Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-09-20

Sammanträde 2007-09-20

Datum
Klockan
18:00
Plats
Husby träff, Edvard Griegsgången 9, Husby

Allmänhetens frågestund, klockan 18.00 - 18.30
Medborgarna är välkomna att ställa frågor Läs mer...och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

I anslutning till nämndsammanträdet informerar Soley Aksöz Lithborn om Järvalyftet

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Beslutsärenden

4 Tidiga insatser för missbrukande kvinnor som utsätts för våld. Ansökan till Länsstyrelsen.

5 Ansökan om fortsatta medel till Öppna dagverksamheten i Rinkeby för äldre kvinnor med turkisk bakgrund

6 Ansökan till Länsstyrelsen om utvecklingsmedel till mellanboende för våldsutsatta kvinnor

7 Sammanslagning av ungdomsmottagningarna i Kista och Spånga-Tensta/ Rinkeby

8 Tertialrapport 2 för år 2007

9 Ramavtal för köp av enstaka vårdplatser inom omsorgen om funktionshindrade enligt SoL och LSS

10 Översyn av arbetstränings- och sysselsättningsverksamheter

Remissärenden

12 Skolverkets inspektion - redovisning av åtgärder mot brister inom förskoleverksamheten

13 Remiss av förslag till nationell handlingsplan för barns miljörelaterade hälsa

14 Yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län över ansökan från Misa AB angående tillstånd för enskild verksamhet enligt 23 § LSS

16 Pensionärsrådets protokoll

Slutet sammanträde

17 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

18 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB).

20 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § FB.

Mötesinformation

Ledamöter

Ersättare

Annette Jansson (m)

Abebe Hailu (s)

Kyllikki Josefsson (m)

Bo Sundin (m)

Jihad Adlouni (m)

Bhuran Yildiz (fp)

Carina Andersdotter Sommar (kd)

Kerstin Aggefors (s)

Gunilla Bhur (v)

Jakob Dencker (mp)

Aleksandar-Pal Sakala (m)

Ioannis Ganidis (m)

Basit Choudhury (m)

Kerstin Thufvesson

Martin Ängeby (fp)

Tjänstgörande ersättare

Kerstin Kalteneckar (m), Alessandro Ingrao (s) och Rigmor Wallin (s)

Tjänstemän

Stadsdelsdirektör Olle Johnselius, Ulrika Axelsson, Ulla Johansson, Susanne Tengberg, Sakir Demirel, Gunilla Davidsson, Verner Stadthagen, Håkan Serdén, Anna-Britta Karlsson, Margret Thomasson och Jonas Wiklund.

Personalföreträdare

Annelie Sjöberg, SKTF, Riita Eddib, Kommunal och Agneta Forselius, Lärarförbundet och Göran Toll, SACO

Utses att justera Annette Jansson (m) och Abebe Hailu (s)

Dag för justering

26 september

 

§1 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokollet från stadsdelsnämndens sammanträde den 23 augusti 2007 justerades den 29 augusti 2007.

§2 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Förvaltningschefen informerade om att finansborgarrådet delat ut budgetramarna till förvaltningarna.

§3 Tidiga insatser för missbrukande kvinnor som utsätts för våld. Ansökan till Länsstyrelsen.

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län om totalt 185 000 kr i projektmedel för år två till projektet Tidiga insatser för missbrukande kvinnor som utsätts för våld
 1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Ärendet

Ärendet gäller en ansökan till Länsstyrelsen om fortsatta medel till ett pågående projekt. Projektet riktar sig till missbrukande kvinnor som utsätts för våld av närstående män. Dåvarande Rinkeby Kvinnofridsteam och Rinkebymottagningen ansökte om och beviljades projektmedel för en period av två år. Projektet startade den 1 september 2006. I och med sammanslagningen av Kista och Rinkeby stadsdelsnämnder till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd vill länsstyrelsen att den nya nämnden ska ta ställning till ansökan för år två.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 6 september 2007. Dnr 599-149-2007.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§4 Ansökan om fortsatta medel till Öppna dagverksamheten i Rinkeby för äldre kvinnor med turkisk bakgrund

Beslut

Stadsdelsnämnden avslår ansökan om medel för fortsatt drift av Öppna dagverksamheten i Rinkeby för äldre kvinnor med turkisk bakgrund.

