Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-09-16

Sammanträde 2009-09-16

Datum
Klockan
18:00
Plats
Husby Träff

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

3 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § 2st föräldrabalken (FB)

4 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken

Öppet sammanträde

5 Förvaltningens och nämndens information och frågor

7 Val av ny ersättare till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds pensionärsråd hösten 2009

8 Tillsyn enligt 26 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS, Hällbybackens gruppbostad med särskild service enligt 9 § punkt 9 LSS

Svar på tillsynsrapport från Länsstyrelsen i Stockholms län
Dnr 348-2009-602

9 Hundrastgård i Kista

Svar på medborgarförslag
Dnr 277-2009-002
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Anslagstavla på Kista torg

Svar på skrivelse (s)
Dnr 230-2009-300
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Den öppna ungdomsverksamheten i Rinkeby och förslag om inrättande av ungdomsråd

Svar på skrivelse (s) respektive (mp)
Dnr 163-2009-000
Dnr 231-2009-099

Remissärenden

13 Skrivelse om stödet till cp-skadade barn i Stockholm

Remiss från kommunstyrelsen - svar på skrivelse (27/8) av Carin Jämtin (s)
Dnr 380-2009-006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Policy för samverkan och samordning av insatser för vuxna personer med utvecklingsstörning

15 Inrättande av trygghetsboende i Stockholms Stad

16 Avtalsmall avseende läkarinsatser i särskilda boenden och daglig verksamhet enligt hälso och sjukvårdslagen 26 d §

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 335-2009-006

17 Betänkandet staten och imamerna. Religon, integration och autonomi (SOU 2009:52)

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 347-2009-006

18 Grön IT - strategi för Stockholms stad

Anmälningsärenden

19 Ny kommunal och kommersiell verksamhet till Rinkeby

Redovisning av uppdrag från nämnden SDN 2009-03-26
Dnr 172-2009-300

21 Pensionärsrådets protokoll

22 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

23 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(cirkulerar under sammanträdet)

24 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

25 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

27 Anmälan av sociala delegationens beslut

(cirkulerar under sammanträdet)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (142 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Tjänstgörande ordförande Abebe Hailu (s) och t.f. alliansledare Bo Sundin (m) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Dag för justering den 23 september 2009.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokollet från stadsdelsnämndens sammanträde den 27 augusti 2009 justerades den 1 september 2009.

§3 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § 2st föräldrabalken (FB)

§4 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken

§5 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Håkan Serdén lämnar svar på inlämnad skrivelse, ”Skrivelse angående trasig gungställning i Norra stadsparken i Rinkeby, Abebe Hailu m.fl. (s). Dnr 099-434-2009

Gungställningen har varit utsatt för skadegörelse och förvaltningen har vid fem tillfällen under det senaste året satt upp nya gungor. De nu uppsatta gungorna, två stycken, sitter fortfarande kvar. Förvaltningen kommer att ha extra uppsikt över gungställningen.

Fråga 1

Mia Päärni (s) ställde fråga om hur många fältassistenter som är anställda och hur deras tjänstgöringstid/schema ser ut.

Sakir Demirel svarar att förvaltningen har sex heltidstjänster. För närvarande arbetar fyra fältassistenter. Arbetstiden är om 40 tim/vecka och är schemalagd. Minst tre kvällar per vecka arbetar fältassistenterna. Fredags- och lördagskvällar fram till kl. 01.00.

Fråga 2

Jakob Dencker (mp) ställde fråga om det anslag innehållande presentation av politikerna i stadsdelsnämnden - namn, foto och mailadress - som är uppsatt i biljetthallen, Rinkeby tunnelbanestation. Har förvaltningen för avsikt att sätta upp anslag även vid andra tunnelbanestationer inom stadsdelsområdet? Kommer förvaltningen att se över innehållet då det är gammal information som återfinns på uppsatt anslag i Rinkeby?

Olle Johnselius svarar att förvaltningen kommer att se över frågan om nämnden ger förvaltningen ett sådant uppdrag.

Fråga 3

Gunilla Bhur (v) ställde fråga om HVB-hemmet Ungdoms Stegen AB.

Vad har hänt i ärendet?

Sakir Demirel ber att få återkomma med svar till nämndens sammanträde i oktober månad.

Fråga 4

Mia Päärni ställer fråga om hur många cp-skadade barn som bor inom stadsdelsområdet med anledning av att nämnden denna dag behandlar en remiss från kommunstyrelsen angående stödet till cp-skadade barn i Stockholm.

Gunilla Davidsson svarar att det är en otydlig skrivning i förvaltningens tjänsteutlåtande och förtydligar att det är fyra barn inom stadsdelsområdet som får stöd från Stockholms stad.

§6 Tertialrapport 2 år 2009

Beslut

 1. Tertialrapport 2 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen

 2. Nämnden begär hos kommunstyrelsen budgetjustering om 4,6 mnkr avseende stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för funktionshindrade

 3. Nämnden begär hos kommunstyrelsen 2,4 mnkr avseende tomgångshyror för tomställda servicehuslägenheter i enlighet med vad som redovisas i ärendet

 4. Nämnden fastställer omslutningsförändringar om 12,9 mnkr och anmäler detta till kommunstyrelsen

 5. Nämnden beslutar nedskriva osäkra fordringar om 377019 kr

 6. Nämndens beslut justeras omedelbart.

Ärendet

Nämnden beräknas i huvudsak uppfylla kommunfullmäktiges mål som är inordnade under tre övergripande inriktningsmål.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 september 2009. Dnr 101-423-2009

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) föreslog att nämnden antar socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets förslag.

Ledamot Bo Sundin m.fl. (m) föreslog att nämnden skulle anta förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Tjänstgörande ordförande Abebe Hailu m.fl. (s), ledamot Jakob Dencker m.fl. (mp) och ledamot Gunilla Bhur (v) reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

Att avslå förvaltningens förslag till beslut

Att nämnden hos kommunstyrelsen begär att få 20 mnkr för att täcka underskottet inom äldreomsorgen

Att därutöver anföra

Läget i stadsdelen kan karaktäriseras som

· Privatiseringar

· Underskott i viktiga verksamheter

· Restriktiva bedömningar

· Vakanser kombinerat med övertalighet

· Otrygghet bland brukare och personal i alla Verksamhetsområde

Tryggheten förlorar mot målet en budget i balans

Tertialrapporten ger tydliga besked om vad den moderatleda majoritetens politik betyder för stadsdelar som Rinkeby-Kista. Skrivningarna i hela rapporten präglas tydligt av målet ”en budget i balans”. När samtidigt skatten har sänkts och stadsdelen därigenom fått mindre resurser än vad som annars varit möjligt blir situationen mycket bekymmersam. Också målet att skapa trygghet får står tillbaka för den övergripande ambitionen att nå en budget i balans.

På område efter område framhålls att bedömningar för bistånd av olika slag till medborgarna måste ske med stor restriktivitet. Brukarna ska alltså få mindre hjälp. Det blir definitivt ingen tid över ens för en kort samvaro. När någon anställd slutar så kommer det inte en ny person på den platsen. Dessutom ska åtgärder vidtas för att komma till rätta med underskott. Här handlar det om rena personalneddragningar. En del personalkategorier finns inom flera verksamhetsområden. Då kan neddragning på ett ställe drabba personer inom andra verksamhetsområden i förvaltningen. Den av borgarna politiskt beslutade snabba privatiseringen leder på så sätt till en oro hos stora delar av de anställda inom förvaltningen. Arbetsmiljön försämras kraftigt, vilket i sin tur leder till sämre service till de boende.

