Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-10-28

Sammanträde 2010-10-28

Datum
Klockan
17:30
Plats
Husby Träff

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

6 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken (FB)

8 Väcka talan om umgänge enligt 6 kap 15 a § andra stycket föräldrabalken (FB)

9 Anmälan om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB)

10 Yttrande till Socialstyrelsen avseende klagomål - enskilt ärende

11 Yttrande till Socialstyrelsen avseende anmälan - enskilt ärende

Öppet sammanträde

12 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Beslutsärenden

13 Uppföljningsrapport till nämnden i oktober 2010

14 Partiell revidering av delegationsordning för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

15 Slutrapport till Länsstyrelsen i Stockholm avseende stimulans-bidrag för förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående

16 Stimulansbidrag till kommuner och landsting för insatser inom vård och omsorg om äldre

17 Feriearbeten genom Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd sommaren 2010 - slutrapport

Remissärenden

18 Införande av elektroniskt upphandlingsstöd i Stockholms stad

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 552-2010-1.5.1.

19 Gemensam värdegrund för äldreomsorgen i Stockholms stad

20 Synpunkter på kriminalvårdens yttrande till Justitieombudsmannen (JO) med anledning av en anmälan från stadsdelsnämnden

Anmälningsärenden

21 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

22 Konferenser och utbildningar

27 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

28 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(cirkulerar under sammanträdet)

29 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

30 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(cirkulerar under sammanträdet)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (130 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordföranden Bo Sundin (M) och vice ordförande Abebe Hailu (S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Dag för justering den 3 november 2010.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokollet från stadsdelsnämndens sammanträde den 23 september 2010 justerades den 29 september 2010.

§4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

§6 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken (FB)

§8 Väcka talan om umgänge enligt 6 kap 15 a § stycket föräldrabalken (FB)

§9 Anmälan om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB)

§10 Yttrande till Socialstyrelsen avseende klagomål - enskilt ärende

§11 Yttrande till Socialstyrelsen avseende anmälan - enskilt ärende

§12 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Bo Sundin (M) informerade nämnden om den USA resa som fyra stycken personer ur nämnden gjort under perioden 15-22 oktober 2010. Nämnden kommer att få ta del av en längre skriftlig rapport vid nämndens nästa sammanträde.

Fråga 1

Kerstin Aggefors (S) ställde fråga om de tillfälliga ungdomsbostäderna i Rinkeby. Var inom stadsdelen kommer de att finnas?

Håkan Serdén svarar att förvaltningen är kallad till stadsbyggnadskontoret för att diskutera frågan. Samtal kommer att föras om Rinkeby Allé och då kan en del av den informationen möjligen vara svar på ungdomsbostäderna. Förvaltningen återkommer i frågan.

Fråga 2

Mia Päärni (S) ställer fråga om det finns andra medel att söka för projekt liknande Järva Gossar.

Susanne Tengberg lämnar kort information om ett projekt, Myndigheter i samverkan som startar 1 januari 2011. Projektet vänder sig till medarbetare som t.ex. fältassistenter, rektorer, biträdande rektorer och kuratorer.

Susanne Tengberg, tillsammans med Sakir Demirel, återkommer till nämnden med ytterligare information kring frågeställningen om projektmedel.

§13 Uppföljningsrapport till nämnden i oktober 2010

Beslut

Nämnden godkänner denna uppföljningsrapport.

Ärendet

Ett sammantaget överskott om 7,3 mnkr efter resultatöverföring prognostiseras, vilket är en ökning med 0,9 mnkr jämfört med tertialrapport 2. Det sammanlagda överskottet beror främst på ett beräknat överskott om 10 mnkr för ekonomiskt bistånd.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 14 oktober 2010.

Dnr 1.2.1.-647-2010

Förslag till beslut

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (S) föreslog att nämnden skulle anta socialdemokraternas förslag. Ledamot Jakob Dencker m.fl. (MP) och ledamot Gunilla Bhur m.fl. (V) anslöt sig till socialdemokraternas förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (S), ledamot Jakob Dencker m.fl. (MP) och ledamot Gunilla Bhur m.fl. (V) reserverade sig till förmån för eget förslag enligt följande.

Stadsdelsnämnden föreslås

· Att delvis godkänna uppföljningsrapporten

· Att därutöver anföra följande:

Fortfarande kan vi notera att underskotten inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättningar är stora. Det är främst beställarenheterna som visar underskott. Är detta resultatet av att budgetarna är för låga i förhållande till behoven inom stadsdelen?

