Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-02-17

Sammanträde 2011-02-17

Datum
Klockan
17:30
Plats
Rinkebyskolan, Rinkebystråket 53

OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar kl. 17.30 - endast för nämndens ledamöter

Läs mer...Allmänhetens frågestund, klockan 18.00 - 18.45
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

3 Yttrande till Socialstyrelsen avseende anmälan - enskilt ärende

4 Yttrande till Patientnämnden vid Stockholms läns landsting - enskilt ärende

5 Beslut från Socialstyrelsen - enskilt ärende

Muntlig redovisning - utsändes ej
Dnr 674-2010-1.5.1.

Öppet sammanträde

6 Förvaltningens och nämndens information och frågor

* Verksamheter inom staden som syftar till återflytt till forna hemländer - Susanne Tengberg

8 Slutrapport - projekt Barnets Rum

9 Patientsäkerhetsberättelse 2010

Remissärenden

10 Samlad strategi för att begränsa smittspridning bland intravenösa missbrukare. Förslag på samarbete med en ansökan till Socialstyrelsen om inrättade av en försöksverksamhet med sprutbyte

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 794-2010-1.5.1.

11 Förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 750-2010-1.5.1.

12 Riktlinjer för utredning, dokumentation m.m. inom stadens socialpsykiatri

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 748-2010-1.5.1.

13 Långsiktig plan för stadens idrottsverksamhet

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 063-2011-1.5.1

14 IT-strategi för bättre lärande

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 819-2010-1.5.1.

15 Alkoholservering och uteservering gällande Mama Africa Restaurant och Bar i Kista

Remiss från tillståndsenheten
Dnr 004-2011-1.5.2.

16 Avtalsförvaltning vid två stadsdelsnämnder samt trafik- och renhållningsnämnden

Remiss från stadsrevisionen, revisorsgrupp 1
Dnr 820-2010-1.4.

17 Stockholms stads avtal om elförbrukning

Remiss från kommunstyrelsen - motion (dnr 2314/2010) av Yildiz Kafkas (MP)
Dnr 795-2010-1.5.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

18 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

19 Konferenser och utbildningar

23 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

24 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(cirkulerar under sammanträdet)

25 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

26 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(cirkulerar under sammanträdet)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (113 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordföranden Bo Sundin (M) och vice ordförande Mia Päärni (S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Dag för justering den 24 februari 2011.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokollet från stadsdelsnämndens sammanträde den 20 januari 2011 justerades den 27 januari 2011.

§3 Yttrande till Socialstyrelsen avseende anmälan – enskilt ärende

§4 Yttrande till Patientnämnden vid Stockholms läns landsting - enskilt ärende

§5 Beslut från Socialstyrelsen – enskilt ärende

§ 5 a)

Beslut från JO – enskilt ärende

§6 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Vid förvaltningens sammanträde den 20 januari 2011 ställde Nima Djohari (S) fråga om staden bedriver verksamheter som syftar till att påverka till Sverige invandrade invånare att återflytta till sina forna hemländer.

Susanne Tengberg redovisade att Stockholms Stad har en central enhet under utbildningsförvaltningen, ett ”återvandringskontor” som är ett samarbete med Migrationsverket (MIG). Kontoret har funnits sedan år 1997 och personer som vill återvända till sitt forna hemland kan ansöka om detta. MIG utbetalar medel.

Olle Johnselius informerade nämnden om sittbänkarna i Kista centrum. De fyrkantiga bänkar som idag finns i centrum är provisoriska. Nya bänkar är beställda.

Fråga 1

Jakob Dencker (MP) ställde fråga om de bänkar som finns utanför ICA affären i Husby Centrum. Bänkarna är fulla med duvspillning. Vem bär ansvaret för att bänkarna rengörs?

Bo Sundin (M) svarade att fastighetsägaren, ICA och stadens trafikkontor diskuterar frågan.

Nämnden bad förvaltningen att återkommer med svar på frågan.

Fråga 2

Kerstin Aggefors ställde fråga om den upphandlade städ- och handlingstjänsten inom hemtjänsten. Vem har informerat brukarna om att det är en ny entreprenör?

Gunilla Davidsson svarade att förvaltningen, skriftligt, kontaktat brukarna som är berörda att en ny entreprenör kommer att kontakta dem.

Fråga 3

Mia Päärni (S) ställde fråga om problematiken kring sandning alternativt saltning av gator, gång- och cykelvägar inom stadsdelsområdet. Stora brister finns och vad har förvaltningen gjort i dialogen med trafikkontoret?

Hur ser tillsynen ut vad gäller hur entreprenörerna sköter sitt uppdrag?

Verner Stadthagen svarade att förvaltningens parkkontrollant sköter tillsynen av de entreprenörer som sköter underhållet av stadsdelsområdets park- gång- och cykelvägar. Förvaltningen har två entreprenörer varav Svevia sköter vinterunderhållet i Rinkeby stadsdel och Björns Entreprenad i övriga stadsdelar inom Rinkeby-Kista stadsdelsområde. Parkskötseln sköts av Stockholm Entreprenad inom hela stadsdelsområdet.

