Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-05-21

Sammanträde 2007-05-21

Datum
Klockan
18:00
Plats
Husby träff, Edvard Griegsgången 9, Husby

Allmänhetens frågestund, klockan 18.00 - 18.30
Medborgarna är välkomna att ställa frågor Läs mer...och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.
Sammanträdet börjar efter kaffepaus klockan 18.45.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Beslutsärenden

4 Tertialrapport 1 – Kista stadsdelsförvaltning

5 Tertialrapport 1 – Rinkeby stadsdelsförvaltning

6 a Kultur- och föreningsverksamhet

Svar på skrivelse från Svensk-Grekiska föreningen i Norra
Stockholm och Turkisk-Svenska kulturföreningen,
Dnr 160-2007-099
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Ansökan från RSMH om medel till hyra

8 Ansökan från FA centret Akalla om bidrag till sommarutflykter sommaren 2007

9 Sommarverksamhet 2007 och ansökningar från föreningar

10 Handläggning, dokumentation, uppföljning och utvärdering av enskilda ärenden vid Barncentrum

11 Svar på två medborgarförslag :

- Familjekollo, inlämnad av föreningarna Al-kowneyn och Somaliska H. H. föreningen,
- Ungdomsfestival, inlämnad av ungdomar från det gamla
ungdomsrådet i Rinkeby

11 x Fyllnadsval till Stadsdelsnämndens Handikappråd 2007-2010

Remissärenden

12 Revisionsrapport om stadens flyktingmottagande

Remiss från revisorsgrupp 1
Dnr 163-2007-004
Omedelbar justering
Ärendedokument
Medborgarförslag

13 Förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Remissvar till kommunstyrelsen
Dnr 202-2007-502
Omedelbar justering

14 Ändringar i kommunstyrelsens utbildningsnämndens, och stadsdelsnämndernas reglementen till följd av organistaionsförändringar i budget 2007

Remissvar till kommunstyrelsen Omedelbar justering
Dnr 221-2007-102
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Yttrande över Länsstyrelsens och Socialstyrelsens beslut i tillsynsärende rörande hälso- och sjukvårdsverksamheten samt vård och omsorg vid Kista korttidsboende.

Anmälningsärenden

16 Anmälan av inspektionsrapport gällande förskolan Degerbygränd 20

17 Anmälan av inspektionsrapport gällande förskolan Degerbygränd 37

18 Anmälan av inspektionsrapport gällande förskolan Hindertorpsgränd 27

19 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

20 Pensionärsrådets protokoll

21 Lokala handikapprådets protokoll

22 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

23 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd eller upprättats inom förvaltningarna

(cirkulerar under sammanträdet)

24 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

27 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Från den 25 april 2007
(cirkulerar under sammanträdet) Sekretess enligt SekrL 7:4

29 Anmälan om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB)

Dnr 230-2007-503
Omedelbar justering

30 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § FB

Dnr 231-2007-503
Omedelbar justering

32 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p FB

33 Muntlig redogörelse i enskilt ärende

Mötesinformation

Ledamöter

Ersättare

Annette Jansson (m)
Abebe Hailu (s)
Kyllikki Josefsson (m)
Bo Sundin (m)
Jihad Adlouni (m)
Burhan Yildiz (fp)
Mia Päärni (s)
Leif Malmberg (s)
Kerstin Aggefors (s)
Gunilla Bhur (v)
Jakob Dencker (mp)

Aleksandar-Pal Sakala (m)
Ioannis Ganidis (m)
Basit Chaoudhury (m)
Martin Ängeby (fp)
Alessandro Ingrao (s)
Dahir Jeite (s)
Rigmor Wallin (s)

 

Tjänstgörande ersättare

Ertugrul Erdal (m) i st. för Sofia Pepera (m)
Kerstin Kalteneckar (m) i st. för
Carina Andersdotter Sommar (kd)

 

Tjänstemän

Stadsdelsdirektör Olle Johnselius. Ulrika Axelsson, Rune Lagerqvist, Ulla Johansson, Susanne Tengberg, Birgitta Bengtsson, Sakir Demirel, Gunilla Davidsson, Verner Stadthagen, Börje Erstrand, Björn Hjalmarsson, Karin Öhlander, Love Hägerstrand, Anna-Britta Karlsson, Gunnar Hörnfeltd, Birgitta Carlander och Aila Somero.

 

Personalföreträdare

Inger Askberg, SKTF och Riitta Eddib, kommunal,

 

Utses att justera

Annette Jansson (m) och Abebe Hailu (s)

 

Dag för justering
Den 28 maj 2007

 

 

 

 

 

§1 Anmälan av föregående protokoll

Protokollet från sammanträdet den 26 april 2007 justerades den 9 maj 2007.

§2 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Stadsdelsdirektör Olle Johnselius informerade om att uppbyggnadsarbetet med den nya förvaltningen löper enligt planeringen. Alla chefsbefattningar är tillsatta och de fackliga förhandlingarna är genomförda. Information pågår till all personal.

På frågan från ledamot om befarade övertaliga svarade Olle Johnselius att 80 personer är definierade övertaliga, men efter pensions- och naturliga avgångar beräknas ca 25 personer bli övertaliga.

Rinkebyskolans rektor Björn Erstrand informerade om att Rinkebyskolan andra året i rad utmärkt sig i de nationella matematikproven då flera av eleverna i årskurs 9 fått bästa resultat.

§3 Tertialrapport 1 – Kista stadsdelsförvaltning

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 1 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

 2. Stadsdelsnämnden begär av kommunstyrelsen 2,4 miljoner kronor för omstrukturering av lokaler.

 3. Stadsdelsnämnden begär av kommunstyrelsen sammantaget 5,2 miljo­ner kronor i stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för funktionshindrade.

 4. Stadsdelsnämnden beslutar att omdefiniera resultatenheterna inom skola och förskola och fördela ingående resultatfonder i enlighet med bilaga 1.

 5. Omedelbar justering.

Ärendet

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter åtgärder och resultatöverföring. Förvaltningen förutsätter också att nämnden får en budgetjustering för flyktingmottagningen eftersom de 30% av flyktingschablonen som stadsdelsnämnden erhåller inte täcker kostnaderna. Underskott före åtgärder beräknas för socialpsykiatrin och äldreomsorgen. Till flyktingmottagningen har 5 miljoner kronor omdisponerats från andra verksamheter för att klara verksamheten inom budget. De effektiviseringar som följer av bildandet av den nya förvaltningen beräknas medföra att nämndens verksamheter ändå kan bedrivas inom budgeterade ramar.

Även för anslag 2, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad prognostiseras ett nollresultat. Arbetssökande i behov av ekonomiskt bistånd anvisas direkt till förvaltningens arbetsmarkandsverksamhet inom fem dagar.

Ärendets beredning

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 maj 2007. Dnr 211-2007-103.

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Abebe Hailu (s) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom (s):s förslag.

Ledamot Jakob Dencker (mp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom (mp):s förslag.

Ledamot Gunilla Bhur (v) föreslog att nämnden skulle anta (v):s förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag.

Reservation 1

Vice ordförande Abebe Hailu m. fl (s) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag:

att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut samt

att därutöver anföra följande:

Det är oansvarigt av majoriteten i stadshuset och i stadsdelen att skära ned så mycket resurs från olika delar av verksamheter i Kista sdf område. Vi är oroliga att den borgerliga majoriteten med moderaterna i spetsen kommer med fler nedskärningsförslag för att få budgeten i balans så att man kan fortsätta sänka skatten för de välbärgade på bekostnad av de svaga, de arbetslösa och de gamla och funktionshindrade. Från oktober 2006 till maj 2007 har minst 100 personer som jobbar inom Rinkeby- Kista stadsdelsnämnds verksamhets område har tvingats sluta. Man började med de timme anställda och vikarie anställda för att avsluta med de tillsvidare anställda. Självklart lämnar det kraftiga nedskärningen av personal resursen ett djupt spår långt tid fram över.

Fler jobb - inte ökade klyftor

Trots god ekonomi i Stockholms stad har den borgerliga majoriteten ingen konstruktiv ambition för att minska arbetslösheten i våra stadsdelar.

Jobbgarantin, som de borgerliga gick till val på, blev en bluff. Löftet om jobb inom fem dagar har reducerats till insats inom fem dagar. Det finns inte mycket ambition heller hur de arbetslösa med försörjningsstöd kan bli attraktiva för arbetsmarknaden. Istället för att utnyttja den goda tiden för att förberedda de arbetslösa i Rinkeby- Kista stadsdelar med en kvalificerad arbetsmarknadsutbildning och bristyrkesutbildningar pratar man bara åtgärder som inte leder till arbete. Därför minskar inte arbetslösheten i området som de i stadshuset förväntar sig. Dessutom pågår neddragningar inom de områden som skulle ha stärkt dessa grupper. Istället förväntar man ett mirakel så att försörjningsstödet minskar.

Arbetsmarknad

Det är inte bara de vuxna arbetslösa som drabbades av högeralliansens politik, skolungdomar som inte har nätverk för att få sommarjobb har också drabbats i våra stadsdelar. På grund av regeringens avskaffande av bidrag för ferie arbete till kommunerna och halveringen av budgeten till sommarjobb av de borgerliga i stadshuset har sommarjobben i området mer än halverats.

Man har avvecklat de arbetsmarknadsprojekt som startades åren 2003- 2006 men inte ersatt dem med nya. Det leder till fortsatt arbetslöshet och utanförskap i området.

Integration

I tertialrapporten står att de tre första månaderna under 2007 ser förvaltningen dock en svag tendens till sjunkande självförsörjningsgrad. Formuleringen visar tydligt att

SFI och praktikplats inte räcker för att lösa arbetslösheten i stadsdelen. De som har gått på riktiga arbetsmarknadsutbildningar har redan fått jobb eller får snart. Resten blir en mardröm

tills majoriteten upptäcker sitt misstag och satsar på arbetsmarknadsutbildningar som kostar.

Kultur

Kultur erbjudandet måste kombineras med att invånarna själva kunna utöva och inte bara ta del av kulturen, inte bara besöka opera eller festival. För det behövs resurser som den borgerliga majoriteten har skurit ned. Nedskärningen av budgeten för 2007 med 1,3 mkr har stor konsekvens för kultur och barn och ungdomsverksamheten i stadsdelen.

Valfriheten ska öka

Det är upprörande att den borgerliga majoriteten med moderaterna i spetsen i valfrihetens namn utarmar den välfungerande kommunala verksamheten speciellt inom Kista äldreverksamheten genom att minska de timanställda, vikarieanställda och tillsvidare anställda personalen drastiskt för att förbereda för avknoppning och privatisering.

Förskola

Det är trist att kommunfullmäktiges mål drabbar våra barn inom förskolenorna. När vi var i majoritet minskade antalet barn i varje avdelning till 12. Ambitionen 14 barn per avdelning är klart en försämring i allmänhet för barnen i Stockholm stad och i synnerhet för barnen i stadsdelen Rinkeby-Kista.

