Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-08-30

Sammanträde 2012-08-30

Datum
Klockan
18:00
Plats
Rinkeby Folkets Hus, Skårbygränd 1, Rinkeby

OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar kl. 17:30 - endast för nämndens ledamöter

Läs mer...Allmänhetens frågestund, klockan 18.00 - 18.45
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Protokoll från den 19 juni 2012

Slutet sammanträde

3 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

7 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st 1 p föräldrabalken (FB)

8 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB)

9 Utredning med anledning av rapport den 8 juni 2012 enligt 24 b § (lex Sarah) Lagen om särskilt stöd till vissa med funktions-hinder (LSS) inom enheten assistans och personligt stöd

10 Begäran om yttrande till Socialstyrelsen, ej verkställt beslut - enskilt ärende

12 Beslut från Socialstyrelsen - enskilt ärende

Dnr 071-2012-1.4. (utsändes ej - muntlig redovisning)
Allmänhetens frågestund
* Information om föräldrarådgivare inom resursenheten - Lina Blombergsson
Öppet sammanträde

13 Förvaltningens och nämndens information och frågor

a) Händelser under sommaren - Olle Johnselius
b) Micasa-hyror - Gunnar Hörnfeldt
Beslutsärenden

14 Uppföljningsrapport till nämnden i augusti 2012

15 Partiell revidering av delegationsordning, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

16 Val av ny ledamot till stadsdelsnämndens råd för funktionshindersfrågor 2012

16 A Val av ersättare till stadsdelsnämndens pen-sionärsråd 2012

Remissärenden

17 Yttrande över revisorernas årsrapport 2011 för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

18 Revidering av ramavtal - SISAB

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 396-2012-1.5.1.

19 Förändring av fördelningsnyckeln för stadsmiljöverksamheten

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 427-2012-1.5.3.

20 Detaljplan för uppförande av 170 lägenheter Kista gårdsväg 3 i stadsdelen Kista (Dp 2011-07764)

21 Idrottspolitiskt program för Stockholms stad 2013 -2017

Remiss från idrottsnämnden
Dnr 378-2012-1.5.1.

22 Alkoholservering gällande Jensens Böfhus AB/Kista

Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet
Dnr: 398-2012-1.4.

Anmälningsärenden

23 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

24 Konferenser och utbildningar

26 Protokoll från Rinkeby-Kistas Råd för funktionshindersfrågor

Protokoll från den 16 maj 2012

27 Protokoll från lokala pensionärsrådet

28 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

29 Inkomna skrivelser, rapporter, medborgarförslag med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(cirkulerar under sammanträdet)

30 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

31 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(cirkulerar under sammanträdet)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (115 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordföranden Bo Sundin (M) och ledamoten Kerstin Aggefors (S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Dag för justering 5 september 2012.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Beslut

Anmäldes att protokollet från stadsdelsnämndens sammanträde den 19 juni 2012 justerades den 21 juni 2012.

§3 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§7 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st 1 p föräldrabalken (FB)

§8 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB)

§9 Utredning med anledning av rapport den 8 juni 2012 enligt 24 b § (lex Sarah) Lagen om särskilt stöd till vissa med funktions-hinder (LSS) inom enheten assistans och personligt stöd

§10 Begäran om yttrande till Socialstyrelsen, ej verkställt beslut – enskilt ärende

§12 Anmälningsärende

Beslut från Socialstyrelsen – enskilt ärende

Allmänhetens frågestund

Information om föräldrarådgivare inom resursenheten

Föräldrarådgivarna Görel Hedenborg och Elisabeth Orr Bågfors informerade stadsdelsnämnden om verksamheten med föräldrarådgivning inom resursenheten, verksamhetsområdet social omsorg. Verksamheten syftar till att förebygga konflikter och våld inom familjer genom att främja sådana relationer i familjen som gynnar barnets utveckling. Ett gott föräldraskap kan kompensera för fattigdom och negativa ärftliga faktorer. Genom att bland annat samverka med barnavårdscentralen, förskolan, den öppna förskolan och skolan får föräldrarådgivarna kontakt med föräldrar som söker stöd i sitt föräldraskap. Målet är att nå alla föräldrar med barn 0-18 år inom stadsdelsområdet med information om verksamheten. Verksamheten har i sin nuvarande form funnits i drygt ett år och under denna period arbetat med ett hundratal föräldrar. Föräldrarna erbjuds dels ett generellt föräldrastödsprogram (ABC – Alla Barn i Centrum), dels en mer individuellt utformad föräldrautbildning (Komet).