Ny upphandling är på gång och diskussioner förs om att det inte ska finnas några gränser mellan de olika ansvarstagarna dvs. fastig-

hetsägarna, stadens trafikkontor och förvaltningen.

Fråga 4

Birgitta Hald-Svensson (MP) ställde fråga till förvaltningen om att Rinkebydalen har misskötts de senaste två åren. Kontakt har tagits med förvaltningen för att påtala att entreprenören inte skött sig. Vad har hänt?

Verner Stadthagen svarade att förvaltningen ber att få återkomma med svar till nämnden till nästa sammanträde.

Fråga 5

Kerstin Aggefors (S) ställde fråga om inte gruppen som ingår i BID kan få sanda dåligt underhållna trottoarer?

Olle Johnselius lämnade en kort information om BID. Rinkeby BID bildades på initiativ av Familjebostäder AB och är ett fördjupat samarbete inom Fastighetsägare i Järva. Fördelen med projektet är att ingen hänsyn behöver tas till fastighetsgränser utan städningen sker där behovet är störst.

På Kerstin Aggefors fråga svarade Olle Johnselius att han ska undersöka saken och återkomma med svar till nämnden.

Fråga 6

Kerstin Aggefors (S) ställde fråga om vad som hänt med att göra busstorgen trevligare i Kista och Akalla centrum?

Olle Johnselius svarade att förvaltningen inte har hört något nytt från fastighetsägaren och SL. Förvaltningen tar med sig frågan och återkommer till nämnden med svar.

§7 Årsredovisning med bokslut för år 2010 för Rinkeby – Kista stadsdelsnämnd

Beslut

1. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2010 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige och revisorerna.

2. Överföring av resultatenheternas samlade resultat till resultatfonden godkänns, i enlighet med bilaga 3.

3. Nämnden begär ombudgetering om 3,2 mnkr för projekt inom äldreomsorgen, i enlighet med vad som redovisas i detta ärende.

4. Nämnden återredovisar 0,7 mnkr till kommunstyrelsen för ersättning för tidigare års hyreskostnader, i enlighet med vad som redovisas i detta ärende.

5. Nämnden beslutar nedskriva osäkra fordringar om 483550 kr.

Ärendet

Stadsdelsnämndens verksamhetsberättelse med bokslut för år 2010 är en del av stadens årsredovisning och uppföljning av kommunfullmäktiges budget.

Stadsdelsnämndens resultat för år 2010 uppgår till 32,1 mnkr efter bokslutsdispositioner. En stor del av överskottet – 18,8 mnkr - avser ekonomiskt bistånd. År 2010 ökade staden budgeten till stadsdelsnämnderna med sammanlagt närmare 140 mnkr för detta ändamål. Under året har dock inte behovet av ekonomiskt bistånd inom stadsdelsområdet och staden i stort motsvarat den bedömning och prognos som gjordes inför budgetåret. Mot den bakgrunden har stadens budget för år 2011 för verksamhetsområdet minskats med 176 mnkr. För Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd motsvarar minskningen år 2011 den ökade resurstilldelning nämnden fick år 2010.

För verksamhetsåret 2010 hade kommunfullmäktige fastställt tre inriktningsmål och elva verksamhetsmål som berör verksamheter som stadsdelsnämnden ansvarar för. Därutöver fastställde stadsdelsnämnden i verksamhetsplanen 36 egna mål. Av kommunfullmäktiges verksamhetsmål är det sex som inte helt och hållet uppnåtts. Av stadsdelsnämndens 36 egna mål har 32 uppnåtts i sin helhet.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från3 februari 2011. Dnr 1.2.1.-002-2011

sgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag. I samband med behandling av ärendet ställde ledamoten Jakob Dencker (MP) fråga till förvaltningen om hur man analyserar bortfall i brukarenkäter. Förvaltningen svarade att det är USK som genomför brukar-

enkäterna. De brukarenkäter som genomförts inom nämndens områden har låg svarsfrekvens. Förvaltningen återkommer med svar till nämnden efter kontakt med USK om en analys av bortfallet kan genomföras.

Särskilt uttalande 1

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande. Tjänstgörande ersättare Anki Erdmann (V) anslöt sig till uttalandet.

En ”budget i balans” är ett uttryck som vi har hört många gånger de senaste åren. Att ha ordning på sin ekonomi är viktigt, det är något socialdemokraterna har varit noga med. Men att ha ett överskott behöver inte vara positivt. I vår förvaltning gör man ett överskott på 32,1 miljoner kronor, varav 18,8 miljoner kommer från försörjningsstödet.

De 18,8 miljonerna inom försörjningsstödet som skulle ha inneburit att de flesta hade kunnat få SL-kort. En möjlighet för många människor att inte behöva hålla sig i sin egen stadsdel bara för att man inte har råd att åka tunnelbana eller buss.

