Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-01-20

Sammanträde 2011-01-20

Datum
Klockan
17:30
Plats
Husby Träff

OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar kl. 17.30 - endast för nämndens ledamöter

Läs mer...Allmänhetens frågestund, klockan 18.00 - 18.45
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

3 Anmälan om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB)

4 Yttrande till Patientnämnden - enskilt ärende

5 Upphandling av städtjänster inom Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning år 2011

Öppet sammanträde

6 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Remissärenden

8 Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 753-2010-1.5.1

9 Riktlinjer för handläggning av insatser enligt socialtjänstlagen till vuxna med missbruks-/beroendeproblematik

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 749-2010-1.5.1

10 Moskébyggnad inom del av Kvarnberget 1 i stadsdelen Rinkeby

Remiss från stadsbyggnadskontoret av förslag till detaljplan
Dnr 811-2010-1.5.1
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Strategi mot främlingsfientlighet och rasism

Remiss från kommunstyrelsen av motion (2010:25) av
Teres Lindberg (S)
Dnr 782-2010-1.5.1
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

12 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

13 Konferenser och utbildningar

17 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

18 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(cirkulerar under sammanträdet)

19 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

20 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(cirkulerar under sammanträdet)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (202 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordföranden Bo Sundin (M) och vice ordförande Mia Päärni (S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Dag för justering den 27 januari 2011.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokollet från stadsdelsnämndens sammanträde den 16 december 2010 justerades den 20 december 2010 samt att protokollet från stadsdelsnämndens sammanträde den 3 januari 2011 justerades den 5 januari 2011.

§3 Anmälan om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB)

§4 Yttrande till Patientnämnden – enskilt ärende

§5 Upphandling av städtjänster inom Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning år 2011

§6 Förvaltningens information - sekretess

§7 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Vid nämndens sammanträde den 16 december 2010 ställde Gunilla Bhur (V) en fråga om varför belysningsarmaturen längs gator, parkvägar och på torg i delar av Akalla varit helt släckt från dagtid onsdag den 8 december till morgonen fredag den 10 december. Förvaltningen skulle återkomma i frågan vid nästa sammanträde. Håkan Serdén informerade att staden genom trafikkontoret håller på med en uppgradering och utbyte av styrsystemen för utomhusbelysningen. Vid sådant byte på Akalla torg, längs del av Sibeliusgången, Sveaborgsgatan samt längs gång- och cykelvägarna vid Akalla by skedde ett oplanerat avbrott under 1,5 dygn, som berodde på ett tekniskt fel. Elavbrottet till utomhusbelysningen skulle endast ha omfattat ett par timmar mitt på dagen den 8 december.

Fråga 1

Lotta Gravenius (FP), Kerstin Aggefors (S) och Gunilla Bhur (V) ställde fråga om förvaltningen kunde agera så att fastighetsägaren av Kista galleria åtgärdar bristen på lämpligt utformade sittsoffor i de publika delarna av gallerian. Frågeställarna framhöll att även nämndens handikappråd påtalat denna brist.

Olle Johnselius svarade att han skulle ta upp frågan med ledningen för Kista Galleria.

Fråga 2

Gunilla Bhur (V) ställde fråga om förvaltningen kunde redovisa återuppbyggnadsplanerna för Rinkebyakademin.

Håkan Serdén redovisade att återuppbyggnadsarbetet påbörjats och att invigningen av de nya lokalerna är utsatt till den 17 augusti 2011. Verksamheten med eleverna bedrivs nu i Rinkebyskolan medan administrationen är inhyrd i medborgarkontorets lokaler i Rinkeby Folkets Hus. Sedan branden i juni 2010 har antalet skolbarn i verksamheten fördubblats. Verksamheten är oförändrat inriktad mot mentorskap, skolan efter skolan samt projekt med entreprenörskap. Eleverna kommer inte bara från grundskolorna i Rinkeby utan också från grundskolorna i övriga stadsdelar på Järvafältet samt från Tensta och Bromma gymnasium.

Fråga 3

Jacob Dencker (MP) frågade om förvaltningen hade någon kännedom om omfattning och orsaker till det ungdomsslagsmål med cirka 20 mot 20 deltagare, som helgen den 15-16 januari inträffade i Husby.

Olle Johnselius svarade att förvaltningen inte har någon närmare information om den refererade händelsen.

Fråga 4

Nima Djohari (S) ställde fråga om staden bedriver verksamheter som syftar till att påverka till Sverige invandrade invånare att återflytta till sina forna hemländer.

Olle Johnselius redovisade att förvaltningen bedriver en kommunövergripande verksamhet, vilken syftar till att få berörda personer/hushåll att inom Sverige flytta till kommuner där det finns bättre förutsättningar för bostad och arbete. Förvaltningen skulle återkomma till frågan om verksamheter inom staden som syftar till återflytt till forna hemländer.

Fråga 5

Birgitta Hald-Svensson (MP) ställde fråga om varför inte stora snöhögar på Rinkeby torg vid Folkets Hus tagits bort.

Håkan Serdén svarade att dessa snöhögar ligger på den mark som trafikkontoret förvaltar. Stadsdelsförvaltningen eller dess entreprenörer är inte orsak till dessa.

Fråga 6

Mia Päärni frågade vem som ansvarar för mark in i ett bostadsområde längs en bigata till ett större trafikstråk.

Håkan Serdén svarade att det krävs ett studium av en karta för att besvara denna fråga. Mia Päärni är välkommen till förvaltningen för att med hjälp av karta avgöra denna fråga.

§8 Verksamhetsplan med budget för år 2011

Beslut

1. Verksamhetsplan med budget för 2011 fastställs och överlämnas till kommunstyrelsen.

2. Nämnden ansöker hos kommunstyrelsen om 1,0 mnkr för projekt mot hemlöshet för personer med missbruksproblem.

3. Nämnden fastställer internpriser, enligt bilaga 4.

4. Nämnden godkänner omslutningsförändringar, enligt bilaga 5.

5. Nämnden fastställer resultatenheter och ersättningar till dessa, enligt bilaga 6.

6. Nämnden beslutar inrätta ett ungdomsråd/ungdomsforum i Rinkeby-Kista.

7. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål. I denna verksamhetsplan redovisas hur nämnden ska bidra till att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppnås.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 11 januari 2011 (Dnr 1.1.-001-2011). Förvalt-ningen redovisade muntligt att nämndens årsmål för några av de av kommunfullmäktige fastställda indikatorerna för äldreomsorgen hade justerats.

Förslag till beslut

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) samt Burhan Yildiz m.fl. (FP) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) föreslog att nämnden antar socialdemokraternas förslag till beslut. Ledamoten Jacob Dencker m.fl. (MP) föreslog att nämnden antar miljöpartiets förslag till beslut. Ledamoten Gunilla Bhur m.fl. (V) föreslog att nämnden antar vänsterpartiets förslag till beslut.

Ledamoten Jacob Dencker m.fl. (MP) föreslog att nämnden i särskild ordning skulle ta ställning till följande två att-satser i miljöpartiets förslag till beslut.

1. att permanenta verksamheten för äldre ungdomar i Ungdomens Hus

2. att inrätta ett ungdomsråd i Rinkeby-Kista

Vice ordföranden Mia Päärni m.fl. (S) föreslog att nämnden i särskild ordning skulle ta ställning till följande fem att-satser i socialdemokraternas förslag till beslut.

1. att nämnden hemställer hos kommunstyrelsen att man ser över det socioekonomiska anslaget som vi idag får till barn- och ungdomsverksamheten och om det fyller sitt syfte så som det nu är utformat. Finns det stadsdelar som får för lite resurser i förhållande till hur många barn i behov av särskilt stöd de har och tvärtom?

2. att nämnden hemställer hos kommunstyrelsen att man ser över behovet av renoveringar när det gäller förskolelokalerna och tar ansvar för både planering och till viss del finansiering. Nämnden vill också att de privata hyresvärdarna tas med i beräkningen vid en sådan översyn.

3. att nämnden hemställer hos kommunstyrelsen att se över biståndsbedömning för matlagning så att det är möjligt att få hemlagad mat även om man bor kvar hemma.

4. att nämnden hemställer om stöd från kommunstyrelsen för att kunna investera i flera boenden så att Akalla gruppboende kan delas upp i lagom stora enheter.

5. att nämnden uppmanar de ansvariga politikerna i de kommunala bostadsbolagen att samarbeta med förvaltningen kring denna fråga med lokaler så att fler möjliga gruppbostäder kan ställas i ordning.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen till verksamhetsplan med budget mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag till beslut.

Ordföranden tog upp miljöpartiets första att-sats till behandling och föreslog att yrkandet skulle avslås. Efter omröstning fann ordföranden att nämnden hade avslagit yrkandet.

Ordföranden tog upp miljöpartiets andra att-sats till behandling och föreslog att yrkandet skulle bifallas sedan ”ungdomsråd” bytts ut mot ”ungdomsråd/ungdomsforum”. Efter omröstning fann ordföranden att nämnden enigt hade bifallit yrkandet.

Ordföranden tog upp socialdemokraternas första att-sats till behandling och föreslog att yrkandet skulle avslås. Efter omröstning fann ordföranden att nämnden hade avslagit yrkandet.

Ordföranden tog upp socialdemokraternas andra att-sats till behandling och föreslog att yrkandet skulle avslås. Efter omröstning fann ordföranden att nämnden hade avslagit yrkandet.

Ordföranden tog upp socialdemokraternas tredje att-sats till behandling och föreslog att yrkandet skulle avslås. Efter omröstning fann ordföranden att nämnden hade avslagit yrkandet.

Ordföranden tog upp socialdemokraternas fjärde att-sats till behandling och föreslog att yrkandet skulle avslås. Efter omröstning fann ordföranden att nämnden hade avslagit yrkandet.

Ordföranden tog upp socialdemokraternas femte att-sats till behandling och föreslog att yrkandet skulle avslås. Efter omröstning fann ordföranden att nämnden hade avslagit yrkandet.

Reservation 1

Vice ordföranden Mia Päärni m.fl. (S) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

Att avslå förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för år 2011.

Att förvaltningen får återkomma med ett förslag till verksamhetsplan och budget utifrån socialdemokraternas reservation i kommunfullmäktige och vad som anförs här.

Att därutöver anföra

Inledning

Vi vill bygga möjligheternas Rinkeby-Kista. En stadsdel där alla oavsett bakgrund har möjlighet att delta i samhället på lika villkor. Där alla kan förverkliga sina drömmar. Under de fyra senaste åren har den moderatstyrda majoriteten fört en politik som har ökat klyftorna.

De som bor i våra stadsdelar har fått se sitt område förändras. Arbetsförmedlingen, Folktandvården, Försäkringskassan etc har flyttat och vi har hört de lokala Moderaterna och deras allierade förklara att det inte är ett beslut de kan påverka. I samma andetag flyttade man förvaltningen från Husby och Rinkeby till Kista. Ett beslut som de helt själva tog – i vår stadsdelsnämnd – för att spara pengar.

Rinkeby är en stadsdel som har drabbats hårt av försäljningen av centrumanläggningen. Det har lett till dålig förvaltning och höjda hyror. De enda som är förvånade är politikerna som tagit beslutet. Man hänvisar till ett muntligt avtal som ska ha ingåtts med de nya ägarna där de påstås ha lovat att särskilt utveckla centrumen i ytterstaden.

Hela affären är så oprofessionellt skött att man häpnar.

Det är inte i vår stadsdel de stora investeringarna görs, men att det skapas fler jobb är en av de viktigaste frågorna för oss Socialdemokrater. Vi vill investera i klimatsmarta lösningar, i bostäder och infrastruktur, i forskning och utbildning samt entreprenörskap. Vi vill kraftigt öka bostadsbyggandet i Stockholms län. Det ger möjligheter till fler företag och nya jobb. Då kan vi höja kvaliteten i sjukvården, skolan och äldreomsorgen och börja minska klyftorna igen.

Om vi hade vunnit valet hade vi höjt kommunalskatten med 60 öre - vilket motsvarar ca 129 kronor på en månadslön om 25000 kronor. För Stockholm stad hade det gett mer än en miljard extra i skatteintäkter, där hälften hade fått gå till utbildningsområdet. Vid sidan av att vi hade fått mycket mer pengar till skolorna i vårt område, SFI och komvux så hade vi i Rinkeby-Kista fått 22,4 miljoner mer för 2011 direkt till stadsdelsnämnden. Stockholms kommun hade dessutom fått statsbidrag om 342 miljoner kronor som bland annat hade gått till fritidsgårdarna och ökad bemanning inom äldreomsorgen.

