöva olika former av kulturuttryck. Det är en del av arbetet för att stärka demokratin. Därför tycker vi att resurserna till kulturen i den mångkulturella stadsdelen Rinkeby-Kista ska vara minst lika mycket som budgeten 2006. Vi tycker att man ska behålla de kultursekreterare som finns i Rinkeby och Kista för att de ska stärka och utveckla det lokala kulturutbudet för barn, ungdomar och vuxna.

Vi tror att det förebyggande arbetet är det viktigaste sättet att stävja kriminalitet och att i tid fånga upp ungdomar på glid. Ett sätt är att se till att ungdomar har en meningsfull fritid. Stadsdelsnämnden bör därför satsa tillräckligt med resurser på Ungdomens Hus i Rinkeby och Reaktorn i Kista för att det ska finnas möjligheter till fritidsaktiviteter som passar våra ungdomar. Även arbetet med det brottsförebyggande rådet, Ung & Trygg på Järva och samarbeten med t ex Lugna Gatan är viktiga komponenter.

Ungdomsmottagningarna har en viktig funktion för att främja ungdomarnas hälsa avseende sexualitet, samlevnad och identitetsutveckling. Därför ska finnas en ungdomsmottagning i varje stadsdelsområde. Detta är dock ett arbete som inte kan bäras ensamt av ungdomsmottagningarna. Även skolorna, ungdomsgårdarna och alla andra ställen där ungdomar möter andra vuxna än sina familjer är viktiga aktörer i det arbetet.

Förebyggande och tidigare insatser till barn och ungdomar ska prioriteras. Föräldrarna måste få hjälp och stöd i sin föräldraroll när det behövs och socialtjänsten måste arbeta förebyggande genom att stötta föräldrar. Vi måste också stötta de barn som lever i familjer med t ex missbruksproblem. Där har förskolan & skolan en viktig roll, men också därför är det viktigt att ha fritidsaktiviteter för barn och unga. Samarbetet mellan de olika delarna av förvaltningen som dessa barn kommer i kontakt med måste utvecklas.

Det är viktigt att lyfta det arbete som görs för att motverka mäns våld mot kvinnor, som tyvärr är ett stort problem i Rinkeby-Kista. Att förvaltningen får resurser till att fortsätta utveckla samarbetet och kompetensutvecklingen är av största vikt.

Det är glädjande att vi är pionjärer när det gäller att minska antalet barn per grupp, men vi tycker också att arbetet med att öka antalet anställda med pedagogisk utbildning är viktigt. Det är också viktigt att staden erbjuder fortbildning och kompetensutveckling till alla anställda inom barnomsorgen. Den avgiftsfria månaden gjorde stor skillnad för många familjer och därför kräver vi att det ska finnas även i fortsättningen.

När det gäller äldreomsorgen tycker vi att alla över 75 år ska ha rätt till två timmars hemtjänst per vecka. Det finns många områdes inom äldreomsorgen som behöver utvecklas, ett sådant är maten. Det är bra att man vill anlita en dietist men det räcker inte. De äldre som bor inom gruppboende med heldygnsomsorg bör erbjudas hemlagad mat även på kvällar och helger.

Nämnden bör begära att från staden för resten av år 2007 få resurser som motsvarar 50% av statsbidraget (schablonen) till flyktingmottagning i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd. Därutöver bör även budgeten för 2008 justeras.

Integration är en annan viktig framtidsfråga som helt glöms bort, allt arbete med att göra vår stad till en plats för alla har avstannat, vilket är en farlig utveckling. Upploppen i de franska förorterna är en tydlig varning om vad som kan hända om vi inte tar dessa frågor på allvar.

Det som är anmärkningsvärt med detta lite mer långsiktiga ärende är kanske inte så mycket vad det står där som vad det inte står där. Det finns inte ett ljud om miljöarbetet, ingenting om hur vi ska jobba vidare med agenda 21. I en tid då de flesta är överens om att arbetet med att uppnå klimatmålen borde ha prioritet, nämns ingenting om hur vi kan dra vårt strå till stacken.