Inom Social omsorg prognostiseras ett underskott för barn och ungdom. Social omsorg är ett verksamhetsområde som i de senaste årens budgetar fått stå tillbaka för andra verksamhetsområden med sänkt budget för i synnerhet barn och ungdom. Ingen kompensation för ökade löner eller andra kostnader har erhållits. Trots en strävan att i stället för placeringar erbjuda barn och ungdomar insatser på hemmaplan har inte budgeten kunnat hållas. I många fall är placeringar ett måste med höga kostnader. En viktig arbetsinsats för att kunna utveckla verksamheten är utvärdering/uppföljning samt att ta del av gjorda erfarenheter. För att möjliggöra detta krävs att det finns tillräckliga personalresurser så att tid kan avsättas. De senaste åren har också det förebyggande arbetet fått stå tillbaka till följd av bristande resurser. Ett område som blivit lidande är stödet till småbarnsföräldrar. Det kan ha lett till att kostnaderna i ett senare skede blivit högre än de annars skulle ha varit. Arbetet för kvinnofrid är ett område som stadsdelen utvecklat till att bli ett föredöme för andra stadsdelar. Sedan omorganisationen inom Social omsorg från år 2010 har Kvinnofridsteamet inte längre en tydlig egen budget, vilket försvårat fortsatt utvecklingsarbete. Inför arbetet med verksamhetsplan och budget för 2011 anser vi att ”Social omsorg” måste få ökade resurser.

Särskilt uttalande

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

Trots att stadsdelsnämnden tilldelats en snål budget av alliansmajoriteten har man lyckats ytterligare snåla in för att nå ett prognostiserat överskott.

Vi noterar flera stora underskott; t ex inom Omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning där man prognostiserar ett stort underskott på 4,8 miljoner.

Förvaltningen tror dessutom på ett stort underskott inom omsorg om personer med fysisk funktionsnedsättning – för Beställarenheten förutses ett underskott på 5,5 miljoner kronor. För Utförarenheter inom äldreomsorgen prognostiseras också ett stort underskott, på 9,8 miljoner kronor.

Kommer vi se stora nedskärningar på dessa områden för att nå budget i balans? Vi är oroliga för ytterligare nedskärningar.

§14 Partiell revidering av delegationsordning för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

Beslut

1. Förteckning över beslut delegerade till tjänstemän ändras på det sätt som framgår av tjänsteutlåtandet.

2. Beslutet gäller från beslutsdatum 28 oktober 2010.

3. Omedelbar justering.

Ärendet

Stadens regler för ekonomisk redovisning har i maj 2010 ändrats avseende fakturering, krav och inkasso. Beslut om avbetalningsplaner och anstånd fattas av respektive förvaltning fram till dess fordran skickas till inkasso. Förvaltningen föreslår mot den bakgrunden att Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltnings delegationsförteckning revideras och förtydligas inom ärendegruppen ekonomiärenden, upphandling m.m.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 14 oktober 2010.

Dnr 1.1.-187-2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§15 Slutrapport till Länsstyrelsen i Stockholm avseende stimulansbidrag för förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens slutrapport avseende stimulansbidrag för förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående, 2008.

Ärendet

Under år 2008 beviljades stadsdelsnämnden stimulansmedel om 415000 kronor för att fortsätta arbetet med anhörigstöd. Intentionerna var att vidareutbilda de sedan tidigare utbildade informatörerna samt rekrytera och utbilda fler. Under år 2009-2010 koncentrerade projektet sitt arbete till fem områden med främst inriktning på information och stöd.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 14 oktober 2010.

Dnr 605-133-2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§16 Stimulansbidrag till kommuner och landsting för insatser inom vård och omsorg om äldre

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen till Socialstyrelsen av 2009 års stimulansmedel.

2. Stadsdelsnämnden godkänner ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel för i ärendet föreslagna insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2010.

3. Omedelbar justering.

Ärendet

I detta ärende föreslår förvaltningen dels att nämnden godkänner redovisningen till Socialstyrelsen av 2009 års stimulansmedel, dels att stadsdelsnämnden godkänner ansökan till Socialstyrelsen om 1,2 mnkr i stimulansmedel för år 2010 inom områdena rehabilitering och socialt innehåll.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 14 oktober 2010.

Dnr 7.-588-2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§17 Feriearbeten genom Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd sommaren 2010

Beslut

Nämnden godkänner slutrapporten om feriearbeten.

Ärendet

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning erbjöd sommaren 2010 feriearbete till 618 skolungdomar som gick årskurs nio i grundskolan samt första och andra året på gymnasiet. Ungdomarna skulle ha fyllt 16 år men inte 18 år. Av dessa var det 474 ungdomar som arbetade. I rapporten redovisas planering, genomförande och utfall 2010 samt reflektioner inför feriearbeten 2011.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 6 oktober 2010.

Dnr 6.-646-2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

Förvaltningen skriver: ” Till nästa år bör det övervägas om det är lämpligt med förtur på grund av dåligt beteende eller om prioritet istället ska ges för gott beteende där till exempel de ungdomar med bra betyg får förtur istället.”