Ärendet

De nya ägarna av den öppna dagverksamheten i Rinkeby för äldre kvinnor med turkisk bakgrund ansöker om drygt 1,5 mnkr för fortsatt drift av verksamheten under år 2008. Ansökan har även tillställts socialtjänstnämnden och äldrenämnden. Företrädare för social­tjänst­förvaltningen har medde­lat att samtliga äldrefrågor handhas av äldreförvaltningen, varför social­tjänst­nämnden inte kommer att behandla ansökan.

Stadsdelsförvaltningen kan för sin del konstatera att Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd inte längre förfogar över särskilda budgetmedel för verksamheten ifråga.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 6 september 2007. Dnr 605- 070-2007

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Jakob Dencker (mp) yrkade att 125 tkr skulle beviljas i bidrag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Jakob Dencker (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget beslut:

- att bevilja ett bidrag om 125 tkr till dagverksamheten för turkiska äldre i Rinkeby samt

- att där utöver anföra;

Det finns ett behov av den verksamhet som bedrivs i Rinkeby för turkiska äldre. Många av de kvinnor som besöker verksamheten talar dålig svenska och har värdefullt stöd i att ha personal som talar turkiska. Personalen i verksamheten är engagerad i de äldre kvinnornas välfärd.

Verksamheten kan därför komplettera den verksamhet som bedrivs inom Äldrecentrum i Rinkeby. Därför ska stadsdelsnämnden bevilja ett mindre bidrag för att möjliggöra att verksamheten fortsätter, om än i mindre skala.

§5 Ansökan till Länsstyrelsen om utvecklingsmedel till mellanboende för våldsutsatta kvinnor

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län om utvecklingsmedel till mellanboende med stödinsatser för våldsutsatta kvinnor, totalt 829 tkr för första året.

 2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Ärendet gäller en ansökan till Länsstyrelsen om medel för att utveckla mellanboende med stödinsatser för våldsutsatta kvinnor. Målet för regeringens satsning är bland annat att socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld långsiktigt ska förbättras och kvalitetsutvecklas.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 6 september 2007. Dnr 504-165-2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§6 Sammanslagning av ungdomsmottagningarna i Kista och Spånga-Tensta/ Rinkeby

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att i samarbete med Stockholms läns landsting slå samman ungdomsmottagningarna i Kista och i Spånga-Tensta/Rinkeby till en mottagning med gemensam lokal i Kista.

Ärendet

Förvaltningen föreslår att de båda ungdomsmottagningarna i Spånga-Tensta/Rinkeby (TRUM) samt i Kista (KUM) slås samman till en enhet med gemensam lokal i närheten av Kista centrum. En gemensam ungdomsmottagning, där resurserna samlas är mindre sårbar än de nuvarande två mindre ungdomsmottagningarna. De lokaler som föreslås är vidare mer ändamålsenliga än de lokaler där de nuvarande ungdomsmottagningarna ligger. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med Stockholms läns landsting genomföra den föreslagna sammanslagningen.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 6 september 2007. Dnr 599-139-2007

Beslutsgång

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Abebe Hailu (s) föreslog att nämnden skulle anta socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag.

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordförande Abebe Hailu mfl. (s), Gunilla Bhur (v), samt Jakob Dencker (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget beslut

- att avslå förvaltningens förslag till beslut

- att förvaltningen tillsammans med Spånga-Tensta SDF kommer med en konsekvensanalys innan man föreslår sammanslagning av ungdomsmottagningarna

- att därutöver anföra följande;

Vi tycker att ungdomsunderlaget blir väldigt stort, 13 000 ungdomar (Kista ca. 4500 ungdomar och Tensta Rinkeby 8200 enligt SCB 2006). Med det försvinner också anonymiteten som är en del av mottagningens huvudsyfte. Vi anser att en av många styrkor hos ungdomsmottagningarna och att de fungerar bra är just närhetsprincipen.

Just när det gäller ungdomar ska man beakta närhetsprincipen extra noga. Stockholms kommun och landstinget borde göra enkät undersökning och lyssna på vad de unga i Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista tycker om sammanslagningen.

De avgörande och viktigaste punkterna som säger emot förvaltningens förslag är avståndet och resekostnaden som gör att ungdomarna väljer avstå besöka ungdomsmottagningen.

I Järva område där hedersrelateradeproblematiken, avståndet och resekostnaden är några av de viktigaste frågor att ta hänsyn till och absolut väga in i ett sådant här beslut.

Rapporterna från sjukvården indikerar att ungdomsaborterna ökar. Så har varit fallet under flera år nu. Dessutom ökar aborterna bland ungdomar från våra områden. Dessutom har sexuellt överförbara sjukdomar, med klamydia i toppen, ökat avsevärt bland ungdomarna. Detta är ytterligare en anledning till att inte slå ihop ungdomsmottagningarna på Järvafältet.