Verksamhetsområdenas ökning av resurser i miljoner kronor i Socialdemokraternas förslag till budget

Social omsorg 4

Ekonomiskt bistånd 0

Arbetsmarknadsåtgärder 1,6

Förebyggande ungdomsinsatser 5,2

Förskola m.m. 2

Äldreomsorg 5

Omsorg om personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning 4,5

Parkskötsel m.m. 0,5

Nämnd och förvaltningsövergripande administration 0

Försämrad arbetsmiljö

I flera år i rad har några verksamhetsområden, till exempel äldreomsorgen, dragits med underskott vilket har inneburit att även andra verksamhetsområden tvingats spara för att bidra till en budget i balans. Det har bland annat inneburit personalminskningar men är också en bidragande orsak till att inget görs åt det låga löneläget vi har på flera verksamhetsområden. Dessutom har man satsat stort på att upphandla så många verksamheter som möjligt vilket har medfört övertalighet, osäkerhet och en sämre arbetsmiljö.

Löneläget i Rinkeby-Kista ligger under genomsnittet i staden inom vissa verksamheter, på en del områden i bottenligan, vilket gör att vi förlorar kompetens när vår personal söker sig till andra stadsdelar eller kommuner. Det är också för oss Socialdemokrater helt otänkbart att göra det den moderatledda majoriteten gör när de döljer åtstramningar i budgeten genom att låta personalens löner stå tillbaka.

Att satsa på kompetensutveckling är en viktig fråga för att öka och bibehålla kunskap om sitt yrkesområde, en investering som både kommer brukare till del men också är en konkurrensfördel när det gäller personal. Detta gäller på alla områden men det finns till exempel möjligheter att få vikariekostnader täckta av äldrenämnden om man skickar iväg personal inom äldreomsorgen, vilket man absolut bör utnyttja.

Ingen aktivitetsplan för upphandlingar och konkurrensutsättning

Under de senaste åren har den moderatledda majoriteten genomfört upphandlingar i rasande fart. Några analyser av vad det inneburit för brukarna har inte gjorts. Man säger sig ofta ha gjort dem för att främja valfriheten. Vad är då valfrihet för Moderaterna? Det är inte att en pensionär själv får avgöra vad han/hon vill ha hjälp med, det är att de får välja vilket företag som ger dem hjälpen som de har bedömts behöva. Den moderatledda majoriteten lägger pengar, som så väl skulle behövas i kommunens verksamheter, på ett avknoppningskansli. Dessutom tar man inget som helst ansvar för det systemskifte man har genomfört, uppföljningen av privata entreprenörer som utför tjänster åt kommunen är långt ifrån tillräcklig.

Ett av de absolut största problemen när det gäller upphandlingarna och utförsäljningarna av gemensamma egendomar är att man har gjort obegripligt dåliga affärer. Det finns hur många exempel som helst. Förskolechefen i Årsta som fick ta över fyra förskolor för 630000 kr och två år senare tog ut 3,2 miljoner i vinst samt en hög lön och ett högt styrelsearvode. Hyreslägenheter som sålts för 40-60 % under marknadsvärdet. Till exempel en moderat kommunpolitiker som själv bodde i en fastighet på Kungsholmen där en av hans grannar snabbt efter ombildningen lade ut sin lägenhet till försäljning. Grannen fick 10 miljoner för en lägenhet som han/hon precis köpt för 3 miljoner. Totalt har Stockholms stads skattebetalare förlorat runt 50 miljarder på försäljningarna av hyresrätter. Men i Husby, där man måste renovera sitt hyresbestånd både in- och utvändigt, där får hyresgästerna vara med och betala.

Man sålde Vantörs hemtjänst till cheferna, priset de två enhetscheferna fick betala räknades ut genom att värdera vad de begagnade inventarierna var värda och prislappen slutade på 69 500 kronor. Vantörs hemtjänst AB har sedan dess hunnit med att redovisa sina resultat för 2008 och 2009 och den sammanlagda vinsten före skatt har varit 9,4 miljoner kronor. Nu har alltså Regeringsrätten slagit fast att Stockholms kommun bröt mot kommunallagen när man sålde till ett pris som var lägre än marknadsvärdet och på så sätt gav ett riktat stöd till ett enskilt företag vilket inte är tillåtet.

En social omsorg med tillräckliga resurser

Efter flera år av nedskärningar får verksamhetsområdet social omsorg en liten ökning av resurserna. Det är tveksamt om det ökade anslaget ens räcker till att täcka löneökningar och höjda arvoden och avgifter för till exempel familjehem eller vårdplatser. I praktiken vet vi att det enbart finns ett sätt att hålla budgeten om man inte gör sig av med personal, vilket är att vara restriktiv med att köpa vård via så kallade externa placeringar och istället använda öppenvårdsinsatser (insatser på hemmaplan). Det finns fördelar med insatser på hemmaplan, men det finns också tillfällen då det inte är tillräckligt.

Vi vet att socialsekreterarna redan känner sig pressade och att de har lyft att det finns en oro över att inte de inte längre kan göra professionella bedömningar för att de hela tiden måste ta hänsyn till den strama ekonomin. Att utföra en stor del av insatserna på hemmaplan kräver mycket personal, stort fokus på kompetensutveckling och personal som har både tid och kompetens för att arbeta med dokumentation av metoder, resultat och uppföljningar.

Som i alla verksamheter finns det personer som har en problembild som är svår att hitta en lämplig insats för i den befintliga organisationen. Det kan handla om personer som har ett tydigt hjälpbehov men som saknar diagnos som gör det möjligt att få stöd enligt de befintliga bedömningskriterierna. Detta är en viktig fråga som förvaltningen behöver utreda och återkomma till nämnden kring. Socialdemokraterna tar också upp detta i en separat skrivelse, men vi räknar med att avsätta en del av våra extra resurser för detta.

I socialdemokraternas förslag till beslut satsar vi 4 miljoner mer än den moderatledda majoriteten. De pengarna skulle vi satsa på att:

- bygga upp verksamheten som fanns på familjecentralen (som delvis skulle finansieras av landstinget)

- satsa på att höja lönerna inom social omsorg generellt men även göra en låglönesatsning

- anställa minst en person som ägnar sig åt dokumentering av metoder inom öppenvårdinsatser, dokumentera resultat samt göra uppföljningar

- lägga resurser på att hitta samverkansformer mellan verksamhetsområdena och metoder för personer som har en problembild som vi idag har svårt att hitta lämpliga insatser för

Ekonomiskt bistånd – ett osäkerhetsmoment som kan välta hela budgeten

Hur efterfrågan på ekonomiskt bistånd utvecklas under 2011 är svårt att uppskatta eftersom arbetslösheten i vår stadsdel aldrig har legat på snittnivåerna i Stockholm. Dessutom kommer det in nya personer som är utförsäkrade, i praktiken människor som oftast är för sjuka för att jobba. Om utbetalningarna blir större än beräknat och anslaget inte räcker måste förvaltningen minska på personalen vilket är paradoxalt. Eftersom det idag är ett anslag som alla andra kan det också ge stora konsekvenser för alla andra verksamhetsområden om det visar sig att man inte har pengar nog för att klara försörjningsstöden.

När man pratar om ekonomiskt bistånd är det lätt att komma in på om det överhuvudtaget är möjligt att leva ett drägligt liv på försörjningsstöd. Stadsmissionen menar att ungefär 1 miljon människor lever under svåra finansiella förhållanden, Rädda Barnen har visat att ca 12 % av alla barn i Sverige är fattiga. I vår stadsdel har vi områden som har bland de högsta andelarna fattiga barn. Att nästan alla barn som räknas som fattiga lever i familjer där föräldern/föräldrarna är arbetslösa, sjukskrivna och/eller ensamstående verkar inte bekymra Moderaterna och deras allierade det minsta. Under deras tid vid makten i Stockholm har man sänkt normen för försörjningsstödet så man får ännu mindre än tidigare. Lever man på försörjningsstöd kan man inte åka på semester, köpa ny vinterjacka eller julklappar utan vidare. I vissa kommuner kan man faktiskt få lite extra pengar för att kunna köpa julklappar. Men det får man inte i Stockholm. Inte heller ingår SL-kortet i normen.

I Stockholms kommun har socialdemokraterna i sin budgetreservation gjort stora satsningar på arbetsmarknadsåtgärder och utbildning vilket går hand i hand med hur många personer som i vår stadsdel måste leva på försörjningsstöd, vilket också gör det möjligt att höja normen.

Arbetsmarknadsåtgårder – ett steg på vägen mot arbete

I stadsdelsnämndens arbetsmarknadsåtgärder finns de som av olika skäl inte kan gå på jobbtorget. Ofta är det personer som behöver mycket stöd, till exempel med arbetsträning. Detta är en verksamhet som skulle kunna utvecklas och stärkas, till exempel för att ge fler möjligheter att arbetsträna.

Det har budgeterats 5 miljoner till sommarjobb för ungdomar. Vi tycker det är självklart att satsa på sommarjobb och de senaste åren har man finansierat detta med Järvalyftet. Vi förutsätter att det blir så även i år och att förvaltningen kan använda de budgeterade medlen man har till att förstärka den viktiga verksamhet man har under arbetsmarknadsåtgärder. Vi föreslår att förvaltningen ska vidareutveckla sin verksamhet med ”ett-steg-på-vägen” verksamhet där alla arbetssökande erbjuds skräddarsytt och individuellt stöd – vägledning, jobbcoachning, motivationshöjande samtal, kompetensutveckling, utbildning och arbetsträning. Den enskildes eget engagemang, inflytande och delaktighet ska vara ledstjärna i verksamheten.

Vi vill också ge förvaltningen ett uppdrag att utreda hur problembilden ser ut hos de personer som inte lyckas slutföra arbetsträning eller som aldrig ens blir aktuella för det. Detta läggs i separat skrivelse men handlar korta i drag om följande: Vad för slags problematik handlar det om och hur ska vi hantera det? Om det är personer som inte bedöms ha någon arbetsförmåga men ändå inte tillåts vara sjukskriva, är det samhällsekonomiskt effektivt att lägga pengar i form av arbetsmarknadsåtgärder på dem? Och vad för konsekvenser ser vi ur ett mänskligt perspektiv?

Vi föreslår att 1,6 mnkr extra förs till arbetsmarknadsåtgärder som en förstärkning av budgeten som delvis kan användas till det utredningsuppdrag vi beskriver ovan och ”ett-steg-på-vägen” verksamheten.

En meningsfull fritid och ett rikt kultur- och föreningsliv

”En öppen fritidsgård kostar pengar, men en stängd kan kosta hur mycket som helst”.

Under förra året öppnade äntligen den träffpunkt för unga vuxna i Rinkeby som vi har efterfrågat så länge. Fritidsfrågorna är en klassisk vattendelare mellan höger och vänster. Fritidsgårdar är inte kärnverksamhet och inget som den borgerliga den moderatledda majoriteten satsar på i vanliga fall. Efter mycket påtryckningar har man satsat till exempel extra resurser på just mötesplatser för unga vuxna. Nu återstår att se vad det utvecklas till men vi socialdemokrater ser två mycket viktiga frågor här. Det första är att man har tillräckligt mycket personal, så att planering och utveckling av innehållet kan ske och för att det ska finnas tid för att skapa förtroendefulla relationer med ungdomarna. Det andra är att personalen har rätt kompetens och att vi dels nyanställer utbildad personal, dels ger befintlig personal fortbildning.

Det är också viktigt att man i de olika åldrarna har en fredad zon, verksamheten ska inte bedrivas i samma lokaler för de olika åldersgrupperna. Den moderatledda majoriteten har slagit ihop verksamheten för barn i 10-12 årsåldern med tonåringar i 13-15 årsåldern. Detta är en prioriterad fråga för oss och vi vill återigen dela upp de olika verksamheterna, även fysiskt i skilda lokaler.

Det är också viktigt att det är ungdomarna själva som tar initiativen till att utforma verksamheten och dess innehåll. Framför allt i en verksamhet som i huvudsak vänder sig till ungdomar och unga vuxna i åldrarna 16-20 år. Ett vanligt sätt att involvera ungdomar är att ha ungdomsråd. Det är något vi i de rödgröna partierna har drivit länge men inte fått något gehör för. Nu verkar det som att det kan bli verklighet, men det måste ses som en början på den process som nu ska sättas igång. Vi föreslår att den moderatstyrda majoriteten använder Järvalyftet för att finansiera en tjänst som har som syfte att arbeta med att fördjupa demokratin, dialogen mellan boende i området och politiker samt att stötta ungdomsråd, gårdsråd och annat som man (förhoppningsvis) ska ha med praktiska frågor. Ett av huvudsyftena måste också vara att kartlägga vilka forum som finns där boende i stadsdelen, framförallt ungdomar, kan engagera sig för sitt närområde. Ett annat kan vara att ge en fördjupad kunskap om det demokratiska systemet.

