Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-09-17

Sammanträde 2008-09-17

Datum
Klockan
18:00
Plats
Husby Träff

Slutna delen av sammanträdet börjar kl. 17.30 - endast för nämndens ledamöter

Allmänhet Läs mer...ens frågestund klockan 18.00 - 18.45
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

4 Nedläggning av faderskapsutredning

5 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § a föräldabalken (FB)

6 Anmälan om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB).

Öppet sammanträde

7 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Beslutsärenden

8 Överenskommelse med idéburna organisationer

Yttrande över skrivelse (kd)
Dnr 257-2008-000 (Bordlagt ärende)

9 Tertialrapport 2 år 2008

10 Miljöredovisning för Borgarfjordsgatan 14

11 Slutredovisning av ungdomspedagogprojekt

Remissärenden

12 Församlings- och pastoratindelningen inom Spånga kontrakt

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 344-2008-006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Värdigt liv i äldreomsorgen (SOU 2008:51)

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 369-2008-006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Fler kooperativa hyresrätter som komplement till allmännyttan (motion 2008: 9)

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 352-2008-006

Anmälningsärenden

15 Granskningsrapport - avser daglig verksamhet LSS och sysselsättning SoL inom Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

17 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

18 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(cirkulerar under sammanträdet)

19 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

20 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

22 Anmälan av sociala delegationens beslut

23 Pensionärsrådets protokoll

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (119 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordföranden Annette Jansson (m) och vice ordförande Abebe Hailu (s) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Dag för justering den 24 september 2008.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokollet från stadsdelsnämndens sammanträde den 28 augusti justerades den 4 september 2008.

§3 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p. Föräldrabalken

§4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 4 p. Föräldrabalken

§5 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § a föräldrabalken (FB)

§6 Anmälan om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § 1 st föräldrabalken (FB).

§7 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Dejan Stankovic informerade om Stockholms enkäten 2008 som delas ut till stadens samtliga grundskolor, årskurs 9 och gymnasieskolor, årskurs 1.

Enkäten har besvarats av 10702 ungdomar i Stockholms stad.

723 ungdomar inom Rinkeby-Kista stadsdelsområde har egenrapporterat sina erfarenheter gällande droger, brott, brottsutsatthet, psykisk ohälsa, skola och fritid.

Enkätsvaren visar bl.a. att stadsdelsområdet har högst siffror i staden gällande ”brottsutsatthet”.

Ulrika Axelsson informerade kort om den förestående ansökan som Röda Korset skall insända till Europeiska socialfonden – 29 september 2008. Förvaltningen är medfinansiär. Samarbetet med Röda Korset avser att hitta nya och kompletterande åtgärder för de långtidsarbetslösa som uppbär försörjningsstöd. Samarbetet inkluderar även Skärholmens stadsdelsförvaltning, AB Svenska Bostäder och Beckman Design högskola. I projektet ges möjlighet att bygga nätverk och mentorskap.

§8 Överenskommelse med idéburna organisationer

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på skrivelsen.

Ärendet

Nämndledamoten Anders Tilly (kd) framhåller i skrivelse den 29 april 2008 till nämnden att det i Rinkeby-Kista finns ett stort antal idéburna organisationer som utför viktiga insatser, men som underlång tid inte fått den uppmärksamhet som de förtjänar. Regeringen har tillsammans med representanter för den ideella sektorn formulerat gemensamma principer för framtida samarbete och ett regeringsbeslut om överenskommelsen förväntas i september 2008. Anders Tilly föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att beskriva de idéburna organisationernas betydelse i stadsdelen och att ta fram förslag till lokal överenskommelse mellan Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd och de idéburna organisationerna inom den sociala sektorn. Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 28 augusti beslutade nämnden att bordlägga ärendet.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 14 augusti 2008. Dnr 000-257-2008

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) föreslog att nämnden skulle anta socialdemokraternas förslag.

Ledamot Anders Tilly (kd) föreslog att nämnden skulle anta kristdemokraternas förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag.