Man vill naturligtvis inte premiera dåligt beteende, men vi tror att det är bra att det finns någon sorts social förtur. De ungdomar som är ”bråkiga” är ofta de som behöver ett sommarjobb mest, för att få struktur i sin tillvaro och stärka självförtroendet.

Det bästa är väl i och för sig om förvaltningen nästa sommar har pengar för att erbjuda alla sökande arbete.

§18 Införande elektronisk upphandlingsstöd i Stockholms stad

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Stadsledningskontoret föreslår att staden ska använda sig av elektroniskt upphandlingsstöd.

Stadsdelsförvaltningen, som deltagit i ett test av ett elektroniskt upphandlingsstöd i en hantverkarupphandling, ställer sig positiv till stadsledningskontorets förslag. Med ett elektroniskt upphandlingsstöd effektiviseras och förenklas administrationen vid upphandlingar.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 14 oktober 2010.

Dnr 1.5.1.-552-2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§19 Gemensam värdegrund för äldreomsorgen i Stockholm stad

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Äldreförvaltningens tjänsteutlåtande ”Gemensam värdegrund för äldreomsorgen i Stockholm” har av kommunstyrelsen remitterats för yttrande till bl.a. samtliga stadsdelsnämnder. Förslag till den gemensamma värdegrunden har utarbetats av äldreförvaltningen tillsammans med en arbetsgrupp där representanter för olika stadsdelsförvaltningar ingått. I värdegrunden lyfts honnörsorden självbestämmande, valfrihet och inflytande fram som bärande tankar för stadens äldreomsorg.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 14 oktober 2010.

Dnr 1.5.1.-451-2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande.

Värdegrunden är mer en fråga om demokrati och ska medverka till att säkerställa kvalitet generellt inom vård och omsorg. Detta ser vi inte i praktiken inom äldreomsorgen idag. Det innebär att Stockholms stad skickar ut dubbla budskap till stadsdelen Rinkeby-Kista. Det kan skapa misstro inom äldreomsorgen eftersom arbetet med värdegrunden ska ske samtidigt som det finns ett underskott på 4,3 mnkr inom äldreomsorgen. Under senare år har privatiseringsvågen sköljt fram över de kommunala verksamheterna i äldreomsorgen. Vi har tydligt sett att åtgärder som genomförts i vår stadsdel har drabbat våra äldre invånare och personal. Det är en följd av den borgerliga majoritetens politik som tydligt gynnat privata verksamheter.

Vi har under senare år tydligt sett hur mer restriktiva bedömningar har slagit hårt mot våra äldre genom att den biståndsbedömda tiden inte alltid räcker till, att kontinuitet saknas i personalgruppen och att våra äldre inte känner trygghet eftersom det är alldeles för många personer som besöker deras hem dagligen. Vad de äldre önskar, är att veta när personalen kommer, vad de ska göra, att de inte har så bråttom och att det finns kontinuitet i personalgruppen. Olika hemtjänstinsatser har också lagts ut på olika specifika företag för till exempel städning och tvätt.

Tanken med värdegrundsarbetet för äldreomsorgen i Stockholm är bra eftersom det handlar om hur man kan konkretisera det praktiska arbetet från grunden. Att Stockholms stad avsätter resurser för en värdegrund inom äldreomsorgen och att dessa ska läggas på ledning, information, handledning och planering av system betyder inte i praktiken att kvaliteten i äldreomsorgen förbättras.

Det stora hotet mot äldreomsorgen idag är inte brist på värdegrunder utan brist på resurser, som tvingar personalen att stressa för att hinna utföra beviljade insatser inom hemtjänsten eller för att klara av att ge den äldre en socialt innehållsrik dag på vård- och omsorgsboende.

Vi anser att kvaliteten förbättras genom att tillföra resurser i form av mer personal ”fler händer” med utbildning inom vård och omsorg. Personalgrupperna som arbetar med de äldre i deras vardag måste vara delaktiga i arbetet med värdegrunderna. Vi saknar en uppföljningsplan där den röda tråden genom verksamheten kan följas. ”Hur” ska värdegrunden tillämpas i den äldres vardag när denne inte heller får eller kan delta i värdegrundsarbetet. Vi måste också fråga oss vad är det den äldre egentligen väljer och vill? En värdegrund är i sig ingen garanti för att kvaliteten i arbetet förbättras. För att nå dit måste alla som arbetar inom äldreomsorgen involveras i såväl framtagning som implementering och för detta krävs att resurser på alla nivåer avsätts. Då kan värdegrunder ge goda resultat i praktiska arbetet med de äldre och de kan påverka sin egen vardag.

