Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-12-18

Sammanträde 2008-12-18

Datum
Klockan
18:00
Plats
Husby Träff

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

3 Anmälan om särskild förordnad vårdnadshavare

Öppet sammanträde

4 Förvaltningens och nämndens information och frågor

6 Uppföljningsrapport december 2008

7 Tillsyn enligt 13 kap 5 § socialtjänstlagen (SoL) och 23 § LSS, av KFUM-gården i Kista

8 Ansökan om projektmedel till kompetenshöjning och samverkan

9 Byggande av ett nytt gruppboende i kvarteret Silkeborg

Dnr 658-2008-600 (utsändes senare)

10 Ny gruppbostad för personer med funktionsnedsättning enligt LSS i kv. 10 Kista Gård

11 a Förskoleverksamhetens Kvalitetsredovisning 2008

Dnr 680-2008-400 (utsändes senare)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Ny förskola i kv. 13 Kista Gård

Dnr 673-2008-400 (utsändes senare)

Remissärenden

12 Stockholms stads förskoleplan, en förskola i världklass

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 586-2008-006 (utsändes senare)

13 Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga - strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm 2009-2012

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 592-2008-006

14 Stadens arbete med riskbedömningar i samband med ändring av verksamheten (Motion 2008:70)

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 608-2008-006

15 Förslag till "peng" inom dagverksamhet för äldre

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 626-2008-006

16 Alkoholservering i Restaurang Shiraz

Remiss från tillståndsenheten, socialtjänstförvaltningen
Dnr 613-2008-600

Anmälningsärenden

17 Sammanställning av kolloinspektion sommaren 2008

19 Inrättande av ett ungdomsteam

20 Studieresa till Turkiet - Rapport

21 Brottsförebyggande rådet i Rinkeby - protokoll

22 Pensionärsrådets protokoll

24 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som inkommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(cirkulerar under sammanträdet)

25 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

26 Inkomna skrivelser från nämnden från förtroendevalda

28 Anmälan av sociala delegationens beslut

(cirkulerar under sammanträdet)

29 Anmälan av kommunfullmäktiges val av ledamöter och ersättare i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd för år 2009 m.m.

Dnr 689-2008-000 (ärendet dukas)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (139 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordföranden Annette Jansson (m) och vice ordföranden Abebe Hailu (s) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Dag för justering den 22 december 2008.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokollet från stadsdelsnämndens sammanträde den 27 november 2008 justerades den 3 december 2008.

§3 Anmälan om särskild förordnad vårdnadshavare

§4 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Håkan Serdén informerade om förvaltningens plan och rutin för träd- och grönområden. Det finns tre huvudsyften finns kring skötsel av träd- och grönområden, säkerhet, trygghet, miljö och estetik.

Anette Johansson informerade om resultatet av förvaltningens medarbetarenkät som genomfördes under februari och mars månad 2008. Svarsfrekvensen bland förvaltningens tillsvidare anställda medarbetare uppgick till 82 %, att jämföras med stadens 75 %. Enkäten skall ge svar på områden man är bra på samt identifiera områden som behöver förbättras. Inom verksamhetsområdet förskola har Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning uppvisat bättre resultat i jämförelse med staden som helhet. Ny medarbetarenkät kommer att genomföras under oktober och november månad 2009.

§5 Verksamhetsplan med budget för 2009

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner i huvudsak förvaltningens förslag till beslut samt

att därutöver anföra

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att aktivt arbeta med Stockholms stad att förlägga kommunal eller annan verksamhet till vårt stadsdelsnämndsområde.

Nämnden uppdrar till förvaltningen att aktivt arbeta med frivilligorganisationer inom flera områden utöver detta med Röda korset och arbetsmarknadsfrågor.

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att undersöka möjligheten att sommarjobben för ungdomar också kan omfatta privata aktörer ej endast stadens egna verksamheter, detta är ett sätt att skapa kontakter för framtida jobbsökeri.

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att undersöka intresse och förutsättningar att starta en Fältskola.

Nämnden avser att utveckla servicen vid medborgarkontoren särskilt ”huvudkontoret” i Rinkeby eftersom detta på grund av det geografiska avståndet till förvaltningshuset är enligt invånarna och alliansen en omistlig service. Filialen till medborgarkontoret som har varit samlokaliserat med Kista bibliotek kommer inom en snar framtid att flytta till ny samlokalisering med Järvadialogen i Husby. Nämnden uppdrar till förvaltningen att undersöka möjligheten att lägga arbetsuppgifter som är myndighetsutövning i medborgarkontorens verksamhet företrädesvis i Rinkebykontoret. Medborgarkontoret i Husby är ett EU-kontor där det finns stora möjligheter att utveckla olika frågor inom detta område. Medborgarkontor är nämndens och förvaltningens ansikte utåt och ett viktigt gränssnitt mot invånarna och ska därför drivas i egen regi.

Nämnden anser att förvaltningen skall fortsätta det pågående arbetet med trygghetsfrågorna i samarbete med brottsförbyggande råden och aktörer som där ingår. Särskilt viktigt är att prioritera förebyggande arbete när det gäller droger, våldsbrott och rån.

Stockholms stads ekonomi står stark, vilket lägger en stabil grund för att möta svårare tider.

Stadsdelsnämndens strävsamma vardagsarbete för att klara kvalitén i välfärden och de mål kommunfullmäktige satt upp - tillsammans med en ansvarskännande budgethållning - lägger alliansen en stabil grund för att under 2009 värna de kärnverksamheter vi har ansvar för,

äldreomsorgen, personer med funktionsnedsättning, förskolan och barn och ungdomar, social omsorg.

En stark och enig stadshusallians står gemensamt bakom den starka budgeten för 2009 samt tidigare skattesänkningar som ger 3000 kronor per år till en stockholmsfamilj.

Sänkta kommunal- och landstingsskatter gynnar i högsta grad dem med lägst inkomster i synnerhet pensionärer.

Ärendet

Kommunfullmäktige har fastställt följande tre övergripande inriktningsmål:

Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Kommunfullmäktige har också fastställt elva mål för olika verksamhetsområden. Utifrån fullmäktiges inriktningsmål och mål för verksamhetsområden ska Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd fastställa nämndmål. Utifrån nämndmålen ska nämndens olika enheter utarbeta åtaganden och arbetssätt.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 december 2008. Dnr 100-599-2008

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson m.fl. (m) och ledamot Buhran Yildiz m.fl (fp) föreslog att nämnden i huvudsak antar förvaltningens förslag till beslut och att som tilläggsbeslut anta andra att-satsen i (m) och (fp):s förslag.

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (s), ledamot Jakob Dencker m.fl. (mp) och tjänstgörande ersättare Eshag Najmeddin (v) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom socialdemokraternas, miljöpartiet och vänsterpartiets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit (m) och (fp):s förslag.

Reservation

Abebe Hailu m.fl. (s), Jakob Dencker m.fl. (mp) och Eshag Najmeddin (v) reserverade sig till förmån för eget förslag.

Att avslå förvaltningens förslag till verksamhetsplan för 2009,

att uppdra åt förvaltningen att återkomma till nämnden med ett nytt förslag till verksamhetsplan i enlighet med vad som anförs nedan,

att avslå förslaget om avvecklingen av den dagliga verksamheten Rasken,

att därutöver anför följande.

Stadsdelsnämndens ekonomiska läge

Våra tre partier vill utveckla välfärden, rättvisan och miljön i vår stadsdel. Vi sätter verksamheter för barn och ungdomar, äldre och funktionshindrade och insatser för arbetslösa före stora skattesänkningar. Vi vill ge alla medborgare – stora som små - i vår stadsdel möjligheter till ett gott liv, och bidra till en hållbar utveckling.

Den borgerliga majoriteten i kommunfullmäktige har beslutat om tilldelningen av medel till stadsdelarna. Sammantaget för 2009 förfogar Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd över 1,228 mnkr för att klara sina åtaganden inom förskola, äldreomsorg, stöd och service till funktionshindrade, individ- och familjeomsorg, flyktingmottagande, arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd, stadsmiljö, kultur- och föreningsverksamhet, administration och mycket annat.

Utöver detta tillkommer effekten av att lönerna förväntas öka mellan 3% och 5%som motsvarar mellan 37,0 – 61,0 mnkr. Därutöver tillkommer ökade kostnader för utrustning, inköp och underskott i några verksamheter som flyktingmottagning m.m. För att enbart klara dessa kostnadsökningar kommer det att krävas kraftiga nedskärningar i verksamheterna.

Sammantaget förutsätter förvaltningens förslag enligt vår bedömning nedskärningar i stadsdelens verksamhet med minst 70,0mnkr. Detta är en nedrustning av stadsdelens verksamheter som vi inte kan acceptera.

Välfärden hotas

Förvaltningen har utifrån de förutsättningar som är givna lämnat ett förslag till verksamhetsplan och budget. Förslaget innehåller kraftiga ambitionssänkningar för flera verksamheter:

Nedskärningar inom socialpsykiatrin, bl.a. nedläggning av den öppna verksamheten Rasken.

Minskade resurser för stöd och service till funktionshindrade.

Minskade resurser till vård av utsatta ungdomar.

Ett alldeles otillräckligt miljöarbete.

Kraftig nedskärning av förvaltningens administration.

Våra tre partier har i våra respektive budgetförslag i kommunfullmäktige tillfört mer resurser till stadsdelen. Det finns mellan våra partier skillnader i omfattning och inriktning av tillskotten, men vi gör en gemensam bedömning att de medel som den borgerliga majoriteten beslutat om är otillräckliga. I särskilda uttalanden från våra respektive partier redogör vi för vilka prioriteringar inom verksamheterna som vi hade velat se.

Våra tre partier är dock ense om huvudinriktningen av hur stadsdelen bör utvecklas:

Vi vill ha god kvalitet och små barngrupper i förskolan.

Vi vill ha god kvalitet och tillgänglighet i äldreomsorgen.

Vi vill ge ett gott stöd till personer med funktionsnedsättning.

Vi vill utveckla verksamheterna för barn och ungdomar.

Vi vill ge socialtjänsten goda förutsättningar att bistå de familjer och vuxna som behöver stöd.

Vi vill utveckla skötseln av vår stadsmiljö.

Vi vill utveckla kultur- och föreningsverksamheten i vår stadsdel.

Vi vill se aktiva åtgärder för ett gott mottagande för dem som nyligen kommit till vårt land och vår stadsdel.

Vi vill se verkningsfulla åtgärder för att snabbt få fler människor i arbete.

Vi har finansierat våra förslag genom att avvisa majoritetens skattesänkning med 60 öre för perioden 2007-2009. Därför klarar vi både att utveckla verksamheterna och samtidigt hålla en ekonomi i balans.

Välfärden till salu

De borgerliga partierna tog den 3 september 2008 beslut om en aktivitetsplan för konkurrensutsättning. Aktivitetsplanen finns som bilaga till verksamhetsplanen.

Under 2009 ska flera verksamheter konkurrensutsättas och inga egenregianbud lämnas. Under 2010 ska ytterligare verksamheter i Rinkeby-Kista konkurrensutsättas. Förvaltningen återkommer med fler förslag på konkurrensutsättning under 2009.

Aktivitetsplanen är en auktionslista med utropspris på kommunalt drivna verksamheter. Välfärden i Rinkeby-Kista är till salu. Våra tre partier avvisar inte olika driftsformer. Men vi motsätter oss den omfattande privatisering som nu pågår och förbereds i stadsdelen och hela staden och därmed skär ned den offentliga verksamheten.

Privatiseringar av verksamheter leder inte automatiskt till kvalitetsökningar eller effektivare drift. I vår stadsdel har verksamheterna mycket hög kvalitet och är kostnadseffektiva. Det är väl belagt genom bl.a. de inspektioner och brukarenkäter som görs. Vi menar att kvaliteten hotas av att verksamheten tas över av privata aktörer med vinstintresse som främsta drivkraft.

När verksamheterna övergår till privata utförare förlorar stadsdelen egen kompetens och insyn på viktiga områden. På sikt blir man också en sämre upphandlare. Möjligheterna minskar att bedöma kvalitet, planera utifrån förväntade behov och utveckla nya verksamheter. Fungerande verksamheter riskerar att splittras upp, istället för att kunna ingå i en större helhet, vilket kommer att försvåra kvalitetsarbetet.

Privat drift försvårar medborgarnas insyn och inflytande i verksamheten. Drift i privat regi innebär en mer begränsad möjlighet också för brukare att granska verksamheten.

Privatiseringar av exempelvis verksamheter för funktionshindrade, personer inom socialpsykiatrin, dementa och äldre är förenat med stora risker. Omfattande förändringar innebär att människor i behov av mycket stöd i sin dagliga tillvaro kommer att möta olika arbetssätt och nya strukturer i olika faser av en ofta skör daglig tillvaro. Detta innebär en risk för dessa människors välbefinnande.

Privatiseringarna är ett hot mot mångfalden. Från 2009 saknar exempelvis de äldre i Akalla och Rinkeby kommunala alternativ när det gäller äldreboende. Upphandlas Kista äldreboende saknas kommunala äldreboende i stadsdelen. Vi socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister anser att för att värna mångfalden så måste de kommunala alternativen nu värnas. Mångfalden kan endast innehållas om brukarna har möjlighet att också välja en kommunal utförare.

Vi anser att stadsdelen vid alla anbudsförfaranden som huvudregel ska lägga ett anbud att driva verksamheten i egen regi. Vid upphandling ska inte priset vara det enda avgörande utan stor vikt bör också läggas vid andra aspekter som kvalitet och kontinuitet och vad brukare och personal har för önskemål.

Vi befarar att stödet till avknoppningar drivs så långt att medarbetare kan känna press att överta verksamheten. När endast den kommunalt drivna verksamheten utsätts för kraftiga besparingar snedvrids konkurrensen till de privata utförarnas fördel. Medarbetarna står också inför hotet om att stora vårdkoncerner köper upp verksamheten.

Vid avknoppning måste brukarinflytandet säkerställas. Stadens tillämpningsanvisningar innehåller inget om detta. Det är av oerhörd vikt att förankringsprocessen sköts på fullständigt neutralt sätt och att berörda medarbetare och brukare garanteras möjligheten att tillkännage sin uppfattning öppet eller anonymt. Finns inte stöd för en privatisering bland brukare och personal ska en privatisering inte få ske.

Våra tre partier motsätter oss de omfattande privatiseringar av välfärden som de borgerliga partierna driver fram de kommande åren. Vi värnar mångfalden, kvaliteten och det medborgerliga inflytandet över och insynen i välfärdsverksamheterna. Vi vill att kommunal och privat verksamhet ska drivas utifrån samma förutsättningar och krav.

Vi menar att förvaltningens förslag därmed inte kan läggas till grund för ett beslut om verksamhetsplan och budget.

Konkurrensutsättning och nedläggning av befintliga verksamheter

Ett mål är att skapa förutsättningar för fler företagsetableringar i stadsdelen. Syftet med detta mål måste vara att få en allsidig stadsdel med arbetstillfällen och god service för de boende. Detta innefattar att det finns tillräckligt underlag för butiker och restauranger etc i stadsdelen.

De uppgifter stadsdelsnämnden nu ägnar sig åt är att konkurrensutsätta den egna verksamheten genom avknoppningar till de anställda eller upphandlingar. Dessa förfaranden ger inte fler arbetstillfällen i stadsdelen! Såvida man inte räknar de resurser förvaltningen tvingas lägga på att ta fram underlag för upphandling eller information till de anställda om förutsättningar för avknoppning. Resurser som i stället borde användas till verksamhetsutveckling!

I stället har stadsdelsnämnden under 2008 flyttat ca 350 arbetstillfällen från Husby och Rinkeby till Kista. Två stadsdelar som redan hade ont om arbetsställen utarmades ytterligare medan det starka Kista fick ytterligare arbetstillfällen! Flytten innebär en kraftig försämring av kundunderlaget i dessa centrum. Detta är särskilt allvarligt eftersom också Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen liksom banken flyttat till Kista.

För att underlätta avknoppningen lägger stadsdelen resurser på att informera de anställda om förutsättningar. Information av denna typ erbjuds redan av exempelvis Almi och Starta eget-kurser.

Som de fackliga organisationerna påpekar innebär också de ständigt pågående upphandlingsprocesserna negativa effekter på arbetsmiljön.

Våra medarbetare – personalfrågor

Förvaltningen redovisar inte vilka konsekvenser den ansträngda budgeten får i ett arbetsmiljöperspektiv. Fokus på korttidsfrånvaro, snabb rehabilitering och satsning på friskvård och ledarskapsutveckling har varit olika sätt att minska sjukfrånvaron.

Av förvaltningens förslag framgår att stadsdelens sjukfrånvaro ligger över genomsnittet för staden och den har inte minskat I förslaget anges en mycket hög målsättning som inte är realistisk.

Vi bedömer vidare att förvaltningens förslag till budget förutsätter omfattande personalneddragningar (åtgärder). I underlaget saknas en redovisning av kostnader och en plan för hantering av denna övertalighet.

Vi instämmer i de fackliga organisationernas oro för vad upphandlingarna innebär för berörda anställda arbetsmiljö och dessa negativa effekter

Vi befarar att sjukfrånvaron kommer att öka ytterligare med anledning av nedskärningarna, ökad arbetsbelastning och oro ute i våra verksamheter. Detta genererar en negativ psykosocial arbetsmiljö som får arbetsmiljökonsekvenser. Dessa borde analyseras i verksamhetsplanen.

En rättvis och trygg stadsdel för boende, företagare och besökande

Våren 2008 genomförde socialtjänstförvaltningen en undersökning om Stockholmarnas upplevelse av trygghet.

Resultatet är för Rinkeby-Kistas del genomgående negativt. Känslan av risk för att bli utsatt för våld är störst här. Nedskräpning är ett annat problem. Likaså upplever 80 procent av de svarande att ungdomar stör ordningen i stadsdelen.

Enkätresultaten är väl inte så okända sen tidigare och trygghetsvandringar har tidigare genomförts i stadsdelarna. Men enkäten visar att fortsatta åtgärder behövs, t.ex. en fortsättning av trygghetsvandringarna. Det gäller också såväl en upprustning och förbättrad skötsel av den fysiska miljön och förebyggande ungdomsinsatser. Det måste finnas ställen i alla stadsdelarna för ungdomarna att träffas på och påverka vad som ska finnas där.

Enkäten understryker än en gång behovet av kraftfulla åtgärder för att de boende i Rinkeby-Kista ska känna sig trygga i sin stadsdel. Åtgärder inom ramen för Järva-lyftet skulle kunna vara en del i detta om de boende i området får ett uttalat inflytande över hur de utformas så att de överensstämmer med vad Järvaborna i allmänhet och ungdomarna i synnerhet själva önskar.

I sammanhanget kan noteras att förvaltningens förslag till verksamhetsplan saknar ett tydligt barnperspektiv. Enligt stadens gällande handlingsprogram för barnkonventionen ska alla nämnder årligen i verksamhetsplanen redovisa en plan- och åtgärdslista för vad som behöver utvecklas, uppmärksammas eller förändras för att intentionerna i FN:s barnkonvention ska förverkligas.

Vi anser att förslaget till verksamhetsplan behöver kompletteras med en sådan redovisning.

Tillgänglighet är en rättvisefråga

Förvaltningens förslag till verksamhetsplan uppmärksammar inte i tillräcklig mån frågor om tillgänglighet för funktionshindrade.

Enligt stadens gällande handikappolitiska program ska redovisning av kostnadsberäknande åtagande för att nå de handikappolitiska inriktningsmålen finnas med i verksamhetsplanen, vilket förvaltningens verksamhetsplan behöver kompletteras med. På stadsdelsnivå ska beskrivas hur Stockholm ska bli världens mest tillgängliga huvudstad 2010. Sådana redovisningar saknas.

Med tillgänglighet för människor med funktionshinder menas delaktighet och inflytande, vilket är en demokratifråga. Begreppet omfattar både fysisk- och psykisk tillgänglighet, värdigt bemötande och tillgänglighet till kommunikationer och information.

Vi har i våra respektive budgetförslag avsatt mer resurser för satsningar för ökad tillgänglighet.

Sammanfattningsvis

Vi sätter välfärden, rättvisan och miljön före stora skattesänkningar. Vi vill se en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling i vår stadsdel.