Reservation 1

Abebe Hailu m.fl. (s) reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

· Att avslå förvaltningens förslag till beslut

· Att inte fatta något beslut om samarbete innan regeringsbeslut i frågan har fattats samt

· att därutöver anföra följande

Vi socialdemokrater anser det positivt med samverkan mellan olika aktörer. I vad mån samverkan ska ske måste dock avgöras från fall till fall och beroende på område och situation. I samband med budget- och verksamhetsplanering skulle möjliga samarbetsområden kunna anges där ideella organisationer skulle kunna inbjudas till samarbete samt vilka resurser som finns för sådant samarbete.

Eftersom föreningar/organisationer själva måste ta ställning till vad de ska ägna sig åt kan inte förvaltningen ges i uppdrag att utarbeta förslag till lokal överenskommelse om samarbete. Varje organisation måste själv utarbeta sin lokala vision utifrån sin organisations mål och syfte, varför vi anser det vara fel om stadsdelsnämnden och organisationer tillsammans skulle utveckla en lokal vision. Detta anser vi inte vara en uppgift som bör åvila stadsdelsnämnden.

Reservation 2

Anders Tilly (kd) reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

att förvaltningen får i uppdrag att lämna en samlad redogörelse över idéburna organisationer som är verksamma inom den sociala sektorn i Rinkeby-Kista,

att förvaltningen får i uppdrag att utarbeta ett förslag till en lokal

överenskommelse mellan Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd och idéburna

organisationerna verksamma inom sociala sektorn,

att förvaltningen får i uppdrag att inhämta information om det arbete som pågår i socialdepartementet ang. idéburna organisationer.

Vi instämmer i det som framförs i motionens om att det är positivt att förvaltningen tar ett samlat grepp kring frågor om samverkan med idéburna organisationer. Vi delar också uppfattningen att ideellt engagemang i Sverige historiskt ofta har möts med misstro och ett bristande intresse.

I motionen föreslås att som ett första steg fokusera på organisationer som är verksamma inom den sociala sektorn. Det finns flera skäl att börja med organisationer som verksamma inom just denna sektor. Inom den sociala sektorn finns vissa gränsdragningsproblem ang. myndighetsutövning och sekretess som gör att relationerna mellan det offentliga och idéburna organisationer behöver belysas regelbundet och utvärderas.

Vi välkomnar det arbete som regeringen håller på att slutföra inom socialdepartementet och noterar med tillfredställelse att det idéburna engagemanget kommer att lyftas fram och stärkas genom en nationell överenskommelse mellan staten och den ideella sektorn. Det finns skäl att förvaltningen redan nu inhämtar information från departementet och påbörjar en generell översyn om samverkan mellan nämnden och idéburna organisationer.

Ett samlat grepp inom Rinkeby-Kista SDN kan särskilt motiveras utifrån två aspekter.

Det finns alltid en risk att organisationer med upparbetade kontakter och som varit verksamma under många år gynnas på bekostnad av nya verksamheter. I värsta fall kan de verksamheter som skriker mest få mest. Det andra skälet varför en översyn välkomnas är det faktum att vår SDN är en sammanslagning av två verksamheter. Det kan finnas skäl att se hur denna organisationsförändring har påverkat tilldelning av medel beroende på faktorer som geografi, sakområde, typ av organisation, bidragshistorisk etc. Att se över hur samverkan sker utifrån perspektiv som t.ex. genus och olika sociokulturella faktorer kan ge ny och värdefulla information om hur samverkan med idéburna organisationer har genomförts.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ersättare Levent Özkan (mp) anmälde ett särskilt uttalande.

Ideella organisationer har mycket att bidra med i integrationsarbete, omsorg m.fl. verksamheter. Vi ser positivt på tanken kring en djupare samverkan mellan förvaltningen och de idéburna organisationerna. Detta leder till att frivilliga organisationer får ett ökat inflytande i bearbetningen av gemensamma lokala mål och att organisationernas intresseområden bidrar till satsningar kring ungdomar, arbete och utbildning. Däremot ska inte frivilligorganisationerna ta över verksamheter som tidigare skurits ner inom den kommunala sektorn, utan organisationernas bidrag skall ses som ett komplement till rådande kommunala verksamheter.