§13 Förvaltningens och nämndens information och frågor

a) Stadsdelsdirektör Olle Johnselius informerade om händelser i stadsdelsområdet under sommaren. Orsaken till den brand som natten mellan den 27 och 28 juli förstörde en stor del av förskolan vid Knutbyskolan i Rinkeby är ännu inte klarlagd. I Rinkeby har förekommit att ungdomar kastat sten mot polis som vistats i området, dock inte mot SL:s busstrafik. Inom stadsdelarna Kista, Husby och Akalla har det enligt polisen under sommaren varit mycket lugnt. De aktiviteter som förvaltningen under sommaren erbjudit invånarna har varit synnerligen välbesökta. Detta gäller såväl bussutflykterna, som varit övertecknade, som de verksamheter som riktat sig till barn och ungdomar. Under sommaren har erbjudandet till ungdomar om feriearbeten lockat rekordmånga. Rinkeby-Kista är i detta avseende bäst i staden.

b) T.f. ekonomichefen Gunnar Hörnfeldt meddelade att hyresnämnden och sedan, efter överklagande, hovrätten slagit fast att det i de boendes hyror kan ingå kostnader för del i de allmänna ytor som står till hyresgästernas förfogande. Gunnar redovisade vidare att stadens fastighetsbolag Micasa, som äger och förvaltar stadens egna fastigheter för omsorgsverksamheter, har förhandlat med hyresgästföreningen och i hyresnämnden fått rätt att revidera hyresavtalen med detta som grund. Micasa har därvid delat in bostadsbeståndet i geografiska värdeområden samt standardklassat lägenheterna. Förvaltningen har meddelat samtliga berörda om denna förändring, vilken för nära nog samtliga medför hyreshöjningar – för vissa stora hyreshöjningar (ca 1500 kronor/månad) som sker stegvis för de boende med hjälp av en ”trappa”. Detta innebär att förvaltningen får täcka mellanskillnaden fram till dess den boende betalar höjningen fullt ut.

Ordförande Bo Sundin (M) meddelade att han i denna fråga varit i kontakt med äldreborgarrådet och Micasa ledning. Vice ordförande Mia Päärni (S) önskade en skriftlig redogörelse till nämnden om denna fråga. Förvaltningen lovade att återkomma med en sådan.

c) Vice ordföranden Mia Päärni ställde fråga till förvaltningen om behovet av större större papperskorgar längs gång- och cykelvägarna inom Järvas friområde.

T.f. ekonomichefen Gunnar Hörnfeldt konstaterade att del av detta behov är nämndens/förvaltningens ansvar. Förvaltningen får i samarbete med anlitade entreprenörer se över behovet och vid behov sätta upp fler eller större papperskorgar där så anses erforderligt.

§14 Uppföljningsrapport till nämnden i augusti 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner denna uppföljningsrapport.

Ärendet

Efter resultatöverföring prognostiseras en budget i balans. Jämfört med den föregående uppföljningsrapporten till nämnden i juni har prognosen förbättrats med 5,9 mnkr.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 16 augusti 2012. Dnr 1.2.1.-503-2012

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande. Ledamoten Birgitta Hald-Svensson m.fl. (MP) och tjänstgörande ersättaren Leo Ahmed (V) anslöt sig till uttalandet.

Det är samma problematik som visar sig i uppföljningsrapporten som tidigare. Några områden dras med större underskott av olika skäl och förskolan får spara för att täcka upp för dem. Det finns många skäl att vara oroad, bland annat med anledning av det som vi vet att vår socialtjänst får tampas med, som vi senast kunde läsa om i lokaltidningen Mitt i. För långa utredningstider, svårt att nå ut med insatser och mycket begränsat med resurser till det förebyggande arbetet.

Det är en lättnad att vår stadsdel har fått en del i tillskott genom stadshuset men synd att man från början underbudgeterade så kraftigt. Nu ser vi med spänning fram emot budgeten som ska läggas för Stockholms kommun nästa år och hoppas att stadshuset gör som regeringen och investerar mer pengar nu när valet närmar sig

§15 Partiell revidering av delegationsordning, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner de förändringar som vidtagits i delegationsordningen.

2. Beslutet gäller från beslutsdatum 30 augusti 2012.

3. Omedelbar justering.

Ärendet

Stadsdelsnämnden fastställde den nu gällande delegationsordningen den 19 juni 2012. Nu föreslås en ny revidering inom ärendegrupperna, personalärenden, äldreomsorg och förebyggande ungdomsinsatser och medborgarservice.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 16 augusti 2012. Dnr 1.1.-326-2012

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§16 Val av ny ledamot till stadsdelsnämndens råd för funktionshindersfrågor 2012

Beslut

1. Stadsdelsnämnden utser Sven Hallberg som ny ledamot av det lokala rådet för funktionshindrade.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

HSO föreslår en fyllnadsnominering av ny ledamot för perioden 2011-2014 till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds råd för funktionshinderfrågor.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 16 augusti 2012. Dnr 1.1.-430-2012

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§ 16 a)