Allt detta som vi pekat på ovan är sådant som vi tror att man kan genomföra. Men för det krävs välutbildad och engagerad personal vilket i sin tur kräver resurser både för att anställa med också för att kompetensutveckla. Trots god tillväxt och bra ekonomi i Stockholm har de skattesänkningar som den borgerliga majoriteten i stadshuset har gjort negativ effekt för verksamheter i vår stadsdel. De rika har blivit ännu rikare medan vår stadsdel har blivit tvungen att skära ned från alla verksamhet område. I Rinkeby har resurserna för de funktions hindrade minskat med 36.5 mkr.

I Kista har man förlorat 4,5 mkr. Äldreomsorgen i Rinkeby har förlorat 1,4 mkr och de äldre i Kista har förlorat 1,3 mkr. Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad har Rinkeby fått 9,1 mkr mindre medan Kista tilldelats 11,0 mkr mindre i budgeten 2007. Förskolan i Kista tilldelades 3,5 mkr mindre och Rinkeby 1,7 mkr mindre. Grundskolan, skolbarnomsorgen och särskolan i Rinkeby fick 1,7mkr mindre . Barn och Unga, Kultur och föreningsverksamhets område tilldelades Rinkeby 2,0 mkr mindre och Kista fick 0,8 mkr mindre. Vi tycker att sänka skatten på bekostnad av de gamla, de elever i skolorna, i förskolorna och de funktions hindrade är oansvarigt av majoriteten i stadshuset.

Socialdemokrater är emot all typ av konkurrensutsättning och avknoppning av kommunala skolor, förskolor och äldreomsorg.

Reservation

Ledamot Jakob Dencker (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag:

att avslå förvaltningens förslag till beslut

att därutöver anföra

Det är en stor brist att det inte sägs ett ord om miljön eller miljöarbetet i förvaltningens förslag. I regeringen på riksplanet verkar det som att moderaterna sakta vaknar upp inför den enorma utmaningen som miljöfrågorna och den globala uppvärmningen innebär, åtminstone i retoriken. Det verkar dock inte som om den moderatledda majoriteten i Stockholm har vaknat upp riktigt.

Vi har fått signaler att den borgerliga majoriteten i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd inte ska ta bort Agenda 21- och miljösamordnarfunktionerna helt. Det är i så fall lite glädjande. Men miljöarbetet måste också i så fall fyllas med ett innehåll.

Vi saknar besked om huruvida man från den borgerliga majoritetens sida vill fortsätta att befrämja användande av kollektivtrafik och cykling i stället för privatbilism, behålla eller öka andelen KRAV-märkta och rättvisemärkta livsmedel i verksamheterna, fortsätta att aktivt informera medborgarna om källsortering och andra miljöfrågor, upprätthålla ett aktivt nätverk av miljöombud i verksamheterna, m m frågor.

I övrigt finns det en del bra ambitioner i förvaltningens (borgarnas) dokument. Det tycks dock oundvikligt att det blir svårt att upprätthålla den goda kvalitet, t ex i äldreomsorg, förskola och socialpsykiatri, som man talar om, när den borgerliga majoriteten har som hög prioritet att sänka kommunalskatten. Härom dagen talade det moderata finansborgarrådet i media om att hon vill sänka skatten med 1 krona. Dessa pengar måste ju tas någonstans ifrån. Vi menar att satsningar på miljö, välfärd och solidaritet med de mest utsatta måste gå före skattesänkningar.

Vad gäller investeringar är det viktigt att betona att Järvafältet inte ska exploateras för mycket. Ytterligare hårdgörning av ytor och inhägnader, som kan bli fallet med en äventyrsgolfbana, ska begränsas. Detta för att så stora ytor som möjligt ska vara fria för friluftsliv, djurliv, växtlighet och spontanidrott.

Dessutom vill vi betona att det är viktigt att Handikapprådets och Pensionärsrådets synpunkter beaktas.