Privatisering leder till otrygghet för brukare och anställda

Inom flera verksamhetsområden har stora delar av utförandet av tjänster upphandlats, det vill säga privatiserats. Självklart ska invånarna välja den utförare som de anser vara bäst. Men privatiseringen har också medfört extra kostnader för förvaltningen genom att det uppstått övertalighet när inte alla anställda följt med till den nya utföraren. De personer som stannar kvar i den kommunala verksamheten har ofta varit anställda många år i kommunen och har lång uppsägningstid. Den omfattande privatiseringen medför alltså kostnader i flera avseenden. Det är arbetet att ta fram upphandlingsunderlag, utvärdering av inkomna offerter, kontraktsskrivande samt ofta hantering av övertalig personal. Vi har hela tiden framhållit att dessa kostnader i stället borde användas för att utveckla verksamheten till gagn för stadsdelens invånare.

Möjligheten för våra invånare att välja utförare av de tjänster de vill ha är positiv. Det viktigaste är sannolikt att tjänsterna är av god kvalitet och att det kan variera i tjänstens utförande och innehåll. Det är viktigt att den service som erbjuds invånarna hela tiden utvecklas och att nya idéer prövas. För att konkurrensen inte ska snedvridas måste det då finnas utrymme för utvecklingsarbete också inom de ekonomiska ramarna i den kommunala driften.

Det ekonomiska läget med stora underskott på några områden innebär att andra områden inte kan använda sina resurser till att höja kvaliteten och utveckla sin verksamhet. I stället används medel till att täcka underskott på andra håll. Tertialrapporten visar att det ekonomiska läget i stadsdelen är prekärt med stora besparingsbehov. Att i en så bekymmersam situation lägga resurser på fortsatt avknoppning och upphandling av tjänster måste ses som ytterst cyniskt. I tertialrapporten anges att målet ”Aktivt stöd kommer att erbjudas alla verksamheter vid avknoppning” som helt uppfyllt då personalen på arbetstid får information om och kan delta i verksamheter för att underlätta avknoppning. Den arbetstiden borde i stället användas i verksamheterna.

Social omsorg

Vid nämndsammanträdet i augusti lämnade socialdemokraterna in en skrivelse angående utredningstider vid ungdomsenheten som förlängts på grund av resursbrist. Detta är naturligtvis oacceptabelt. I tertialrapporten noteras ett överskott inom barn och ungdom till följd av lägre vårdkostnader än beräknat. Det är positivt att man utvecklar metoder för vård på hemmaplan men det får inte medföra att personer som behöver institutionsvård inte får denna av besparingsskäl. Det är också viktigt att användning av tolkar inte begränsas av ekonomiska skäl.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

I den sammanfattande analysen i tertialrapporten anges att målet ”Jobb i stället för bidrag” är helt uppfyllt. I bilagetexten anges målet vara delvis uppfyllt. Vi anser att den senare bedömningen är korrekt då de redovisade siffrorna inte anger någon förbättring.

Utbildning är en förutsättning för att många av våra invånare ska komma in på arbetsmarknaden. Men det är också viktigt att utbildning sker i yrken där det också finns en möjlighet att få ett arbete.

Förebyggande ungdomsinsatser och flyktingmottagning

Medel som reserverats för sommarjobb behövde inte användas då kostnaden täckts genom bidrag från Järvalyftet. Nu används de för att täcka underskott på andra håll i förvaltningen. I stället hade medlen kunnat användas för att förstärka insatserna för ungdomarnas fritid. Det den borgerliga alliansen tidigare kritiserat t ex socialdemokraterna för, gör de nu själva genom att använda tillfälliga projektmedel för ordinarie verksamhet.

Förskolan får betala för införandet av vårdnadsbidraget och underskott på andra håll

Föräldrar till fler än 150 barn har valt att inte låta dem komma till förskolan utan de får stanna i hemmen när mamman får ett vårdnadsbidrag. Barnen som behöver språkträning och barn som behöver övas i att umgås i en barngrupp blir utan. Detta kan också vara fallet för äldre syskon i familjen. Många kvinnors integration i det svenska samhället försenas. Moderaterna och deras allierades vårdnadsbidrag får alltså flera negativa effekter varför vi vill avskaffa det.

Många föräldrar har också valt privata förskolor. Sammantaget har antalet barn i den kommunala barnomsorgen minskat kraftigt. En minskning med 150 barn motsvarar mer än 10 småbarnsavdelningar. Men de barnen skulle inte ha utgjort egna avdelningar utan varit fördelade på alla avdelningar som nu i stället får färre barn. Om barnen blir för få på en avdelning så måste en omorganisation göras för att man ska klara driften ekonomiskt. Då blir det förflyttningar av barn mellan avdelningar och barnen måste vänja sig vid ny personal och till nya kamrater. Det blir då lätt en allmän oro bland barn, föräldrar och personal.

En särskilt allvarlig neddragning som skett är att resurserna för barn med behov av särskilt stöd minskat genom att en specialpedagog och en psykolog slutat.

De överskott som nu uppstår inom förskolan används för att täcka underskotten på andra håll i förvaltningen.

Äldreomsorg och omsorg om personer med fysisk respektive psykiskt funktionsnedsättning

Äldreomsorgen och omsorgen om personer med fysisk respektive psykisk funktionsnedsättning är områden som visar stora underskott. Samtliga områden avser service till personer som i olika avseenden är svaga och direkt beroende av att få hjälp och stöd. Här borde vi medverka till att utveckla verksamheten så att bättre och mer anpassade tjänster kan erbjudas. Nu ska det i stället bli mer restriktiva bedömningar, dvs mindre hjälp samt personalneddragningar. Enligt protokoll från Pensionärsrådets möte i augusti angående Rinkeby-Kistas hemtjänst kommer Nattpatrullen att privatiseras. Man kommer också att lägga ut städningen på en firma. Det innebär att de äldre får besök av olika personer varje gång de får hjälp. Inte kan det kännas tryggt när olika personer ringer på dörren och vill komma in i den äldres lägenhet.

Likaså sker förändringar i stället för kontinuitet i utförandet till psykiskt och fysiskt sköra personer. Här diskuteras förändringar i de aktiviteter som erbjuds brukarna vilket leder till stor oro bland dem och bland personalen.

I rapporten från en av länsstyrelsen genomförd tillsyn av ett gruppboende i stadsdelen påpekas att föreståndaren har ansvar för så många enheter att hon inte i tillräcklig utsträckning finns tillgänglig för stöd till personalen.

Järvalyftet – ett nytt projekt

Järvalyftet är ett projekt som leds från Stadsledningskontoret som fattar alla beslut. Här har vi fått ett nytt projekt, något som den borgerliga majoriteten tidigare alltid varit starka motståndare till. Nu används bidrag från Järvalyftet för att ge bidrag till verksamheter som borde rymmas inom den ordinarie budgeten.

§7 Val av ny ersättare till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds pensionärsråd hösten 2009

Beslut

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd beslutar att utse Anette Källström-Buckley (PRO) till ny ersättare i stadsdelsnämndens pensionärsråd från och med den 1 oktober 2009.

