Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-04-18

Sammanträde 2013-04-18

Datum
Klockan
18.00
Plats
Husby Träff, Edvard Griegsgången 16, Husby centrum

OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar kl. 17:30 - endast för nämndens ledamöter

Läs mer...Allmänhetens frågestund, klockan 18.00 - 18.45
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Protokoll från den 21 mars 2013

Slutet sammanträde

2 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st p föräldrabalken (FB)

3 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB).

4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB).

5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

7 Yttrande i enskilt ärende till Socialstyrelsen

8 Yttrande i enskilt ärende till Socialstyrelsen

9 Yttrande i enskilt ärende till Socialstyrelsen

10 Yttrande i enskilt ärende till Socialstyrelsen

Anmälningsärende

11 Information om risk för missförhållande enligt lex Sarah inom enskilt driven verksamhet, RTFL Care AB

Dnr 144-2013-1.2.2.

Allmänhetens frågestund

Öppet sammanträde

12 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Beslutsärenden

13 Uppföljningsrapport till nämnden för april månad 2013

14 Underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016

15 A Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

15 Partiell revidering av delegationsordning för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

16 Inventering av hjärtstartare

Svar på skrivelse från (M), (FP), (S) och (V)
Dnr 743-2012-1.6.

Remissärenden

17 Utökning av anslaget för vidareutbildning av barnskötare till förskollärare i Stockholm

Remiss från kommunstyrelsen av motion (2013:7) av Jan Valeskog (S)
Dnr 121-2013-1.5.1.

18 Riktlinjer för övergångar mellan förskola och skola i Stockholms stad från 2013

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 191-2013-1.5.1.

19 Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga, program för barn- och ungdomskultur 2014 - 2016

20 Patientlag - delbetänkande av patientmaktsutredningen (SOU 13:2)

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 132-2013-1.5.1.

21 Detaljplan för uppförande av 240 lägenheter och förskola väster om kvarteret Skagafjord i stadsdelen Kista (Dp 2010-16220)

Remiss från stadsbyggnadskontoret
Dnr 183-2013-1.5.3.

Anmälningsärenden

22 Patientsäkerhetsberättelser 2012

23 Inspektion Kista servicehus

24 Organisation för MAS, MAR och heminstruktörer i regional verksamhetsindelning, med placering i Rinkeby-Kista

25 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

26 Konferenser och utbildningar

28 Protokoll från lokala pensionärsrådet

Protokoll från den 6 mars 2013

29 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Protokoll från den 28 februari 2013

30 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

31 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(cirkulerar under sammanträdet)

32 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

33 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(cirkulerar under sammanträdet)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (114 kb)

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Beslut

1. Ordföranden Bo Sundin (M) och ledamoten Kerstin Aggefors (S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

2. Protokollet justeras den 24 april 2013.

Anmäldes att protokollet från stadsdelsnämndens sammanträde den 21 mars 2013 justerades den 27 mars 2013.

§2 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st p föräldrabalken (FB)

§3 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

§4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

§5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

§6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

§7 Yttrande i enskilt ärende till Socialstyrelsen

§8 Yttrande i enskilt ärende till Socialstyrelsen

§9 Yttrande i enskilt ärende till Socialstyrelsen

§10 Yttrande i enskilt ärende till Socialstyrelsen

§11 Anmälningsärende

Information om risk för missförhållande enligt lex Sarah inom enskilt driven verksamhet, RTFL Care AB

§12 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Stadsdelsförvaltningen hade ingen information att lämna till stadsdelsnämnden.

Fråga 1

Galina Monsalves-Leal (S) ställde fråga om möbleringen i sammanträdeslokalen, Husby Träff. Politikerna behöver få en annan kontakt med allmänheten under den allmänna frågestunden. Önskemål att det sker en annan möblering inför juni sammanträdet.

Bo Sundin (M) svarade att en annan form av möblering kommer att ske. Förvaltningen, tillsammans med Husby Träff, ska fundera ut en ny lösning.

Fråga 2

Kerstin Aggefors (S) ställde fråga till förvaltningen om hur långt man kommit i diskussionerna om ny ansvarsfördelningen inom förvaltningens organisation.

Stadsdelsdirektör Olle Johnselius svarade att förvaltningen börjar närma sig en lösning. Det har varit ett givande arbete och förvaltningen har haft en konsult delaktig i organisationsarbetet. Förslaget till ny organisation ska först presenteras för de fackliga organisationerna.