Förskolan behöver både barnskötare och förskollärare. Därför är det viktigt att även satsa på barnskötarnas kompetensutveckling. Kompetensutveckling handlar inte enbart om att en barnskötare utbildar sig till förskollärare, det handlar snarare om att som barnskötare få utveckla sig inom yrkets ramar.

Skola

Under år 2003-2006 har kommunfullmäktige och de Stadsdelsnämnder på Järva har satsat extra resurser för att eleverna i de här områdena ska klara målet för att komma på gymnasiet.

Att bryta samarbetet mellan förskolan och skolan genom att centralisera grundskolan till utbildningsförvaltningen ger negativ effekt för barnen och eleverna i området. Det enda motiv som finns bakom den är bara skattesänkning och nedskärning. Förslaget att lägga ner tre skolor d.v.s. Akallaskolan, Bredbyskolan och Dalhagsskolan utan grundligt utredning är oansvarigt och drabbar barnen och föräldrarna i vår område. Man t.ex. inte tagit hänsyn till nybyggnation av Kista gård, man har inte tagit hänsyn till att det flyttar tusentals flyktingar varje år till Rinkeby-Kista och närliggande stadsdelar.

Särskola

Att avveckla grundskoleplatser inom Kymlinge autismverksamhet i smyg är inte vad man väntar från en demokratisk församling. Att genomföra avvecklingen under stor brådska och helt utan insyn från berörda medborgare och utan ordentlig analys och konsekvensbeskrivning är oansvarigt. Det är märkligt att den borgerliga majoriteten i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd inte protesterar hos sina partikamrater i Utbildningsnämnden och stoppar avvecklingen. Vi socialdemokrater protesterar starkt mot avvecklingen av Kymlinge autismverksamheten innan någon form av konsekvensbeskrivning gjorts.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Budgetminskningen och effektiviseringskraven från stadshuset har tvingat verksamheten i Kista att göra stora nedskärningar för att få budgeten i balans.

Det finns inte mycket skrivet om hur verksamheten påverkas inom LASS, avlösare, personlig assistent och daglig verksamhet. Det är oansvarigt av majoriteten att försämra verksamheten från den mest behövande gruppen.

Äldreomsorgen

Vi tycker att det oansvarigt av majoriteten att lägga ned 3/3 modellen inom Kista servicehuset. Man skulle ha utvärderat arbetssättet ordentligt lokalt och dessutom kollat hur sjukfrånvaron är bland personalen jämfört med andra liknande verksamheter i stadsdelen. Att försämra servicen för de äldre för att sänka skatten för de rika är en beprövad borgerlig politik. Inte bara den, biståndsbedömningen ska vara också restriktivt. De äldre ska betala dyrt för att budgeten ska vara i balans. Att minska personal styrkan inom äldreomsorgen i Kista med 15 personer kan inte vara effektivisering av verksamheten. Tvärtom, det är en slaktning .

Vi kan gissa hur svårt det blir för personalen som jobbar inom äldreomsorgen i Kista.

Vi socialdemokrater protesterar mot den kraftiga nedskärningen av personalen inom Kista äldreverksamhetsområde.

Samarbete skola och socialtjänst

Samarbetet mellan socialtjänsten, skolan, förskolan har fungerat utmärkt kring barn med särskilt stöd i decennium. Det finns inte beskrivning hur stödet till barn med behov av särskilt stöd till föräldrar och barn ska organiseras sedan skolan flyttar till utbildningsförvaltningen1 juli 2007 .Hur söker föräldrarna särskilt stöd för deras barn och från vem? Från förvaltningen eller centralt från Socialtjänstnämnden ? Det är en orosmoment för många föräldrar i stadsdelen Rinkeby-Kista.

Det är oroande också att två tjänster från familjeteamet försvinner från 1 juli 2007.

Medarbetarfrågor

Det är omöjligt att skära ned med så många personer och behålla kvaliteten inom olika verksamhet område i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. År 2006 fanns ca.150 personer med tidsbegränsade anställningar inom administrationen, medborgarservice, förskolverksamheten, skola och fritid, äldreomsorgen och individ och familj i Rinkeby. Vi tror att de var först för att utsättas för nedskärning i slutet av år 2006 innan man började med tillsvidare anställda från och med januari 2007. Vi befarar att så är fallet även i Kista Stadsdelsförvaltning om det är inte värre. Det värsta är dessutom att majoriteten av de som hade tidsbegränsade anställning och sist anställda med tillsvidare anställningsform är människor med invandrar bakgrund, särskilt kvinnor. Är det här som kalla att jobba för integration ?

Medborgarservice

Medborgarkontoren har bidragit till att minska kostnaderna för den övriga verksamheten i förvaltningen. När man nu minskar personalen så kommer kostnaderna att öka på annat håll.

Stadsdelsnämnden gjorde ett strategiskt val när man samlade det mesta av service till allmänheten under samma tak på medborgarkontoret. Hittills har medborgarkontoret avlastat övriga förvaltningen och särskilt Individ och Familjeomsorgen. För medborgarna var det mycket värdefullt att träffa tjänstemän utan att behöva boka tid. Att minska resursen är oansvarigt av majoriteten. Följderna av att minska resursen från medborgarkontoret gör att behovet av hjälp och stöd ökar för övriga handläggare.

Bidragshushåll

Att avskaffa alla arbetsmarknadsprojekt som vi startade mellan år 2003- 2006 och tro att arbetslösheten och bidragstagandet minskar av sig självt är naivt. Höger alliansen som van valet med jobbgaranti och att stoppa utanförskapet har börjat sitt mandat period. Man har varken vision eller mål, bara fördömande fraser mot bidragstagarna. Vi tror precis som förvaltningen att försämringen inom försäkringskassan och a-kassan påverkar behovet av försörjningsstödet mycket kraftigt.

Vi Socialdemokrater har i generationer jobbat mot arbetslösheten, inte mot de arbetslösa.

Miljö

Det är positivt att Rinkeby- Kista stadsdel får behålla åtminstone en Agenda 21 (miljösamordnare). Agenda 21 nämns i förbigående i verksamhetsplanen, men det nämns ingenting om den borgerliga majoriteten vill med miljöfrågorna. Vi i oppositionen (s, v och mp) vill att stadsdelsnämnden ska ta fram en ny offensiv miljöpolicy, som Agenda 21- samordnaren kan arbeta utifrån.

I denna policy ska det finnas med konkreta mål, t.ex.om att stimulera människors medvetenhet om vilka möjligheter vi som individer har att bemöta de utmaningar miljöproblemen utgör.

Människor bör stimuleras att skydda djur och natur, att anpassa sina konsumtions- och transport vanor till en ekologiskt hållbar utveckling.

Reservation 2

Ledamot Gunilla Bhur (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag:

- Att delvis bifalla förvaltningens beslut

- Att begära utvärdering av arbetsmodellen 3/3 som prövats inom äldreomsorgen i Kista

samt att därutöver anföra:

Det är intressant att se de goda effekter som förra majoriteten lämnat efter sig i stadsdelen under mandatperioden – äldreomsorgen har arbetat för att öka kvalitén genom satsningar på kontaktmannaskap samt kompetensutveckling av personalen. Självförsörjningsgraden har ökat bland flyktingar sedan flyktingmottagandet decentraliserades år 2005. I syfte att skapa en likvärdig skola för alla barn har skolorna gemensamt utarbetat kravnivåer i alla ämnen samt betygskriterier för de senare åren. Andelen elever som lämnar grundskolan med behörighet till gymnasiet ökade under skolåret 2006 med över 6% från föregående år.

Desto mer nedslående är det nu att läsa tertialrapport 1 där en del försämringar för medborgarna genomförs av Alliansen – den på Kista servicehus prövade arbetsmodellen 3/3 – viket betyder att man som personal arbetar 3 dagar och sedan är ledig 3 dagar – kommer att överges p g a det kostar för mycket enligt förvaltningen och trots att detta arbetstidssystem fungerat väl. Man minskar nu arbetsstyrkan istället med sju heltidsanställningar och sparar 1, 2 miljoner på halvårsbasis.

Vi vill ha en utvärdering av arbetsmodellen vad gäller personalens inställning samt eventuellt minskad sjukfrånvaro och nöjda brukare. Inom Kista korttidsboende minskas nattpersonalen med 1, 3 heltidsanställningar vilket vi undrar över då man i ärende 15 har fått påpekanden från revisorerna angående bland annat patientsäkerheten och att sjuksköterskan under vissa tider hade för många patienter att ansvara för.

Det återtagna ärendet (26/4) angående Kymlinge autismcenter dyker upp som ett klappat och klart fall av nedläggning per den 1 juli. Så angelägna var man att inhämta föräldrars och lärares synpunkter och oro för nedläggningen att det endast kvarstår som en liten text i slutet av rapporten under rubriken Omstrukturering av lokaler.

Reservation 3

Ledamot Jakob Dencker reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag från (mp):

- att delvis bifall förvaltningens förslag till beslut

- att därutöver anföra följande:

Den borgerliga majoriteten uttrycker många lovvärda ambitioner i verksamhetsplanen och i tertialrapporten. Verkligheten är dock den att man inte kan förstärka alla verksamheter som man säger sig vilja stärka, för att man har prioriterat att sänka skatten, vilket gynnar de välbeställda mest, framför att utveckla verksamheterna.

Många exempel på neddragningar som borgarna genomför kunde nämnas, t ex att man drar ner på budgeten för socialbidragen. Ett annat exempel är en bra verksamhet som Kymlinge autismverksamhet, vilken tycks läggas ner (eller åtminstone splittras upp).

Låt oss här nämna något som är speciellt viktigt, särskilt för oss i miljöpartiet, nämligen miljöarbetet.

Det är positivt att Rinkeby- Kista stadsdel får behålla åtminstone en Agenda 21 (eller miljösamordnare). Agenda 21 nämns i förbigående i verksamhetsplanen, men det nämns ingenting om den borgerliga majoriteten vill med miljöfrågorna. Vi i oppositionen (mp, v och s) vill att stadsdelsnämnden ska ta fram en ny offensiv miljöpolicy, som Agenda 21- samordnaren kan arbeta utifrån.

I denna policy ska det finnas med konkreta mål, t.ex. om att stimulera människors medvetenhet om vilka möjligheter vi som individer har att bemöta de utmaningar miljöproblemen utgör.

Människor bör stimuleras att skydda djur och natur, och att anpassa sina konsumtions- och transportvanor till en ekologiskt hållbar utveckling.

Det är också önskvärt att stadsdelsförvaltningen verkar för att Akalla ungdomsgård får klarhet i hur deras lokalisering ska lösas om eller när Akalla Träff byggs om.