Vi säger nej till att offentliga verksamheter auktioneras ut till lägstbjudande. Vi värnar ekonomiskt ansvarstagande, långsiktighet i planering och en budget i balans. För att nå dit krävs realistiska bedömningar, tydliga konsekvensanalyser, rimliga förutsättningar och stabilitet i organisationen. Förslaget till verksamhetsplan och budget för 2009 brister i dessa avseenden.

Vi bedömer att förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget förutsätter fortsatta nedskärningar under året för att klara målet om en ekonomi i balans. Därför kan den inte läggas till grund för stadsdelsnämndens beslut.

Därför föreslår vi stadsdelsnämnden att avslå förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för 2009.

Verksamhetsplanens olika delar i Rinkeby-Kista stadsdel

Nedan redovisar vi vår gemensamma uppfattning om förvaltningens olika för slag. I särskilda uttalanden till stadsdelsnämndens beslut redovisar våra partier närmare våra respektive prioriteringar.

Social omsorg

Förvaltningen föreslår att budgeten för social omsorg fastställs till 150,5 mnkr.

Barn och ungdom

På detta område görs en stor mängd utredningar för olika ändamål. Det gäller förfrågningar från polisen, ensamkommande flyktingbarn, barn som lever i dåligt fungerande föräldrahem eller barn/ungdomar som behöver stöd av något slag. Kvaliteten på dessa utredningar är av avgörande betydelse både för vilket stöd som erbjuds barnen/ungdomarna så att detta är adekvat i den enskilda situationen och blir så effektivt som möjligt. För att nå detta krävs att det finns erforderliga resurser för myndighetsutövningen på området. Det är också en förutsättning för att kunna garantera rättssäkerheten för de enskilda liksom att verksamheten blir effektiv.

Den satsning som de borgerliga partierna säger sig göra på barn och unga saknar all substans. Fritidsverksamheter dras ner. Tryggheten i våra stadsdelar hotas. Utsatta barn och ungdomar riskerar att inte få den vård de behöver.

Vi har i våra respektive budgetförslag avsatt ökade resurser för barn och unga, bl.a. för drogförebyggande arbete, träffpunkter, stöd till utsatta barn och unga och deras familjer.

Våldsutsatta kvinnor (kvinnofrid)

Arbetet med kvinnofridsfrågor är omfattande i stadsdelen och ligger långt framme jämfört med många andra stadsdelar. Ofta finns barn i familjerna som också blir lidande. Ur ett barnperspektiv är det därför av största betydelse att verksamheten får mer resurser så att utredningsarbetet kan förstärkas.

Missbruksvård

Färre vuxna missbrukare förslås få vård på behandlingshem. Hur man bedömt det minskade vårdbehovet berörs inte i förslaget. Vi tror inte att behovet av tvångsvård och vård på behandlingshem har minskat bland de boende i stadsdelen.

Ekonomiskt bistånd

Förvaltningen föreslår att budgeten för ekonomiskt bistånd fastställs till 200,8 mnkr för 2009. Det är ca 5 mnkr mer än prognosen för 2008 års utfall. I nuvarande konjunkturläge kan befaras att behovet av försörjningsstöd kommer att öka kraftigt 2009.

Vi bedömer att behoven av ekonomiskt bistånd är större i stadsdelen än vad moderaterna budgeterat för. Därför har vi avsatt mer resurser i våra respektive budgetförslag.

Arbetsmarknadsåtgärder

Den moderatledda majoritetens förslag fastställs till 21,2 mnkr för 2009. Det är en ökning med 4 mnkr jämfört med det prognostiserade utfallet för 2008.

Med det starkt försämrade konjunkturläget befarar vi att arbetslösheten kommer att stiga kraftigt i vår stadsdel under 2009. Av erfarenhet vet vi att det är de sist anställda som först får gå till arbetslöshet. Många som fått arbete nu, har endast tillfälliga anställningar som inte kommer att förlängas. I stadsdelen finns också många unga som ska etablera sig på arbetsmarknaden. För dem kommer det att krävas mer resurser för att de ska lyckas.

Vår bedömning är att den föreslagna budgeten för arbetsmarknadsåtgärder är otillräcklig för att svara mot behoven under 2009.

Feriearbete – sommarjobb för ungdomar

De medel som utgår från kommunstyrelsen för feriearbeten har minskat radikalt sedan 2007 då 450 ungdomar kunde få sommarjobb inom stadsdelen. När långtidsarbetslösheten bland unga ökar kraftigt, väljer den borgerliga majoriteten att dra ner på stödet till ungas feriearbete och på uppsökande insatser för unga utanför utbildning och arbete. Det visar att de borgerliga partierna inte anser det viktigt för våra ungdomar att få ett feriearbete som ger både lön, erfarenhet och ökar ungdomars ansvarstagande. En ökning av budgeten 2009 för feriearbete finns föreslagen, men vi anser att det behövs ytterligare medel.

Vi har i våra respektive budgetförslag avsatt resurser för att kunna skapa sommarjobb för våra ungdomar och arbeta uppsökande för unga utanför utbildning/arbete

Förebyggande ungdomsinsatser och flyktingmottagande

Kultur- och föreningsverksamhet

Kultur är för många ett positivt inslag i livet. Den skänker oss glädje och avslappning, men får oss även att tänka till, ompröva och på det sättet få oss att växa som människor. Detta gör kulturen till en av de viktigaste faktorerna för ett rikare liv och en drägligare vardag. Kultur är också något som kan förena människor, då den berör ämnen som är relevanta för oss alla, men ändå lämnar dörren öppen för olika vinklar och synsätt. Kulturen har potentialen att kunna användas i arbetet med att lösa många av problemen i vårt område, kulturen kan bli en mötesplats där vi kan samlas för att diskutera vår framtid.

Kulturen är dock inte endast ett positivt inslag i människors vardag för dess avslappnande och utvecklande roll. Kulturen är också en viktig demokratisk faktor, då kultur spelar en stor roll i hur samhällen utformas och hur människor förhåller sig till dem och till sina liv. Kulturen är en kraft, en makt. Därför är det viktigt att kulturen är tillgänglig för alla i ett samhälle som gör anspråk på att vara demokratiskt. Det är först då människor har rätten och möjligheterna att fritt uttrycka sig kulturellt, på lika villkor, som vi kan tala om en verklig yttrandefrihet. Denna princip, ska också vara en självklarhet för oss som bor i Rinkeby-Kista Stadsdelsnämnd.

Vi menar att kulturen skall genomsyra all verksamhet eftersom det är viktigt att både utöva, delta i och uppleva olika former av kultur. Vi motsätter oss de sänkta kulturpolitiska ambitionerna i staden och därmed stadsdelen. Kulturen har en avgörande funktion för att överbrygga klyftor i samhället. Alla oavsett ekonomi, ålder och funktionsnedsättningar har rätt till kulturupplevelser.

Flyktinginsatser

Ett mål för verksamheten är att alla nyanlända flyktingar ska få en individuell introduktionsplan. Detta gäller alla över 16 år. Beträffande barn under 16 år så framgår att de ska ingå i förälders introduktionsplan. Ingenting sägs om vad som gäller för ensamkommande flyktingbarn under 16 år. Även dessa måste garanteras en individuell introduktionsplan.

Medborgarkontoren med konsument- och ekonomisk rådgivning

Medborgarkontoren får en ännu viktigare roll i och med att förvaltningen centraliserats till Kista. Deras öppettider måste ses över så att de blir tillgängliga också utanför ordinarie kontorstid.

Ett sätt att hjälpa människor med ekonomiska problem och förhindra att de hamnar i en situation där de tvingas söka försörjningsstöd är att tillhandahålla konsumentrådgivning. Särskilt viktigt är att arbeta skuldförebyggande riktat till ungdomar och vuxna. Väntetiden för skuldrådgivning är oacceptabelt lång, varför resurserna bör öka. Genom en satsning på skuldrådgivning med förebyggande inriktning kan till en del risken för vräkning från boendet och därmed för hemlöshet minskas. Kostnaden för att ordna boende för hemlösa barnfamiljer är hög, varför förebyggande åtgärder lönar sig väl.

Vi vill utveckla konsumentrådgivningen i vår stadsdel, och särskilt öka resurserna till skuldrådgivning

Förskola m.m.

Förvaltningen föreslår att budgeten för förskolan fastställs till 291,5 mnkr för 2009.

Föräldrar ska känna sig trygga i vår stadsdel

En undersökning har visat att föräldrarna i Rinkeby-Kista är missnöjda med förskolan. För att föräldrar ska känna sig trygga med att låta sina barn vara på förskolan behöver de veta vad barnen erbjuds och hur barnen mår där. Därför måste informationen till föräldrarna förbättras. Det ska ske på föräldrarnas villkor och på tider som passar dem. Tolkhjälp behövs sannolikt också.

Under hösten 2008 har vi kunnat notera att ca 100 familjer fått vårdnadsbidrag för sina barn. Det betyder att lika många barn försvinner från förskolan, vilket innebär att det kan bli svårt att behålla barngrupperna. Här ser vi ett hot med sammanslagningar av grupper för att klara ekonomin. Detta är ett stort problem eftersom små barngrupper är extra viktigt i vår stadsdel där en del barn kommer från svåra omständigheter. Språkträningen – både hemspråk och svenska – är viktig. Vi anser det därför angeläget att men tillåter färre barn i grupperna än vad maxtalen anger.

De föräldrar som inte har egna inkomster och är beroende av försörjningsstöd får inte längre SL-kort. Därmed blir familjen kvar i vår stadsdel och barnen lär inte känna Stockholm och kommer inte på utflykter i regionen eller till olika kulturaktiviteter. Vi föreslår därför att barnen som är tre år eller äldre ska göra utflykter för att delta i olika aktiviteter i Stockholm minst en gång per termin.

Vi föreslår att förskolorna ska använda en del av sina resultatfonder för att finansiera extra informationsinsatser till föräldrarna, utflykter med barnen och för att tillåta små barngrupper.

Vi har i våra respektive budgetförslag avsatt mer resurser för att utveckla förskolan och fortsätta hålla nere barngruppernas storlek. Vi vill att antalet barn inte ska överstiga 18 i storbarnsgrupp, med målet om sänkning till 16 barn. Förskolan ska vara en trygg och utvecklande miljö för stadsdelens barn, och måste ges förutsättningar att kunna leva upp till dessa mål.

Kolloverksamhet

I stadsdelen är det förhållandevis få barn som deltar i den traditionella kolloverksamheten som staden erbjuder. Alla som sökt kollo har fått åka iväg.

Eftersom kollo ger möjlighet för barnen att träffa och lära känna barn från övriga Stockholm är detta ett bra medel för att öka integrationen. Vi föreslår därför att informationsarbetet om kollo till föräldrar och barn ska utvecklas.

Vi vill också att dagkollo för flickor utvecklas och får särskilda informationsinsatser

Äldreomsorg

Förvaltningen föreslår att budgeten för äldreomsorgen fastställs till 215,8 mnkr för 2009.

I Rinkeby Kista stadsdelsnämnd bor ca 4100 personer som är över 65 år. De bor hemma eller på de äldreboende/servicehus som idag finns i stadsdelen.

Äldregruppen ser olika ut beroende på ursprung, hälsa och funktionshinder. Stadsdelens äldre har en mångkulturell bakgrund vilket staden måste ta hänsyn till eftersom behoven ser annorlunda ut i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd jämfört med stora delar av den övriga staden. En av skillnaderna som idag är ett hinder, är det svenska språket som inte behärskas av alla äldre i stadsdelen.

Utbudet av äldreomsorg har kraftigt minskat i relation till befolkningen, för att en bit in på 2000 talet vara halverat jämfört med situationen under 1980 talet. Det som diskuterats mest är den snabba minskningen av platser i särskilt boende under 2000-talet då närmare 18000 platser försvunnit eftersom målsättningen har varit att de äldre ska bo hemma så länge som möjligt. Samtidigt som antalet personer med hemtjänst har ökat har inte minskningen av platser kompenserats ökningen inom hjälptagare i hemtjänsten.

Även kvaliteten i äldreomsorgen uppfattas som försämrad vilket har visat sig i personalens utbildningsnivå, sammansättning, bemanning och arbetsvillkor har inte utvecklats på ett tillfredställande sätt.

Enligt Stockholm stads äldreplan kommer de äldre över 65 år att öka fr.o.m. 2006 samtidigt som äldre över 80 minskar. Detta måste återspeglas i stadsdelsnämndernas planering vad gäller resurser och olika satsningar.

Det finns olika vägar för att uppfylla målen, men de viktigaste är det som händer och berör de äldre i vardagen.

- God och näringsriktigt mat.

De äldre måste få en varierad näringsrik mat eftersom undernäring hos äldre är idag ett utbrett problem. Risken idag stor att undernäringen blir sjukdomsrelaterad. Det är därför av stor vikt att de äldre har en varierad näringsriktigt mat som har kvalitetskrav vad gäller innehåll och temperatur (t.ex. matlådor).

- Inflytande och delaktighet.

De äldre skall genom en individuell omsorgsplan kunna bestämma om hur den äldre vill ha sin hjälp utförd, ha olika önskemål mm.

- Respekt och hänsyn till individens behov.

Eftersom hjälpbehoven hos äldre är individuella är det viktigt att vara lyhörd och försöka tillfredställa de individuella önskemål som finns. För att kunna göra detta krävs tid och personella resurser inom äldreomsorgen.

-Utevistelser och aktiviteter.

De sociala mötesplatser som till exempel biståndsbedömda dagverksamheter eller icke biståndsbedömda mötesplatser för äldre är också ett förebyggande åtgärd bland annat för att hindra isolering hos de äldre.

- Säkerhet och trygghet.

Är en självklar målsättning för att uppnå en trygg vardag för de äldre. Att satsa på den miljön de äldre lever och befinner sig i. Till exempel genom att skapa en mer anpassad miljö för funktionshindrade.

- Lättillgänglig information.

Genom att informationen är på olika språk och lätt att komma åt bidrar samhället till mindre missförstånd bland äldre som inte kan eller förstår svenska. Informationen skall vara på lätt svenska och även för synskadade och hörselskadade

Det är även viktigt at anhöriga kan på ett enkelt sätt hitta den informationen om stadsdelen/kommunen har att erbjuda vad gäller äldreomsorg.

Resurser för stöd och hjälp i hemmet är:

För att de äldre ska kunna bo hemma behöver de känna en trygghet i vardagen och behöver därför olika insatser som staden kan erbjuda.

- Informationen på olika språk.

- Trygghetslarm

- Hemtjänst

- Kontinuitet och trygghet

- Dagverksamheter.

- Korttidsplatser/växelvård

- Anpassning av bostad för att möjliggöra kvarboende

Vi bedömer att den föreslagna budgeten inte täcker de behov av äldreomsorg som finns i stadsdelen

Vi har i våra respektive budgetförslag avsatt mer resurser till äldreomsorgen för att täcka ökade kostnader och för att höja kvaliteten, satsa på kompetensutveckling, utveckla anhörigstödet, ökad personaltätheten och stärka kvalitetskontrollen.

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Socialpsykiatri

Inom socialpsykiatrin finns gruppboenden som inte svarar mot nuvarande krav. Detta behöver åtgärdas omgående. Vi efterlyser en tidtabell för förvaltningens arbete med detta.

Förvaltningen föreslår att budgeten för stöd och service för funktionshindrade fastställs till 228,5 mnkr för 2009.

Verksamhetsområdet använder enligt prognos ca 241,7 mnkr för 2008. Den föreslagna budgeten kräver enligt vår bedömning omfattande nedskärningar för att klara en lägre tilldelning för nästa år och klara ökade kostnader för löner och övrig drift.

Av förslaget framgår att budgeten är ett resultat av att systemet för omsorgsnivåer förändrats och att en översyn av fördelningsnycklarna har gjorts. Vi känner stor oro för att de nya bedömningarna, utifrån den enskildes behov, har slagit fel för många av våra brukare i stadsdelen. Verksamheten kommer att tvingas till personalneddragningar (åtgärder) och brukarna kommer inte att få det stöd som man har behov av och rätt till.

Detta i ett läge när det tillkommer många nya brukare i stadsdelen. Neddragningarna kan bara ske genom att insatser inte beviljas eller dras in. Rätten till individuell behovsprövning är grundläggande. Beslutade insatser ska verkställas i skälig tid. Det får inte förekomma oklarheter i handläggnings- och kostnadsansvar, då det försvårar tillgången till rätt stödinsatser för den enskilde.

En uppskattad dagverksamhet har varit restaurang Rasken som finns i servicehuset i Rinkeby och förser detta med mat under vardagarna. Vi är emot att denna verksamhet läggs ned.

Vi vill fortsätta att driva RASKEN. Vi har i våra respektive budgetförslag avsatt mer pengar för socialpsykiatrin alternativt kan en finansiering ske via äldreomsorgens budget eftersom det ju främst handlar om maten till de boende i Rinkeby Servicehus.

Vi värnar om stödet och servicen till funktionshindrade och har i våra respektive budgetförlag avsett mer resurser för att värna rätten till insatser och kvaliteten i insatserna.

Stadsdelsmiljö

Förvaltningen förslår att budgeten för parkskötsel m.m. fastställs till 13,1 mnkr. Detta är en minskning med 2,3 mnkr jämfört med 2008.

I ambitionen att skapa trygga stadsmiljöer i Stockholm gjordes en enkät i våras. Där framgår mycket tydligt att invånarna i vår stadsdel är missnöjda med det nuvarande läget. Den föreslagna minskningen rimmar också dåligt med de satsningar på Järva-området som finns i Järvalyftet. Det behövs också en samordning av ansvaret för den yttre miljön, som nu är splittrat på flera förvaltningar både centralt och lokalt. Bl. a. gångvägarna i stadsdelen är i stort behov av en upprustning. Ur trygghetsaspekten behöver belysningen där ses över och snabbare lagning vid påpekande.

Vi motsätter oss besparingarna på stadsdelsmiljöarbetet. Vi har i våra respektive budgetförslag avsatt mer resurser till stadsmiljöarbetet. Vi anser att miljökonsekvensanalyser ska göras av alla verksamheter inom stadsdelen. Ett miljöinriktat arbetssätt som främjar ekologisk och social hållbarhet skall vara en självklarhet i stadsdelens alla enheter.

Miljö

Stadsdelsnämnden måste förstärka sitt miljöarbete kraftigt. De globala klimat- och miljöproblemen gör att så många människor som möjligt måste stimuleras att bli medvetna om hur en hållbar livsstil och hållbara konsumtionsmönster ser ut, och bli beredda att agera därefter.

Därför måste vi förstärka resurser vad gäller Agenda 21-samordnare, miljösamordnare och konsumentvägledning med inriktning på rådgivning för miljövänlig konsumtion. Miljöombud ska finnas i alla verksamheter och de ska ges möjligheter att stimulera all personal att miljöanpassa sina arbetsplatser.

Rättvis handel, som funnits i förvaltningshuset i Husby, bör utvecklas så att de anställda får möjlighet att enkelt konsumera solidariskt.

Särskilt uttalande

Annette Jansson m.fl. (m) och Buhran Yildiz m.fl. (fp) anmälde ett särskilt uttalande.

Majoriteten satsar stort på barn och ungdom. En del i detta ska vara att skapa tillgång till fältskola, antingen genom samarbete med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning, eller i annan regi. Genom att vistas i naturen får barnen ett naturligt positivt förhållningssätt till miljön och samtidigt fysisk aktivitet där motorik och balans automatiskt tränas. I samband med aktiviteter i fältskola har barn möjlighet att leka, sjunga och kanske pyssla eller bygga något med naturmaterial. Besök i fältskola är ett komplement till den vardagliga utevistelsen och kan ge tips och idéer om hur man kan använda naturen på ett positivt och aktivt sätt. Genom att konkretisera ord och begrepp i aktiviteterna utvecklas också barnens språkförståelse. Ett övergripande mål för Fältskola är att hos barn väcka nyfikenhet, intresse och kärlek till naturen. Med ett naturvetenskapligt språk och en positiv natursyn som grund kan de sedan lättare ta till sig information om betydelsen av biologisk mångfald och om hur vi får en hållbar utveckling. Skolans ambition är att ge barn från olika kulturer möjlighet att upptäcka naturens skönhet och de många möjligheter till rekreation som den svenska naturen erbjuder.