Sammantaget är det så, att både aborter och sexuellt överförbara sjukdomar kan undvikas om den förebyggande verksamheten är bra. Sammanslagningen kan bara innebära att den kraftigt neddragna verksamheten kommer att orsaka än fler abort- och sjukdomsfall, vilka blir betydligt dyrare att ta hand om på sikt.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att högeralliansens sjukvård och kommunalpolitik betyder nedskärningar, omstruktureringar, stort problem idag och för lång tid framöver för ungdomar och personalen i allmänhet i Stockholms kommun och län och i synnerhet på Järva området.

Särskilt uttalande

Gunilla Bhur (v) lämnade ett särskilt uttalande till vilket vice ordförande Abebe Hailu (s) m.fl. samt Jakob Dencker (mp) anslöt sig till;

Underlaget till beslutet om sammanslagningarna är undermåligt. Vi saknar brukarnas (de ungas) synpunkter. Vi saknar personalens synpunkter. Att sedan arbetet med sammanslagning startat sedan lång tid (nästan ett år) medan vi politiker som ska besluta i ärendet, får kännedom först för några veckor sedan är fel ordning. Personalen har fått påbörja en utdragen process och först idag ett år senare kommer beslutet om sammanslagning eller inte. Att mottagningen som tillhört Kista haft undermåliga lokaler är väl känt och vi förutsätter att oavsett beslut skall mottagningen så fort som möjligt få ändamålsenliga lokaler.

Med vetskap om ökande behov för ungdomar – och trycket kommer att öka mer – att kunna besöka en närliggande ungdomsmottagning behöver staden skjuta till ytterligare medel.

§7 Tertialrapport 2 för år 2007

Beslut

 1. Tertialrapport 2 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen

 1. Stadsdelsnämnden återredovisar till kommunstyrelsen nämndens förskottskassor för Rinkeby och Kista stadsdelsförvaltningar uppgående till 450 tkr respektive 700 tkr

 1. Nämnden ansöker hos kommunstyrelsen om 900 tkr för förskottskassa för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd varav 200 tkr avser egna medel

 1. Nämnden godkänner i ärendet beskrivna budgethållningsåtgärder

 2. Nämndens beslut justeras omedelbart.

Ärendet

För anslag 1 prognostiseras ett överskott om 5,1 mnkr. För anslag 2 prognostiseras ett underskott om 7,0 mnkr.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 september 2007. Dnr 100-173-2007

Beslutsgång

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) och Gunilla Bhur (v) föreslog att nämnden skulle anta socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag.

Jakob Dencker (mp) föreslog att nämnden skulle anta miljöpartiets förslag.

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) och Gunilla Bhur (v) reserverade sig till förmån för eget förslag;

- att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut

- att begära att kommunstyrelsen vid sin behandling av tertial

rapport 2 ökar budgeten för 2007 för Rinkeby-Kista SDN med 25,5 mnkr till följd av prestationsökningar.

- att nämnden avslår i ärendet beskrivna budgethållningsåtgärder inom äldreomsorgen dvs minskningen av antalet undersköterskor och vårdbiträden som är fast anställda (heltidsanställda)

- att därutöver anföra följande;

Reflektioner över högeralliansens politik efter ett år, Tertialrapport 2, 2007

En övergripande slutsats vid läsningen av tertialrapport 2 är att borgarnas målsättningar formulerats så att de med ett positivt anslag vänder sig till medborgarna. När man tittar närmare på vad som är resultatet och vad som står under rubrikerna så hittar man oftast försämringar för invånarna. Allt detta för att högeralliansen måste finansiera sina skattesänkningar.

De flesta så kallade åtgärder för att hålla budgeten i balans i de olika verksamhetsområdena är inte effektivisering på grund av minskade verksamheter. Det är snarare en besparingsåtgärd. Schablonen för förskolan ökade med 1,6 % och för skolan 2,0 % i snitt medan pris- och löneökningen varit minst tre gånger så stor.

Lokal demokrati och decentralisering

Den borgerliga majoriteten i stadshuset är emot lokal demokrati och ansvarstagande.

För att nämna några:

Minskningen av antalet stadsdelar från 18 till 14, centraliseringen av grundskolan och att lämna 90 000 elever i händerna på några centrala byråkrater i utbildningsförvaltningen som dessutom fått neddragen budget för de flesta skolorna. Detta har redan lämnat spår.

