Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-03-25

Sammanträde 2010-03-25

Datum
Klockan
17:30
Plats
Husby Träff

OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar kl. 17.30 - endast för nämndens ledamöter

Läs mer...Allmänhetens frågestund, klockan 18.00 - 18.45
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

3 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § a föräldabalken (FB)

4 Beslut från Länsstyrelsen i Stockholm - muntlig redovisning av anmälan i enskilt ärende

Öppet sammanträde

5 Förvaltningens och nämndens information och frågor

* Jobbtorgsstatistik - Ulrika Axelsson
* Information om BBIC - Anette Höögh och Lisbeth Oulis

Beslutsärenden

6 Uppföljningsrapport för februari 2010

7 Fyllnadsval till sociala delegationen för år 2010

8 Kvalitetsgarantier för år 2010 - kompletteringar

9 Mellanboendeprojekt - slutrapport till Länsstyrelsen i Stockholm

10 Nyanlända flyktingars behov av ID-kort

Remissärenden

11 Riktlinjer för samverkan mellan skola och socialtjänst för barn och ungdomar

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 150-2010-1.5.1

12 Skolgång för alla barn

Remiss från kommunstyrelsen (SOU 2010:5)
Dnr 179-2010-1.5.1

13 Nationella minoriteter och minoritetsspråk - förslag till åtgärdsplan för Stockholms stad

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 176-2010-1.5.1

14 Anhörig-/närståendepolicy för Stockholms stads äldreomsorg

15 Förslag till revidering av riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd

16 Ekoism framför egoism - källsortera nu

Remiss från kommunstyrelsen - motion (2009:37) av (S)
Dnr 523-2009-006

Anmälningsärenden

17 Anmälan av beslut från Länsstyrelsen i Stockholm - Hällbybackens gruppbostad

20 Pensionärsrådets protokoll

21 Anmälan av delegationsbeslut

22 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(cirkulerar under sammanträdet)

23 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

24 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

25 Konferenser och utbildningar

26 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(cirkulerar under sammanträdet)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (108 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordförande Bo Sundin (M) och vice ordförande Abebe Hailu (S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Dag för justering den 31 mars 2010.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokollet från stadsdelsnämndens sammanträde den 11 februari 2010 justerades den 17 februari 2010.

§3 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § a föräldabalken (FB)

§4 Beslut från Länsstyrelsen i Stockholm – muntlig redovisning av anmälan i enskilt ärende

§5 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Ulrika Axelsson lämnade information om Jobbstorgsstatistik kring arbetslösa ungdomar och dess kontakt med Jobbtorg. Många ungdomar försvinner efter kontakt med Jobbtorg och förvaltningen och Jobbtorg saknar uppgift om vart ungdomarna tar vägen.

Jobbtorg har ansökt om medel för ett projekt innehållande andra insatser för ungdomar inom Jobbtorgs ram. Förvaltningen samarbetar med Jobbtorg i dessa projektplaner.

Anette Höögh, BBIC samordnare, informerade om BBIC – Barns Behov I Centrum. BBIC är ett system för utredning, planering och uppföljning av barn i den sociala barnavården. Efter brittisk förlaga har delar av BBIC använts i Sverige sedan mitten av 1990-talet. Det har i sin helhet använts och anpassats till svenska behov i ett projekt under åren 1999-2005. BBIC håller nu på att införas i större delen av landets kommuner. Det behövs kunskap för att arbeta med BBIC. Därför krävs det utbildning och särskild licens för att få arbeta med BBIC. Socialstyrelsen ansvarar för detta och ansvarar också för att innehållet i BBIC och dess nationella kvalitetssäkring. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd har förlängt sin prövolicens.

Fråga 1

Jakob Dencker (MP) ställde fråga kring vad förvaltningen gör för att höja valdeltagandet inom Rinkeby-Kista stadsdelsnämndsområde.

Olle Johnselius svarar att förvaltningen inte kommer att göra något om inte Stockholms stads kommunfullmäktige ger samtliga stadsdelsförvaltningar ett sådant uppdrag.

Fråga 2

Jakob Dencker (MP) ställde fråga angående arbetsmiljön i förvaltningshuset. Finns det mögel?

Verner Stadthagen svarar att det inom förvaltningshuset finns ett begränsat problem med mögel i vissa kontorsrum. Fastighetsägaren kommer att byta golvmattor i aktuella rum. I förvaltningshuset finns dock ett större problem, ventilationen. Översyn pågår.

Fråga 3

Jakob Dencker (MP) ställde fråga om det ”gamla förvaltningshuset” i Husby. Blir det evakueringsbostäder?

