Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-06-16

Sammanträde 2011-06-16

Datum
Klockan
18:00
Plats
Husby Träff, Edward Griegsgången 9 på Husby Torg

OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar kl. 17.15 - endast för nämndens ledamöter

Läs mer...Allmänhetens frågestund, klockan 18.00 - 18.45
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

3 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken (FB)

6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

7 Begäran om yttrande till Socialstyrelsen - enskilt ärende

8 Utredning med anledning av anmälan - Lex Sarah

9 Gemensam ramavtalsupphandling av insatser för barn, ungdomar och familjer

Öppet sammanträde

10 Förvaltningens och nämndens information och frågor

* Strukturplan för Husby - Torbjörn Johansson, planarkitekt, stadsbyggnadskontoret
* Pulkabacken, belysning - Verner Stadthagen
* Tunnel vid Kistahöjden - Verner Stadthagen

Beslutsärenden

11 Uppföljningsrapport till nämnden i juni månad 2011

12 Reviderad delegationsordning för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

13 Ansökan från föreningen SEUKI om 50 000 kr för genomförande av ett idrottsevenemang

14 Ansökan om medel för ökad bemanning på boenden för äldre med demenssjukdomar

16 Åtgärder efter inspektion

Svar till Arbetsmiljöverket
Dnr 232-2011-2.4.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Angående Kista servicehus

Svar på skrivelse dels av Mia Päärni m.fl. (S) dels av Rinkeby-Kista pensionärsråd
Dnr 99-2011-7.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Bemanning på vård- och omsorgsboenden

Svar på skrivelse av Mia Päärni m.fl. (S)
Dnr 100-2011-8.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Hantering av diffusa problembilder inom socialtjänsten

Svar på skrivelse av Mia Päärni m.fl. (S)
Dnr 44-2011-8.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Samverkan/samråd mellan stadsdelsnämnden, förvaltningen och ungdomar

20 A Fullmakt att föra Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds talan i mål enligt Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)

Remissärenden

21 Tidigare insatser vid flyktingmottande i Stockholms stad

22 Nya metoder för att anställa fler personer med funktionsnedsättningar

Remiss från kommunstyrelsen av motion 2011:26
Dnr 210-2011-1.5.1.

Anmälningsärenden

23 Förskoleenheternas sommarplanering 2011

24 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

25 Konferenser och utbildningar

28 Pensionärsrådets protokoll

29 Trygghet i fastigheter och utemiljö (fd BRÅ) i Rinkeby-Kista - protokoll

30 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

31 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(cirkulerar under sammanträdet)

32 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

33 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(cirkulerar under sammanträdet)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (94 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordföranden Bo Sundin (M) och ledamot Kerstin Aggefors (S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Dag för justering den 21 juni 2011.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokollet från stadsdelsnämndens sammanträde den 18 maj 2011 justerades den 24 maj 2011.

§3 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken (FB)

§6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

§7 Begäran om yttrande till Socialstyrelsen – enskilt ärende

§8 Utredning med anledning av anmälan – Lex Sarah

§9 Gemensam ramavtalsupphandling av insatser för barn, ungdomar och familjer

Muntlig redovisning av beslut från Socialstyrelsen i enskilt ärende

§10 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Planarkitekt Torbjörn Johansson och projektledare Per-Eric Siljestam från stadsbyggnadskontoret respektive exploateringskontoret informerade om strukturplan för Husby. Visionen om ett nytt Husby bygger på synpunkter från de boende i Husby och andra som jobbar med stadsdelen. Stockholms stad har tillsammans med Svenska Bostäder tagit fram ett förslag på en ”strukturplan” för hur Husby ska utvecklas. Förslaget har sin utgångspunkt i ”Vision Järva 2030” som antogs av kommunfullmäktige 2009.

Den 21 juni och 23 augusti 2011 kommer det anordnas möten i Husby då vidare diskussioner om strukturplanen sker. Samrådstiden har förlängts till den 1 september 2011.

Gunnar Hörnfeldt informerade nämnden om pulkabackens belysning i parkleken ”Trudelutten”. Backen har varit belyst hela vintern.

Vidare lämnade Gunnar Hörnfeldt information om Esbotunneln, Kistahöjden. Öppnandet av tunneln har försenats då del av byggentreprenaden överklagats. Efter sommaren kommer tunneln öppnas för biltrafik.