År 2009 är det Europaval. Rinkeby-Kista har som enda stadsdel i Stockholm en egen EU-samordnare (på halvtid). EU består idag av 27 länder, en djungel av byråkrati men lyckligtvis en enda vision om fred och samarbete. Samordningen av EU i Rinkeby-Kista ska ha följande inriktning: År 2009 och 2010 ska förvaltningens arbete med EU frågor vara mer aktivt och fokuserat än tidigare. Under hösten 2009 är Sverige ordförande för EU. Samordningen kan innebära att förvaltningen, eventuellt gemensamt med Kista Science City och andra aktörer, försöker locka evenemang och möten till Kista. Juni 2009 är det val till Europaparlamentet. Förvaltningen ska genom EU-samordnaren i god tid förbereda och söka pengar till projekt och evenemang ämnade att öka kunskapen om valet och valdeltagandet. Ett mål för uppföljning är att Rinkeby-Kista ska vara den stadsdel där valdeltagandet har ökat mest i Stockholm sedan förra EU valet. Ett tredje mål är att förvaltningen ska har sökt om medel från EU fonder i minst tre projekt under 2009. EU har ställt medel till förfogande för just sådana stadsdelar som Rinkeby-Kista och våra skattebetalare ska få utväxling på sitt EU-medlemskap.

En Stockholmsutställning planeras att äga rum under 2009 och 2010. Förvaltningen ska aktivt stödja stadsledningskontoret i planeringen och genomförandet av utställningen och i detta särskilt framhålla de boendes engagemang i utställningen. Utställningen ska i möjligaste mån främja det lokala näringslivet och de arbetstillfällen som skapas ska i första hand gynna människor boende runt Järvafältet, särskilt ungdomar. Förvaltningen ska utse en speciell kontaktperson för Stockholmsutställningen som både invånare, affärsliv, förtroendevalda och stadsledningskontor i första hand ska vända sig till angående utställningen.

Kista stadsdelsnämnd satsar under 2009 omfattande resurser på att ordna fram 400 sommarjobb för stadsdelens ungdomar. Under 2009 ska förvaltningen inleda planering och ett intensifierat samarbete med privata aktörer i Kista och Rinkeby för att skapa sommarjobb för stadsdelens ungdomar också inom näringslivet. Sommarjobb i offentlig förvaltning, där man ”går bredvid” ordinarie personal, är av stort värde i att skapa kontakter och arbetslivserfarenhet för ungdomar. Arbete med sikte på återkommande engagemang, helg jobb och feriejobb, i privat sektor avlastar på sikt förvaltningens ansträngningar och skapar gott förvärv åt ungdomarna.

Det är av stor betydelse att Järvalyftet genomförs med verkningsfulla åtgärder genom behövliga förändringar av stadsplan och fysisk miljö och genomförs tillsammans med målmedvetna åtgärder för att minska utanförskap och marginalisering.

Särskilt uttalande

Abebe Hailu m.fl. (s) anmälde ett särskilt uttalande. Tjänstgörande ersättare Eshag Najmeddin (v) anslöt sig till socialdemokraternas uttalande, dock ej den del under rubrik ”Område” som redovisar tilldelning av budget.

Utöver moderatledda majoritetens förslag till budget för 2009 föreslår vi 23,4 mkr

Den moderatledda borgerliga majoriteten i Stockholm har beslutat om en skattesänkning

på 60 öre sedan de tog över makten i Stockholm. 30 öre 2007, 20 öre 2008 och 10 öre i budgeten 2009. Det blir ca 1,1 miljarder kronor mindre till välfärden. Vi socialdemokrater vill skattesatsen ska vara på 18,08 kronor per 100 kronor för att möta behoven inom skolan och omsorgerna och för att klara en ekonomi i balans.

23,4 mkr fördelade från Socialdemokraterna budget i KF till Rinkeby/Kista vill vi använda så här

Område Belopp

Förskola 9,6 mkr

Verksamhet för barn- och ungdom 0,8

Kultur- och föreningsverksamhet 0,4

Äldreomsorg 3,0

Individ & familjeomsorg

barn och ungdom 4,1

socialpsykiatrin 0,4

Stadsmiljö 0,3

Ekonomisk bistånd 2,0

Arbetsmarknadsåtgärder 2,8

Inledning

Rinkeby- Kista en stadsdel där alla får plats

Socialdemokraterna vill skapa Ett Rinkeby-Kista som är öppen och inkluderande. Vi vill skapa Ett Rinkeby-Kista där alla har någonstans att bo och verka i. Där alla har en försörjning. Vi vill skapa ett Rinkeby-Kista där alla känner välkomna och bidrar till helheten. Att de som bor och verkar är och beredda att bidra till stadsdelen och kan också ställa krav på stadsdelen och kan påverka.

Vi socialdemokrater jobbar för ett Rinkeby-Kista där olikheterna och mångfalden i vår stadsdel möts och att stadsdelen är lika välkomnande mot alla som bor och verkar i. Diskriminering ska bekämpas och motverkas. Vi vill också utjämna skillnader och minska fattigdomen genom att ge utbildningsmöjligheter och med progressiv arbetsmarknadspolitik som leder människor i vår stadsdel till arbete. Det behövs en välfärd med många händer i verksamheten. Det krävs en välfärd med hög kompetens hos personalen, ett öppet förhållningssätt och långsiktiga förutsättningar inom äldreomsorgen, skolan och förskolan.

Vi vill skapa en stadsdel som satsar på ett livslångt lärande, Vi tar avstånd från en politik och synsätt där barn betraktas som förvaringsobjekt fram till skolåldern och därefter ska disciplineras och tuktas under skoltiden.

Vi vill satsa på och värna vår gemensamma Järvafälltet. Vi vill ha Ett Rinkeby-Kista där var och en ger sitt bidrag till stadsdelen, men där var och en också kan ha förväntningar på sina medmänniskor. Stadsdelen är någonting som vi delar gemensamt. Något som vi kan tala om, påverka och ha åsikter om.

Vi vill att människor som bor i stadsdelen själva ska vara med och påverka prioriteringar i sitt område. Vi jobbar för att öka tryggheten, trivseln, hälsotillståndet och framtistron bland vara medborgare.

Vi motarbetar otrygghet, utanförskap och kriminalitet vår stadsdel. Alla som bor i Rinkeby- Kista har rätt till arbete, utbildning och omsorg. Människors behov ska styra utbudet – inte storleken på plånboken. Alla ska också känna ett gemensamt ansvar för Rinkeby- Kista. För att det ska fungera krävs att alla kan påverka både sina egna liv och hur stadsdelen utvecklas.

Den moderatledda majoriteten i Stockholms kommun har tre huvudsakliga mål gemensamt; att sänka skatten för de rika, sälja ut stockholmarnas gemensamma tillgångar, exempelvis allmännyttans bostäder och privatisera skolor, förskolor och äldreomsorg så att de stora börsnoterade företag ska få mer vinst på bekostnad av verksamheten . Samtidigt saknas det resurser inom äldreomsorgen, förskolan, kultur och föreningsstöd, arbetsmarknadsåtgärd och barn- och ungdomsverksamhet i våra stadsdelar.

Våra medarbetare – personalfrågor

Förvaltningen redovisar inte vilka konsekvenser den ansträngda budgeten får i ett arbetsmiljöperspektiv. Fokus på korttidsfrånvaro, snabb rehabilitering och satsning på friskvård och ledarskapsutveckling har varit olika sätt att minska sjukfrånvaron.

Av förvaltningens förslag framgår att stadsdelens sjukfrånvaro ligger över genomsnittet för staden och den har inte minskat I förslaget anges en mycket hög målsättning som det dock inte är realistiskt att tro att den nås.

Vi bedömer vidare att förvaltningens förslag till budget förutsätter omfattande personalneddragningar (åtgärder). I underlaget saknas en redovisning av kostnader och en plan för hantering av denna övertalighet.

Vi instämmer i de fackliga organisationernas oro för vad upphandlingarna innebär för berörda anställda arbetsmiljö och dessa negativa effekter

Vi befarar att sjukfrånvaron kommer att öka ytterligare med anledning av nedskärningarna, ökad arbetsbelastning och oro ute i våra verksamheter. Detta genererar en negativ psykosocial arbetsmiljö som får arbetsmiljökonsekvenser. Dessa borde analyseras i verksamhetsplanen.

En rättvis och trygg stadsdel för boende, företagare och besökande

Våren 2008 genomförde socialtjänstförvaltningen en undersökning om Stockholmarnas upplevelse av trygghet.

Resultatet är för Rinkeby-Kistas del genomgående negativt. Känslan av risk för att bli utsatt för våld är störst här. Nedskräpning är ett annat problem. Likaså upplever 70 procent av de svarande att ungdomar stör ordningen i stadsdelen.

Enkätresultaten är väl inte så okända sen tidigare och trygghetsvandringar har tidigare genomförts i stadsdelarna. Men enkäten visar att fortsatta åtgärder behövs, t.ex. en fortsättning av trygghetsvandringarna. Det gäller också såväl en upprustning och förbättrad skötsel av den fysiska miljön och förebyggande ungdomsinsatser. Det måste finnas ställen i alla stadsdelarna för ungdomarna att träffas på och påverka vad som ska finnas där.

Enkäten understryker än en gång behovet av kraftfulla åtgärder för att de boende i Rinkeby-Kista ska känna sig trygga i sin stadsdel. Åtgärder inom ramen för Järva-lyftet skulle kunna vara en del i detta om de boende i området får ett uttalat inflytande över hur de utformas så att de överensstämmer med vad Järvaborna i allmänhet och ungdomarna i synnerhet själva önskar.

I sammanhanget kan noteras att förvaltningens förslag till verksamhetsplan saknar ett tydligt barnperspektiv. Enligt stadens gällande handlingsprogram för barnkonventionen ska alla nämnder årligen i verksamhetsplanen redovisa en plan- och åtgärdslista för vad som behöver utvecklas, uppmärksammas eller förändras för att intentionerna i FN:s barnkonvention ska förverkligas.

Vi anser att förslaget till verksamhetsplan behöver kompletteras med en sådan redovisning.

Tillgänglighet är en rättvisefråga

Förvaltningens förslag till verksamhetsplan uppmärksammar inte i tillräcklig mån frågor om tillgänglighet för funktionshindrade.

Enligt stadens gällande handikappolitiska program ska redovisning av kostnadsberäknande åtagande för att nå de handikappolitiska inriktningsmålen finnas med i verksamhetsplanen, vilket förvaltningens verksamhetsplan behöver kompletteras med. På stadsdelsnivå ska beskrivas hur Stockholm ska bli världens mest tillgängliga huvudstad 2010. Sådana redovisningar saknas.

Med tillgänglighet för människor med funktionshinder menas delaktighet och inflytande, vilket är en demokratifråga. Begreppet omfattar både fysisk- och psykisk tillgänglighet, värdigt bemötande och tillgänglighet till kommunikationer och information.

Sammanfattningsvis

Vi sätter välfärden, rättvisan och miljön före stora skattesänkningar. Vi vill se en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling i vår stadsdel.

Vi säger nej till att offentliga verksamheter auktioneras ut till lägstbjudande. Vi värnar ekonomiskt ansvarstagande, långsiktighet i planering och en budget i balans. För att nå dit krävs realistiska bedömningar, tydliga konsekvensanalyser, rimliga förutsättningar och stabilitet i organisationen. Förslaget till verksamhetsplan och budget för 2009 brister i dessa avseenden.

Vi bedömer att förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget förutsätter fortsatta nedskärningar under året för att klara målet om en ekonomi i balans. Därför kan den inte läggas till grund för stadsdelsnämndens beslut.

Verksamhetsplanens olika delar i Rinkeby-Kista stadsdel

Nedan redovisar vi socialdemokraternas uppfattning om förvaltningens olika för slag.

Social omsorg

Med ökade löner och priser för 2009 innebär budgeten en neddragning jämfört med 2008. Neddragningen slår hårt mot Social omsorgs verksamhet.

Barn och ungdom

På detta område görs en stor mängd utredningar för olika ändamål. Det gäller förfrågningar från polisen, ensamkommande flyktingbarn, barn som lever i dåligt fungerande föräldrahem eller barn/ungdomar som behöver stöd av något slag. Kvaliteten på dessa utredningar är av avgörande betydelse både för vilket stöd som erbjuds barnen/ungdomarna så att detta är adekvat i den enskilda situationen och blir så effektivt som möjligt. För att nå detta krävs att det finns erforderliga resurser för myndighetsutövningen på området. Det är också en förutsättning för att kunna garantera rättssäkerheten för de enskilda liksom att verksamheten blir effektiv.

Den satsning som de borgerliga partierna säger sig göra på barn och unga saknar all substans. Fritidsverksamheter dras ner. Tryggheten i våra stadsdelar hotas. Utsatta barn och ungdomar riskerar att inte få den vård de behöver.

Våldsutsatta kvinnor (kvinnofrid)

Arbetet med kvinnofridsfrågor är omfattande i stadsdelen och ligger långt framme jämfört med många andra stadsdelar. Ofta finns barn i familjerna som också blir lidande. Ur ett barnperspektiv är det därför av största betydelse att verksamheten får mer resurser så att utredningsarbetet kan förstärkas.

Missbruksvård

Färre vuxna missbrukare förslås få vård på behandlingshem. Hur man bedömt det minskade vårdbehovet berörs inte i förslaget. Vi tror inte att behovet av tvångsvård och vård på behandlingshem har minskat bland de boende i stadsdelen.

Flyktinginsatser

Ett mål för verksamheten är att alla nyanlända flyktingar ska få en individuell introduktionsplan. Detta gäller alla över 16 år. Beträffande barn under 16 år så framgår att de ska ingå i förälders introduktionsplan. Ingenting sägs om vad som gäller för ensamkommande flyktingbarn under 16 år. Även dessa måste garanteras en individuell introduktionsplan

Vi satsar 4,1 mkr mer än moderaterna och deras allierades budget för barn och unga, bl.a. för drogförebyggande arbete, träffpunkter, stöd till utsatta barn och unga och deras familjer och till kvinnofrid och flyktingmottagning.

Ekonomiskt bistånd

Förvaltningen föreslår att budgeten för ekonomiskt bistånd fastställs till 200,8 mnkr för 2009. Det är ca 5 mnkr mer än prognosen för 2008 års utfall. I nuvarande konjunkturläge kan befaras att behovet av försörjningsstöd kommer att öka kraftigt 2009.

Vi bedömer att behoven av ekonomiskt bistånd är större i stadsdelen än vad moderaterna budgeterat för. Därför satsar vi 2,0 mnkr mer i vårt budgetförslag.

Arbetsmarknadsåtgärder

Den moderatledda majoritetens förslag fastställs till 21,2 mnkr för 2009. Det är en ökning med 4 mnkr jämfört med det prognostiserade utfallet för 2008.

Med det starkt försämrade konjunkturläget befarar vi att arbetslösheten kommer att stiga kraftigt i vår stadsdel under 2009. Av erfarenhet vet vi att det är de sist anställda som först får gå till arbetslöshet. Många som fått arbete nu, har endast tillfälliga anställningar som inte kommer att förlängas. I stadsdelen finns också många unga som ska etablera sig på arbetsmarknaden. För dem kommer det att krävas mer resurser för att de ska lyckas.

Vår bedömning är att den föreslagna budgeten för arbetsmarknadsåtgärder är otillräcklig för att svara mot behoven under 2009.

Feriearbete – sommarjobb för ungdomar

De medel som utgår från kommunstyrelsen för feriearbeten har minskat radikalt sedan 2007 då 450 ungdomar kunde få sommarjobb inom stadsdelen. När långtidsarbetslösheten bland unga ökar kraftigt, väljer den borgerliga majoriteten att dra ner på stödet till ungas feriearbete och på uppsökande insatser för unga utanför utbildning och arbete. Det visar att de borgerliga partierna inte anser det viktigt för våra ungdomar att få ett feriearbete som ger både lön, erfarenhet och ökar ungdomars ansvarstagande. En ökning av budgeten 2009 för feriearbete finns föreslagen, men vi anser att det behövs ytterligare medel.

Vi satsar 2,8 mnkr mer en den borgerliga majoritetens budget för att kunna skapa sommarjobb för våra ungdomar och arbeta uppsökande för unga utanför utbildning och arbete

Förebyggande ungdomsinsatser

Kultur- och föreningsverksamhet

Kultur är för många ett positivt inslag i livet. Den skänker oss glädje och avslappning, men får oss även att tänka till, ompröva och på det sättet få oss att växa som människor. Detta gör kulturen till en av de viktigaste faktorerna för ett rikare liv och en drägligare vardag. Kultur är också något som kan förena människor, då den berör ämnen som är relevanta för oss alla, men ändå lämnar dörren öppen för olika vinklar och synsätt. Kulturen har potentialen att kunna användas i arbetet med att lösa många av problemen i vårt område, kulturen kan bli en mötesplats där vi kan samlas för att diskutera vår framtid.

Kulturen är dock inte endast ett positivt inslag i människors vardag för dess avslappnande och utvecklande roll. Kulturen är också en viktig demokratisk faktor, då kultur spelar en stor roll i hur samhällen utformas och hur människor förhåller sig till dem och till sina liv. Kulturen är en kraft, en makt. Därför är det viktigt att kulturen är tillgänglig för alla i ett samhälle som gör anspråk på att vara demokratiskt. Det är först då människor har rätten och möjligheterna att fritt uttrycka sig kulturellt, på lika villkor, som vi kan tala om en verklig yttrandefrihet. Denna princip, ska också vara en självklarhet för oss som bor i Rinkeby-Kista Stadsdelsnämnd.

Vi menar att kulturen skall genomsyra all verksamhet eftersom det är viktigt att både utöva, delta i och uppleva olika former av kultur. Vi motsätter oss de sänkta kulturpolitiska ambitionerna i staden och därmed stadsdelen. Kulturen har en avgörande funktion för att överbrygga klyftor i samhället. Alla oavsett ekonomi, ålder och funktionsnedsättningar har rätt till kulturupplevelser.

Därför satsar vi 1,2 mkr mer än moderatledda majoriteten förslag till kultur- och föreningsverksamhet.

Medborgarkontoren med konsument- och ekonomisk rådgivning

Medborgarkontoren får en ännu viktigare roll i och med att förvaltningen centraliserats till Kista. Deras öppettider måste ses över så att de blir tillgängliga också utanför ordinarie kontorstid.

Ett sätt att hjälpa människor med ekonomiska problem och förhindra att de hamnar i en situation där de tvingas söka försörjningsstöd är att tillhandahålla konsumentrådgivning. Särskilt viktigt är att arbeta skuldförebyggande riktat till ungdomar och vuxna. Väntetiden för skuldrådgivning är oacceptabelt lång, varför resurserna bör öka. Genom en satsning på skuldrådgivning med förebyggande inriktning kan till en del risken för vräkning från boendet och därmed för hemlöshet minskas. Kostnaden för att ordna boende för hemlösa barnfamiljer är hög, varför förebyggande åtgärder lönar sig väl.

Förskola m.m.

- det första steget i det livslånga lärandet

Alla barn i vår stadsdel ska ha samma rätt att utvecklas och lära, oavsett föräldrarnas bakgrund eller ekonomiska förutsättningar. Förskolan är den första steget i det livslånga lärandet, det är här som grunden läggs. Därför är det viktigt att förskolan är en plats där barnen känner sig trygga och kan utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Mindre grupper och välutbildad personal är en förutsättning för att kunna erbjuda alla barn en bra pedagogisk verksamhet. För att nå målen krävs att personalens/pedagogtätheten är oförändrad eller hög.

Föräldrar ska ges goda möjligheter till inflytande i förskolan och dess verksamhet. Det ska ske genom utvecklingssamtal, föräldramöten och olika former av föräldraråd för enheterna och för hela stadsdelsnämnden. Barnens inflytande behöver också utökas och stärkas. Förskolans arbetsformer och förhållningssätt ska medverka till att varje barn i förskolan utvecklar demokratisk kompetens.