Särskilt uttalande

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande

Vi är försiktigt positiva till att man tar fram och förtydligar värdegrunden för äldreomsorgen. Värdegrunden kan komplettera de riktlinjer som finns i socialtjänstlagen och i FN:s konventioner om mänskliga rättigheter. Men det stora hotet mot äldreomsorgen är inte bara brist på värdegrunder utan också brist på resurser, som tvingar personalen att stressa för att hinna utföra beviljade insatser inom hemtjänsten eller för att klara av att ge de äldre en socialt innehållsrik dag på vård- och omsorgsboende.

Om arbetet med värdegrunden leder till att man får till en process av reflektion bland anställda och chefer i äldreomsorgen, reflektion över hur man på ett bättre sätt kan hjälpa till att ge de äldre en värdig tillvaro, då kan arbetet med att ta fram en värdegrund vara värdefull. Ingen värdegrund kan dock kompensera för om det inte finns tillräckligt många människor som arbetar i hemtjänsten och i våra äldreboenden.

Särskilt uttalande

Ledamot Gunilla Bhur m.fl. (V) anmälde ett särskilt uttalande.

Vänsterpartiet i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd stödjer det särskilda uttalande som Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna i Äldrenämnden har uttalat på sammanträdet 11 maj 2010. Vi vill dock särskilt betona texten i det andra stycket.

”I grunden är vi skeptiska till att ta fram en särskild värdegrund för äldreomsorgen, utan anser att såväl socialtjänstlagen som FN:s konventioner om mänskliga rättigheter borde vara nog så bra utgångspunkter för diskussioner om etik inom äldreomsorgen.

Det stora hotet mot äldreomsorgen idag är inte brist på värdegrunder utan brist på resurser, som tvingar personalen att stressa för att ge de äldre en socialt innehållsrik dag på vård och omsorgsboende.

Vi är också tveksamma att koppla värdighetsgarantier till kvalitetsgarantier, vilka vi uppfattar som tunna och innehållslösa och därmed knappast gör någon nytta för de äldre.

I det fall beslut fattas om en värdegrund för äldreomsorgen anser vi att formuleringarna bör ändras. Den föreslagna formuleringen i första meningen innehåller begrepp som överlappar varandra. En bättre formulering skulle vara ….”självbestämmande, individualisering och integritet”… I andra meningen föredrar vi begreppet ”ett liv som andra” vilket används i funktionshinderssammanhang för att betona människors lika värde istället för ”ett värdigt liv”.

§20 Synpunkter på kriminalvårdens yttrande till Justitieombudsmannen (JO) med anledning av en anmälan från stadsdelsnämnden

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör kommentar till kriminalvårdens yttrande till JO.

Ärendet

Stadsdelsnämnden beslutade i april 2010 att göra en JO-anmälan av Kriminalvårdens transporttjänst med anledning av att en ungdom fått vänta nio dygn på en transport till den SiS-institution där han skulle placeras för vård. Kriminalvården har på begäran av JO avlämnat ett yttrande. JO har berett stadsdelsnämnden tillfälle att yttra sig över vad Kriminalvården anför i ärendet.

Förvaltningen är inte överens med Kriminalvården om beskrivningen av händelseförloppet och vidhåller sin kritik av transporttjänsten.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 14 oktober 2010.

Dnr 6.-240-2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§21 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

Inga skrivelser hade inkommit.

§22 Konferenser och utbildningar

Bo Sundin (M) informerade om inbjudan till heldagskonferens om nämndens budget 2011. Konferensen äger rum måndagen den 29 november 2010. Närmare program kommer att utsändas.

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner att ersättning för förlorad arbetsinkomst samt dagarvode utgår vid deltagandet.

§23 Postlista

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av postlista från den 10 september till och med den 15 oktober 2010.

§24 Pensionärsrådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala pensionärsrådets protokoll från den 15 september 2010.

§25 Handikapprådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala handikapprådets protokoll från den 2 september 2010.

§26 Brottsförebyggande rådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Brottsförebyggande rådet i Rinkeby-Kista, protokoll från den 7 september 2010.

§27 Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Datum

Ärende

Beslut

Delegat

2010-10-22

Lista på nyanställda september 2010

Dnr: 2.3.1.-298-2010

2010-09-01 – 2010-09-30

Chefer på berörda enheter

2010-10-01

Disciplinpåföljd i form av skriftlig varning

Dnr: 2.3.4.-690-2010

2010-10-01

Olle Johnselius

stadsdelsdirektör

§28 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

A

Skrivelse som är inkommen eller upprättad inom stadsdelsförvaltningen

1. Cirkulär 10:60 Budgetförutsättningar för åren 2010 - 2014

2. Cirkulär 10:63 Budgetpropositionen för år 2011

§29 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§30 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av sociala delegationens protokoll från den 29 september 2010 och 13 oktober 2010.