Att avveckla grundskoleplatser inom Kymlinge autismverksamhet i smyg är inte vad man väntar från en demokratisk församling. Att genomföra avvecklingen under stor brådska och helt utan insyn från berörda medborgare och utan ordentlig analys och konsekvensbeskrivning är oansvarigt. Det är märkligt att den borgerliga majoriteten i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd inte protesterar hos sina partikamrater i Utbildningsnämnden och stoppar avvecklingen. Vi miljöpartister protesterar starkt mot avvecklingen av Kymlinge autismverksamheten innan någon form av konsekvensbeskrivning gjorts.

§4 Tertialrapport 1 – Rinkeby stadsdelsförvaltning

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 1 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

 2. Stadsdelsnämnden begär av kommunstyrelsen 1,2 miljoner kronor för utveckling av boenden för hemlösa.

 3. Stadsdelsnämnden begär av kommunstyrelsen sammantaget 1,8 miljoner kronor för Äldrecentrums verksamhet under 2007.

 4. Stadsdelsnämnden begär av kommunstyrelsen 0,5 miljoner kronor för omstrukturering av lokal.

 5. Stadsdelsnämnden begär av kommunstyrelsen en budgetjustering för ej periodiserade investeringsmedel avseende Södra stadsparken med sammantaget 1 246 338 kronor.

 6. Omedelbar justering.

Ärendet

För anslag 1, nämndens verksamhet prognostiseras ett underskott om 7,6 miljoner kronor efter åtgärder och resultatöverföring.

Det beräknade underskottet återfinns inom flyktingmottagningen. Stadens tilldelning av budgetmedel för flyktingmottagningen räcker inte till både organisation och introduktionsersättning. För att finansiera flyktingmottagningen i år har nämnden omdisponerat 2,4 miljoner kronor från andra verksamheter. Nämnden har även begärt en översyn av budgettilldelningen för flyktingmottagningen.

För anslag 2 ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser beräknas ett underskott om 7 miljoner kronor.

Alla arbetssökande utom några som står mycket långt från arbetsmarknaden har kunnat erbjudas insats inom introduktionsgruppen vid arbetsmarknadsenheten inom fem dagar. Insatser för att minska arbetslösheten bland ungdomar pågår.

Ärendets beredning

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 maj 2007. Dnr 139-2007-103.

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden skulle anta förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Abebe Hailu (s), ledamot Gunilla Bhur (v) och ledamot Jakob Dencker (mp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom (s), (v) och (mp):s gemensamma förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (s), ledamot Gunila Bhur (v) och ledamot Jakob Dencker (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag:

att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut

samt

att därutöver anföra följande

Vi vill först uppmärksamma att man ser tydligt från tertialrapporten att kvaliteten av redovisningen har minskat markant. Om det beror på minskning av personalen inom administrationen eller tidsbrist eller både delarna är svårt att förstå. Det finns ingen sammanhängande redovisning av ekonomin med prognos på årsutfall och därför är det svårt att följa upp helheten speciellt för medborgarna i stadsdelen och nya nämndpolitiker. Jämfört med tertialrapport 1 för Kista Stadsdelsförvaltning fattas också siffror. Det finns bara i procent som inte säger mycket.

Det är alarmerande att prognosen för budgetutfallet efter åtgärder fortfarande visar ett stort underskott när det gäller anslag 1. Vi är oroliga att den borgerliga majoriteten med moderaterna i spetsen kommer med fler nedskärningsförslag för att få budgeten i balans så att man kan fortsätta sänka skatten för de välbärgade på bekostnad av de svaga, de arbetslösa och de gamla och funktionshindrade.

Fler jobb - inte ökade klyftor

Trots god ekonomi i Stockholms stad har den borgerliga majoriteten ingen konstruktiv ambition för att minska arbetslösheten i våra stadsdelar.

Jobbgarantin, som de borgerliga gick till val på, blev en bluff. Löftet om jobb inom fem dagar har reducerats till insats inom fem dagar. Det finns inte mycket ambition heller hur de arbetslösa med försörjningsstöd kan bli attraktiva för arbetsmarknaden. Istället för att utnyttja den goda tiden för att förberedda de arbetslösa i Rinkeby- Kista stadsdelar med en kvalificerad arbetsmarknadsutbildning och bristyrkesutbildningar pratar man bara åtgärder som inte leder till arbete. Därför minskar inte heller kostnaderna under anslag 2, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser. Dessutom pågår neddragningar inom de områden som skulle ha stärkt dessa grupper. Istället förväntar man ett mirakel så att försörjningsstödet minskar.

Arbetsmarknad

Det är inte bara de vuxna arbetslösa som drabbades av högeralliansens politik, skolungdomar som inte har nätverk för att få sommarjobb har också drabbats i våra stadsdelar. På grund av regeringens avskaffande av bidrag för ferie arbete till kommunerna och halveringen av budgeten till sommarjobb av de borgerliga i stadshuset har sommarjobben i området mer än halverats.

Man har avvecklat de arbetsmarknadsprojekt som startades åren 2003- 2006 men inte ersatt dem med nya. Det leder till fortsatt arbetslöshet och utanförskap i området.

Integration

I tertialrapporten står att andelen invandrare som har praktik/arbete kombinerat med svenskundervisning ligger på samma nivå som år 2006. Formuleringen visar tydligt att SFI och praktikplats inte räcker för att lösa arbetslösheten i stadsdelen. Man måste jobba med

långsiktiga arbetsmarknadsåtgärder som leder till arbete, t.ex. SFI och vuxenutbildning, jobb- matchning och olika yrkesutbildningar speciellt inom bristyrkes område.

Kultur

Kultur erbjudandet måste kombineras med att invånarna själva kunna utöva och inte bara ta del av kulturen, inte bara besöka opera eller festival. För det behövs resurser som den borgerliga majoriteten har skurit ned. Nedskärningen av budgeten för 2007 med 1,3 mkr har stor konsekvens för kultur och barn och ungdomsverksamheten i stadsdelen.

Valfriheten ska öka

Det är upprörande att den borgerliga majoriteten med moderaterna i spetsen i valfrihetens namn utarmar den välfungerande kommunala verksamheten speciellt inom äldreomsorgen genom att minska de timanställda, vikarieanställda och tillsvidare anställda personalen drastiskt för att förbereda för avknoppning och privatisering.

Förskola

Det är trist att kommunfullmäktiges mål drabbar våra barn inom förskolorna. När vi var i majoritet minskade antalet barn i varje avdelning till 12. Ambitionen 14 barn per avdelning är klart en försämring i allmänhet för barnen i Stockholm stad och i synnerhet för barnen i stadsdelen Rinkeby-Kista.

Skola

Under år 2003-2006 har kommunfullmäktige och stadsdelsnämnderna på Järva har satsat extra resurser för att eleverna i de här områdena ska klara målet för att komma på gymnasiet.

Att bryta samarbetet mellan förskolan och skolan genom att centralisera grundskolan till utbildningsförvaltningen ger negativ effekt för barnen och eleverna i området. Det enda motiv som finns bakom den är bara skattesänkning och nedskärning. Förslaget att lägga ner tre skolor d.v.s. Akallaskolan, Bredbyskolan och Dalhagsskolan utan grundligt utredning är oansvarigt och drabbar barnen och föräldrarna i vår område. Man t.ex. inte tagit hänsyn till nybyggnation av Kista gård, man har inte tagit hänsyn till att det flyttar tusentals flyktingar varje år till Rinkeby-Kista och närliggande stadsdelar.

Särskola

Att avveckla grundskoleplatser inom Kymlinge autismverksamhet i smyg är inte vad man väntar från en demokratisk församling. Att genomföra avvecklingen under stor brådska och helt utan insyn från berörda medborgare och utan ordentlig analys och konsekvensbeskrivning är oansvarigt. Det är märkligt att den borgerliga majoriteten i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd inte protesterar hos sina partikamrater i Utbildningsnämnden och stoppar avvecklingen. Oppositionen protesterar starkt mot avvecklingen av Kymlinge autismverksamheten innan någon form av konsekvensbeskrivning gjorts.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Budgetminskningen och effektiviseringskraven från stadshuset har tvingat verksamheten i Rinkeby att göra stora nedskärningar för att få budgeten i balans.

Det finns inte mycket skrivet om hur verksamheten påverkas inom LASS, avlösare, personlig assistent och daglig verksamhet. Det är oansvarigt av majoriteten att försämra verksamheten från den mest behövande gruppen.

Förebyggande insatser för barn och ungdomar

Principiellt är vi i oppositionen positiva att en del av förebyggande insatserna är på hemmaplan. Vi hoppas att insatsteamet är förstärkt med resurs och är inte en del av besparingsåtgärd.

Miljö

Det är positivt att Rinkeby- Kista stadsdel får behålla åtminstone en Agenda 21 (miljösamordnare). Agenda 21 nämns i förbigående i verksamhetsplanen, men det nämns ingenting om vad den borgerliga majoriteten vill med miljöfrågorna. Vi i oppositionen (s, v och mp) vill att stadsdelsnämnden ska ta fram en ny offensiv miljöpolicy, som Agenda 21- samordnaren kan arbeta utifrån.

I denna policy ska det finnas med konkreta mål, t.ex.om att stimulera människors medvetenhet om vilka möjligheter vi som individer har att bemöta de utmaningar miljöproblemen utgör.

Människor bör stimuleras att skydda djur och natur, att anpassa sina konsumtions- och transport vanor till en ekologiskt hållbar utveckling.

Samarbete skola och socialtjänst

Det finns inte ett ljud om hur samarbetet ska fungera mellan socialtjänsten, skolan, förskolan andra verksamheter efter 1 juli 2007. Det finns inte heller beskrivet hur stödet till barn med behov av särskilt stöd till föräldrar och barn ska organiseras sedan skolan har flyttat till utbildningsförvaltningen. Hur söker föräldrarna särskilt stöd och från vem?

Medarbetarfrågor

Det är omöjligt att skära ned med så många personer och behålla kvaliteten inom olika verksamhet område i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. År 2006 fanns ca.150 personer med tidsbegränsade anställningar inom administrationen, medborgarservice, förskolverksamheten, skola och fritid, äldreomsorgen och individ och familj. Vi tror att

de var först för att utsättas för nedskärning i slutet av år 2006 innan man började med tillsvidare anställda från och med januari 2007. Vi befarar att så är fallet även i Kista Stadsdelsförvaltning om det är inte värre. Det värsta är dessutom att majoriteten av de som hade tidsbegränsade anställning och sist anställda med tillsvidare anställningsform är människor med invandrar bakgrund, särskilt kvinnor. Är det här som kalla att jobba för integration ?

Medborgarservice

Medborgarkontoren har bidragit till att minska kostnaderna för den övriga verksamheten i förvaltningen. När man nu minskar personalen så kommer kostnaderna att öka på annat håll.

Stadsdelsnämnden gjorde ett strategiskt val när man samlade det mesta av service till allmänheten under samma tak på medborgarkontoret. Hittills har medborgarkontoret avlastat övriga förvaltningen och särskilt Individ och Familjeomsorgen. För medborgarna var det mycket värdefullt att träffa tjänstemän utan att behöva boka tid. Att minska resursen är oansvarigt av majoriteten. Följderna av att minska resursen från medborgarkontoret gör att behovet av hjälp och stöd ökar för övriga handläggare.