Val av ny ersättare till stadsdelsnämndens pensionärsråd år 2012

Beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar utse den av pensionärsorganisationen -PRO - inom stadsdelsnämndsområdet Rinkeby-Kista nominerade personen till ersättare i stadsdelsnämndens pensionärsråd år 2012.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Stadsdelsnämndens pensionärsråd ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare. En ersättarplats är vakant för PRO. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd föreslås utse den av pensionärsorganisationen - PRO - nominerade personen, Björn Burell som ersättare i stadsdelsnämndens pensionärsråd år 2012.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 23 augusti 2012. Dnr 1.1.-744-2011

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§17 Yttrande över revisorernas årsrapport 2011 för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Revisorerna har avslutat granskningen av Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds verksamhet för år 2011. Revisorerna tillstyrker att nämnden och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet. Revisorerna anför att nämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat för året är tillfredsställande. Inom några få områden pekar revisorerna på att förbättringar bör ske. Revisorerna rekommenderar nämnden att bland annat stärka den interna kontrollen beträffande dels hanteringen av persontransporter, dels registrering av barn- och ungdomsärenden i Paraplysystemet.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 16 augusti 2012. Dnr 1.1.-203-2012

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande 1

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) och tjänstgörande ersättare Lotta Gravenius (FP) anmälde ett särskilt uttalande.

Kontinuerlig, oberoende och konstruktiv granskning av gemensamt finansierad verksamhet är en viktig grundpelare i det demokratiska samhället som ibland kommer i skymundan i det offentliga samtalet. Vi anser dock att revisorernas arbete är värdefullt och att deras synpunkter bör tas på största allvar. Det är bland annat därför glädjande (även om det inte är oväntat) att revisorerna i sin senaste årsrapport för nämndens verksamhet finner att såväl det ekonomiska som verksamhetsmässiga resultatet är tillfredsställande, att styrning, uppföljning och kontroll är tillräcklig samt att bokslut och räkenskaper är rättvisande.

Naturligtvis, som i alla lärande organisationer, finns det potential för att bli bättre även i Rinkeby-Kista SDN, bland annat vad gäller förbättrade interna rutiner och med en utvecklad samverkan mellan aktörer verksamma i området. Vi uppskattar den konstruktiva och sakliga kritiken från revisorerna och ser fram mot att följa hur förvaltningen aktivt arbetar vidare med dessa och andra saker i en anda av ständig utveckling och förbättring.

Särskilt uttalande 2

Ledamoten Birgitta Hald-Svensson m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande. Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) och tjänstgörande ersättaren Leo Ahmed (V) anslöt sig till uttalandet.

I stort sett klarar sig Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd med några få anmärkningar i revisorernas granskning.

Det finns dock ett område som vi finner viktigt att påpeka.

Revisorerna rapport säger:

Skolinspektionen har genomfört en tillsyn av nämndens förskoleverksamhet och finner brister i den pedagogiska miljön och personalens utbildning och /eller erfarenhet av att kunna tillgodose barnens behov av omsorg och god pedagogisk verksamhet. Samarbetet mellan förskola, förskoleklass, skola, fritidshem behöver utvecklas. Barn med annat modersmål än svenska ges inte i tillräcklig utsträckning möjlighet till att utveckla sitt modersmål såväl som det svenska språket.

Lagen av registerkontroll av personal i förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg iakttas inte alltid. Planer mot kränkande behandling uppfyller inte heller författningens krav.

Att man har dessa brister i förskolan blir extra anmärkningsvärt när man samtidigt tar det överskott på 5,5 miljoner som förskolans uppvisar i uppföljningsrapporten för augusti månad och använder det till att täcka underskott i andra verksamheter. Det borde i stället användas till att komma till rätta med just dessa brister.

§18 Revidering av ramavtal – SISAB

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Stadsledningskontoret föreslår förändringar i ramavtalet som rör SISAB:s uthyrning av pedagogiska lokaler till bl.a. stadsdelsnämnderna i syfte att effektivisera lokalhållningen. Stadsdelsförvaltningen välkomnar att avtalet är utformat som ett samverkansavtal. Genom denna utformning bedömer förvaltningen att det blir lättare att uppnå miljö- och effektivitetsmål.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 16 augusti 2012. Dnr 1.5.1.-396-2012

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Birgitta Hald-Svensson m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

Vi stödjer förvaltningens förslag till beslut.

Nu finns ett snårigt system där hyresgästen betalar vissa delar av el- och driftkostnader och SISAB står för andra delar. För att kunna åstadkomma energi effektivisering, billiga avtal och satsningar på ”grön” el är det bra att SISAB tar hela ansvaret.

Underhållet av skolor och förskolor blivit eftersatt på grund av att SISAB s driftkostnader har lagt beslag på de pengar som finns tillgängliga. Nämnderna har inte heller efterfrågat standardhöjningar och nödvändiga investeringar inte kunnat göras. I det nya föreslagna ram avtalet finns större utrymme för korrekt underhåll av byggnaderna.