Förvaltningens administration berörs inte av ny förvaltningsorganisation.

§13 Uppföljningsrapport till nämnden i april 2013

Beslut

Nämnden godkänner denna uppföljningsrapport.

Ärendet

Före resultatöverföring prognostiseras ett oförändrat underskott om 2,5 mnkr. Efter resultatöverföring prognostiseras ett överskott om 1,2 mnkr.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 april 2013. Dnr 1.2.1.-216-2013

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§14 Underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016

Beslut

1. Underlag för budget för år 2014 med inriktning 2015 och 2016 för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd godkänns.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

I detta tjänsteutlåtande ges en sammanfattande analys av hur stadsdelsnämnden bidrar till att kommunfullmäktiges mål uppnås under planperioden. Under perioden fortgår arbetet med att utveckla ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet inom samtliga verksamheter. Vidare arbetar förvaltningen med kompetensbaserad rekrytering och lägger fokus på den långsiktiga kompetensförsörjningen. Förvaltningens medarbetare och chefer ska kontinuerligt och utifrån såväl individuella behov som verksamheternas och stadsdelsområdets särskilda behov erhålla kompetensutveckling. Förvaltningen förutser inga större ekonomiska avvikelser i förhållande till den plan som kommunfullmäktige beslutat om i budget 2013.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 april 2013. Dnr 2.1.-065-2013

Förslag till beslut

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Kerstin Aggefors m.fl. (S) yrkade bifall till socialdemokraternas förslag. Tjänstgörande ersättare Leo Ahmed (V) anslöt sig till socialdemokraternas förslag.

Ledamoten Birgitta Hald-Svensson m.fl. (MP) yrkade bifall till miljöpartiets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de tre förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag.

Reservation 1

Ledamoten Kerstin Aggefors m.fl. (S) och tjänstgörande ersättaren Leo Ahmed (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

Att delvis bifalla förvaltningens förslag

Att därutöver anföra

Den moderatledda alliansens underlag för budget 2014-2016 är lika oroande läsning som tidigare. Vi har tidigare sett en visionslös majoritet som inte gör några investeringar och som inte har någon plan för hur de ska utveckla stadsdelen. Idag ser vi en majoritet som åtminstone ibland pratar om viktiga frågor men som tyvärr inte i handling visar att de menar allvar.

De stora frågorna är som tidigare valfrihet och mångfald som i praktiken inte innebär något annat än att privata företag driver verksamheter som finansieras av skatter.

Skattesänkningarna har vi i våra stadsdelar sett konsekvenserna av, många av våra verksamheter har försvunnit eller lagts ned. Allt har hela tiden motiverats med att flera ska arbeta, men det har inte gett våra invånare arbete. Det märks också i opinionssiffrorna att svenskarna börjar förlora tålamodet med pratet om arbetslinjen.

Hade vi haft möjlighet att bestämma hade vi gjort tvärtemot det den moderatledda alliansen gör, vi hade sett till att kommunal- och landstingsdriven verksamhet hade varit kvar i stadsdelen och istället utvecklat den. Vi hade behållit centrumanläggningarna i kommunal regi, vi hade utvecklat vårdcentralerna, vi hade låtit förvaltningarna vara kvar i Rinkeby och Husby, vi hade satsat på de kommunala skolorna. Listan kan göras lång. Man ska inte underskatta vikten av dessa frågor. I en stadsdel där en del redan känner att hindren är fler än möjligheterna, får det otroligt stora konsekvenser att ingen samhällsservice blir kvar och att därmed kundunderlaget för butiker och restauranger försvagas. Man ska också förstå att det är allvarligt att människor känner sig överkörda, att deras röster inte betyder något. Moderaterna och Folkpartiet har mycket tydligt visat i samband med beslutet om nedläggningen av Bredbyskolan och remissvaret för Husby strukturplan att man inte bryr sig det minsta om vad boende i stadsdelarna tycker.

