Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-01-24

Sammanträde 2008-01-24

Datum
Klockan
17:45
Plats
Husbyträff

Allmänhetens frågestund, klockan 18.00-18.30
Medborgarna är välkomna att ställa frågor oc Läs mer...h diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

Sammanträdet börjar med den slutna delen klockan 17.45 och efter kaffepausen fortsätter sammanträdet klockan 18.45 med den öppna delen.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

4 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken

5 Nedläggning av utredning om faderskap enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken

Öppet sammanträde

6 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Beslutsärenden

7 Nya förvaltningslokaler för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

8 Fullmakt att föra Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds talan i mål enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)

9 A. Förordnande att begära polishandräckning enligt 43 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

9 B. Delegation och förordnande i ärenden enligt LVU (1990:52) och LVM (1988:870)

10 Personuppgiftsombud för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

11 Utseende av delgivningsmottagare

12 Val av ledamöter och ersättare till stadsdelsnämndens pensionärsråd år 2008

13 Svenska flaggan i Rinkeby

Svar på skrivelse av Ioannis Ganidis m. fl.(m)
Dnr 000-172-2007

14 Delegation av beslutanderätt till förvaltningschef i ärende/ärendegrupper inom stadsdelsnämndens ansvarsområde

15 Rapport projekt Noor

Redovisning av rapport om projekt Noor omgång III
Dnr 107-568-2006

Remissärenden

16 Riktlinjer för uttag av tillsynsavgifter avseende folköls- och tobakstillsynen i Stockholm

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 307-2007-006

17 Reviderade riktlinjer för serveringstillstånd i Stockholms stad

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 294-2007-507

18 Rivningslov av inbyggd gångbro över Oslogatan i Husby

Anmälningsärenden

19 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut angående ärendet "Förslag till äldrepeng i tre nivåer" (utl. 2007:184)

20 Handikapprådets protokoll

21 Postlista

22 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

23 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningarna

(cirkulerar under sammanträdet)

24 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

25 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

27 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Från den 19 december 2007, 28 december 2007, 4 januari 2008 och den 8 januari
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (124 kb)

§2 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken

§3 Nedläggning av utredning om faderskap enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken

§4 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokollet från stadsdelsnämndens sammanträde den 8 januari 2008 justerades den 11 januari 2008.

§5 Förvaltningens och nämndens information och frågor

 1. Verksamhetsområdeschef Gunilla Davidsson informerade om situationen inom en enskilt driven förskoleverksamhet där huvudmannen är föremål för polisutredning. Hon informerade vidare om att det är utbildningsförvaltningen som har tillsynsansvaret i denna del.

 2. Verksamhetsområdeschef Ulla Johansson informerade om att ovan nämnda huvudman även driver handikappomsorg för 65 personer. Förvaltningen har träffat ledningen för företaget och även varit i kontakt med vårdtagarna och konstaterat att verksamheten fungerar som tidigare.

 3. Verksamhetsområdeschef Susanne Tengberg informerade om fyrverkerihändelserna vid Rinkeby tunnelbanestation julhelgen 2007 då trafiken stoppades vid ett flertal tillfällen på grund av att SL inte kunde garantera passagerarnas säkerhet. Därefter har förvaltningen haft flera möten med SL, polis och föreningsliv.

§6 Nya förvaltningslokaler för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner för egen del förhyrning av ny förvaltningslokal på Borgarfjordsgatan 14 i Kista i enlighet med i ärendet redovisade hyresvillkor och ger stadsdelsdirektören i uppdrag att teckna hyresavtalet.

 2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott att förhyrningen godkänns.

 3. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning inrättades halvårsskiftet 2007. En förutsättning för att den nya fusionerade förvaltningen ska kunna fungera effektivt är att kontoret kan samlas på ett ställe i en förhyrning. Ingen av de nuvarande huvudkontoren i Rinkeby respektive Husby har förutsättningar för att inrymma hela den nya förvaltningen. Likaså har inget av kontoren ett från ett klientperspektiv optimalt kommunikationstekniskt läge. Mot den bakgrunden har förvaltningen sökt och funnit lokaler i Kista arbetsområde på Borgarfjordsgatan 14 som klarar dessa behov. Inflyttning i de nya lokalerna kan ske till månadsskiftet november/december 2008. De årliga samlade hyreskostnaderna i 2008 års hyresnivå för administrationen minskar från cirka 15,3 mnkr till cirka 13 mnkr eller med cirka 2,3 mnkr. Vidare kan de årliga kostnaderna för administrationen minskas med minst 2 mnkr. Härtill kan en stor del av personalens arbetsinsatser effektiviseras.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 15 januari 2008. Dnr 006-2008-302

Beslutsgång

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Abebe Hailu (s) föreslog att nämnden skulle anta socialdemokraternas förslag.