Särskilt uttalande

Ordförande Annette Jansson m.fl. (m), Burhan Yildiz (fp) och Carina Andersdotter Sommar (kd) lämnade ett särskilt uttalande:

Utformningen, standarden, skötseln och omvårdnaden av uterummet/närmiljön påverkar människors känsla av välbefinnande och trygghet. Ansvaret för människors närmiljö delas mellan boende, förvaltningarna och bostadsföretagen, så väl allmännyttiga som privata. Ju bättre förvaltningarna och bostadsföretagen lyckas hålla områdena hela, rena och snygga desto fler boende upplever en större trygghetskänsla och en större tillfredsställelse i boende- och närmiljön. Ett ökat samarbete mellan boende, förvaltningar, bolag, skolor, föreningar, företag och verksamma i stadsdelen är nödvändigt.

Förvaltningen ges i uppdrag att fortsätta arbetet med städdagar inom stadsdelsnämndens område. För att få en medvetenhet att det skall vara rent och snyggt på allmän plats skall förvaltningen i första hand initiera och uppmuntra barn- och ungdomsföreningar i detta arbete.

§7 Val av ersättare till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2007

Beslut

Stadsdelsnämnden utser Harriet Fjällborg (PRO) till ersättare i stadsdelsnämndens pensionärsråd från och med mars 2007.

Ärendet

Vid sammanträde den 25 januari 2007 utsåg stadsdelsnämnden ledamöter och er­sättare till nämndens pensionärsråd för år 2007. Med anledning av att en av ersättarna för PRO där­efter avsagt sig uppdraget, har PRO nu nominerat Harriet Fjällborg att utses som ersättare i pensionärsrådet från och med mars 2007.

Ärendets beredning

Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 mars 2007. Dnr 13-2007-002.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§8 Återrapportering till åklagarmyndigheten beträffande misskötsel av ungdomstjänst enligt lagen om unga lagöverträdare

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden delegerar till verksamhetsledaren, projektsamordnaren och socionomerna vid Stockholms Ungdomstjänst inom BAS – Bromma arbets- och studiecenter att besluta om återrapportering enligt 12 kapitel 8 § SoL till åklagarmyndigheten beträffande misskötsel i samband med ungdomstjänst.

 2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Ungdomstjänst infördes från och med den 1 januari 2007 som ny, fristående på­följd för unga lagöverträdare 32 kap. 2 § BrB. Stockholms Ungdomstjänst inom Bromma arbets- och studiecenter inom socialtjänstförvaltningen har fått uppdraget att samordna stadens ungdomstjänst. Vid eventuell misskötsel ska detta enligt 12 kap.8 § SoL återrapporteras till åklagare. För att så smidigt som möjligt fullgöra socialtjänstens återrapporteringsskyldighet till åklagare och socialsekreterare behöver stadsdelsnämnden delegera till verksamhetsledaren, projektsamordnaren och socionomerna vid Stockholms ungdomstjänst inom Bromma arbets- och studiecenter att besluta om återrapportering till åklagare.

Ärendets beredning

Kista och Rinkeby stadsdelsförvaltningar hade redovisat ärendet i ett gemensamt tjänsteutlåtande från den 8 mars 2007.

Dnr 101-2007-503

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§9 Ansökan om medel för läxläsningsprojekt i Rinkeby

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden avslår ansökan.

 2. Stadsdelsnämnden uppmanar föreningarna att söka samverkan med skolorna i Rinkeby om läxhjälp.

Ärendet

Vid Rinkeby stadsdelsnämnds sammanträde den 17 februari 2005 beviljades 2,5 mkr av stadsdelsförnyelsemedel till ett läxläsningsprojekt i Rinkeby. Drivkraft i projektet har varit 14 föreningar i Rinkeby som haft en styrgrupp som planerat och följt projektet.