Fråga 1

Kerstin Aggefors ställde fråga om vad som hänt med kommunfullmäktiges beslut om namn på park- och cykelvägar i Rinkeby.

Gunnar Hörnfeldt svarade att samtliga namn i området är antagna av fullmäktige och att trafikkontoret har ansvaret för att skyltar sätts upp i området. Förvaltningen kommer att ta kontakt med trafikkontoret för att få fram en tidsplan.

Fråga 2

Gunilla Bhur ställde fråga angående finansieringen av sommarbidrag till Midsommar Latino.

Susanne Tengberg svarade att sommarbidragsansökan skett i samverkan mellan föreningen och förvaltningens kultursekreterare. Midsommar Latino kommer att få ett sommarbidrag om ca 20000 kronor.

Vidare ställde Gunilla Bhur fråga angående hur många av nämndens plaskdammar som är öppna under sommaren.

Gunnar Hörnfeldt svarade att nämndens samtliga sju dammar är öppna.

Fråga 3

Lotta Gravenius ställde fråga om fällda träd vid Ribegatan. Det ser också ut som om jord bortforslats. Vad har hänt?

Gunnar Hörnfeldt svarade att förvaltningen ska undersöka saken och ber att få återkomma med svar till nämnden.

Fråga 4

Mia Päärni ställde fråga om Rinkeby festivalens finansiering.

Susanne Tengberg svarade att studieförbundet ABF arrangerar i samverkan med förvaltningen. Förvaltningens finansierar med ett belopp av 30000 kronor.

Vidare ställde Mia Päärni fråga om de ”irländare” som har sitt boende vid Husby Gård. Är de kvar?

Gunnar Hörnfeldt svarade att personerna har avvisats från området den 15 juni och att förvaltningen detta år har uppmärksammat att personerna har varit fler än tidigare år. Problem med sopor och sanitära olägenheter kvarstår att ta hand om från förvaltningens sida.

Vidare har en samverkansgrupp bildats mellan förvaltningen, polis och fastighetsägare inom stadsdelsnämndsområdet. Detta för att tillsammans diskutera hur ett samarbete skall se ut så att problem ska kunna undvikas i framtiden.

Fråga 5

Mia Päärni ställde fråga om vägarna ut från Ärvinge då det är svårigheter att ta sig in och ut från området.

Gunnar Hörnfeldt svarade att förvaltningen känner till problemet och att svårigheterna hänger samman med alla de stora byggarbeten som sker runt Kista.

Fråga 6

Birgitta Hald-Svensson ställde fråga om de romska personer som bor i bilar vid Mjölbyplan/ Rinkebystråket. För närvarande är det åtta stycken bilar uppställda där. Känner förvaltningen till något om detta?

Sakir Demirel svarade att socialtjänsten känner till problemet och att det finns minderåriga barn bland gruppen som bor i bilarna. Sakir Demirel skall kontakta socialförvaltningen ( centrala staden) för ett samtal kring att skapa en gemensam plattform kring problemet. Förvaltningen återkommer till nämnden med ytterligare information till hösten.

Fråga 7

Anki Erdmann ställde fråga om den skrivelse som inlämnats från vänsterpartiet för två månader sedan. Skrivelsen handlar om ”tjejer/unga kvinnor”. När skall förvaltningen återkomma med svar?

Verner Stadthagen svarade att förvaltningen skall undersöka saken och återkomma med ett svar till nästa nämnd.

§11 Uppföljningsrapport till nämnden i juni månad 2011

Beslut

Nämnden godkänner denna uppföljningsrapport.

Ärendet

Efter resultatöverföring prognostiseras en budget i balans. Jämfört med föregående prognos (tertialrapport 1) är den största förändringen att underskottet för ekonomiskt bistånd beräknas öka med 4 mnkr.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 9 juni 2011. Dnr 1.2.1.-308-2011

Förslag till beslut

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Mia Päärni m.fl. (S) föreslog att nämnden antar socialdemokraternas förslag till beslut. Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) anslöt sig till socialdemokraternas förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Mia Päärni m.fl. (S) och ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

· Att delvis godkänna förvaltningens rapport

· Att uppdra åt förvaltningen att redan nu föra en diskussion och kräva ett skriftligt löfte från socialborgarrådet att ekonomisk kompensation för underskottet inom ekonomiskt bistånd kommer att utbetalas