Bidragshushåll

Att avskaffa alla arbetsmarknadsprojekt som vi startade mellan år 2003- 2006 och tro att arbetslösheten och bidragstagandet minskar av sig självt är naivt. Höger alliansen som van valet med jobbgaranti och att stoppa utanförskapet har börjat sitt mandat period. Man har varken vision eller mål, bara fördömande fraser mot bidragstagarna. Vi tror precis som förvaltningen att försämringen inom försäkringskassan och försörjningsstödet mycket kraftigt.

Vi i oppositionen har i generationer jobbat mot arbetslösheten, inte mot de arbetslösa.

§5 Kultur- och föreningsverksamhet

Svar på skrivelse från Svensk-Grekiska föreningen i Norra

Stockholm och Turkisk-Svenska kulturföreningen,

Beslut

Skrivelsen anses besvarad med vad som redovisas i ärendet.

Ärendet

Den 22 mars 2007 överlämnade stadsdelsnämnden en skrivelse från Svensk-Grekiska föreningen i Norra Stockholm och Turkisk-Svenska kulturföreningen till förvaltningen för beredning. I skrivelsen framhålls att Rinkeby stadsdelsnämnd år 2006 budgeterade 2,6 mnkr för kultur- och föreningsverksamhet.

När Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd behandlade verksamhetsplan 2007 för första halvåret för Rinkeby beslöt nämnden att budgetera 1,6 mnkr (på helårsbasis) för kultur- och föreningsverksamhet. I skrivelsen begärs att budgeten återställs till 2006 års nivå.

Ärendets beredning

Rinkeby stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 15 maj 2007. Dnr 160-2007-099.

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Ledamot Jakob Dencker (mp) föreslog att nämnden skulle anta miljöpartiets förslag, vilket även Abebe Hailu m. fl. (s) och Gunilla Bhur (v) anslöt sig till.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Ledamot Jakob Dencker (mp), Abebe Hailu m. fl. (s) och Gunilla Bhur (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag :

- Att budgeten för kultur och föreningsliv återställs till 2006 års nivå

- Att om detta inte är möjligt, att budgeten för kultur och föreningsliv åtminstone höjs

- Att därutöver anföra

Med den budget som Miljöpartiet föreslog i Stadshuset hade Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd haft 16 miljoner mer än i borgarnas budget.

Genom att anta en generös hållning gentemot föreningar som vill ha bidrag visar vi i Miljöpartiet att resurser finns, men att de istället går till skattesänkningar när borgarna sitter vid makten.

§6 Reviderad verksamhetsplan för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Beslut

  1. Reviderad verksamhetsplan fastställs och överlämnas till kommunstyrelsen
  2. Nämnden fastställer resultatenheter och ersättningar till dessa i enlighet med vad som föreslås i bilaga 7
  3. Nämnden godkänner de i bilaga 8 föreslagna omslutningsförändringarna
  4. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att se över möjligheten att omstruk­tu­rera lägenheter inom servicehus till andra boendeformer.

Ärendet

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning ska nämnden upprätta en budget och verksamhetsplan med utgångspunkt från den budget som kommunfullmäktige fastställt. Kommunfullmäktige beslutar vad nämn­derna ska göra under budgetåret. I stadens budget beskrivs övergripande mål för nämndernas verksamhet. Nämnderna redovisar i sina verksamhetsplaner hur de avser att uppfylla kommunfullmäktiges mål inom tilldelad budget.

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning redovisar i ärendet en reviderad verksamhetsplan med budget för 2007.

Ärendets beredning

Rinkeby- Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 15 maj 2007. Dnr 191-2007-102.

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Ledamot Kerstin Aggefors (s) föreslog att nämnden skulle anta förslaget från (s), (v) och (mp).

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Abebe Hailu m fl.(s), Gunilla Bhur (v) och Jakob Dencker (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag:

Stadsdelsnämnden föreslås besluta att:

 • delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut
 • att uppdra till förvaltningen att komplettera med konsekvensbeskrivningar för alla nedskärningar som kommunfullmäktige vill påtvinga stadsdelsnämnden
 • att uppdra till förvaltningen att utarbeta en ny miljöpolicy
 • inte genomföra avknoppningar av verksamhet enligt de tillämpningsanvisningar som stadsledningskontorets förnyelseavdelning tagit fram på den borgerliga alliansens uppdrag. I den mån avknoppningar ändå sker ska effekterna av detta utvärderas.
 • uppdra till förvaltningen att beträffande verksamhetsmålen i tertialredovisning 2 införa uppgifter om utgångsläget per 2007-01-01 för de mål som angivits att de ska öka eller minska. Vidare ska, liksom i tertialrapport 1, en grov avstämning av hur långt man kommit mot målet fram till dess göras.
 • och att dessutom anföra:

Inledning

Verksamheten i de två tidigare stadsdelsområdena är mångomfattande och på vissa områden finns samverkansvinster att göra medan sådana saknas på andra. Vid en bedömning av detta måste man hålla i minnet att antalet medborgare som ska erbjudas service inte minska för att man genomför en administrativ samordning.

En annan faktor som är oförändrad är de dåliga kommunikationerna mellan stadsdelarna. Visst finns två busslinjer mellan Kista och Rinkeby, men alla som åkt sträckan längs Kymlingelänken - framför allt i rusningstid - vet att det skulle ha gått fortare att gå.

Alliansens sammanslagningsbeslut av stadsdelarna är svårförståeligt. Inte blir de ekonomiska vinsterna särskilt stora om man vill behålla eller – som man hävdar – vill höja kvaliteten i omsorgen! Inte blir det lättare för invånarna att öka sina möjligheter till valfrihet när det gäller kommunala tjänster. Det är svårt att förstå hur man lyckas med detta samtidigt som man sänker skatten och på så sätt får mindre resurser att fördela.

I bilaga 1 till verksamhetsplanen redovisas målen för 2007. Många mål är uttryckta på så sätt att andelen ska öka. Ingenstans i verksamhetsplanen anges vilka utgångsvärdena är eller hur stor ökningen ska vara. Uppföljning av målen ska ske i verksamhetsberättelsen för 2007. Det betyder att det blir svårt för nämnden att bedöma om ändringsbehov föreligger under året och kunna besluta om nödvändiga åtgärder.

Därför föreslås att förvaltningen i tertialredovisning 2 inför vissa uppgifter.

Ett avsnitt som vi saknar i verksamhetsplanen är frågor som rör de anställda. Ingenting nämns om personalinsatser som kompetensutveckling eller åtgärder för att minska sjukfrånvaro etc.

I det följande görs kommentarer till en del av rubrikerna i verksamhetsplanen.

Bostadsbyggnadstakten ska vara hög

Det är en bra målsättning under förutsättning att nyproduktionen också svarar mot efterfrågan os de bostadslösa eller trångbodda. Vi anser inte att det är fallet med de beslut som majoriteten fattat sedan valet! Dels ska ombildning av hyresrätter i allmännyttan ske till bostadsrätter. Som intresset hittills sett ut så finns intresset främst i innerstaden, men även det får negativa effekter för oss i ytterstadsdelarna.

De tre kommunala bolagen erbjuder t ex sina hyresgäster möjlighet att genom den interna byteskön flytta från sin bostad till en annan i t ex innerstaden. Vidare kan barnen i familjen få förtur till en egen lägenhet i bolaget och man kan hjälpa till med lägenhet vid en skilsmässa. Dessa möjligheter kommer att begränsas när antalet lägenheter som bostadsföretaget förfogar över minskar. Det finns också svårigheter vid ombildning av hyresrätter i ytterområdena då flera fastigheter består av flera huskroppar som delar på gemensamma anläggningar som undercentraler, tvättstugor och annat. I innerstaden utgörs ofta fastigheten av ett enda hus.

Om antalet lägenheter minska hos de kommunala bolagen försvåras kommunens ansvar att ge kommuninnevånarna någonstans att bo. Vidare minska antalet hyreslägenheter för ungdomar att söka sig till när de vill flytta hemifrån. Majoriteten anför att man ska använda intäkterna från bostadsomvandlingen till att bygga nya hyresrätter. Med nuvarande byggkostnader så vet vi alla(?) att hyrorna i de nybyggda lägenheterna knappast gör det möjligt för ungdomar att flytta in där. Då hjälper nog inte ens förslaget att kommunen ska kunna gå in som garant för hyran.

Summan av alliansens bostadspolitik är att den ökar möjligheten för de som idag har en hyreslägenhet i attraktiva lägen kan tjäna pengar på den. För oss andra och de som saknar medel att köpa sin lägenhet blir det allt svårare att få någonstans att bo. I Rinkeby och Kista finns det många familjer som är trångbodda till följd av en stor familj och/eller har släkt/vänner som inneboende. Att ha ett bra boende är viktigt för att komma ur det s k utanförskapet. Hur ska denna trångboddhet kunna minska med den förda politiken?

Jobb i stället för bidrag.

Vi i s, v och mp instämmer i denna målsättning. Att vara delaktig på arbetsmarknaden är en viktig del för att kunna bli integrerad i samhället. Det ger också goda förebilder för våra unga som behöver motivation för att anstränga sig i skolarbetet och anse det mödan värt att söka till fortsatta utbildningar för att öka sina förutsättningar att få arbete som motsvarar ens önskemål och där ens kunskaper och intressen tillgodoses.

Men vi är inte nöjda med det mål för verksamhetsområdet som nu föreslås. I valrörelsen hette det att arbetslösa inom fem dagar skulle få erbjudande om ”ett riktigt arbete”. Nu stannar målet vid att man ”inom fem dagar efter kontakt med enheten för ekonomiskt bistånd erbjuds en insats inom jobbgarantin”. Vart tog jobben vägen?

Vi har tidigare föreslagit olika insatser för att öka de arbetslösas antställningsbarhet. Vi har velat erbjuda yrkesutbildningar av olika slag, framför allt i olika bristyrken. En annan åtgärd som har stor betydelse är att öka resurserna för att erbjuda personer med utländska utbildningar eller yrkeserfarenheter valideringar av betyg. Praktikplatser är en annan väg att nå ut på arbetsmarknaden. Alliansen har också strukit stödet till vuxenutbildning, komvux etc. De som behöver komplettera sin utbildning för att vara attraktiva på arbetsmarknaden kommer på det sättet ännu längre från den.

Integration

Målet handlar endast om att få arbete och det är viktigt, men det är också viktigt att ha någonstans att bo. Som ny i ett land saknar man ofta större kapital, varför möjligheten att hyra en lägenhet är det enda som står till buds och ofta inte ens det. Majoritetens ”erbjudande att köpa sin lägenhet” gäller inte de som inte har något hyreskontrakt. Med den drivna ombildningspolitiken så ökar inte heller tillgången till hyreslägenheter direkt.