Olle Johnselius svarade att det är oklart vad som händer med fastigheten men det är dock stor möjlighet att det blir evakueringsbostäder och att dessa bostäder därefter blir permanenta.

Fråga 4

Gunilla Bhur (V) ställde fråga om Akalla skolans nedläggning. Vet förvaltningen något om vad som kommer hända med skolbyggnaden?

Vidare ställde Gunilla Bhur (V) en fråga om det irakiska valet som ägt rum. Dalhagsskolan användes som vallokal och på valdagen var det mycket stökigt i Husby. Vet förvaltningen något om detta?

Olle Johnselius svarar att kring det irakiska valet känner förvaltningen inte till något kring de problem som Gunilla Bhur berättar om.

Vad gäller Akalla skolans nedläggning har förvaltningen fått information från utbildningsförvaltningen.

Fråga 5

Kerstin Aggefors (S) ställde fråga om E 18 och dess ombyggnad som ger förändringar av lokalgatorna i området. Det är dålig skyltning vid Kymlingelänken och Rinkebysvängen. Kan förvaltningen ta kontakt med Vägverket så att korrekt skyltning anges. Även SL:s busshållplats måste skyltas bättre vid Rinkebystråket.

Håkan Serdén svarar att förvaltningen kommer att kontakta berörda instanser och påpeka problemen och be att de åtgärdas.

Fråga 6

Aleksandar- Pal Sakala (M) ställde fråga om ett ”mopedmöte”. När kommer kallelse och när är mötet?

Vidare frågeställning kring problem vid Husbybadet där äventyrsbadet emellanåt är stängt.

Vet förvaltningen något om denna stängning?

Olle Johnselius svarar att ”mopedmötet” är ett möte som fastighetsägarna och polisen inbjuder till inom Järvaandan. Allmänheten kallas inte till detta möte. Ifrån nämnden har Bo Sundin (M) och Kerstin Aggefors (S) fått kallelse.

Vad gäller Husbybadet ska förvaltningen låta frågeställningen gå vidare till Idrottsförvaltningen.

Fråga 6

Rigmor Wallin (S) ställde fråga om snöröjning i stadsdelsområdet. Det har varit ett dåligt vinterunderhåll. Vad har förvaltningen för krav på entreprenören?

Håkan Serdén svarar att förvaltningen har tre entreprenörer och samtliga har skött sitt uppdrag bra denna vinter. Då det varit en mer snörik vinter än vanligt har förvaltningen haft en ökad kostnad för vinterunderhållet med 1 miljon kronor. Varje utryckning kostar ca 60000 kronor.

Fråga 7

Abebe Hailu (S) ställde fråga om företaget Boultbee, Rinkeby centrum. Har företaget lämnat företagarföreningen och bidrar företaget inte längre med medel till medborgarvärdarna?

Bo Sundin (M) svarar att vid ett BRÅ-möte lämnades information om företaget Boultbee. Det stämmer att företaget lämnat företagarföreningen inom Järva och inte längre bidrar med medel till medborgarvärdarna. Bo Sundin kommer att kontakta borgarrådet Joakim Larsson för vidare diskussion.

Olle Johnselius berättar också att företaget Boultbee lämnat BRÅ.

§6 Uppföljningsrapport för februari 2010

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner denna uppföljningsrapport.

Ärendet

Före åtgärder prognostiseras ett sammanlagt underskott om 2,5 mnkr. Efter åtgärder och resultatöverföring prognostiseras en budget i balans.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 mars 2010. Dnr 1.2.1-201-2010

Förslag till beslut

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (S) föreslog att nämnden skulle anta socialdemokraternas förslag. Ledamot Gunilla Bhur m.fl. (V) anslöt sig till socialdemokraternas förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (S) och ledamot Gunilla Bhur m.fl. (V) reserverade sig till förmån för eget förslag enligt följande.

Att delvis godkänna uppföljningsrapporten

Att därutöver anföra följande

Skattesänkningen av den moderatledda majoriteten i Stockholms stad innebär återigen besparingar inom viktiga välfärdsområden i stadsdelarna runt om Stockholm. 2009 års skattesänkning slog hårt mot de flesta äldre som bor hemma och är i behov av hemtjänst och de som har ett äldreboende till följd av kraftiga personalnedskärningar. Besparingar och så kallade åtgärder som motsvarar 30 mnkr.

Skattesänkningen har drabbat den ena svaga gruppen efter den andra från första dagen då de borgerliga tog makten i Stockholms stad.