· Att därutöver anföra

Månadsrapporten är läsning som är något oroande. Stora underskott på ekonomiskt bistånd, äldreomsorgen men även ett växande underskott inom personer med psykiska funktionsnedsättningar. Underskotten i sig säger inte så mycket, det kan lika väl vara så att stadsdelen helt enkelt fått för lite pengar för den verksamhet den måste ha. Inom arbetsmarknadsåtgärder hamnar man på ett överskott vilket enbart är tack vare Järvalyftets pengar till sommarjobben. År efter år har den moderatledda alliansen gjort samma sak som de ständigt kritiserade socialdemokraterna för, nämligen att skjuta till projektpengar till något som aldrig kommer vara möjligt att finansiera utan pengar från kommunen.

Efter förra året, då vi hade ett överskott bland annat på ekonomiskt bistånd, fick vi lämna tillbaka pengarna till Stockholms stad. Frågan är om de kommer skjuta till medel nu när vi istället har ett underskott? Det lovar Anna König Jerlmyr som är socialborgarråd och det är viktigt att förvaltningen också räknar med att få den kompensationen så man inte skär ned på annan verksamhet i onödan.

Personalen inom många verksamheter vittnar om att den ständiga jakten på kostnadseffektivitet genom översyn av arbetssätt, arbetsmetoder, organisationsförändringar och nya infallsvinklar innebär hög arbetsbelastning som ibland leder till sämre kvalité på utförandet av arbetet. Men det är också så den moderatledda allinsen gör, man sparar pengar genom att slimma organisationen, konsekvenserna är man helt ointresserad av.

De största problemen är dock inte synliga i våra månadsrapporter i stadsdelen. Klyftorna fortsätter att växa, de som har arbete och har en hög månadslön har tjänat flera tusen i månaden på den moderatledda alliansens politik. De har ingen aning om hur det känns att inte kunna köpa en chipspåse (eller tre) till fredagsmyset, inte ha ett jobb att gå till och ha barn som inte går ut 9:an med godkända betyg. I våra stadsdelar är det alldeles för många som vet hur det känns.

Särskilt uttalande

Ledamoten Gunilla Bhur m.fl. (V) anmälde ett särskilt uttalande.

Enligt uppföljningsrapporten har kostnaderna för ekonomiskt bidrag ökat alarmerande. Detta beror på att fler arbetslösa uppbär försörjningsstöd. Detta i sin tur beror på att det stort antal människor utförsäkras från a-kassa och försäkringskassa pga alliansens politik.

§12 Reviderad delegationsordning för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner de förändringar som vidtagits i delegationsordningen

2. Stadsdelsnämnden godkänner att delegationsordningen kompletteras med ärendegrupper där socialjour och hemlöshetsjour ska ha delegation

3. Beslutet gäller från beslutsdatum 16 juni 2011

4. Omedelbar justering

Ärendet

Stadsdelsnämnden fastställde den nu gällande delegationsordningen i april 2010. Delegationsordningen har setts över och reviderats med mindre justeringar samt kompletterats enligt förslag från socialförvaltningen om delegation till socialjouren och hemlöshetsjouren. Vissa kompletteringar har även gjorts för att tillgodose stadsrevisionens krav på tydligare rutiner kring hur delegationsbeslut ska anmälas.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 1 juni 2011. Dnr 2.4.-82-2011

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§13 Ansökan från föreningen SEUKI om 50000 kr för genomförande av ett idrottsevenemang

Beslut

1. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd beviljar 50000 kr i bidrag till SEUKI för genomförande av idrottsevenemang.

2. Nämnden delegerar till förvaltningen att avslå ansökningar om bidrag för verksamhet som inte är tillgänglig för alla.

Ärendet

Föreningen SEUKI har ansökt om 50000 kr hos Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd för genomförande av en internationell fotbollsturnering på Spånga IP. Förvaltningen föreslår att nämnden beviljar det ansökta beloppet för årets turnering. Från och med år 2012 anser dock förvaltningen att föreningen själv bör kunna svara för finansieringen.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 1 juni 2011. Dnr 5.-130-2011

Förslag till beslut

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) föreslog att nämnden antar miljöpartiets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

1. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd beviljar 50000 kronor i bidrag till SEUKI för genomförande av idrottsevenemang.