§9 Tertialrapport 2 år 2008

Beslut

  1. Tertialrapport 2 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen
  1. Nämnden begär hos kommunstyrelsen budgetjustering om 0,7 mnkr avseende tomgångshyra för Trondheimsgatan 11
  1. Nämnden begär hos kommunstyrelsen budgetjustering om 0,6 mnkr avseende stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för personer med funktionsnedsättning
  2. Nämnden fastställer omslutningsförändringar om 12,8 mnkr och anmäler detta till kommunstyrelsen
  1. Nämnden beslutar nedskriva osäkra fordringar om 675852 kr
  1. Nämndens beslut justeras omedelbart

Ärendet

Nämnden kommer i hög grad bidra till att uppfylla Kommunfullmäktiges mål beträffande budget- samt det verksamhetsmässiga utfallet för år 2008.

Nämnden prognostiserar sammantaget ett överskott både före och efter resultatöverföringar. Prognosen är en förbättring jämfört med tertialrapport ett vilket främst förklaras av lägre kostnader än beräknat för ekonomiskt bistånd samt parkskötsel.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 12 september 2008. Dnr 101-453-2008

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (s), ledamot Gunilla Bhur m.fl. (v) och tjänstgörande ersättare Levent Özkan (mp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom (s), (v) och (mp):s gemensamma förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Abebe Hailu m.fl. (s), Gunilla Bhur m.fl. (v) och tjänstgörande ersättare Levent Özkan (mp) reserverade sig till förmån för eget förslag.

* Att delvis besluta enligt förvaltningens förslag.

* Att nämnden begär 3,7 miljoner kr från centrala medelsreserven för att täcka underskottet inom social omsorgen .

* Att nämnden begär 5,0 miljoner kr från centrala medelsreserven för att täcka underskottet inom integration och flyktingmottagningen.

* Att nämnden begär 1,1 miljoner kronor från centrala medelsreserven för att täcka underskottet inom arbetsmarknadsåtgärder.

Att därutöver anföra följande;

Stoppa nedmonteringen av välfärdsektorn inom äldreomsorgen, förskolan och vården i Rinkeby-Kista stadsdel

Först och främst tycker vi att Moderaterna och deras allierades planering av personalneddragningarna med 20 vårdbiträde och undersköterskor, 25 lokalvårdare, 6 barnskötare och en boendestödjare, tillsammans 52 tjänster är ett dråpslag mot Rinkeby - Kista stadsdelsområde och dess medborgare.

Den moderatstyrda majoriteten i Stockholm stad fortsätter försämra kvaliteten i välfärden för oss i Rinkeby-Kista. Och när kommunens service försämras kraftigt sprider sig konsekvenserna som ringar på vattnet. Många som blev övertaliga från förskolan, äldreomsorgen, skolan och barnavårdcentralen, mödravårdcentralen och vårdcentralen de senaste två åren och som nu ska bli övertaliga bor också i Rinkeby-Kista stadsdelsområde och är låginkomsttagare. När välfärdsjobben försvinner, när förvaltningen, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, banken och Språkforskningsinstitutet flyttar från Rinkeby och när förvaltningen flyttar från Husby och vårdcentralen försvinner från Akalla drabbas också småföretagare som har servat medborgarna och kommunen med varor och tjänster hårt. Allt för att sänka skatten och att de rika ska bli ännu rikare.

Förskola

Jämfört med år 2006 har finansieringen av förskolan år 2007 minskat med 11000 kr per barn och år för barnen i Rinkeby-Kista. Om man nu finansierar nedskärningen av andra verksamheten minskar resurstilldelningen för våra barn i förskola med ytterligare 5000 kr per barn och år/2008.

Antalet barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd är 1700 st i Rinkeby-Kista stadsdelsområde jämfört med 25 st på Östermalm.