Jakob Dencker (mp) och Gunilla Bhur (v) föreslog att nämnden skulle anta miljöpartiets och vänsterpartiets förslag.

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag.

Nämnden anförde därutöver:

När nya lokaler anpassas för ianspråktagandet bör man inom rimliga kostnadsramar och i möjligaste mån ta hänsyn till lokalernas och verksamhetens miljö- och klimateffekter.

Detta kan till exempel inbegripa:

miljövänliga material i inre tillbyggnader,

miljövänliga inventarier,

energisnåla kontorsapparater i den mån de måste bytas ut,

energisnål ventilation och värmeväxlare,

goda cykelparkeringsmöjligheter för anställda och besökare,

interaktiv belysning, och

strategiskt utnyttjande av dagljus.

Reservation

Vice ordförande Abebe Hailu (s) m.fl., reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

· Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut,

· att det nya förvaltningshuset inreds och anpassas som en modell för klimat- och miljöanpassning

· att tillskriva staden att i anslutning till Järvalyftet medverka till att de ledigställda lokalerna även fortsättningsvis används för offentlig eller kommersiell verksamhet

· att uppdra till förvaltningen att redovisa vad sammanslagningen av de två förvaltningskontoren innebär i fråga om minskning av antal tjänster vid förvaltningen, samt

· att inrätta ett medborgarkontor i Husby och ge medborgarkontoret i Rinkeby utvidgade öppettider för att delvis kompensera medborgarna för den minskade servicen som flyttningen av förvaltningskontoret till Kista innebär.

Rinkeby och Husby går genom flytten miste om ett mycket stort antal arbetsplatser, vilka flyttas till Kista.

Trots den rådande bostadsbristen i Stockholm förordar vi en fortsatt användning av lokalerna i de nuvarande förvaltningskontoren som arbetsplatser. I såväl Rinkeby som Husby är antalet arbetstillfällen litet. När nu den största arbetsgivaren försvinner så försvinner också en stor del av kundunderlaget för restauranger och butiker i de två stadsdelarna.

Detta kundunderlag måste ersättas. Därför föreslås att staden, som en del i Järvalyftet, får i uppdrag att söka nya företag eller förvaltningar som lokaliserar sin verksamhet till Rinkeby och Husby. För staden måste ett förstaalternativ för ny eller omlokaliserad verksamhet bli de lokaler som nu friställs i de två stadsdelarna.

Flytten av förvaltningslokaler från Rinkeby och Husby till Kista är ur demokratisynpunkt negativ. De boende får svårare att nå sina förvaltningar. Detta beklagar vi mycket. För att i någon mån råda bot mot detta föreslår vi att medborgarkontoret i Rinkeby utvecklas och att ett medborgarkontor inrättas i Husby. All kommunal service får inte lokaliseras till Kista på bekostnad av övriga delar av stadsdelsområdet. Medborgarkontoren måste få sådana öppettider att de boende har möjlighet att besöka dem även utanför ordinarie kontorstid någon gång i veckan.

Reservation

Jakob Dencker (mp) och Gunilla Bhur (v), reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

- att göra det nya förvaltningshuset till en modell för klimat- och miljöanpassning enligt vad som beskrivs nedan

- att det nya förvaltningshuset ska handikappanpassas

- att därutöver anföra

Det nya förvaltningshuset som en modell för klimat- och miljöanpassning

Stadsdelsnämnden vill att det nya förvaltningshuset (som är planerat att ligga på Borgarfjordsgatan i Kista), ska inredas och anpassas som en modell för klimat- och miljöanpassning.
Det kan förstärka den profil som Rinkeby-Kista redan har (t ex genom Grön Flagg-arbetet) som en stadsdel som har kommit långt vad gäller miljötänkande.
Det finns goda exempel på att den här typen av satsningar är lyckade, och ofta lönar sig även ekonomiskt, ett exempel är området Älvstranden i Göteborg.
I stort sett allt är utrivet i det tilltänkta förvaltningshuset på Borgarfjordsgatan, och det finns alltså chans att börja från början, med miljövänliga mellanväggar, miljövänliga kontorsmöbler och kontorsapparater i den mån de måste bytas ut, energisnål ventilation, m m. Vi har chansen att använda något av det nyaste inom miljöteknik, t ex solceller.

Vårt förslag innebär alltså att förvaltningen, eller den entreprenör eller fastighetsägare som får ansvaret, tar fram ett förslag till hur en sådan miljöanpassning skulle kunna utformas, och att den sedan genomförs.