Ärendet

Vid sitt sammanträde den 22 januari 2009 utsåg stadsdelsnämnden ledamöter och ersättare till nämndens pensionärsråd 2009. Vid pensionärsrådets sammanträde den 19 augusti 2009 överlämnade ersättaren Karin Greek (PRO), en begäran om att få avsluta sitt uppdrag i rådet från den 31 augusti 2009. Med anledning härav har Pensinärernas riksorganisation (PRO) nu nominerat Anette Källström-Buckley att utses som ny ersättare i nämndens pensionärsråd.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 september 2009. Dnr 000-419-2009.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§8 Tillsyn enligt 26 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS, Hällbybackens gruppbostad med särskild service enligt 9 § punkt 9 LSS

Beslut

 1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen

 2. Omedelbar justering

Ärendet

Länsstyrelsen i Stockholms län har genomfört en tillsyn av Hällbybackens gruppbostad, bostad med särskild service enligt 9 § punkt 9 LSS inom Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd. Tillsynen har genomförts genom ett planerat besök i verksamheten den 5 maj 2009. Besöket föregicks av en begäran om att få ta del av specifika handlingar. Vid tillsynsbesöket intervjuades föreståndare, två vårdare och en boende. Fokus vid tillsynen har varit kvalitet och säkerhet, verksamhetsinnehåll, dokumentation, personalens och enhetschefens formella kompetens och erfarenhet, den fysiska miljön och hur hot- och våldssituationer hanteras i verksamheten. Länsstyrelsen anser att nämnden inte uppfyller lagstiftningen och dess intentioner i vissa av de delar som tillsynen avser. Länsstyrelsen riktar därför kritik för brister avseende verksamhetens lokaler, föreståndarens formella kompetens, den sociala dokumentationen samt säkerställande av rutiner kring anmälan om missförhållande enligt § 24 a LSS. Förvaltningens yttrande avseende de punkter som Länsstyrelsen tagit upp i rapporten redovisas i detta tjänsteutlåtande. Av yttrandet framgår bl.a. att nya lokaler för verksamheten är under projektering, att berörd enhetschef är erfaren och regelbundet genomgår adekvat fortbildning, att under hösten 2009 arbetar förvaltningen aktivt med frågor om dokumentation inom verksamheten samt att alla enhetschefer inom verksamhetsområdet har fått information om förändrade rutiner gällande anmälningsskyldighet.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 september 2009. Dnr 602-348-2009

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) föreslog att nämnden antar socialdemokraternas förslag.

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (mp) och ledamot Gunilla Bhur (v) anslöt sig till socialdemokraternas förslag.

Ledamot Bo Sundin m.fl.(m) föreslog att nämnden skulle anta förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Tjänstgörande ordförande Abebe Hailu m.fl. (s), ledamot Jakob Dencker m.fl. (mp) och ledamot Gunilla Bhur (v) reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

Attdelvis besluta enligt förvaltningens förslag

Attdärutöver anföra följande

I förvaltningens kommentarer och förslag, under rubriken Föreståndarens kompetens

förklaras att problemet ska lösas (en förändring kommer att ske under 2010) under innevarande år genom att upphandla gruppboendet.

Att moderaterna och deras allierades lösning till alla problem i kommunen och i stadsdelen är att upphandla, privatisera och avknoppa är märkligt.

Länsstyrelsen har direkt och indirekt påpekat att det saknas resurser i verksamheten och det är orsaken till många av de brister i verksamheten. Att det saknas handledning och kompetensutveckling m.m.

Vi har tre år i rad insisterat på att man inte kan spara på de svaga i samhället utan allokera erforderliga resurser till deras behov.

§9 Hundrastgård i Kista

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på medborgarförslaget.

Ärendet

Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 17 juni 2009 beslöt nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att bereda ett den 15 maj 2009 till förvaltningen inkommet medborgarförslag från Gail Ramsay i Kista angående behovet av en hundrastgård i Kista.

Förvaltningen kan konstatera att det för allas trivsel behövs hundrastgårdar inom stadsdelsområdet där hundar kan få springa fritt. Syftet är att undvika konflikter mellan hundägare och icke-hundägare samt mellan hundar och andra djur. Inom stadsdelsområdet finns endast två hundrastgårdar – båda i Akalla.

Exploateringskontoret som förvaltar kulturreservatet på Järvafältet har gett förvaltningen tillstånd att disponera ett markområde om 50 x 65 meter mellan Igelbäcken och Igelbäcksstigen, söder om Ärvinge bollplan. Under sommaren har förvaltningen låtit slå gräset inom nämnda område för att studera markförutsättningarna där och därvid funnit området lämpligt som hundrastgård. Investeringskostnaden för att anlägga hundrastgården är måttlig (130 tkr) och kan rymmas inom ram för nämndens budget för parkinvesteringar år 2009. Förvaltningen beräknar att denna hundrastgård bör kunna tas i bruk senast under oktober månad 2009.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 september 2009. Dnr 002-277-2009

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag.

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (mp) föreslog att nämnden skulle anta miljöpartiets förslag. Ledamot Gunilla Bhur (v) anslöt sig till miljöpartiets förslag.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (mp) och ledamot Gunilla Bhur (v) reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

 1. att avvakta med anläggningen av ytterligare hundrastgårdar på Järvafältet tills man kan studera hur rastgårdarna passar in i en mer övergripande plan för skyddet och användningen av Järvafältet.

 2. att Stadsdelsförvaltningen - om nämnden beslutar att gå vidare med projektet – söker tillstånd hos Stadsbyggnadskontoret innan man anlägger ytterligare hundrastgårdar på Järvafältet

 3. att därutöver anföra

Det finns troligen ett visst behov av ytterligare hundrastgårdar i Rinkeby-Kista-området. Det är positivt att kunna låta hundarna springa utan koppel, och rastgårdarna kan också eventuellt bidra till att skydda vilda djur från att bli attackerade av hundar. Vi välkomnar att förslagsställaren till medborgarförslaget engagerar sig i frågan, och vi anser att det är ett positivt förslag.

Däremot innebär en hundrastgård med ett relativt högt stängsel omkring att man avgränsar en bit av naturområdet för andra människor och andra djur. I tjänsteutlåtandet ger förvaltningen oss ingen konsekvensbeskrivning för den tilltänkta hundrastgården mellan Igelbäcksstigen och Igelbäcken. Varför har man valt just denna plats? Hur påverkar det friluftsliv eller djurliv? Vi efterlyser sådana konsekvensanalyser när vi ska fatta kommunala beslut.

Det sker ett antal projekt på och runt Järvafältet, varav många är positiva i sig. Sammantaget leder alla dessa projekt dock till att man ”knaprar” successivt på de naturytor som finns.

När man breddar E18 mellan Hjulsta och Kista tar man ett antal meter av Igelbäckens kulturreservat (Järvafältet). Begravningsplatsen som ska anläggas nära Granholmstippen är visserligen ett meningsfullt projekt, men anläggningen påverkar rimligtvis i viss mån Järvafältet som ekosystem och friluftsområde (både positivt och negativt). Miljöpartiet föredrar att lägga begravningsplatsen i Hägerstalund, där motocrossbanan nu ligger. På det sättet hade man förstärkt naturvärden och tagit bort störande buller på ett helt annat sätt än med nuvarande placering.

Vi motsätter oss inte hundrastgårdar i sig. Naturligtvis är det positivt för hundar och hundägare om de får bättre möjligheter att låta hundarna springa utan koppel, och rastgårdarna kan också eventuellt bidra till att skydda vilda djur från att bli attackerade av hundar.

Vi är dock tveksamma till att Järvafältet successivt ”planeras” och avgränsas mer och mer. Karaktären av vilt naturområde minskar för varje anläggning som görs.

Mellan Kista och Rinkeby har vi en sorts ”getingmidja” för Järvafältet, vilket gör att detta område där man tänker sig hundrastgården är extra känsligt.

Planerna på ”Järvautställningen 2010” pekar också på att det ska ske ett ganska massivt intrång i Järvafältet under delar av nästa år. Detta projekt är kanske temporärt, men det är en del av alla små och stora faktorer som gör att Järvafältet är ansatt från flera håll samtidigt.