När det gäller kultur- och idrottspolitiken vet vi att moderaterna i stadshuset gör stora nedskärningar. I stadsdelarna kommer vi aldrig kunna kompensera för det. Dock vill vi främja det lokala föreningslivet genom att anslå extra medel till detta område. Tanken är att föreningarna ska kunna söka pengar till olika aktiviteter.

I Rinkeby-Kista har vi föreningar som gör en stor insats på många områden. Det är bra och viktigt att förvaltningen har ett nära samarbete med föreningarna så som det är idag, och att man tar tillvara det engagemang som finns i våra områden. Det finns möjligheter för föreningar att söka pengar till att bedriva verksamhet, till exempel via kulturförvaltningen och idrottsförvaltningen, men vi tycker att det är oerhört viktigt att det finns mötesplatser i stadsdelen. Därför vill vi ge förvaltningen ett uppdrag att ta fram ett förslag på hur man kan göra om Husby Träff till ett Föreningens Hus. Vi lägger en separat skrivelse kring detta, men så här kan det sammanfattas: För att ge föreningslivet bättre förutsättningar vill vi att man satsar på att bygga upp ett föreningens hus i Husby Träff. Idag har föreningarna svårt att hitta lokaler att ha möten i och det är ofta svårt att få ekonomin att räcka till. I en långsiktig vision för Järva borde Stockholm satsa på att skapa en sådan mötesplats. Järvalyftet kan finansiera upprustning och eventuella ombyggnationer av lokalerna, så att vi får en mötesplats som har lokaler som föreningar kan ha möten i. Exakt vad som ska finnas i huset och hur det ska fungera måste vi ta fram i samarbete med alla föreningar i stadsdelen och vi förutsätter att det går att kombinera med nuvarande verksamhet.

En bra förskola för en bra start i livet

Förskolan är, förutom det egna hemmet, den plats där de flesta barn spenderar stora delar av sin tid. Det är där de utvecklar sitt sociala samspel, sitt språk, sin förståelse för demokrati och förbereds inför skolgången och därmed vuxen- och arbetslivet. Förskolan där barnens lust att lära väcks, där de lär sig om hur man lever miljövänligt och där de får natur- och kulturupplevelser. Att förskolan håller hög kvalité är kanske självklart, men tyvärr är det inte så alla gånger. Den kommunala förskolan har alla möjligheter att ligga främst i kvalitetsutveckling men för att klara det krävs flera saker. Först och främst måste det finnas välutbildad personal i tillräcklig omfattning. Barngrupperna bör inte överstiga 12 (1-3 år) respektive 16 (4-5 år) barn och de kommunala förskolorna bör kunna lova full bemanning, till exempel genom att man inrättar en vikariepool i någon form. Man bör också kunna anställa en vaktmästare eller liknande som de kommunala förskolorna gemensamt finansierar, som gör att personalen inte behöver skotta snö, byta lampor, göra småreparationer, hjälpa till vid materialinköp eller liknande.

Våra förskolor hyr i många fall lokaler av SISAB, de flesta av lokalerna är vid det här laget gamla och behöver renoveras. I praktiken är det våra förskolor som får stå för dessa kostnader i form av höjda hyror. Vi tycker det är orimligt att stadsdelen själv bär detta ansvar, staden bör finansiera detta, åtminstone delvis. Att en förskola själv måste välja mellan att minska på personal eller renovera lokalerna är att ge dem ett omöjligt val. Vi tycker också att i en tid då den moderatstyrda majoriteten har sålt ut massor av gemensamma tillgångar bör man kunna använda medel till investeringar i den gemensamma välfärden. Därför vill vi lyfta att Stockholms stad bör se över behovet av renoveringar i stadsdelarna och hur man centralt kan arbeta med dessa frågor för att inte stadsdelarna helt själva ska behöva stå för planering och ökade hyreskostnader. Staden bör även ha en strategi för hur man ska hantera de (i vissa fall) svåra privata värdar som inte är det minsta intresserade av att behålla förskolor som hyresgäster.

I vår stadsdel, där förhållandevis många föräldrar utnyttjar vårdnadsbidraget, spelar den öppna förskolan stor roll. Här får barnen möjlighet att träffa andra barn i grupp och även träna svenska språket. Även om vårdnadsbidraget upphör när barnet fyller tre år så kan barn i en stor syskonskara leva utanför förskolan hela tiden fram till skolstarten. Då måste träning i svenska språket ha skett på annat sätt. Att den moderatledda majoriteten år efter år anslår mindre pengar till parklekarna och den öppna förskolan ligger helt i linje med deras politik, men det är synd att man utarmar dessa viktiga verksamheter och det är märkligt att man gör det samtidigt som man driver vårdnadsbidraget. Upphandlingen som ska ske när det gäller dessa verksamheter är också märklig. En sådan liten verksamhet ska alltså drivas av en privat entreprenör som ska göra vinst på verksamheten och dessutom måste stadsdelen lägga resurser på att följa upp att de sköter sitt uppdrag.

Sist men inte minst har vi barnen i behov av särskilt stöd. Vi satsar förhållandevis mycket resurser på detta område men många föräldrar och även de som arbetar inom förskolan anser att behoven är större än det finns resurser för. Vi vill därför uppdra åt förvaltningen att göra en utredning kring hur man på bästa sätt kan göra en satsning så att pengarna verkligen används där de behövs mest. Vi vet att vi generellt har många barn med större behov av stöd än i andra stadsdelar, så är det ett generellt stöd som behövs? Eller måste det vara individanpassat, dvs att man söker pengar för respektive barn och behov? Vi anser också att det socioekonomiska anslaget som kommer från Stockholms kommun bör ses över, fyller det sitt syfte som det är utformat idag? Finns det stadsdelar som får för lite resurser i förhållande till hur många barn i behov av särskilt stöd de har och tvärtom?

Socialdemokraternas förslag till budget för 2011 gör det möjligt att ge ökade resurser till förskoleverksamheten. Vi föreslår en förstärkning på 2 mnkr. Den vill vi använda bl.a. till att:

- förstärka öppna förskolan och parklekarna

- inrätta en vikariepool i någon form samt anställ en vaktmästare

- samt utreda resursbehovet kring barn i behov av särskilt stöd och återkomma till nämnden

- att nämnden hemställer hos kommunstyrelsen att man ser över det socioekonomiska anslaget som vi idag får till barn- och ungdomsverksamheten och om det fyller sitt syfte så som det nu är utformat. Finns det stadsdelar som får för lite resurser i förhållande till hur många barn i behov av särskilt stöd de har och tvärtom?

- att nämnden hemställer hos kommunstyrelsen att man ser över behovet av renoveringar när det gäller förskolelokalerna och tar ansvar för både planering och till viss del finansiering. Nämnden vill också att de privata hyresvärdarna tas med i beräkningen vid en sådan översyn.

En äldreomsorg som ger förutsättningar för ett rikt liv

Vi socialdemokrater vill satsa på en reell valfrihet och en stimulerande vardag för våra äldre. Vi vill ha olika boendealternativ där servicehusen behålls. För en reell valfrihet krävs att det finns både kommunala och privata alternativ. För personer som inte längre kan bo kvar hemma ska olika vårdformer erbjudas som de också har råd att betala.

Systemet med en beställarenhet och en utförarenhet är delvis svåröverskådligt. Beställarenheten gör alla biståndsbedömningar i stadsdelen. Sedan får den äldre välja utförare. Utförarenheten som behandlas i budgeten avser endast de äldre som väljer den kommunala utföraren – öppen hemtjänst.

Den öppna hemtjänsten svarar för olika insatser - handling, tvätt, städning, matlagning/matlådor, promenader och hjälp med ärenden till bank, apotek och läkare m.m. Vissa av dessa tjänster har lagts ut på entreprenad vilket leder till att den äldre får besök av många olika personer om man valt den kommunala utföraren. De privata alternativen erbjuder ofta samtliga tjänster och möjlighet att välja t.ex. var inköpen ska göras. Det ger naturligtvis en ökad trygghet för den äldre. Detta system med upphandling av många delmoment inom öppen hemtjänst gör att kvaliteten sjunker och därmed konkurrenskraften mot de privata alternativen, men antagligen är det också meningen.

För trivseln hos de boende på servicehus och i gruppboenden vill vi erbjuda fräscha och ändamålsenliga lokaler, ett rikt kulturutbud och olika boenden för äldre med olika etnisk bakgrund. Vidare är situationen vid måltiderna viktig. Därför behöver det utredas vad som krävs för att mat ska kunna tillagas på avdelningarna. Detta är en fråga som borde vara viktig för alla politiska partier. Att få äta lagad mat även när man är i behov av stöd för att klara sin vardag borde ses som en självklar del av en värdig äldreomsorg. För investeringskostnaderna för erforderliga kök bör det undersökas om de kan tas inom ramen för Järvalyftet. För de som har hemtjänst och inte själva längre klarar av att laga mat finns det bara ett alternativ, att ändra riktlinjerna för stadens beräkning av tidsåtgången så att det blir möjligt att ibland laga mat i hemmet.

För de äldre i våra stadsdelar gör allianserna ett viktigt arbete. De äldre behöver ha tillgång till träfflokaler som möjliggör olika former av sysselsättning och är lättillgängliga även för personer som har litet svårt att ta sig fram. Verksamheterna ska drivas på ideell grund av de äldre, men det behövs också stöd från anställd personal för att det hela ska fungera och pengar så att de kan erbjuda verksamhet till exempel utflykter sommartid.

Sist men inte minst måste vi säkerställa bemanningen i de boenden där man har tillsyn dygnet runt. Hur ser det till exempel ut på våra boenden där det finns dementa? Det är av stor vikt att vi lever upp till socialstyrelsens riktlinjer och vi kommer därför inom snar framtid lägga en separat skrivelse om hur till exempel bemanningen ser ut på demensboendena i stadsdelen, förutsatt att verksamhetsberättelsen inte klargör detta.

Äldreomsorgen i vår stadsdel har under de senaste åren visat relativt stora underskott även sedan stora besparingar gjorts med personalneddragningar som följd. Vi socialdemokrater föreslår att ytterligare 5 mnkr tillförs äldreomsorgen. Vi vill därmed:

- förbättra måltidssituationen genom bl.a. matlagning på plats och utbildning av personalen i nutritionsfrågor

- att nämnden hemställer hos kommunstyrelsen att se över bistådsbedömning för matlagning så att det är möjligt att få hemlagad mat även om man bor kvar hemma

- säkerställa att det finns tillräckligt med personal i de olika boendena (även nattetid)

- säkra de öppna träffverksamheterna och genom förstärkta resurser ge allianserna möjlighet att utveckla sin verksamhet och bl.a. kunna erbjuda utflykter sommartid

Omsorg om personer med funktionsnedsättning ska ge förutsättning för ett självständigt liv

För ett bra liv krävs att man kan påverka sin dagliga situation genom egna val. Men – det förutsätter att det finns korrekt och lättillgänglig information som möjliggör valet. När det gäller val så är möjligheten att välja vad man vill ha hjälp med och av vem viktigare än att välja utförare. Andra väsentliga aspekter är att det skapas trygghet och kontinuitet i utförandet. Det krävs också tid för brukaren att fatta sitt beslut och kanske pröva olika alternativ. Dessa möjligheter har inte getts när befintlig verksamhet gått över till annan utförare efter konkurrensutsättning. Valfriheten medför också att servicen hos flera utförare ska granskas och utvärderas, då kan inte utvärderingen endast bygga på brukarenkäter som ibland besvaras med hjälp av någon som brukaren är i beroendeställning till. Det måste också ske genom oberoende utvärderingar.

Öppna träffverksamheter finns idag på flera ställen i stadsdelen vilket ger en hygglig närhet för de som besöker dessa. De är viktiga för behandlingen och habiliteringen och gör också att risken för återfall minskar Vi är övertygade om att det på sikt är en bättre investering att ha flera öppna träffverksamheter. Beträffande utlagd verksamhet eller verksamhet som bedrivs i samarbete med annan aktör måste det finnas stöd och back up inom förvaltningen om det uppstår problem. Socialdemokraterna vill ha kvar de tre nuvarande träffställena och avslår förslaget att lägga ned Träff 10:an.

Sist men inte minst, Akalla Gruppboende. Bara för ett par dagar sedan kom en mycket kritisk rapport från Socialstyrelsen. Det är ingen överraskning att boendet är för stort men det finns andra delar som också behöver åtgärdas. Att förvaltningen arbetar för fullt för att återkomma med förslag till nämnden vet vi, men vi måste också framöver anslå pengar till verksamheten så att det räcker. Förvaltningen måste få i uppdrag att hitta fler möjliga lokaler för gruppboenden eftersom det är ekonomiskt ohållbart att köpa boende från privata aktörer vilket vi annars kan tvingas göra. Nämnden måste söka stöd för investeringarna i lokaler hos kommunstyrelsen. Vi kommer också att lägga en separat skrivelse kring denna fråga.