Stadsdelsnämnden har fått en ansökan om medel för en fortsättning av projektet. Det finns en ambition i en fortsättning att sprida projektet till skolorna i Kista och andra invandrartäta stadsdelar i staden men ansökan i detta sammanhang rör endast verksamhet i stadsdelen Rinkeby. I materialet finns också en slutrapport med redovisningar av undersökningar från genomfört projekt.

Förvaltningen ställer sig positiv till samverkan med föreningar i denna typ av verksamhet och uppskattar det engagemang som visas både från föreningar, föräldrar och elever. Förvaltningens ambition är att stötta frivilliga insatser i verksamheten och upplåter gärna resurser i form av lokaler och i ett samarbete även personal. Det genomförda läxhjälps-projektet har finansierats av stadsdelsförnyelsen och några sådana resurser finns nu inte att tillgå. Förvaltningen ser ingen möjlighet att bevilja begärda resurser ur ordinarie budget till en fortsättning av läxhjälpsprojektet.

Ärendets beredning

Rinkeby stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 mars 2007. Dnr 89-2007-004.

Förslag till beslut

Vice ordförande Abebe Hailu (s) föreslog att ärendet återremitteras.

Ledamot Gunilla Bhur (v) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom hennes förslag till beslut.

Ledamot Jakob Dencker (mp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom hans förslag till beslut.

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden skulle anta förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslag om återremiss mot förslag att ärendet behandlas vid dagens sammanträde och fann att nämnden avsåg behandla ärendet.

Hon ställde sedan de tre kvarstående förslagen, förvaltningens, vänsterpartiets och miljöpartiets, mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordförande Abebe Hailu m. fl. (s) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag:

att Återremittera ärendet

att därutöver anföra

Att erbjuda barn möjlighet att få hjälp med läxläsning kan vara ett sätt att överbygga skillnader mellan de barn som kommer från hem där det inte finns så stor studievana och hem där det finns stor studievana.

I handlingarna till ärendet finns enbart en utvärdering gjord av de föreningar som deltagit i projektet. Det vore viktigt att få en utvärdering gjord av våra tjänstemän för att kunna få en annan bild av hur projektet fungerat. Det är viktigt att betona att sådan verksamhet inte skall belasta skolornas redan ansträngda budgetar. Det är också viktigt att reda ut konsekvenserna av att lägga ner en sådan viktig verksamhet.

Reservation

Ledamot Gunilla Bhur (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag:

att avslå förvaltningens förslag till beslut

att godkänna ansökan fram t o m sommaren 2007

att därutöver anföra

I första hand är det skolornas uppdrag att tillgodose eventuella behov av stöd som e x läxhjälp. Inom skolans ram ska elever få adekvat hjälp utöver lektionstid. Skolornas mål skall vara att barns lärande skall uppfyllas inom skoltiden. I Rinkeby har man genom ett starkt föreningsliv utvecklat ett läxhjälpsprojekt då man sett ytterligare behov av stöd till elever utanför skolan. Läxhjälpsprojektet har pågått under några år med stadsdelsförnyelsepengar. Frivilliga insatser är bra. En rapport där det framgår att projektet åstadkommit mycket har lagts till ansökan.

För en fortsättning av projektet behövs dock några påpekanden.

Föreningarna bör följa de kriterier och riktlinjer som gavs under förra mandatperioden. En tydligare utvärdering bör göras av förvaltningen. (V)i i den nya nämnden önskar även en ekonomisk uppföljning över hur de 2, 5 miljonerna från Stadsdelförnyelsen användes under projekttiden.

Reservation

Ledamot Jakob Dencker (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag:

att bevilja 125 000 kr i medel för att fortsätta bedriva läxläsningsprojekt i Rinkeby

att därutöver anföra

Läxläsningsprojektet i Rinkeby har varit viktigt för att förbättra skolbarnens kunskaper och öka föräldrarnas engagemang i barnens skolgång.

Genom att fortsatt ge dem ett ekonomiskt bidrag, om än mindre, uppmuntrar vi föräldrar och läxläsare att fortsätta verksamheten, vilken i långa loppet rimligtvis ökar de hjälpta barnens och ungdomarnas chanser i samhället framöver.