I år, 2010, är det personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som får betala dyrt för att de rika i välbärgade områden ska bli ännu rikare

Enligt USK steg arbetslösheten inom Järvaområdet med 300 procent mer än i andra delar av Stockholm. Varannan ungdom mellan 16-25 år i Rinkeby-Kista och Spånga/Tensta stadsdelar är arbetslös .

Enligt USK har arbetslösheten bland ungdomar mellan 16-25 år i Stockholm fördubblats mellan 2009 och 2010.

Inkomstpensionen kommer att sänkas med 3 procent år 2011 och 2012 och den största orsaken är ungdomsarbetslösheten. Det kommer in för lite pengar i systemet från löntagarna på grund av den höga arbetslösheten i allmänhet och ungdomsarbetslösheten i synnerhet.

Utöver det tvingar den moderatledda majoriteten i Stockholms kommun kvinnor med svag förankring på arbetsmarknaden att sitta hemma med sina barn på obestämd tid. Antalet kvinnor och barn som sitter hemma utan arbetsmarknadsutbildning och förskoleplats ökar drastiskt i Rinkeby-Kista stadsdelar med det också utanförskapet.

Vi Socialdemokrater fördömer den moderatledda majoritetens skattesänkning på bekostnad av de funktionshindrade, de äldre, arbetslösa och ungdomarna i vår stadsdel.

Särskilt uttalande

Ledamot Jakob Dencker (MP) anmälde ett särskilt uttalande. Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (S) och ledamot Gunilla Bhur m.fl. (V) anslöt sig till uttalandet.

Förvaltningen flaggar för ytterligare s k ”åtgärder”. Detta betyder att moderaternas nedskärningar som har pågått i mer än tre år nu inte är slut än.

Förvaltningen skriver att man ska göra en ”organisationsöversyn” som ska omfatta socialpsykiatrin. Miljöpartiet varnar för följderna om man börjar skära ner på verksamheterna SESAM och Träff 10:an. Förvaltningen säger sig vilja ”anpassa utbudet av de öppna träffverksamheterna Sesam och Träff 10:an.” Vi undrar naturligtvis vilken anpassning man ska göra. Dessa träffpunkter skulle väl snarare kallas underbemannade än överbemannade.

Dessa verksamheter ger en fast punkt i tillvaron för många människor vars liv kan vara tunga på olika sätt. För vissa av dessa medmänniskor tycks SESAM eller Träff 10:an vara som ett andra hem. När man gör ”organisationsöversynen” hävdar vi bestämt att den betydelse SESAM och Träff 10:an har för människor ska stå i förgrunden.

Vi är också oroade över följderna av de kraftiga personalnedskärningarna i hemtjänsten vilka pågått under 2009 och som tydligen ska fortsätta.

§7 Fyllnadsval till sociala delegationen för år 2010

Beslut

  1. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd utser Adam Khoder (M) till ordinarie ledamot och Bo Sundin (M) samt Anki Erdmann (V) till ersättare i sociala delegationen för år 2010.

  2. Stadsdelsnämndens beslut justeras omedelbart.

Ärendet

I sociala delegationen är en plats som ledamot vakant och två platser som ersättare vakanta.

Förslag till beslut

Ordförande Bo Sundin m.fl. (M) föreslår att nämnden utser Adam Khoder (M) till ordinarie ledamot och Bo Sundin (M) samt Anki Erdmann (V) till ersättare i sociala delegationen för år 2010.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 11 mars 2010. Dnr 1.1-210-2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förslaget.

§8 Kvalitetsgarantier för år 2010 - kompletteringar

Beslut

  1. Kompletteringar i kvalitetsgarantierna för Kista enheten, Parkleken och öppna förskolan, Rinkeby-Kista grupp- och servicebostäder område två, Rinkeby-Kista öppet hemstöd, Kulturverksamhet för barn och ungdom och för Rinkeby-Kista medborgarkontor år 2010 godkänns och gäller från den 25 mars 2010 till och med den 31 december 2010.

  2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Stadsdelsnämnden beslutade den 20 januari 2010 att godkänna kvalitetsgarantier för år 2010 för ett antal enheter i nämndens verksamhet. Stadsdelsnämnden beslutade att förvaltningen därutöver ska uppdra till berörda enheter att överväga möjligheten att komplettera kvalitetsgarantierna. I bilaga till tjänsteutlåtandet redovisas de reviderade kvalitetsgarantierna. Dessa har kompletterats utifrån nämndens synpunkter. Föreningssamordning vänder sig inte direkt till brukare varför kvalitetsgarantier inte är aktuella.