Planerna inom Järvalyftet och Järva Vision 2030 på att anlägga bussgator och i förlängningen annan byggnation på Järvafältet är naturligtvis det allra allvarligaste hotet mot Järvafältet.

Dessa stora exploateringsplaner för Järvafältet är Miljöpartiet i Järvaområdet och mp Stockholm starkt emot.

§10 Anslagstavla på Kista torg

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på skrivelsen.

Ärendet

Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 23 april 2009 överlämnade vice ordföranden Abebe Hailu med flera (s) en skrivelse till nämnden rubricerad ”Ge oss tillbaka föreningsanslagstavlan”. Förvaltningen fick i uppdrag att bereda skrivelsen. Skrivelsen bifogas. I skrivelsen påtalas vikten av föreningsanslagstavlor samt avsaknaden av en sådan på Kista Torg. Vidare anförs att anslagstavlan togs ner i samband med att torget började byggas om år 2007. Trafikkontoret i Stockholms stad ansvarade för ombyggnaden. Trots att Kista Torg nu är färdigställt sedan drygt ett år har inte anslagstavlan satts upp igen. I skrivelsen aktualiseras även fråga om det löpande underhållet av övriga anslagstavlor inom stadsdelsområdet.

Förvaltningen har av företrädare för trafikkontoret fått besked om att kontoret under september 2009 kommer att sätta upp en anslagstavla på den plats vid Kista kyrka där den tidigare anslagstavlan stod. Den exakta placeringen av tavlan sker i samråd med stadsdelsförvaltningens parkkontrollant.

Tillsyn och underhåll av övriga anslagstavlor inom stadsdelsområdet sköts av Stockholm entreprenad inom ramen för park- och underhållsupphandlingen. Alla tavlor i Rinkeby är nyligen genomgångna. Anslagstavlorna i Kista, Husby och Akalla kommer att ses över under hösten 2009.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 september 2009. Dnr 300-230-2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§11 Den öppna ungdomsverksamheten i Rinkeby och förslag om inrättande av ungdomsråd

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på skrivelsen från Abebe Hailu m.fl. (s).

2. Tjänsteutlåtandet utgör svar på skrivelsen från Levent Özkan (mp) och Jakob Dencker (mp).

Ärendet

I skrivelse från Abebe Hailu m.fl. (s) efterfrågas en detaljerad redovisning av vilket slags verksamhet som planeras för Rinkeby Ungdomsgård och Ungdomens Hus i Rinkeby samt en tidplan för förändringsarbetet. Förvaltningen återkommer i oktober med ett detaljerat förslag till utveckling av verksamheterna där den kartläggning som utgör underlag för förslaget redovisas.

Levent Özkan (mp) och Jacob Dencker (mp) föreslår i en skrivelse att stadsdelsnämnden ska besluta om att utreda möjligheterna att inrätta ett ungdomsråd i Rinkeby-Kista. För närvarande har förvaltningen valt att jobba med mindre fokusgrupper kring konkreta frågor och anser att detta är ett bättre sätt för samverkan med ungdomarna. Men förvaltningen håller samtidigt dörren öppen för andra former av inflytande. Till exempel startar hösten 2009 Rinkeby Folkets Hus i samarbete med verksamheten i Ungdomens Hus och Rinkebygården ett demokratiprojekt. Dessutom finns numera också möjlighet för ungdomar och deras organisationer att ansluta sig till nätverket ”Järvaandan” och därvid verka i utskott med olika fokus – t.ex ”Ungdomars fritid och framtid”.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 september 2009. Dnr 000-163-2009 och 099-231-2009

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) föreslog att nämnden antar socialdemokraternas förslag.

Ledamot Bo Sundin m.fl. (m) föreslog att nämnden skulle anta förvaltningens förslag till beslut.

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (mp) föreslog att nämnden skulle anta miljöpartiets förslag.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation 1

Tjänstgörande ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

Atti huvudsak besluta i enlighet med förvaltningens svar.

Attuppdra åt förvaltningen att utreda möjligheterna till ett "Demokratislag" i stadsdelens regi.

Attuppdra åt förvaltningen att sammanställa ungdomars svar och synpunkter från Husby och Akalla-dialogerna.

Attdärutöver anföra följande:

Socialdemokraterna anser att ungdomars inflytande och påverkan över de verksamheter som är utformade för dem är en viktig grundläggande princip. Därför ser vi ett behov av att ungdomars röster i högre grad måste höras, då det kommer till utformningen och planeringen av stadsdelens ungdomsverksamheter och då framförallt ungdomsgårdarna. Det handlar om grundläggande demokratiska principer. Samtidigt är demokrati inget som kommer "med modersmjölken", vi kan inte ta den för givet - varje generation måste på nytt erövra demokratin för att den ska fortleva.

En sådan modell, som har visat sig vara framgångsrik, är det så kallade "Demokratislaget" som har genomförts i Skärholmens Stadsdelsförvaltning. "Demokratislaget" går i stora drag ut på att kombinera brukarinflytande över ungdomsgårdarna, med folkbildning kring demokratins spelregler och föreningslivets villkor. Parallellt med en fortgående utbildning i mötesteknik, organisation och demokrati, så bildar ungdomarna en "styrelse" för ungdomsgården. Denna "styrelse" får sedan i uppdrag att dels utföra normalt styrelsearbete i självförvaltningens anda, men även att "tävla" emot de andra ungdomsgårdarnas styrelser genom att utföra olika "uppdrag".

Då man i Skärholmen genomförde "Demokratislaget", så aktiverade man ett 70-tal ungdomar direkt genom verksamheten. "Demokratislaget" innebär inte att ungdomarna tvingas ta budgetansvar eller erhåller arvoden - således så strider inte modellen med stadens villkor för lokala råd. Modellen är ett sätt att låta ungdomarna lära sig demokrati genom att praktiskt genomföra den. Vi anser att detta är att föredra framför olika sorters ungdomsråd och arbetsgrupper med tvivelaktig legitimitet och representation. Därför anser vi Socialdemokrater att förvaltningen bör utreda möjligheterna att hålla i ett eget demokratislag på stadsdelens öppna ungdomsverksamheter. Utöver det, så efterlyser vi att förvaltningen sammanställer ungdomars svar och synpunkter från Husby och Akalla-dialogerna som genomfördes tidigare iår. Dialogerna visade på ungdomarnas engagemang för sitt område och för sin egen tillvaro, ett engagemang som vi politiker måste bejaka. Det är endast genom verklig delaktighet i samhället, som ungdomen kan känna en tilltro till framtiden!

Reservation 2

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (mp) reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

- inrätta ett ungdomsråd i Rinkeby-Kista utifrån de principer som läggs fram nedan

- godkänna rapporten om öppen ungdomsverksamhet i Rinkeby

- därutöver anföra

Vi i Miljöpartiet de gröna lägger stor vikt vid de ungas demokratiska delaktighet. Vi tror att ett demokratiskt ungdomsråd skulle kunna bidra till en bättre kommunikation mellan unga och vuxna. Ett ungdomsråd skulle vara representativt, ledamöterna skulle vara valda av alla ungdomar som vill rösta. På detta sätt skulle ett ungdomsråd också kunna vara en skola i demokrati. Ett ungdomsråd skulle också kunna göra ungdomars perspektiv mer synligt, genom att ungdomar stimuleras till att diskutera viktiga frågor och att dessa diskussioner dokumenteras.