Vi vill bygga möjligheternas stadsdel. En stadsdel där alla, oavsett bakgrund har möjlighet att delta i samhället på lika villkor. Där alla kan förverkliga sina drömmar och där alla kan vara stolta över sitt bostadsområde. Rinkeby-Kista är en fantastisk stadsdel, med bra kommunikationer och grönområden som är svåra att finna på andra håll så nära Stockholms innerstad. Men det finns utmaningar. Barnfattigdom som på vissa håll är uppe i 55 %, hög arbetslöshet, skolor med långt mycket sämre resultat än på andra håll i staden och en utbredd känsla av utanförskap. Socialdemokraterna har inte alltid tagit rätt beslut när de har suttit i majoritet, men det moderaterna har hunnit göra under de gångna sex åren visar alltför tydligt att man gör det man kan för att öka klassklyftorna i samhället.

Om det var vi som satt på den politiska makten, hade vi istället gjort våra stadsdelar levande. Verkat för att myndigheter, privata företag och andra aktörer ska ha arbetsplatser i Rinkeby, Akalla och Husby bland annat genom att se till att de kommunala bostadsbolagen bygger lämpliga lokaler. Nu när till och med moderaterna har börjat prata om vikten av lokalisera förvaltningar i våra stadsdelar så krävs det handlingskraft. I samband med ombyggnationer och upprustningar måste det byggas lämpliga fastigheter.

Vi socialdemokrater i Rinkeby-Kista vill också att man satsar på våra företagare, både de som redan är verksamma men också de blivande. För att ge våra företagare större möjligheter att starta upp, fler att våga förverkliga sina idéer, borde ett företagarcentrum byggas. Ett ställe där det finns tillgång till billiga lokaler och rådgivning för dem som vill starta eget. I samband med strukturplaner måste man också se till att företagslokaler finns med i planerna.

Vi vill utveckla förskolorna och skolorna med fler lärare som har rätt kompetens och vi vill ställa högre krav. Våra barn ska få den bästa tänkbara skolgång, så att de har möjlighet att skapa sig ett gott liv. Vi tycker att vårdnadsbidraget är olyckligt både för att föräldrar som redan har svårt att slå sig in på arbetsmarknaden stannar hemma med barn längre än de annars hade gjort, men också för att det är negativt för barnen. Förskolan är en av de viktigaste verksamheter vi har som ger barnen en grund både kunskapsmässigt och socialt som är oumbärlig. De öppna förskolorna har varit styvmoderligt behandlade i ett antal år och borde egentligen ha mer personal än de har idag. De är ibland den enda och/eller första kontakten framförallt mammor har med det svenska samhället. Det är en verksamhet som man kan utveckla och utöka på många sätt.

Det är också dags att börja se behovet av mindre barngrupper än vi har idag. Även om de ibland är större på andra håll så är det onekligen så att barn från våra stadsdelar klarar sig mycket sämre i skolan än på andra håll. Språket och förkunskaperna är en nyckel. Det förutsätter i och för sig också att barnen går i förskola. Vi vet också att vi har relativt många barn som har särskilda behov vilket också är en anledning att ytterligare minska barngrupperna.

Vi vill att personer med funktionsnedsättning, såväl psykiskt som fysiskt, ska få det stöd och det boende de behöver för att leva ett gott liv. När det gäller bostäder så måste Stockholms stad tillsammans med byggherrar och kommunala bostadsbolag se till att vi får tillräckligt många gruppbostäder. Det ska också finnas daglig verksamhet och träfflokaler. Förvaltningen påpekar detta i olika sammanhang och vi vill med eftertryck lyfta behovet av gruppbostäder och servicelägenheter. Stockholms stads politiker måste ta sitt ansvar.

I övrigt finns det anledning att känna oro för personer med funktionsnedsättningar inte får tillräckligt med insatser. Sedan flera år har beställarenheterna här haft stora underskott. Det har naturligtvis medfört restriktivitet vid biståndsbedömningarna. Regelverk och bedömningar av hur omfattande stöd ska vara har under en följd av år minskat insatser för enskilda. Staden måste i budgeten ge utrymme för de insatser som invånarna är berättigade till.