Stadsdelsnämnden föreslås godkänna de kompletterande kvalitetsgarantierna att gälla från den 25 mars 2010 till och med den 31 december 2010.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 11 mars 2010. Dnr 099-643-2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§9 Mellanboendeprojekt – slutrapport till Länsstyrelsen i Stockholm

Beslut

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd överlämnar slutrapporten till länsstyrelsen.

Ärendet

Mellanboendeprojektets målgrupp har varit våldsutsatta kvinnor med barn som varit i behov av ett boende i närområdet efter tiden i skyddat boende. Länsstyrelsen har beviljat medel till projektet som pågått sedan februari 2008 och avslutades i december 2009. Syftet med projektet har varit att utveckla ett nytt boendesteg för kvinnor med barn som inte längre har behov av att bo i skyddat boende men som inte har möjlighet att återvända till sin ursprungliga adress.

Arbetsmetoder och rutiner har under projekttiden implementerats i verksamheten och kommer fortsättningsvis att erbjudas målgruppen som en del av kvinnofridsteamets ordinarie insatser.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 11 mars 2010. Dnr 504-536-2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§10 Nyanlända flyktingars behov av ID-kort

Beslut

Som svar på skrivelsen åberopa vad som redovisas i detta tjänsteutlåtande.

Ärendet

Miljöpartiets företrädare i stadsdelsnämnden önskar få belyst i vilken utsträckning problemet med att nyanlända flyktingar inte har identitetshandlingar förekommer i Rinkeby-Kista, hur många nyanlända flyktingar i Rinkeby-Kista som inte kan söka id-kort samt om stadsdelsförvaltningen har förslag till åtgärder som kan hjälpa nyanlända att söka id-kort.

Förvaltningen redovisar att av de cirka 400 nyanlända personer som är aktuella inom den gemensamma flyktingmottagningen för Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta stadsdelsnämndsområde saknar 80 procent identitetshandlingar. Förvaltningen delar Kommunförbundets åsikt om att det är rimligt att staten förser nyanlända med id-kort i samband med att de får uppehållstillstånd.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 11 mars 2010. Dnr 6.-76-2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamot Jakob Dencker (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

Vi vill tacka förvaltningen för en bra redogörelse för problematiken.

Vi håller med flyktingmottagningen i att det är ytterst viktigt att problemet med id-kort får en mer strukturell och generell lösning.

Det är positivt att Flyktingmottagningen bokar in grupper om 15-20 personer som tillsammans med sin handläggare går till Skatteverket för att ansöka om ID-kort.

Situationen är stressande för alla inblandade parter, såväl för den enskilde nyanlände som för introduktionshandläggaren. Vi kan inte nog stryka under vikten av att ID-kortproblematiken får en mer ordnad och varaktig lösning. Men så länge regelverket är som det är bör förvaltningen göra det bästa möjliga av situationen. Att de nyanlända inte kan identifiera sig innebär att den blir portade ifrån både kommunala och statliga servicegivare. Den nyanlände blir inte fullvärdig medlem i samhället med både skyldighet och rättigheter.

Konsekvensen av att den enskilde blir så beskuren i sin vardagliga livsföring är att den enskildes introduktion i samhället blir fördröjd, och därmed tar det betydligt längre tid för den nyanlände att bli självförsörjande.

Vi håller med Kommunförbundet i att det inte är optimalt att kommunala tjänstemän förväntas intyga identiteten. I en mindre nedbantad stadsdelsförvaltning hade dock kanske tjänstemännen haft tid att hjälpa lite mer i de fall Skatteverket av någon anledning dröjer med att utfärda ID-kort.

§11 Riktlinjer för samverkan mellan skola och socialtjänst för barn och ungdomar

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen

2. Paragrafen justeras omedelbart

Ärendet

Tjänsteutlåtandet är remissvar på förslag om en gemensam struktur för överenskommelse om samverkan mellan stadsdelsförvaltningarna i staden och skolorna. Förvaltningen saknar i förslaget samverkan i förebyggande syfte mellan socialtjänst, skola, polis, fritid liknande den som finns i det egna stadsdelsområdet. I övrigt stödjer förvaltningen förslaget om en gemensam struktur i staden för samverkan mellan stadsdelsförvaltningarna och skolorna.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 11 mars 2010. Dnr 1.5.-150-2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§12 Skolgång för alla barn

Beslut

Som yttrande över remissen om betänkandet ”Skolgång för alla barn” överlämnas detta tjänsteutlåtande.