För att verksamheten ska fungera med ett minskat bidrag krävs troligen en större ideell insats från de inblandade.

Stadsdelsförvaltningen ges i uppdrag att omfördela något i budgeten för att detta bidrag ska rymmas.

§10 Begäran om redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2006 i Rinkeby stadsdelsförvaltning

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner Rinkeby stadsdelsförvaltningens redovisning av verksamhet med personligt ombud för 2006.

 2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Rinkeby stadsdelsnämnd erhöll 302 400 kronor i statsbidrag till verksamhet med personligt ombud för 2006. Inför utbetalning av statsbidrag för år 2007 begär länsstyrelsen att nämnden inkommer med en redovisning av hur verksamheten har bedrivits under det gångna året samt bifogar en ekonomisk redovisning.

Rinkeby stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av verksamheten med personligt ombud år 2006.

Ärendets beredning

Rinkeby stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 mars 2007. Dnr 70-2007-505.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§11 Begäran om redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2006 i Kista stadsdelsförvaltning

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och överlämnar den till länsstyrelsen i Stockholms län.

 2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Länsstyrelsen i Stockholms län har inkommit med begäran om redovisning av statsbidraget för personligt ombud för år 2006 inför utbetalning av statsbidrag för år 2007. Statsbidrag om 309 200 kronor har under 2006 använts till del av lön, utbildning och handledning.

Kista stadsdelförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av verksamheten med personligt ombud år 2006.

Ärendets beredning

Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 mars 2007. Dnr 23-2007-502.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§12 Tillsyn av enskild verksamhet enligt SoL och LSS

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tillsyn av enskild verksamhet KFUM-gården, enligt SoL och LSS.

 2. Checklista/protokoll överlämnas till Länsstyrelsen i Stockholms Län.

Ärendet

Tillsyn har utförts av handläggare från Äldre och funktionshindrade enligt utarbetad tillsynsplan för år 2006 och enligt utarbetad checklista/protokoll. Kista stadsdelsförvalt­ning har under 2006 haft ansvar för tillsyn av verksamheten KFUM-gården och Lasslo Donat – enskild firma, den senare har under året upphört med verksamheten. Tillsyn av enskild verksamhet i stadsdelen enligt 13 kap 5 § socialtjänstlagen (SoL) och 23 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har tidigare utförts år 2004 och 2005. Enligt tillsynsplanen bedömer Kista stadsdelsförvaltning att det är tillräckligt med en tillsyn per år om inga avvikelser uppmärksammas.

Ärendets beredning

Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 mars 2007. Dnr 099-2007-508.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§13 Yttrande till Justitiekanslern (JK) – initiativärende rörande Knutbyskolan

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det som yttrande till Justitiekanslern.

Ärendet

Justitiekanslern har initierat ett tillsynsärende rörande Knutbyskolan och begärt stadsdelsnämndens yttrande beträffande Knytbyskolans agerande i fallet Dimitra Pascalidous anställning som lärarvikarie och hur detta har förhållit sig till den tryck- och yttrandefrihetsrättsliga regleringen.

Ärendets beredning

Rinkeby stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 mars 2007. Dnr 17-2007-000.

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Ledamot Leif Malmberg (s) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom socialdemokraternas förslag till beslut.

Ledamot Jakob Decker (mp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom miljöpartiets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Leif Malmberg m.fl.(s) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag:

Att avslå förvaltningens förslag till yttrande

Att i stället besluta följande:

I yttrandet till Justitiekanslern framförs att förvaltningen i all verksamhet värnar meddelar- och yttrandefriheten. Det är extra viktigt att

på denna punkt vara mycket tydlig för en stadsdelsförvaltning och dess politiker som verkar i ett område vars invånare i många fall kommer från länder där mänskliga rättigheter inte alltid respekteras.

Förvaltningen kan inte agera på ett sådant sätt att de anställda får känslan att de måste vara tysta och inte kunna påtala brister i form av t. ex resurser i den egna verksamheten. Detta gäller självklart även moderata politiker i stadsdelsnämnden.