Man har flyttat stadsmiljöfrågorna som snöröjning och skötselansvaret från stadsdelarna till trafikkontoret. Man har flyttat både ansvaret för språkforskningsinstitutet och själva institutet fysiskt till utbildningsförvaltningen i syfte för att utarma de stadsdelar och förorter som Rinkeby, Tensta, Akalla, Rågsved, Husby, Skärholmen.

De historiska gårdarna på Järvafältet: Husby gård, Eggeby gård och Akalla by som får centralt stöd har stora problem på grund av att anslaget från kulturförvaltningen inte täcker pris- och lönehöjningen. Kultur- och föreningsanslag som kommer till stadsdelsnämnderna har minskat kraftigt. Man har avvecklat Kista Kompetenscenter utan att vidta några åtgärder.

De Äldre

Man ser tydligt att den borgerliga majoriteten i Stockholms kommun och län har prioriterat skattesänkning, avknoppning och privatisering i första hand på bekostnad av de äldre och personalen.

Det är en medveten politik att kraftigt skära ned personalstyrkan inom äldreomsorgen för att underlätta privatiseringen genom att slakta och stycka den i bitar. Det hjälper de företag som lägger anbud att anställa personer utan utbildning och erfarenhet med lägre kostnad. Det visar tydligt att fokus på borgarnas äldrepolitik är företagandet och inte de äldre, inte anhöriga eller personalen.

Det så kallade ”vårdvalet” i landstinget och ”kundvalsmodellen” i Stockholms kommun är bara vackra ord som speciellt drabbar de äldre inom gruppboende, de anhöriga och personalen.

Vad hjälper då alla möjliga aktivitetsplaner, nya entreprenader, avknoppningar, och pengsystem för de äldre?

Organisations- och schemaförändringar leder inte till ett minskat behov av undersköterskor och vårdbiträden hos de äldre.

Valfriheten ska öka

Här behandlas personalens möjlighet till valfrihet, inte för stadsdelarnas invånare. Det som nämns är den tid och kraft som åtgår för avknoppningar. Något som vi alltid befarat och ansett ta resurser från vad som kan erbjudas invånarna. Inte heller berörs den oro som detta kan leda till hos såväl utförare som brukare. Den valfrihet som vi eftersträvar är för de boende i stadsdelarna. Det är verksamheten som ska utvecklas, inte formerna för att bedriva den.

Ändrad organisation och schemaläggning aviseras för främst äldreomsorgen och antas medföra minskat personalbehov. Effekter på den vård och omsorg som kan erbjudas de äldre berörs inte. Vi förutsätter att förvaltningen noga redogör för och värderar de negativa effekterna som uppstår vid en minskad personaltäthet innan eventuella förslag till neddragningar presenteras. Utveckling av äldreomsorgen har ju varit en av den borgerliga alliansens hjärtefrågor. Vi trodde inte att det var en negativ utveckling som eftersträvades.

Alliansens omhuldade arbete med förberedelser för konkurrensutsättning fortsätter. Här vill vi än en gång framhålla att vi anser att man i stället borde ställa resurser till förfogande för utveckling av verksamheterna i sig. Det är inte nog med att resurser används till fel saker. Borgarnas inriktning medför också stor oro hos de anställda om vad som framtiden bär i sitt sköte.

En annan form av valfrihet är att kunna vara med och påverka utformningen av vad som erbjuds. Därför anser vi organisationen av Järvalyftet som mycket dålig och närmast ett hån mot oss Järvabor. De boende är så här långt inte inbjudna att på något sätt delta i lyftet.

Kultur

Här redovisas ett antal genomförda aktiviteter. Ingenting nämns om möjligheterna och förutsättningarna för att delta i kulturskolan och därmed för barnen och ungdomarna att på eget sätt utveckla sina kulturaktiviteter.

Ekonomin

Anslag 2 ska år 2008 anpassas till den av moderaterna aviserade budgeten och inte till de behov som finns hos invånarna i området utan möjlighet till egen försörjning och ofta med bristfällig utbildning som inte svarar mot behoven på den svenska arbetsmarknaden. Löftet i valrörelsen om att alla ska få ett ”riktigt jobb” inom 5 dagar har ju redan visat sig vara ihåligt och det har blivit att man ska få en kontakt inom 5 dagar.