Det är över ett år sedan stadsdelsförvaltningen flaggade för att man skulle genomföra en översyn av ungdomsverksamheterna i Rinkeby-Kista. Vi från Miljöpartiet i Rinkeby-Kista upplever att vi knappt fått någon information om vad som pågått inom ramen för denna översyn. Förvaltningen håller fram att man arbetat med fokusgrupper för att undersöka vad ungdomar i Rinkeby-Kista vill ha för fritidsverksamheter. Vi politiker (i alla fall vi i Miljöpartiet) har inte fått någon rapport om vad som sägs i dessa fokusgrupper. Är dessa bara ett redskap för förvaltningen? Ska inte politikerna också involveras i kontakterna med ungdomar? För att skapa en öppen process för ungdomar att diskutera och besluta i frågor som berör dem har vi i Miljöpartiet Rinkeby-Kista föreslagit att stadsdelsförvaltningen bildar ett ungdomsråd.

Tyvärr föreslås avslag på vårt förslag. Detta beklagar vi.

Vi tycker det är positivt att förvaltningen använder olika former för att sondera vilka åsikter och behov ungdomar har. Fokusgrupper är en form för att låta unga göra sina röster hörda. Vi tror dock att ungdomars röster skulle höras och synas på ett annat sätt genom inrättandet av ett ungdomsråd.

För att det som diskuteras i fokusgrupperna ska kunna ligga till grund för politiska beslut måste politikerna få någon sorts information om vad som sägs i fokusgrupperna. Vi vill också se återkommande återkoppling från fokusgrupper och ungdomsråd till andra ungdomar, politiker och allmänheten.

Miljöpartiet de gröna i Rinkeby-Kista ser också möjligheter för att skapa nya kanaler för de ungas delaktighet genom nya former som t.ex. via Internet. Man kan tänka sig en internetsida i stadsdelsnämndens regi där unga kan uttrycka sina åsikter. Detta som ett sätt bl a för att förbättra kommunikationen mellan de unga och politiken.

Ett ungdomsråd skulle vara demokratiskt på ett annat sätt än fokusgrupperna. Till ungdomsråden skulle man välja representanter på ungdomsgårdarna och/eller i skolorna. På det sättet skulle man få medlemmar i ungdomsrådet som på ett direkt sätt representerar ungdomsbefolkningen i Rinkeby-Kista.

Exakt hur fokusgrupperna tillsätts är för oss okänt, men vi antar att de inte tillsätts genom demokratiska val.

Vi ser fram emot att höra hur det går med demokratiprojektet som Rinkeby Folkets Hus ska göra tillsammans med Ungdomens Hus och Rinkeby ungdomsgård, och som nämns i förvaltningens svar.

Vad gäller den öppna ungdomsverksamheten i Rinkeby välkomnar vi varmt att man sätter igång med en verksamhet för äldre ungdomar. Vi ser fram emot att läsa rapporten inför nästa möte med stadsdelsnämnden.

§13 Skrivelse om stödet till cp-skadade barn i Stockholm

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Oppositionsborgarrådet Carin Jämtin (s) har i skrivelse till kommunstyrelsen den 20 juli 2009 uppmärksammat kommunernas ansvar för att betala specialträning för cp-skadade barn (Bilaga 1). I skrivelsen refereras till uppgifter i media om att vissa kommuner brister i detta ansvarstagande. Mot denna bakgrund föreslås i skrivelsen att kommunstyrelsen ska ge stadsledningskontoret i uppdrag att genomföra en kartläggning av det stöd till cp-skadade barn som i dag finansieras av Stockholms stad, att lämna en redovisning av hur samarbetet med övriga kommuner i Stockholms län fungerar, att lämna en särskild redovisning av överklagade ärenden och utfall inom detta område, att lämna en särskild redovisning av antalet barn med cp-skada för vilkas räkning det har sökts men inte beviljats stöd eller plats i verksamhet samt att lämna en kostnadsberäkning på en eventuell kapacitetsökning så att alla barn kan få den hjälp de behöver.

Inom stadsdelsområdet Rinkeby-Kista finns det idag fyra barn med cp-skada. De familjer som har barn med cp-skada och som ansöker om insats enligt LSS har fått dessa insatser beviljade, vilket innebär att det inte finns några överklagade ärenden inom stadsdelsområdet. Det är idag en god tilldelning av resurser till barn med cp-skada inom stadsdelsområdet. Individuellt stöd utformas inom förskolan för varje barn med cp-skada i nära samarbete med landstingets habiliteringscenter. Om behovet inte kan tillgodoses inom det egna stadsdelsområdet köps plats på specialförskola för dessa barn. Förvaltningen anser dock att samverkan mellan landstingets habiliteringsinsatser och förskolan skulle kunna förbättras.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 september 2009. Dnr 006-380-2009

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag.

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (mp) och ledamot Gunilla Bhur (v) föreslog att nämnden skulle anta miljöpartiets och vänsterpartiets förslag.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag till beslut.

Stadsdelsnämnden gjorde ett korrigerande tillägg i förvaltningens tjänsteutlåtande under rubriken ”Förvaltningens synpunkter” sidan 2. Första meningen fick följande lydelse:

”Inom stadsdelsområdet Rinkeby-Kista finns det idag fyra barn med cp-skada som får stöd från Stockholms stad”.

Reservation

1. stödja motionen

2. i övrigt besvara remissen i enlighet med förvaltningens utlåtande, med följande tillägg:

Med tanke på de uppgifter som Carin Jämtin framför i sin motion, och som i viss mån stöds av Handikapprådet i Rinkeby-Kista, anser vi att stödet till cp-skadade barn i Stockholm bör utredas. Vi stödjer alltså motionen.

Handikapprådet i Rinkeby-Kista skriver: ”Kommunerna har genom en skatteväxling med landstinget fått medel för att förskolebarn med cp (och andra funktionshinder) ska få den träning och stimulans som de behöver. Därför är det helt oacceptabelt att en kommun eller en stadsdelsnämnd av kostnadsskäl avstår från att ta den möjligheten till vara.” Vidare skriver Handikapprådet: ”Det är givetvis också helt oacceptabelt, närmast cyniskt, att ge avslag på ansökningar om specialinsatser och lämna till familjen att överklaga beslutet. Ett sådant förfarande fördröjer insatserna och viktig tid i barnets liv går förlorad.” Vi håller med om denna kritik och skulle därför välkomna att kommunen genomför åtgärderna: kartläggning, redovisning av samarbetet med övriga kommuner, redovisning av överklaganden, kostnadsberäkning och övriga redovisningar som motionären efterlyser.
Vad gäller stadsdelen Rinkeby-Kista finns enligt förvaltningen 4 barn med cp-skada i stadsdelsområdet. Enligt förvaltningen får alla som ansöker om insats den beviljad. Detta är naturligtvis glädjande. Förvaltningen anser vidare att samverkan mellan landstingets habiliteringsinsatser och förskolan skulle kunna förbättras. Vi skulle också välkomna en sådan förbättrad samverkan.