Att uttala sig om missförhållanden på arbetsplatsen är en grundlagsfäst rättighet för de anställda i kommunen. Inte heller får en artikel skriven av en anhörig inverka på anställningsprocessen för en arbetssökande.

Reservation

Ledamot Jakob Dencker (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag:

Att avslå förvaltningens förslag till yttrande

Att överlämna följande yttrande till Justitiekanslern:

Biträdande rektorn säger i Metro den 16:e december 2006 ” Jag får stå för att jag bryter avtalet. Jag anser att jag ser till barnens bästa.” Här ser man att ett avtal har ingåtts. Även muntliga avtal gäller i avtalsrätten. Dimitra Pascalidou borde därför ha fått en anställning. Skolledningen borde ha tagit en diskussion med föräldrarna för att förklara att man redan har lovat en anställning till Dimitra i syfte att dämpa konflikten. Stadsdelsförvaltningen och skolledningen kan ta lärdom av begånget misstag. Yttrandefriheten måste respekteras. Det innebär inte att vi inte är kritiska till Alexandra Pascalidous arbetssätt i det här fallet.

§14 Nominering till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2007

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden nominerar inkomna bidrag från Rinkeby medborgarkontor och Kista dagliga verksamheter till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2007.

 2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Två tävlingsbidrag har inkommit till Rinkeby och Kista stadsdelsförvaltningar angående intresse av att deltaga i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse för år 2007.

Det ena tävlingsbidraget inkom från Medborgarkontoret i Rinkeby stadsdelsförvaltning. Det andra tävlingsbidraget inkom från Kista dagliga verksamheter, avdelningen för äldre och funktionshindrade (ÄoF). En kvalitetsgrupp med representanter från Rinkeby och Kista stadsdelsförvaltningar och av staden utbildade examinatorer har bedömt bidragen.

Förvaltningarna gör bedömningen att båda enheterna uppfyller kraven för att få delta i årets kvalitetsutmärkelse.

Ärendets beredning

Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 mars 2007. Dnr 123-2007-099.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§15 Anmälningsärenden

Beslutsgång

Anmälan läggs till handlingarna

Anmälan av delegationsbeslut

Bilaga 1

Pensionärsrådets protokoll

Från den 8 februari 2007.

Lokala handikapprådets protokoll

Från den 1 februari.

Postlista för Kista stadsdelsförvaltning

För perioden 15 februari – 22 mars 2007.

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit in till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd eller upprättats inom förvaltningarna. Bilaga.2

Anmälan av sociala delegationens protokoll

Från den 14 februari, 27 februari och 28 februari 2007

Anmälan av inkommen skrivelse från Lokala handikapprådet

”Yttrande över underlag för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds budget för 2008 och inriktning 2009 och 2010.

Från 17 mars 2007.

Anmälan av inkommen skrivelse från Lokala pensionärsrådet angående ”Underlag för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds budget för 2008 och inriktning 2009 och 2010”.

Från 19 mars 2007.

§16 Konferenser, utbildningar

Socialtjänstförvaltningen inbjuder till temadag ”Gemensamma krafter för barn och ungdomar” den 23 april 2007 klockan 9.00-16.30.

Lokal: Socialtjänstförvaltningen, Swedenborgsgatan 20 B i Stockholm

Beslut

2 + 2 ledamöter får delta med arvode.

§17 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

§18 Vitesföreläggande enligt 3 kap 16 § skollagen

§19 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda och medborgare

Beslut

Skrivelserna överlämnas till förvaltningen för kännedom/behandling

· Skrivelse från Gunilla Bhur m.fl.(v) ”Rädda Kymlinge atismverksamfhet/Fyrklöverns skola och fritid”, dnr 403-158-2007.

· Skrivelse från Gunilla Bhur m.fl. (v) ”Handläggning av ekonomiskt bistånd till SL-kort”, dnr 599-157-2007.