Ärendet

Betänkandet är en komplettering av förslagen i utredningen ”Skolgång för barn som ska avvisas eller utvisas” (SOU 2007:34). I betänkandet föreslås att underrättelseskyldigheten upphävs så att den inte blir ett hinder för barn att delta i förskoleverksamhet, skolgång och skolbarnomsorg. Förslaget överensstämmer väl med FN:s Barnkonvention om barns rättigheter och barns lika värde.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 11 mars 2010. Dnr 1.5.1-179-2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag

Särskilt uttalande

Ledamot Jakob Dencker (MP) och ledamot Gunilla Bhur m.fl. (V) anmälde ett särskilt uttalande.

Vi är glada över att utredningen föreslår att utöka de mänskliga rättigheterna för barn som ska utvisas eller avvisas. Vi instämmer i att alla barn ska ha rätt till förskoleverksamhet, skolgång och skolbarnomsorg, även de barn som vistas i landet utan tillstånd. Precis som stadsdelsförvaltningen noterar stämmer detta väl överens med FN:s barnkonvention.

Det är viktigt att alla barn får en trygg uppväxt och får leka med övriga barn. En plats i förskolan, skolan och skolbarnomsorgen låter barn utvecklas och tillgodose behovet av kontakt med andra barn i en trygg miljö.

Det är också mycket bra att utredarna föreslår att underrättelseskyldigheten upphävs. Om man ska gå i skolan och varje dag vara rädd för att någon ur personalen underrättar myndigheterna var man befinner sig och därmed ökar risken för utvisning ur Sverige, förlorar man en stor del av den trygghet som man behöver känna för att trivas och ta till sig undervisningen.

Tydligen föreslår utredarna undantag från rätten till skolgång om vistelsetiden förväntas bli helt tillfällig. Hur kort är en vistelsetid som är helt tillfällig?

§13 Nationella minoriteter och minoritetsspråk – förslag till åtgärdsplan för Stockholms stad

Beslut

Som yttrande över remissen om åtgärdsplan för Stockholms stad om nationella minoriteter och minoritetsspråk överlämnas detta tjänsteutlåtande.

Ärendet

Med anledning av den nya lagen om att Stockholms stad ingår i förvaltningsområdet för det finska språket, har socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden tagit fram ett förslag till åtgärdsplan för stadens nämnder om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Lagen innebär att enskilda har rätt att använda finska i kontakterna med staden.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 11 mars 2010. Dnr 1.5.1-176-2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§14 Anhörig-/närståendepolicy för Stockholms stads äldreomsorg

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

I kommunfullmäktiges budget 2009 fick äldrenämnden i uppdrag att utarbeta en anhörigpolicy till stöd för stadsdelsnämndernas arbete med anhöriga. Policyn omfattar såväl förhållningssätt och bemötande som vilka stödinsatser som ska finnas att tillgå.

Stadsdelsförvaltningen bedömer att policyn på ett strukturerat sätt tydliggör det stöd som personer som vårdar en anhörig/närstående kan erbjudas, varför förvaltningen i allt väsentligt inte har något att erinra mot policyförslaget. Policyn behöver dock förtydligas om vad som är stadens respektive landstingets ansvar samt anhörigas kostnader vid till exempel utlandsvistelser.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 11 mars 2010. Dnr 1.5.1-136-2010

Förslag till beslut

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) föreslog att nämnden skulle anta förvaltningens förslag till beslut.

Ledamot Jakob Dencker (MP) och ledamot Gunilla Bhur m.fl. (V) föreslog att nämnden skulle anta miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Ledamot Jakob Dencker (MP) och ledamot Gunilla Bhur m.fl. (V) reserverade sig till förmån för eget förslag enligt följande.

Stadsdelsnämnden beslutar

- att stadsdelsnämnden godkänner förslaget till anhörig/närståendepolicy för Stockholms stads äldreomsorg med följande förtydliganden och tillägg:

Förutom avlastning och avlösning i hemmet tycks stödet som erbjuds anhörigvårdare till äldre till stor del vara inriktat på att träffa andra i samma situation, utflykter, kontakt med frivilligorganisationer osv. Sådana verksamheter kan säkert vara positiva för en del anhörigvårdare. I synnerhet kanske för anhörigvårdare som själva har hemtjänst och som behöver hjälp med att bryta den ensamhet och isolering som vårdandet och ansvaret innebär.

Men anhöriga som sammanbor och vårdar en äldre närstående utgör ingen enhetlig grupp. Gruppsamtal och mer hemtjänst till den som vårdas är för många inget alternativ. Därför måste stödet till de anhöriga utvecklas på andra sätt.