En omfattande miljöanpassning är en satsning som kommer att ge flera olika vinster, och i längden kommer det med största sannolikhet att löna sig ekonomiskt genom att man får ner värme- och elkostnaderna, och man kan förbättra arbetsmiljön. Konkret ska det handla om att ventilation, inredning, inventarier m m ska byggas upp och inköpas med hög medvetenhet för att uppnå en mycket hög grad av klimat- och miljöanpassning. Man bör undersöka om det går att installera solceller och/eller solfångare på tak eller väggar. Vad gäller ventilation kan vissa system ge upp till 82% värmeåtervinning, vilket kan minska uppvärmningskostnaderna betydligt. På det sättet kan vi spara miljön, spara pengar i form av uppvärmnings- och elkostnader, och göra Rinkeby-Kista till en förebild inom Stockholm vad gäller miljötänkande.

Om det behövs en ekonomisk eller miljömässig konsekvensanalys, bör stadsdelsnämnden först uppdra åt stadsdelsförvaltningen att utreda vilka möjligheter och hinder det finns för att miljö- och klimatanpassa den nya förvaltningsbyggnaden.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Abebe Hailu (s) m.fl anmälde ett särskilt uttalande:

Det nya förvaltningshuset som en modell för klimat- och miljöanpassning

Stadsdelsnämnden vill att det nya förvaltningshuset (som är planerat att ligga på Borgarfjordsgatan i Kista), ska inredas och anpassas som en modell för klimat- och miljöanpassning.
Det kan förstärka den profil som Rinkeby-Kista redan har (t ex genom Grön Flagg-arbetet) som en stadsdel som har kommit långt vad gäller miljötänkande.
Det finns goda exempel på att den här typen av satsningar är lyckade, och ofta lönar sig även ekonomiskt, ett exempel är området Älvstranden i Göteborg.
I stort sett allt är utrivet i det tilltänkta förvaltningshuset på Borgarfjordsgatan, och det finns alltså chans att börja från början, med miljövänliga mellanväggar, miljövänliga kontorsmöbler och kontorsapparater i den mån de måste bytas ut, energisnål ventilation, m m. Vi har chansen att använda något av det nyaste inom miljöteknik, t ex solceller.

Vårt förslag innebär alltså att förvaltningen, eller den entreprenör eller fastighetsägare som får ansvaret, tar fram ett förslag till hur en sådan miljöanpassning skulle kunna utformas, och att den sedan genomförs.

En omfattande miljöanpassning är en satsning som kommer att ge flera olika vinster, och i längden kommer det med största sannolikhet att löna sig ekonomiskt genom att man får ner värme- och elkostnaderna, och man kan förbättra arbetsmiljön. Konkret ska det handla om att ventilation, inredning, inventarier m m ska byggas upp och inköpas med hög medvetenhet för att uppnå en mycket hög grad av klimat- och miljöanpassning. Man bör undersöka om det går att installera solceller och/eller solfångare på tak eller väggar. Vad gäller ventilation kan vissa system ge upp till 82% värmeåtervinning, vilket kan minska uppvärmningskostnaderna betydligt. På det sättet kan vi spara miljön, spara pengar i form av uppvärmnings- och elkostnader, och göra Rinkeby-Kista till en förebild inom Stockholm vad gäller miljötänkande.

Om det behövs en ekonomisk eller miljömässig konsekvensanalys, bör stadsdelsnämnden först uppdra åt stadsdelsförvaltningen att utreda vilka möjligheter och hinder det finns för att miljö- och klimatanpassa den nya förvaltningsbyggnaden.

Särskilt uttalande

Jakob Dencker m.fl. (mp) lämnade ett särskilt uttalande

Miljöpartiet var emot sammanslagningen mellan Rinkeby och Kista stadsdelsnämnder och stadsdelsförvaltningar. Den större enheten – Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd har lett till större avstånd mellan de som bor i Rinkeby, Husby, Akalla och Kista å ena sidan, och de tjänstemän och politiker som ska betjäna dem å andra sidan.

När nu förvaltningshusen flyttar från Rinkeby och Husby till Kista ökar avståndet också geografiskt för de flesta människor till den service som stadsdelsförvaltningen ger, speciellt för dem som bor i Akalla, Husby eller Rinkeby.

Därför är vi positiva till socialdemokraternas förslag att öppna ett medborgarkontor i Husby, och förstärka öppettiderna för medborgarkontoret i Rinkeby. På det sättet skulle man kunna kompensera för en del av de nackdelar som uppstår genom att förvaltningshusen i Husby och Rinkeby försvinner.

Vi får hoppas att de relativt goda kollektivtrafikförbindelser som finns i anslutning till det tilltänkta nya förvaltningshuset kan kompensera för en del av det ökade avstånd som uppstår.