Vi socialdemokrater föreslår dessutom att ytterligare 4,5 mnkr ska gå till verksamhetsområdet. Härigenom kan bl.a.

- Träff 10:ans verksamhet fortsätta

- Bemanningen på Akalla gruppboende (gruppboende generellt) ökas för att få mer tid att arbeta med sociala aktiviteter och en stimulerande social tillvaro

- Säkerställa resurserna till boendestödet

- Att nämnden hemställer om stöd från kommunstyrelsen för att kunna investera i flera boenden så att Akalla gruppboende kan delas upp i lagom stora enheter

- Att nämnden uppmanar de ansvariga politikerna i de kommunala bostadsbolagen att samarbeta med förvaltningen kring denna fråga med lokaler så att fler möjliga gruppbostäder kan ställas iordning

Parkskötsel är en viktig del för bilden av Rinkeby-Kista

För bilden av vår stadsdel och av stor betydelse för trivseln och stoltheten av att bo här i Rinkeby-Kista är skötseln av den yttre miljön avgörande. Det gäller både framkomlighet och frånvaron av skräp på gator, parkvägar och i planteringar.

Tillgängligheten i stadsdelen behöver förbättras vintertid då bristfällig snöröjning med upplogade vallar som ligger vid gångbanor och försvårar för rullstolar, rollatorer och barnvagnar att komma upp från körbanor varit vanligt. Det måste finnas resurser för uppföljning av de upphandlade tjänsterna. Det går inte att enbart förlita sig på att medborgarna anmäler brister i utförandet.

För att förstärka skötseln av utemiljön, främst snöröjning, men även tryggheten på gång- och cykelvägar, föreslås att 0,5 mnkr tillförs budgeten på detta område.

Att medverka till ett hållbart samhälle är vårt ansvar

Det hållbara samhället är något vi strävar efter. Miljöaspekter måste då komma in i all verksamhet och finnas med i allt beslutsfattande. För att det ska bli verklighet behövs att det på central nivå finns en miljösamordnare som har en rådgivande och granskande funktion. Medel till detta kan tas från budgeten för nämnd och förvaltningsövergripande administration.

Slutligen

De fyra föregående åren präglades av skattesänkningar. Mer pengar i plånboken för alla som arbetar. Mindre för dem som är sjuka eller inte har ett jobb att gå till. Av alla som arbetar är det fortfarande de som tjänar absolut bäst som är vinnarna. En person som har en månadslön på 20000 kronor har fått en skattesänkning på cirka 1400 kronor i månaden medan en person som tjänar 50000 kronor har fått en skattesänkning på 3300 kronor.

Bara i Stockholm har skattesänkningarna kostat 3395 miljoner kronor. Pengar som vi Socialdemokrater hade valt att satsa på välfärden och jobben. Vi vill bekämpa de djupa klyftorna, bygga fler bostäder, investera i sjukvården, satsa på folkhälsan, anställa fler lärare, öka tillgängligheten i staden, hjälpa till med mikrolån för småföretagare, investera i kollektivtrafiken och klimatsmarta lösningar. Vi har hur många förslag som helst och de har alla något gemensamt – de syftar till att skapa ett samhälle där alla behövs och alla får plats.

Reservation 2

Ledamoten Jacob Dencker m.fl. (MP) reserverade sig mot beslutet dels med hänvisning till eget förslag enligt följande, dels att nämnden borde ha bifallit de fem att-satser som socialdemokraterna i särskild ordning föreslog att nämnden skulle ta ställning till.

ETT GRÖNT OCH SOLIDARISKT RINKEBY-KISTA!

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att

1. avslå förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för år 2011

2 återremittera budgetunderlaget till förvaltningen för omarbetning med Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige för 2011 som grund

3. inte lägga ner Träff 10:an, socialpsykiatrisk verksamhet i Husby

4. permanenta verksamheten för äldre ungdomar i Ungdomens Hus

5. inrätta ett ungdomsråd i Rinkeby-Kista

6. stadsdelsnämnden ska ge stöd och vägledning för de handlare/näringsidkare i Rinkeby centrum som vill inleda rättslig process mot fastighetsbolaget Boultbee

7. införa en vegetarisk dag i stadsdelsförvaltningens verksamheter

8. utreda om det går att införa fler lärlingsplatser för ungdomar i stil med ”Järvalärling”

9. införa 35 timmars arbetsvecka i äldreomsorgen och omsorgen för människor med funktionsnedsättningar

10. att snöröjning och parkskötsel ska skötas på ett tillfredsställande sätt i alla delar av stadsdelen

11. utreda om det går att införa större inslag av djur i äldreomsorgen

12. införa egna tillagningskök i äldreboendena för att ge de äldre fräsch nylagad, gärna ekologisk mat

13. införa mindre restriktivitet för dem som tar emot ekonomiskt bistånd, t ex ska SL-kort ingå i försörjningsstödet

14. accelerera ytterligare insamling av matavfall för produktion av biogas

15. att införa mer ekologisk upphandling och miljömärkta varor i verksamheterna

16. öka föreningsbidragen kraftigt

17. samt därutöver anföra följande

Det framlagda förslaget till verksamhetsplan och budget för år 2011 tycks präglas av fortsatta nedskärningar i nämndens kärnverksamheter. I Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige fanns 691,4 Mkr mer än hos den moderatledda majoriteten till stadsdelarna. Detta skulle för 2011 betyda 33,3 miljoner kronor mer för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd än i det nu liggande förslaget. Utöver detta kräver vi att tydligare åtaganden (exempelvis kvantifierbara mål och indikatorer) för nämndens alla olika verksamheter ska arbetas fram. Miljöpartiets förslag till budget skulle därmed innebära en högre grundläggande service till medborgarna och en större trygghet och kontinuitet i verksamheterna för både brukare och personal. Den budget som Rinkeby-Kista stadsdelsnämns tilldelas för 2011 (1238,3 miljoner kronor) är ca 1,3 % högre än budgeten i verksamhetsplanen 2010. Budgeten för 2011 är dessutom lägre än den justerade budgeten för 2010 (1242,1 miljoner kronor). Med tanke på att löneökningarna enligt uppgift förväntas bli ca 1,5 % blir resultatet troligen snarare ytterligare nedskärningar i flera av stadsdelsnämndens verksamheter.

Miljö- och demokratiarbete

Under föregående mandatperiod har nästan allt lokalt miljö- och demokratiarbete i stadsdelarna avvecklats. För att kunna bedriva ett offensivt miljö-, energi- och klimatarbete krävs att dessa verksamheter återigen prioriteras. Stadsdelen ska i samverkan med områdets invånare, företag och föreningar förbättra den lokala boende- och stadsmiljön samt öka medvetenheten och engagemanget för miljö- och klimatfrågor. Stadsdelen ska, där aktuellt, garantera genomförandet av skötselplanerna för naturreservaten.

Stadsdelen ska prioritera arbetet med energirådgivning inom förvaltningens egna verksamheter samt mot företag och hushåll. Stadsdelens verksamheter ska i största möjliga utsträckning tillgodose sina bilbehov via bilpooler. Ambitionen måste vara att Stockholm ska vara ledande i Sverige när det gäller att hushålla med energi och investera i förnyelsebara energikällor.

Förskola

Barntätheten inom förskolan i har i många stadsdelar ökat sedan den moderatledda majoriteten tog över, vilket har inneburit sänkt kvalitet. Barngrupperna måste åter ner till den nivå som var i slutet på 2006. Dessutom är det viktigt att hålla nere förskoleenheternas storlek. Barngruppernas storlek behöver minskas till högst 14 barn i småbarnsgrupperna och 18 barn i storbarnsgrupperna, samtidigt som mål och indikatorer för antal barn per vuxen arbetas fram. Alla förskolor ska ges tillgång till genuspedagoger.

Upphandling

Arbetet med policy för upphandling bör vidareutvecklas, särskilt med fokus på förfrågningsunderlagens kvalité, miljökrav samt med tydliga och uppföljningsbara antidiskrimineringsklausuler. Ett av de miljökrav som ska ställas är att inga dubbdäck får användas av dem som utför transporter.

Ekologisk mat

Att tidigt vänja sig vid bra och nyttig mat är avgörande för framtida matvanor och därmed för hälsan. Andelen ekologiskt odlad mat som erbjuds i stadsdelens verksamheter ska öka. År 2011 ska målet vara att 40 procent av maten i stadsdelens verksamheter ska vara ekologisk.

Konsumentvägledning

Frågan om hur olika produkter påverkar stockholmarna som konsumenter har blivit än mer aktuell. Många undrar exempelvis hur de ska göra med pensionen, vilket elbolag de ska välja och många vill kunna utnyttja sin konsumentmakt. Satsningar på konsumentvägledningen ska öka.

Antidiskriminering

Stadsdelen ska bedriva ett offensivt arbete mot diskriminering. Den diskrimineringsklausul som Miljöpartiet införde under den förra mandatperioden ska återinföras. Föreningar som diskriminerar ska på samma sätt som företag veta att de riskerar att förlora sina bidrag. Stadsdelen ska tydligt prioritera arbetet med att säkerställa att ingen diskrimineras, exempelvis genom att använda anonymiserade jobbansökningar, antidiskrimineringstester och kontinuerlig utbildning för alla anställda och politiker.

Tillgänglighet, arbetsmiljö m m

Arbetet för att den fysiska tillgängligheten i stadsdelen ska öka och attityderna till människor med funktionshinder måste förbättras. En viktig del i en god arbetsmiljö är att det finns ett bra, strukturerat sätt att hantera kränkningar, trakasserier och mobbning på arbetsplatsen samt att stadsdelsnämnden prioriterar detta arbete ytterligare. En annan del i en god arbetsmiljö är att det finns bra rehabiliteringsmöjligheter. Vi vill se tydligare fokus på och arbete med rehabilitering inom stadsdelens verksamheter, exempelvis genom inrättandet av en s.k. MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering).

Egenregianbud ska läggas vid upphandling

Vi är emot att den borgerliga majoriteten konkurrensutsätter verksamheter utan att några egenregianbud läggs. Egenregianbud ska alltid uppmuntras och konkretiseras när verksamhet som drivs i kommunal regi ska konkurrensutsättas, både för att få bästa möjliga kvalitet till lägsta kostnad, men också för att invånarna i stadsdelen ska ha valfriheten att kunna välja bland en mångfald av utförare. Det är också oroande att man nu tagit bort möjligheten till tjänstledighet under sex månader medan man som anställd prövar en övergång till en ny entreprenör.

God mat och livskvalitet för äldre

Maten som serveras inom äldreomsorgen ska vara vällagad, hälsosam och god, helst lokalt tillagad och ekologisk. Alla med hemtjänst som har mat som bistånd ska få information om rätten att få maten tillagad i hemmet. Social gemenskap vid måltider är viktigt, till exempel bör matlag erbjudas. En utevistelsegaranti ska införas, som gör att fler äldre får möjlighet att komma ut, besöka grönområden och känna frisk luft. Vi vill utreda om det går att införa större inslag av djur i äldreomsorgen. Hundar och katter kan vara ett välkommet sällskap för de äldre och det finns indikationer på att djur i vård och omsorg förbättrar hälsan.

Sänkt arbetstid

Arbetet inom äldreomsorgen och omsorgen för människor med funktionsnedsättningar är fysiskt och psykiskt tungt och vi vill därför sänka arbetstiden för personalen. En friskare och mer utvilad personal skulle också innebära en högre kvalitet på de omsorgsinsatser som de äldre får. Åtta timmars hemtjänst per månad för äldre över 75 år med förenklad biståndsbedömning ska införas och den s.k. fixartjänsten för äldre ska avgiftsfritt erbjudas alla över 67 år utan gräns för antal timmar.

Arbetsmarknad

Varje stadsdelsnämnd ska utveckla ”En-dörr-in”-verksamhet. Alla med försörjningsstöd som står utanför arbetsmarknaden, oavsett orsak, ska erbjudas deltagande. Den enskildes eget engagemang, inflytande och delaktighet ska vara ledstjärna i verksamheten. Alla arbetssökande ska erbjudas individuellt stöd, vägledning, jobbcoachning, kompetensutveckling, utbildning och arbetsträning. De som av psykiska eller fysiska orsaker helt eller delvis inte förmår arbeta eller studera ska få rehabilitering. I dessa verksamheter ska även aktörer såsom arbetsgivare, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan finnas med. Sociala företag och kooperativ kan här spela en viktig roll.

Social omsorg

Socialtjänsten behöver upprustas. Den sociala barn- och ungdomsvården är sedan flera år kraftigt underfinansierad. I arbetet med barn och unga är de förebyggande insatserna viktiga. Staden ska aktivt stödja föräldrar med missbruksproblem, barn till psykiskt funktionshindrade och andra barn som far illa. Resurserna till missbruksvården ska öka så att de som söker behandling ska kunna beviljas detta. Vård och behandling för personer med missbruk ska alltid utgå från den enskilde.