Ett nytt exempel på brådskan från högeralliansen att vidta åtgärder utan analys av effekterna är den snabba avvecklingen av Kista Kompetenscenter. Här kan förvaltningen endast konstatera att man till följd av den centrala utbildningsförvaltningens beslut fått övertalighetskostnader på 1,5 mnkr. Dessa måste nu belasta stadsdelsbudgeten utan att invånarna får något för pengarna.

Reservation

Jakob Dencker (mp) reserverade sig till förmån för eget förslag;

- att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut

- att begära att kommunstyrelsen vid sin behandling av tertialrapport 2 ökar budgeten för 2007 för Rinkeby-Kista SDN med 25,5 mkr till följd av prestationsökningar.

- att nämnden avslår i ärendet beskrivna budgethållningsåtgärder inom äldreomsorgen dvs minskningen av antalet undersköterskor och vårdbiträden som är fast anställda (heltidsanställda)

- att därutöver anföra följande;

En övergripande slutsats vid läsningen av tertialrapport 2 är att borgarnas målsättningar formulerats så att de med ett positivt anslag vänder sig till medborgarna. När man tittar närmare på vad som är resultatet och vad som står under rubrikerna så hittar man oftast försämringar för invånarna. Allt detta för att högeralliansen måste finansiera sina skattesänkningar.

De flesta så kallade åtgärder för att hålla budgeten i balans i de olika verksamhetsområdena är inte effektivisering. Det är snarare en besparingsåtgärd.

Schablonen för förskolan ökade med 1,6 % och för skolan 2,0 % i snitt medan pris- och löneökningen varit minst tre gånger så stor.

Lokal demokrati och decentralisering

Den borgerliga majoriteten i stadshuset är emot lokal demokrati och ansvarstagande.

För att nämna några exempel:

Minskningen av antalet stadsdelar från 18 till 14, centraliseringen av grundskolan och att lämna 90 000 elever i händerna på några centrala byråkrater i utbildningsförvaltningen som dessutom fått neddragen budget för de flesta skolorna. Detta har redan lämnat spår.

Man har flyttat stadsmiljöfrågorna som snöröjning och skötselansvaret från stadsdelarna till trafikkontoret. Man har flyttat både ansvaret för språkforskningsinstitutet och själva institutet fysiskt till utbildningsförvaltningen i syfte att utarma de stadsdelar och förorter som Rinkeby, Tensta, Akalla, Rågsved, Husby och Skärholmen.

De historiska gårdarna på Järvafältet: Husby gård, Eggeby gård och Akalla by som får centralt stöd har stora problem på grund av att anslaget från kulturförvaltningen inte täcker pris- och lönehöjningen. Kultur- och föreningsanslag som kommer till stadsdelsnämnderna har minskat kraftigt. Man har avvecklat Kista Kompetenscenter utan att vidta några åtgärder.

De äldre

Organisations- och schemaförändringar leder inte till ett minskat behov av undersköterskor och vårdbiträden hos de äldre.

Ändrad organisation och schemaläggning aviseras för främst äldreomsorgen och antas medföra minskat personalbehov. Effekter på den vård och omsorg som kan erbjudas de äldre berörs inte. Vi förutsätter att förvaltningen noga redogör för och värderar de negativa effekterna som uppstår vid en minskad personaltäthet innan eventuella förslag till neddragningar presenteras. Utveckling av äldreomsorgen har ju varit en av den borgerliga alliansens hjärtefrågor. Vi trodde inte att det var en negativ utveckling som eftersträvades.

Valfriheten ska öka

Alliansens omhuldade arbete med förberedelser för konkurrensutsättning fortsätter. Här vill vi än en gång framhålla att vi anser att man kanske i stället borde ställa resurser till förfogande för utveckling av verksamheterna i sig. Det är inte nog med att resurser används till fel saker. Borgarnas inriktning medför också stor oro hos de anställda om vad som framtiden bär i sitt sköte.

Kultur

Här redovisas ett antal genomförda aktiviteter. Ingenting nämns om möjligheterna och förutsättningarna för att delta i kulturskolan och därmed för barnen och ungdomarna att på eget sätt utveckla sina kulturaktiviteter.

Ekonomin

Anslag 2 ska år 2008 anpassas till den av moderaterna aviserade budgeten och inte till de behov som finns hos invånarna i området utan möjlighet till egen försörjning och ofta med bristfällig utbildning som inte svarar mot behoven på den svenska arbetsmarknaden. Löftet i valrörelsen om att alla ska få ett ”riktigt jobb” inom 5 dagar har ju redan visat sig vara ihåligt och det har blivit att man ska få en kontakt inom 5 dagar.