§7 Fullmakt att föra Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds talan i mål enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Stadsdelsnämndens ordförande Annette Jansson har den 10 januari 2008 beslutat ge enhetschef Gun Rydgren samt gruppledarna Liliana Pellegrino och Marianne Mattsson vid förvaltningen fullmakt att själva eller genom av dem befullmäktigat ombud föra Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds talan i förvaltningsdomstol i mål och ärenden enligt Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Fullmakten gäller från beslutsdatum den 10 januari 2008. Beslutet var av brådskande natur, eftersom berörda befattningshavare behövde fullmakt att företräda nämnden vid ett mål i länsrätten den 11 januari 2008.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 15 januari 2008. Dnr 599-018-2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§8 Förordnande att begära polishandräckning enligt 43 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Beslut

 1. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd beslutar att nedan nämnda personer inom Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning ska få förordnande att begära polishandräckning enligt 43 § 1 stycket andra punkten LVU inom nämndens ansvarsområde:

  Monica Söderström, Cecilia Correa, Kerstin Alnervik, Mats Erkers, Eva Thomasson, Ingrid Persson, Katharina Forssman och Maria Åkersten.

 2. Polismyndigheten ska genom protokoll underrättas om detta beslut.

Ärendet

Verksamhetschefer och socialsekreterare inom individ och familjeomsorg behöver för att genomföra beslut om vård och omedelbart omhändertagande kunna begära polishandräckning enligt 43 § 1 stycket 2 punkten LVU. Beslut om polishandräckning kan inte delegeras, däremot kan särskilda tjänstemän förordnas att fatta sådana beslut.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 januari 2008. Dnr 599-016-2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§9 Delegation och förordnande i ärenden enligt LVU (1990:52) och LVM (1988:870)

Beslut

1. Stadsdelsnämnden förordnar, vid sidan om ordförande Annette Jansson och vice ordförande Abebe Hailu, ledamöterna Kyllikki Josefsson (m), Kerstin Aggefors (s) och Burhan Yildiz (fp) rätt att fatta beslut:

- enligt 6 § LVU om omedelbart omhändertagande

- enligt 11 § LVU om var och hur vården ska ordnas

- enligt 27 § LVU om tillfälligt flyttningsförbud

- enligt 43 § 2p LVU begäran om biträde av polismyndighet för att
genomföra beslut om vård eller omedelbart omhändertagande

- enligt 13 § LVM om omedelbart omhändertagande.

2. Stadsdelsnämnden delegerar till ordförande Annette Jansson, vice ordförande Abebe Hailu, ledamöterna Kyllikki Josefsson (m), Kerstin Aggefors (s) och Burhan Yildiz (fp) beslutanderätten
avseende beslut:

- enligt 9 § LVU om upphörande av omedelbart omhänder­tagande

- enligt 30 § LVU om upphörande av tillfälligt flyttningsförbud

- enligt 45 § 2p LVM begäran om biträde av polismyndighet för att
föra den som ska beredas vård eller som är omedelbart omhänder­tagen till ett LVM-hem eller sjukhus.

3. Beslut tagna genom förordnande och delegation anmäls och
protokollförs i sociala delegationen, vars protokoll i sin helhet anmäls i stadsdelsnämnden.

4. Tidigare beslut om delegation och förordnande i ärenden enligt LVU och LVM upphävs.

5. Beslutet gäller från och med den 25 januari 2008 och tills vidare.

6. Nämndens beslut justeras omedelbart.

§10 Personuppgiftsombud för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden entledigar personuppgiftsombudet Jonas Wiklund från och med den 1 februari 2008.

 2. Stadsdelsnämnden utser Kerstin Ulander till personuppgiftsombud för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning från och med den 1 februari 2008.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  Ärendet

  Nuvarande personuppgiftsombudet för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning nämndsekreteraren Jonas Wiklund kommer att vara tjänstledig från sin anställning vid förvaltningen från den 1 februari 2008. Nytt personuppgiftsombud måste utses från den 1 februari 2008 för kontroll av behandlingen av personuppgifter inom Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Förvaltningen föreslår vikarierande nämndsekreteraren Kerstin Ulander.

  Ärendets beredning

  Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 januari 2008. Dnr 000-015-2008

  Beslutsgång

  Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

  §11 Utseende av delgivningsmottagare

  Beslut

  1. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd utser, vid sidan om nämndens ordförande och registratorerna vid kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens kansli, stadsdelsdirektör Olle Johnselius, nämndsekreterare Kerstin Ulander och registrator Monica Holst att på nämndens vägnar motta delgivning.