Försörjningsstöd (”socialbidrag”)

De som får försörjningsstöd (”socialbidrag”) ska kunna ha en värdig levnadsstandard. Alla som uppbär försörjningsstöd ska ha rätt till SL-kort. Barns situation ska uppmärksammas när vuxna söker ekonomiskt bistånd. Barnperspektivet är tydligt i stadens riktlinjer och innan beslut fattas ska konsekvenser för varje barn alltid övervägas och dokumenteras. Ett barnperspektiv innebär att det inte ska vara möjligt att vräka barnfamiljer. Praxis för hur man hanterar och förebygger vräkningar bör ses över och förbättras så att alla typer av vräkningar kan undvikas.

Skuldrådgivning

Allt fler försätter sig i skuldfällan. Ju tidigare människor får hjälp, desto större chans att ta sig ur den uppkomna situationen. Fler skuldrådgivare skulle korta ner orimligt långa kötider och förebygga vräkningar p.g.a. hyresskulder.

Rätt att studera färdigt på SFI

Avklarade studier i svenska för invandrare (sfi) är en förutsättning för att läsa på Komvux och för högskolestudier. Stadsdelen ska garantera sfi-elever studier till och med nivån för nationella provet. Det finns anställda inom stadsdelsnämndernas verksamheter med mycket begränsade kunskaper i svenska, exempelvis inom skolbespisningen och lokalvården. Det bör utredas om dessa grupper kan läsa sfi inom ramen för stadens kompetensprogram.

Ungdomsverksamhet

Det är mycket viktigt att verksamheten för äldre ungdomar i Ungdomens Hus permanentas.

Ungdomarna har själva tagit ett stort ansvar för att etablera verksamheten och driva den.

Ungdomarna vill vara kvar i Ungdomens Hus, och vi anser att de ska få vara kvar. Dessutom ska finansiering säkerställas för ett tillräckligt antal anställda och för att renovera lokalerna som är slitna. Att man anställer rinkebyungdomar för att vara ungdomsledare i verksamheten är mycket positivt.

Ungdomsråd

Stadsdelsförvaltningen ska starta ett ungdomsråd för att stimulera ungdomars delaktighet i sin egen situation, i ungdomsverksamheternas inriktning och deras engagemang i samhället i stort. Ungdomarna bör i någon form välja representanter till ungdomsrådet. Exakt hur ungdomsrådet och dess verksamhet ska utformas får arbetas fram i en dialog mellan ungdomarna, personalen i ungdomsverksamheterna, stadsdelsnämnden och andra organisationer som t ex Megafonen.

Ungdomsrådet kan mycket väl få disponera en mindre summa pengar som de själva fattar beslut om.

Vegetarisk dag

Vi måste äta mer vegetarisk mat, dels för att det är nyttigt, dels för att vegetarisk mat påverkar miljön mindre än kött. Därför förslår vi att man i förskolorna och i äldreboendena inför en dag utan kött och fisk per vecka, då god vegetarisk mat ska serveras.

Handikapprådet och Pensionärsrådet

Handikapprådet och Pensionärsrådet har många kloka synpunkter och stadsdelsförvaltningen och nämnden måste ta hänsyn till dessa synpunkter.

Använd alla pengarna till verksamhet!

Under ett par tidigare år har stadsdelsnämnden gått med ekonomiskt överskott. Vi anser att nämnden ska gå med plus minus noll i den mån det går. Pengarna ska användas för bra verksamhet för invånarna i Rinkeby-Kista, och bör inte skickas tillbaka till Stadshuset.

Förhandlingar enligt MBL mellan Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning och SKTF, Lärarförbundet, Kommunal och SACO

Vi i Miljöpartiet Rinkeby-Kista tycker att stadsdelsnämnden visar en anmärkningsvärd njugghet och avslår nästan alla yrkanden från de fackliga organisationerna. De flesta krav är icke desto mindre rimliga och självklara.

Exempel på fackliga yrkanden som avslagits och som vi tycker självklart borde ha bifallits:

- Att det finns tillräcklig personalbemanning för att skapa en förbättrad arbetsmiljö!

- Att arbetsbelastningen inte ska öka för medarbetare vid fortbildning etc…

- Att samtliga anställda ska erbjudas regelbundna hälsokontroller (de flesta företag har väl hälsokontroller för sina anställda? )

- Att ta fram indikator om antal arbetsmiljöcertifierade chefer och skyddsombud borde också vara självklart.

MYCKET MER RESURSER FÖR VÄLFÄRD OCH MILJÖ MED MILJÖPARTIETS BUDGET

Här nedan redovisar vi skillnaden mellan kommunfullmäktigemajoritetens och MP:s budget för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

För äldreomsorg skulle vi med Miljöpartiets budget i kommunfullmäktige ha 4,0miljoner kronor mer än Alliansens budget

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning - 0,4miljoner kronor mer än Alliansens budget

Förskola - 3,6miljoner kronor mer

Verksamhet för barn och ungdom - 3,4 miljoner kronor mer

Kultur och föreningsverksamhet - 0,5 miljoner kronor mer

Individ- och familjeomsorg - 12,7 miljoner kronor mer

Ekonomiskt bistånd - 7,2 miljoner kronor mer

Stadsmiljö - 1,1miljoner kronor mer

Flyktingmottagande - 0,4 miljoner kronor mer

Reservation 3

Ledamoten Gunilla Bhur m.fl. (V) reserverade sig mot beslutet dels med hänvisning till eget förslag enligt följande, dels att nämnden borde ha bifallit såväl den första att-sats miljöpartiet i särskild ordning föreslog att nämnden skulle ta ställning till som de fem att-satser som socialdemokraterna i särskild ordning föreslog att nämnden skulle ta ställning till.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag till verksamhetsplan för år 2011.

2. Förvaltningen får återkomma med ett förslag till verksamhetsplan och budget utifrån vänsterpartiets budgetreservation i kommunfullmäktige och vad som anförs här.

3. Därutöver vill vi framföra följande.

Stockholm – en stad utan gränser

Stockholm ska vara en öppen, internationell och tillgänglig stad där människor från hela världen känner sig fria och trygga. Vi vill ha ett jämlikt Stockholm och en framtid där invånarnas medbestämmande utformar resan, inte bara på valdagen, utan alla dagar året runt.

Vänsterpartiet vill ha en stad i balans, miljömässigt, socialt och ekonomiskt. I vår budget satsar vi förebyggande, långsiktigt, jämställt och klimatvänligt. Främlingsfientlighet, rasism och diskriminering bekämpas. Jämställdhet genomsyrar alla verksamheter och all statistik är könsbaserad. Vi vill öka de boendes deltagande i den lokala demokratin och vill därför bland annat flytta tillbaka ansvar för skolan till stadsdelsnämnderna, närmare medborgarna. Granskningen ska vara hårdare och avtalen ska sägas upp för privata utförare som inte uppfyller kraven. Alla verksamheter som betalas av Stockholms stad ska ha mycket god kvalitet. Det förutsätter bra arbetsmiljö, goda arbetsvillkor och stort medbestämmande.

Vår budget innebär en halv miljard kronor mer till stadsdelsnämnderna jämfört med den borgerliga majoriteten. Vi satsar nära 70 mnkr för att erbjuda rätt till heltid, kortare arbetstid i äldreomsorgen och högre lön för lågavlönade. Dessutom har vi 10 mnkr mer i investeringar i grönområden. I staden totalt satsar vi en halv miljard mer på utbildning. 2011 har vi en kommunal inkomstskatt med 18:08 per skattekrona, vilket gör att återfår 2006 års skattesats.

Vänsterpartiet vill investera tre miljarder kronor av stadens kapital i personal och jämställdhet, rättvisa och demokrati samt miljö och framtid. Vi vill satsa på personalutbildning, ersättning för vikarier vid utbildning, kortare arbetstid, göra alla sjöar badbara, restaurera våtmarker, inrätta en fond för klimatsmarta investeringar i fastigheter m.m. Andelen ekologisk mat ska öka till 40 procent med fokus på vegetarisk mat.

Vi vill bygga 20 000 lägenheter. Bostadsbristen för gruppbostäder ska bort och fler billiga hyresrätter byggas så att unga och hemlösa kan få en bostad som de har råd med. Stockholm ska bli världens mest tillgängliga huvudstad. I vår vision har vi ett miljörättvist Stockholm där var och ens miljöpåverkan inte är högre än vad jordens begränsade resurser tillåter i ett globalt perspektiv. Den luft vi andas och det vatten vi använder ska bli bättre, genom att fler väljer cykel och kollektivtrafik före bil. Vi vill inrätta nio naturreservat fram till 2014.

Stadsdelsnämnderna - det viktigaste verktyget för lokal demokrati

Vänsterpartiets mål för stadsdelsnämnderna

? Öka den lokala demokratin och invånarnas delaktighet i utvecklingen

? Prioritera förebyggande arbete och tidiga insatser för barn och unga

? Höj kvaliteten och förbättra servicen i gemensamma verksamheter

Stadsdelsnämnderna är det viktigaste verktyget för att öka vår lokala demokrati, eftersom det mesta av stadens verksamheter som vänder sig direkt till invånarna finns i stadsdelarna. Där ges stockholmarna tillfällen att träffa sina lokala politiker, vare sig det är i mataffären, på föräldramötet, stadsdelsnämndens öppna möte eller i busskön.

Vår politik är att utveckla stadsdelsnämnderna och öka invånarnas delaktighet i den lokala demokratin. Vi vill utveckla arbetet med deltagande demokrati. Om vi skulle styra skulle stadsdelsnämnderna återfå områdesansvaret för skolan, för arbetsmarknadsåtgärder samt för stadsmiljöverksamhet som tidigare centraliserats. Om välfärden ska fördelas på ett mer rättvist sätt måste stadsdelsnämnderna få ökade resurser.

De vinster som görs på grund av effektiviseringar, till exempel sänkt sjukfrånvaro och e-tjänster ska behållas i verksamheterna och användas till att höja kvaliteten och inte till att sänka skatten. En viss procent ska sättas av till en pott som brukarna har inflytande över.

Rinkeby-Kista

Stadsdelsnämndernas verksamhet är mycket viktig för stockholmarnas välfärd, från de yngsta förskolebarnen till de allra äldsta invånarna. En väl utbyggd förskola och äldreomsorg av mycket god kvalitet är grundläggande för att öka jämställdheten mellan kvinnor och män. Den alltmer omfattande privata driften av verksamhet kräver utökad uppföljning och kontroll.

Med vänsterpartiets budget får Rinkeby-Kista 49,3 mer än den borgerliga majoritetens budget i kommunfullmäktige.

Förskolan

I Rinkeby-Kista skall vi värna om de kommunala förskolorna med dess kompetenta personal och tydliga pedagogik. Den kommunala förskolan är öppen för alla och förespråkar att barn ska mötas oavsett etnicitet, religion eller kulturella skillnader – detta mål följer även FN:s barnkonvention för alla barns rättigheter. Förvaltningen ska på ett tydligare sätt än idag marknadsföra den kommunala förskolan för att konkurrera med de privata förskolorna.

Vänsterpartiet satsar 11,5 mkr mer i Rinkeby-Kista jämfört med KF:s budget.

§ Inga fler nedlagda kommunala förskolor eller avdelningar i malpåse

§ Höjt socioekonomiskt tillägg med ytterligare 1 % för utökat arbetet med modersmål, språkstöd och särskilda behov

§ Ytterligare socioekonomisk omfördelning till 2006-.års nivå

§ Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten

Vänsterpartiets mål för förskolan

? Förskolan ska ha ett demokratiskt och jämställt förhållningssätt

? Arbetet med barns språkutveckling och modersmålsstöd ska prioriteras

? Barns förmåga att uttrycka sig i olika former ska uppmuntras och utvecklas

? Alla föräldrar ska kunna vara delaktiga i förskolans pedagogiska arbete

Alla barn ska ha rätt att gå i förskola. Förskolan lägger, tillsammans med föräldrarna, grunden till flerspråkighet för barn med annat modersmål än svenska. Vårdnadsbidraget ska tas bort. Det är en kvinnofälla och minskar möjligheterna för barn i familjer som inte är etablerade på arbetsmarknaden att lära sig svenska inför skolstart. I vår budget ger vi mer till områden där barn har större behov, för att främja likvärdighet och motverka skillnader i uppväxtvillkor. Idag är det för stora skillnader i kvalitet mellan förskolorna enligt förskoleinspektörerna.

Kommunala förskolor ska finnas på gångavstånd från hemmet. Det ökande antalet skolor som förskolorna ska samverka med har gjort det svårare att ge alla barn en organiserad övergång mellan förskola och skola. Det är ett negativt resultat av det så kallade fria skolvalet.