Ett nytt exempel på brådskan från högeralliansen att vidta åtgärder utan analys av effekterna är den snabba avvecklingen av Kista Kompetenscenter. Här kan förvaltningen endast konstatera att man till följd av den centrala utbildningsförvaltningens beslut fått övertalighetskostnader på 1,5 mnkr. Dessa måste nu belasta stadsdelsbudgeten utan att invånarna får något för pengarna.

Särskilt uttalande

Jakob Dencker (mp) lämnade ett särskilt uttalande;

Nedskärningar

Alliansens nedskärningar som sker för att borgarna ska kunna sänka skatterna, vilket främst gynnar dem med höga inkomster, måste starkt kritiseras.

Exempel som kan lyftas fram på att den borgerliga majoritetens politik försämrar för våra medborgare, är t ex den kraftiga besparingen på Ungdomens Hus i Rinkeby. Personalens arbetssituation på Ungdomens Hus är pressad, och det drabbar den service som man kan ge till ungdomarna.

Även föreningsbidragen har skurits ner kraftigt. Detta är ett slag mot det rika föreningsliv som betyder mycket för invånare, speciellt för dem som känner sig marginaliserade, i Rinkeby och Husby-Kista-Akalla.

Vi i Miljöpartiet befarar att detta bara är början på de besparingar och nedskärningar som borgarna planerar.

Miljö och Agenda 21

Den borgerliga majoriteten visar inte alls upp någon konsekvent satsning på miljöfrågorna. Stadsdelsnämnden har som tur är klarat sig ifrån en total nedmontering av miljö- och Agenda 21-arbetet, genom att Rinkeby-Kista har fått behålla åtminstone en av tidigare två Agenda 21-samordnare. I de flesta av Stockholms stadsdelar har Agenda 21- eller miljösamordnarna helt försvunnit. Men i tertialrapporten för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning ser man inte spår av någon redovisning av miljöarbete.

Den borgerliga alliansen har nyligen uttryckt en viljeinriktning att alla enheter i stadsdelsförvaltningen ska ha ett miljöåtagande. Miljöpartiet kräver att dessa utfästelser fylls med innehåll. Det krävs en ordentlig politisk vilja på alla nivåer, även den kommunala, för att vända en utveckling där kapitalismen och konsumtionssamhället bidrar till ökade föroreningar och spridning av gifter i vår gemensamma livsmiljö, vilket påverkar vår hälsa, den biologiska mångfalden och klimatet. Både individer, företag och det offentliga måste bidra till en hållbar utveckling.

Exempel på miljö- och Agenda 21-aktiviteter som stadsdelförvaltningen bör intensifiera:

- en satsning på att alla stadsdelens fordon ska kunna gå på fossilfria bränslen.

- information om KRAV, Svanen och andra miljömärkningar och Rättvisemärkt.

- öka andelen KRAV-märkt mat i förskolor och äldreboenden

- att konsumentvägledarna inriktar sig på att informera om energibesparing och miljömedvetna konsumentval

- intensifiera arbetet med Grön Flagg i förskolorna

Små saker som man kan notera som är positiva är t ex att man i förvaltninghuset i Husby har en liten Rättvisemärkt-butik. Små steg, men viktiga steg.

Avknoppning och privatisering

Det finns klara risker med att stadsdelsnämnden och andra kommunala aktörer säljer ut sin omsorgsverksamhet till företag som har vinst som främsta målet. Om vinsten är det första företaget satsar på finns alltid en risk för att man pressar ner kostnaderna på ett sätt som drabbar brukarna, t ex de boende i äldreboenden, med sämre kvalitet i omsorgen.

Avknoppning som innebär att personal eller brukare tar över verksamhet och driver den utan vinstsyfte för att skapa social välfärd kan och bör dock bejakas. Detta kan vara en form av s k social ekonomi som ger människor större inflytande och makt över sina liv, och kan bidra till mångfald i omsorgsformerna.

§8 Ramavtal för köp av enstaka vårdplatser inom omsorgen om funktionshindrade enligt SoL och LSS

Beslut

 1. att uppdra till socialtjänstförvaltningen att, för stadsdelsnämndernas räkning, organisera och i administrativt hänseende genomföra upphandling av hem för vård och boende (HVB) och bostad med särskild service enligt SoL samt bostad med särskild service för barn och vuxna, korttidshem och daglig verksamhet enligt LSS, i syfte att träffa ramavtal för tiden 2009-01-01 – 2011-12-31, med möjlighet till förlängning till lika villkor i två år.