2. Nämnden beslutar att inte avslå alla ansökningar om bidrag för verksamhet som inte är tillgänglig för alla.

Att de som får kommunalt bidrag ska ha verksamhet som är tillgänglig för alla är en bra princip. Det bör dock kunna finnas undantag till denna princip, t ex för SEUKI:s fotbollsturnering. Turneringen syftar till att stödja integrationen inom den somaliska gruppen. Somalierna är en grupp som präglas av en bakgrund med inbördeskrig och flykt. En stor del av somalierna är spridda över världen, och de kan behöva denna typ av samlingspunkt. Därför kan turneringen mycket väl förtjäna bidrag från stadsdelsnämnden även i fortsättningen. Arrangemang som hjälper etniska grupper att stärka sin egen identitet och sammanhållning kan troligen stärka deras integration i det svenska samhället.

Men man kan kanske uppmana arrangörerna att bjuda in alla lag nästa år, så att evenemanget blir öppet för alla, dock med bibehållen somalisk profil.

Särskilt uttalande 1

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) och tjänstgörande ersättare Lotta Gravenius (FP) anmälde ett särskilt uttalande.

Vi tycker i allmänhet att det är mycket positivt att ideella föreningar genomför aktiviteter i och på olika sätt hjälper till att utveckla våra områden. Vi välkomnar engagerade individer och föreningar att framöver anordna fler öppna aktiviteter främst för ungdomar.

Vi delar helt förvaltningens uppfattning att eftersom endast särskilt inbjudna lag deltar i turneringen kan den inte betraktas som öppen för alla. Dessutom är det mestadels vuxna deltagare. Vi anser därför att de utländska lagen får rekrytera lokala ungdomar att delta i sina lag, när vakanser uppstår i dessa lag.

Att idrottsevenemanget av många anledningar inte ingår i stadsdelsnämndens ansvarsområde är ytterligare en aspekt. Stadens stöd till idrottsevenemang, som inte bara vänder sig till ungdomar, bör behandlas av Idrottsförvaltningen och/eller kulturförvaltningen kommande år.

Vi anser att för kommande år ska de utländska lagen själva bekosta sina logi- och matkostnader.

Vi ställer oss bakom förvaltningens förslag till beslut och understryker vikten av att verksamhet som söker stöd från nämnden ska vara tillgänglig för alla.

Särskilt uttalande 2

Ledamoten Gunilla Bhur m.fl. (V) anmälde ett särskilt uttalande. Vice ordföranden Mia Päärni m.fl. (S) anslöt sig till uttalandet.

Alliansen har infört en princip och ett regelverk i kommunen som innebär att alla föreningar ska söka medel centralt från t.ex. Idrottsnämnden eller Kulturnämnden. Stadsdelen godkänner alltså inga ansökningar och ger följaktligen inga bidrag utan hänvisar till de centrala nämnderna. Det är utifrån detta märkligt att Alliansen lokalt stödjer ansökan.

Vi har en inställning att föreningsbidrag bör fördelas av stadsdelsnämnderna, då dessa har bäst kännedom om det lokala föreningslivet. Vi har även haft en generös inställning till både kultur och idrottsevenemang generellt. Vi anser dock att fördelningen av medel ska vara så jämlik som möjligt för att stödja både flickors och pojkars deltagande. Detta är en viktig princip.

Den förening som nu föreslås beviljas 50 000 kr uppfyller inte de krav man kan ställa

· Fotbollsturneringen är inte tillgänglig för alla

· Endast särskilt inbjudna lag deltar, endast två är från Rinkeby och söderort, övriga är utländska lag

· Evenemanget är inte utpräglat lokalt och genomförs inte i stadsdelsområdet

· Föreningen SEUKI har redan erbjudits generöst bidrag från idrottsförvaltningen

§14 Ansökan om medel för ökad bemanning på boenden för äldre med demenssjukdomar

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner ansökan om medel för ökad bemanning på demensavdelningarna vid Rinkeby vård- och omsorgsboende.

Ärendet

För att höja kvaliteten i stadens demensboenden har kommunfullmäktige i budget 2011 beslutat att tillföra demensvården 150 mnkr under perioden 2011-2013. Nämnden kan för 2011 ansöka om 120 tkr per demensavdelning. Mot den bakgrunden har förvaltningen skickat en ansökan till äldreförvaltningen om medel motsvarande 360 tkr. Dessa kommer att fördelas på de tre befintliga avdelningarna för demenssjuka vid Rinkeby vård- och omsorgsboende.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 1 juni 2011. Dnr 7.-305-2011

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Mia Päärni m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande. Ledamoten Gunilla Bhur m.fl. (V) anslöt sig till uttalandet.