En bra dagverksamhet kan utgöra en god avlastning. Men då måste dagverksamheterna utvecklas och få olika inriktning för att täcka in olika intressen och olika behov. Dagverksamheter för dementa måste utvecklas till att inriktas på de olika diagnoserna och deras skilda behov. Varje stadsdelsnämnd ska inte behöva utveckla alla typer av verksamheter. All dagverksamhet ska vara möjlig att söka i hela kommunen oavsett vilken stadsdel man bor i och information om de olika verksamheterna behöver nå fram till de anhöriga. Där råder en brist idag.

Fler möjligheter till avlastning på boenden som till exempel det kommunövergripande Pensionat Hornskroken bör skapas. Avlastningsboendena ska göras attraktiva och profileras för att tillgodose olika behov och intressen. Ingen ska kunna avvisas av medicinska skäl.

Alla anhörigvårdare ska ha rätt till samtal med psykolog eller kurator.

§15 Förslag till revidering av riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Ärendet

Kommunstyrelsen har initierat en revidering av riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd. Förslaget innehåller uppdateringar och förtydliganden rörande bland annat barnperspektiv, avslag, arbetslösa, spelberoende, vuxenstuderande, skolkort-SL, deltagande i arbetsmarknadsverksamhet och kommunalt vårdnadsbidrag. Tjänsteutlåtandet innehåller en redogörelse av Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltnings synpunkter i ärendet.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 11 mars 2010. Dnr 1.5.1-151-2010

Förslag till beslut

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag.

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (S) föreslog att nämnden skulle anta socialdemokraternas förslag.

Ledamot Gunilla Bhur m.fl. (V) föreslog att nämnden skulle anta vänsterpartiets förslag. Ledamot Jakob Dencker (MP) anslöt sig till vänsterpartiets förslag .

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation 1

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (S) reserverade sig till förmån för eget förslag enligt följande.

Att Rinkeby SDN delvis beslutar enligt förvaltningens förslag

Att därutöver besluta enligt följande

1. Att arbetslösa med låg utbildning ska erbjudas att läsa grundutbildning medförsörjningsstöd

2. Att SL-kort ska vara en självklarhet för arbetslösa som är tvungna att ta emot ekonomiskt bistånd

3. Att det ska finnas tillräckligt med resurser så att personalen har tid för stöd råd och nödvändigt socialt arbete. Om personalen är pressad av hög belastning ökar risken för fel eller att personalen slits ned.

Reservation 2

Ledamot Gunilla Bhur (V) och ledamot Jakob Dencker (MP) reserverade sig till förmån för eget förslag enligt följande.

Att delvis godkänna förvaltningens förslag

Att därutöver anföra

Arbetet med ekonomiskt bistånd har kommit att omfatta fler och fler kontroller.

Kontrollerna kräver mer och mer av handläggarnas tid. Det är viktigt att handläggningen av ekonomiskt bistånd inte bara handlar om kontroll utan i första hand om att tid ska finnas för stöd och råd och socialt arbete. Om personalen är pressad av hög arbetsbelastning ökar risken för fel. Det är viktigt med noggrannhet i handläggningen men för att kunna upprätthålla detta krävs tillräckligt med personal.

Vi välkomnar de förslag till förändringar som stärker barnperspektivet, kvinnofridsperspektivet och rättssäkerheten samt de förslag som innebär en realistisk anpassning till rådande förhållanden på arbetsmarknaden.

Men vi anser att arbetslösa ska kunna läsa in grundskolan med försörjningsstöd, vilket tidigare funnits i riktlinjerna. Korta, tidsbegränsade kurser som beviljas med försörjningsstöd leder många gånger inte till ett hållbart arbete utan ger en inlåsningseffekt i rundgång mellan enkla arbeten och försörjningsstöd. Av samma anledning vänder vi oss mot formuleringen att sfi-studerande "när som helst ska vara beredda att avbryta kursen för att påbörja ett arbete". Självklart måste även i detta fall en individuell bedömning göras utifrån vad som är bäst för den enskilde på sikt.

Den som bedömts ha rätt till ekonomiskt bistånd enligt norm bör även ha rätt till SL-kort som ska inkluderas i normen. Resor med lokaltrafiken måste beaktas som skälig levnadsnivå i Stockholms stad. Endast när brukaren helt uppenbart inte kommer att utnyttja ett SL-kort/som tex vid institutionsvistelser ska denna kostnad inte beviljas.

Vad gäller tandvård för den som är beroende av försörjningsstöd en längre tid, ska bistånd enligt förslaget beviljas för att "förhindra väsentligt försämrad tandstatus". Nödvändig tandvård bör enligt vår uppfattning beviljas om den sökande inte själv kan beskosta den under den tid som den är nödvändig att utföra, den bidragsberättigade ska inte behöva riskera försämrad tandstatus.