§14 Policy för samverkan och samordning av insatser för vuxna personer med utvecklingsstörning

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

2. Omedelbar justering

Ärendet

Socialtjänstförvaltningen, Stockholms stad och Handikapp & Habilitering, Stockholms läns landsting har tagit fram ett förslag till gemensamt policydokument för samverkan och samordning av insatser av de båda huvudmännens insatser till vuxna personer med utvecklingsstörning. Den gemensamma policyn har sin grund i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering, SOSFS 2007:10 och SOSFS 2008:20. Den gemensamma policyn har även sin utgångspunkt i svensk handikappolitik och handlar om den enskildes delaktighet, självständighet och självbestämmande. Avsikten är att dokumentet ska fungera som ett praktiskt stöd för huvudmännens samverkan. Förvaltningen är positiv till policydokumentet och instämmer i Socialtjänstförvaltningens bedömning att policyn kan bli ett viktigt redskap för att utveckla samarbetet mellan staden och landstinget i frågor som rör vuxna personer med utvecklingsstörning.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 september 2009. Dnr 006-319-2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§15 Inrättande av trygghetsboende i Stockholms Stad

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Regeringen tillkallade 2006 en delegation för utveckling av bostäder och boende för äldre personer med uppgift att bl.a. följa och analysera dessa behov. Äldreboendedelegationen föreslår bl. a. att kommunerna genom särskild lag får befogenhet att tillhandahålla trygghetsbostäder med hyresrätt till äldre. Den nya lagen föreslås träda i kraft den

1 januari 2010. Stadsledningskontoret föreslår i sitt tjänsteutlåtande att trygghetsboende införs i Stockholms stad. Med trygghetsboende menas att de boende i någon form har tillgång till trygghetslarm, personal som en gemensam resurs för att ordna social samvaro och gemensamma aktiviteter, gemensamhetslokal samt möjlighet till gemensamma måltider. Trygghetsboende ska erbjudas personer folkbokförda i Stockholms stad som upplever otrygghet och/eller social isolering i sitt ordinarie boende. Biståndsbeslut ska inte krävas. Åldersgränsen för ansökan om trygghetsboende föreslås till 65 år medan ansökan till stadens seniorboende föreslås ändras till 55 år. I stadens budget för 2009 namnges fyra servicehus/äldreboenden som i ett första skede bör omvandlas till trygghetsboenden, varav Rinkeby servicehus är ett. Förvaltningen är positiv till stadsledningskontorets förslag till inrättande av trygghetsboende i Stockholms stad, men betonar vikten av att regler och rutiner samt kostnadsansvaret tydliggörs vad avser besvarande och åtgärd av larmanrop från personer som bor i trygghetsboende men inte har någon hemtjänstinsats. Förvaltningen finner det också angeläget att det klargörs vem som äger ansvaret för organisationen av gemensamma aktiviteter, måltider m.m. i trygghetsboendets gemensamhetslokal.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 september 2009. Dnr 006-336-2009

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) föreslog att nämnden antar miljöpartiets förslag som också socialdemokraterna anslöt sig till.

Ledamot Bo Sundin m.fl. (m) föreslog att nämnden skulle anta förvaltningens förslag till beslut.

Ledamot Gunilla Bhur (v) föreslog att nämnden skulle anta vänsterpartiets förslag.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordförande ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation 1

Tjänstgörande ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) och ledamot Jakob Dencker m.fl. (mp) reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

- att delvis godkänna förvaltningens förslag

- Att utöver detta besvara remissen med nedanstående text

- att tills vidare avvakta med ställningstagande till omvandling av Rinkeby service­hus

- att ge förvaltningen i uppdrag att snarast återkomma med en konsekvensanalys på kort och lång sikt av en omvandling av Rinkeby servicehus

- att därutöver anföra

Äldreboendedelegationen är enig om att den framtida grundstrukturen i äldres boende ska bygga på tre boendeformer: ett anpassat och väl fungerande ordinarie boende (inkl da­gens seniorboenden), trygghetsboende med hyresrätt samt vård- och omsorgsboende med heldygnsomsorg. I en sådan struktur ska de nuvarande servicehusen inordnas. Det kan inte göras utan en genomarbetad plan där servicehusens roll definieras och övergången till en ny ordning kan överblickas.

Trots politiska utfästelser är det dominerande problemet idag den svårighet många äldre möter när man söker plats i ett tryggt äldreboende. SLK:s remiss visar inte om och i så fall hur den tänkta omvandlingen av servicehusen kommer att bidra till att möta dagens och morgondagens behov av bostäder för äldre.

I kommunstyrelsens remissvar på äldreboendedelegationens slutbetänkande (april 2009) skriver äldreborgarrådet Ewa Samuelsson:

”…Innan servicehus kan omdefinieras och omvandlas krävs noggranna bedömningar av behov och efterfrågan i stadsdelsnämnden och äldreomsorgsregionen men framför allt i hela staden.

…Om Stockholms stad på sikt fullt ut omdefinierar servicehusen enligt äldreboendelegationens förslag och den väntade nya lagstiftningen, måste trygghetsboendena och de kvarvarande servicehusens uppgift och funktion, liksom efterfrågebilden och ekonomin i de olika boendeformerna, noga utvärderas och följas upp innan så sker. …”

Stadsledningskontorets remiss bär inga som helst spår av äldreborgarrådets krav på noggranna bedömningar av behov i stadsdelsnämnd och hela staden innan servicehus omdefinieras och omvandlas, vilket vi finner märkligt. Den brådska som ärendet speglar saknar rimlig förklaring.

När det gäller Rinkeby servicehus kan vi idag inte ta ställning till om det skulle vara lämpligt som trygghetsboende. För att kunna ta ställning till det fordras en analys av de konsekvenser en omvandling kan få på kort och lång sikt.

I vår bild av ett trygghetsboende är gemenskapslokalen och personalresursen troligen kommunalt finansierad. Detta för att dels begränsa kostnaden för den enskilde pensionären, men också för att lokal och personal ska kunna vara en resurs för äldre i närområdet. Stadsledningskontoret föreslår att dessa kostnader ska belasta den enskilde äldre, vilket vi tycker är mycket tveksamt.

Reservation 2

Ledamot Gunilla Bhur (v) reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

att avslå förslagen från SLK i remissen från kommunstyrelsen

att därutöver anföra

Vänsterpartiets vision om äldreomsorgen

Äldre ska ha ett avgörande inflytande över innehållet i den omsorg de får och biståndet ska baseras på de senaste rönen om hälsa och åldrande. Äldreomsorgen ska genomsyras av respekt för äldre och deras erfarenheter i livet, ha ett genusperspektiv och motverka diskriminering. Biståndsbedömda dagverksamheter och sociala mötesplatser ska finnas i hela staden. Medarbetare med god utbildning ger oss en äldreomsorg av högsta kvalitet.

Seniorboenden och kollektivhus ska byggas ut, så att alla kan välja en bostad som känns trygg. En generösare biståndsbedömning ska ge fler äldre möjlighet att bo i servicehus. Äldres lägenheter ska vara tillgängliga så att den som vill kan bo kvar. Vår äldreomsorg ska värnas mot privata vinstintressen som undergräver tryggheten. Den ökade bemanning som behövs för att genomföra en arbetstidsreform i äldreomsorgen ger samtidigt kraftigt ökad kvalitet för de äldre, se vår satsning i avsnittet ”Orka jobba till 65 – bra arbetsvillkor ger god kvalitet”. Äldreomsorgen ska i huvudsak vara gemensamt ägd och styrd, jämställd och mänskligt hållbar med kreativa medarbetare som har krafter kvar att njuta av livet när de själva blir äldre och går i pension.

Stoppa nedläggningen av kommunala äldreboenden

”Stadens vård- och omsorgsboenden, varhelst de är belägna, är en gemensam resurs för staden och dess äldre… Även servicehusen utgör en resurs som ska beaktas i den övergripande boendeplaneringen.” (Citat ur budgetunderlaget för äldrenämnden för år 2009 med inriktning för 2010 och 2011).

I den borgerliga budgeten föreslås omstruktureringar av fem äldreboenden i staden. Redan idag kommer signaler om att äldre flyttas runt som en följd av de redan genomförda omstruktureringarna av Kastanjen i Hägersten-Liljeholmen.