Men det finns naturligtvis en hake. Hyresgästerna måste betala och främst då de hyresgäster vars lokaler är äldre och som redan är amorterade och egentligen skulle få en minimal hyra. Nu föreslås en basavgift på 400 kr per kvadratmeter vilket är för mycket. Om man inte har någon fördel av att acceptera en 30 år gammal lokal så bör det rimligen medföra krav på nya och bättre lokaler. Vem accepterar gamla lokaler till ett högt pris?

För Rinkeby-Kistas del verkar det tänkta ramavtalet innebära samma totala kostnad. Vad man förlorar på karusellerna tar man igen på gungorna men principen att gamla billigare lokaler ska subventionera nyare känns inte bra.

§19 Förändring av fördelningsnyckeln för stadsmiljöverksamhet

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen

2. Omedelbar justering

Ärendet

Stadsledningskontoret har ansvarat för en uppföljning av hur driftbudgeten för stadsmiljöverksamhet fördelas mellan stadsdelsnämnderna. Uppföljningen har lett till att vissa justeringar av fördelningsnyckeln föreslås.

För Rinkeby-Kista innebär de föreslagna justeringarna en driftbudgeförstärkning med ca tre mnkr, vilket är en ökning med drygt 40 %.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 21 augusti 2012. Dnr 1.5.3.-427-2012

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) och tjänstgörande ersättaren Leo Ahmed (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till socialdemokraternas förslag enligt följande.

· Att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut

· Att därutöver anföra

Förvaltningen belyser och lyfter fram behovet av ökade resurser för att utomhusmiljön i Rinkeby-Kista ska få god kvalité. Vi ser positivt på Stadsledningskontorets förslag om en medelförstärkning om totalt 17,6 miljoner för hela staden och 3 mnkr för vår stadsdelsnämnds stadsmiljöverksamhet.

Det är oerhört viktigt att även anpassa stadsmiljön efter den befolkningsökning som kommer att ske i Järvaområdet. Det kommer att bo cirka 51000 invånare här inom en snar framtid. Befolkningsökningen kommer att ske främst i Norra Järva, vilket måste beaktas. En gemensam stadsmiljö som är tillgänglig, ren och välskött leder till större trivsel, trygghet och väcker större medvetenhet hos invånarna om hur viktig stadsmiljön är. Särskilt under höst och vintertid då kylan närmar sig och snön faller ställs krav på skötseln. Våra gemensamma gång- och parkvägar blir då lätt sjöar och/ eller isbanor. Här är det särskilt viktigt att tillräckliga ekonomiska resurser finns. För oss socialdemokrater är det viktigt att se till helheten oavsett fördelning av den föreslagna modellen. Självklart ska vår stadsmiljö skötas efter de behov som finns, vilket man inte har gjort under senare år.

Med anledning av den beräknade befolkningsökningen och vår stora mängd parkvägar som inte beaktas i fördelningsmodellen är det möjligt att den tänkta ökningen inte är tillräcklig trots allt.

Särskilt uttalande

Ledamoten Birgitta Hald-Svensson m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande. Tjänstgörande ersättaren Leo Ahmed (V) anslöt sig till uttalandet.

Vi håller med förvaltningen om att det är välkommet att Rinkeby-Kista får ett tillskott i budgeten för stadsmiljön. Ytterligare förstärkningar i framtida uppdateringar av fördelningen kan vara nödvändiga.

Vi vill också trycka på vikten av att också Igelbäckens kulturreservat och Hanstareservatet städas ordentligt.

§20 Detaljplan för uppförande av 170 lägenheter Kista gårdsväg 3 i stadsdelen Kista (Dp 2011-07764)

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag som innebär uppförande av ca 170 bostäder i en sammanhängande bebyggelse i fem till åtta våningar som ramar in en innergård. Bebyggelsen formas som ett slutet kvarter med genomgående entréer både från gården och kringliggande gator. All parkering anläggs i ett tvåvånings garage under gården och husen samt kantstensparkering utmed kringliggande gator. Förvaltningen har inget att invända mot det utställda förslaget till detaljplan. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd saknar tillgång till ett antal servicelägenheter för personer med funktionsnedsättning som klarar ett eget boende och har sysselsättning utanför hemmet. Mot den bakgrunden anmäler förvaltningen behov av att staden köper in ett antal bostadsrättslägenheter i det bostadskvarter som denna detaljplan omfattar.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 16 augusti 2012. Dnr 1.5.3.-471-2012

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande 1

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) och tjänstgörande ersättare Lotta Gravenius (FP) anmälde ett särskilt uttalande. Ledamoten Birgitta Hald-Svensson m.fl. (MP) anslöt sig till uttalandet.

Vi tycker att stadens satsningar på att bygga ännu mer bostäder i Kista är mycket bra. Vi vill dock poängtera, som förvaltningen för fram, att det är synnerligen viktigt att följande också prioriteras i vår stadsdel.