  2. Beslutet gäller från den 1 februari 2008.

  Ärendet

  Bestämmelserna om delgivning finns i kommunallagen 6 kapitel 31 §.

  Enligt 22 § reglemente med allmänna bestämmelser för Stockholms stads nämnder är behörig att motta delgivning på nämndens vägnar förutom nämndens ordförande, registratorerna vid kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens kansli samt den som enligt särskilt beslut av nämnden är behörig därtill. Förvaltningen föreslår att Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd utser ovanstående personer att på nämndens vägnar motta delgivning.

  Ärendets beredning

  Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 januari 2008. Dnr 099-017-2008

  Beslutsgång

  Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

  §12 Val av ledamöter och ersättare till stadsdelsnämndens pensionärsråd år 2008

  Beslut

  Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd beslutar att utse de av pensionärsorganisa­tionerna inom stadsdelsområdena Rinkeby, Kista, Husby och Akalla nomine­rade personerna till leda­möter och ersättare i stadsdelsnämndens pensionärsråd år 2008 enligt förteckning i tjänsteutlåtandet.

  Ärendet

  Stadsdelsnämn­dernas pensio­närsråd ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare, vilka utses av nämnden. Ledamöterna nomineras av de lokala pensionärsorganisationerna proportionellt i förhållande till organisationernas medlemsantal i stadsdelsnämndens geografiska område. Ledamöterna ska vara bosatta inom stadsdelsnämndens geografiska område. Rådens ledamöter väljs för ett år. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd föreslås utse de av pensionärsorganisationerna PRO och SPF nominerade personerna som ledamöter och ersättare i stadsdelsnämndens pensionärsråd år 2008.

  Ärendets beredning

  Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 januari 2008. Dnr 000-011-2008

  Beslutsgång

  Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

  §13 Svenska flaggan i Rinkeby

  Beslut

  Tjänsteutlåtandet utgör svar på skrivelsen.

  Ärendet

  Förvaltningen kan konstatera att det är förenat med stora svårigheter att sätta upp flaggstänger för allmän flaggning på Rinkeby torg. Ytorna omkring torget i Rinkeby centrum utgörs i allt väsentligt av gator och parkeringsplatser som Trafikkontoret förfogar över. Rinkebys förskolor med 16 adresser samt en parklek har påbörjat arbetet med Grön Flagg vilket ingår i Agenda 21 miljöarbete. Förvaltningen har planer på att förse de deltagande verksamheterna med flaggstänger när de certifierats.

  Ärendets beredning

  Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 27 november 2007. Dnr 000-172-2007

  Beslutsgång

  Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

  Särskilt uttalande

  Ordförande Annette Jansson (m) uttalade att förvaltningen ska återkomma med rapport angående alternativa möjligheter för flaggning i Rinkeby centrum.

  §14 Delegation av beslutanderätt till förvaltningschef i ärende/ärendegrupper inom stadsdelsnämndens ansvarsområde

  Beslut

  1. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd uppdrar till förvaltningschefen (stadsdelsdirek­tören) att enligt 6 kap. 33 § kommunallagen, med de begränsningar som anges i 6 kap. 34 § samma lag på stadsdelsnämndens vägnar besluta i ärendegrupper enligt bilagda delegationsordning för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning.

  2. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd överlåter enligt 6 kap. 37 § kommunallagen åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen att besluta i stället.

  3. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd uppdrar till ordförande att enligt 6 kap. 36 § kommunallagen fatta beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.

  4. Anmälan av övriga beslut tagna i delegation ska ske i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

  5. Beslutet gäller från beslutsdatum/den 1 februari 2008.

  Ärendet

  Förvaltningen föreslår att förvaltningschefen erhåller delegation i de ärendegrupper som anges i bilagda förslag till delegationsordning för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning samt att förvaltningschefen i sin tur äger rätt att utse delegater (delegationsnivå) att besluta i de olika ärendegrupperna, s.k. vidaredelegation. Härutöver föreslås hur anmälan till stadsdelsnämnden ska gå till avseende beslut tagna i delegation.

  Ärendets beredning

  Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 15 januari 2008. Dnr 000-020-2008

  Beslutsgång

  Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

  §15 Rapport projekt Noor

  Beslut

  Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna rapporten projekt Noor omgång III daterad november 2007.

  Ärendet

  Rapporten avser den sista perioden av det projekt som finansierats med stöd av Länsstyrelsen i Stockholms län under perioden 2005-2007. Noor betecknar ett arbetssätt som framtagits inom ramen för projektet och som används i samtal både individuellt och i grupp med kvinnor som utsatts för sexualiserat våld.