Föräldrar ska känna sig trygga i vår stadsdel

En undersökning har visat att föräldrarna i Rinkeby-Kista är missnöjda med förskolan. För att föräldrar ska känna sig trygga med att låta sina barn vara på förskolan behöver de veta vad barnen erbjuds och hur barnen mår där. Därför måste informationen till föräldrarna förbättras. Det ska ske på föräldrarnas villkor och på tider som passar dem. Tolkhjälp behövs sannolikt också.

Under hösten 2008 har vi kunnat notera att ca 100 familjer fått vårdnadsbidrag för sina barn. Det betyder att lika många barn försvinner från förskolan, vilket innebär att det kan bli svårt att behålla barngrupperna. Här ser vi ett hot med sammanslagningar av grupper för att klara ekonomin. Detta är ett stort problem eftersom små barngrupper är extra viktigt i vår stadsdel där en del barn kommer från svåra omständigheter. Språkträningen – både hemspråk och svenska – är viktig. Vi anser det därför angeläget att men tillåter färre barn i grupperna än vad maxtalen anger.

Konsekvensen som uppstår när barnen i vår stadsdel uteblir från förskolan på grund av vårdnadsbidraget är förödande. Den sociala och etniska segregationen ökar. Skillnaden i barnens uppväxtvillkor förstärks. Därför ska vårdnadsbidraget avskaffas för att motverka segregationen i Stockholm och i vår stadsdel..

De föräldrar som inte har egna inkomster och är beroende av försörjningsstöd får inte längre SL-kort. Därmed blir familjen kvar i vår stadsdel och barnen lär inte känna Stockholm och kommer inte på utflykter i regionen eller till olika kulturaktiviteter. Vi föreslår därför att barnen som är tre år eller äldre ska göra utflykter för att delta i olika aktiviteter i Stockholm minst en gång per termin.

Vi föreslår att förskolorna ska använda en del av sina resultatfonder för att finansiera extra informationsinsatser till föräldrarna, utflykter med barnen och för att tillåta små barngrupper.

Vi vill att antalet barn inte ska överstiga 18 i storbarnsgrupp, med målet om sänkning till 16 barn. Förskolan ska vara en trygg och utvecklande miljö för stadsdelens barn, och måste ges förutsättningar att kunna leva upp till dessa mål.

Därför satsar vi socialdemokrater 9,6 miljoner kronor utöver majoritetens förslag

för att utveckla förskolan och fortsätta hålla nere barngruppernas storlek.

Kolloverksamhet

I stadsdelen är det förhållandevis få barn som deltar i den traditionella kolloverksamheten som staden erbjuder. Alla som sökt kollo har fått åka iväg.

Eftersom kollo ger möjlighet för barnen att träffa och lära känna barn från övriga Stockholm är detta ett bra medel för att öka integrationen. Vi föreslår därför att informationsarbetet om kollo till föräldrar och barn ska utvecklas.

Vi vill också att dagkollo för flickor utvecklas och får särskilda informationsinsatser

Äldreomsorg

Äldre har rätt till ett gott liv med god vård och omsorg, trygg tillvaro och socialgemenskap. Stadsdelsnämnden ska ge de äldre möjlighet att medverka i olika verksamheter. Kulturträff och aktiviteter och stimulans i form av musik, bilder, film och böcker är viktigt i det dagliga livet för friska äldre.

Möjligheten till regelbunden utevistelse ska vara en självklarhet för stadsdelens äldre.

De sociala aktiviteterna är av stor betydelse för det fysiska och psykiska välbefinnandet. Dagverksamheten fyller en viktig funktion för att behålla förmågor och möjliggöra för de äldre att kunna bo kvar i sin ordinarie bostad. Därför ska man satsa mer resurs på Äldre Center i vår stadsdel. Maten är en viktigt livskvalitetsfaktor. Det ska finnas möjlighet att välja mat och den ska vara vällagad och näringsriktig. Även den sociala samvaron betyder mycket vid måltiden för att öka matglädjen och apititen.

Äldre löften sviks. Äldreboenden och servicehus försvinner. Innan valet lovade de borgerliga partierna med kristdemokraterna i spetsen, att alla äldre som ville skulle få en plats på servicehus. I det borgerliga förslaget i budget 2009 för Stockholm stad föreslås att flera äldreboenden och servicehus läggs ner eller omvandlas till så kallade senior- eller trygghetsboende dvs boende former utan service. I vår stadsdel Rinkeby-Kista föreslås Servicehuset prövas att omstruktureras till trygghets- seniorboende.

Så kallade ”valfrihetssystem” för vård- och omsorgsboende inom äldreomsorgen gör svårare att kvalitetssäkra nu när stora vårdbolag tar över alla verksamheter i Stockholm i allmänhet och i Rinkeby-Kista stadsdel i synnerhet.

Generell välfärd av hög kvalitet för våra äldre och stora börsnoterade vårdbolag med stora vinst går inte ihop.

- God och näringsriktigt mat.

De äldre måste få en varierad näringsrik mat eftersom undernäring hos äldre är idag ett utbrett problem. Risken idag stor att undernäringen blir sjukdomsrelaterad. Det är därför av stor vikt att de äldre har en varierad näringsriktigt mat som har kvalitetskrav vad gäller innehåll och temperatur (t.ex. matlådor).

- Inflytande och delaktighet.

De äldre skall genom en individuell omsorgsplan kunna bestämma om hur den äldre vill ha sin hjälp utförd, ha olika önskemål mm.

- Respekt och hänsyn till individens behov.

Eftersom hjälpbehoven hos äldre är individuella är det viktigt att vara lyhörd och försöka tillfredställa de individuella önskemål som finns. För att kunna göra detta krävs tid och personella resurser inom äldreomsorgen.

-Utevistelser och aktiviteter.

De sociala mötesplatser som till exempel biståndsbedömda dagverksamheter eller icke biståndsbedömda mötesplatser för äldre är också ett förebyggande åtgärd bland annat för att hindra isolering hos de äldre.

- Säkerhet och trygghet.

Är en självklar målsättning för att uppnå en trygg vardag för de äldre. Att satsa på den miljön de äldre lever och befinner sig i. Till exempel genom att skapa en mer anpassad miljö för funktionshindrade.

- Lättillgänglig information.

Genom att informationen är på olika språk och lätt att komma åt bidrar samhället till mindre missförstånd bland äldre som inte kan eller förstår svenska. Informationen skall vara på lätt svenska och även för synskadade och hörselskadade

Det är även viktigt at anhöriga kan på ett enkelt sätt hitta den informationen om stadsdelen/kommunen har att erbjuda vad gäller äldreomsorg.

Resurser för stöd och hjälp i hemmet är:

För att de äldre ska kunna bo hemma behöver de känna en trygghet i vardagen och behöver därför olika insatser som staden kan erbjuda.

- Informationen på olika språk.

- Trygghetslarm

- Hemtjänst

- Kontinuitet och trygghet

- Dagverksamheter.

- Korttidsplatser/växelvård

- Anpassning av bostad för att möjliggöra kvarboende

Vi bedömer att den föreslagna budgeten inte täcker de behov av äldreomsorg som finns i stadsdelen

För att öka kvaliteten inom äldreomsorgen i vår stadsdel satsar vi socialdemokrater

3,0 mnkr mer utöver moderatledda majoritetens förslag till budget

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Socialpsykiatri

Inom socialpsykiatrin finns gruppboenden som inte svarar mot nuvarande krav. Detta behöver åtgärdas omgående. Vi efterlyser en tidtabell för förvaltningens arbete med detta.

Förvaltningen föreslår att budgeten för stöd och service för funktionshindrade fastställs till 228,5 mnkr för 2009.

Verksamhetsområdet använder enligt prognos ca 241,7 mnkr för 2008. Den föreslagna budgeten kräver omfattande nedskärningar för att klara en lägre tilldelning för nästa år. För att det kommer ökade kostnader för priser, löner m.m. Av förslaget framgår att budgeten är ett resultat av att systemet för omsorgsnivåer förändrats och att en översyn av fördelningsnycklarna har gjorts. Vi känner stor oro för att de nya bedömningarna, utifrån den enskildes behov, har slagit fel för många av våra brukare i stadsdelen. Verksamheten kommer att tvingas till personalneddragningar (åtgärder) och brukarna kommer inte att få det stöd som man har behov av och rätt till.

Detta i ett läge när det tillkommer många nya brukare i stadsdelen. Neddragningarna kan bara ske genom att insatser inte beviljas eller dras in. Rätten till individuell behovsprövning är grundläggande. Beslutade insatser ska verkställas i skälig tid. Det får inte förekomma oklarheter i handläggnings- och kostnadsansvar, då det försvårar tillgången till rätt stödinsatser för den enskilde.

En uppskattad dagverksamhet har varit restaurang Rasken som finns i servicehuset i Rinkeby och förser detta med mat under vardagarna. Vi är emot att denna verksamhet läggs ned.

Vi vill fortsätta att driva RASKEN. Vi satsar 0,4 mnkr mer än de borgerliga i stadsdelen för socialpsykiatrin alternativt kan en finansiering ske via äldreomsorgens budget eftersom det ju främst handlar om maten till de boende i Rinkeby Servicehus.

Stadsdelsmiljö

Förvaltningen förslår att budgeten för parkskötsel m.m. fastställs till 13,1 mnkr. Detta är en minskning med 2,3 mnkr jämfört med 2008.

I ambitionen att skapa trygga stadsmiljöer i Stockholm gjordes en enkät i våras. Där framgår mycket tydligt att invånarna i vår stadsdel är missnöjda med det nuvarande läget. Den föreslagna minskningen rimmar också dåligt med de satsningar på Järva-området som finns i Järvalyftet. Det behövs också en samordning av ansvaret för den yttre miljön, som nu är splittrat på flera förvaltningar både centralt och lokalt. Bl. a. gångvägarna i stadsdelen är i stort behov av en upprustning. Ur trygghetsaspekten behöver belysningen där ses över och snabbare lagning vid påpekande.

Vi motsätter oss besparingarna på stadsdelsmiljöarbetet. Vi satsar 0,3 mnkr mer än de borgerligas budgetförslag till stadsmiljöarbetet. Vi anser att miljökonsekvensanalyser ska göras av alla verksamheter inom stadsdelen. Ett miljöinriktat arbetssätt som främjar ekologisk och social hållbarhet skall vara en självklarhet i stadsdelens alla enheter.

Särskilt uttalande

Jakob Dencker m.fl. (mp) anmälde ett särskilt uttalande.

För ett rättvist och grönt Rinkeby-Kista!!

Miljöpartiet de Gröna i Rinkeby-Kista godkänner inte stadsdelsförvaltningens förslag till beslut för verksamhetsplan och budget 2009.

Vi är emot borgarnas skattesänkningar på bekostnad av kommunens verksamheter som t.ex. socialt arbete, miljö och ungdom. Vi motsätter oss inte skattesänkningar som sådana (t.ex har vår tidigare politik på riksnivå - grön skatteväxling - inneburit sänkta skatter), men eventuella skattesänkningar ska göras på ett klimatsmart sätt och de inte ska drabba utsatta människor och inte drabba viktiga kommunala verksamheter.

Med vår budget kan vi satsa mer på att förbättra för medborgarna i Rinkeby, Kista, Husby och Akalla, och på att vidta åtgärder för att bidra till att rädda vår gemensamma livsmiljö.

Nedan beskriver vi vilken inriktning som Miljöpartiet i Rinkeby-Kista vill ha på politiken i stadsdelsnämnden. Under de olika politikområdena beskriver vi sedan vilka budgetramar vi skulle ha med vår budget i kommunfullmäktige. Under de olika politikområdena nämner vi också ytterligare målsättningar och krav som vi har. Allra sist lägger vi fram ett antal krav i punktform, vilka vi prioriterar att genomföra.

Förstärk satsningarna på dem som behöver hjälp i vår stadsdel!

Kommunen måste ges resurser för att sårbara människor som t ex funktionshindrade, äldre, människor som är beroende av ekonomiskt bistånd, nyanlända flyktingar eller hemlösa ska få en så värdig tillvaro som möjligt.

I Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige fanns mycket mer pengar mer till stadsdelarna jämfört med den borgerliga majoriteten. Detta skulle för 2009 betyda närmare 52 miljoner kronor mer för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd än i borgarnas liggande förslag. Miljöpartiets förslag till budget skulle därför innebära en högre grundläggande service till medborgarna och en större trygghet och kontinuitet i verksamheterna för både brukare och personal. Lite längre ner beskriver vi vad vi skulle göra om vad vi hade makten, inom några viktiga välfärdsområden.

Ett mänskligt, grönt och miljövänligt Järvalyft!

Järvalyftet ska inte handla framförallt om att lyfta hyrorna. Man bör i första hand lyfta livskvaliteten för de boende i Rinkeby, Kista, Husby, Akalla och andra stadsdelar runt Järvafältet. Renoveringar ska inte vara dyrare än nödvändigt, så att de nya hyrorna ska vara så låga som möjligt. De som bor i Husby ska kunna ha råd att bo kvar. Människor ska inte tvingas flytta från Järvaområdet.

Järvalyftet måste utgå ifrån det som invånarna behöver och efterfrågar. Det får inte bli ett projekt som kommer bara uppifrån vilket det har blivit nu. Svenska Bostäder, Stadshuset m fl måste lyssna på de som bor i Järvaområdet!

Medborgarpaneler har utlovats. Medborgarpaneler eller annan form av boendeinflytande ska finnas. De lokala referensgrupperna med lokala politiker måste få en roll, och måste lyssna på de boende.

Vi måste satsa på miljö och Agenda 21!

Borgarna har efter att de tog över avvecklat nästan alla miljö- och Agenda 21-samordnare i stadsdelarna. Hos oss i Rinkeby-Kista har lyckligtvis en av miljösamordnarna fått vara kvar, men det innebar ändå en nedskärning av miljöarbetet, och den borgerliga majoriteten visar inte alls den ambition på miljöområdet som vi i Miljöpartiet skulle vilja se. Miljöpartiet vill utöka miljösamordnarfunktionen med minst en halv tjänst, och dessutom anställa minst 1,5 tjänst som utåtriktad Agenda 21-samordnare. Agenda 21-arbetet, som ska bedrivas i samarbete med befolkningen för att medvetandegöra och mobilisera för att skydda miljön, är livsviktigt. Exempel på vad som kan göras är att stimulera människor att göra medvetna miljöval när man köper saker, att transportera sig kollektivt, källsortera eller effektivisera elförbrukningen i hemmet. För att kunna bedriva ett offensivt miljö-, energi- och klimatarbete krävs att dessa tjänster som samordnare inrättas. Dessutom behöver minst en tjänst som energirådgivare inrättas i stadsdelen, som ska arbeta mot förvaltningens egna verksamheter och mot företag och hushåll. Ambitionen måste vara att Stockholm ska vara ledande i Sverige när det gäller att hushålla med energi och investera i förnyelsebara energikällor.

Bevara grönområdena på Järvafältet!

Den borgerliga majoriteten tycks ha byggplaner för den delen av Järvafältet som idag är Igelbäckens kulturreservat, mellan Rinkeby-Tensta-Hjulsta och Kista-Husby-Akalla. Vi i Miljöpartiet är starkt emot dessa planer! I idékatalogen för vision Järva 2030 finns planer på att anlägga en busslinje genom Järvafältet. Detta skulle kunna innebära början till en exploatering av Järvafältet. Vi kräver att Järvafältet ska bevaras som naturreservat, för att fungera som en grön lunga och friluftsområde, och för att ge växter och djur möjlighet att spridas över hela de gröna kilarna som sträcker sig ända in till centrala Stockholm. Även en storstad behöver stora gröna områden för att rena luften och ge invånarna möjlighet till den återhämtning som naturupplevelser innebär. Det är visat att närhet till grönområden leder till bättre hälsa.

Verka för religionsdialog och antidiskriminering!

Rinkeby-Kista stadsdelsområde är en av de mest multikulturella stadsdelarna i Stockholm med bl.a olika religiösa yttringar. Det är viktigt att verka för ökad förståelse mellan olika religiösa och etniska grupper. Stadsdelsförvaltningen bör kunna verka för att religiösa samfund möts i gemensamma projekt eller möten för ökad förståelse mellan olika religiösa grupper eller etniska grupper. .

Det ska säkerställas att ingen diskrimineras, t ex genom anonymiserade jobbansökningar, antidiskrimineringstester och kontinuerlig utbildning för alla anställda och politiker i diskriminering och jämställdhet. Attityder till människor med funktionsnedsättning eller till människor med en viss religiös-etnisk bakgrund bör förbättras. Den skarpa antidiskrimineringsklausul som Miljöpartiet införde under den förra mandatperioden ska återinföras.

Rättvis handel och ekologisk mat!

Rinkeby-Kista bör bidra till att Stockholm återupptar arbetet med Fair Trade City, för att öka andelen Rättvisemärkta produkter i stadens konsumtion. På det sättet kan stadsdelen bidra till bättre löner och arbetsförhållanden för fattiga jordbrukare och andra producenter i fattiga länder.

Minst 30 procent av maten i stadsdelens verksamheter ska vara KRAV-märkt eller ha motsvarande certifiering. Detta för att förbättra människornas och djurens hälsa genom en mat utan gifter, bekämpningsmedel och GMO.

Generös flyktingmottagning!

Vi vill peka på att det finns risker med den moderatledda majoritetens inriktning på arbetslinjen för flyktingar. De nya riktlinjerna för försörjningsstöd, som den borgerliga majoriteten har infört, innebär starkare krav på stadsdelarna att få ut personer med försörjningsstöd i arbete. Direkt efter introduktionsprogrammets 18 månader ska den nyanlände/a stå till arbetsmarknadens förfogande, oavsett till vilken nivå man har nått i sina svenskstudier.
Det riskerar att skapa en permanent underklass när personer med ofullständig SFI-undervisning pressas ut i okvalificerade arbeten, eftersom ett kvalificerat arbete knappast går att få utan tillräckliga kunskaper i svenska. Miljöpartiet kräver att alla som påbörjar SFI ska ha rätt att med ersättning studera till och med nivån för nationella provet, under förutsättning att man sköter sina studier i rimlig takt.

Avklarade studier i Svenska för invandrare är en förutsättning för att läsa på Komvux och för högskolestudier. Det är därför mycket viktigt att de som studerar SFI får möjlighet att göra det nationella provet och D-kursen som föregår provet.

Majoriteten i stadsdelsnämnden har beslutat att slå samman flyktingmottagningarna i Spånga - Tensta stadsdelsnämnd och i Rinkeby – Kista stadsdelsnämnd. Vi är emot detta och ser detta som en nedskärning och en anpassning till en mer restriktiv flyktingpolitik.

Trygghet genom utbyggd social omsorg!

Inom individ- och familjeomsorg för barn och unga skulle Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ha ca 6,1 miljoner mer med Miljöpartiets budget jämfört med borgarnas budget.

Inom individ- och familjeomsorg för vuxna skulle Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ha ca 0,9 miljoner kronor mer med Miljöpartiets budget jämfört med borgarnas budget.

Vi vill framför allt att den förebyggande verksamheten ska utvecklas. MST (multisystemisk terapi), då man arbetar med nätverket kring en ung människa med sociala problem, för att hjälpa dem att stötta den unga, har provats och lär vara effektiv. Andra metoder, t ex Komet – föräldracirklar i Rinkeby-Kista, vilka arbetar med att stödja föräldrar till barn som bråkar, bör stärkas för att förebyggande att de unga får värre problem när de är lite äldre. Tonårs-KOMET bör utvecklas. Även fältassistenternas arbete bör förstärkas.

Kvalitet för hem för vård och behandling, familjehem och LVU-hem etc ska vara hög och följas upp.

Vi är inte helt övertygade om att den planerade flytten av enheten för psykosocialt stöd (med boendestödjare m m) från verksamhetsområdet Social omsorg till verksamhetsområdet Äldre och Funktionshindrade är en bra lösning.

Hemlösa

Vräkningar ska undvikas, och arbetet med att hjälpa hemlösa måste prioriteras. Rinkeby- Kista stadsdel har första halvåret 2007 betalat för i storleksordningen 1000 nätter på härbärgen för hemlösa. Det rör sig om människor som hör till vår stadsdel, enligt tvåårsregeln, även om de befinner sig i innerstaden.

Stadsdelen bör följa upp och hjälpa den hemlösa till lågtröskelboende. Socialtjänsten bör anstränga sig för att få kontakt med den hemlösa personen och hjälpa med de former för stöd till boende som står till buds.