1. Vi saknar tillgång till ett antal servicelägenheter inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning, som klarar ett eget boende och har sysselsättning utanför hemmet. Vi föreslår därför att staden köper in ett antal bostadsrättslägenheter i de planerade bostadskvarteren.

2. Vi saknar på norra Järva fortfarande ersättningsarena för den nedlagda Kista IP som lades ned 1999. I dag saknas en godkänd fotbollsplan i området. Möjlighet att bedriva friidrott saknas helt i området. Behovet av anläggningar för spontanidrott, utegym, basketplaner och hallar för inomhusidrott är mycket stort eftersom nästan inga anläggningar eller hallar tillkommit till området de senast 9 åren.

3. Vi vill även betona att det är viktigt att det byggs både stora (5-6 rum) och små (1-2 rum) lägenheter i detta område då det är brist på dessa i stadsdelen. Detta borde poängteras till det byggföretag som får uppdraget att bygga detta område.

Särskilt uttalande 2

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande. Tjänstgörande ersättaren Leo Ahmed (V) anslöt sig till uttalandet.

Det är positivt att det byggs fler bostäder i Kista. En synpunkt vi har är att majoriteten av bostäder i Kista är upplåtna som bostadsrätter. Vi efterlyser att det också byggs hyresrätter. Det är särskilt angeläget i våra stadsdelar då många här och i synnerhet ungdomar som saknar bostad inte har ekonomiska möjligheter att köpa sin bostad. Vi tycker också att det är viktigt att hyresnivåerna inte blir för höga och att man ska vidta olika åtgärder för att säkerställa att hyrorna blir rimliga.

För att öka bostadsbyggandet i vår stadsdel anser vi att man bör överväga möjligheten att bygga högre hus än vad som nu planeras. Vi vill även betona behovet av att det byggs fler stora lägenheter i vår stadsdel.

Vi vill också understryka förvaltningens efterfrågan på servicelägenheter för personer med funktionsnedsättning. Idag går många stadsdelsnämnder med stora underskott för att bristen på dessa lägenheter är så stor.

§21 Idrottspolitiskt program för Stockholms stad 2013 -2017

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen

2. Omedelbar justering

Ärendet

Idrottsförvaltningen har upprättat ett förslag till idrottspolitiskt program för Stockholms stad för åren 2013-2017. Sju olika fokusområden har definierats. Programmet inriktar sig särskilt på ungdomar: ungdomar 13-20 år, särskilt flickor, flickor 7-20 år med utländsk bakgrund, personer med funktionsnedsättning samt barn och ungdomar 7-20 år med lägre socioekonomisk bakgrund än genomsnittet. Förvaltningen kan konstatera att programmets prioriterade målgrupper är stora inom Rinkeby-Kista och att målsättningen om att bland dessa stimulera till ökad fysisk aktivitet fordrar ett tillskott av nya anläggningar och att befintliga rustas upp.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 21 augusti 2012. Dnr 1.5.1.378-2012

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation 1

Ledamoten Birgitta Hald-Svensson m.fl. (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Att delvis godkänna förvaltningens förslag

Att därutöver anföra

Vi i Miljöpartiet är positiva till ett nytt idrottspolitiskt program. En välmående stad som är tillgänglig och lyfter fram spontanidrott, upplevelse och inspiration är något som vi bör eftersträva.

Under rubriken ’Anläggningar och ytor för fysisk aktivitet’ tycker vi att det inte är tillräckligt att mäta nyttjandegraden. Nyttjandegraden kan vara hög i befintliga anläggningar, men den totala tillgången i förhållanden till behoven ändå vara låg. Många avstår från att söka sig till idrottsanläggningar om de ständigt är fullbokade. Det fulla intresset och behovet för utbudet manifesterar sig då inte som efterfrågan och underskattas därigenom.

Även miljö-, klimat- och lika-rätt-perspektivet är något där vi saknar resonemang. Exempel är Hbtq-perspektivet som inte nämns och förslaget att subventionera de prioriterade gruppernas idrottande ”i stadens egna anläggningar”. Gäller det även de upphandlade verksamheterna? Hur ska denna subventionering gå till konkret?

Att Stockholm stad antar ett nytt idrottspolitiskt program är positivt. Man har jobbat med att försöka få med alla aspekter. Jämställdhet, mångfald och tillgänglighet skall genomsyra alla områden. Dock finns det en hel del kvar att önska.

En indikator som rör anläggningar, såväl nya som befintliga, riktade till tjejer bör läggas till under ”Anläggningar och ytor för fysisk aktivitet”. Jämställdhetsaspekten är viktig även när det gäller spontant idrottande, vilket utövas av män i högre utsträckning än kvinnor. Fotbollsplaner fungerar oftare för killar som spontanidrottsplats, tjejer använder inte alls dessa i samma utsträckning. En genusanalys/genusbudgetering behöver göras för att ta reda på vilka åtgärder som behövs för att uppmuntra och möjliggöra även tjejers spontanidrottande.