 2. att socialtjänstdirektören får i uppdrag att å nämndens vägnar teckna ramavtalen och under avtalstiden å nämndens vägnar besluta om och göra smärre justeringar.

 3. att socialtjänstförvaltningen får i uppdrag att bistå med samordning av uppföljning av ramavtalen samt att, tillsammans med juridiska avdelningen, efter samråd med berörd nämnd, bistå nämnden vid tvister angående ramavtalen.

 4. att socialtjänstförvaltningen får i uppdrag att utreda vilken typ av upphandlingsform som kan vara lämpligast och återkomma till stadsdelsnämnderna med förslag i samband med ställningstagandet till förfrågningsunderlag

 5. att uppdra till socialtjänstdirektören att besluta om tilldelning av kontrakt efter det att samtliga anbud utvärderats.

 6. Stadsdelsnämnden överlämnar protokollsutdrag för kännedom till socialtjänstförvalt­ningen.

Ärendet

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnderna går samman i en gemensam upphandling för att upphandla hem för vård och boende (HVB) och bostad med särskild service enligt SoL samt bostad med särskild service för barn och vuxna, korttidshem och daglig verksamhet enligt LSS, i syfte att träffa ramavtal för tiden 2009-01-01 – 2011-12-31.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 september 2007. Dnr 104-164-2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§9 Översyn av arbetstränings- och sysselsättningsverksamheter

Beslut

 1. Nämnden godkänner att arbetstränings- och sysselsättningsverksamheten Rasken inriktas mot målgruppen personer med funktionsnedsättning

 1. Nämnden godkänner redovisningen beträffande arbetsträningsverksamheterna Husbygårdsteamet, Ramverkstaden och Utelaget

Ärendet

Förvaltningen har genomfört en partiell översyn av arbetstränings- och sysselsättningsverksamheterna. Översynen visar att arbetstränings- och sysselsättningsverksamheterna kan utnyttjas på ett mer effektivt sätt. En sådan effektivisering förutsätter en viss omstrukturering inom och mellan verksamheterna - bland annat att ansvarsfördelningen mellan verksamhetsområdena förändras.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 31 augusti 2007. Dnr 500-129-2007.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§10 Ansökan om bidrag från föreningen Akalla 4H

Ärendet

Elisabeth Brännvall, boende i Husby och ledamot av styrelsen för föreningen Akalla 4H, har lämnat ett medborgarförslag om ekonomiskt stöd till Akalla 4H gård. Förslagsställaren föreslår att Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ska stödja verksamheten med ett årligt bidrag om 315 000 kr.

Förvaltningen föreslår att ansökan om driftbidrag avslås. Inom staden är det primärt kulturnämndens – och inte stadsdelsnämndens – uppgift att svara för driftbidrag till 4H-gårdar

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 6 september 2007. Dnr 002-039-2007

Beslutsgång

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog med instämmande av vice ordförande Abebe Hailu (s) att ärendet skulle återremiteras till förvaltningen till nämndens sammanträde den 25 oktober.

Nämnden ställde sig bakom ordförandens förslag.

§11 Skolverkets inspektion - redovisning av åtgärder mot brister inom förskoleverksamheten

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

Skolverkets utbildningsinspektion lyfter fram fyra utvecklingsområden där förskolorna inom stadsdelsområdet i vissa fall uppvisar brister och i andra fall behöver utarbeta en plan för att förbättra befintlig verksamhet både på övergripande nivå och på verksamhetsnivå. Resultatet av inspektionen belyser likartade brister inom hela stadsdelsområdet.

Samtliga berörda förskoleenheter har påbörjat arbetet med att åtgärda de påtalade bristerna. De brister och förbättringsområden som Skolverket påtalat kommer därför att ingå i de regelbundna uppföljningsmötena mellan kvalitetsansvariga och enhetscheferna.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 6 september 2007. Dnr 402-159-2007.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§12 Remiss av förslag till nationell handlingsplan för barns miljörelaterade hälsa

Beslut

 1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen

 2. Beslutet justeras omedelbart

Ärendet

Kommunstyrelsen har för yttrande, senast den 21 september 2007, remitterat ett av socialstyrelsen upprättat ”Förslag till nationell handlingsplan för barns miljörelaterade hälsa”. Förvaltningen anser att nämnda åtgärdsförslag och andra som berör verksamheter som sorterar under stadsdelsnämndernas ansvarsområden är vällovliga. Förvaltningen vill särskilt betona att bullerstörningar är ett stort miljöproblem för barn

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 6 september 2007. Dnr 006-150-2007

Beslutsgång

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Jakob Dencker (mp) föreslog med instämmande av att Gunilla Bhur (v) att nämnden skulle anta miljöpartiets förslag.