Meningsfull tillvaro genom studier och arbetsmarknadsstöd!

Inom arbetsmarknadsåtgärder skulle Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ha ca 16,5 miljoner kronor mer med Miljöpartiets budget jämfört med borgarnas budget.

Med de pengarna skulle vi kunna återupprätta Studiecentrum, som har drivit en mycket viktig verksamhet för att uppmuntra, motivera till studier och informera om studier till Rinkebys ungdomar och vuxna. Vi skulle också kunna satsa offensivt på stadsdelens egna arbetsmarknadsverksamheter, och inte bara hänvisa till Jobbtorgen.

Stadsdelsnämnden ska utveckla ”en-dörr-in” - verksamhet med individuellt stöd, vägledning och kompetensutveckling för alla arbetssökande som har försörjningsstöd. Vi är mot att centralisera den här typen av verksamheter till s. k. Jobbtorg, enligt den borgerliga majoritetens modell, utan varje stadsdelsnämnd bör ha en egen sådan verksamhet. En individuell arbetsplan ska utformas för varje arbetssökande person. Förutom stadsdelarnas egna vägledare/coacher ska även arbetsgivare, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan m. fl. aktörer vara representerade i verksamheterna, så att en helhetsbedömning kan göras av varje persons möjligheter. Målet är att komma i egen försörjning, d. v. s. arbete eller utbildning, alternativt försörjning via Försäkringskassans ersättningssystem för de som inte har arbetsförmåga.

Miljöpartiet vill satsa offensivt på vidareutbildning, matchning och andra arbetsmarknadsåtgärder, för att bidra till att bryta det utanförskap som många i vår stadsdel känner, speciellt många med invandrarbakgrund som behöver extra uppmuntran för att bryta igenom den barriär mot arbetslivet som verklig eller upplevd diskriminering leder till.

När borgarna lade ned Studiecentrum försvann en mycket värdefull verksamhet för att informera om studier, och som redan har uppmuntrat och motiverat tusentals Rinkebybor till studier och vidareutbildning. Jobbtorgen kan inte alls automatiskt fylla den funktion som Studiecentrum fyllt.

Skyddsnät genom ekonomiskt bistånd!

Inom ekonomiskt bistånd skulle Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ha ca 6,9 miljoner kronor mer med Miljöpartiets budget jämfört med borgarnas budget.

Moderaternas politik har byggt bl.a. på antagandet att kostnaderna för ekonomiskt bistånd mycket snabbt kommer att sjunka till mycket låga nivåer. Man hänvisar bl. a. till att Jobbtorgen kommer att ta människor ut ur arbetslöshet och bidragsberoende. Men tillför Jobbtorgen så mycket nytt? Risken är stor att Jobbtorgen misslyckas med att hjälpa tillräckligt många människor hitta jobb, särskilt när konjunkturen nu viker kraftigt. Följden blir då ett underskott i ekonomiskt bistånd vilket leder till att övriga verksamheter måste dra åt svångremmen.

Risken för att verksamheterna kommer att avkrävas omfattande sparbeting också under 2009 är mycket stor. Risken förvärras då stadsdelen numera tilldelas medel i ett gemensamt anslag. Den tidigare uppdelningen i ett anslag 1 för verksamheterna inom stadsdelen och ett anslag 2 för ekonomiskt bistånd har övergetts. Det innebär att ett eventuellt underskott på ekonomiskt bistånd måste hämtas hem genom nedskärningar i förskolan, äldreomsorgen eller annan verksamhet för att klara en ekonomi i balans.

Personer som har försörjningsstöd ska ha rätt till SL-kort för att kunna vara rörliga trots att de inte för tillfället av olika anledningar kan försörja sig själva

Medborgarkontoren - tillgänglig samhällsguidning!

Medborgarkontoren är viktiga att värna om. Jämfört med när Miljöpartiet satt i majoritet har det blivit något färre anställda på medborgarkontoren per innevånare. Medborgarkontoren kan vara viktiga dörröppnare till det svenska samhället, speciellt för människor med invandrarbakgrund. Medborgarkontoren bör stärkas, bland annat med en extra konsumentvägledare. Skuldrådgivarfunktionen ska förstärkas.

Konsumentvägledning

Genom internationaliseringen har frågan om hur olika produkter påverkar Stockholmarna som konsumenter blivit än mer aktuell. Många konsumenter undrar t.ex. hur de ska göra med pensionen, vilket elbolag de ska välja och många vill kunna utnyttja sin konsumentmakt. Att konsumentkunskap erbjuds barn och unga genom skolan är viktigt t.ex. för att förebygga att ungdomar tidigt i livet hamnar i skuldfällan. Vi vill öka konsumentvägledningen, bl. a. för att kunna återinföra den s. k. ungdomssatsningen.

Utvecklande barn och ungdomsverksamheter!

Förskola

För oss är det en självklarhet att läroplanens mål om förståelse och medmänsklighet ska genomsyra förskolans verksamhet.

Barntätheten inom förskolan i stadsdelen har ökat sedan den borgerliga majoriteten tog över. Barngrupperna måste åter ner till den nivå som var i slutet på förra mandatperioden och vi skjuter till de medel som behövs för att genomföra detta.

Inom förskola skulle Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ha ca 11,6 miljoner kronor mer med vår budget än med borgarnas budget.

Med de pengarna skulle man kunna öka personaltätheten och minska barngruppernas storlek mer. Vi tror att vi kan komma ner till 12 barn i småbarnsgrupperna. Vi vill intensifiera arbetet med genuspedagoger för ökad jämställdhet, arbeta bättre med Grön Flagg (miljöarbete) och med språkutveckling. Vikten av att barnen ska vara solidariska med varandra ska hela tiden betonas, och i den mån barnen kan ta till sig det bör man också befrämja barnens känsla av solidaritet med de svaga i samhället.

Att tidigt vänja sig vid bra och nyttig mat är avgörande för framtida matvanor och därmed för hälsan. Det är mycket viktigt att andelen ekologiskt odlad mat som erbjuds i stadsdelens verksamheter - förskolor, äldreboenden m. m. - ökar kraftigt. Under en treårsperiod; till år 2010, bör Stockholms stad stegvis övergå till att använda övervägande ekologiskt odlad mat. Minst 30 procent av maten i stadsdelens verksamheter ska vara KRAV-märkt eller ha motsvarande certifiering. Helst bör andelen år 2009 höjas till 50 procent och år 2010 bör minst 70 procent av maten i stadsdelen ha en sådan certifiering. Det finns redan en förskola i Husby som ligger över 70 % i andel ekologisk mat. Denna förskola visar att det även ekonomiskt är möjligt att erbjuda huvudsakligen ekologisk mat!

Barn och ungdom

Med Miljöpartiets budget skulle vi få ca 4,1 miljoner kronor mer till barn- och ungdomsverksamhet i Rinkeby-Kista. Med vår budget och verksamhetsplan skulle vi kunna satsa mer på barn- och ungdomsverksamheterna. Då skulle vi kunna öka öppettiderna på ungdomsgårdarna, vilket är viktigt för att ge ungdomar i vår stadsdel möjlighet till samvaro med andra ungdomar och med vuxna andra än föräldrarna. Ungdomsverksamheten har - förutom att aktiviteterna har ett egenvärde – också en brotts- och drogförebyggande förebyggande effekt, om man kan få ungdomar att hitta konstruktiva aktiviteter. Stadsdelen bör arbeta för att även de ”struliga” ungdomarna ska komma till ungdomsgårdarna. Det är de som behöver stödet mest!

Att förebygga ungdomsproblem har ett mänskligt och också ekonomiskt värde. Förebygger vi att en enda ung människa hamnar i kriminalitet eller drogmissbruk sparar vi stort mänskligt lidande men också ekonomiska resurser för placeringar i hem för vård av missbrukare eller LVU-hem.

Nu när kvartersgårdsverksamheten lagts ner, och ansvaret för mellanstadieverksamheten gått över till Utbildningsnämnden, bör stadsdelsnämnden fortsatt verka för att Utbildningsnämnden erbjuder ett fullgott alternativ för 10-12-åringarna.

Miljöpartiet vill också satsa på fler sommarjobb för stadsdelens ungdomar. Där har den nuvarande majoriteten lyckats satsa, så att många av de ungdomar som behöver sommarjobb kan erbjudas detta. Detta välkomnar vi!

Barns situation ska uppmärksammas när vuxna söker ekonomiskt bistånd. Barnperspektivet är tydligt i stadens riktlinjer och innan beslut fattas ska konsekvenser för varje barn alltid övervägas och dokumenteras. Ett barnperspektiv innebär att det inte bör vara möjligt att vräka barnfamiljer. Praxis för hur man hanterar och förebygger vräkningar bör ses över och förbättras så att vräkningar, inte bara av barnfamiljer, kan undvikas.

Vi vill också att ungdomsrådet som fungerade under förra mandatperioden då Miljöpartiet satt i majoritet ska upplivas och fungera igen.

Rik kultur- och föreningsverksamhet!

Med Miljöpartiets upplever att den moderatledda majoriteten är snål med bidrag till kultur- och föreningsverksamheten. Vi anser att stadsdelsnämnden måste vara generös med bidrag till föreningar, till kulturevenemang o s v, eftersom kultur och föreningsliv är en del av kittet och kryddan i ett samhälle.

Miljöpartiet vill också bidra mer till att stötta våra kulturgårdar Eggeby Gård, Husby Gård och Akalla By.

En meningsfull tillvaro för äldre och personer med funktionsnedsättning!

Äldreomsorg

Majoriteten uttalar ambitiösa mål för äldreomsorgen. Tyvärr åtföljs inte målen av utökade resurser. Med Miljöpartiets budget skulle vi få ca 0,6 miljoner kronor mer till äldreomsorgen i Rinkeby-Kista.

Med Miljöpartiets budget skulle vi få en satsning på livskvalitet för de äldre, t ex genom att personalen får mer tid till att umgås med personalen och se till deras behov av social samvaro och sammanhang, och inte bara vara stressade och bara se till den praktiska omsorgen.

Miljöpartiet vill också satsa på maten för de äldre. Den ska till minst 30 % ekologisk, gärna KRAV-märkt, och helst vara tillagad på äldreboendet för att bevara smak och näringsvärde.

Nytt bedömningssystem och äldrepeng i tre nivåer infördes från den 1 juli 2008. Det innebär inga förändringar i tilldelning av resurser, men stadsledningskontoret menade att det kan ge ökade kostnader. Det finns risk att ersättningen för tomställda lokaler, tomplatser och lokalkostnader inte räcker. Det måste då täckas med medel för vård och omsorg.

När löner och priser höjs kommer det också att gräva hål i äldreomsorgens budget.

Vi anser att det behöver inrättas en tjänst med ansvar för rehabilitering i stadsdelen, en s. k. MAR (jämför; MAS - medicinskt ansvarig sjuksköterska). Denna medicinskt ansvariga för rehabilitering skulle inte minst arbeta inom äldreomsorgen men också med andra personalgrupper och brukare inom stadsdelsnämnden.

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Med Miljöpartiets budget skulle vi få ca 5,4 miljoner kronor mer till stöd till personer med funktionsnedsättning i Rinkeby-Kista. Då skulle man kunna t ex kunna bevara och förstärka heminstruktörerna för syn- och hörselskadade, vilka den borgerliga majoriteten övervägt att ta bort. I heminstruktörens arbete ingår att utarbeta former för anpassning i det dagliga livet för syn- och hörselskadade. Det är angeläget att hjälpen från en heminstruktör är lättillgänglig samt att insatsen utformas så flexibelt som möjligt.

Överhuvudtaget är det viktigt att stödet till funktionshindrade utgår från brukarnas behov. Enkäter till brukarna och brukarråd kan vara en metod att anpassa verksamheten till det som den funktionshindrade personen önskar.

Ett positivt exempel på sysselsättning för funktionshindrade i samarbete med föreningslivet har varit Akalla By där Kista Dagliga Verksamheter i samarbete med Kista FC driver kaféet. Tyvärr finns inte Kista Dagliga Verksamheter kvar på Akalla By.

Stadsdelnämndens lokaler ska göras tillgängliga för funktionshindrade i så stor utsträckning som möjligt.

Restaurang Raskens

Vi kräver, precis som pensionärsrådet, att restaurang Rasken ska finnas kvar. Skälet är restaurangen är en arbetsplats för ett antal handikappade som hjälper till med de sysslor som utförs i en restaurang. Det ger en bra arbetsträning. Restaurangen besöks också dagligen av ett antal rinkebybor som inte själva kan eller vill laga sin egen mat.

Ett Rinkeby-Kista där det är bra att arbeta!

Personalpolitik

Sammanslagningen av Kista och Rinkeby stadsdelsförvaltningar har orsakat mycket oro. När vi nu riskerar ytterligare nedskärningar p.g.a. att borgarna vill fortsätta att sänka skatten, riskerar vi att få mer övertalighet med vad det innebär av oro hos våra personalgrupper. Lärarförbundet har uttryckt oro för dessa saker och menade att Rinkeby-Kista bör bli bättre på att hantera dessa frågor.

En viktig del i en god arbetsmiljö är att det finns ett bra, strukturerat sätt att hantera kränkningar, trakasserier och mobbning på arbetsplatsen. Liljeholmens stadsdelsnämnd utvecklade under förra mandatperioden en utmärkt policy mot kränkningar och trakasserier. Stadsdelsnämnden ges i uppdrag att utforma en policy, med utgångspunkt för den policy som utvecklades i Liljeholmen. En annan del i en god arbetsmiljö är att det finns en god rehabilitering.

För att skapa personalkontinuitet och bästa möjliga kvalitet inom äldreomsorgen behöver arbetstiden sänkas. Den s. k. 3-3-modellen (tre dagars arbete följt av tre dagars ledighet) är den arbetsmodell som har gett bäst erfarenheter, i form av bättre hälsa hos personalen och därför också bättre kontinuitet för de äldre. En friskare och mer utvilad personal skulle också innebära en högre kvalitet på de omsorgsinsatser som de äldre får. Arbetstidsförkortning enligt 3-3-modellen bör införas i hela stadsdelens äldreomsorg.

Vi vill dessutom att stadsdelsförvaltningen visar vägen mot en bättre livskvalitet för de anställda genom att man inför minskad arbetstid för delar av den övriga personalen.

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Det är viktigt att människor med olika ursprung, kön, religion eller sexuell läggning kan arbeta och trivas i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Andelen chefer inom förvaltningen med invandrarbakgrund bör troligen öka för att bättre avspegla befolkningens sammansättning.

Avsaknad av projektpengar

Förutom att stadsdelsnämndens ordinarie budget stramats åt saknas dessutom projektpengar. I borgarnas Stockholm finns ingen motsvarighet till Stadsdelsförnyelsen eller Kompetensfonden som vi hade under den förra mandatperioden då Miljöpartiet satt i majoritet tillsammans med (s) och (v).

Järvalyftet är mycket fokuserat på hårda frågor och är inte tillräckligt för att kompensera för de neddragningar som gjorts i stadsdelsnämndens budget när det gäller utveckling av sociala projekt och kulturella aktiviteter.

Nej till huvudlösa privatiseringar!

Privatisering och avknoppning

Privatiseringen av de kommunala verksamheterna i stadsdelen drivs på i hög takt av borgarna. Vi är inte helt emot att vissa privata företag eller i bästa fall kooperativ bidrar med att driva vård- eller omsorgsverksamhet, men den brådska som borgarna visar i sin vilja att privatisera orsakar oro och osäkerhet. Vid upphandling ska tydliga kvalitetskrav ställas, och meddelarfrihet ska råda i de privata verksamheterna. Processen med aktivitetsplaner för upphandling bör gå långsamt, om ökad upphandling alls måste drivas, och utvärderas efterhand.

Den moderatledda majoriteten ska nu i högt tempo konkurrensutsätta (privatisera) all kommunal verksamhet som inte är myndighetsutövning. Miljöpartiet i Rinkeby-Kista menar att denna process ska bromsas. Avknoppningar till personalkooperativ eller brukarkooperativ kan vara mycket positivt. Däremot, om stora vård- och omsorgskoncerner tar över, som har vinst som den stora drivkraften, riskerar vi att drabbas av att omsorgen blir lidande för att de stora koncernerna vill dra ner på kostnaderna på kvalitetens bekostnad. Därför, om privatiseringar eller omvandling till kooperativ ska ske, bör de gå fram i långsam takt så att vi kan utvärdera resultatet efterhand. Det är oroande att den borgerliga majoriteten konkurrensutsätter verksamheter utan att några egen regi-anbud läggs. Vi anser att kommunen ska satsa på att vara med och konkurrera om att själv få driva verksamheten. Sådana egen regi-anbud bör generellt sett alltid läggas när verksamhet som drivs i kommunal regi ska konkurrensutsättas, både för att få bästa möjliga kvalitet till bästa kostnad, men också för att invånarna i stadsdelen ska ha valfriheten att kunna välja kommunala utförare, t.ex. inom äldreomsorg och förskola.

Om det vid en upphandling visar sig att stadsdelsnämnden kan driva t ex ett äldreboende med bättre kvalitet och mer kostnadseffektivt än de privata intressenterna, varför ska då inte stadsdelsnämnden få chansen?

En ny upphandlingspolicy bör utarbetas, med särskilt fokus på förfrågningsunderlagens kvalité, miljökrav, rättvis handel och med tydliga antidiskrimineringsklausuler. Ett av de miljökrav som måste ställas är att inga dubbdäck får användas av de som utför transporter.

Sammanfattning

Miljöpartiet vill driva en politik där jämlikhet, lika förutsättningar för alla att delta i samhällslivet, rätt till arbete och en meningsfull tillvaro för alla och att rädda miljön står i fokus. Detta är viktigare än att sänka skatten med några tioöringar, vilket mest gynnar dem som tjänar mest.

Sedan den borgerliga majoriteten tog över styret i Stockholm och i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd har kännbara nedskärningar på flera områden skett inom social välfärd och miljö. Några exempel är äldreomsorgen, socialbidrag och miljöarbetet.

Under 2007-2008 har nästan alla miljö- och Agenda 21-samordnare i stadsdelarna avvecklats. Dessutom har stadsmiljöavdelningens uppgifter centraliserats och resurserna i den borgerliga budgeten minskar ytterligare för 2009. För att kunna bedriva ett offensivt miljö-, energi- och klimatarbete krävs att dessa tjänster som samordnare inrättas igen och dessutom behöver minst en tjänst som energirådgivare inrättas i stadsdelen.

Miljöpartiet vill vända den utvecklingen och fokusera på solidaritet i stället för konkurrens.

Fokus för politiken i stadsdelsnämnden ska ligga på rättvisa och jämlikhet och sociala satsningar, inte på skattesänkningar.

Vi hoppas också att även en majoritet av borgarna förstår hur viktigt det är att vi nu satsar på bred front för att vi tillsammans med medborgarna kommer fram till hur vi ska arbeta för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar stadsdel och värld.