Kultur- och föreningsverksamhet

Våra stadsdelar är kända för ett rikt förenings- och kulturliv. För detta är det Järva-borna som arbetat hårt. För att vidmakthålla dessa verksamheter krävs resurser. Nämnden i Rinkeby har alltid månat om dessa aktiviteter för att de ge stöd till verksamheten som krävts. I verksamhetsplanen omnämns Kulturskolan i Rinkeby. Vi utgår från att det är ett förbiseende att Kulturskolan i Husby inte nämns. Eller ska den läggas ned? Ett sådant beslut skulle innebära ett kraftigt slag för barn och ungdomar på Norra Järva.

Beträffande föreningsverksamheten beskrivs den del som gäller barn och ungdomar. Den verksamheten finns ofta i föreningar som också vänder sig till vuxna. Många av föreningarna har sina lokaler i fastigheter som ägs av Centrumkompaniet. Bland föreningarna finns stor oro om vad moderaternas snabba försäljning av bolaget till ett brittiskt företag kommer att innebära vad gäller hyror och andra villkor. Det har hittills funnits möjligheter att påverka företagets inriktning via den politiska ledningen i företagsstyrelsen, något som nu försvinner.

Valfrihet

”Valfriheten ska öka” är något som den borgerliga alliansen tycks sätta framför allt annat. Det är positivt att medborgarnas inflytande ökar, men det kan ske på olika sätt och till olika kostnad.

För några innebär valfriheten också en osäkerhet:

 • Vad är det jag som invånare ska välja? Vilka val är möjliga? Innebär det olika kostnader för mig? Vem ansvarar för kvaliteten på det jag väljer? Vart vänder jag mig? Kan jag ändra mig?
 • Vad innebär valfriheten ifråga om planeringsmöjligheter för förvaltningen?
 • Vad innebär valen och utmaningsrätten för mig som anställd?

För att stärka demokratin i våra stadsdelar vill vi stärka brukarnas inflytande på de tjänster som erbjuds. Det kan t ex ske genom brukarråd av olika slag där de boende bjuds in att lämna sina förslag och påverka utformningen av verksamheterna. För att få en delaktighet bland de unga i stadsdelarna är det speciellt viktigt att de kan få framföra sina meningar. Rådslag där medborgarna får komma till tals med förslag och synpunkter kan vara en metod.

För att kunna ta tillvara valfriheten så måste jag som medborgare veta vad som erbjuds. Det förutsätter en riklig information till de boende i Rinkeby och Kista. I Rinkeby delades ett månatligt informationsblad ut av Stadsdelsnämnden. Det var billigare än att annonsera i de lokala tidningarna. Vid det sista nämndmötet i Rinkeby före årsskiftet godkände nämnden enigt en skrivelse från Demokrati- och informationsutskottet med förslag till den sammanslagna nämnden om hur dessa frågor skulle kunna hanteras för att nå ut till de boende och få deras förslag till verksamheten.

Beträffande effekter av utmaningsrätt och avknoppningsmöjligheter som framhålls som viktiga inslag i valfriheten vill vi citera Handikapprådets yttrande med utgångspunkt från de medborgare som insatserna riktar sig till. ”Det är de som ska avgöra om någon förändring överhuvudtaget ska göras vad gäller ansvaret för driften av de insatser de redan har och hur den i så fall ska gå till. Det betyder att en verksamhet som brukarna (och/eller deras företrädare) är nöjda med ska kunna bedrivas vidare i oförändrad form, om brukarna så önskar. Varken konkurrensutsättning, avknoppning eller utmaningsrätt får hindra denna valfrihet. Tidigare erfarenheter av konkurrensutsättning av befintlig verksamhet inom omsorgsområdet är tyvärr inte goda. För flertalet av de personer vi företräder är kontinuitet och trygghet livsavgörande kvaliteter. Konkurrensutsättning och utmaningsrätt kan inte garantera sådana kvaliteter, eftersom de avtal som kommunen träffar bara får tecknas för begränsad tid, vanligtvis fyra år enligt EU:s regler.”

Skola för kunskap

Skolan är en viktig del i samhället, särskilt i en ung stadsdel som Rinkeby/Kista. Vi beklagar att man brutit ut grundskolan från stadsdelsnämndens kompetensområde och fört den till den centrala utbildningsnämnden. Samverkan mellan skolor och framför allt förskolor med olika specialinriktningar genom hela skolgången har inneburit att stadsdelarnas skolor fått ett försprång framför andra. Även samverkan mellan skolorna och övriga förvaltningsdelar har kunnat utvecklas positivt. Det gäller exempelvis den BUS-samverkan som finns mellan förskola, skola och socialtjänst, men som framöver riskerar att försvåras. I Rinkeby har funnits ett förskole/skolråd med deltagande av föräldrar och förskola/skola. Där har man bl a verkat för att öka föräldrarnas engagemang i sina barns utveckling.Det är en stor utmaning för alliansens politiker att kunna visa att detta inte upphör framöver.

Förskola

Det är positivt att stadsdelens förskolor har en hög andel förskollärare, även om andelen varierar mellan förskolorna. I våra stadsdelar är förskolorna viktiga för barnens språkträning. Det är positivt att barnskötare erbjuds möjlighet att vidareutbilda sig till förskollärare. Men det innebär inte att barnskötare också behövs på förskolorna eller att deras kompetens är mindre värd i sig. Som på andra arbetsplatser behövs olika kompetenser för att resultatet ska bli riktigt bra.

Målet att ”föräldrar ska erbjudas den förskoleverksamhet de efterfrågar” är bra. Det betyder enligt vår mening att förvaltningen ska erbjuda förskolor med olika inriktningar. Inte att det är privata alternativ med vinstsyften som gäller. Ett exempel är de avdelningar med somalisk inriktning som finns som en del i större förskolori Rinkeby.

Verksamhet för barn och ungdomar

Med den stora andelen barn och ungdomar som finns i våra stadsdelar måste tillräckliga resurser läggas på verksamheter som vänder sig till dem. Här tycker vi oss se tecken på att alliansens besparingar leder till minskade resurser. Anslaget till Ungdomens Hus har minskat. Att inte satsa på barn- och ungdomsverksamhet kommer att leda till att resurser senare måste satsas på insatser som blir dyra både för förvaltningen och för de individer som drabbas.

Sommarverksamheten har mycket stor betydelse i områden där många av ekonomiska skäl ar förhindrade att resa bort. Dagkolloverksamhet kan vara ett sätt att ge information om vad som finns att tillgå i Stockholmstrakten. Från Rinkeby har utflykter gjorts till Björnö för bad och fiske.

Högre kvalitet i omsorgen

Äldreomsorgen i våra stadsdelar måste ha olika utformning och erbjuda olika boenden beroende på såväl vårdbehov som etnisk bakgrund. Det innebär att det är många dimensioner som måste beaktas vid utformningen. Säkerligen finns samarbetsmöjligheter mellan stadsdelarna. Komplexiteten ställer extra krav på att det görs konsekvensbeskrivningar vid förslag om förändringar.

Alliansen har särskilt framhållit att man vill satsa på de äldre. Då är det med förvåning vi läser i den första terialrapporten för Kista att kan ska göra besparingar på 14 tjänster. Inte var det väl tanken att skattesänkningen skulle leda till färre ”händer” i äldreomsorgen?

I verksamhetsplanen nämns ingenting om fortsättningen för de som i Kymlinge Autismcenter. Av tertialrapport 1 för Kista framgår att verksamheten kommer att förändras. Att behandla den frågan under rubriken ”Omstrukturering av lokaler” är verkligen att försöka gömma undan den. Vi protesterar mot detta sätt att gömma undan en känslig fråga! Förändringar i den här typen av verksamhet kräver långsiktighet och ett gediget förankringsarbete för att minimera oron hos denna grupp som är speciellt känslig för förändringar.

Samarbete med frivilligorganisationer

Beskrivningen avser endast verksamheten i Kista. I Rinkeby bedriver flera invandrarföreningar äldreverksamhet för vilken de fått bidrag. En samlingspunkt för äldre har skapats genom Äldrecentrum som bedrivs i föreningsform och vänder sig till alla äldre i stadsdelen.

Barn och unga

Ung och trygg på Järva är ett viktigt samarbetsorgan. För att lyckas med verksamheten krävs att den garanteras erforderliga resurser. Hur finansieringen sker framgår inte av verksamhetsplanen.

Hemlöshet

Trångboddheten är ett stort problem på Järva. Samarbetet med hyresvärdar för att komma tillrätta med detta är grundläggande enligt verksamhetsplanen. Av tertialrapport 1 för Rinkeby framgår att det krävs en samordning av resurser och/eller ett tillskott av resurser för att arbetet ska kunna genomföras. Vid stöder att resurser tillförs så att arbetet kan intensifieras. Alliansens beslut att ombilda hyreslägenheter till bostadsrätter och att införa särskilda krav för att få teckna hyresavtal med de kommunala bostadsbolagen på Järva lär inte underlätta för hemlösa att få en bostad!

Ekonomisk hushållning

Att använda tillgängliga resurser på ett kostnadseffektivt sätt är självklart. Men det gäller att ha tillräckliga resurser för att kunna ge invånarna en god service. En service som snabbt betalar sig är den hjälp som Medborgarkontoren har kunnat erbjuda. Enligt verksamhetsplanen ska kontoren finnas kvar i Rinkeby och i Kista. Personalen ska dock minskas kraftigt. I våra budgetar fanns tillräckliga resurser för att kunna behålla servicen på medborgarkontoren. Enligt tidningsuppgifter så räcker inte besparingarna med de nu föreslagna. För 2008 ska de två kontoren slås samman med ett större kontor i Rinkeby och en filial i Kista. Vilken service ska man då erbjuda invånarna. Eller är det för att skapa utrymme för privata initiativ som kan ta betalt för den service som erbjuds?

Agenda 21/Miljösamordning

Det är positivt att Rinkeby-Kista får behålla åtminstone en Agenda 21/miljösamordnare. Dessa har försvunnit helt i många andra stadsdelar.

Agenda 21 nämns i förbigående i verksamhetsplanen, men det nämns ingenting om vad den borgerliga majoriteten vill med miljöfrågorna. Vi i oppositionen (s, v och mp) vill att stadsdelsnämnden ska ta fram en ny offensiv miljöpolicy, som Agenda 21-samordnaren kan arbeta utifrån.

I denna policy ska det finnas med konkreta mål, t ex om att stimulera människors medvetenhet om vilka möjligheter vi som individer har att bemöta de utmaningar som miljöproblemen utgör.

Människor bör stimuleras att skydda djur och natur och att anpassa sina konsumtions- och transportvanor till en ekologiskt hållbar utveckling.

§7 Ansökan från RSMH om medel till hyra

Beslut

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd tillstyrker RSMH Järva Regnbågens ansökan om bidrag till hyra med 43 000 kr för år 2007.

Ärendet

Förvaltningen tillstyrker bidrag i form av hyreskostnad på 43 000 kr till föreningen RSMH Järva Regnbågen. Verksamheten vänder sig till en målgrupp som behöver särskilt stöd och erbjuder utöver sitt verksamhetsprogram också en tillvaro i form av social gemenskap.