I områden som Rinkeby-Kista är förskolan och skolan ett komplement till hemmet. Det är i förskolan barnen kommer i kontakt med den svenska kulturen. Förskolan är den enda kontinuerliga kontakten med det svenska samhället för många familjer i vår stadsdel. Därför är det viktigt att man inte sparar på förskolan för att täcka den moderatleda majoritetens skattesänkning och nedmonteringen av välfärden

Personalen

Sedan Moderaterna och deras allierade tog makten 2006 har många tillfälligt anställda blivit tvungna att sluta. De fast anställda inom skolan, förskolan, äldreomsorgen och andra verksamhetsområde blev övertaliga i samband med budgeterna för 2007 och 2008. Över 200 jobb har försvunnit inom offentlig sektor i stadsdelen sedan den borgerliga majoriteten tog makten i Rinkeby-Kista stadsdel. Kvalificerad och utbildad personal blev övertalig från äldreomsorgen för att vinstdrivande privata företag skulle kunna ta över och driva verksamheten med outbildade och lågavlönad personal som inte ger kontinuitet. De kvalificerade och utbildade vårdare och undersköterskor som blev övertaliga hade en språklig och kulturell kompetens som är viktig och nödvändig för våra äldre.

Sjukfrånvaro

Konsekvensen av alla personalneddragningar har också gjort att sjukfrånvaron ökar kraftigt.

Miljö

Miljöarbetet måste förbättras. Andelen förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon är bara 36 %. Förvaltningen måste öka andelen förnyelsebart bränsle, och man bör också utreda vilken utsträckning etanol är ett hållbart alternativ, med tanke på att vissa typer av etanol orsakar mycket höga utsläpp av klimatförstörande gaser vid produktionen. Arbetet för miljöeffektiva resor måste snabbas på. Dessutom måste andelen ekologisk mat i förskolor och äldreboenden öka. 19 % räcker inte. En förskola i Husby har visat att det går att erbjuda över 80 % ekologisk mat.

§10 Miljöredovisning för Borgarfjordsgatan

Beslut

Nämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

Vid Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds sammanträde den 24 januari 2008 beslutade nämnden om förhyrning av nya förvaltningslokaler på Borgarfjordsgatan 14 i Kista. Nämnden anförde därutöver, att när de nya lokalerna anpassas för ianspråktagande, bör förvaltningen inom rimliga kostnadsramar och i möjligaste mån ta hänsyn till lokalernas och verksamhetens miljö- och klimateffekter.

Förvaltningen redovisar i detta ärende hur fastighetsägaren och den anlitade byggkonsulten tillämpar olika kvalitets- och miljöledningssystem under byggprocessen. Vidare redovisas fakta kring byggnadens tillgänglighet, den framtida avfallshanteringen, valet av installationssystem samt hur förvaltningen i detta sammanhang försöker rätta sig efter några av stadens allmänna miljömål.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 september 2008. Dnr 302-006-2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ersättare Levent Özkan (mp) anmälde ett särskilt uttalande.

Vi välkomnar förvaltningens miljöredovisning över det nya förvaltningshuset.

Det är mycket positivt att förvaltningen har lyckats se till att det nya förvaltningshuset blir miljöanpassat, åtminstone till en betydande grad.

Vi vill dock att man arbetar seriöst också för att de kontorsapparater, t ex datorer och kopiatorer som måste köpas in nytt blir så miljövänliga och energisnåla som möjligt.

Det är positivt med kvicksilversnåla lysrör. LED-lampor torde dock vara ännu mer energisnåla än lågenergilampor och lysrör. Går de att använda i den här typen av kontorslokaler?

Förvaltningshusets läge är ganska bra ur kollektivtrafikhänseende. Det är bra att buss 514 stannar precis utanför den nya förvaltningsbyggnaden.

Det står att det planeras ”ett antal platser för cyklar”. Man bör inrätta ett stort antal cykelplatser så att man har utrymme för att rymma många cyklar när cyklandet förhoppningsvis ökar. Lånecyklar är positivt.