Möjligheten att ha en helhetssyn på barns bästa är störst om grundskolan återförs till stadsdelsnämnderna. Då kan samverkan mellan förskolan och skolan utifrån det livslånga lärandet återupptas i full skala. Ett gott stöd ska ges till barn med särskilda behov och de ska garanteras en väl förberedd övergång till skolan. Alla barn och föräldrar ska kunna vara delaktiga i demokratiska processer i förskolan. Genusperspektivet ska integreras i det pedagogiska arbetet. Handledning och kompetensutveckling inom genuspedagogik ska finnas.

Förskolan ska arbeta med miljöfrågor och matlagning i egna kök eftersträvas. Brandsäkerheten ska uppmärksammas. Alla barn bör få möjlighet att lära sig simma och cykla samt regelbundet få ta del av professionell kultur. Personalen ska få utbildning om risk- och skyddsfaktorer samt om hedersrelaterat liv.

Verksamhet för barn och ungdom

Omorganisationen inom fritidsverksamheten som Alliansen genomfört under 2010 bör utvärderas tillsammans med personal och de ungdomar som besöker gårdarna. Utvärderingen bör ske och redovisas innan maj månads utgång.

I det fall verksamheten för äldre unga i Rinkebys Ungdomens Hus fungerar väl, enligt de ungas och personalens bedömning, skall verksamheten permanentas och pengar tillskjutas för detta ändamål.

Vänsterpartiet satsar 1,9 mkr mer i Rinkeby-Kista jämfört med KF:s budget.

§ Ungdomsråd med verkligt inflytande i nämnden och egen budget

§ Fler mötesplatser för ungdomar

§ Sänkt avgift med 10 procent för sommarkollo

§ Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten

Vänsterpartiets mål för verksamhet för barn och ungdom

? Alla ungdomar ska ha nära till icke-kommersiella och tillgängliga mötesplatser

? Ungas inflytande över den egna vardagen ska förbättras i stadsdelarna

? Fritidsverksamheten ska vara lika attraktiv för flickor som för pojkar

Barn och unga har rätt till en kreativ fritid som uppmuntrar eget skapande och medbestämmande. Fritidsverksamheten ska vara lika attraktiv för flickor som för pojkar.

Parklekar och öppna förskolor behöver byggas ut. Utomhuspedagogiken ska utvecklas och personalen ha adekvat utbildning.

Resursfördelning och genuspedagogik ska säkra att verksamheten är lika attraktiv för flickor som för pojkar. Motion och rörelse ska främjas. Personalen ska ha kunskap om risk- och skyddsfaktorer när det gäller droger, kriminalitet och hedersrelaterat liv. Ungdomsråd med egen budget eller andra former av verkligt ungdomsinflytande ska finnas.

Kolloplats ska finnas för alla barn 9-16 år som söker kollo. Sänkta avgifter för kollo gör det möjligt för fler barn i familjer med låga inkomster att kunna vara med. Barn med funktionsnedsättningar ska ha möjlighet att vara med i ordinarie fritidsverksamhet.

Kultur- och föreningsverksamhet

Vänsterpartiet vill satsa medel på att återinföra kvinnoverksamhet i Rinkeby-Kista.

Hyresgästhuset i Rinkeby skulle kunna innehålla föreningsliv med satsningar på kvinnors hälsa och friskvård tex. med medel från Järvalyftet. Förslag finns på aktiviteter med stavgång, jympa med mera. En sådan satsning kan leda till att fler kvinnor aktiveras, träffar andra och tar ansvar för sina egna liv i större utsträckning än idag.

Vänsterpartiet satsar 1,7 mkr mer i Rinkeby-Kista jämfört med KF:s budget.

§ Ökat stöd till kultur- och föreningsverksamhet

§ Lokala kulturcentra i vissa förorter

§ Kultursekreterare/funktion i alla stadsdelsnämnder

§ Ökade föreningsbidrag i vissa förorter

§ Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten

Vänsterpartiets mål för kultur- och föreningsverksamheten

? Kulturen och föreningslivet ska växa i förorterna

? Alla barn och unga ska få uppleva och själva delta i skapande verksamhet

? Alla har lika rätt till kultur oavsett kön, funktionsnedsättning eller inkomst

Stadens kulturpolitik ska stärkas där den är som svagast och det är framförallt i förorterna. Kultur- och föreningsverksamhet spelar en viktig roll för att minska klyftorna i staden. Kultursekreterare ska hjälpa verksamheterna att kunna ta del av kultur i olika former. Vi vill skapa kulturcentra i förorterna samverkan med boende, kultur- och folketshusföreningar m.fl.

Barn, unga och äldre ska få mer tillgång till kultur och även inflytande över hur pengarna används. Genom att vi återinför SL-kortet i normen för ekonomiskt bistånd kan fler besöka kulturverksamheter i länet. Konsumentvägledning ska finnas med riktade insatser till ungdomar. En hållbar och hälsosam livsstil ska främjas. Konsumentarbetet ska öka engagemanget för rättvis handel – Stockholm ska bli en föregångare som Fair Trade City.

Föreningslivet behöver samlingslokaler som kan hyras till rimliga priser. Behovet att utöka antalet föreningstavlor inventeras. Anslagen till föreningar fördelas jämställt och i förorterna ges ökade anslag. Huvuddelen av stödet till föreningslivet överförs från kulturnämnden till stadsdelsnämnderna, som har största kunskapen om föreningslivet inom detta område.

Äldreomsorg

Förvaltningen skall marknadsföra de kommunala verksamheterna bättre för att konkurrera med de privata utförarna. Den kommunala äldreomsorgen skall vara flexibel, trygg och rättssäker. Dementa äldre ska få vård av demensutbildad personal, vilket inte alltid är fallet idag. Där måste förvaltningen även ta ansvar för de privata utförarna och utföra kontroll av kompetensnivån.

Vidareutbildning i demensvård för all personal och i det svenska språket för personal med annat modersmål än svenska ska ske kontinuerligt.

De tre allianserna för äldre inom stadsdelen ska få utökade medel genom en aktuell uppräkning.

Vänsterpartiet satsar 4 mnkr mer i Rinkeby-Kista jämfört med KF:s budget samt resurser för demensvård och kortare arbetstid i centrala medelsreserven

§ Höjd ersättning för dagverksamhet med 2 %

§ Höjd hemtjänstpeng med ytterligare 2 %

§ Alla över 75 år får hemtjänst två timmar per veckan med enkel biståndsbedömning

§ Utökning av fixartjänsten så att även äldre mellan 67 och 75 år kan få hjälp

§ God omsorg genom höjd bemanning i demensboenden

§ Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten

Vänsterpartiets mål för äldreomsorgen

? Behovet av äldreomsorg ska bedömas likvärdigt oavsett kön och andra diskrimineringsgrunder samt utifrån sammanvägda behov för individen

? Äldre ska kunna påverka sin vardag såväl hur hemtjänsttimmarna används som hur insatserna anpassas till individen i ett vård- och omsorgsboende

? Äldre ska ha rätt till äldreomsorg på sitt eget modersmål och med respekt för sina önskningar och behov

Äldre är medborgare med behov och inte kunder på en äldremarknad. Kommunal hemtjänst och kommunala boendealternativ ska finnas i alla stadsdelsnämnder. Konkurrensutsättningen stoppas. Äldreomsorgen ska utgå från genusperspektiv och anti-diskriminering. Äldres rättigheter ska stärkas utifrån en helhetssyn. Äldre ska ha verkligt inflytande över innehållet i omsorgen och boendet. Erfarenheter ska tas tillvara till exempel genom förtroenderåd, anhörigråd och pensionärsråd. Råden ska ges goda förutsättningar till insyn och påverkan.

Personaltäthet, kontinuitet, dokumentation och utbildning måste förbättras. Bemanningen på demensboenden utökas, så att demenssjuka aldrig riskerar att lämnas ensamma. Hemtjänsten får mer resurser för att kunna uppfylla sitt uppdrag. Arbetsmiljön ska vara så god att våra anställda orkar arbeta kvar till 65 år. Vi satsar därför på rätt till heltid samt sju timmars arbetsdag med kompetensutveckling, träning och handledning på arbetstid.

Förebyggande insatser är viktiga. Det sociala innehållet i äldreomsorgen utökas genom mer kultur och rörelse. För att äldre ska kunna röra sig ute krävs bättre tillgänglighet. Äldre ska ha en individuell genomförandeplan med sociala aktiviteter utifrån individens behov. Kvaliteten i dagverksamheter ska höjas. Maten bör i möjligaste mån lagas på plats i hemmet och i äldreboenden, för att stimulera matlust, hälsa och välmående. Munhälsan ska uppmärksammas.

Kvinnor ska få lika mycket stöd som män. Anhörigstöd ska vara frivilligt och inte en följd av brister i samhället. Hemtjänst ska finnas på olika språk.

Nedläggningen av servicehusen stoppas. Tillsammans med kollektivhus, seniorboende, trygghetsboende och vård- och omsorgsboende ger servicehus bra möjligheter för äldre att få ett boende som passar. Höga kostnader för trygghetsboende jämfört med servicehus innebär sannolikt att äldre med låg inkomst inte har råd att bo i trygghetsboende, vilket är oacceptabelt.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättningar

Vänsterpartiet satsar 3,1 mkr mer i Rinkeby-Kista jämfört med KF:s budget.

§ Höjd schablon med 1,5 % mer för barn- och vuxenboende, daglig verksamhet och korttidshem

§ Höjd peng för hemtjänst, ledsagning och avlösning med ytterligare 2 %

§ Utbildning om FN-konventionen om rättigheter för funktionsnedsatta

§ Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten

Vänsterpartiets mål för stöd och service för personer med funktionsnedsättningar

? Barn och vuxna, flickor/kvinnor och pojkar/män, ska få stöd och service av god kvalitet

? Bostad, stöd, daglig sysselsättning och arbete ska byggas ut

? Brukares självständighet, inflytande och delaktighet i samhället ska stärkas

? Alla som behöver socialtjänstens insatser ska snabbt få hjälp och stöd

Personer med funktionsnedsättningar är medborgare med behov och inte kunder på en marknad. Det är en kränkning av självbestämmanderätten att inte få säga nej till privatisering av sin egen gruppbostad, vilket är förhållandena idag. Konkurrensutsättningen stoppas.

För att klara en god och jämställd omsorg, stöd och service krävs att bemanningen är tillräcklig och att insatser samordnas. Rätten till inflytande är grundläggande. Vi vill ta fram ett nytt system för att öka brukarnas inflytande och som inte bygger på konkurrensutsättning.

Rätten till bostad är grundläggande men idag är bristen på både gruppbostäder och servicebostäder akut. Förutsättningar att bygga särskilda boenden ska därför noga prövas i alla projekt utifrån hela stadens behov. Det behövs ett nytänkande när det gäller bostäder och dagverksamheter för yngre personer. Storleken och utformningen av bostäder ska anpassas till behoven för olika funktionsnedsättningar. Gemensamma ytor ska inte belasta hyran i gruppbostäder, eftersom merkostnader pga. funktionsnedsättning inte ska belasta hyran.

Med pedagogisk utveckling, individuella planer enligt LSS och mål för självständighet kan fler personer i gruppbostad utvecklas. Brukarråd och brukarrevisioner ska utökas. Heminstruktörer för synskadade och hörselskadade ska finnas i tillräcklig omfattning.

Individ- och familjeomsorg med socialpsykiatri

Våra tre öppna träffverksamheter för personer med psykisk funktionsnedsättning skall behållas och utvecklas. I en stadsdel med drygt 45.000 invånare är det ett minimibehov att det skall finnas en(SESAM)i Rinkeby, en(Träff 10:an)i Husby och(RSMH)i Akalla.

Vänsterpartiet satsar 9,3 mnkr mer i Rinkeby-Kista jämfört med kommunfullmäktiges budget, varav 4,2 mkr för barn och unga, 4 mnkr för vuxna inkl kvinnofrid samt 1,1 mnkr till socialpsykiatri.

§ Enheter som arbetar med stödinsatser mot våld i nära relationer

§ Stärk den sociala barnavården och inrätta familjecentraler

§ Stärk missbruksvården och arbetet med att hemlösa ska få bostad

§ Ökat boendestöd och sysselsättning för personer med psykiska funktionsnedsättningar

§ Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten

Vänsterpartiets mål för individ- och familjeomsorg med socialpsykiatri

? Förebyggande och tidiga insatser för flickor och pojkar ska utökas

? Bostad, stöd och sysselsättning ska byggas ut för personer med behov

? Brukarnas självständighet, inflytande och delaktighet ska stärkas

? Alla som behöver socialtjänstens insatser ska snabbt få hjälp och stöd

Socialtjänsten baseras på kunskap, erfarenhet, brukarinflytande, utvärdering och forskning. Alla som söker stöd ska få ett gott bemötande. Förändringar ska beslutas i samverkan med brukarorganisationer och lokala handikapprådet så tidigt som möjligt i beslutsprocessen. Alla stadsdelsnämnder ska ha enheter som arbetar med stödinsatser mot våld i nära relationer, vilket omfattar mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och våld i nära relationer. Det ska vara lätt att få hjälp och stöd akut och i en vårdkedja för att säkra stödet så länge det behövs.