Under rubriken ’Anläggningar och ytor för fysisk aktivitet’ håller vi med förvaltningen om att det behövs fler sportanläggningar i Rinkeby-Kista. Vi ser gärna att man sätter tak och väggar på Rinkeby bollplan och Kvarnbacka bollplan. Vi ser också gärna en kampsportarena i Akalla. Vi ser gärna mer ampassning till funktionsnedsättning och ser gärna mer mindre lokaler för gym, aerobics, dans eller joga.

När det gäller det s k ”aktivitetsstråket” över Järvafältet vill vi dock bromsa lite. Vi vill att Järvafältet behåller sin karaktär av ’vilt’ område. Innan man planera något som helst aktivitetsstråk vill vi se en ordentlig utredning av effekterna på naturvärden och kulturvärden på Järvafältet.

Till sist vill vi minnas att det för flera månader kom ett medborgarförslag om ett utomhusgym. Detta är en bra idé. Vi väntar spänt på om Idrottsnämnden gör verklighet av detta positiva förslag.

Reservation 2

Tjänstgörande ersättaren Leo Ahmed (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

1. Nämnden tillstyrker delvis förvaltningens förslag till yttrande över remissen.

2. Därutöver vill vi framföra följande.

Vår främsta kritik är att vi saknar förskolebarnen som viktiga målgrupper. En god folkhälsa grundläggs tidigt, både vad gäller fysisk aktivitet och en bra kost. Förskolebarnen borde därför vara högt prioriterade, särskilt som staden har mycket stor rådighet inom förskolan.

Idrott som en skyddsfaktor mot droger och kriminalitet skulle också behöva belysas bättre i programmet. I ett socialt perspektiv är också pojkars idrottande viktigt att främja.

Vi välkomnar att barn och unga med lägre socioekonomisk bakgrund ska prioriteras, eftersom låga inkomster i familjen begränsar möjligheterna att idrotta. För att leva upp till programförslagen om stöd till föreningslivet och subventionerade priser i stadens egna verksamheter för dessa grupper krävs mer resurser.

Samtidigt undrar vi hur det är tänkt att barn och unga ska styrka att de tillhör en prioriterad grupp, utan att det uppfattas som utpekande för barnet. Subventionerade priser kan också uppfattas som diskriminerande. Det bästa vore därför generellt låga priser eller kostnadsfria aktiviteter för både flickor och pojkar.

Särskilt uttalande

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) och tjänstgörande ersättare Lotta Gravenius (FP) anmälde ett särskilt uttalande. Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S), ledamoten Birgitta Hald-Svensson m.fl. (MP) och tjänstgörande ersättaren Leo Ahmed (V) anslöt sig till uttalandet.

Vi tycker att detta idrottspolitiska programmet har en bra ambition och det är glädjande dels att det har ett så tydligt folkhälsoperspektiv men också att prioriterade grupper för programmet är de som statistiskt sett ännu inte etablerat regelbundna motionsvanor i samma utsträckning som andra . Vi förutsätter att hela staden inkluderas och att alla stadsdelar ges tillräckliga förutsättningar för att uppnå målen i programmet.

Vi vill i detta sammanhang särskilt uppmärksamma att Järvaområdet är ett av de områden i Stockholm, där det finns störst andel barn och ungdomar samt ännu så länge en hög andel människor med låga inkomster. Dessutom beräknas antalet invånare i Rinkeby-Kista under den närmaste tioårsperioden att öka. Samtidigt finns ännu inte några nya idrottsanläggningar eller mindre anläggningar för spontanidrott planerade för vår stadsdel de kommande 6 år.

Kista IP:s fotbolls- och friidrottsarena lades ned 1999 och det har ännu inte ersatts av en likvärdig ersättningsanläggning . I dag saknas en godkänd fotbollsplan i området. Möjlighet att bedriva friidrott saknas helt i området. Under de senast 9 åren (2 mandatperioder) har nästan inga anläggningar eller hallar tillkommit till området. (2 konstgräsplaner har tillkommit).

Att få vara fysiskt frisk och kunna använda sin kropp på det sätt hon eller han vill ta de flesta för givet. Detta i alla fall till dess att sjukdom eller olyckor inträffar och den fysiska hälsan och förmågan försämras, ibland också med försämringar av den psykiska hälsan, arbetsförmågan och/eller livsstilstillfredsställelsen som resultat. Inte minst i detta perspektiv är det glädjande dels att det idrottspolitiska programmet för 2013-2017 har ett så tydligt folkhälsoperspektiv men också att man har prioriterat grupper i programmet. Bland de prioriterade grupperna saknar vi dock de äldre. Deras behov av motion och rörelse för att behålla hälsa och rörlighet är stort. Många äldre tappar bort att motionera, därför är det viktigt att satsa på enkla lösningar, lättåtkomliga för dem som vill röra på sig. Här skulle fler utegym, lättillgängligt placerade och med varierande svårighetsgrad fylla en viktig funktion. Det är också viktigt att de olika verksamheterna inom äldreomsorgen samt frivilligorganisationer som riktar sig till äldre får möjligheter att arbeta med frågor kring hälsa och rörlighet.