  Ärendets beredning

  Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 januari 2008. Dnr 500-040-2008

  Beslutsgång

  Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

  §16 Riktlinjer för uttag av tillsynsavgifter avseende folköls- och tobakstillsynen i Stockholm

  Beslut

  1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen

  2. Omedelbar justering

  Ärendet

  Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning är positiv till reviderade riktlinjer för folköl- och tobakstillsyn för att få ett mer enhetligt tillsynsarbete. I remissvaret redovisas synpunkter på de kompletterade riktlinjerna vad gäller rutinerna för uttag av tillsynsavgifter och avgifternas storlek.

  Ärendets beredning

  Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 2 januari 2008. Dnr 307-2007-006

  Beslutsgång

  Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

  §17 Reviderade riktlinjer för serveringstillstånd i Stockholms stad

  Beslut

  1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen

  2. Omedelbar justering

  Ärendet

  Samtliga stadsdelsnämnder har fått socialtjänstnämndens förslag till reviderade riktlinjer för serveringstillstånd i Stockholms stad för yttrande senast den 31 januari 2008.

  Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning är positiv till socialtjänstnämndens förslag. I remissvaret redovisas synpunkter på vissa riktlinjer avseende kraven på kök för allsidig matlagning och tillhandahållande av lagad mat.

  Ärendets beredning

  Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 2 januari 2008. Dnr 294-2007-507

  Beslutsgång

  Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

  Vice ordförande Abebe Hailu (s) föreslog att nämnden skulle anta socialdemokraternas förslag. Jakob Dencker (mp) och Gunilla Bhur (v) anslöt sig till detta förslag.

  Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag.

  Reservation

  Vice ordförande Abebe Hailu (s) m fl , Jakob Dencker (mp) och

  Gunilla Bhur (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag

  - att delvis godkänna förvaltningens förslag

  - att därutöver beslutar nämnden enligt följande

  1. 5-tillstånd ska ges med restriktivitet.

  2. Inspektioner mot nattöppna krogar ska öka.

  3. I serveringstillståndet ska det tydligt framgå att tillståndshavaren åtar sig att se till att överträdelser mot gällande lagar mot diskriminering inte förekommer inom verksamheten samt riskerar indragning av tillståndet vid överträdelser av dessa lagar.

  4. Krogar som fällts för diskriminering i brottsmål eller civilmål inte ska beviljas serveringstillstånd och få sitt redan beviljade tillstånd indraget enligt gängse regler.

  5. Villkor ska meddelas, där så är påkallat, om synlig räknare vid entrén som visar hur många gäster restaurangen tar in och hur många gäster som vistas i lokalen.

  6. Stadsdelsnämnden beslutar att socialtjänstförvaltningen ska verka för en ”STAD-modell” för att förebygga diskriminering på liknande sätt som idag förekommer när man testar åldersgränser och nykterhet.

  7. Därutöver anföra följande:

  Vi anser att det är av största vikt att staden på bästa möjliga sätt arbetar för att förverkliga intentionerna i alkohollagen och i Stockholms Tobaks- Alkohol- och narkotikapolitiska program. Det alkoholpolitiska skyddsintresset får inte urvattnas utan ska tillvaratas.

  Vi godkänner att den årliga omprövningen av 5-tillstånd utgår eftersom öppettider efter normaltid alltid föregås av 1 års prövotid och 5-tillstånd inte ges innan man har haft ett 3-tillstånd utan anmärkning. I praktiken innebär detta att man har haft två års prövotid innan man får 5-tillstånd. De pengar som frigörs när vi tar bort de årliga omprövningarna ska

  användas till ökade inspektioner - främst mot de 5-öppna krogarna.

  Sociala hänsyn ska ha företräde vid prövningen av serveringstillstånd/ serveringstider framför näringspolitiska eller konkurrensmässiga förhållanden, enligt alkohollagens förarbeten. Det ska råda en restriktivitet om öppettider till 5. Vi anser att längre öppettider än till 5 inte är motiverade.

  Socialtjänstförvaltningen ska ha ett tätare samarbete med miljöförvaltningen i frågor som rör störningar. Ärenden om 5-tillstånd får inte avgöras innan yttrande från miljö- och hälsovårdsnämnden har inkommit, och stor hänsyn ska tas till deras yttrande.

  Vi anser däremot att vissa av alkohollagens krav är otidsenliga och möjliga att förändra. Exempelvis instämmer vi med socialtjänstförvaltningen att kraven på kök för allsidig matlagning och tillhandahållande av lagad mat borde kunna modifieras.

  Att alkohollagen är en social skyddslagstiftning får dock inte glömmas bort. Tillsyn av restauranger utifrån problem med överservering och servering till minderåriga har högsta prioritet, eftersom sådan misskötsel går stick i stäv med stadens ambitioner att minska missbruket bland de unga. Frågan om serveringstider och annat kan kopplas till såväl kvinnofrid och övriga våldsbrott som till människors hälsa. Vi vill också peka på att alltför krogtäta områden exempelvis på Södermalm är besvärande för de boende.