Förebyggande och tidiga insatser för att minska barnfattigdom och barns ohälsa prioriteras, exempelvis genom att starta familjecentraler. Föräldrautbildning och gruppstöd för barn till föräldrar som missbrukar eller har psykisk ohälsa erbjuds. Utbildning om risk- och skyddsfaktorer ges i samverkan med förskola, skola och landstinget. Barn i familjehem får utökat stöd. Budgeten för barnavården förstärks så att den ökar med 100 mnkr under en mandatperiod.

Hemlösheten ska bort genom en stor satsning i hela staden, där stadsdelsnämnderna spelar en viktig roll. Narkotikan ska bekämpas och Stockholms Tobaks- Alkohol- och Narkotikapolitiska program förverkligas. Drogförebyggande arbete utökas. Samverkan med vårdcentralerna utvecklas. Samordnade vårdplaner i dialog med den enskilde ska utvecklas för att tillgodose samlade behov. Sprututbyte ska genomföras. Öppenvård för kvinnors behov ska finnas. Människor med psykiska funktionsnedsättningar ska få stöd i boende, sysselsättning och fritid. Planer för boende ska göras för alla som idag bor på hem för vård eller boende.

Stadsmiljö med Agenda 21

Förvaltningen ska tillsammans med staden och polisen se till att våra centrum och parkvägar hålls rena från biltrafik. Järvafältets grönområden behöver värnas genom ”Håll Sverige rent”kampanjer med befolkningen för att undvika sopberg under festivaler och under utomhusperioden då folk vistas på fältet. Cykelvägar bör underhållas regelbundet och de plaskdammar som finns i stadsdelsområdet ska upprustas och underhållas så att samtliga är öppna under sommaren 2011.

Samråd med befolkningen och områdesanalyser ska göras inför större ingrepp eller byggnationer i stadsdelen och på Järvafältet.

Vänsterpartiet satsar 0,9 mnkr mer i Rinkeby-Kista jämfört med kommunfullmäktiges budget 0,3 mnkr i parkinvesteringar

§ Agenda-21-verksamhet och lokal demokrati i stadsmiljöfrågor

§ Upprustning och bättre skötsel av parker och grönområden

§ Järvafältet ska värnas som natur och rekreationsområde

§ Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten

Vänsterpartiets mål för stadsmiljö med Agenda 21

? Utveckla och stärka medborgarnas inflytande i Agenda 21-arbetet, stadsmiljöfrågor och lokala planprocesser

? Alla stockholmare ska ha tillgång till rena, säkra och välskötta parker

Lokala strategier för hållbar utveckling utvecklas för en miljöpåverkan inom ett rättvist miljöutrymme. Den demokratiska delen av Agenda 21 fördjupas genom ökat medborgarinflytande om trafik, parker och stadsplanering. En lokal Agenda 21-funktion inrättas. Barn och unga ska få säga sin mening innan beslut fattas om frågor som rör deras vardag, exempelvis planer att bygga bostäder på skolans mark. Staden ska i ökad utsträckning arbeta med områdesplanering och omvänd planprocess. När människor är delaktiga blir planeringen bättre och antalet överklaganden minskar. Därmed går byggprocessen smidigare och det blir lättare att klara målen.

Stadsdelsmiljön ska vara trygg och vacker med bra möjligheter till spontanidrott och rörelse. Otrygga offentliga platser ska kartläggas och åtgärdas i samverkan med boende och berörda förvaltningar. Vi ska ha nära till parker och grönområden med hög kvalitet. Bostadsnära grönområden är grundläggande för en god folkhälsa. Parkprogrammet ska genomföras. Våra grönområden ska förvaltas på ett bra sätt genom att följa skötselplanerna.

Fastighetsnära insamling och återbruk ska uppmuntras genom information och råd.

Flyktingmottagande

Vänsterpartiet satsar 0,6 mnkr mer i Rinkeby-Kista jämfört med kommunfullmäktige.

§ Uppsökande verksamhet för att barn till avvisningshotade och gömda ska kunna gå i förskola och skola

§ Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten

Vänsterpartiets mål för flyktingmottagandet

? Flyktingars möjlighet att få en fast bostad i staden ska öka

? Barn och vuxna flyktingar ska få god hjälp att komma in i samhället

? Barns behov ska alltid uppmärksammas

Det är skamligt att flyktingar som får en fristad i Sverige inte har ett tryggt boende. Staden måste ta ett samlat grepp för att ta fram bostäder. Att det finns hemlösa barn är inte förenligt med FN:s konvention om barnets rättigheter. Barn ska ha egna handlingsplaner för att säkra möjligheten till ett tryggt hem, pedagogisk förskola, bra skolgång och en stimulerande fritid. Barn till avvisningshotade och gömda sökas upp så att de får tillgång till förskola och skola.

När staten den 1 december 2010 övertar ansvaret för introduktionen återstår ett ansvar för staden när det gäller svenska för invandrare och samhällsinformation. Stadsdelsnämndernas ansvar minskar. Flyktingarna ska få god praktisk och social hjälp för att snabbt komma in i samhället. Vuxna måste få jobb och barnen börja i förskola och skola. Ett barnperspektiv ska alltid finnas med. Flyktingar med nedsatt arbetsförmåga ska få det stöd de behöver.

Ekonomiskt bistånd

Vid placeringar av barn ska barnet ha möjlighet att upprätthålla sitt språk om det är annat modersmål än svenska.

Vänsterpartiet satsar 10,1 mnkr mer i Rinkeby-Kista än kommunfullmäktiges budget.

§ Fler budget- och skuldrådgivare för att korta de långa köerna

§ SL-kortet återinförs och Internetuppkoppling införs i normen för ekonomiskt bistånd

§ Ökat barnperspektiv i handläggningen

§ Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten

Vänsterpartiets mål för ekonomiskt bistånd

? Kvinnor och män ska få ekonomiskt bistånd utifrån en helhetssyn och anpassat efter förutsättningar och möjligheter på arbetsmarknaden

? Brukarnas självständighet, inflytande och delaktighet ska stärkas

? Alla som behöver socialtjänstens insatser ska snabbt få hjälp och stöd

Alla människor har rätt till social och ekonomisk trygghet. Vi står för en solidarisk socialpolitik och vill modernisera stadens riktlinjer för ekonomiskt bistånd och bland annat införa rätt till Internetuppkoppling i normen. Nuvarande riktlinjer slår hårt mot utsatta människor. Försämringar i sjukförsäkring och a-kassa tvingar folk att söka försörjningsstöd.

Handläggningen ska ta hänsyn till barn- och genusperspektiv, ensamma föräldrars situation samt om det finns ett långvarigt behov av bistånd. Med vår politik återinför vi också SL-kortet i normen och de fattigaste slipper den stadsdelsarrest som den borgerliga majoriteten har infört. Barnkonsekvensanalyser ska genomföras exempelvis när det uppstår hyres- och elskulder. Socialtjänsten ska i samverkan med bostadsbolagen se till att inga barnfamiljer vräks av ekonomiska skäl. Ingen ska utsättas för att elen stängs av i deras hem.

Alla som har behov ska erbjudas budget- och skuldrådgivning inom en månad. De som får mer än tillfälligt försörjningsstöd har rätt till en personlig handlingsplan. Stödet till ensamstående unga föräldrar som behöver särskilda insatser ska öka. Resurser ska fördelas i ett särskilt anslag, så att övriga verksamheter inte trängs ut när behoven av ekonomiskt bistånd ökar.

Särskilt uttalande

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) samt ledamoten Burhan Yildiz m.fl. (FP) anmälde ett särskilt uttalande.

Vi tycker att jobbpolitiken och självförsörjande är viktig, i stället för ett ökat bidragsberoende.

Vi vill lägga fokus på Trygghetsfrågor – Ungdomar – Arbetsmarknad kommande år.

Det är viktigt att vi även fokuserar våra insatser för att få flera människor i arbete även inom gruppen medborgare, som inte omfattas av Jobbtorg Stockholms målgrupper. Insatser för att den enskilde ska bli självförsörjande har hög prioritet, där lärlingsplatser med yrkesutbildning för ungdomar genom Järva lärling och Merit är viktiga. Vi vill även arbeta med insatser för att öka antalet arbetsplatser i området att flera arbetsplatser och kommunala och statliga myndigheter flyttar ut till Järva-området.

Samverkan med andra delar av samhället – inte minst skolan – för att uppmuntra individers utveckling, självständighet och tilltro till den egna förmågan inför full delaktighet i samhället och på arbetsmarknaden ser vi som en naturlig del av förvaltningens arbete.

Vi vill öka tryggheten i Rinkeby-Kista genom att bland annat öka insatserna inom Järva-andan med flera goda krafter. Järva-andans arbetsgrupp "ungdomars fritid och framtid", "ungdomars trygghet" vill vi utveckla.

Större kultur- och idrottsevenemang, som festivaler, karnevaler, idrottsevent till området önskas och bör då ske i samverkan med lokala aktörer och nätverk.

Förvaltningen fortsätter att stödja projekt och verksamheter som bidrar till utökat miljökunskap och minskar vår klimatpåverkan.

Vi vill underlätta för våra invånare, som bor i hyresrätter att ombilda hyresrätter till bostadsrätt, om en majoritet av de boende så önskar.

Av den kommunala förskolpengen använder vi 84 % (77 % är minischablon) av schablonen till verksamheten för barn i för­skola och vi anser att andelen förskollärare ska öka. Lika villkor ska råda mellan kommunal och fristående förskola. Detta gäller särskilt de ekonomiska villkoren, något som stärks av ny lagstiftning på området. Vi satsar på miljöarbetet med satsning på Grön flagg inom förskolorna. Förskolornas kommunikation med föräldrarna och föräldrarnas delaktighet i, och nöjdhet med, sina barns vistelse på förskolorna ser vi som ett prioriterat område.

Sommarkolloverksamhet är en av många viktiga verksamheter för barn och unga i Järvaområdet. Barn, som av olika skäl, inte har möjlighet att vara på landet eller lämna sitt bostadsområde ska ges möjlighet att åka på sommarkollo. Vi satsar på att öka antalet ungdomar i feriearbete till att erbjuda detta till minst 500 ungdomar, som då får en kontakt med arbetslivet.

Tillsammans med ungdomsgrupper ska vi satsa på att utveckla mer övergripande forum och insatser för att öka ungdomarnas inflytande och delaktighet för ungdomsverksamheterna och inom områden, som berör denna grupp. Vi vill permanent etablera ett nytt ”Reactor” i Rinkeby för äldre ungdomar.

Barn och ungdomar, inte minst de som befinner sig i jour- eller familjehem, är en högt prioriterad målgrupp. Vi ser att betydelsen av att utveckla och etablera en gedigen framtidstro, tilltro till den egna förmågan och en känsla av delaktighet i samhället är extra viktig för dessa blivande vuxna.

Liksom på andra områden inom stadsdelsförvaltningen är individuella lösningar och tidiga insatser viktiga även när det gäller barn, ungdomar och familjer – i synnerhet för de personer som hamnat i svårigheter eller riskerar att göra det. För att på sikt minska antalet missbrukare och motverka missbruksbaserat utanförskap kommer därför bland annat det före­byggande arbetet mot missbruk att särskilt inriktas mot nyrekrytering av personer i åldern 12-25 år. Förebyggande verksamhet med råd och stödverksamhet för föräldrar och familjer kommer också att påbörjas under året.

Äldreomsorgen ska präglas av hög kvalitet genom inflytande, individualise­ring och trygghet samt kännetecknas av valfrihet. Stor vikt kommer att läggas vid sociala aktiviteter för att öka meningsfullhet och stimulans för de äldre. Vi ska även fortsättningsvis i samarbete med frivilligorganisationerna erbjuda ett varierat och flexibelt utbud av stöd och hjälpinsatser till dem, som vårdar anhöriga och närstående. Kompetensutveckling om mat och måltider för våra anställda prioriteras för att förbättra för de äldres måltider och deras matupplevelser.

§9 Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

Remissen avser förslag till nya riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter. Förvaltningen är positiv till de delar som utvecklas i de nya riktlinjerna men har i detta remissvar angett områden där det är angeläget med ytterligare förtydliganden. Anledningen är att hanteringen berör komplicerade juridiska områden där stadsdelsförvaltningarna behöver tydliga anvisningar samt i vissa fall juridiskt stöd.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 5 januari 2011.