Vi vill värna föreningslivet, se till att det finns mötesplatser till rimliga priser, säkerställa att våra barn har fina parker att leka i och att våra ungdomar har bra fritidsgårdar att gå till med utbildad och kompetent personal. Där anser vi att utvecklingen i bland annat Ungdomens Hus har stått stilla alldeles för länge. Lokalerna skulle ha rustats upp och möbler skulle ha köpts in. Det har inte hänt mycket trots att detta har diskuterats under lång tid. Detta var något vi påpekade redan i förra årets text! Det som är viktigt att förstå är att Rinkeby-Kista delvis står inför andra utmaningar än andra stadsdelar. Idag är också Ungdomens Hus den mötesplats i stadsdelen där åldersspannet är störst, allt mellan 16-24. Det är ett för stort åldersspann och det är dags att på allvar diskutera andra alternativ. Det är av stor vikt att man inte stänger 20-24 åringarna ute utan andra alternativ, men vi anser att Ungdomens Hus målgrupp bör vara 16-20 åringarna.

Samma sak gäller de verksamheter som tidigare fanns för 10-12 åringar. Vi behöver mötesplatser som är fysiskt åtskilda och som är anpassade för den åldersgruppen. Detta är av största vikt att majoriteten i stadshuset förstår.

Det krävs ett omfattande arbete, precis som förvaltningen beskriver, för att kunna erbjuda något som kan motverka kriminalitet och användning av droger. Det är idag ett stort problem att många ungdomar, ofta de som inte klarat av skolan, befinner sig på glid. Det måste vara enkelt att välja studier och/eller arbete, även om man misslyckats tidigare. Så är det inte idag och trots att man på olika sätt försöker genom projekt som merit.se, Järvalärling, jobbtorg osv är det långt ifrån tillräckligt. Där finns möjligheter att i större utsträckning arbeta på fritidsverksamheterna med frågor kring studier och arbete, i samarbete med andra aktörer.

De offentliga rummen är viktiga utrymmen. Det finns två aspekter vi vill lyfta i detta ärende. Det ena är vikten av att rusta upp gator, torg osv för att det rent visuellt ska vara tilltalande. Idag finns alldeles för många offentliga rum som är väldigt nedgångna och ger både oss som bor här och besökare en mindre positiv känsla för vår stadsdel. Den andra aspekten är vad som händer i det offentliga rummet. Att det befolkas av både kvinnor, män, barn och äldre. Här vill vi passa på att lyfta det viktiga uppdrag som t ex medborgarvärdar, ungdomsvärdar, fältassistenter och andra har. I den här stadsdelen behövs det mer resurser. Fältassistenterna skulle behöva vara många fler än de är. Kopplat till detta måste vi också påpeka att snöröjning och städning har fungerat alltför dåligt under flera år. Det måste bli bättre! Det ska inte vara fullt av skräp varken i något centrum eller på Järvafältet. Varför inte anställa ytterligare några Rinkeby-Kista värdar?

Social omsorg är ett annat område som behöver få resurser så att det på ett bättre sätt möter de behov som finns i stadsdelen. Trots att de efter många år av nedskärningar har fått mer resurser i årets budget vet vi att det kommer att ta tid att reparera skadorna. Vi vet att socialtjänsten har svårt att räcka till, men vi vet också att vi skulle behöva ett mycket större förebyggande arbete än vi har idag. Vi har under alla dessa år, precis som förvaltningen, beklagat att man la ner familjecentralerna. Inför detta år gick majoriteten äntligen med på att diskutera frågan och lovade till sist att det skulle inrättas ett familjehus. Om det ens blir av som utlovat vet vi inte och inte heller i vilken utsträckning det kommer att göras. Det viktiga i ett familjens hus är just att det blir kraftfullt. Att man samlar mycket resurser på samma ställe och att även föräldrarådgivare och delar av socialtjänsten kan sitta på samma ställe.

Det finns många andra saker man skulle kunna göra, en av dem är att anställa föräldraguider på medborgarkontoren som kan hjälpa föräldrar vid en första kontakt med olika myndigheter och sjukvård. Likaså skulle man kunna utöka antalet föräldrarådgivare. Det är dock viktigt att man anställer personer som själva har en bakgrund i de länder där många av våra invånare kommer. Att ta emot stöd och få rådgivande samtal på ett annat språk än sitt modersmål kräver ett mycket bra språk och gör automatiskt att många stängs ute.

Idag ställs också oerhört höga krav på dokumentation inom t ex social omsorg vilket tar mycket tid för personalen och samverkan med aktörer som t ex skolan och barnpsykiatrin kan ibland vara svår och krävande. Till det kommer andra faktorer som utmaningen att samverka med fristående företagare som bedriver en del av dessa verksamheter där det ofta blir ännu svårare att få till en god samverkan. Det tillkommer dessutom uppdrag hela tiden men resurserna blir tyvärr inte mycket större. Ett exempel är att alla familjehemsplacerade barn ska få en egen handläggare. Då måste den handläggaren också ha tid för de nödvändiga kontakterna med barnet.