§11 Slutredovisning av ungdomspedagogprojekt

Beslut

Nämnden överlämnar slutredovisningen till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ärendet

I januari 2006 inleddes ungdomspedagogprojektet vid dåvarande Kista stadsdelsnämnd med medel från Länsstyrelsen. Målgrupp för projektet har varit ungdomar i åldern 14-17 år aktuella för utredning på grund av kriminalitet, drogmissbruk, skolk och andra sociala svårigheter. Ungdomspedagogen har, utifrån konkreta uppdrag, arbetat med ungdomarna i fokus i nära samarbete med skola, kamrater, och inte minst med föräldrar. Önskade förändringar har kunnat uppnås på hemmaplan utan att flytta ungdomarna från sin naturliga miljö och sitt nätverk. Insatserna har varit kostnadseffektiva då placering på institution har kunnat undvikas eller förkortats i flera fall. Utvärdering av de individuella uppdragen har visat att målen i de flesta fall har uppnåtts helt eller delvis. Eftersom resultaten varit goda, och insatserna har varit uppskattade av både ungdomar, föräldrar, nätverk och uppdragsgivare, beslutade förvaltningen att integrera projektets arbetsmetod i ordinarie verksamhet då projektet avslutades i januari 2008.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 september 2008. Dnr 500-433-2008

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Tjänstgörande ersättare Levent Özkan (mp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom miljöpartiets förslag. Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) och ledamot Gunilla Bhur m.fl. (v) anslöt sig till miljöpartiets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Tjänstgörande ersättare Levent Özkan (mp), Abebe Hailu m.fl. (s) och Gunilla Bhur m.fl. (v) reserverade sig till förmån för eget förslag.

· Att anställa en ytterligare ungdomspedagog

Ungdomspedagogprojektets slutresultat är bland annat att både ungdomarna som deltagit i projektet och deras föräldrar blivit nöjda. Att få både ungdomarna och föräldrarna nöjda med en pedagogisk verksamhet leder nästan alltid till positiva resultat.

Det är positivt att ungdomspedagogprojektet har implementerats i ordinarie verksamhet med en ungdomspedagog. Förvaltningen skriver att behovet dock är större och att de ska undersöka möjligheterna att anställa en ytterligare ungdomspedagog. Det är av stor vikt att vi får fler ungdomspedagoger för att förhindra en dyster framtid för unga som har en besvärlig situation. Fler insatser riktade mot unga i svårigheter innebär en tryggare framtid för oss alla.

§12 Församlings- och pastoratindelningen inom Spånga kontrakt

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har för yttrande, remitterat utredningen ”Den framtida församlings- och pastoratindelningen inom Spånga kontrakt avseende Spånga, Kista och Vällingby församlingar”. Spånga kontrakt omfattar idag fyra enförsamlingspastorat bestående av Spånga, Hässelby, Vällingby och Kista församlingar. Samtliga församlingar inom Spånga kontrakt är i olika omfattning berörd av minskade intäkter genom kyrkoavgiften. Under de senaste decennierna och inte minst efter separationen mellan Svenska kyrkan och staten den 1 januari 2000, har utvecklingen inneburit allt fler aktiva utträden och därmed försämrade ekonomiska förutsättningar. Det har därför under ett flertal år pågått ett utredningsarbete om hur en framtida organisation skulle kunna se ut.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 september 2008. Dnr 006-344-2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§13 Värdigt liv i äldreomsorgen (SOU 2008:51)

Beslut

  1. Stadsdelsnämnden beslutar att överlämna stadsdelsförvaltningens förslag till yttrande utan eget ställningstagande.

  2. Omedelbar justering

Ärendet

Regeringen beslöt den 1 mars 2007 att tillsätta en särskild utredare med uppgift att läg­ga fram förslag om en värdighetsgaranti för vård och omsorg om äldre. I enlighet med di­rek­tiven har utredningen lämnat förslag om att lokala värdighets­ga­ran­­tier bör införas i äldreomsorgen, vilka bör kunna tillämpas av såväl kommunala som privata utförare. Syf­­tet är att tydliggöra för alla vad äldre­omsorgen ska erbjuda och vad äldre och deras närstående kan förvänta sig när de behöver äldreomsorg. Utredningen utgår från att vär­dighetsgarantierna ska grunda sig på att en nationell värdegrund tillämpas, att den en­skil­de kan göra egna val inom ra­men för beviljade insatser, att ett nationellt instru­ment för behovsbedömning tillämpas och att en beskrivning av vad beviljade insatser ska upp­nå och hur de ska genomföras (genomförandeplan) upprättas. Vidare föreslås en frivillig värdegrundsmärkning för att förstärka garantin. Utifrån beredningens omfat­tande utred­ning redovisar förvaltningen i detta tjänsteutlåtande kortfattat sina kom­men­tarer och syn­punkter avseende de av utredningen framlagda förslagen.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 september 2008. Dnr 006-369-2008

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson m.fl. (m) föreslog att nämnden antar kristdemokraternas förslag till beslut, första att-satsen.