Resterande 13,3 miljoner skulle utan tvekan kunnat användas inom flera områden, där behoven är stora. Servicehuset och hemtjänsten brottas med underskott och problem på olika sätt. Det behövs mer personal, kompetensutveckling, möjligheter till sociala aktiviteter för de boende och mycket annat. Omsorgen om personer med psykisk funktionsnedsättning brottas med liknande problem. På Akalla gruppboende finns det massor av utvecklingsområden och man skulle kunna behålla Träff 10:an. Ungdomsforum/ungdomsråd borde ha inrättats för länge sedan. Ett arbete som kräver mer tid och engagemang än man tidigare har satsat. Ett ordentligt demokratiarbete behövs, det hade man kunnat starta upp.

Man hade kunnat anställa mer personal överhuvudtaget, inom de områden där man vet att personalen är hårt belastade, och man hade kunnat göra en satsning på att höja de lägsta lönerna.

Allt detta är frågor som vi själva i stadsdelsnämnden kan ta beslut kring. Självklart är det inte det enda som påverkar vad som händer i vårt område. Vårdnadsbidraget är bara ett exempel på reformer som genomförts av ideologiska skäl. Det hade räckt med att titta på de erfarenheter som våra grannländer har gjort för att förstå hur negativa konsekvenserna är. Det blev precis som förväntat. Kvinnor som står långt från arbetsmarknaden stannar hemma med sina barn och får ännu svårare att få arbete. Barnen missar möjligheten att ingå i det sociala sammanhang som förskolan innebär men också den fördel det innebär språkligt.

Vi hoppas att den moderatledda majoriteten använder nästa års budget, att de inte sparar i onödan.

Särskilt uttalande 2

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

Under förra mandatperioden 2006-2010 har Stockholms stads budget dragits ner med ungefär 1 miljard per år. En del av dessa neddragningar har drabbat Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd.

Miljöpartiet är mycket kritiskt till den nedskärningspolitik som den moderatledda Alliansen driver. Den kommunala hemtjänsten i Rinkeby-Kista har försvagats genom personalneddragningar och upphandling av delar av hemtjänstens ansvarsområde. Vi får rapporter om att det dras ner personal på flera områden. T.ex. rapporteras det om att socialsekreterarna i socialtjänsten i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning har en pressad arbetssituation. Detta riskerar att gå ut över kvaliteten i utredningar t.ex. vad gäller barn och ungdomar som far illa.

VI tycker det är märkligt att stadsdelen kan uppvisa ett så pass stort överskott som 32 miljoner kronor. Så länge som det finns brister i verksamheten vill vi att pengarna ska satsas i verksamheterna, inte skickas tillbaka till Stadshuset som sker nu.

Det står dessutom i årsredovisningen att 0,5 miljoner kronor som öronmärkts för att renovera Ungdomens Hus inte har använts. Varför det? Det verkar som att det finns renoveringsbehov i Ungdomens Hus, inte minst i de lokaler där de äldre ungdomarna håller till.

Om det inte finns pengar till att placera ungdomar i externa placeringar när det behövs är det olyckligt.

Vi har fått information om flera fall av verklig eller misstänkt vanskötsel på flera av Rinkeby-Kistas äldreboenden. Dessa fall av vanskötsel eller slarv är mycket olyckliga, och kan troligen bero på personalbrist. Stadsdelens verksamheter behöver ordentlig bemanning.

Det finns positiva saker som har hänt under året också. Vi välkomnar t.ex. att förvaltningen kunnat erbjuda sommarjobb till alla ungdomar som sökte och var behöriga.

§ 7 a)

Sammanträdesdag för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i maj 2011 föreslås flyttas till den 18:e

Beslut

Nämnden godkänner att stadsdelsnämndens sammanträde i maj månad 2011 flyttas till den 18 maj 2011.

Ärendet

Ordförande Bo Sundin (M) föreslog att nämndens sammanträde i maj månad flyttas till den 18 maj 2011 med anledning av Stockholms Stads hedersbelöning.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom Bo Sundins (M) förslag.

§8 Slutrapport – projekt Barnets Rum

Beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens slutrapport om projekt Barnets Rum.

2. Rapporten överlämnas till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ärendet

Tjänsteutlåtandet avser slutrapporten för projektet Barnets Rum som inleddes 2007 och avslutades i oktober 2010. Barnets Rum ingår i förvaltningens öppenvård och är en kort tidsbegränsad behandlingsinsats för barn mellan 0-18 år som bevittnat/upplevt våld i familjen. Slutsatsen av projektet är att metoden har fungerat för flertalet barn. För en del barn har insatsen inte varit tillräcklig. Dessa barn har erbjudits andra insatser. Barnets Rum är integrerat i verksamheten och kommer att finnas kvar som insats för barn även i fortsättningen.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 februari 2011. Dnr 504-201-2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§9 Patientsäkerhetsberättelse 2010

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner äldreomsorgens patientsäkerhetsberättelse för 2010.