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Jakob Dencker (mp) och Gunilla Bhur (v) reserverade sig till förmån för eget förslag;

- att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut

- att därutöver anföra;

Det är positivt att man tar fram en nationell handlingsplan för barns miljörelaterade hälsa.

I förvaltningens synpunkter och exempel på hur stadens arbete berörs av den föreslagna nationella handlingsplanen saknas ett omnämnande av hur luften påverkas av biltrafiken, vilken tenderar att öka hela tiden. Många stockholmsbarns närmiljö, t.ex. på förskolan, har alltför dålig luftkvalitet utomhus, bl.a. på grund av avgaser.

När en majoritet av partierna i staden ställer sig bakom omfattande vägbyggen som t.ex. Förbifart Stockholm, kan man säga att man bryter mot ambitionerna i den nationella handlingsplan för barns miljörelaterade hälsa som nu ska tas fram, genom att man bygger vägar som leder till ökad biltrafik. Man måste, också för barnens skull, istället satsa på kollektivtrafik och att underlätta cykling.

En tydlig hänvisning till att trafik påverkar barns hälsa tycks också saknas bland de 41 åtgärdsförslagen i Förslag till nationell handlingsplan för barns miljörelaterade hälsa som redovisas i bilagan till vårt remissärende.

Man bör också lyfta fram den enorma mängd olika kemikalier som sammantaget finns i produkter som tillverkas i allt högre takt. Dessa kemikalier, om vilka vi vet väldigt lite om många, sprids i miljön, och vissa samlas i barns vävnader och påverkar barn på lång sikt. Barn får också mer direkt kontakt med farliga kemikalier genom att vissa leksaker innehåller dessa kemikalier, vilket vi sett nyligen i fallet med vissa leksaker som tillverkats i Kina.

§13 Yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län över ansökan från Misa AB angående tillstånd för enskild verksamhet enligt 23 § LSS

Beslut

Stadsdelsnämnden har inget att erinra mot att Misa AB i enlighet med ansökan får tillstånd att driva verksamhet enligt 23 § LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Ärendet

Misa AB har sedan tidigare tillstånd att driva verksamhet enligt 23 § LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Verksamheten avser daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder. Med anledning av lokalbyte har företaget nu tillställt länsstyrelsen en ansökan om ändring av tillståndet.

Förvaltningen ser inte något hinder för Misa AB i enlighet med ansökan får tillstånd att driva verksamhet enligt 23 § LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade i stadsdelsområdet Kista.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 6 september 2007. Dnr 699-167-2007.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§14 Inkomna skrivelser

Skrivelse angående utvärdering av och fortsatt satsning på energieffektivisering av Jakob Dencker (mp) Dnr 099-197-2007.

Beslut

Nämnden uppdrar till förvaltningen att på lämpligt sätt bereda och besvara skrivelsen.

§15 Pensionärsrådets protokoll

Ärendet

Lokala Pensionärsrådets protokoll från den 14 augusti.

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§16 Anmälningsärenden

Inkomna skrivelser som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

Bilaga 1

Anmälan av sociala delegationens protokoll

Från den 15 augusti, 29 augusti, 7 september och 12 september

§18 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 2 p föräldrabalken (FB)

SEKRETESS 7 KAP 4 §

Dnr 169-2007-599.

§20 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldarbalken (FB)

SEKRETESS 7 KAP 4 §

Dnr 141-2007-503.

Bliaga 1

Inkomna skrivelser som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

 1. Tillsyn av Ungdomsstegen AB, stödboende, i Kista stadsdelsförvaltning

 2. Utdrag ur protokoll nr 14 fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 22 augusti 2007

 3. Protokoll nr 7/2007 Socialtjänstnämnden Tillståndsutskottet

 4. Protokoll fört vid handikapprådets sammanträde 2007-08-23

 5. Protokoll 070903 Brottsförebyggande rådet i Rinkeby

 6. Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär 07:42 Förenklad hantering av medborgarförslag

 7. Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär 07:39 Munvård för äldre och funktionshindrade gemensamt ansvar för kommuner och landsting

 8. Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär 07:43 Preliminär LSS-utjämning år 2008 – prognos 2