Ledamot Buhran Yildiz (fp) anslöt sig till (kd):s förslag, första

att-satsen.

Ledamot Anders Tilly (kd) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom de två beslutssatser som kristdemokraterna föreslog.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit kristdemokraternas förslag till beslut, första att-satsen.

Reservation

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl (s), ledamot Gunilla Bhur m.fl (v) och tjänstgörande ersättare Levent Özkan (mp) reserverade sig med hänvisning till förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamot Anders Tilly (kd) anmälde ett särskilt uttalande.

Det finns anledning att framföra avvikande och kompletterade sypunkter till vad som förvaltningen framför i sitt förslag till yttrande.

Medborgargarantier

En sådan viktig aspekt är att mitt parti sedan fler år drivit frågan om medborgargarantier inom omsorgerna. För oss kristdemokrater är det självklart att den enskildes ställning behöver stärkas och få ett ökat rättsligt skydd. Vi är övertygade om att ekonomiska styrmedel i from av individ baserad ersättning är ett effektivt sätt att säkra att lagar och beslut efterlevs och att verksamheten bedrivs med stort inslag av brukarinflytande. I linje härmed har vi föreslagit att sanktionsmöjligheter behöver förstärkas och användas i ökad omfattning. Därför har vi i borgerligt styrda kommuner och landsting tagit initiativ till en utveckling mer fler- och mer långtgående användning av medborgargarantier. På nationell nivå har dessa styrmedel saknas.

En anledning till detta är att lagstiftningen inom området saknar bestämmelser om ekonomisk reglering. Vi välkomnar därför de förslag som presenteras i utredningen. Krav på medborgargarantier finns inskrivit i alliansens regeringsprogram och håller på att införas även inom andra samhällssektorer. Sedan länge finns liknande system både i Danmark och Norge.

Värdegrund

En värdegrund för äldreomsorg är viktig eftersom insatser inte endast har ekonomiska och fysiska aspekter. För att säkra en omsorg med hög kvalité måste även en rad andra faktorer som

t.ex. själsliga-, mentala-, sociala- och kulturella aspekter tas med och likställas med de traditionella. Detta kräver delvis ett annat fokus där icke materiellt faktorer lyftas fram. För att säkerställa evidens, kompetensutveckling, rättssäkerhet m.m. måste dessa riktlinjer bygga på nationella riktlinjer och ha ett lagligt stöd.

Förvaltningens uppfattning som att skilda lokala förutsättningar för äldreomsorgen gör att detta inte behövs är märkligt och bygger på en missuppfattning. Ett skäl till att etablera en nationell värdegrund är att just säkra en hög kvalité inom omsorgen både materiellt och själsligt, för alla oberoende av bostadsort eller utförare. När lokala- och regionala program sedan utarbetats måste detta ske utifrån de förutsättningar som finns men får inte ske på bekostnad av kvalité och de värderingar som har slagits fast. Det är klokt att just socialstyrelsen och länsstyrelserna får i uppdrag att utveckla nationella bedömningskriterier utifrån värdegrunden. Vi anser tillskillnad mot förvaltningen att det är svårt att nu bedöma hur konkreta dessa planer blir innan detta arbete har genomförts.