När nödprövning görs för barnfamiljer måste barnets behov alltid vara i fokus och familjens situation ses över i ett helhetsperspektiv.

När det gäller behandling av spelberoende utgår vi ifrån att landstinget är berett att ta det ansvar som ges i riktlinjerna så att den enskilda personen inte blir utan behandling när det finns ett behov.

§16 Ekoism framför egoism – källsortera nu

Beslut

Som yttrande över motionen om ekoism framför egoism – källsortera nu! åberopas detta tjänsteutlåtande.

Ärendet

I motionen hänvisas till att socialdemokraterna vill att Stockholm ska gå i täten för en ekologisk hållbar utveckling. För att uppnå miljömålen krävs politisk vilja och att vi tillsammans finner nya vägar att gå.

Motionären förelår att kommunfullmäktige beslutar att källsortering bör vara huvudalternativet i avfallshanteringen i Stockholm, att miljöstugor införs inom visst geografiskt område där olika boende i villa och lägenhet får samarbeta samt att taxesystemet ska premiera källsorterade sopor i större utsträckning än idag.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 mars 2010. Dnr 006-523-2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamot Jakob Dencker (MP) anmälde ett särskilt uttalande. Ledamot Gunilla Bhur m.fl. (V) anslöt sig till uttalandet.

Vi stödjer motionärens ambitioner. Ekoism går före egoism!

Vi anser liksom motionären att källsortering ska vara huvudalternativet i avfallshanteringen i Stockholm. Dessutom ska avfallstaxan starkt bidra till att stimulera källsortering. Vi kan inte i denna text föra något heltäckande resonemang om dessa frågor, utan nöjer oss med att kommentera några aspekter.

Stockholmarna vill ha ett ekologiskt hållbart Stockholm!

Det tycks finnas en bra grogrund för att ställa om Stockholm till en sant ekologiskt hållbar stad. 7 av 10 stockholmare är intresserade av miljöfrågor enligt Miljöbarometern. 8 av 10 oroas i någon grad av den framtida miljöutvecklingen. 76 procent av stockholmarna uppger att det i någon utsträckning har betydelse för miljön om de lever miljövänligt eller inte, återigen enligt Miljöbarometern. 77 procent anser att de har mycket eller ganska bra kunskaper om vad de kan göra för att leva miljövänligt.

Stockholmarna har en relativt positiv inställning till källsortering. 88 % tycker att det ganska viktigt eller mycket viktigt att man som enskild person sorterar och lämnar avfall till återvinning, varav 53 % tycker att det är mycket viktigt.

Det finns alltså en medvetenhet om vikten att källsortera, och det finns en beredskap till handling. Man behöver då dessutom att infrastrukturen för insamling av källsorterat avfall fungerar.

Avfallstaxan

Även om stockholmarna tycks vara motiverade att källsortera, kan ekonomiska styrmedel ibland hjälpa till för att människor ska agera mer osjälviskt, t ex genom att källsortera allt sitt avfall. Motionären vill att taxesystemet ska premiera källsorterade sopor i större utsträckning än idag.

Trafik- och renhållningsnämndens kontor skriver i sitt yttrande i ärendet att ”Källsortering premieras i viss mån i avfallstaxan idag, genom subventionering av utsorterat matavfall och genom lägre taxa för den som genom sortering kan hålla nere sina avfallsmängder och därigenom ha glesare hämtning. Staden har däremot inga möjligheter att via taxan finansiera en insamling av förpackningar och tid­ningar, eftersom ansvaret för dessa fraktioner ligger hos producenterna.”

Vi tror att avfallstaxan måste bli mer differentierad, och premiera dem som minskar antal sophämtningar ännu mer.

Industrin ska genom Förpackningsinsamlingen ta sitt ansvar

Trafik- och renhållningsnämndens kontor skriver: ”Eftersom kommunen inte är ålagd ut­föra insamling eller transport av producentansvarsmaterial, skulle kostnaderna för detta inte få finansieras genom avfallstaxan.” Det är alltså mycket viktigt att industrin genom Förpackningsinsamlingen tar sitt ansvar för att upprätta stationer för insamling och att hämta avfallet tillräckligt ofta så att stationerna inte större delen av tiden är fulla.

Upprättande av nya återvinningsstationer

Det finns närmare 250 återvinningsstationer i Stockholm. Det finns ett behov av bättre tillgänglighet till miljöstationer och mobila stationer, och då behövs det rimligtvis fler återvinningsstationer. Möjligheterna att lämna in farligt avfall måste vara goda, och att det inte blir för krångligt att ta sig till stationerna för farligt avfall. Det behövs, som stadsdelsförvaltningen påpekar, kreativt tänkande och nya praktiska lösningar.