  Vi vill också framhålla behovet av att restaurangerna arbetar aktivt med att minska köerna, eftersom dessa i sig skapar problem. Köer som marknadsföring bör inte förekomma, eftersom det kan leda till känslor av kränkning för dem som inte kommer in.

  Diskriminering är tyvärr vanligt inom krogbranschen och staden behöver därför utveckla metoder för att förebygga diskriminering och göra det tydligt att krogar som fällts för diskriminering inte ska ha rätt att servera alkohol. På sitt sammanträde den 7 juni 2005 beslöt kommunfullmäktige, vid behandling av revidering av riktlinjer för serveringstillstånd, att tillståndshavaren åtar sig att se till att överträdelser mot gällande diskrimineringslagstiftning inte förekommer inom sin verksamhet samt ska vara införstådd med att överträdelser kan leda till indragning av tillståndet. Krogar som fällts i diskrimineringsmål, oavsett om det är i brottsmål eller civilmål, ska inte beviljas alkoholtillstånd alternativt få sitt redan beviljade tillstånd indraget. Det är viktigt att poängtera att det åligger dem som missköter sig och därför blir av med sitt alkoholtillstånd att bevisa att de har vidtagit åtgärder för att få tillbaka sitt tillstånd.

  I villkor för serveringstillstånd ska det kunna ställas krav på tydliga och väl synliga skyltar om vilka insläppsregler som gäller, för att motverka diskriminering och andra former av oordning. Vid köbildning eller när det finns andra indikationer på behov ska krav på sådan skyltning ställas. Av samma skäl bör det också, när det är motiverat, ställas krav på synlig räknare vid entrén, som visar hur många gäster restaurangen tar in och hur många gäster som vistas i lokalen.

  Kunskap om diskrimineringsfrågor bör infogas i vaktutbildningen och STAD-utbildningen. Förvaltningen ska verka för en ”STAD-modell” för att förebygga diskriminering på liknande sätt som idag förekommer när man testar åldersgränser och nykterhet.

  Särskilt uttalande

  Särskilt uttalande lämnades av Annette Jansson mf.l (m), Burhan Yildiz (fp) samt Anders Tilly (kd) att:

  krogar som fällts för diskriminering i brottsmål eller civilmål inte ska beviljas serveringstillstånd och få sitt redan beviljade tillstånd indraget enligt gängse regler.

  §18 Rivningslov av inbyggd gångbro över Oslogatan i Husby

  Beslut

  1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

  2. Omedelbar justering

  Ärendet

  Förvaltningen anser inte att den inglasade gångbron över Oslogatan har en så avgörande betydelse för tillgängligheten mellan södra och norra delen av Husby att den av det skälet måste vara kvar. 50 meter öster om den inglasade gångbron går en vanlig öppen gångbro som är en del av Edward Griegsgången, denna gång­bro sammanbinder de båda delarna av Husby.

  Ärendets beredning

  Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 7 januari 2008. Dnr 006-314-2007

  Beslutsgång

  Ordförande Annette Jansson (m) föreslog med instämmande av vice ordförande Abebe Hailu (s) att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

  Jakob Dencker (mp) och Gunilla Bhur (v) föreslog att nämnden skulle anta miljöpartiets och vänsterpartiets förslag.

  Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag.

  Reservation

  Jakob Dencker (mp) och Gunilla Bhur (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag:

  - att säga nej till rivningen av gångbron över Oslogatan

  - att därutöver anföra

  Handikapprådet har bestämt motsatt sig en rivning av den inbyggda gångbron över Oslogatan. Rörelsehindrade och hemtjänstpersonal får med en rivning sämre förutsättningar att röra sig på ett tryggt sätt mellan norra och södra Husby.

  I princip kan man kalla det för kapitalförstöring om man river en fungerande gångbro, som används av vissa boende, speciellt funktionshindrade.

  Enligt boende i det berörda kvarteret har gångbron inte värmts upp eller städats i någon högre utsträckning den senaste tiden. Detta borde innebära att fastighetsägarna inte har några speciellt höga kostnader för uppvärmning eller städning.

  Detta sammantaget är tillräckliga argument för att stadsdelsnämnden ska avstyrka förslaget om rivning av gångbron, och att säga ja till att gångbron ska vara kvar.