Då det finns brister i föreningens nuvarande lokal på Sveaborgsgatan, kommer förvaltningen under kommande halvår att se över vilka möjligheter som finns att istället för bidrag kunna erbjuda föreningen tillgång till lokal inom förvaltningens regi.

Ärendets beredning

Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 maj 2007. Dnr 90-2007-008.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Abebe Hailu (s) anmälde ett särskilt uttalande från (s):

Det är positivt att förvaltningen beviljar RSMH (Riksförbundet för social och mental hälsa) Järva Regnbågen hyresbidrag för år 2007.

Den positiva bilden ökar genom att förvaltningen, under det kommande halvåret, ska se över möjligheterna till ny lokal för RSMH Järva Regnbågen då de lokaler de har för närvarande inte är ändamålsenliga.

Särskilt uttalande

Jakob Dencker (mp) anmälde ett särskilt uttalande från (mp):

Det är mycket glädjande att förvaltningen är villig att fortsätta leta efter en lämplig lokal för RSMH:s lokalavdelning. RSMH kan fylla en viktig funktion för psykiskt funktionshindrade och för andra som är i behov av stöd och gemenskap.

§8 Ansökan från FA centret Akalla om bidrag till sommarutflykter sommaren 2007

Beslut

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd beviljar bidrag om 30 000 kronor till FA-Centrets sommarutflykter sommaren 2007.

Ärendet

Frälsningsarméns Socialtjänst, FA-Centret Akalla ansöker om bidrag för 2007 till sommarverksamhet i form av utflykter. Ansökan avser kostnader för inträden, SL-remsor m.m. FA-Centret har likt tidigare år planerat en sommarverksamhet för att skapa mötesplatser och stimulera de boende inom stadsdelen.

Förvaltningen föreslår att FA-Centret Akalla beviljas 30 000 kronor.

Ärendets beredning

Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 maj 2007. Dnr 184-2007-008.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§9 Sommarverksamhet 2007 och ansökningar från föreningar

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av planerad sommarverksamhet 2007 för barn och ungdom i Rinkeby-Kista.

2. Bidrag beviljas i enlighet med vad som föreslås i ärendet till föreningarna Somaliska Europeiska ungdom, Ayacochu KIF, KFUM/skateföreningen, Verdandi, Rinkeby International boxningsklubb, Elman IF, Somaliens Horn humanitära organisation, Husby Hantverkshusförening, Somaliska kultur- och idrottsföreningen och Eritreanska föreningen i Kista/Husby.

Ärendet

Förvaltningen redovisar en sammanställning av aktiviteter för barn och ungdomar som inte reser bort eller saknar sysselsättning under sommarlovet. Även ideella föreningars och andra myndigheters sommaraktiviteter ingår. Där det är möjligt samverkar förvaltningen med föreningslivet och föreslår att nämnden beviljar medel till öppen föreningsdriven fritidsverksamhet i enlighet med redovisade riktlinjer. Totalt föreslås att 152 800 kr fördelas från föreningsbidraget och kulturstödet.

Ärendets beredning

Rinkeby och Kista stadsdelsförvaltningar hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 maj 2007. Dnr 234-2007-008.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Uppdrag till förvaltningen

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av den framtida bidragsgivningen till föreningar för att uppnå en likställig behandling.

§10 Handläggning, dokumentation, uppföljning och utvärdering av enskilda ärenden vid Barncentrum

Beslut

1. Stadsdelsnämnden delegerar enligt 6 kap 33 § kommunallagen till socialsekreterarna vid Barncentrum inom socialtjänstförvaltningen att mottaga anmälan enligt 14 kap 1 § socialtjänstlagen och vid pågående utredning enligt
11 kap 1 och 2 §§ socialtjänstlagen besluta om kontakter med de myndigheter som samverkar inom Barncentrum.

2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt socialtjänstnämnden att för stadsdelsnämndens räkning följa upp, utvärdera och kvalitetssäkra den del av handläggningen av enskilda ärenden som utförs vid Barncentrum.

3. Stadsdelsnämnden träffar överenskommelse med socialtjänstnämnden om möjlighet att upprätta register för uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring enligt punkt 2 ovan, i enlighet med bilaga.

Ärendet

Barncentrum inom socialtjänstförvaltningen har som uppgift att biträda stadsdelsnämnderna i enskilda ärenden som rör misshandel och övergrepp mot barn och unga. Vidare har socialtjänstnämnden att medverka till kunskapsutvecklingen om utsatta barn. För att kunna biträda stadsdelsnämnden i enskilda ärenden på bästa sätt och utföra åtgärder som utgör myndighetsutövning erfordras att stadsdelsnämnden delegerar viss beslutanderätt till socialsekreterarna vid Barncentrum. Vidare behövs, för att socialtjänstnämnden för stadsdelsnämndens räkning ska kunna följa upp, utvärdera och kvalitetssäkra resultatet av verksamheten vid Barncentrum, att stadsdelsnämnden uppdrar åt socialtjänstnämnden genomföra sådan utvärdering.

Ärendets beredning

Rinkeby och Kista stadsdelsförvaltningar hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 7 maj 2007. Dnr 203-2007-503.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§11 Svar på medborgarförslag angående familjekollo och ungdomsfestival

Beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på medborgarförslag om familjekollo.

2. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på medborgarförslag om ungdomsfestival.

Ärendet

I ärendet svarar förvaltningen på medborgarförslaget från Al-kowneyn och Somaliska H.& H. föreningen angående familjekollo och medborgarförslaget från ungdomar från gamla ungdomsrådet i Rinkeby om en ungdomsfestival.

Ärendets beredning

Rinkeby stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 15 maj 2007. Dnr SD 02 092-2007-004 och SD 01 214-2007-013.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§12 Fylldnadsval til Stadsdelsnämndens Handikappråd 2007-2010

Beslut

Stadsdelsnämnden utser Abraam Lazaridis till ny ordinarie ledamot i Rinkeby-Kista Handikappråd under perioden 2007-2010.

Ärendet

Efter nominering av Handikapporganisationernas samarbetsorgan (HSO) i Stockholm, i samverkan med handikappföreningar både inom och utanför HSO föreslår förvaltninen att Abraam Lazaridis utses till ordinarie ledamot i Rinkeby-Kista Handikappråd under perioden 2007-2010. Ledamoten Christina Karv har avgått.

Ärendets beredning

Rinkeby stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 2 maj 2007. Dnr 142-2007-002.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§13 Revisionsrapport om stadens flyktingmottagande

Remissvar till revisorsgrupp 1

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Revisionskontoret har granskat stadens introduktionsverksamhet för flyktingar. Revisionsrapporten har överlämnats för yttrande till bl a. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd. I rapporten betonas vikten av att flyktingar kommer in i det svenska samhället och kan försörja sig för att därmed undvika utanförskap och bidragsberoende.

Kontoret konstaterar att de resurser som fördelas till stadsdelsnämnderna endast täcker nämndernas kostnader för flyktingarnas försörjning. Den övriga introduktionsverksamheten täcks inte av den ersättning stadsdelsnämnderna får. I stället behöver nämnderna fördela om resurser från annan verksamhet. Stadsdelsnämnden har omfördelat 7,4 miljoner kronor från annan verksamhet för att täcka kostnader för flyktingmottagning. Trots detta prognostiserar Rinkeby-Kista stadsdelsnämndett underskott på närmare 8 miljoner kronor för flyktingmottagning. Förvaltningen välkomnar revisorernas granskning.

Ärendets beredning

Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 15 maj 2007. Dnr 163-2007-004.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamot Gunilla Bhur (v) anmälde ett särskilt uttalande:

Fyra av stadens stadsdelsnämnder har granskats av stadens revisorer under 2006-2007 – de fyra har ensamma tagit emot flest flyktingar i staden – 55% av det totala antalet flyktingar i staden! Man kan fråga sig vad de andra stadsdelarna bidrar med?

Viktigt är nu att den kritik som riktats till stadsdelarna åtgärdas. Det handlar om upprättandet av introduktionsplaner och följa upp att målen med introduktionen genomförts. Detta gäller även barn och äldre samt funktionshindrade.

Samarbetet med arbetsförmedlingarna måste förbättras – stort ansvar ska läggas på arbetsförmedlingen vad gäller förmågan att slussa in ex akademiker – inga hade fått jobb inom det område de var utbildade för. Tur är att stadsdelarna har egna kompletterande arbetsmarknadsåtgärder i olika omfattning.

En målsättning bör vara att lösa målkonflikten mellan att få flyktingen i egen försörjning kontra att få goda kunskaper i svenska. Där måste stadsdelsnämnderna och SFI-verksamheten göra det möjligt för flyktingar att praktisera/arbeta utan att behöva avbryta kontakten med SFI. Man kan klara att arbeta deltid samtidigt som man läser svenska på SFI. Det är samtidigt en väg in i det svenska samhället.

Särskilt uttalande

Ledamot Jakob Dencker (mp) anmälde ett särskilt uttalande:

Det är viktigt att de flyktingar som kan får möjlighet att försörja sig. Det är dock mycket viktigt att de flyktingar som av olika skäl står långt från arbetsmarknaden får hjälp att finna vägar till delaktighet i samhället. Detta kan ske t ex genom rehabilitering eller genom t ex engagemang i föreningsliv.

§14 Förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Remissvar till kommunstyrelsen

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Rapporten Förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd har kommit som remiss till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd.

I rapporten redovisas förslag till förändringar i riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd. Stadsledningskontoret har i sitt remissvar övervägt föreslå mer långtgående förändringar.

Förvaltningarna lämnar synpunkter både utifrån förslaget till reviderade riktlinjer och utifrån SLK:s förslag att förändra ytterligare. Sammantaget anser förvaltningarna att riktlinjerna är ändamålsenliga och överensstämmer med de principer som gäller välfärd och allmänna rättvise- och jämställdhetsprinciper.

Ärendets beredning

Rinkeby och Kista stadsdelsförvaltningar hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 15 maj 2007. Dnr 202-2007-502.

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Abebe Hailu (s) föreslog att nämnden skulle anta (s):s förslag.

Ledamot Gunilla Bhur (v) föreslog att nämnden skulle anta (v):s förslag.

Ledamot Jakob Dencker (mp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom (mp):s förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag.

Reservation 1

Abebe Hailu m.fl.(s) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag:

- att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut

samt

- att därutöver anföra följande

Bekämpa arbetslösheten - inte arbetslösa

"Påhittade jobb" ska ersätta utbildning och praktik i moderaternas Stockholm

- Istället för att stärka människors ställning på arbetsmarknaden vill borgarna i stadshuset med moderaterna i spetsen hitta på låtsasjobb för att hålla arbetslösa med försörjningsstöd sysselsatta. Inte ett enda nytt jobb skapas av en sådan politik. Om detta är vad moderaternas i valrörelsen utlovade jobbgaranti i praktiken innebär är det oerhört cyniskt.