Genomförandeplan

Vi delar den kritik som socialstyrelsen har framfört om hur det i praktiken fungerar med genomförandeplaner. Inte alltid blir dessa planer så styrande för de dagliga insatserna som tanken var när genomförandeplanerna lanserades. Framför allt har kritik förts fram mot att de icke materiella aspekterna fått för låg prioriteringar och omfattning i planerna, det kan gälla saker om upplevd oro, svårigheter att hantera ofrivillig ensamhet eller tankar på sin död. Här finns en del av förklaringen till problematiken kring överutskrivning av psykofarmaka inom äldreomsorgen. Kritik har också framförts mot att planerna inte hålls aktuella och regelbundet utvärderas. Företrädare för brukare och anhöriga har framfört uppfattningar om att anhöriga måste få en ökad roll i planering, genomförande och utvärdering av insatser. Mitt parti delar denna uppfattning och välkomnar även här en ökad laglig reglering.

§14 Fler kooperativa hyresrätter som komplement till allmännyttan (motion 2008: 9)

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har för yttrande, remitterat motion 2008:9 om ”fler kooperativa hyresrätter som komplement till allmännyttan” av Tomas Rudin och Bengt Sandberg (båda s).

Motionärerna har i sin motion lyft fram frågan om medborgarnas behov av bostäder till rimliga priser. Man anser att bostadsmarknaden i Stockholm är på väg att bli en bytesmarknad för rika. Vidare anför man att unga, vanliga löntagare och äldre utan eget kapital trängs undan och dessutom får allt svårare att komma in på bostadsmarknaden, då hyresrätterna blir allt färre. Motionärerna föreslår, för att öka mångfalden av upplåtelseformer i Stockholm, att staden utvecklar nya kooperativa hyresrättslösningar i förenings- eller bolagsform, där aktörerna kan agera på bostadsmarknaden med nya lösningar som sedan kan tas efter av andra.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 september 2008. Dnr 006-352-2008

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) föreslog att nämndens skulle ställa sig bakom socialdemokraternas förslag. Tjänstgörande ersättare Levent Özkan (mp) anslöt sig till socialdemokraternas förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Abebe Hailu m.fl. (s) och tjänstgörande ersättare Levent Özkan (mp) reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

Att stödja motionen

samt att därutöver anföra följande

Vi socialdemokrater och miljöpartiet förespråkar att det i stadsdelarna finns bostäder med olika upplåtelseformer. Härigenom får de boende en större valfrihet vid beslut om boendet.

För att möta behovet av lägenheter med hyror som bl a unga och personer med låga inkomster kan efterfråga behöver nya finansieringsformer utvecklas.

§15 Granskningsrapport – avser daglig verksamhet LSS och sysselsättning SoL inom Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar till förvaltningen att återkomma med åtgärdslista samt regelbundet återkomma med information i åtgärdsprocessen.

Ärendet

Funktionshinderinspektörerna för Stockholms stad har genomfört en pilotgranskning av daglig verksamhet enligt LSS och sysselsättning inom socialpsykiatrin enligt SoL vid Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning 2008-03-01 – 2008-05-31. Granskningen har genomförts med ett generellt brukarperspektiv med fokus på de centrala begreppen; bemötande, delaktighet och självbestämmande. Dnr 699-080-2008

§16 Postlista

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av postlista från den 29 augusti till och med 12 september 2008.

§17 Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Datum

Ärende

Beslut

Delegat

2008-09-01

Skriftlig varning med anledning av försummelse i arbetet

Beslutet är expedierat

Olle Johnselius stadsdelsdirektör

§18 Inkomna skrivelser med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§19 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§20 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

Skrivelse om biogas av matrester från förskolor, äldreboenden och andra verksamheter i stadsdelsförvaltningens regi.

Jakob Dencker (mp)

Levent Özkan (mp)

Dnr 399-488-2008

Skrivelse om skötsel av gångstråk vid fastigheten Rödby 3 på

Jyllandsgatan 305-307

Abebe Hailu (s)

Dnr 300-497-2008

Beslut

Nämnden uppdrar till förvaltningen att på lämpligt sätt bereda och besvara skrivelserna.

§21 Konferenser, utbildningar

Inga inbjudningar till relevanta utbildningar hade inkommit.

§22 Anmälan av sociala delegationens beslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna

Ärendet

Anmälan av sociala delegationens protokoll från den 10 och 15 september 2008.

§23 Pensionärsrådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala pensionärsrådets protokoll från den 25 augusti 2008.