Av både hälso- och samhällsekonomiska skäl men också – och kanske än viktigare – av livskvalitetsskäl, är det därför viktigt att på olika sätt underlätta etablerandet av regelbundna motionsvanor hos så stora delar av befolkningen som möjligt och i synnerhet hos de som, statistiskt sett, befinner sig långt från dessa vanor. Liksom inom andra samhällsområden är det dock viktigt dels att detta utgår från den enskildes unika förutsättningar men också att en positiv och konstruktiv samverkan mellan olika samhällsaktörer sker.

Inom Rinkeby-Kista finns det många goda krafter som vill området och dess boende väl. Utvecklandet av samarbete även på folkhälsoområdet mellan förvaltningen och exempelvis föreningar och församlingar, Jobbtorget, rådet för funktionshinderfrågor, pensionärsrådet, Ungdomens hus, Rinkeby folkets hus etc. bör vara värt att undersöka. Ytterligare input och stöd angående detta kan också efterfrågas från exempelvis Karolinska Institutet och/eller Idrottshögskolan som båda, på olika sätt, kan ses som experter på folkhälsoområdet.
Det finns också verksamheter som redan når oerhört många av våra barn, t ex förskola och skola som kan utveckla sitt arbete kring folkhälsofrågor på många sätt. Dessutom har vi arenor som öppna förskolan, parklekar osv. som når både föräldrar och barn som också kan bidra i detta arbete.

Dock: idrottsföreningarna i Rinkeby-Kista saknar möjligheter att ta till sig de stora grupper för breddidrott, som bör prioriteras enligt det idrottspolitiska programmet, eftersom det saknas tillräckligt med hallar, idrottsplatser och anläggningar i vårt område. Flera klubbar inom fotboll, innebandy, basket friidrott etc. kan tvingas att flytta sina verksamheter till andra områden för att kunna genomföra sitt seriespel på godkända anläggningar och med utrymme för publik. Idrottsklubbar som bedriver idrott för funktionsnedsatta, som till exempel rullstolsbasket, har redan idag nästan en omöjlig uppgift för att få tillgång till några halltider. För många idrotter, som i stor utsträckning utövas av tjejer, som till exempel gym, aerobics, dans, yoga, är tillgången på motionslokaler mycket liten.

Det finns också forskning som visar att flickor rör sig mindre än pojkar till vardags och har större problem med övervikt. I ett idrottspolitiskt program tycker vi därför att man även borde inkludera små barns möjligheter till rörelse och lek. I en stadsdel som Rinkeby-Kista med höga ohälsotal, låga inkomster och förhållandevis barnrika familjer är lekplatser av olika slag också ett viktigt inslag i vardagen. För mindre barn som inte är en del av den organiserade idrottsrörelsen kan det vara det enda möjligheten till rörelse.

Avslutningsvis: det finns ett gammalt uttryck med innebörden ”den som inte avsätter tid för fysisk aktivitet måste förr eller senare avsätta tid för sjukdom”. Förhoppningsvis, med investeringar för ökad fysisk aktivitet, kan vi framöver i Rinkeby-Kista komplettera det med ”de som investerar i fysisk aktivitet får snart igen det i ökad hälsa och bättre ekonomi”.

§22 Alkoholservering gällande Jensens Böfhus AB/Kista

Beslut

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd tillstyrker ansökan från Jensen´s Böfhus AB, Sverige om serveringstillstånd avseende spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker för allmänheten, måndag - söndag, klockan 11:00-01:00, gällande restaurang Jensen´s Böfhus, Hanstavägen 55 F, 164 53 Kista.

Ärendet

Ägaren till restaurang Jensen´s Böfhus AB/Kista ansökar om tillstånd för alkoholservering för allmänheten, dagligen, klockan 11:00-01:00. Restaurangen ligger i Kista Galleria. Enligt förvaltningens fältgrupps kännedom är det omedelbara området kring restaurangen inte en vistelsearena för ungdomar, men många barn, ungdomar, barnfamiljer och andra vuxna passerar området dag- och kvällstid. Vid en samlad bedömning föreslår förvaltningen att Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd tillstyrker ansökan om serveringstillstånd. Förvaltningen föreslår även att ägare och personal genomgår en utbildning i ansvarsfull alkoholservering.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 16 augusti 2012. Dnr:1.4.-398-2012

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Birgitta Hald-Svensson m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

Vi företrädare för miljöpartiet tillstyrker att Jensens Böfhus får serveringstillstånd. Men vi vill betona att restaurangen måste servera alkohol på ett ansvarsfullt sätt. Vi tycker också att det är bra att ägare och personal genomgår en utbildning i ansvarsfull alkoholservering.