Trafik- och renhållningsnämndens kontor skriver att ”det staden kan göra i befintlig bebyggelse är att in­formera om fördelarna med källsortering och föra en dialog med fastighetsägarna. I nya bostadsområden har staden större möjligheter att påverka för källsortering genom att delta tidigt i planprocessen.”

Miljöinformation

Trots att det finns information (också på flera språk) om vilken sorts avfall som ska slängas i vilken behållare, och lokala miljövärdar, är det inte ovanligt att se att materialen ”blandas” i återvinningsstationerna i Rinkeby-Kista. Informationen måste nog förfinas och utformas på flera sätt, t ex bör nog staden se till att uppsöka föreningar m m för att diskutera miljö- och avfallsfrågor.

Utökad insamling av matavfall

Att Rinkeby-Kista har som mål att sortera ut 35 % av sitt matavfall för biogasproduktion är en bra början. Det är positivt att stadsdelsförvaltningen fokuserar på arbetet för att söka lösningar som möjliggör detta.

Planerar de kommunala bostadsbolagen att i större utsträckning tillhandahålla möjlighet för hyresgästerna att källsortera matavfall?

Äldre och handikappade

Man måste också lösa problemet för de som är äldre och för de som är handikappade, att kunna källsortera sitt köksavfall.

§17 Anmälan av beslut från Länsstyrelsen i Stockholm – Hällbybackens gruppbostad

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 16 september 2009 behandlades rubricerande ärende. Länsstyrelsen har den 2 december 2009 fattat beslut i ärendet. Dnr 602-348-2009

§18 Postlista

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av postlista från den 29 januari 2010 till och med den 10 mars 2010.

§19 Handikapprådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala handikapprådets protokoll från den 27 januari 2010.

§20 Pensionärsrådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala pensionärsrådets protokoll från den 20 januari 2010 samt 3 mars 2010.

§21 Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Datum

Ärende

Beslut

Delegat

2010-03-11

Anmälan om begäran om förlängd prövolicens för BBIC

2010-03-10

Bo Sundin ordförande i Rinkeby- Kista stadsdelsnämnd

§22 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

A

Skrivelse som är inkommen eller upprättad inom stadsdelsförvaltningen

1. Cirkulär 10:06 Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser (AB)

2. Cirkulär 10:12 Budgetförutsättningar för åren 2010-2013

3. Cirkulär 10:13 Arbetsdomstolens dom 2010 nr 10 om uppsägning på grund av personliga skäl av en habiliteringsassistent vid gruppboende

4. Cirkulär 10:14 Minskning av traktamente p.g.a. fri kost m.m.

5. Cirkulär 10:15 Försäkringsskyddet i arbetsmarknadspolitiska insatser

6. Cirkulär 10:16 Tröskelvärden vid offentlig upphandling

§23 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§24 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

Skrivelse angående ”Vinterns snökaos”, Abebe Hailu m.fl. (S).

Skrivelse angående ”Använd det gamla förvaltningshuset i Husby!”, Jakob Dencker (MP).

Skrivelse angående ” Höj valdeltagandet i Järva”, Jakob Dencker MP), Gunilla Bhur m.fl. (V), Abebe Hailu m.fl. (S) och Burhan Yildiz (FP).

Beslut

Nämnden uppdrar till förvaltningen att på lämpligt sätt bereda och besvara skrivelserna.

§25 Konferenser och utbildningar

Ordförande Bo Sundin (M) informerade om inbjudan till heldagsseminarium om ”Medborgardialog i kommuner och landsting”, Sveriges kommuner och landsting. Seminariet äger rum den 22 april 2010.

Nämndutbildning den 17 april 2010 kl. 17-19 i förvaltningshuset. Anmälan görs till nämndsekreteraren.

Utbildning i kommunalrätt m.m. den 11 maj 2010 kl. 13 – 16.35 i förvaltningshuset. Anmälan görs till nämndsekreteraren.

Beslut

Stadsdelsnämnden godkände att ersättning för förlorad arbetsinkomst samt dagarvode utgår vid deltagande i seminariet ”Medborgardialog i kommuner och landsting”. Till seminariet anmäls Sten Collander (M) och Jakob Dencker (MP).

Stadsdelsnämnden godkände att ersättning för förlorad arbetsinkomst samt dagarvode utgår vid deltagande i utbildningen kommunalrätt m.m. den 11 maj 2010.

§26 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av sociala delegationens protokoll från den 17 februari 2010, 3 mars 2010, 8 mars 2010 och 17 mars 2010.