Vi är positiva till att demensvården tillförs ytterligare medel eftersom behoven är stora. Verksamheterna är på sina håll inte bemannade enligt de krav som finns inom området. Detta påvisas av den rapporten som Stiftelsen äldrecentrum har tagit fram. I det läget kommer extra tilldelning av medel göra en stor skillnad.

Oaktad om man bor på ett demensboende som drivs av kommunen eller av en entreprenör har man som brukare rätt till bra omvårdnad. Dock tycker vi att det är mycket märkligt att man låter även privata entreprenörer få del av medlen. Frågan är om det ens är lagligt att överföra ytterligare skattemedel till privata entreprenörer som redan har ett avtal med staden.

Dessutom kan man fråga sig hur man ställer sig till en privat utförare som minskat på bemanningen i ett boende och som gör vinst på sin verksamhet? Hur ska man följa upp de extra medlen och hur stor andel av dem får gå till vinst?

För inte allt för länge sedan tog äldrenämnden ett förfrågningsunderlag där det finns en möjlighet för entreprenörerna att minska antalet anställda i jämförelse med nuvarande antalet. Skall de då ha en möjlighet att söka pengar till förstärkning nästa år eller året därpå?

§16 Åtgärder efter inspektion

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på Arbetsmiljöverkets begäran om information om vidtagna åtgärder efter inspektion.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Förvaltningen mottog den 28 april 2011 ett inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket efter inspektion genomförd vid Rinkeby-Kista hemtjänst. Stadsdelsnämnden ska skriftligt informera Arbetsmiljöverket om de åtgärder som vidtagits med anledning av de brister som redovisas i meddelandet.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 1 juni 2011. Dnr 2.4.-232-2011

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§17 Angående Kista servicehus

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på skrivelsen från Mia Päärni m.fl. (S).

2. Tjänsteutlåtandet utgör svar på skrivelsen från Rinkeby-Kista pensionärsråd.

Ärendet

Till nämnden har inkommit två skrivelser som berör verksamheten i Kista servicehus. I skrivelsen refereras till kritik som framförts av de boende i servicehuset beträffande organisationen, bemanning, bemötande, aktiviteterna, lokalernas standard samt mathållning. Förvaltningen redovisar i utlåtandet det pågående förbättringsarbetet.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 1 juni 2011. Dnr 7.-99-2011

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag. Tjänstgörande ersättare Lotta Gravenius (FP) framförde att förvaltningen återkommer med en muntlig rapport om hur förbättringsarbetet fortskrider vid Kista servicehus. Förvaltningen återkommer med muntlig rapport till nämnden under hösten 2011.

Särskilt uttalande 1

Vice ordföranden Mia Päärni m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande.

Vi vet att förvaltningen har höga ambitioner att erbjuda de boende på Kista Servicehus en bra miljö och en god omsorg och hoppas att de förändringarna man nu arbetar med ger resultat. Dock tror vi att många av de brister som påtalats av bland annat pensionärsrådet vittnar om för lite resurser. För att kunna erbjuda de boende en trevlig måltidssituation med god och näringsriktig mat och för att även annars utveckla personalens kompetens behövs pengar. För att arbeta med den värdegrund som den moderatledda allinsen har tagit behövs personal som tidigare arbetat med liknande förändringsarbete och som får tid att göra det, det vill säga även det en förändring som kräver resurser. Ett värdegrundsarbete är egentligen ett arbete med att förändra förhållningssätt och kultur, ett arbete som ofta är mycket krävande.

Det stora underskottet är ett orosmoment och vi hoppas att det inte går ut över bemanningen på servicehuset.

Särskilt uttalande 2

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

Skrivelserna innehåller långa listor av kritik mot allt från den yttre miljön till personalens attityd, brist på aktiviteter och tråkig mat.

Man ställer också ett antal frågor till förvaltningen.

Nu har man fått fram en ny chef som har ansvar både för Rinkeby-Kista vård- och omsorgsboende, Kista servicehus och hemtjänsten med ett tydligt uppdrag att förbättra och utveckla verksamhetens kvalitet.