Några av Miljöpartiets krav i punktform

Miljöpartiet Rinkeby-Kista vill:

1. avslå förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för år 2009

2. återremittera budgetunderlaget till förvaltningen för omarbetning med Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige för 2009 som grund

3. tydliga åtaganden för nämndens olika verksamheter ska tas fram

4. inrätta minst 1 heltidstjänst som miljösamordnare

5. inrätta minst 1 heltidstjänst som Agenda 21-samordnare

6.arbeta fram en miljöpolicy

7. inrätta en tjänst som energirådgivare; att arbeta mot förvaltningens egna verksamheter och mot företag och hushåll

8. stadsdelens verksamheter i största möjliga utsträckning ska tillgodose sina bilbehov via bilpooler

9. garantera genomförande av skötselplaner för naturreservaten

10. minst 30 procent av maten i stadsdelens verksamheter ska vara KRAV-märkt eller ha motsvarande certifiering

11. inrätta ytterligare 1 tjänst som konsumentvägledare

12. minska barngrupperna i förskolan till högst 12 barn i småbarnsgrupperna och 14 barn i storbarnsgrupperna

13. arbeta fram en upphandlingspolicy, med särskilt fokus på förfrågningsunderlagens kvalité, miljökrav och med antidiskrimineringsklausuler

14. det ska säkerställas att ingen diskrimineras, t ex genom anonymiserade jobbansökningar, antidiskrimineringstester och kontinuerlig utbildning för alla anställda och politiker i diskriminering och jämställdhet

15. arbeta fram en policy mot kränkningar och trakasserier

16. inrätta en tjänst med ansvar för rehabiliteringen i stadsdelen; en s.k MAR

17. vid konkurrensutsättning av verksamheter som nu drivs i kommunal regi ska egen regi - anbud läggas

18. personalen i äldreomsorgen och omsorgen om människor med funktionsnedsättningar ska erbjudas arbetstidsförkortning till 35 timmars arbetsvecka

19. införa fyra timmars hemtjänst per månad för äldre över 75 år med förenklad biståndsbedömning

20. erbjuda s.k. fixartjänster för äldre över 67 år utan gräns för antal timmar

21. att aktivt arbeta för att den fysiska tillgängligheten i stadsdelen ska öka och attityderna till människor med funktionshinder förbättras

22. verksamheter med individuellt stöd, vägledning och kompetensutveckling för alla arbetssökande med försörjningsstöd ska finnas i stadsdelen

23. krav på motprestation inte ska vara huvudregel för att få försörjningsstöd

24. alla som uppbär försörjningsstöd ska ha rätt till SL-kort

25. barnfamiljer ska inte kunna vräkas

26. socialtjänsten inte ska avbryta möjligheten att fortsätta SFI- studier fram till nationella provet har gjorts, om inte synnerliga skäl föreligger.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ersättare Eshag Najmeddin (v) anmälde ett särskilt uttalande.

91 mnkr mer till vår stadsdelsnämnd – om Stockholmsvänstern får styra!

Stockholmsvänstern återställer skatten till 2006 års nivå, vilket ger över en miljard kronor mer till att stärka välfärden och öka demokratin. Rinkeby-Kista får 91,8 mnkr mer varav 15,6 mnkr går till förskolan, 6,7 mnkr till verksamhet för barn och ungdom, 8,9 mnkr till individ- och familjeomsorgen, 33 mnkr till ekonomiskt bistånd och 6 mnkr till äldreomsorg och personer med funktionsnedsättning. Därutöver går ansvaret för arbetsmarknad, stadsmiljö och mellanstadieverksamhet tillbaka till stadsdelsnämnden, vilket ger en ökad budget.

26 punkter - för ett barnens Rinkeby-Kista!

Vår budget har en barnprofil. Ett Stockholm som är bra för barn är bra för alla. Barn är inga kunder på en marknad utan människor under 18 år som ska värnas enligt FN:s konvention om barnets rättigheter. Barn har rätt till inflytande i takt med ålder och mognad. Nästan 13.000 av Rinkeby-Kistas 45.000 invånare (2007) är barn och unga upp till 19 år. I vårt förslag till stadsdelsnämndens verksamhetsplan lyfter vi fram 26 punkter om barn och unga, vilket är samma antal som nämndens ledamöter och ersättare. Om var och en tar sig an en punkt – vi tror att alla kan stödja något – får vi ett bättre stadsdelsområde för barnen.

1. En hearing där barn och unga får tycka till om vad som behöver förbättras i området.

2. Politiker och anställda ska utbildas om FN:s konvention om barns rättigheter.

3. Alla barn ska kunna vara med i demokratiska beslutsprocesser i förskolan.

4. Ett verkligt ungdomsinflytande med egen budget ska finnas i varje stadsdel.

5. Vuxna ska fråga efter barns synpunkter i alla frågor som rör barn och unga

6. Verka för 30-zoner i alla bostadsområden

7. Verka för att ett utomhusbad kommer till stånd på Järvafältet.

8. Verka för att E18 läggs i tunnel sträckan förbi Rinkeby, Tensta och Hjulsta.

9. Verka för att fler inomhushallar för idrott byggs i Rinkeby-Kista.

10. Verka för att barn och ungdomar upp till 19 år åker gratis i kollektivtrafiken.

11. Verka för att vuxna och föräldrar ska följa FN:s barnkonvention i sin uppfostran

12. Barn ska ha rätt till en sekulär icke-religiös förskoleverksamhet

13. Ingen konkurrensutsättning av förskolor, parklekar och fritidsgårdar

14. Mer pengar till kultur och miljöarbetet i förskolan

15. Pedagogisk barnomsorg på obekväm arbetstid

16. Barn ska ha gångavstånd till kommunal förskola

17. Behåll lokala ungdomsmottagningar i stadsdelarna Rinkeby-Kista och Tensta.

18. Alla barn som söker ska få kolloplats

19. Fördubbla antalet ungdomar som kan få feriejobb

20. Alla barn och unga ska regelbundet få ta del av kultur

21. Tidiga insatser för att motverka hedersrelaterat tvång

22. Förebyggande insatser i form av föräldrautbildning från spädbarnsåren upp till 18 år

23. Grundskola, särskola och skolbarnsomsorg tillbaka till stadsdelsnämnderna

24. Gruppverksamhet för barn till föräldrar med missbruk eller psykisk ohälsa

25. Uppsökande verksamhet för att avvisningshotade barn ska få gå i skola

26. Flyktingbarn och flyktingungdomar ska ha egna introduktionsplaner

Barns bästa i fokus - grundskolan tillbaka till stadsdelsnämnderna

Med barnens bästa i fokus satsar vi mer än 100 mnkr på ökad kvalitet och flyttar tillbaka områdesansvaret för grundskola, särskola och skolbarnsomsorg till stadsdelsnämnderna. Den röda tråden i det livslånga lärandet kan åter löpa mellan förskola och skolan. Föräldrar och elever kan ställa politikerna till svars på öppna nämndmöten. Samverkan med socialtjänsten kan byggas upp igen och inriktas på barnets bästa och inte på tvister om betalning av insatser.

En bra kommunal skola minskar intresset för privat drivna skolor. Barnen får nära till skolan, mer fritid och samverkan med socialtjänsten förbättras. För att minska de stora skillnaderna i gymnasiebehörighet krävs en radikalt ny skolpolitik, där skolornas arbetssätt och förutsättningar är i fokus. Privat drivna skolor ska granskas hårdare och alla elever ha tillgång till skolbibliotek och skolgårdar. Rätt till regelbunden kultur ska skrivas in i förskole- och skolplanen. Kulturskolan ska återuppta uppsökande arbete i skolan för att alla barn ska nås.

I vår budget rättar vi till den omfördelning av resurser som de två senaste åren har gynnat områden där barn har högre behörighet till gymnasieskolan. Grunden för kunskapsutvecklingen läggs tidigt och vi höjer därför schablonen i F-år 3 med tre procent mer än den borgerliga majoriteten. Vi ökar också ersättningen för skolpliktsbevakningen med tio procent till kommunala skolor som har ett områdesansvar och måste ta emot elever när som helst under terminerna.

Skolbarnsomsorgen är kraftigt eftersatt. Vi ökar därför schablonen med fem procent för att minska de stora barngrupperna. Dessutom måste skolans styrning förbättras så att pedagogiken i skolbarnsomsorgen inte trängs undan av skolkulturen. Tillgången till skolbarnsomsorg är socialt snedfördelad och utnyttjas enligt Skolverket i lägre grad av föräldrar med kort utbildning. Som ett led i ökad tillgänglighet återinför vi den avgiftsfria avgiften i juli.

Gemensam välfärd - investeringar i rättvisa, demokrati, miljö och personal

1 Rättvise- och demokratimiljard för bostäder till hemlösa och invånare med funktionsnedsättningar samt för att öka tillgängligheten och fördjupa den lokala demokratin.

2 Miljömiljard för bilfri innerstad, cykelbanor, trafiksäkerhet, badbara sjöar och energibolag.

3 Personalmiljard för satsning på kompetensutveckling och god arbetsmiljö.

Lyft jämställdhetsfrågorna - kvinnofridscenter i varje stadsdelsområde

Nu behövs ett jämställdhetslyft i hela staden. Alla verksamheter ska ha tillgång till jämställdhetspedagoger. Vi ska ha en jämställd budget. Föreningsbidragen fördelas jämställt. Mäns våld mot kvinnor drabbar flickor och kvinnor i alla samhällsklasser. Det ska vara lätt att få hjälp och vi vill därför att det ska finnas kvinnofridscenter i alla stadsdelsområden. Skyddade boenden ska finnas även för kvinnor med funktionsnedsättningar.

Stoppa konkurrensutsättningen – välfärden ska styras demokratiskt

Kommunen är en demokrati och inte en shoppinggalleria. Vi vill därför avskaffa den plan för konkurrensutsättning som tvingar stadsdelsnämnden upphandla nästan all verksamhet. Den dogmatiska konkurrensutsättningen måste hejdas innan alla kommunala alternativ är borta. Istället vill vi satsa på att utveckla verksamheten, exempelvis genom självförvaltning.

Orka jobba till 65 år – bra arbetsvillkor ger den bästa kvaliteten

Arbetsmiljön ska vara god. Medarbetarna ska uppmuntras att arbeta kvar och utveckla verksamheten. Alla ska erbjudas heltid. Arbetstiden i äldreomsorgen ska på fem år kortas till 35 timmar per vecka. Ett större projekt med arbetstidsförkortning ska starta i förskolan. Delaktigheten ska förbättras. Försök med självförvaltning ska inledas på 100 arbetsplatser. Lönen ska höjas för de lägst avlönade och lönestopp införas för de högst avlönade cheferna.

Nej till toppstyrning – rådslag om den lokala demokratin

Stadsdelsnämnden har för stort upptagningsområde för att fungera på ett demokratiskt sätt som en lokal nämnd. Många boende har långt att resa till stadsdelsnämndens öppna möten. Risken är stor att de som har svårast att komma till tals ger upp försöken att påverka. Vi vill starta rådslag om den lokala demokratin i alla områden och öppna fler medborgarkontor.

Världens mest tillgängliga huvudstad

Stockholm ska bli världens mest tillgängliga huvudstad år 2010 och måste därför både lokalt och centralt samverka med handikapporganisationer och handikappråd om åtgärdsplaner som grundas bland annat på Funktionshindersombudsmannens årsrapporter.

Vi vill skapa ett Miljörättvist Stockholm

Stockholmsvänsterna vill skapa ett miljörättvist Stockholm där invånarna har en miljöpåverkan inom sitt rättvisa miljöutrymme. Luft- och vattenkvalitet måste bli bättre bland annat genom en bilfri innerstad. Ett varaktigt skydd ska skapas för de gröna kilarna. Vi ska arbeta för att öka den biologiska mångfalden. Andelen ekologisk mat ska öka till 30 procent.

Förskolan

Med vår politik får vi

1 Minskade skillnader i barns uppväxtvillkor

2 Mindre barngrupper och säkrad barnomsorgsgaranti

3 Mer pengar till kultur och miljöarbetet i förskolan

4 Ökat inflytande för barn och föräldrar

5 Avgiftsfri månad i juli

… och vi slipper

6 Nedskärningar, avknoppningar och vårdnadsbidrag

Vi satsar 15,6 mnkr mer i Rinkeby-Kista jämfört med kommunfullmäktiges budget.

Vänsterpartiets förslag till mål för förskolan

7 Förskolan ska ha ett demokratiskt och jämställt förhållningssätt.

8 Arbetet med barns språkutveckling och modersmålsstöd ska prioriteras

9 Barns förmåga att uttrycka sig i olika former ska uppmuntras och utvecklas.

10 Alla föräldrar ska kunna vara delaktiga i förskolans pedagogiska arbete.

Staden har en fantastisk kommunal förskola som vi ska värna om. Kommunala förskolor ska finnas på gångavstånd från hemmet. När grundskolan återförs till stadsdelsnämnderna kan samverkan om det livslånga lärandet återupptas i full skala. Vårdnadsbidraget tas bort, eftersom det är en kvinnofälla och gör barnen i vissa områden sämre rustade inför skolstart.

I vår budget ger vi mer till stadsdelsområden där barn har större behov, för att minska skillnader i uppväxtvillkor. Ett gott stöd ska ges till barn med särskilda behov. Barn ska få utveckla både svenska och modersmål och få regelbunden tillgång till kultur. Alla föräldrar ska kunna vara delaktiga i sina barns förskola. Förskoleråd och barnråd ska finnas i stadsdelsnämnden. Alla barn ska få vara delaktiga i demokratiska processer i förskolan.

Verksamhet för barn och ungdom

Med vår politik får vi

11 Kostnadsfri och bra mellanstadieverksamhet

12 Behålla verksamheterna för barn och unga i kommunal regi

13 Ungdomsråd med egen budget

14 Fler barn på kollo när vi sänker kolloavgifter med 10 %.

… och vi slipper

15 Nedskärningar, entreprenader och avknoppningar

Vi satsar 6,7 mnkr mer i Rinkeby-Kista jämfört med kommunfullmäktiges budget.

Vänsterpartiets förslag till mål för verksamhet för barn och ungdom

16 Alla ungdomar ska ha tillgång till icke-kommersiella, jämställda och tillgängliga mötesplatser

17 Brottsförebyggande rådet måste samverka bättre med föräldrar i Rinkeby-Kista-ökat stöd till Nattvandrarna

18 Fritidsverksamheten ska vara lika attraktiv för flickor som för pojkar.

Öppna förskolor och parklekar är viktiga mötesplatser för småbarnsföräldrar och ska vara tillgängliga för funktionsnedsatta. Alla barn 9-16 år som vill ska få plats på kollo. Unga med funktionsnedsättningar ska kunna gå på vanligt kollo. Idag går många barn inte i fritidsklubb, vilket drabbar barn med föräldrar som har kort utbildning. Mellanstadieverksamheten ska därför vara kostnadsfri och få mer resurser för att skapa större likvärdighet i staden.

Alla ungdomar ska ha nära till mötesplatser där medbestämmande och eget skapande uppmuntras. Resursfördelningen ska säkra att aktiviteter, öppettider och verksamhet är lika attraktiva för flickor och pojkar. Ungdomsråd eller andra former av verkligt ungdomsinflytande ska finnas med egen budget. På fritidsgårdarna ska det finnas gårdsråd eller andra fora som bör samverka med handikapporganisationernas ungdomssektioner.

Kultur- och föreningsverksamhet

Med vår politik får vi

19 Ökad kultur- och föreningsverksamhet i hela staden

20 Kultursekreterare i alla stadsdelsnämnder

21 Lokala kulturcentra - Kulturhus - i förorterna

22 Ökade anslag till föreningslivet i förorterna.

… och vi slipper

23 Nedskärningar och övervältring av ansvar för kulturförmedling på verksamheterna

Vi satsar 1, 7 mnkr mer i Rinkeby-Kista jämfört med kommunfullmäktiges budget.

Vänsterpartiets förslag till mål för kultur- och föreningsverksamheten

24 Kulturen ska växa i förorterna

25 Alla barn ska få uppleva och själva delta i skapande verksamhet

26 Alla oavsett inkomst, ålder, kön och funktionsnedsättning har rätt till kulturupplevelser.

Kultur- och föreningsverksamhet spelar en viktig roll för att minska klyftorna i staden. Kultursekreterare ska förmedla kultur till verksamheterna. Vi vill skapa kulturcentra i förorterna tillsammans med boende, kultur- och folketshusföreningar m.fl. Barn, unga och äldre i förorterna ska få ökad tillgång till kultur och inflytande över hur pengarna används. Fler kan besöka Stadsmuseet och Kulturhuset när SL-kortet ingår i normen för ekonomiskt bistånd.

Samlingslokalerna ska värnas och föreningslivet i förorterna ska få ökade anslag som fördelas jämställt. Centralt tillförs pengar till kvinnoorganisationer som arbetar för jämställdhet. Konsumentvägledning ska finnas i alla stadsdelsnämnder. Riktade insatser ska göras till ungdomar. En hållbar och hälsosam livsstil ska främjas. Konsumentarbetet ska öka engagemanget för rättvis handel – Stockholm ska bli en föregångare som Fair Trade City.

Äldreomsorg

Med vår politik får vi

27 Rätten att välja kommunalt äldreboende i alla stadsdelar

28 Fler undersköterskor i demensboenden

29 Fyra timmars hemtjänst/månad med enkel biståndsbedömning för äldre över 75 år

30 Rätt till fixartjänster från 67 års ålder utan timbegränsning

31 Ökat socialt och kulturellt innehåll i äldreomsorgen

32 Förkortad arbetstid i äldreomsorgen – alla ska orka jobba till 65 år.

… och vi slipper

33 Den nya synen på äldre som en kund på en marknad

34 Nedskärningar och vinstdrivande företag som tar över äldreomsorgen

35 Bristande insyn från allmänheten och sämre meddelarskydd för personalen

Vi satsar 4,5 mnkr mer i Rinkeby-Kista jämfört med kommunfullmäktiges budget, förutom särskilda pengar för personalreformer.

Vänsterpartiets förslag till mål för äldreomsorgen

36 Gör en analys av äldreomsorgen i stadsdelen och utveckla den till en "Järvamodell"-mer visioner behövs!

37 Äldre ska kunna påverka hjälpens innehåll, vem som ger hjälpen och hur den utförs

38 Hemtjänsten ska utvecklas och kunna erbjudas på fler språk än svenska

39 Olika former av äldreboende, seniorboende och kollektivboende ska byggas i staden.

Stockholmsvänstern vill att äldreomsorgen ska värnas mot privata vinstintressen som undergräver tryggheten för de äldre. De anställdas villkor avgör kvaliteten i äldreomsorgen. Personaltätheten måste förbättras. Med god kompetens får vi äldreomsorg av hög kvalitet. Medarbetarna måste ha en arbetsmiljö som gör att de orkar arbeta kvar till 65 år. Vi satsar därför på rätt till heltid samt sju timmars arbetsdag med kompetensutveckling, träning och handledning. LYFT personalen inom äldreomsorgen med högre lön och mera inflytande på arbetsplatsen - vilket ger högre status!

Äldre ska ha verkligt inflytande över innehållet i hemtjänsten, boendet och sociala aktiviteter. Äldreomsorgen ska utgå från genusperspektiv och anti-diskriminering. Förebyggande insatser är viktiga, liksom biståndsbedömda dagverksamheter. En tillsyns- och utvecklingsfunktion behövs för att stärka det sociala innehållet i äldreomsorgen – ”TÖSER”. Kvinnor ska få lika mycket stöd som män som vårdar anhörig. Hemtjänst ska finnas på olika språk.

Kommunalt seniorboende, vård- och omsorgsboende och servicehus av god kvalitet ska finnas i hela staden. En generösare biståndsbedömning och utökade resurser ska ge fler möjlighet att bo i servicehus och få biståndsbedömd dagverksamhet. Äldre ska kunna bo nära barn och vänner. Strävan är att laga maten på plats i våra vård- och omsorgsboenden, vilket både ökar kvaliteten och minskar belastningen på miljön. Även munhälsan ska uppmärksammas.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättningar

Med vår politik får vi

40 Möjlighet att bygga bort bostadsbristen för personer med funktionsnedsättningar

41 En ökning av antalet individuella planer enligt LSS

42 Ökat inflytande för brukarna i nära dialog med handikapprörelsen

43 Brukarråd i gruppbostäder och dagliga verksamheter

… och vi slipper

44 Nedskärningar, entreprenader och avknoppningar

45 Synen på människor med funktionsnedsättning som en handelsvara

46 Valfrihet som endast gynnar företagen så länge det råder brist på bostäder

47 LSS-peng som minskar möjligheten till individuellt utformade insatser.

Vi satsar 1,5 mnkr mer i Rinkeby-Kista jämfört med kommunfullmäktiges budget.

Vänsterpartiets förslag till mål för stöd och service för funktionsnedsatta

48 Barn och vuxna med funktionsnedsättning ska få god och jämställd omsorg, stöd, sysselsättning och service

49 Brukares självständighet, inflytande och delaktighet i samhället ska stärkas -

50 Möjligheter till sysselsättning och arbete ska stärkas- behåll Sesam, AC i Akalla och Rasken!

51 Stockholm ska vara världens mest tillgängliga huvudstad år 2010.

Vi vill ha god och jämställd omsorg, stöd och service för barn och vuxna med funktionsnedsättningar. Bemanningen ska vara tillräcklig så att goda levnadsvillkor kan uppnås. Insatser ska samordnas så att ingen faller mellan stolarna. Rätten till inflytande är grundläggande, men blandas ihop med upphandling i det borgerliga valfrihetssystemet. Det är en kränkning av självbestämmanderätten att inte få säga nej till konkurrensutsättning av sin egen gruppbostad.