§23 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

Skrivelse, angående ”Trafiksäkerhet och belysning under Kista Galleria”, Bo Sundin m.fl. (M) och Burhan Yildiz m.fl. (FP).

Skrivelse, angående ”Undersökning av vad som ligger bakom den stora personalomsättningen inom flera egenregiverksamheter för personer med funktionshinder”, Jakob Dencker m.fl. (MP)

Skrivelse, angående ”Statistik och utvärdering av sommarjobben”, Jakob Dencker m.fl. (MP).

Skrivelse, angående ”Skillnader i ersättning mellan ungdomsgårdar i egenregi och ungdomsgård som drivs av privat entreprenör”, Jakob Dencker m.fl. (MP).

Skrivelse, angående ”Socialtjänsten slår larm”, Jakob Dencker m.fl. (MP).

Beslutsgång

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S), ledamoten Birgitta Hald-Svensson m.fl. (MP) och tjänstgörande ersättaren Leo Ahmed (V) anmälde att de anslöt sig till skrivelsen angående trafiksäkerhet och belysning under Kista Galleria från Bo Sundin m.fl. (M) och Burhan Yildiz m.fl. (FP).

Beslut

1. Förvaltningen uppdras att överlämna skrivelsen angående trafiksäkerhet och belysning under Kista Galleria till trafiknämnden.

2. De fyra skrivelserna från ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) överlämnades till förvaltningen för beredning.

§24 Konferenser och utbildningar

Ordföranden Bo Sundin (M) informerade om inbjudan till ett av länsstyrelsen i Stockholms län anordnat ”Seminarium om utvärdering av utbildningen om äldre kvinnor som utsätts för våld i nära relation Hur ska vi fortsätta arbetet?” den 18 september 2012 kl. 12:30 – 16:00 i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm.

Vidare lämnade ordföranden information om ”Konferens om ungdomars trygghet och utdelning av Trygghetspriset” den 8 oktober 2012 kl. 09:00 – 16:00 i Citykonferensen, Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm.

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner att 1+1 deltagare anmäls till seminariet om äldre kvinnor som utsätts för våld i nära relation. Till konferensen om ungdomars trygghet godkänner nämnden att 2+2 deltagare anmäls.

Anmälan till båda evenemangen sker genom nämndsekreteraren.

För båda evenemangen utgår dagarvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst.

§25 Postlista

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av postlista från den 6 juni 2012 till och med den 15 augusti 2012.

§26 Protokoll från Rinkeby-Kistas Råd för funktionshindersfrågor

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala rådet för funktionshinderfrågors protokoll från den 14 juni 2012.

§27 Protokoll från lokala pensionärsrådet

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala pensionärsrådets protokoll från den 5 juni 2012.

§28 Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Datum

Ärende

Beslut

Delegat

2012-08-07

Tillsynsärende i fråga om åtgärd enligt 20 § 2 stycket tobakslagen

Dnr: 1.3.1.-504-2012

Att inleda utredning

Kajsa Björnson, preventionsenheten

2012-08-07

Tillsynsärende i fråga om åtgärd enligt 20 § 2 stycket tobakslagen

Dnr: 1.3.1.-505-2012

Att inleda utredning

Kajsa Björnson, preventionsenheten

2012-08-29

Beslut enligt skollagen 8 kap 9 §, juli-december 2012

Dnr 2.3.1.-046-2012

Annika Björklund

Enhetschef

förskoleverksamheten

2012-08-29

Lista på nyanställda i juni, juli och augusti 2012

Dnr: 2.3.1.-046-2012

Respektive Verksamhetsområde

§29 Inkomna skrivelser, rapporter, medborgarförslag med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

A

Skrivelser och rapporter med mera som är inkomna eller upprättade inom stadsdelsförvaltningen.

1. Instruktion för nämndanknutna råd för funktionshinderfrågor, ur kommunal författningssamling för Stockholm 2012:2

2. Medborgarförslag – upprustning av fotbollsplan, dnr1.2.4.-394-2012

3. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 12:39. Timbelopp för personlig assistans enligt SFB år 2013

4. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 12:40. Budgetförutsättningar för åren 2012-2016.

§30 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

1. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2012-06-11, § 18

2. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2012-06-11, § 19

3. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2012-06-11, § 20

§31 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av sociala delegationens beslut från den 20 juni 2012, 27 juni 2012, 4 juli 2012, 6 juli 2012, 27 juli 2012, 1 augusti 2012, 15 augusti 2012 och 29 augusti 2012.