Detta är inte acceptabelt. Vi saknar fortfarande en analys av behovet av servicehuslägenheter ur stockholmarnas perspektiv. Enligt den efterfrågeanalys som äldreförvaltningen har låtit utföra finns stort intresse hos äldre att flytta till servicehus, vilket överstiger antalet tomma servicehuslägenheter. Kommunfullmäktige har också slagit fast att servicehus har en viktig roll att fylla som mellanboende och är en del av mångfalden av boende- och stödformer för äldre.

Det är förvånande att servicehus idag står tomma trots de nya mer generösa riktlinjerna. Om inte riktlinjerna har bidragit till att fler äldre verkligen får en lägenhet på servicehus måste tillämpningen av riktlinjerna utredas. En orsak kan vara de otillräckliga resurserna i äldreomsorgen, som tvingar stadsdelsnämnderna till en restriktiv biståndsbedömning. Nu har även det borgerliga kundvalssystemet införts för vård- och omsorgsboenden, vars effekter kan bli en i det närmaste utraderad kommunalt driven äldreomsorg. I detta läge vänder vi oss emot att godkänna avveckling av kommunala äldreboenden.

Vi anser att staden ska vänta med att ta ställning till omstruktureringar i äldreomsorgen tills det finns en samlad helhetsbild och tydlig inriktning inför framtiden. Stadsdelsnämnder med tomma servicehuslägenheter bör se över sin biståndsbedömning och ska kunna ansöka om ersättning för tomgångshyror för de lägenheter som man inte kan hyra ut trots de mer generösa riktlinjerna

Äldreboendedelegationen är enig om att den framtida grundstrukturen i äldres boende ska bygga på tre boendeformer: ett anpassat och väl fungerande ordinarie boende (inkl da­gens seniorboenden), trygghetsboende med hyresrätt samt vård- och omsorgsboende med heldygnsomsorg. I en sådan struktur ska de nuvarande servicehusen inordnas. Detta kan inte göras utan en genomarbetad plan där servicehusens roll definieras och övergången till en ny ordning kan överblickas.

Trots politiska utfästelser är det dominerande problemet idag den svårighet många äldre möter när man söker plats i ett tryggt äldreboende. Stadsledningskontorets remiss visar inte om och i så fall hur den tänkta omvandlingen av servicehusen kommer att bidra till att möta dagens och morgondagens behov av bostäder för äldre.

I kommunstyrelsens remissvar på äldreboendedelegationens slutbetänkande (april 2009) skriver äldreborgarrådet Ewa Samuelsson:

”…Innan servicehus kan omdefinieras och omvandlas krävs noggranna bedömningar av behov och efterfrågan i stadsdelsnämnden och äldreomsorgsregionen men framför allt i hela staden.

…Om Stockholms stad på sikt fullt ut omdefinierar servicehusen enligt äldreboendelegationens förslag och den väntade nya lagstiftningen, måste trygghetsboendena och de kvarvarande servicehusens uppgift och funktion, liksom efterfrågebilden och ekonomin i de olika boendeformerna, noga utvärderas och följas upp innan så sker. …”

Stadsledningskontorets remiss bär inga spår av äldreborgarrådets krav på noggranna bedömningar av behov i stadsdelsnämnd och hela staden innan servicehus omdefinieras och omvandlas, vilket vi finner märkligt. Den brådska som ärendet speglar saknar rimlig förklaring.

I vår bild av ett trygghetsboende är gemenskapslokalen och personalresursen kommunalt finansierad. Detta för att dels begränsa kostnaden för den enskilde pensionären, men också för att lokal och personal ska kunna vara en resurs för andra äldre i närområdet.

Stadsledningskontoret föreslår att dessa kostnader ska belasta den enskilde äldre, vilket vi tycker är helt fel.

Utifrån detta anförande svarar Vänsterpartiet följande:

Om trygghetsboenden trots allt införs:

JA till en åldersgräns om 65 år samt att åldersgränsen för seniorboende sänks till 55 år

JA till att förmedla trygghetsboenden, genom Bostadsförmedlingen utifrån kötid enligt gängse regler

NEJ till att kostnader för gemensamhetslokaler ska vara en del av hyran och betalas av den enskilde

NEJ till att de gemensamma resurserna ska tillhandahållas av privata utförare.

Om omvandling av servicehus trots allt utförs:

JA till att bygga nya trygghetsboenden i olika delar av staden

NEJ till att omvandla servicehus till trygghetsboende enligt stadsledningskontorets förslag

§16 Avtalsmall avseende läkarinsatser i särskilda boenden och daglig verksamhet enligt hälso och sjukvårdslagen 26 d §

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

En arbetsgrupp på KSL (Kommunförbundet Stockholms län) bestående av representanter från landstinget, Stockholms stad, Lidingö stad, och Huddinge kommun har arbetat fram ett förslag till avtalsmall för läkarsamverkan. KSL:s styrelse har den 11 juni 2009 beslutat rekommendera kommunerna att använda mallen för avtalstecknade med landstinget. Avtalsförslaget reglerar omfattningen och formerna för läkarmedverkan i den kommunala vården. Förslaget till avtalsmall bygger på landstingets ”Regelbok för läkarinsatser i särskilt boende”. Förvaltningen instämmer i att det behövs en gemensam avtalsmall som ska ligga till grund för lokala överenskommelser. Förvaltningen vill lyfta fram behovet av att de kommunala sjuksköterskorna har tillgång till läkarjournaler. I övrigt har förvaltningen inget att erinra mot avtalsförslaget.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 september 2009. Dnr 006-335-2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§17 Betänkandet staten och imamerna. Religon, integration och autonomi (SOU 2009:52)

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

Regeringen beslutade i maj 2008 att tillsätta en utredning för att kartlägga och analysera behovet av utbildning för imamer i Sverige. I utredningens betänkande konstateras att det på kort sikt kan finnas ett kompletterande utbildningsbehov av icke-konfessionell natur bland många i Sverige verksamma imamer. Utredningen förordar att detta utbildningsbehov tillgodoses inom det generella utbildningssystemet. Förvaltningen har inget att erinra mot förslagen i betänkandet Staten och imamerna. Förvaltningen anser att även lokala samverkansformer mellan imamer och svenska myndigheter när det gäller värdegemenskap i vardagen är en viktig källa till kulturell integration, kunskapsspridning och dialog om det svenska samhället.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 september 2009. Dnr 006-347-2009

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag.

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (mp) föreslog att nämnden skulle anta miljöpartiets förslag till beslut.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (mp) reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

- att delvis godkänna förvaltningens förslag till remissvar

- att som Miljöpartiets i Rinkeby-Kista svar på remissen därutöver anföra

Det är en svår principiell och praktisk fråga som väcks i och med den här utredningen. Det är viktigt att denna fråga löses på ett sätt som stödjer den muslimska gruppen och de muslimska samfunden i Sverige, och utan att stigmatisera den muslimska gruppen. Om imamutbildningar införs på fel sätt kan många muslimer känna att genom specialsydda utbildningar för imamer pekas muslimer ut som en grupp som är i speciellt behov av vägledning och utbildning, och att islam är något problematiskt.

Om man löser denna fråga är vi dock ganska positiva till utbildningar för imamer. Vi förstår dock att många praktiska frågor måste lösas i så fall.