Det bådar gott om man verkligen menar utveckla. Samtidigt hör man hela tiden tal om nedskärningar och avveckling av personal. Socialstyrelsens äldre-guide har gett Kista Servicehus siffran 1 på en skala från 1 till 5 när det gäller personaltäthet. Den låga uppskattningssiffran förklarar förvaltningen med att de boendes samlade biståndsbedömda behov bestämmer personaltätheten. Så är det väl överallt i Stockholm i så fall? Det skulle innebära att Kista servicehus har Stockholms friskaste äldre. Eller har man kanske Stockholms snålaste biståndsbedömare? Resonemanget stämmer inte.

Man talar också om kompetensutveckling. All personal ska ges utbildning utifrån innehållet i stadens nya värdegrund för äldreomsorgen. Man ska få lära sig hur man bemöter vårdtagarna. ”Kunden” ska vara i centrum naturligtvis men det kan ju bara fungera om personalen känner att de ingår i satsningen själva och känner uppmuntran i sitt arbete.

Siffrorna som redovisas i förvaltningens utlåtande är nedslående.

2008 tog 47,1 helårsarbetare hand om 141 boende

2010 tog 44,2 helårsarbetare hand om 148 boende och ändå vill man skära ner på personalen!

De äldre blir troligen inte bättre behandlade av personalen än hur personalen behandlas uppifrån. Nu har den nye chefen en svår uppgift att vända siffran 1 till 5 i äldre-guiden. Han måste satsa på personalen och få mera resurser till det från majoriteten.

Om han sedan kan hitta ett bättre system som ser till att det inte bara är vikarier som arbetar under semestermånaderna så blir det 5++.

Särskilt uttalande 3

Ledamoten Gunilla Bhur m.fl. (V) anmälde ett särskilt uttalande.

Verklig valfrihet i vardagen – Äldre stockholmares självbestämmande ska vara utgångspunkten för stadens verksamheter för äldre. Man ska kunna påverka innehåll, vem som ger hjälp och hur den utförs. Kommunal hemtjänst ska finnas i alla stadsdelar.

Aktiviteter – Bristande resurser är en viktig orsak till en innehållsfattig dag, men även att staden saknar en funktion som bevakar det sociala innehållet i äldreomsorgen. I t.ex. Kristinehamn har man infört en intern tillsynsfunktion över social omsorg(TÖS) och har experter som bevakar hälso- och sjukvård (MAS) samt rehabilitering (MAR). En stor del av äldreomsorgen styrs av socialtjänstlagen och det är hög tid att avsätta resurser för att främja det sociala innehållet för äldre. Alla vård och omsorgsboenden ska planera för sociala aktiviteter där de äldre får vara delaktiga – kultur och idrott kan vara en del. I Kista servicehus bör man återinsätta den person som fanns på halvtid för att bygga upp aktiviteter för de boende.

Maten – återinför möjlighet att samarbeta med restaurangen som f n finns i samma byggnad som servicehuset. Det bästa är att laga maten på plats i alla servicehus. Fler äldre skulle få känna dofter av nylagad mat, minnas goda måltider i yngre dagar och vara med och laga mat efter lust och förmåga. Om vi får fler tillagningskök och matsalar på våra äldreboenden skulle även äldre med hemtjänst i närområdet kunna få gemenskap och äta gott på äldreboendena. Flera studier visar att mat som lagas och serveras nära matgästen i en trevlig miljö upplevs som mycket positivt. Mat som lagas på plats är godare, innehåller mer näring och kan vara bättre både i ett livsmedelshygieniskt och i ett miljömässigt perspektiv.

Kompetent och trygg bemanning – antalet händer i vården är av största vikt när det gäller just äldreboenden. Dementa ska inte vakna på natten med ångest och sakna en levande person att få hjälp och tröst av. En bra personalpolitik är av största vikt för att behålla bra personal och fler i vidareutbildning ger ökad kompetens. Kortare arbetstid med bibehållen lön kan vara ett sätt att attrahera personal till äldreboenden. Det handlar om att tunga lyft och stora vårdbehov gör att personalen orkar mindre. Stärk den personal som de äldre är nöjda med – cheferna måste lyssna in de boendes synpunkter!

§18 Bemanning på vård- och omsorgsboenden

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på skrivelsen.