Ärendet

En ny lag, Patientsäkerhetslagen 2010:659 trädde i kraft den 1 januari 2011. Syftet med lagen är att främja patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården och jämförlig verksamhet genom att tydliggöra bland annat vårdgivarens ansvar. I Stockholms stad är respektive stadsdelsnämnd vårdgivare.

Vårdgivaren ska årligen, senast den 1 mars, upprätta patientsäkerhetsberättelse som den som önskar ska kunna ta del av. I patientsäkerhetsberättelsen ska följande framgå:

- Hur patientsäkerhetsarbetet bedrivits under föregående år

- Vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten

- Vilka resultat som uppnåtts

I ärendet redovisas vilket säkerhetsarbete som genomförts under 2010. Resultatet av detta arbete har medfört att olika rutiner förbättrats vilket i hög grad påverkar vårdtagarnas säkerhet. Detta har visat sig genom att färre incidenter inträffat under året. Uppföljning av rutinerna och dess avvikelser har också förbättrats. I samband med den omorganisation som genomförts under året har äldreomsorgen påbörjat ett strategiskt arbete för utveckling av kvaliteten i verksamheten. Förvaltningen betraktar patientsäkerhetsberättelsen som en redogörelse för hur verksamheten hittills arbetat för att höja patientsäkerheten.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 februari 2011. Dnr 7.-053-2011

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§10 Samlad strategi för att begränsa smittspridning bland intravenösa missbrukare. Förslag på samarbete med en ansökan till Socialstyrelsen om inrättade av en försöksverksamhet med sprutbyte

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner

· Att Stockholm stad ska delta i försök med sprututbyte tillsammans med Stockholms Läns landsting

För att stödja de som fastnat i missbruk bör Stockholms stad tillsammans med Stockholms Läns landsting införa försök med sprutbyten för injicerande narkomaner. Detta bör göras tillsammans med många andra åtgärder för att stödja personer att bryta sitt missbruk. Försöket ska ske under begränsad tid och göras på ett sätt som går att vetenskapligt utvärdera.

Det primära målet med sprututbytet är att förebygga spridning av hiv och andra blodburna infektioner bland personer med intravenöst missbruk. Verksamheten ska också arbeta med att motivera dem som deltar i sprututbytet att bryta sitt missbruk och ta emot vård och behandling. I enlighet med krav från Socialstyrelsen ska det därför finnas infektionsmedicinsk, beroendemedicinsk och psykosocial kompetens hos personalen. Vidare får sprututbyte endast bedrivas i samverkan med landstingets infektionsmedicinska eller beroendemedicinska verksamhet. Landstinget har ett sjukvårdsansvar för personer som missbrukar narkotika och detta kräver en helhetssyn genom ett nära samarbete med socialtjänsten för att kunna samordna insatser och erbjuda det stöd som behövs.

Det är viktigt att försöksverksamheten ska kunna utvärderas vetenskapligt. Försöket måste förläggas på lämplig plats som minimerar olägenheten för omgivningen. Det är angeläget att inte koncentrera verksamheten för missbrukare till bara en stadsdel utan se till helhetsbilden över var dessa verksamheter lämpligast placeras. Sprutbytesförsöket ska ses som en del av en helhetsstrategi med flera åtgärder mot narkotikamissbruk och smittspridning såsom beskrivs i Stockholms läns landstings narkotiskpolitiska utredning Åtgärder för att begränsa smittspridning.

Sedan 1 juli 2006 ger lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler alla landsting möjlighet att bedriva sprututbytesverksamhet om tillstånd beviljas av Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har utfärdat kompletterande föreskrifter (SOSFS 2007:2) om utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika med anvisningar om ansökningsförfarande, krav på bemanning, kvalitet och rutiner, dokumentation och återrapportering.

I lagen fastslås att en spruta eller kanyl endast får lämnas ut om en begagnad spruta eller kanyl samtidigt lämnas in, såvida det inte finns särskilda skäl till varför motsvarande begagnade sprutor och kanyler inte kan lämnas in. Vidare får endast personer som fyllt 20 år och som kan anses vara bosatta i det aktuella landstinget delta i sprututbytet.

Det finns stark vetenskaplig evidens för att sprututbytesprogram är effektiva när det gäller att förebygga riskbeteende bland injektionsmissbrukare. I den svenska modellen för sprututbyte, som är fastslagen i lag och i Socialstyrelsens föreskrifter, är sprututbyte endast tillåtet som en integrerad del av en bredare vårdinsats.

Förebyggande arbete för att förhindra att människor missbrukar narkotika har alltid högsta prioritet. Beroende av droger beskär människans frihet och kan leda till mänskliga tragedier för missbrukaren själv och anhöriga. Socialstyrelsens uppfattning är att sprututbyte inte bara är en förebyggande insats för en grupp särskilt utsatta människor utan även innebär även en viktig hälsopolitisk insats för denna grupp.

Socialnämnden bör därför erbjuda samarbete och etablera Stockholm som försökskommun för sprututbyte.

Ärendet

I remissen ställs frågor på en mängd områden som ska belysa eventuella konsekvenser av ett gemensamt projekt med landstinget för att starta en försöksverksamhet med ett sprututbytesprogram på en plats under fyra år.