Den viktigaste frågan är att bygga bort bostadsbristen. Förutsättningar för boenden ska prövas i alla bostadsprojekt utifrån hela stadens behov. Behov hos unga och personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska beaktas. Med pedagogisk utveckling, individuella planer och mål för självständighet kan fler i gruppbostad utvecklas, särskilt de yngre. Heminstruktörer för synskadade och hörselskadade ska finnas i tillräcklig omfattning. Funktionsnedsatta ska i ökad grad kunna få en personlig assistent som talar hemspråket.

Individ- och familjeomsorg med socialpsykiatri

Med vår politik får vi

52 Likvärdig social barnavård - mer resurser till förorterna

53 Ökad tillsyn och uppföljning av barn i familjehem

54 Ökade drog- och brottsförebyggande insatser för unga

55 Avskaffad hemlöshet på 5 år

… och vi slipper

56 Nedskärningar och en socialtjänst på entreprenad

Vi satsar 8,9 mnkr mer i Rinkeby-Kista jämfört med kommunfullmäktiges budget

Vänsterpartiets förslag till mål för individ- och familjeomsorg med socialpsykiatri

57 Förebyggande och tidiga insatser ska prioriteras både för barn och vuxna

58 Bostad, stöd och sysselsättning byggs ut för människor som rehabiliterats-behåll Sesam, AC i Akalla och Rasken!

59 Alla som behöver socialtjänstens insatser ska snabbt få hjälp och stöd

60 Barns behov ska alltid uppmärksammas i socialtjänsten.

Socialtjänsten ska baseras på kunskap, erfarenhet, brukarinflytande, utvärdering och forskning. Alla som söker stöd ska få ett gott bemötande. Förändringar ska beslutas i samverkan med brukarorganisationer och lokala handikapprådet så tidigt som möjligt i beslutsprocessen.

Det ska finnas föräldrautbildning, gruppverksamhet för barn med föräldrar som missbrukar eller har psykisk ohälsa. Utbildning om risk- och skyddsfaktorer ska genomföras med förskola, skola, landstinget m.fl. Samverkan med skolan ska återupprättas. Mer stöd ska ges till barn i familjehem och föräldrar till placerade barn. Tillsyn och utbildning av familjehem ska öka.

Hemlösheten ska bort genom en gemensam satsning i staden. Drogförebyggande arbete ska utökas och flickor ska uppmärksammas. Samverkan med vårdcentralerna behövs för att fler ska få hjälp mot missbruk. Sammanhållna vårdkedjor upprättas i dialog med brukare. Människor med psykiska funktionsnedsättningar måste få bättre stöd, exempelvis när det gäller bostäder, boendestöd, träfflokaler, arbetskooperativ, uppsökande och förebyggande verksamhet. Planering inför framtida boende ska innan årets slut upprättas för alla som bor på HVB-hem.

Stadsmiljö med Agenda 21

Med vår politik får vi

61 Stärkt lokal demokrati

62 Ökad städning och klottersanering

63 Bättre barmarks- och vinterväghållning samt skötsel av grönområden.

… och vi slipper

64 Toppstyrning och dålig service

Vi satsar 12,1 mnkr i Rinkeby-Kista jämfört med kommunfullmäktiges budget.

Vänsterpartiets förslag till mål för stadsmiljö med Agenda 21

65 Utveckla och stärka medborgarnas inflytande i Agenda 21-arbetet, stadsmiljöfrågor och lokala planprocesser

66 Förbättrad barmarksrenhållning på cykel- och gångbanor

67 Alla stockholmare ska ha tillgång till rena, säkra och välskötta parker.

Vi vill öka kvaliteten i stadsmiljön och för tillbaka ansvaret för barmarksrenhållning och snöröjning till stadsdelsnämnderna. Renhållning av cykel- och gångbanor ska förbättras. Fastighetsnära insamling uppmuntras med råd och information. Vi ska ha nära till parker och grönområden med hög kvalitet. Stadsmiljön ska vara trygg och vacker med goda möjligheter till spontanidrott och rörelse. Våra grönområden ska förvaltas på ett bra sätt genom att följa de skötselplaner som upprättas.

Lokala strategier för hållbar utveckling ska utvecklas för en miljöpåverkan inom ett rättvist miljöutrymme. Den demokratiska delen av Agenda 21 ska fördjupas genom ökat medborgarinflytande om trafik, parker och stadsplanering. Barn och unga ska få säga sin mening innan beslut fattas om stadsmiljöfrågor som rör deras vardag, exempelvis byggande av bostäder på skolans mark. Det ska finnas en lokal Agenda 21-funktion i varje stadsdelsnämnd.

Flyktingmottagande

Med vår politik får vi

68 En policy om att inte anmäla papperslösa och avvisningshotade icke-EU-medborgare till polisen eller Migrationsverket

69 Uppsökande verksamhet för barn till avvisningshotade så att de kan få gå i skolan

70 Barn och unga får individuella introduktionsplaner – inte bara vuxna

71 Riktiga bostäder för barnfamiljer i samverkan med bostadsbolagen

… och vi slipper

72 Utförsäljning av allmännyttan som försvårar för flyktingar att få bostad

73 Fokus på bostadsrätter vilket minskar möjligheterna för flyktingar att få bostad.

Vi satsar 0,8 mnkr mer i Rinkeby-Kista jämfört med kommunfullmäktiges budget, vilket ska användas till uppsökande verksamhet så att barn till avvisningshotade får gå i skola.

Vänsterpartiets förslag till mål för flyktingmottagandet

74 Flyktingars möjlighet att ett riktigt boende i staden ska prioriteras

75 Fler nyanlända flyktingar ska få arbete inom introduktionsperioden

76 Barns behov ska alltid uppmärksammas i flyktingmottagningen.

Det är skamligt att flyktingar som får en fristad i Sverige inte har ett tryggt boende. Staden måste ta ett samlat grepp för att ta fram bostäder. Att det finns hemlösa barn i Stockholm är inte förenligt med FN:s konvention om barnets rättigheter. Barn ska ha egna handlingsplaner för att säkra möjligheten till ett tryggt hem, pedagogisk förskola, en bra skolgång och en stimulerande fritid. Barn till avvisningshotade ska sökas upp så att de får tillgång till skola.

Vuxna kvinnor och män ska få en heltidsintroduktion där utbildning och praktik anknyter till tidigare yrkesbakgrund. Dialog om barns och kvinnors rättigheter ingår i introduktionen. Yngre och vuxna med invandrarbakgrund som har bott länge i Sverige kan delta i introduktionen som ”flyktingguider”. En policy ska tas fram om att staden inte ska anmäla papperslösa eller avvisningshotade personer som inte är EU-medborgare vare sig till Migrationsverket eller till polisen.

Ekonomiskt bistånd

Med vår politik får vi

77 SL-kortet återinförs som en del av normen för ekonomiskt bistånd

78 Ökat barnperspektiv i socialtjänsten

79 Ett särskilt anslag för ekonomiskt bistånd återinförs.

… och vi slipper

80 Stadsdelsarresten på grund av borttagandet av SL-kortet i normen

81 Riktlinjer som skärper kraven för utsatta människor.

Vi satsar 33 mnkr mer i Rinkeby-Kista än kommunfullmäktiges budget.

Vänsterpartiets förslag till mål för ekonomiskt bistånd

82 Människor med ekonomiskt bistånd ska få insatser som anpassas efter deras förutsättningar och möjligheter på arbetsmarknaden.

83 Alla som behöver socialtjänstens insatser ska känna att de snabbt får hjälp och stöd.

84 Barns behov ska uppmärksammas då vuxna söker ekonomiskt bistånd.

Stockholmsvänstern står för en solidarisk socialpolitik och vill modernisera och anpassa stadens riktlinjer till ett ökat barnperspektiv och förhållanden i en storstad. De riktlinjer som den borgerliga majoriteten har infört slår hårt mot utsatta människor. Finanskrisen, försämrad sjukförsäkring och arbetslöshetskassa gör att fler tvingas söka försörjningsstöd. Folk ska inte tvingas flytta.. Handläggningen ska ta hänsyn till barn- och genusperspektiv, ensamma föräldrars situation samt långvarigt behov av bistånd. Med vår politik återinför vi SL-kortet i normen och de fattigaste slipper därmed stadsdelsarresten som de borgerliga partierna har infört.

Barns situation ska alltid uppmärksammas när vuxna söker ekonomiskt bistånd. Socialtjänsten ska i samverkan med bostadsbolagen se till att inga barnfamiljer vräks av ekonomiska skäl. Inga stockholmare ska behöva utsättas för att elen stängs av i deras hem. Alla som har behov ska erbjudas budget- och skuldrådgivning.

Arbetsmarknadsåtgärder

Med vår politik får vi

85 Resurser för arbetsmarknadsåtgärder förs tillbaka till stadsdelnämnden

86 Utbyggnad av sociala kooperativ

87 Arbetsmarknadssatsning för personer med funktionsnedsättning

88 Fördubblad satsning på feriearbeten

89 Brukarråd i alla arbetsmarknadsverksamheter.

… och vi slipper

90 Upphandling av arbetsmarknadsinsatser

91 Centralisering av Jobbtorgen vilket minskar den lokala demokratin.

Vi satsar 7,1 mnkr mer i Rinkeby-Kista än kommunfullmäktiges budget.

Vänsterpartiets förslag till mål för arbetsmarknadsåtgärder

92 Minska arbetslösheten bland ungdomar

93 Minska arbetslösheten bland människor som står långt ifrån arbetsmarknaden, bland annat personer med funktionsnedsättningar

94 Förkorta vägen till arbetsmarknaden för flyktingar.

Tillgången på arbete avgör om människor kan försörja sig själva. Fler kommunala arbetstillfällen enligt vår politik skulle förbättra arbetsmarknadsläget. En del anställningar ska reserveras för unga arbetslösa och människor med funktionsnedsättningar. Stadsdelsnämnderna ska återfå ansvaret för arbetsmarknadsinsatserna, så att en myndighet tar helhetsansvar för arbetslösa med ekonomiskt bistånd. Nämnderna kan själva bestämma hur de vill organisera verksamheten. Vi vill minska andelen upphandlad verksamhet och öka budgeten för egenregi, där det finns en gedigen erfarenhet. Målet är att hjälpa människor till en långsiktig anställning.

Insatser för människor som står långt från arbetsmarknaden ska prioriteras. Vi vill starta minst fyra sociala kooperativ i samverkan mellan stadsdelsnämnder och brukarorganisationer. Människor med funktionsnedsättningar ska erbjudas deltagande i coaching-projekt. Dessutom fördubblar vi satsningen på feriearbeten för ungdomar. Alla unga arbetslösa ska få en coach. Verksamheten ska även riktas till ungdomar med funktionsnedsättningar. Ungdomar i riskzonen får ett heltidsprogram med mentorsstöd, fritidsaktiviteter, utbildning samt yrkespraktik i samverkan med arbetsförmedlingen, socialtjänstnämnden och utbildningsnämnden.

De lokala arbetsmarknadsverksamheterna ska fortsätta samarbetet med flyktingmottagningen, utbildningsnämnden och arbetsförmedlingen för gemensamma insatser som förkortar vägen till arbete. Alla stadens verksamheter ska ordna praktikplatser som så långt det är möjligt anknyter till flyktingens tidigare yrkesbakgrund och utbildning.

§6 Uppföljningsrapport december 2008

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner denna uppföljningsrapport.

Ärendet

Nämnden prognostiserar ett överskott om 10,1 mnkr efter resultatöverföring till resultatfonderna, vilket är en ökning med 0,9 mnkr jämfört med föregående månad.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 11 december 2008. Dnr 101-679-2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§7 Tillsyn enligt 13 kap 5 § socialtjänstlagen (SoL) och 23 § LSS, av KFUM-gården i Kista

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tillsyn av enskild verksamhet på KFUM-gården i Kista enligt SoL och LSS.

 2. Stadsdelsnämnden överlämnar rapporten för kännedom till sociala enheten vid Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ärendet

Enligt 13 kap 5 § SoL föreskrivs att kommunen fortlöpande ska utöva tillsyn över den verksamhet som drivs av enskilda inom kommunens område och som kräver länsstyrelsens tillstånd. Tillsyn av enskild verksamhet sker också med stöd av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 23 §. Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning har under år 2008 ansvar för tillsyn av verksamheten KFUM-gården i Kista. Enligt tillsynsplanen bedömer förvaltningen att det är tillräckligt med en tillsyn per år om inga avvikelser uppmärksammas. KFUM-gården drevs som en öppen kvartersgårdsverksamhet fram till den 30 juni 2008. Från den 1 juli 2008 drivs verksamheten på entreprenad av Bromma KFUK-KFUM som Kista ungdomsgård under kvällstid. Entreprenören driver även i samma lokaler under dagtid, korttidstillsyn enligt LSS för barn och ungdomar över 12 år i be­hov av särskilt stöd, enligt avtal med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, Sollentuna kommun, utbildningsförvaltningen och Järfälla kommun. Tillsyn har utförts av bistånds­­handläggare inom verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättning, vid ett verksamhetsbesök i maj månad 2008. Förvaltningen gör bedömningen att verksamheten KFUM-gården i Kista uppfyller länsstyrelsens krav.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 december 2008. Dnr 602-559-2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§8 Ansökan om projektmedel till kompetenshöjning och samverkan

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ansökan till Socialstyrelsen om 3126000 kronor för ett gemensamt projekt tillsammans med landstingets vuxen- och barnpsykiatri.

Ärendet

Ärendet gäller en ansökan till socialstyrelsen om medel för ett gemensamt projekt tillsammans med Järva barnpsykiatriska mottagning (BUP), Järva psykiatriska mottagning – psykosenheten. Syftet med projektet är ytterst att ge bättre stöd och hjälp till barn vars föräldrar är psykiskt sjuka/funktionshindrade, men också att förbättra samverkan och insatserna till föräldrarna själva. Projektet innefattar gemensam utbildning och andra kompetenshöjande aktiviteter, samverkan i gemensamma patient-/klientfamiljer och långsiktig kompetensplanering för att säkerställa en fortsatt samverkan kring målgruppen.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 december 2008. Dnr 504-649-2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§9 Ny gruppbostad på Silkeborgsgatan 75 för personer med omfattande funktionsnedsättningar enligt LSS

Beslut

 1. 1.Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd godkänner uppförandet av en ny gruppbostad på Silkeborgsgatan 75 under förutsättning att kommunstyrelsens ekonomiutskott godkänner de av fastighetsägaren Micasa Fastigheter i Stockholm AB redovisade kostnads- och hyreskalkylerna för den avsedda gruppbostaden.

 2. 2.Under förutsättning att kommunstyrelsens ekonomiutskott godkänner uppförandet av gruppbostaden på Silkeborgsgatan 75, ansöker stadsdelsnämnden hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om stimulansmedel med 1,8 mnkr och startbidrag med 0,5 mnkr för i nybyggda lägenheter i den ifrågavarande gruppbostaden.

 3. Omedelbar justering.

Ärendet

Lokalplanerarna inom socialtjänstförvaltningen har undersökt möjligheten att erbjuda ett mindre antal ungdomar som bor på de landstingsdrivna barn­boen­dena Villekulla i Spånga-Tensta och Safiren i Vallentuna, en gemensam grupp­bostad. Villekulla och Safiren är en kvarvarande boendeform från tiden före kommuner­nas övertagande av om­sorgsverksamheten år 1995. Barnen fick vara kvar på grund av omfattande omvård­nads- och medicinska vårdbehov. Micasa Fastigheter i Stockholm AB, som är ägare av en tomt på Silkeborgsgatan 75 i Kista, har presenterat ett förslag till ny grupp­bostad med sex lägenheter, varav en lägenhet tills vidare kommer att användas som aktivitetsutrymme, samt gemensamhetslokaler anpassad för personer med grav funktionsnedsättning. Gruppbostaden kan vara in­flyttnings­klar under december månad 2009 om beställning genomförs under 2008.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 11 december 2008. Dnr 600-658-2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§10 Ny gruppbostad för personer med funktionsnedsättning enligt LSS i kv. 10 Kista Gård

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner i ärendet föreslagen förhyrning från fastighetskontoret av en gruppbostad för personer med funktionsnedsättning enligt LSS i kv. 10 Kista Gård. Bostadsrätten köps av fastighetskontoret från byggherren Ikano Bostaden.

 2. Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om stimulansbidrag på 1,8 mnkr för sex nya lägenheter och 0,5 mnkr i startbidrag.

 3. Omedelbar justering

Ärendet

Det finns idag ett behov av gruppboenden för personer tillhörande LSS personkrets l och 2, inom såväl stadsdelsområdet som hela staden. Ikano Bostaden planerar att bygga bostäder i kv.10 Kista Gård. Inom ramen för denna nybebyggelse föreslår förvaltningen att det byggs en ny gruppbostad med sex lägenheter för personer med funk­­tionsnedsättning enligt LSS. Vid sitt sammanträde den 22 november 2007 fattade stadsdelsnämnden ett inriktningsbeslut för bland annat denna gruppbostad. Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om stimulansbidrag med 1,8 mnkr för sex nya lägenheter och 0,5mnkr i startbidrag för ny gruppbostad i Kista Gård.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 december 2008. Dnr 600-657-2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§11 Ny förskola i kvarteret Surtsö 1, Kista Gård

Beslut

 1. 1.Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om att få genomföra projekt med förskola i kvarteret Surtsö 1, Kista Gård.

 2. Stadsdelsnämnden uppdrar till förvaltningen, förutsatt kommunstyrelsens ekonomiutskotts godkännande, att teckna hyreskontrakt för förskola i kvarteret Surtsö 1, Kista Gård.

 3. Omedelbar justering.

Ärendet

Förvaltningen redovisar i ärendet underlag för ett genomförandebeslut angående en ny förskola med tre avdelningar i kvarteret Surtsö 1 i Kista Gård. Förskolan är en av ett flertal förskolor som ska försörja den nyproduktion av bostäder som har påbörjats i området kring Kista Gård. Förskolan i kvarteret Surtsö 1 är därför mycket viktig för att klara barnomsorgsgarantin. Fler förskolor måste inrättas i området den närmaste tiden. Den nu aktuella förskolan är den första i området och kommer att ligga i en fastighet som Familjebostäder uppför. Familjebostäder har upprättat en hyreskalkyl. Den kalkylerade hyran inklusive drift och underhåll, värme samt fastighetsskatt uppgår till 1460326 kronor per år. Hyresnivån per barn är i den nivån som förskolor i nyproducerade bostadshus brukar vara. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om att få genomföra projektet.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 11 december 2008. Dnr 400-673-2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§12 Förskoleverksamhetens Kvalitetsredovisning 2008

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förskoleverksamhetens kvalitetsredovisning för höstterminen 2007 och vårterminen 2008.

Ärendet

Redovisningen beskriver den nya förskoleorganisationen, verksamhetens innehåll samt en bedömning av måluppfyllelsen. Sedan den 1 juli 2007 är förskoleverk­samheten indelad i tio enheter och 133 avdelningar. Medarbetarna uppgår till 465 personer varav förskollärarna utgör 37%.

De prioriterade utvecklingsområdena som enheterna har arbetat med och åtgärder och arbetssätt som använts, bedöms ha lett till en bättre kvalitet på verksam­heterna. I redovisningen pekas ett par områden ut som behöver utvecklas ytterligare, föräldrasamverkan och barns inflytande.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 december 2008. Dnr 400-680-2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§13 Stockholms stads förskoleplan, en förskola i världklass

Beslut

 1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Stadsledningskontoret har efter beslut i budget för staden år 2007 och på kommunstyrelsens uppdrag tagit fram ett förslag till ny förskoleplan. Syftet är att den ska fungera som planeringsunderlag för verksamheten i såväl kommunala som enskilt drivna förskolor. Den är ett övergripande dokument hur staden vill att förskolan ska utvecklas och vilken inriktning den ska ges. Förskoleplanen är tillsammans med de nationella styrdokumenten, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94, och läroplan för förskolan, Lpfö 98, styrande för stadens nämnder och förskolor. Budgeten är överordnad och styrande för stadens alla verksamheter. Liksom andra styrdokument har förskoleplanen att förhålla sig till detta. Ett antal indikatorer mäter måluppfyllelsen som ska bidra till att kommunfullmäktiges mål uppfylls. Förslaget till förskoleplan är indelad i tre områden under följande rubriker: 1) Lärande och utveckling i fokus, 2) Värderingar och trygghet samt 3) Styrning och ledning. De tre områdena ska utvecklas kontinuerligt och utvärderas löpande.