Ärendet

Stadsdelsnämnden beslöt den 17 februari 2011 att uppdra åt förvaltningen att bereda Mia Päärnis m.fl. (S) skrivelse om bemanning på vård- och omsorgsboenden. Förvaltningens uppfattning är att Socialstyrelsens riktlinjer och de rekommendationer som ges i en rapport från Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum uppfylls. De tillsynsbesök som gjorts av såväl Socialstyrelsen, länsstyrelsen som äldreombudsmannen har inte föranlett några påpekanden om brister.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 1 juni 2011. Dnr 8.-100-2011

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§19 Hantering av diffusa problembilder inom socialtjänsten

Beslut

Som svar på skrivelsen åberopa vad som redovisas i detta tjänsteutlåtande.

Ärendet

Mia Päärni m.fl. (S) har i en skrivelse till nämnden ställt ett antal frågor om hur socialtjänsten hanterar personer som har en problembild som är svår att hitta lämplig insats för, bland annat handlar frågan om det finns en konflikt om i vilket verksamhetsområde personen egentligen ska få sitt stöd inom.

Förvaltningen redovisar i sitt svar efterfrågad problembeskrivning och vidare planering för att säkerställa att de brukare som ska komma i åtnjutande av socialtjänstens insatser får dessa på ett rättssäkert sätt och ges gott bemötande.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 1 juni 2011. Dnr 8.-44-2011

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§20 Samverkan/samråd mellan stadsdelsnämnden, förvaltningen och ungdomar

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på medborgarförslaget.

Ärendet

Ett medborgarförslag om samverkan/samråd mellan nämnden och förvaltningen och ungdomar har lämnats av Abdiaziz Said. Förslaget innebär att nämnden och förvaltningen ska upprätta ett ungdomsforum för direktkontakt med stadsdelsområdets ungdomar och dess organisationer. I verksamhetsplan för år 2011 gav nämnden förvaltningen i uppdrag att utveckla ett övergripande forum för ungdomars delaktighet och inflytande. Arbetet har påbörjats. Förvaltningen återkommer till nämnden under hösten 2011 med en rapport och en handlingsplan där förvaltningen även redovisar de synpunkter som ungdomar lämnat.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 1 juni 2011. Dnr 5.-301-2011

sgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

Att en projektledare anställts för att samarbeta med olika ungdomsgrupper i området är positivt. Att det inom Järva-andan finns många barn- och ungdomsföreningar som är aktiva och deltar i ungdomsutskottets träffar är också positivt.

Vi anser dock att det ganska snart måste hända mer saker konkret för att utöka ungdomars inflytande i Rinkeby-Kista. Nämnden har beslutat att inrätta ett ungdomsråd/ungdomsforum. Vi anser att utformningen av detta ungdomsråd/ungdomsforum bör framför allt ungdomarna själva komma fram till, med stöd från förvaltning och politiker. Processen med att besluta om utformningen av ungdomsråd/ungdomsforum får inte ta för lång tid, så att ungdomarna snart uppfattar att något händer.

Sedan måste man parallellt med denna process se till att det skapas mer jobb och studiemöjligheter för ungdomar i Rinkeby-Kista.

§ 20 a

Fullmakt att föra Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds talan i mål enligt Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)

Beslut

1. Biträdande enhetschef Kristina Lundh vid Rinkeby-Kista mottagningen inom Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, ges fullmakt att själv eller genom av henne befullmäktigat ombud föra Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds talan i förvaltningsdomstol i mål och ärenden enligt Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Fullmakten gäller från och med beslutsdatum.

2. Tidigare beslut om befullmäktigande av biträdande enhetschef Anders Skogman att föra nämndens talan upphävs.

3. Omedelbar justering.

Ärendet

Förvaltningen anmäler ändring av fullmakt att föra Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds talan i mål enligt Lag om vård av missbrukare i vissa fall.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 1 juni 2011. Dnr 6.-315-2011

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§21 Tidigare insatser vid flyktingmottande i Stockholms stad

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

Motion 2011:22 av Rebecca Adami (MP) tar upp ett flertal aspekter på de asylsökandes behov. Enligt motionären bör Stockholms stad hos staten ansöka om att få vara en försökskommun som övertar ansvar och uppdrag från statliga myndigheter för att säkerställa de asylsökandes behov och rättigheter. Förvaltningen anser att staden redan nu samverkar kring flyktingars skiftande behov av insatser med de intentioner som motionärerna efterlyser – låt vara under statligt huvudmannaskap. Förvaltningen anser att kommunfullmäktige bör avslå motionen.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 1 juni 2011. Dnr 1.5.1.-162-2011

Förslag till beslut

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. föreslog att nämnden antar miljöpartiets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Stadsdelsnämnden beslutar

Att överlämna nedanstående som svar på remissen

Vi stödjer motionens tankar och ambitioner men anser att Etableringsreformen bör få tid att sätta sig och utvärderas innan man överväger att göra de förändringar som föreslås i motionen.