- De människor som står längst från arbetsmarknaden behöver inte låtsasjobb. Man behöver en ny utbildning för att kunna ta de nya jobb som kommer eller en praktikplats för att få in en fot på arbetsmarknaden.

- Samtidigt som moderaterna vill hitta på låtsasjobb skär man ner Komvux med 58 miljoner kronor och lägger ner arbetsmarknadsinsatser för de som står längst från arbetsmarknaden, som till exempel Navigatorcentrum eller Lunda Nova.

- Vi socialdemokrater står för arbetslinjen; å ena sidan har man skyldighet att stå till arbetsmarknadens förfogande och ta ansvar för sin egen försörjning, å andra sidan har man rätt till stöd för att åter komma i arbete när man av olika skäl blivit arbetslös.

- Det ska självklart ställas krav på den enskilde som får försörjningsstöd. Men de krav som ställs ska syfta till att stärka personens möjlighet att få ett arbete. Det blir inte fler i jobb när moderaterna tar bort SL-kortet från socialbidragsnormen eller vill tvinga barnfamiljer som inte får jobb i Stockholm att flytta ut på landsbygden. Att tvinga jobba långt ifrån sitt bostadsområde har en förödande effekt speciellt för en ensamstående föräldrar.

- I grund och botten handlar det om att vi har väldigt olika människosyn. Från samhällets sida är det viktigt att stödja och förstärka den enskildes förmåga att finna vägar till självständighet och egen försörjning. Det yttersta skyddsnätet, när ingen annan försörjning är möjlig, är ekonomiskt bistånd från samhället. Syftet är att människor alltid ska vara garanterad en viss miniminivå av levnad standard. Vi socialdemokrater tror att alla människor vill och kan ta ansvar för sin egen försörjning.

Att uteslutande prata om kontroll och ökade krav som lösningen på alla problem, visar att man inte att man inte har förstått hur verkligheten ser ut för alla de som är arbetslösa och sjuka. Kort sagt har arbetslinjen två av samma mint, å ena sidan handlar det om skyldigheten

Att stå till arbetsmarknadens förfogande och vara beredd att göra sin insats, och å andra sidan handlar det om den enskildes rätt till ett fullgott arbete eller en aktiv arbetsmarknadspolitik som syftar till ett arbete.

- riktlinjerna fastställer en kilometergräns för rimligt gång avstånd. Om moderaternas förslag gäller fågelväg är medborgarna som bor i Rinkeby, Akalla, Husby och Kista illa ute när de korsar fram och tillbaka oktober till mars månad genom Järva Fältet.

- Kravet för andrahandsboende skärps utan insatser för att hjälpa till att hitta en bostad om ett boende inte godkänns av bostadsföretaget. Stadsdelskontoret föreslår ytterligare skärpningar.

Man tar bort anvisningarna i nuvarande riktlinjer att när villkoren inte uppfylls göra en individuell bedömning utifrån den sociala situationen och möjligheten att skaffa ett annat boende.

Vi socialdemokrater vill minska klyftorna - inte öka dem

- Man tar bort avsnittet om att biståndet ska var i nivå med vad låginkomsttagare i allmänhet har råd att kosta på sig. Vi tycker att det banar väg för att tvinga in människor i låglönejobb som skapas genom nedpressning av ersättningen av a-kassan och införande av skattesubventionerade hushållsnära tjänster.


- Det görs försämringar för barn trots att barnperspektivet lyfts i vissa texter. Te x - Barn i två- och trebarnsfamiljer får sämre chans till eget rum eftersom nivån för bostadens storlek sänks. Rekreationsresor för barnfamiljer har tidigare kunnat beviljas för familjer som haft bistånd i minst ett år men nu höjs gränsen till minst tre år. Ytterligare krav införs, det räcker inte med att vara en barnfamilj, utan familjen måste ha "särskilda behov". Vid lägervistelse för barn ska kostnaden reduceras med biståndet för matpengar. Rätten till bidrag till skolkort på SL skärps och möjligheten att få tilläggskort för ungdomar tas bort. Ändå i mer än hälften av de hushåll som får ekonomiskt bistånd om sin försörjning i allmänhet Stockholms stad och i synnerhet Rinkeby-Kista stadsdel ingår barn.

Det är väldigt många barn som nu drabbas när SL - kortet inte längre ska ingå i socialbidragsnormen. Det är bara att konstatera att de borgerliga i stadshuset drar undan cirka tio procent av inkomsten från de allra fattigaste stockolmarna för att spara 40 miljoner kronor som kan hjälpa till att finansiera skattesänkningen för de välbärgade.


- Vuxna ska nu söka arbete inom pendlingsavstånd, vilket är omöjligt för ensamstående föräldrar. Stadsledningskontorets förslag att gå längre än förslaget i de nya riktlinjerna och anser att människor ska avkrävas flytt från kommunen för att vara berättigad till ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd kan bara utges av den kommun där den sökande vistas, att då avkräva flytt rimmar illa med lagen.

- Krav på deltagande i praktik eller arbetsträning enligt bestämmelserna i 4 kap 4 § SoL kunna tillämpas på personer oavsett ålder med lindrigare missbruksproblem eller psykisk ohälsa. Frågan är om det är förenligt med lagens intentioner. Enligt socialstyrelsens handbok för ekonomiskt bistånd gäller bestämmelsen yngre personer som får försörjningsstöd och enligt nuvarande riktlinjer går åldersgränsen ungefär vid 28 års ålder.

- Stadsledningskontoret föreslår att matkuponger och rekvisitioner alltid ska användas när det bedöms att pengarna annars går till missbruk. Den här möjligheten finns enligt socialtjänstlagen och ska enligt lagen användas restriktivt. En ändring enligt stadsledningskontorets förslag vore att gå emot lagens intentioner.

- Människor som invandrat och som vill bli svenska medborgare har enligt nuvarande riktlinjer i undantagsfall kunnat få ekonomiskt bistånd för att söka svenskt medborgarskap, om deras behov av ekonomiskt bistånd kan bli långvarigt. I det nya förslaget tas denna möjlighet helt bort.

- Skärpningar föreslås också för magasineringskostnader, vilket ytterligare förstärker utanförskapet för de människor som vräkts från sina bostäder.

- Möjligheten till tandvård begränsas kraftigt. Personer med försörjningsstöd har tidigare kunnat få bistånd till akut tandvård för lindrande behandling ska man nu bara få bistånd till akut tandvård vid ofrånkomligt behov.

- Det är viktigt att komma ihåg att de borgerliga innan valet lovade en jobbgaranti för alla som ansöker om ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet. Löftet innebär att alla skulle garanteras jobb inom fem dagar till avtalsenlig lön. Detta verkar nu ha förvandlats till en ”plan” eller en ”insats” inom fem dagar - något helt annat än ett arbete. Detta tycker vi är ett stor svek mot de som röstade på alliansen och faktiskt trodde på löftet om jobbgaranti.


Det är upprörande att direktiv har gått ut till stadsdelarna om att inte inkludera SL-kort i normen, trots att de nya riktlinjerna för ekonomiskt bistånd ännu inte har beslutats av kommunfullmäktige.

Reservation 2

Ledamot Gunilla Bhur (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag:

- att avslå förvaltningens förslag till yttrande över förslaget till reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

- att därutöver framföra

Stadens riktlinjer för ekonomiskt bistånd är viktiga ur flera perspektiv. För medborgarna är det angeläget att veta vad som anses vara en skälig levnadsnivå i staden, även om varje ansökan är unik och alltid ska bedömas individuellt. Tydliga riktlinjer ökar rättvisan mellan medborgarna, eftersom deras ansökningar kan behandlas på ett mer likvärdigt sätt i staden. Ur demokratisk synvinkel är det viktigt att upprätthålla likställighetsprincipen. För handläggarna kan riktlinjerna underlätta arbetet genom att vara ett stöd i handläggningen.

Vi står för en solidarisk socialpolitik som ger rätt till skälig levnadsnivå även för människor som inte har andra möjligheter än att söka ekonomiskt bistånd.

Vi vill fortsätta att arbeta mot de brister i samhället som tvingar människor att söka ekonomiskt bistånd och bo i otrygga andrahandslägenheter. Under sista året på vår mandatperiod hade staden hör och häpna med nuvarande riktlinjer den lägsta nivån på biståndsmottagandet som observerats sedan 1982, när socialtjänstlagen trädde ikraft (USK, utrednings- och statistikkontoret).

I de nya riktlinjernas beskrivning av det tvådelade uppdraget för arbetet med ekonomiskt bistånd tiger man om att många människor trots försök inte kan få arbete eller sin försörjning genom socialförsäkringen.

Vi motsätter oss förslaget att SL-kortet inte ska beviljas som en självklar del av normen för försörjningsstöd. Sedan årsskiftet har människor som nekats SL-kort blivit fångar i sina stadsdelar utan ekonomisk möjlighet att ta sig därifrån. Med SL-kort tillbaka i normen ser vi inga skäl att fastställa en kilometergräns för rimligt gångavstånd.

Det särskilda avsnittet om individuell behovsprövning har tagits bort i de nya riktlinjerna, vilket tillsammans med kravretoriken kan tolkas som en nedtoning av individprövningen. Visserligen berörs den individuella behovsprövningen i inledningen, men med svagare skrivningar än förut och med luddiga anvisningar om prövning utifrån ”vad som skiljer den enskilde från andra i samma situation med hela kommunen som jämförelseunderlag”.

enligt de nya riktlinjerna ska krav på deltagande i praktik eller arbetsträning enligt bestämmelserna i 4 kap 4 § SoL kunna tillämpas på personer oavsett ålder med lindrigare missbruksproblem eller psykisk ohälsa. Vi ifrågasätter om detta är förenligt med lagens intentioner. Enligt socialstyrelsens handbok för ekonomiskt bistånd gäller bestämmelsen yngre personer som får försörjningsstöd och enligt nuvarande riktlinjer går åldersgränsen ungefär vid 28 års ålder. Är månne den borttagna åldersgränsen ett område där alliansen vill pröva gränserna för lagstiftningen och tvinga människor att överklaga för att söka sin rätt?

Kraven på arbetssökande lägger i hög grad skulden för arbetslösheten på individerna och inte på samhället, där det hör hemma. Arbetslösa kan inte få jobb om det inte finns jobb, så enkel är matematiken. Men med de borgerligas förslag ska krav ställas för att krav ska ställas, inte för att människor ska få jobb, i alla fall inte anständigt betalt. Samma sak gäller indragningen av rekryteringsbidraget och minskningen av platser i vuxenutbildningen, vilket skapar flaskhalsar i ekonomin och minskar möjligheterna för människor att få ett riktigt arbete.

Vi anser att alla människor med ekonomiskt bistånd ska erbjudas insatser av hög kvalitet som är anpassade efter deras individuella förutsättningar och möjligheter på arbetsmarknaden. Det är självklart att arbetsföra personer ska stå till arbetsmarknadens förfogande för att ha rätt till försörjningsstöd. Så arbetade vi under den förra mandatperioden och så anser vi att det ska fungera under denna mandatperiod.