Utredaren skriver: ”Under utredningens många dialoger har det upprepade gånger visat sig att själva utredningsuppdraget haft en tvivelaktig legitimitet. Motiven bakom att initiera en svensk utbildning för imamer har ifrågasatts; i många fall har det uppfattats som ett sätt för staten att disciplinera landets imamer genom utbildning.” Betänkandet nämner också att en risk med att inrätta utbildning för imamer kan vara att: ”imamer pekas ut som problematiska ledare med ett större behov än andra invandrade religiösa ledare av utbildning, vilket kan bidra till att förstärka islamofobiska stämningar i landet”

Man kan diskutera vilka bevekelsegrunder som ligger bakom utredningsuppdraget från den ansvariga ministern, men utredningen är väl skriven och man gör genomtänkta avvägningar.

Ett exempel på praktiska problem; utredningen skriver:Bland de företrädare för muslimer som utredningen diskuterat med råder emellertid inte samstämmighet kring frågan om man kan tänka sig att studera tillsammans med företrädare för andra muslimska inriktningar, eller huruvida man kan tänka sig att bli undervisad av universitetslärare som inte själva är muslimer. Ur utredningens synvinkel erbjuder studiemiljöer där lärarna är allsidiga och där studenterna kommer från olika religiösa och kulturella bakgrunder ett överlägset akademiskt värde för alla deltagare. Givetvis bör även möjligheten finnas att studera till religiösa ledare vid ett utländskt universitet, för att därefter kunna verka i Sverige.”

Detta pekar på de praktiska problem som orsakas när det gäller att inrätta utbildningar för imamer. Vi tror dock att om de muslimska grupperna själva ser ett behov av utbildning, går det att lösa de flesta av dessa praktiska problem.

Frågan om imamutbildning är i högsta grad aktuell i Rinkeby-Kista. Dels är en mycket stor andel av befolkningen här muslimer, dels har en av våra lokala utbildningsinstitutioner - Kista folkhögskola - (i samarbete med Sjöviks folkhögskola) lämnat förslag till en svensk imamutbildning på folkhögskolenivå, som skulle bedrivas vid Kista folkhögskola. Avsikten med den planerade utbildningen är att i en första fas fungera som en svensk påbyggnadsutbildning för redan utbildade imamer. Vi ser positivt på att en utbildning för imamer förläggs till Kista folkhögskola.

I grund och botten handlar denna fråga också om att vi behöver en förbättrad dialog mellan olika kulturella eller religiösa grupper och olika religiösa uttryck. Vi tycker framförallt att vi behöver arbeta långsiktigt med dialog och att främja allas lika rättigheter. Med en ökad integration av muslimska grupper i det svenska samhället borde även ”integrationen av imamerna” öka och behovet av särskilda utbildningar för imamer minska.

§18 Grön IT - strategi för Stockholms stad

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

”Grön IT” har blivit samlingsbegrepp för de åtgärder som syftar till minskad miljöbelastning med hjälp av IT. Grön IT handlar dels om att använda informationsteknik för att minska den egna organisationens miljöpåverkan inom de verksamhetsområden som IT stöder eller kan stödja och dels om att minska energiförbrukning och miljöpåverkan för IT-sektorn i sig. Stadsledningskontoret föreslår en Grön IT-strategi att gälla för stadens verksamheter. Tio olika aktiviteter med därtill knutna indikatorer föreslås. Dessa bör beaktas vid verksamhetsplanering och uppföljning av Grön IT samt följa stadens budgetprocess. Förvaltningen har inget att invända mot den föreslagna strategin i sig – dess omfattning, integrering i stadens ILS-system, ansvarsfördelning mellan olika organ samt tidsplan. Kring fyra av de tio indikatorer som föreslås för verksamhetsplanering och uppföljning reser förvaltningen frågor. I övrigt ser förvaltningen fram emot att på ett mer systematiskt sätt försöka tillämpa IT för att minska miljöbelastningen.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 september 2009. Dnr 006-389-2009

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag.

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (mp) föreslog att nämnden skulle anta miljöpartiets förslag till beslut.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (mp) reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

1. delvis godkänna förvaltningens förslag till remissvar gällande Grön IT-strategi.

2. därutöver anföra

Vi välkomnar initiativet till att på strategiskt vis använda IT-lösningar för att minska stadens miljöpåverkan samt att göra själva IT-användningen mer miljöeffektiv. Videokonferenser och datakommunikation bör, i takt med att tekniken utvecklas, mer och mer kunna ersätta eller komplettera fysiska resor som medel för att uppnå kommunikation och möten. Stockholm behöver mer av analys och förståelse för IT som infrastruktur. Bland annat behöver man i betydligt högre grad än i dag implementera de kunskaper om IT och strålningsfria glasfiberledningar, som finns inom STOKAB.

Det nyligen ingångna avtalet för stadens gemensamma IT-service (GSIT) lämnar, framför allt ur miljösynpunkt, en hel del att önska i fråga om miljökrav. Det är en absolut nödvändighet att betydligt tyngre miljökrav ställs när nästa IT-serviceavtal förhandlas fram.

Staden bör här agera som ett gott föredöme och använda sin tyngd för att påverka teknik och miljöutvecklingen. Fram till dess får staden nöja sig med att använda möjligheterna i det ingångna avtalet för att följa upp och sin minska sin miljöbelastning inom andra verksamheter.

Flera av de indikatorer som föreslås i strategin kan i praktiken vara svåra att följa upp och behöver utvecklas eller ersättas. Ambitionen i sig att utveckla detta är emellertid vällovlig och kan komma att bli någonting mycket bra.

I förlängningen kan även IT användas för att utveckla demokratin. Till exempel genom mer interaktiva kommunala hemsidor eller genom att man lägger ut politiska ärenden på nätet på ett mer tilltalande sätt för kännedom och synpunkter från medborgarna.

§19 Ny kommunal och kommersiell verksamhet till Rinkeby

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd har beslutat tillskriva kommunstyrelsens stadsledningskontor, Stockholms Business Region AB och Kista Science City AB om behovet av tillkommande offentlig och kommersiell verksamhet i Rinkeby. Bakgrunden är bland annat att försäkringskassan med närmare 100 arbetsplatser flyttat från Rinkeby.

Dnr 300-172-2009

§20 Handikapprådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala handikapprådets protokoll från den 4 juni 2009.

§21 Pensionärsrådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala pensionärsrådets protokoll från den 19 augusti 2009.

§22 Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Datum

Ärende

Beslut

Delegat

2009-09-01

Lista över nyanställda under augusti månad

Britt-Marie Andersson

personalsekreterare

2009-09-08

Ansökan om bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen till boende på Älvsjö referensboende

Beviljas

Abebe Hailu

Vice nämndordförande

§23 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Skrivelse som är inkommen eller upprättad inom stadsdelsförvaltningen

 1. Cirkulär 09:45 Budgetförutsättningar för åren 2009-2012

 2. Cirkulär 09:46 Genomförandet av tjänstedirektiv

 3. Cirkulär 09:51 Partsgemensam arbetsgrupp kring lärares arbetstid och arbetsinnehåll

§24 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§25 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

Skrivelse angående ”Första intrycket ger bilden av Rinkeby”, Abebe Hailu m.fl. (s)

Beslut

Nämnden uppdrar till förvaltningen att på lämpligt sätt bereda och besvara skrivelsen.

§26 Konferenser, utbildningar

Förvaltningen informerade om inbjudan till stadsdelsnämnden angående heldagskonferens den 2 november 2009 om ”Förslag till budget 2010”.

Beslut

Stadsdelsnämnden godkände att ersättning för förlorad arbetsinkomst samt dagarvode utgår vid deltagande i konferensen.

§27 Anmälan av sociala delegationens beslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av sociala delegationens protokoll från den 25 augusti, 26 augusti och 9 september 2009.

§28 Postlista

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av postlista från den 14 augusti till och med 2 september 2009.