· Skrivelse från Svensk-Grekiska föreningen i Norra Stockhlm och Turkisk-Svenska Kulturföreningen angående nedskärningar till kultur och föreningslivet, dnr 099-160-2007.

Skrivelsen inlämnades vid nämndsammanträdet.

· Skrivelse från teater Sandino ”Ansökan om stöd för att ha ett kontor i Rinkeby”, dnr 099-161-2007.

Skrivelsen inlämnades vid nämndsammanträdet.

Bilaga 1

Datum

Ärende

Beslut

Delegat

2007-02-01

Avtal avseende köp av webbtjänster.

Dnr 106-070-2007

Avtal med Your Voice 2007-02-01 och t.v.

Olle Johnselius, stadsdelsdirektör

2007-02-16

Avtal mellan Kista stadsdels­förvaltning, projektet Husby Gårds ArbetsCenter ”Hela Människan” och Husby hant­verkshus Förening. Handledning kreativitets­grupp.

Dnr 106-080-2007

Avtal för tiden
2007-02-08--12-31

Jonas Wiklund, verksamhetschef IoF

2007-02-27

Studieresa till Spanien 16–20 maj 2007, arbetslag 2, Igelbäcksskolan.

Dnr 204-004-2007

Bevilja resa enligt förslag.

Olle Johnselius, stadsdelsdirektör

2007-03-06

Utbildningsresa till Spanien 16-23 mars 2007, Dan Lyxell Akallaskolan.

Dnr 204-004-2007

Bevilja resa enligt förslag.

Olle Johnselius, stadsdelsdirektör

2007-02-26

Yttrande till Lotteriinspek­tionen, ansökan om förströ­elsespel på La Piazza, Kista

Dnr 309-109-2007

Ingen erinran mot att tillstånd lämnas.

Thomas Norlander, verksamhetschef IoF

2007-02-19

Avtal om öppen fritids­verksamhet, Kista 5.

Dnr 106-141-2007

Förlängning av avtal med Bromma KFUK-KFUM 2007-07-01--12-31.

Olle Johnselius, stadsdelsdirektör

2007-02-19

Avtal om öppen fritids-verksamhet, Gula Gården.

Dnr 106-147-2007

Förlängning av avtal med Unga Örnar Stockholmsdistriktet 2007-07-01--12-31.

Olle Johnselius, stadsdelsdirektör

2007-03-19

Utbildningsseminarium i Bryssel 21-23 mars 2007.

Dnr 2004-004-2007

Bevilja resa för Isa Turan enligt förslag.

Olle Johnselius, stadsdelsdirektör


Bilaga 2

Sammanställning av skrivelser 2007-03-22

A

Inkomna skrivelser som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningarna

· Svar på skrivelse om skolornas budget, dnr 403-086-2007

· Svar på skrivelse från Mirja Särkiniemi (s) om otillåten mopedåkning, dnr 403-627-2006

· Skrivelse från enskild angående Kymlinge Autismcenter

· Skrivelse från Kista Fotbolls Föreningars Allians, dnr 099-133-2007

· Rapport i form av DVD-skiva ”Kompetensutveckling för fritidsledare inom den öppna verksamheten i stadsdelarna Bromma, Hässelby-Vällingby, Kista, Rinkeby och Spånga-Tensta

B

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i urval

1. Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 5 mars 2007

§ 19 Rapporteringsskyldighet för ej verkställda beslut inom socialtjänsten samt sanktionsavgift

§ 20 Nya e-postregler för Stockholms stad

§ 21 Krisledningsplan och kriskommunikationsplan för Stockholms stads vid extraordinära händelser

§ 22 Central upphandling av företagshälsovård

§ 29 Förslag till namn för gator

2. Protokollsutdrag från utbildningsnämndens sammanträde den 15 februari 2007-03-21

§ 7 Särskilda undervisningsgrupper och särskoleklasser – omfattning, utveckling, skillnader mellan stadsdelar

3. Protokollsutdrag från trafik- och renhållningsnämndens sammanträde den 13 februari