Vi tar avstånd från kraven om att den enskilde alltid måste ta den snabbaste vägen till egen försörjning. Det är mer i linje med socialtjänstens intentioner att arbeta för en varaktig självförsörjning, exempelvis genom att öka människors skolunderbyggnad.

En av få ljuspunkter i förslaget är att jämställdhetsperspektivet lyfts fram och att det betonas att kvinnor ska erbjudas stöd och insatser i samma utsträckning som män. Men vi beklagar att riktlinjerna inte anpassats till Stockholms stads program för kvinnofrid. Vi saknar fortfarande förtydligande av handläggningen av ekonomiskt bistånd när kvinnor söker hjälp i samband med mäns våld eller när unga söker hjälp när de hotas av hedersrelaterat våld.

Skärpningar föreslås också för magasineringskostnader, vilket ytterligare förstärker utanförskapet för de människor som har vräkts från sina bostäder.

Vi tar även avstånd från stadsledningskontorets förslag att matkuponger och rekvisitioner alltid ska användas när det bedöms att pengarna annars går till missbruk. Den här möjligheten finns enligt socialtjänstlagen och ska användas restriktivt, vilket vi anser att staden ska stå fast vid. En ändring enligt stadsledningskontorets förslag vore att gå emot lagens intentioner.

Fusk med försörjningsstöd och skattefusk ska aktivt motverkas menar majoriteten och det håller vi med om. Vi motsätter oss dock förslaget att alla misstankar om bedrägeri ska polisanmälas, eftersom det kan finnas förklaringar som är godtagbara. Anvisningarna är dessutom oklara när det gäller utredningen. Å ena sidan ska alla misstankar om bedrägeri polisanmälas, å andra sidan ska en ingående utredning göras som bland annat omfattar omständigheter som kan vara förmildrande.

Vi kan konstatera att det inte finns någon mirakelmetod mot fusk, utan det handlar om att ha bra rutiner, regelbundna kontroller samt att ge tydlig information till de sökande. Fusk undergräver tilltron till välfärdssamhället. Särskilt osolidariskt är skattefusk som undandrar miljarder i skattekronor, som skulle kunna användas till att bygga ut välfärden och sänka skatten för alla låginkomsttagare.

Reservation 3

Ledamot Jakob Dencker (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag:

Att

 1. delvis bifalla förvaltningens förslag som svar på remissen
 2. förorda kommunstyrelsen att vid beviljandet av ekonomiskt bistånd ska inget godkännande från fastighetsägaren krävas
 3. förorda kommunstyrelsen att kontant ekonomiskt bistånd inte ersätts med matkuponger och rekvisitioner utom i extrema fall
 4. förorda kommunstyrelsen att låta SL-kortet ingå i normen för ekonomiskt bistånd
 5. förorda kommunstyrelsen att inte införa tvångsarbete som motprestation som huvudregel för de som söker försörjningsstöd
 6. därutöver anföra följande:

Vi anser att det sociala välfärds- och trygghetssystemet är tänkt för att vara behjälplig för människor som har av olika anledningar hamnat i ekonomiskt trångmål. De flesta biståndsbehövande vänder sig inte i första hand till sociala myndigheter utan de försöker lösa sitt problem på annat sätt. När de till slut hamnar dit ska de inte behöva bemötas med kränkande behandling.

Biståndsmedlen är våra gemensamma tillgångar som finansieras via skatter. Det borde vara självklart att man inte utsätts för kränkande behandling när man verkligen behöver samhällets stöd.

En svår ekonomisk situation i sig är betungande nog och detta ska inte förvärras genom en inhuman behandling av myndigheter. Vi anser därför att kravet på att begära fastighetsägarens godkännande för hyresbidrag är olämpligt. Det är också fel att fastighetsägarna överhuvudtaget kan neka människor boende i sin fastighet, bara för att hyran betalas genom ekonomiskt bistånd. Det borde inte vara avgörande om man betalar sin hyra genom bidrag eller genom egna inkomster för att betraktas som lämplig hyresgäst eller inneboende, så länge man sköter sig.

Lika ovärdigt är förslaget att ersätta det kontanta ekonomiska biståndet med matkuponger eller rekvisitioner. Detta förfarande är en omyndigförklaring av individen. Om det är ett allvarligt problem med enskildas missbruk är det frågan om den berörda personen behöver en annan typ av stöd, nämligen vård och inte dra alla biståndstagare över en kam och omyndigförklara.

SL-kortet behövs inte bara när man söker jobb. Många biståndstagare brukar även hamna i en social isolering som bör brytas. Det kan man inte om man inte ens får resa fritt och ta del av samhällets olika aktiviteter. Därför bör SL-kortet ingå i normen för ekonomiskt bistånd, utan skälighetsutredning.

Försörjningsstödet ska inte heller kopplas till krav på tvångsarbete. Personer som av psykiska eller fysiska orsaker inte förmår arbeta eller studera ska få rehabilitering och inte nekas försörjningsstöd.

Det är högst önskvärt att behovet av ekonomiskt bistånd är kortvarigt, men allt hänger ihop i samhället. Hur länge man behöver försörjningsstöd beror på vad samhället annars kan erbjuda som alternativ. Om samhällets andra stödåtgärder fallerar, om arbetslösheten är hög och den arbetssökande inte får tillräcklig vägledning samtidigt som arbetslöshetsstödet dras in finns det inte många alternativ för människor, särskilt för dem som redan tidigare har svag ställning och svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.

Att göra det ännu svårare för dessa människor skapar ännu större problem i samhället i form av psykosociala problem eller kriminalitet. Särskilt allvarligt blir situationen om det drabbar även barn och ungdomar i den biståndssökandes närhet.

Att skärpa kraven på biståndsbehövande löser inga problem, däremot kanske förstärkt stöd i form av hjälp att på rätt sätt söka arbete eller rehabilitering som är värt namnet. Här har både arbetsförmedlingarna och vårdpersonalen mycket att göra och det är dit insatserna borde riktas.

§15 Ändringar i kommunstyrelsens utbildningsnämndens, och stadsdelsnämndernas reglementen till följd av organistaionsförändringar i budget 2007

Remissvar till kommunstyrelsen

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Kommunstyrelsen har för yttrande remitterat förslag till ändringar i reglementena för bl.a. stadsdelsnämnderna. Förvaltningen har inget att invända mot de framlagda förslagen, vilka följer av organisationsförändringar kommande halvårsskifte. Förslagen synes stämma väl överens med det ansvar och de uppgifter som tilldelas de berörda nämnderna från och med den 1 juli 2007.

Ärendets beredning

Rinkeby och Kista stadsdelsförvaltningar hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 maj 2007. Dnr 221-2007-102.

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamot Gunilla Bhur (v) föreslog att nämnden skulle anta hennes förslag, vilket även vice ordföranden Abebe Hailu m. fl. (s) anslöt sig till.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Gunilla Bhur (v) och Abebe Hailu m. fl (s) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag,

- att avslå tjänsteutlåtandet som utgår som svar på remissen

- att därutöver anföra

Det beslut som antogs i kommunfullmäktige 11 december 2006 gällande borttagandet av stadsdelarnas ansvar för grundskola, skolbarnomsorg och särskola är bara att beklaga.

Den kompetens och insyn som finns i stadsdelarna vad gäller skolområdet kan inte tillnärmelsevis finnas inom Utbildningsnämnden.

Särskilt uttalande

Ledamot Jakob Dencker (mp) anmälde ett särskilt uttalande:

Vi tvingas acceptera dessa ändringar i reglementena eftersom alliansens ovälkomna beslut att flytta bort ansvaret över skolorna från stadsdelsnämnderna till utbildningsnämnden nu är ett faktum.

Vi vill dock betona att Miljöpartiet är emot denna förändring, vilken nämnd där politikerna har liten möjlighet att ha kunskap om de lokala förutsättningarna för skolorna.

Kontinuiteten från förskola till skola blir också lidande när skola och förskola får olika huvudman

§16 Yttrande över Länsstyrelsens och Socialstyrelsens beslut i tillsynsärende rörande hälso- och sjukvårdsverksamheten samt vård och omsorg vid Kista korttidsboende.

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens yttrande över den av Länsstyrelsen och Socialstyrelsen framförda kritiken mot vissa brister i verksamheten inom Kista kort­tidsboende.

 2. Stadsdelsnämnden beslutar att som nämndens yttrande i ärendet överlämna detta tjänsteut­låtande till Länsstyrelsen respektive Socialstyrelsen.

 3. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet och Länsstyrelsens sociala enhet i Stockholm har beslutat att gemensamt granska hälso- sjukvårdsverksamheten samt vård och omsorg vid särskilda boenden för viss annan heldygnsvård enligt 7 kap 1 § p 3 Socialtjänstlagen s.k. korttidsboende.

Kista korttidsboende är en av de granskade enheterna i länet. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förvaltningens yttrande över den kritik som framförts av såväl Länsstyrelsen som Socialstyrelsen mot vissa brister i verksamheten inom Kista kort­tids­boende. Vidare föreslås att nämnden beslutar att detta tjänsteutlåtande överlämnas till Länsstyrelsen respektive Socialstyrelsen som nämndens yttrande i ärendet.

Ärendets beredning

Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 maj 2007. Dnr 168-2007-507.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§17 Anmälningsärenden

Beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Anmälan av inspektionsrapport gällande förskolan

Degerbygränd 20

Dnr 114-2007-402

Anmälan av inspektionsrapport gällande förskolan

Degerbygränd 37

Dnr 94-2007-402.

Anmälan av inspektionsrapport gällande förskolan Hindertorpsgränd 27

Dnr 136-2007-402

Anmälan av delegationsbeslut

Stadsdelsdirektören. Bilaga 1

Pensionärsrådets protokoll

Från den 16 april 2007

Lokala handikapprådets protokoll

Från den 10 april 2007

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

Anmälan av sociala delegationens protokoll

Från den 25 april 2007

Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd eller upprättats inom förvaltningarna.

Bilaga 2.


 

§18 Inkomna medborgarförslag

Inga medborgarförslag fanns att anmäla.

§19 Inkomna skrivelser från förtroendevalda

”Angående befarade besparingar i Ungdomens Hus i Rinkeby”, skrivelse från Gunilla Bhur (v), dnr 253-2007-099.

Beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§20 Konferenser, utbildningar

Ordfdöranden påminde om informations- och diskussionsdag på måndag den 28 maj klockan 08.30 – 16.00 på Nordic Forum konferenscenter i Kista.

§22 Anmälan om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB)

§23 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § FB

Tjänsteutlåtande från den 24 april 2007. Sekretess enligt SekrL 7:4.

§25 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p FB

§26 Muntlig redogörelse i enskilt ärende

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Birgitta Carlander redogjorde för ett Lex Maria ärende som anmälts till socialstyrelsen.