Förvaltningen är i allt väsentligt positiv till det framlagda förslaget till ny förskoleplan för staden. Förvaltningen vill särskilt framhålla att det är viktigt att se till barnets allsidiga utveckling för inlärning, föräldrarnas delaktighet och ansvar, pedagogernas kompetens och ett tydligt ledarskap. Det poängteras också på flera ställen i förslaget att barns inlärning sker främst genom leken i alla former.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 11 december 2008. Dnr 006-586-2008

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson m.fl. (m) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (mp) föreslog att nämnden skulle anta miljöpartiets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag.

Personalföreträdaren Riitta Eddib, Kommunal framförde synpunkter som antecknades till protokollet.

Kommunal Stockholms län delar i stort uppfattningen om den pedagogiska inriktningen i förskoleplanen. Vi anser att det är viktigt att det finns en varierad kompetens som sammantaget ger barnen goda förutsättningar för utveckling vid sin vistelse i förskolan. Det krävs då att arbetslaget får den kompetensutveckling som verksamheten efterfrågar och att alla pedagogers kunskaper bidrar till en helhetssyn i lek och lärande! I tjänsteutlåtandet nämns inte barnskötare som yrkesgrupp, det vore bra om det förtydligades att barnskötare också är pedagoger.

En viktig framgångsfaktor för att Stockholm ska få en förskola i världsklass är att det finns ett engagemang och ledarskap som ger all personal samma möjlighet till inflytande och utveckling av förskolans arbete. Planering och förberedelse av den dagliga verksamheten är viktig för all personal, för att förskoleplanens mål kan uppnås.

Slutligen anser vi att det är viktigt att förskolechefens kunskaper i personalfrågor, arbetsmiljö och trivsel utvecklas så ett bra arbetsklimat skapas som befrämjar barnets utveckling.

Personalföreträdare Karin Runelind, Lärarförbundet gjorde nämnden uppmärksam på att texten i tjänsteutlåtandet gällande yrkeskategorin pedagoger består av utbildade lärare och barnskötare.

Reservation

Jakob Dencker m.fl. (mp) reserverade sig till förmån för eget förslag.

- att delvis godkänna förvaltningens svar på remissen

- att därutöver anföra

Förskoleplanen ska omfatta både förskolor i kommunal regi och i enskild regi. Detta är bra eftersom likvärdiga krav på innehåll och kvalitet därmed ställs oavsett vem som är anordnare.

Enligt liggande förslag ska förskolan ”aktivt bidra till jämställdhet och ta tillvara mångfaldens möjligheter”. Vi menar att man måste gå längre och ställa krav på att förskolan aktivt ska arbeta för att motverka rådande könsnormer. Studier visar tydligt att pojkar och flickor bemöts och behandlas olika i förskolan, vilket lägger grunden för könsroller som påverkar oss resten av livet. Förskolans unika möjligheter att bemöta varje barn utifrån dess individuella förutsättningar, utan traditionella könsmönster och heteronormen, behöver tas till vara bättre.

När det gäller modersmålsstöd är en bättre rubrik (än Barn med svenska som andraspråk) den som Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning förordar: Flerspråkighet i förskolan. Det bör skrivas in i planen att förskolebarn ska garanteras rätt till stöd i modersmålet. Språkförståelsen grundas redan i småbarnsgrupperna och det är viktigt att även de små barnen får modersmålsstöd för att begripa och tolka sin omvärld.

Barngruppernas storlek bör begränsas. Det ska framgå i planen att småbarnsgrupper inte ska vara fler än 12 barn och grupperna med de större barnen inte fler än 14 barn. Förskolorna ska ha tillgång till pedagogiska gröna gårdar.

Det behöver skrivas in att förskolan ska präglas av ett ekologiskt synsätt. Värderingar och attityder grundläggs tidigt i livet och det är viktigt att förskolan arbetar med att lära barnen känna ansvar för sin närmiljö. En högre andel av den mat som förskolan serveras ska vara ekologisk, minst 25 procent av den mat som köps in under året.

Man bör också undersöka möjligheten att diskutera frågan om internationell solidaritet med barnen för att lyfta frågan om hur vi kan skapa en rättvis världsordning.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) och tjänstgörande ersättare Eshag Najmeddin (v) anmälde ett särskilt uttalande.

Vi stödjer förvaltningens bedömning av risken att både kartläggningen och analysen får karaktären av betyg. Att förskolans strävandemål på intet sätt kan förknippas med den typen av bedömning. Att förskolans miljö ska vara inbjudande och locka till lek för både flickor och pojkar. Genusperspektivet ska genomsyra förskolans verksamhet, och miljöns utformning kräver planering och eftertanke för att komma bort ifrån traditionellt könsrollstänkande.

Vi stödjer också förvaltningens förslag hur viktigt det att interkulturellt arbetssätt ska rikta sig till alla barn, inte bara till barn med utländsk bakgrund, så att alla får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet.

Att utvecklingssamtalen i förskolan ska genomföras med hjälp av dokumentation och utvärdering och inte bör omfatta betygsliknande omdömen.

Vi stödjer också förvaltningens syn på förskolepedagogernas rätt till planeringstid och planeringsdag för att verksamheten ska bli så bra som möjligt. Och påpekandet på betydelsen av att gruppens storlek och barngruppens sammansättning ska anpassas till den situation som är aktuell, att LOKALER, BARNENS ålder och utvecklingsnivå och personalens kompetens påverkar barngruppens sammansättning.

Vi stödjer också förvaltningens förslag att det borde framgå tydligare att informationstekniken ska finnas och vara tillgänglig som ett pedagogiskt verktyg för barnen på förskolan.

Att det ska ges lika förutsättningar samt att kraven på uppföljning och redovisning ska vara desamma för enskilt drivna och kommunala förskolor.

I förslaget till ny förskolplan för Stockholms stad sänker den moderatledda majoriteten ambitionsnivån för förskoleverksamhet. Tidigare har förskoleplanen tydligt pekat på vad som behövs för att kunna garantera en förskola av hög kvalitet. I det förslag som nu är ute på remiss saknas mycket av den riktning som den tidigare förskoleplanen pekat ut.

En central och viktig del inom förskolan är att barnets möjlighet att lära genom lek. Det är självklart att förskolan ska ge barnen möjlighet att utvecklas och lära, men förskolan får aldrig bli en verksamhet där mål och medel blir lika som de som återfinns inom grundskolan.

För att möjliggöra en förskola av hög kvalitet spelar barngruppernas storlek en central roll. Barngrupperna får aldrig bli så stora att de inkräktar på barnens möjlighet att bli sedda och uppmärksammade. Målet ska därför vara att småbarnsgrupperna aldrig ska överstiga 14 barn och att storbarnsgrupperna inte ska vara större än 18 barn. I förslaget till ny förskoleplan återfinns inga skrivningar om vikten av små barngrupper i förskolan och målsättningarna om barngruppernas storlek helt tagits bort.


Förskolans personal spelar en viktig roll för barnens möjlighet till uppmuntran, utveckling och trygghet. Personaltätheten i förskolan ska vara hög och all personal ska erbjudas kompetensutveckling och vidareutbildning för att staden ska kunna säkra en hög kvalitet i förskolan.

Många förskolor arbetar redan med barnens inflytande över förskoleverksamheten, men arbetet med att öka barnens möjlighet att vara delaktiga kan utvecklas vidare. Detta område har dock kraftigt försämrats i det nya förslaget till förskoleplan. Avsnittet om barns inflytande saknar tidigare skrivningar om vikten av att barnens åsikter, engagemang och intressen skall tas tillvara.

Det är självklart att barnet ska stå i centrum vid övergången mellan förskola och skola. Samarbetet mellan förskolan och skolan för att göra övergången så bra som möjligt för barnet kan utvecklas och förbättras ytterligare och det är viktigt att det finns ett bra samarbete mellan skolor och förskolor även vid andra tidpunkter än just vid skolstarten. Skolan ska också ta ett ansvar för att övergången blir så bra och smidig för barnet som möjligt. Föräldrarna ska självklart ha en aktiv roll i övergången mellan förskola, förskoleklass och grundskola, men det är viktigt att ansvaret för att informera om barnet är delat mellan förskolan och föräldrarna.

§14 Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga - strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm 2009-2012

Beslut

 1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

År 2007 gav kommunfullmäktige kulturnämnden i uppdrag att utarbeta en strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm. Förlaget utgår ifrån ett vidgat kulturbegrepp. Utgångspunkten är kultur, för, med och av barn och unga. Utöver de traditionella konstformerna ska kultur för barn och unga definieras utifrån den kultur som berör dem och som uppfattas av dem själva som relevant i deras vardag. Uppdraget omfattade också att väga in remissvaren på det år 2007 återremitterade tidigare förslaget till barn- och ungdomskulturplan (Dnr: 005/481/2006) samt att utarbeta den nya strategiska planen i kommunikation med representanter för målgruppen.

Förvaltningen anser att den nya planen är väl genomtänkt och att de utgör en bra grund för stadens samlade insatser för barn- och ungdomskultur. Förvaltningen kommenterar några områden som enligt förvaltningen behöver förtydligas eller lyftas fram.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 december 2008. Dnr 006-592-2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) anmälde ett särskilt uttalande.

Vi ser med oro på av den borgerliga majoriteten orsakade besparingar som skett och sker på kulturverksamheterna för barn och unga i Stockholm i allmänhet och Rinkeby-Kista stadsdel i synnerhet. Dessa nedskärningar går i helt motsatt riktning mot barn- och ungdomsplanen och vi ställer oss frågande till hur planens goda intentioner ska kunna bli verklighet utan några resurser. Planens åtaganden blir helt enkelt omöjliga att genomföra med den borgerliga majoritetens budget.

§15 Stadens arbete med riskbedömningar i samband med ändring av verksamheten (Motion 2008:70)

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har för yttrande remitterat motion 2008:70 av Ann-Margrethe Livh (v) om stadens arbete med riskbedömningar i samband med ändring av verksamheten till stadsdelsnämnderna Rinkeby-Kista, Älvsjö och Skärholmen samt till stadsledningskontoret och de fackliga organisationerna inom staden (SKTF, SACO och Kommunal). Remisstiden sträcker sig till 29 december 2008.

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning har vid alla typer av organisationsförändringar som rutin att genomföra en riskbedömning. Detta görs i samverkan mellan arbetsgivarföreträdare, skyddsombud och andra fackliga företrädare. Skyddsombud och fackliga företrädare tar in synpunkter från berörda medarbetare. Vid genomförandet av riskanalysen analyseras de risker ändringen eventuellt kan komma att innebära.

I riskbedömningen ska faktorer som påverkar risk för ohälsa eller olycksfall framgå. Graden av risk, ansvarig chef, datum för genomförande samt datum för uppföljning ska också anges.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 december 2008. Dnr 006-608-2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamot Jakob Dencker (mp) och tjänstgörande ersättare Eshag Najmeddin (v) anmälde ett särskilt uttalande.

Vänsterpartiet och miljöpartiet stödjer motionären Ann-Margrethe Livh (v) intentioner med motionen.

§16 Förslag till "peng" inom dagverksamhet för äldre

Beslut

 1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Kommunfullmäktige har den 29 september 2008 fattat beslut om att valfrihet ska införas inom dagverksamhet för äldre i Stockholms stad från och med den 1 juli 2009. Stadsledningskontoret presenterar i sitt tjänsteutlåtande ett förslag på ersättningens storlek till utförare i valfrihetssystem för biståndsbedömda dagverksamheter i staden. Stadsledningskontoret lämnar i sitt tjänsteutlåtande förslag till ersättningsnivåer för biståndsbedömda dagverksamheter för äldre personer. Förslaget innebär att stadsdelsförvaltningarna hanterar hyrorna centralt för utförare i egen regi och för entreprenader. Utöver föreslagna ersättningsnivåer föreslås att en schablon utgå till privata utförare för verksamhets- och lokalytor. Kostnaderna för resor föreslås finansieras centralt på stadsdelsförvaltningarna. I ärendet föreslår stadsledningskontoret också att ett köhanteringssystem för val av dagverksamhet ska utvecklas. Förvaltningen har i allt väsentligt inget att invända mot stadsledningskontorets förslag till ersättningssystem avseende dagverksamhet för äldre, men ser med viss oro på hur kostnaderna för resor kan komma att påverkas, en post som redan idag är stor och som ligger utöver kostnaden för den biståndsbedömda dagverksamheten.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 december 2008. Dnr 006-626-2008

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson m.fl. (m) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) föreslog att nämnden skulle anta socialdemokraternas förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Abebe Hailu m.fl. (s) reserverade sig till förmån för eget förslag.

Den borgerliga äldrepolitiken har fokus på valfrihet när ett biståndsbeslut väl är fattat och förbiser behovet av att stärka äldres rättigheter enligt socialtjänstlagen. Kärnfrågan är inte ett systemskifte enligt marknadens principer utan möjligheten till en generös biståndsbedömning för dagverksamhet i den omfattningen som våra äldre behöver.

Tyvärr har resursbristen inom äldreomsorgen tvingat fram en restriktiv biståndsbedömning där äldre har fått biståndsbeslut omprövade och blivit hänvisade till öppna dagverksamheter. I en del fall har äldre fått omfattningen reducerad till bara en dag i veckan. I takt med att fler äldre bor kvar hemma och även vårdas av anhöriga behövs fler platser i biståndsbedömd dagverksamhet med olika inriktningar.

Självklart är också utbyggnaden av sociala mötesplatser och dagverksamheter positiv men kan inte ersätta en biståndsbedömd verksamhet för dem som har större behov. Det är viktigt att staden tar ansvar och har anställd personal även i de öppna verksamheterna, så att dagverksamheten inte står och faller med ideella krafter.

Självklart ska äldre kunna välja önskad biståndsbedömd dagverksamhet inom ramen för rimliga kostnader. Vi ser därför fördelar med ett enhetligt pris för likartade inriktningar oavsett vem som driver verksamheten, vilket kan ordnas utan pengsystem. Ett enhetligt pris måste dock kombineras med tydliga kvalitetskrav för att inte vinstdrivande företag ska försämra kvaliteten för att få ut sin vinst.

Möjligheten att köa till önskad dagverksamhet, även i annat stadsdelsområde än det egna, är fullt rimlig, men om det ska vara meningsfullt med en kö behöver antalet platser byggas ut. Önskemål om alternativa utförare kan tillgodoses genom ramavtal om enstaka platser. De befintliga dagverksamheterna behöver finnas kvar i kommunal regi och utvidgas för att säkra valfriheten. Den upphandling av entreprenader som ingår i de borgerliga valfrihetssystemen hotar i själva verket valfriheten eftersom alla verksamheter då kommer att övergå i privat regi

§17 Alkoholservering i Restaurang Shiraz

Beslut

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd tillstyrker Restaurang Shiraz HB:s ansökan om serveringstillstånd avseende starköl, vin och spritdrycker för allmänheten måndag – söndag klockan 11:00 – 01:00 och uteserveringen 11:00 – 22:00.

Ärendet

Ärendet har handlagts av samordnaren för drogförebyggande arbete. Handläggaren har varit i kontakt med stadsdelsförvaltningens Fältgrupp och socialtjänstförvaltningens Tillståndsenhet.

Ägaren, Restaurang Shiraz HB, ansöker om tillstånd för alkoholservering för allmänhen måndag - söndag klockan 11:00-01:00 och uteserveringen 11:00-22:00. Restaurang Shiraz ligger i Akalla, Helsingforsgatan 2, vilket gör att Oxhagsskolan, bostadshus idrottsanläggningar ligger intill den blivande restaurangen. Detta innebär att i området kring restaurangen vistas barn, ungdomar, barnfamiljer och andra vuxna dag- och kvällstid. Enligt Fältgruppens kännedom är området kring restaurangen inte en vistelsearena för ungdomar.

Mot bakgrund av ovanstående tillstryker Kista stadsdelsförvaltning ansökan om serveringstillstånd under förutsättning att lagstadgade ordningsföreskrifter och åldersgränser på alkohol, tobak samt spel efterlevs med tanke på närliggande skola, bostadshus och andra ovan nämnda objekt.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 december 2008. Dnr 600-613-2008

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson m.fl. (m) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (mp) föreslog att nämnden skulle anta miljöpartiets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag.

Reservation

-att avstyrka alkoholservering mellan kl.11.00 – 18.00.

-att tillstyrka alkoholservering efter kl.18.00.

Förslaget innebär att det blir en ökad risk med att personer som gärna dricker mer än nödvändigt söker sig till restaurangen bredvid grundskolan, samt att uteserveringen gör alkoholdrickandet synligt för eleverna. Att restaurangen ligger nästan mitt emot en av skolans ingångar och nära skolparken är inte lämpligt om restaurangen har uteservering av alkohol.

Vi är inte emot att restaurangbesökare dricker alkohol under lämpliga förhållanden. Det som vore lämpligt är att det endast bör uteserveras alkohol under kvällstid när elevtiden på skolan är över.

§18 Sammanställning av kolloinspektion sommaren 2008

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna

Ärendet

Ansvaret för inspektion av de kollogårdar stadens olika stadsdelsförvaltningar anlitar är spritt bland de berörda förvaltningarna. I ärendet redovisas en sammanställning över de inspektioner som genomförts sommaren 2008. Dnr 400-544-2008

§19 Inrättande av ett ungdomsteam

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

För att kunna erbjuda fler ungdomar insatser på hemmaplan, behöver nuvarande insatsformer kompletteras. Målgruppen utgörs av ungdomar mellan 13-19 år som har betydande svårigheter när det gäller missbruk, kriminalitet eller annat socialt nedbrytande beteende. Förvaltningen avser därför att inrätta ett ungdomsteam från och med den 1 januari 2009. Dnr 500-659-2008

§20 Studieresa till Turkiet - Rapport

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Rinkeby – Kista stadsdelsnämnd beslutade den 27 mars 2008 att bevilja medborgarkontorets personal att genomföra en studieresa till Turkiet mellan den 23 och den 28 maj 2008. Nämnden uppdrog åt medborgarkontoret att återkomma med en rapport om resans lärdomar i den mån de kan komma till användning i den egna ordinarie verksamheten.

I bilagd reserapport redogör medarbetarna på medborgarkontoret för dels lärdomar som kan komma att bidra till att verksamheten vid Rinkeby-Kista medborgarkontor utvecklas, dels några övriga reflektioner och kunskap som resan gett. Dnr 103-203-2008

§21 Brottsförebyggande rådet i Rinkeby- protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Brottsförebyggande rådet i Rinkeby, protokoll från den 10 november 2008.

§22 Pensionärsrådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala pensionärsrådets protokoll från den 5 november 2008.

§23 Postlista

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av postlista från den 14 november till och med 3 december 2008.

§24 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som inkommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§25 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§26 Inkomna skrivelser från nämnden från förtroendevalda

Inga skrivelser hade inkommit.

§27 Konferenser, utbildningar

Inga inbjudningar till relevanta utbildningar hade inkommit.

§28 Anmälan av sociala delegationens beslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av sociala delegationens protokoll från den 3 december 2008.

§29 Anmälan av kommunfullmäktiges val av ledamöter och ersättare i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd för år 2009 m.m.

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna

Ärendet

Kommunfullmäktige har den 1 december 2008 valt ledamöter och ersättare i stadens nämnder för år 2009. Utdrag ur protokoll som förts vid nämnda sammanträde bifogas i den del det utvisar val av ledamöter och ersättare i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd (bilaga 1). Av protokollsutdraget framgår även inträdesordningen för ersättare.

Till denna anmälan bifogas även skrivelse från stadssekreteraren. I skrivelsen redovisas reglerna för ersättning för kommunala förtroendeuppdrag med de nya belopp som gäller från och med den 1 januari 2009 (bilaga 2). Dnr 000-689-2008