Förvaltningen har begränsad erfarenhet av motivationsarbete och behandling för personer med ett aktivt intravenöst missbruk, men har i remissvaret ändå försökt belysa möjliga konsekvenser samt områden som kan ha betydelse för det lokala arbetet i ett sådant projekt.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 februari 2011. Dnr 1.5.1.-794-2010

Förslag till beslut

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Burhan Yildiz m.fl. (FP) föreslog att nämnden skulle anta folkpartiets förslag till beslut. Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S), ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) och tjänstgörande ersättare Anki Erdmann (V) anslöt sig till folkpartiets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit folkpartiet, socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiets gemensamma förslag till beslut.

Reservation

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

Vi uppmanar den moderatledda majoriteten att skyndsamt ta fram en tidsplan för arbetet. Det krävs beslut av både Stockholms stad och landstinget för att sprututbyte ska bli verklighet i Stockholm. Landstinget har redan fattat beslut om att inleda en försöksverksamhet med sprutbyte. Vi vill se en tidsplan snarast för hur staden kommer att arbeta med den här frågan, så vi inte förlorar tid. Det handlar om att värna liv och hälsa för alla de missbrukare som kan undvika att smittas av HIV och hepatit.

Svenska Dagbladet skrev i december att ”nyligen kom en forskarrapport där hiv-utbrottet i Stockholm i slutet av 2006 studerats. En virusstam tog sig in i en missbrukargrupp som delade smutsiga sprutor. Den spred sig blixtsnabbt – på bara några månader blev uppåt 50 personer hiv-smittade. Nu är antalet smittade nära 100 personer.

– När smittan sprids så fort måste preventiva åtgärder finnas på plats, säger Jan Albert som ledde forskarlaget och är professor vid Karolinska institutet…Jan Albert är säker på att ett antal personer hade räddats om ett sprututbytesprogram funnits på plats.”

Vi tror också att ett sprutbytesprogram kan rädda liv. Vi tror också att det praktiska arbetet med sprututbyte leder till ökad kontakt med missbrukarna, vilket också kommer att ge större möjligheter till behandling mot missbruket.

Miljöpartiet hade med införande av sprututbytesprogram i sitt budgetförslag för 2008. Av rädsla för att förlora en votering om förslaget gick Moderaterna med på en utredning. Det är denna utredning, som Stockholms stad och landstinget har gjort gemensamt, som nu föreslår försök med sprututbyte.

§11 Förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Remissen avser förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Riktlinjeöversynen föranleds av de förändringar i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, som riksdagen fattade beslut om den 27 maj 2010 och som införs den 1 januari 2011. Syftet med riktlinjerna är att säkerställa en rättssäker och lika behandling när det gäller att utreda och bedöma behovet av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. De reviderade riktlinjerna avses ersätta nu gällande riktlinjer. Förvaltningen ställer sig positiv till förslagen i de reviderade ritlinjerna men lämnar i tjänsteutlåtandet synpunkter inom några områden.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 februari 2011. Dnr 1.5.1.-750-2010

Förslag till beslut

Ordföranden Bo Sundin m.fl (M) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) föreslog att nämnden antar miljöpartiets förslag till beslut.

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) och tjänstgörande ersättare Anki Erdmann (V) anslöt sig till miljöpartiets förslag

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP), vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) och tjänstgörande ersättare Anki Erdmann (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Stadsdelsnämnden beslutar

att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

att därutöver anföra

Det är bra att det klargörs i revideringen att riktlinjerna att syftet är att säkerställa rättssäkerhet och likabehandling i staden. Allt för många rapporter om åtstramade bedömningar har kommit in, vilket till slut fått till följd att det sker kränkningar av den enskilde. Därför är det riktigt att lagstiftningen har setts över, för det behövs verkligen ökad tydlighet och bättre förutsättningar för lika bedömning.

Det är bra att barnperspektivet stärks, att det görs förtydliganden om barnets bästa och barnets rätt att komma till tals. Detsamma gäller att en självklar utgångspunkt är FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Vi välkomnar också skrivningarna som möjliggör ledsagning vid exempelvis matinköp eller bankbesök. Ledsagarservice syftar till att bryta den isolering som kan bli följden av en funktionsnedsättning, därför blir det naturligt att den ska kunna användas flexibelt. Vi anser att den enskilde ska själv ha rätt att bestämma vad ledsagningen ska användas till. Vilken typ av affär som den enskilde önskar besöka bör därför inte detaljstyras i riktlinjerna.

En viktig sak att skriva in tydligt i riktlinjerna är at funktionshindrade inte ska ha merkostnader på grund av sin funktionsnedsättning. Idag är det dessutom skillnader i handläggning mellan stadsdelsnämnderna, vilket åsidosätter likställighetsprincipen. Det gäller t ex spå kallade LSS-bostäder, där den borgerliga majoriteten beslutat att hyra ska tas ut för gemenskapsutrymmen som kök och vardagsrum. Men dessa är en del av den biståndsbedömda insatsen och ska inte innebära ytterligare kostnader för den enskilde.