  Särskilt uttalande

  Särskilt uttalande lämnade av ordförande Annette Jansson m.fl (m), vice ordförande Abebe Hailu m.fl (s), Burhan Yildiz (fp) samt Anders Tilly (kd):

  - att tillskriva stadsbyggnadskontoret med begäran att kontoret ska undersöka möjligheterna att minska lutningen på den befintliga öppna gångbron vid Edward Griegsgången. Vidare ska ett uppdrag ges till den ansvariga att prioritera denna gång vad gäller vinterunderhåll så att framkomsten inte i onödan försvåras för personer med olika former av handikapp.

  §19 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut angående ärendet ”Förslag till äldrepeng i tre nivåer” (utl. 2007:184)

  Beslut

  Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna

  §20 Handikapprådets protokoll

  Beslut

  Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

  Ärendet

  Lokala Handikappsrådets protokoll från den 13 december 2007

  §21 Postlista

  Beslut

  Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

  Ärendet

  Anmälan av postlista från den 13 december 2007 till och med den 24 januari 2008.

  §22 Anmälan av delegationsbeslut

  Beslut

  Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

  Datum

  Ärende

  Beslut

  Delegat

  2007-12-05

  Utlämnande av personupp­gifter med förbehåll enligt 14 kap 9 § sekretesslagen.

  Kartläggning av det heders­relaterde våldet.

  Dnr 599-337-2007

  Erforderliga handlingar lämnas ut till Sara Högdin, Mariet Ghadimi och Astrid Schlytter för forsk­ningsarbete.

  Sakir Demirel, verksamhetsområdes­chef

  2007-12-05

  Förlikningsavtal i samband med anställds avgång.

  Dnr 201-340-2007

  Förlikningsavtal.

  Olle Johnselius, stadsdelsdirektör

  2007-12-27

  Avgångsersättning i samband med upphörande av anställning.

  Dnr 299-030-2008

  Avgångsersättning.

  Olle Johnselius, stadsdelsdirektör

  2007-12-28

  Avtal bildterapi för klienter. Beatrice Konst- och Bildterapi AB.

  Dnr 104-038-2008

  Avtal för tiden

  2008-01-01--12-31.

  Olle Johnselius, stadsdelsdirektör

  §23 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningarna samt protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

  Beslut

  Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

  1. Utdrag ur protokoll fört vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 november 2007.
   § 31 Stockholms stads äldreplan 2007-2011

  2. Utdrag ur protokoll fört vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11december 2007.
   § 34 Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorgen.

  3. Utdrag ur protokoll nr 1 fört vid kommunstyrelsens sammanträde den 9 januari 2008.
   § 8 Moské i Skärholmens

  4. Protokoll nr 12/2007 Socialtjänstnämnden Tillståndsutskottet

  5. Skyddsvärnet. Till socialsekreterare, socialchefer och politiker

  6. Utdrag ur protokoll fört vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 11 december 2007.
   § 18 Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor.

  7. Utdrag ur protokoll fört vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 11 december 2007.
   § 20 Reviderad renhållningsordning för Stockholms kommun, innefattande föreskrifter om avfallshantering och Avfallsplan 2008.

  8. Utdrag ur protokoll fört vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11 december 2007
   § 27 Intagnings- och kvargåenderegler för plats i stadens förskoleverksamhet

  9. Utdrag ur protokoll fört vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11 december 2007.
   § 36 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen – SoL, kvartal 2 2007, äldreomsorg

  10. Utdrag ur protokoll fört vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11 december 2007.
   § 35 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen – SoL, kvartal 1 2007, äldreomsorg

  11. Utdrag ur protokoll fört vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11 december.
   § 33 Avgifter och regler för Kulturskolans verksamheter.

  12. Utdrag ur protokoll fört vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11 december.
   § 37 Ersättningsmodell för vård- och omsorgsboenden i ett valfrihetssystem Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 26 november 2007.

  13. Utdrag ur protokoll fört vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11 december.
   § 38 Förslag till äldrepeng i tre nivåer
   Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 26 november 2007.

  §24 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

  - Skrivelse om egenregianbud, Gunilla Bhur (v)

  - Skrivelse angående insynen och kontrollen av privata förskolor i stadsdelen, Gunilla Bhur (v)

  - Öka toleransen i Rinkeby-Kista, för alla, Burhan Yildiz (fp)

  - Prydliga och välkomnade torg i Rinkeby-Kista, Burhan Yildiz (fp)

  Beslut

  Nämnden uppdrar till förvaltningen att på lämpligt sätt bereda och besvara skrivelserna.

  §25 Konferenser, utbildningar

  Inga relevanta inbjudningar hade inkommit

  §26 Anmälan av sociala delegationens protokoll

  Beslut

  Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna

  Ärendet

  Anmälan av sociala delegationens protokoll från den 4, 8 och 18 januari 2008.