Mer stöd och samtalsterapi till flyktingar är angeläget, eftersom många flyktingar kommer från krigssituationer och är traumatiserade. Stöd till lika-rättsarbete och antidiskriminering är också angeläget.

§22 Nya metoder för att anställa fler personer med funktionsnedsättningar

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

I motionen konstateras att det inom Stockholms stad med omnejd finns i storleksordningen 100000 personer i yrkesverksam ålder med funktionsnedsättning. En alltför stor andel av dessa personer uppges stå utanför arbetsmarknaden. Personer med funktionsnedsättningar bör enligt motionärerna kunna komma i fråga i större utsträckning för reguljära anställningar inom verksamheter finansierade av kommunen.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 1 juni 2011. Dnr 1.5.1.-210-2011

Förslag till beslut

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Mia Päärni m.fl. (S) föreslog att nämnden antar socialdemokraternas förslag. Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) och ledamoten Gunilla Bhur m.fl. (V) anslöt sig till socialdemokraternas förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Mia Päärni m.fl. (S), ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) och ledamoten Gunilla Bhur m.fl. (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Stadsdelsnämnden föreslås

· Att bifalla motionen

· Att därutöver anföra följande.

Att få arbeta är en grundläggande rättighet. Oavsett eventuellt funktionshinder behöver alla få känna sig behövda och bekräftade och kunna försörja sig själv. Det är självklart att vi stödjer och uppmuntrar att alla människor som är arbetsföra och vill arbeta får möjlighet till det.

Personer med olika funktionshinder har alltid funnits, det är inte något nytt eller annorlunda. Att få en möjlighet till att delta i arbetsmarknaden på olika sätt är något som Stockholms stad ska bidra till. Det räcker inte att hänvisa till andra verksamheter bara för att det inte finns tillräcklig med kunskap.

§23 Förskoleenheternas sommarplanering 2011

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av sommaröppnar förskolor och stängda förskolor under sommarperioden.

Dnr 4.3.-288-2011

§24 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

Inga skrivelser hade inkommit.

§25 Konferenser och utbildningar

Inga relevanta utbildningar eller kurser hade inkommit.

§26 Postlista

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av postlista från den 6 maj till och med den 31 maj 2011.

§27 Handikapprådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala handikapprådets protokoll från den 5 maj 2011.

§28 Pensionärsrådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala pensionärsrådets protokoll från den 18 maj 2011.

§29 Trygghet i fastigheter och utemiljö (fd BRÅ) i Rinkeby-Kista - protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala rådet för trygghet i fastigheter och utemiljö (fd BRÅ) protokoll från den 28 april 2011.

§30 Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Datum

Ärende

Beslut

Delegat

2011-05-27

Beslut att utlämna begärda handlingar för forskningsändamål

Dnr: 2.8.-281-2011

Ulrika Axelsson

Verksamhetsområdeschef, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

§31 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

A

Skrivelser och rapporter med mera som är inkomna eller upprättade inom stadsdelsförvaltningen.

1. Trädfällning i Hinderstorp, dnr: 1.2.3.-296-2011

2. Väghållning vintertid i Rinkeby- Kista, dnr: 1.2.3.-332-2011

3. Socialnämnden, tillståndsutskottet. Protokoll nr 4/2011

4. Kommunstyrelsens handikappråd. Protokoll nr 4, 2011-04-26

§32 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

KF 2011-05-23 § 25 Ändring av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun

KF 2011-05-23 § 26 Samlad strategi för att begränsa smittspridning bland intravenösa missbrukare, dnr: 1.5.1.-794-2010

KF 2011-05-23 § 27 Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter, dnr: 1.5.1.-753-2010


KF 2011-05-23 § 28 Riktlinjer för utredning, dokumentation m.m. inom stadens socialpsykiatri, dnr: 1.5.1.-748-2010

§33 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av sociala delegationens protokoll från den 24 maj 2011, 7 juni 2011, 13 juni 2011 och 14 juni 2011.