Rätten till avlösning när anhöriga vårdar en enskild under alla tider på dygnet bör stärkas mer än i det nu liggande förslaget. Nu föreslås en minskning till 16 timmar i månaden (från tidigare 4 timmar i veckan vilket motsvarar 17,5 timmar i månaden.) Snarare borde rätten till avlösning utökas till fler än fyra timmar per vecka. Däremot är det positivt att öka flexibiliteten och räkna timmarna per månad istället för per vecka.

Att föra in formuleringar om ”arbetslinjen” i riktlinjerna har med en välvillig tolkning att göra med önskan att underlätta för personer med funktionsnedsättning att komma in på arbetsmarknaden. Idag är diskriminering av funktionshindrade ett allvarligt problem. Men risken är påtaglig att formuleringarna snarare uppfattas som kravpolitik, inte minst med tanke på de försämringar i sjukförsäkringen som de borgerliga genomförde under den senaste mandatperioden. Skrivningarna bör ändras och det bör förtydligas att utgångspunkten ska vara den enskildes behov och förutsättningar. Barn med funktionsnedsättning som placeras i familjehem bär ha tillgång till en ”egen” familjevårdsinspektör, som enbart ser till barnets intressen medan en annan inspektör ansvarar för familjehemmets utbildning och ersättning.

§12 Riktlinjer för utredning, dokumentation m.m. inom stadens socialpsykiatri

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Remissen avser förslag till reviderade riktlinjer med anledning av förändrad lagstiftning och ändrade rutiner vid utredning av behovet av insatser inom socialpsykiatrin. Syftet med riktlinjerna är rättssäkerhet och likabehandling när det gäller utredning, bedömning och tillgång till de insatser som erbjuds från stadens socialpsykiatri. Riktlinjerna ska ge handläggare stöd och vägledning i arbetet och utgår från socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, hälso- och sjukvårdslagen, offentlighets- och sekretesslagen, förvaltningslagen och annan relevant lagstiftning. De föreslagna reviderade riktlinjerna avses ersätta nu gällande riktlinjer från 2004. Förvaltningen är i allt väsentligt positiv till de föreslagna förändringarna, men lämnar synpunkter avseende neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, samverkan, val av boendeinsatser, boendestöd samt barn till personer med psykisk funktionsnedsättning.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 februari 2011. Dnr 1.5.1.-748-2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§13 Långsiktig plan för stadens idrottsverksamhet

Beslut

Tjänsteutlåtandet överlämnas som svar på remissen.

Ärendet

Idrottsnämnden har i maj 2010 lagt fram en långsiktig plan för stadens idrottsverksamhet. Planen tar i första hand sikte på de tio närmaste årens satsningar och kända behov, men ska även kunna utgöra en grund för fortsatt inriktning. Förvaltningen delar i allt väsentligt de utgångspunkter för den långsiktiga planen för stadens idrottsverksamhet som idrottsnämnden anger.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 februari 2011. Dnr 1.5.1.-063-2011

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande 1

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) och ledamoten Burhan Yildiz m.fl. (FP) anmälde ett särskilt uttalande. Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S), ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) och tjänstgörande ersättare Anki Erdmann (V) anslöt sig till uttalandet.

Järvaområdet är ett av de områden, där vi har störst andel barn och ungdomar i Stockholm.

Vi har hög andel människor med låga inkomster och vi har en hög arbetslöshet. Vi har relativt höga ohälsotal bland våra invånare. Vi har stor andel människor medborgare med annan etnisk bakgrund och idrotten är en viktig del som främjar integrationen på ett framgångsrikt sätt.

Vi anser att barn och ungdomars idrotts- och fritidsvanor är viktigt och att det främjar en sund folkhälsa. Satsning på ungdomsidrotten är viktig och ett större inslag av aktiv idrottsutövning för tjejer/kvinnor borde även ingå.

Ungdomarna i Rinkeby-Kista har svårigheter att finna tillräckligt med mötesplatser för att utvecklas. Idrotten har en avgörande inverkan för ungdomars utveckling för att förebygga brottslighet.

Det behövs en fullskalig arena för fotboll och friidrott med publikkapacitet. Under de senaste 8 åren har inte någon idrottshall eller anläggning byggts eller planerats att bygga i Rinkeby-Kista området. (Några grusplaner har dock gjorts om till konstgräsplaner under dessa år.)

Antalet invånare i Rinkeby-Kista kommer under den närmaste tioårsperioden att öka med motsvarande en normalstor stadsdel i Stockholm, samtidigt finns inte några nya idrottsanläggningar eller mindre anläggningar för spontanidrott planerade i vår stadsdel.

Kista IP:s fotbolls- och friidrottsarena lades ned 1999 för att bereda plats för Science Park och det har ännu inte ersatts av en likvärdig ersättningsanläggning . I dag saknas en godkänd fotbollsplan i området. Exempel: Akropolis fotboll spelar i Div. 1 på dispens vid Akalla By och saknar läktarkapacitet för publik.
Möjlighet att bedriva friidrott saknas helt i området.