Dnr 1.5.1.-753-2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§10 Riktlinjer för handläggning av insatser enligt socialtjänstlagen till vuxna med missbruks-/beroendeproblematik

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

Remissen avser förslag till nya riktlinjer för handläggning av insatser enligt socialtjänstlagen till vuxna med missbruks-/beroende-

problematik. Förvaltningen ställer sig positiv till omarbetningar i de nya riktlinjerna. I tjänstutlåtandet anger förvaltningen områden eller avsnitt som trots detta kan förtydligas eller förklaras ytterligare.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 5 januari 2011.

Dnr 1.5.1.-749-2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§11 Moskébyggnad inom del av Kvarnberget 1 i stadsdelen Rinkeby

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Ärendet

Stadsbyggnadskontoret har inbjudit till programsamråd för att lämna synpunkter på en av kontoret upprättad genomförandebeskrivning/

planbeskrivning med förslag till detaljplan för del av fastigheten Kvarnberget 1 i stadsdelen Rinkeby. Planen syftar till att möjliggöra uppförandet av en moské på den plats i Rinkeby där den tidigare förvaltningsbyggnaden stod. Förvaltningen kan konstatera att förslaget i detaljplanen överensstämmer med gällande styrdokument. Förvaltningen har i allt väsentligt inget att anföra mot de i programsamrådet redovisade planerna för moskébyggnadens placering och utformning. Förvaltningen har inte heller något att erinra mot att ett litet område parkmark längs Hjulstavägen överförs till fastigheten. Denna åtgärd påverkar inte de närboendes tillgång till grön vistelseyta. Däremot anser förvaltningen att behovet av parkeringsplatser kan komma att bli så omfattande att närliggande garageplatser inom Kvarnberget 1 och på andra ställen samt de få parkeringsplatser utomhus som finns tillgängliga i närheten blir otillräckliga. Förvaltningen anser att denna fråga bör studeras i det fortsatta planarbetet.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 5 januari 2011.

Dnr 1.5.1.-811-2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Ledamoten Gunilla Bhur m.fl. (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Att avslå förvaltningens förslag till beslut

Att föreslå en översyn av helhetsbehovet av religiösa byggnader på Järvafältet innan beslut om byggnadens storlek och funktion tas

Att därutöver anföra

Det är glädjande att en moské planeras inom Järvaområdet, i detta fall i Rinkeby, då de lokaler som hittills har funnits inte ansetts ändamålsenliga enligt flera muslimska föreningar. Önskemålet om att någonstans på Järvafältet upplåta plats för en moské har stöd från samtliga politiska partier i stadsdelen.

Det är dock nödvändigt med en områdesanalys och mer samlad planering och diskussion med lokalbefolkningen i samtliga stadsdelar om hur marken på Järvafältet ska utnyttjas. Särskilt då det samtidigt planeras för ett moskébygge i Tensta(Lackes 2)med beräknat antal besökare till ca 2000 personer. Samma storlek är beräknad i Rinkeby(Kvarnberget1 ) och i dagsläget har det kommit till vår kännedom att ytterligare två markanvisningar för moskébyggnader i Rinkeby och Husby är på gång.

För Vänsterpartiet är det av vikt att all planering inför stora planförändringar och nya byggnader i denna storlek kommuniceras med de som bor och verkar i stadsdelarna kring Järvafältet. Detta gäller oavsett om det är kyrkor, moskéer, idrottshallar eller musikarenor. Vi anser att det plansamråd som hölls den 16 december, strax före jul och samma kväll då stadsdelens politiker och medborgare håller nämndmöte är ett tillfälle för lite. Fanns affischer eller informationsblad om att ett samråd skulle hållas med befolkningen? Om inte - kan man verkligen kalla detta Järvadialogen?

Ursprungligen fanns på platsen vid Kvarnberget, en f d förvaltningsbyggnad som revs under 2010. Vänsterpartiet hade velat att byggnaden behölls och iordningställdes i dialog med de boende i Rinkeby. Förslag fanns på att göra om den till ungdomsbostäder eller samlingslokaler som det råder stor brist på i området. Rivning beordrades av politikerna i allianspartierna tillsammans med S och Mp i stadsbyggnadsnämnden trots protester från Rinkebyborna. Vänsterpartiet hade hellre sett att den tidigare föreslagna platsen för en moské – vid Möllan i Rinkeby- hade anvisats. Då hade läget i relation till Rinkeby Torg och bostadsområdet samt tillgängligheten varit bättre.

Tre frågor måste besvaras av uppdragsgivarna förutom en ny dialog med lokalbefolkningen.

1/ Beräknar man att moskéerna i Rinkeby och Tensta ska vara upptagningsområde för HELA Stockholm?

2/ Förvaltningen säger i sitt remissvar – ”behovet av parkeringsplatser kan komma att bli så omfattande att närliggande garageplatser inom Kvarnberget 1 och på andra ställen samt de få parkeringsplatser utomhus som finns tillgängliga i närheten blir otillräckliga”. Detta påstående oroar oss, dels utifrån fråga nummer 1, dels utifrån att man då måste bygga stora parkeringsplatser INNE i ett redan trafikbelastat område.

3/ Påstående att etablering av en moské i Rinkeby skulle kunna stärka det befintliga affärslivet genom ökat kundunderlag är befängt. Vad bygger ni det påståendet på?

Ingen annanstans i staden där moskéer eller kyrkor tillkommit har det påvisats någon som helst ökning av affärslivet. Dels beror det på att ingen sådan beräkning gjorts och dels bedömer vi det som att helt andra insatser behövs för att stödja Rinkebys affärsliv. Ett sätt att skapa arbetstillfällen och öka affärslivet vore att flytta tillbaka de kommunala och statliga verksamheter som tagits bort från Rinkeby och avsätta det brittiska bolaget Boultbee som centrumägare. Fortfarande finns inget förslag från Alliansen på nya arbetsplatser för att ersätta de 400 som försvann under förra mandatperioden!

Särskilt uttalande

Ledamoten Jacob Dencker m.fl. (MP) och ledamoten Burhan Yildiz m.fl. (FP) anmälde ett särskilt uttalande.

Vi anser att förslaget om moskén vid Rinkeby Allé ser intressant och bra ut och att resonemanget om lämpliga byggmaterial är bra. Den nya moskén kommer att byggas på promenadavstånd mellan Rinkeby Centrum där T-bana och bussar finns och Stora Ursvik, där tvärbanans spårvagnshållplats kommer att byggas. Därmed kan behovet av parkeringsplatser minimeras. Fasaderna mot Rinkeby allé ser mycket lovande ut. Det är viktigt att kvaliteter som utlovades i startpromemorian 2010-07-02 finns kvar när projektet genomförs så som att det ska vara en moské öppen för även icke muslimer, att moskén och dess föreningar visar att man ser kvinnor och män som jämställda och ger dem rättvisa villkor samt att byggnaden erbjuder en rik och utåtriktad föreningsverksamhet för alla, café m m. Tillsammans med ombyggnaden av Rinkeby Allé till en mer stadslik gata så tror vi att moskén kommer att passa väl in i stadsbilden.

§12 Strategi mot främlingsfientlighet och rasism

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

Teres Lindberg (S) föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska utarbeta en strategi för hur staden med gemensamma krafter ska arbeta mot främlingsfientlighet och rasism samt för ökad tolerans och respekt.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 5 januari 2011.

Dnr 1.5.1.-782-2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Mia Päärni m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande.

Som socialdemokrater ser vi med oro på den ökande rasistiska våg som sveper över vårt samhälle. Valresultatet den 19 september förra året är bara ett tecken på ett bredare problem. Utanför den politiska arenan så förekommer dagligen en strukturell rasism på allt från arbets- och bostadsmarknad till kulturlivet.

Dock så kan man inte värna demokratin genom att göra undantag i den. Vi ställer oss inte bakom resonemanget om att med kommunala medel aktivt bekämpa ett enskilt parti - hur illa vi än tycker om det.

Det rasistiska parti som omnämns i motionen är valt av folket i allmänna val. Att använda staden eller statsapparaten för att bekämpa enskilda politiska partier hör inte en demokrati till. Socialdemokratin är en del av en internationell arbetarerörelse som gång på gång under historiens gång har utsatts för allehanda repression från regeringar runt om i världen. Därav vet vi att varje politisk organisering är avhängig allas rätt till politisk organisering. Så även rasisters.

Vi anser att om staden ska ha ett anti-rasistiskt arbete, så ska det i så fall börja med staden självt. Vi har många gånger under årens lopp hört om hur människor utsätts för diskriminering och kränkningar. Vi har en framväxande etnifiering av arbetsmarknaden. Vad det gäller bostadsmarknaden så ser man ett allt tydligare samband på vilka områden som samhället vänder ryggen och dessa områdens etniska sammansättning.

Hur behandlas och bemöts stockholmare med utländsk bakgrund? På vilket sätt tar sig rasistiska strukturer uttryck inom stadens verksamheter? Att man förväntar sig att en elev med invandrarbakgrund ska prestera sämre än sina svenska klasskamrater kan också vara ett uttryck för en rasistisk struktur. Det är i den änden ett anti-rasistiskt arbete inom Stockholms Stad borde börja, det vill säga med stadens egen verksamhet och bemötande av stockholmarna.

§13 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

Skrivelse 1

”Akalla gruppboende”, Mia Päärni m.fl. (S), dnr 8.-043-2011.

Beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

Skrivelse 2

”Hantering av diffusa problembilder inom socialtjänsten”,

Mia Päärni m.fl. (S), dnr 8.-044-2011.

Beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

Skrivelse 3

”Barn i behov av särskilt stöd inom förskolan”, Mia Päärni m.fl. (S), dnr 4.4.-045-2011.

Beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

Skrivelse 4

”Föreningens Hus i Husby”, Mia Päärni m.fl. (S), dnr 5.-046-2011.

Beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

Skrivelse 5

”Personer inte delaktiga i jobbtorgets verksamhet”,

Mia Päärni m.fl. (S), dnr 6.-047-2011.

Beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§14 Konferenser och utbildningar

Bo Sundin (M) informerade om inbjudan till heldagskonferens i ämnet ”Leda kommunala sammanträden” från SIPU. Konferensen äger rum den 18 januari alternativt den 18 mars 2011. Presidiet har diskuterat inbjudan och till konferensen har anmälts Bo Sundin (M), Mia Päärni (S) och Kerstin Aggefors (S). Den 18 januari 2011 deltar Mia Päärni och den 18 mars 2011 Bo Sundin och Kerstin Aggefors.

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner att ersättning för förlorad arbetsinkomst samt dagarvode utgår vid deltagandet.

Bo Sundin informerade vidare om en inbjudan från Sveriges kommuner och landsting (SKL) avseende nätverk för förtroendevalda som vill utveckla medborgardialogen. Projektet startar i mars månad 2011 och avslutas i juni månad 2014. Första träffen i nätverket är planerad till den 8 mars i Stockholm. Kostnad för att delta i nätverket är 1000 kronor per år och person.

Beslut

Stadsdelsnämnden anmäler Sten Collander (M) och Mia Päärni (S) till deltagande i nätverket medborgardialog till en årskostnad av 1000 kronor per person. Stadsdelsnämnden godkänner att ersättning för förlorad arbetsinkomst och dagarvode utgår vid deltagandet.

§15 Postlista

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av postlista från den 2 december 2010 till och med den 5 januari 2011.

§16 Pensionärsrådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala pensionärsrådets protokoll från den 8 december 2010.

§17 Handikapprådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala handikapprådets protokoll från den 17 november 2010.

§18 Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Datum

Ärende

Beslut

Delegat

2010-12-15

Överenskommelse om förlängning av avtal ”Nattpatrull” 2009-11-01 – 2011-10-31

Dnr:103-119-2009

Olle Johnselius stadsdelsdirektör

2010-12-30

Tilläggsavtal avseende sjuksköterskeinsatser på Silkeborgs gruppboende

Dnr: 600-658-2008

Olle Johnselius

stadsdelsdirektör

2010-12-22

Deltagande i gemensam ramavtalsupphandling av missbruksvård 2012-2013.

Dnr: 2.2.1.-821-2010

Olle Johnselius

stadsdelsdirektör

2010-12-14

Lista på nyanställda i december 2010

Dnr: 2.3.1.-041-2011

Respektive VO-område

§19 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

A

Skrivelser och rapporter med mera som är inkomna eller upprättade inom stadsdelsförvaltningen.

1. Cirkulär 10:78 Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och handikappomsorgen 2011.

2. Cirkulär 10:80 Budgetförutsättningar för åren 2010-2014

3. Protokoll från Socialtjänst- och arbetsmarknadstjänsten, Tillståndsutskottet,

2010-12-02

§21 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av sociala delegationens protokoll från den 21 december 2010, den 3 januari 2011 och den 10 januari 2011.