Förslag på hallar och idrottsanläggningar, som borde ingå i den långsiktiga planen för Rinkeby-Kista.

1. En ny fullskalig fotbolls- och friidrottsplats i området.

– Ett "Akalla Future City" har tidigare lanserats som förslag, som inte bara om elitidrott, utan skulle även kunna omfatta idrottsgymnasium. Projektet skulle kunna vara en samlingspunkt för idrottande barn och ungdomar i Akalla, Husby, Kista, Tensta och Rinkeby. Vi ser det som en mycket viktig del i vårt integrationsarbete.

– Möjligheten att skapa nya idrottsytor i före detta industrilokaler finns inom vårt område i de tidigare tidningshusen i Akalla. Idrottsföreningar runt Järva är positiva till detta och är även visat intresse till föreningsdrift av anläggningen i ett samarbete med staden.

– Vi har redan tidigare lagt fram förslaget att utveckla Stenhagens idrotts- och fotbollsplan i Akalla till en fullskalig idrottsplats med konstgräsplana friidrottsmöjligheter med tävlingskapacitet (löparbanor mm.) och publikläktare.

2. En överbyggnad av Rinkeby BP (100x50m) med omklädning (saknas i dag) med ett enkelt tak med väggar över den befintliga konstgräsplanen för att Rinkeby bollplan ska kunna användas året runt.

3. En överbyggnad av Kvarnbacka BP (110x70m) )med ett enkelt tak med väggar över den befintliga konstgräsplanen för att ska kunna användas året runt.

4. En ny hall till Kista för inomhusidrott för till exempel basket, innebandy, pingis, handboll basket och badminton. BK Järvas damlag i Basket spelar i div. 1 på dispens i Husbyhallen, men får spela utan publik.

5. Behovet av ett utomhusbad/friluftsbad hos invånarna i såväl Rinkeby-Kista-området som i Tensta och Hjulsta är sedan länge stort. Ett utomhusbad på Järvafältet bör lämpligen lokaliseras i närheten av till exempel Eggeby gård,

6. En ridanläggning på Järvafältet för att öka tillgången till idrott för tjejer borde även finnas med i utbudet av idrottsanläggningar inom denna del av staden. En lokalisering i anslutning till Hästa gård eller Hägerstalund skulle vara möjlig.

Särskilt uttalande 2

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) och ledamoten Burhan Yildiz m.fl. (FP) anmälde ett särskilt uttalande avseende Granby BP.

Idrotten är viktig aktör i det långsiktigt folkhälsoarbete och för att skapa en aktiv fritid för barn, ungdomar och vuxna samt att på sikt förbättra folkhälsan. Vi anser att Granby BP borde ingå
i den långsiktiga planen för Rinkeby-Kista för att uppnå detta.

Granby BP är belägen på del av Järvafältet söder om Husby och drivs

i samarbete med Kista SC. Uppgraderat sportfält i anslutning till Granby bollplan bör ges prioritet, eftersom de befintliga naturgräsplanerna bör kunna kompletteras med bland annat rundbana för löpning och kastplaner samt eventuellt rugby/amerikansk fotboll och bågskytte. Utöka Järvafältets tillgänglighet med bättre möjligheter till motion även för våra äldre och rörelsehindrade.

§14 IT-strategi för bättre lärande

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har remitterat ett av stadsledningskontoret upprättat tjänsteutlåtande ”IT-strategi för ett bättre lärande” för yttrande. Förslaget handlar om fortsatt utveckling av IT inom de pedagogiska verksamheterna, bland annat poängteras förskolans roll. I varje stadsdelsområde ska en handlingsplan upprättas på lokal nivå som ska omfatta all personal på alla nivåer och alla barn. De högre kraven på användning av IT-verktygen i det dagliga arbetet kräver att personal på alla nivåer omfattas av strategin. Förvaltningen kan konstatera att förskolorna i Rinkeby-Kista är tämligen väl utrustade vad avser datormiljön. Ett genomförande kräver endast smärre kompletteringar - främst av utrustning som krävs för att utveckla det pedagogiska arbetet bland barnen. Förvaltningen stödjer stadsledningskontorets förslag om åtgärder som kan förväntas öka IT-kompetensen hos alla medarbetare inom förskolan - så att utbildningsverksamheten i Stockholms stad även kan erbjuda en utvecklande och effektiv IT-miljö inom förskolan.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 3 februari 2011.

Dnr 1.5.1.-819-2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§15 Alkoholservering och uteservering gällande Mama Africa Restaurant och Bar i Kista

Beslut

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd tillstyrker ansökan från restaurang Mama Africa Restaurant & Bar Aktiebolag om serveringstillstånd avseende starköl, vin och spritdrycker för allmänheten måndag – söndag klockan 11:00 – 03:00 och uteservering 11:00 – 01:00 gällande Mama Africa Restaurant & Bar, Danmarksgatan 1, 164 26 Kista.

Ärendet

Ägaren till restaurang Mama Africa Restaurant & Bar Aktiebolag ansöker om tillstånd för alkoholservering för allmänheten, dagligen i restaurangen samt för uteservering. Restaurangen ligger vid Kista Torg och Kista Galleria i omedelbar närhet av busshållplatser och T-banestationen samt gallerians parkering. Vid en samlad bedömning föreslår förvaltningen att stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan om serveringstillstånd. Förvaltningen föreslår även att samtliga ägare och personal genomgår en utbildning i ansvarsfull alkoholservering.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 februari 2011. Dnr1.5.2.-004-2011

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§16 Avtalsförvaltning vid två stadsdelsnämnder samt trafik- och renhållningsnämnden

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

Revisionskontoret har granskat om stadsdelsförvaltningarna har en aktiv avtalsförvaltning. En handledarupphandling har utgjort granskningsunderlag. Upphandlingen har genomförts av serviceförvaltningen på uppdrag av bland annat åtta stadsdelsnämnder. Revisionskontoret konstaterar att stadsdelsförvaltningen vid ett antal tillfällen frångått avtalad rangordning och därutöver anlitat företag som inte ingått i avtalet. Även förvaltningen får konstatera att så skett och har inlett arbetet med att rätta till bristerna. En ny handledarupphandling planeras. Inför denna upphandling kommer noggranna analyser av behov och marknadssituationen att genomföras.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 februari 2011. Dnr 1.4.-820-2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§17 Stockholms stads avtal om elförbrukning

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har till stadsdelsnämnderna Rinkeby-Kista, Skärholmen och Älvsjö samt till fastighetsnämnden, Stockholms stadshus AB och stadsledningskontoret remitterat en motion av Yildiz Kafkas (MP) om att Stockholms stad måste sluta med att skriva avtal med sina kunder där elförbrukningen ingår i avtalet. Förvaltningen anser att det gagnar effektiviseringen av elförbrukningen att avtal om fastighets el ingås mellan elleverantören och fastighetsägaren.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 februari 2011. Dnr 1.5.1.-795-2010

Förslag till beslut

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) föreslog att nämnden antar miljöpartiets förslag. Tjänstgörande ersättare Anki Erdmann (V) anslöt sig till miljöpartiets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) och tjänstgörande ersättare Anki Erdmann (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till gemensamt förslag enligt följande.

Stadsdelsnämnden beslutar

att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

att därutöver anföra

Miljöpartiet Rinkeby-Kista stöder Yildiz Kafkas (MP) motion om att separera elräkningen från hyresavtalet. Vi tycker också att idén om att separera fastighets el och verksamhets el är helt rimlig.

Att minska energiförbrukningen är en av nyckelinsatserna för att nå ett ekologiskt hållbart samhälle. Fastighetssektorn är en av de stora energikonsumenterna. Att skapa incitament för både fastighetsägare och hyresgäst att spara energi är angeläget.

§18 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

Skrivelse angående ”Bemanning på vård- och omsorgsboenden, Mia Päärni m.fl. (S)

Skrivelse ” Angående Kista servicehus”, Mia Päärni m.fl. (S).

Beslut

Skivelserna överlämnas till förvaltningen för beredning.

§ 18 a)

Medborgarförslag

Medborgarförslag inkommet till stadsdelsnämnden den 5 januari 2011 från Irene Westerberg, angående ”Tillgänglighetsguide” ( en förteckning över hur offentliga lokaler är anpassade för funktionsnedsatta).

Beslut

Medborgarförslaget överlämnas till förvaltningen för beredning.

§19 Konferenser och utbildningar

Bo Sundin (M) informerade om inbjudan till heldagsseminarium i ämnet ” Somaliskt entreprenörskap i Sverige och andra länder” från Jobbtorg i Stockholm. Seminariet äger rum den 29 mars 2011 i Kista träff, Kista centrum.

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner att ersättning för förlorad arbetsinkomst och dagarvode utgår vid deltagandet. Stadsdelsnämnden anmäler 5+5 till seminariet.

Bo Sundin (M) påminde nämnden om den tidigare utsända inbjudan avseende halvdagskonferensen ”God demensvård förutsätter rätta politiska beslut”, från Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Konferensen äger rum den 7 april 2011.

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner att ersättning för förlorad arbetsinkomst samt dagarvode utgår vid deltagandet. Stadsdelsnämnden anmäler Mauritz Jokela (M), Lotta Gravenius (FP), Mia Päärni (S) samt Birgitta Hald-Svensson (MP).

§20 Postlista

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av postlista från den 6 januari 2011 till och med den 2 februari 2011.

§21 Handikapprådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala handikapprådets protokoll från den 13 december 2010.

§22 Pensionärsrådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala pensionärsrådets protokoll från den 15 december 2010 och den 26 januari 2011.

§23 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av sociala delegationens protokoll från den 18 januari 2011, 1 februari 2011 och 15 februari 2011.