Vi vill att våra äldre får en god omsorg, hemlagad mat och att det finns öppen verksamhet. Det är viktigt för många att inte behöva äta ensam, därför är det viktigt att se över hemtjänstens roll och tider så att den äldre kan, om han/hon så önskar, få sällskap av hemtjänsten när de äter eller till och med få maten tillagad i hemmet. Den öppna verksamheten, där även träffpunkter för äldre ingår, bör utvecklas och satsas på. Det är särskilt viktigt i tider då fler och fler bor hemma med omfattande hemtjänst. Där måste det också satsas på friskvård och möjligheter att motionera. Vi tycker att det är en sorglig utvecklig som pågår med avveckling av servicehus och hårdare biståndsbedömningar. Vi tycker inte att man ska avveckla en av huskropparna i Kista Servicehus utan snarare använda det huset till att på sikt ha flexibla boenden. Just nu rustar Stockholms stad och kringliggande kommuner upp många servicehus och liknande och Kista Servicehus skulle eventuellt kunna hyras ut som evakueringsbostäder. Dessutom skulle man kunna använda dessa huskroppar till både trygghetsboende, boenden med heldygnsomsorg, demensboenden, servicehus osv vilket skulle innebära att kommunen relativt enkelt och med små medel kan ställa om delar om behoven förändras.

Äldreomsorgen har dragit med underskott och att man nu höjer ersättningen till de privata utförarna ger oss anledning att känna oro över de ekonomiska förutsättningarna. Det är tyvärr så att det vi sagt hela tiden visar sig stämma. De omfattande privatiseringarna har inte gett någon större reell valfrihet, det kostar mer för skattebetalarna och omsorgen har inte blivit bättre, tvärtom. Man vågar inte ens tänka på hur mycket som egentligen går till vinster i privata företag.

Det finns många gångvägar i stadsdelen som behöver rustas upp. Samma sak med många av våra lekplatser. Detta hänger också ihop både med de strukturplaner som redan har varit ute på remiss i vår stadsdel och de som ska komma. I samband med dessa strukturplaner måste man ta ett helhetsgrepp över våra stadsdelar och se vad vi behöver komplettera med. Som vi tidigare nämnt i olika sammanhang borde Stockholms stad också ta ett större ansvar för att tillgången på gruppbostäder ska vara tillräcklig men också för att rusta upp förskolelokaler/gårdar. I en stor och barntät stadsdel som Rinkeby-Kista där lokalbeståndet är 30-40 år gammalt är det en enormt stor utmaning ekonomiskt att göra nödvändiga upprustningar. Vi vill också passa på att påpeka att även lekplatser bör anpassas för barn som är funktionshindrade.

Det som finns med när det gäller investeringar positiva till. Förutom det vill vi att stadshuset tar ansvar för att iordningställa flera mindre spontanidrottsplatser till exempel i Husby vid Husbyskolan mot Oslogatan där en basketplan eller en skateboardanläggning skulle passa bra. I Rinkeby behöver fotbollsplanen invid Kvarnbyskolan återställas sedan motorvägsbygget avslutats. I denna del av Rinkeby finns inga bollplaner. Närmsta utegym finns i Spånga-Tensta. En anläggning i norra Järva är rimligt att investera i. För vintersport är det angeläget att det finns lokala isbanor att ha som ett komplement till ishallen i Husby. De promenadstråk som markerats som lämpliga för vardagsmotion bör staden särskilt beakta för bra belysning, snöröjning och annan skötsel.

Förvaltningen har idag i ganska liten omfattning arbetsmarknadsåtgärder på sitt bord. De personer som är kvar är de som står allra längst ifrån arbetsmarknaden och har svårast att bli självförsörjande. Förutom detta är feriearbete den stora frågan, som visserligen riktar sig enbart till ungdomar mellan 16-18. Där kan vi konstatera att vår stadsdel har fått pengar från Järvalyftet i flera år och kunnat erbjuda mer eller mindre alla ungdomar feriearbete tack vare det. Vi vill fortfarande att man ska utveckla detta och på olika sätt stötta ungdomar att söka sig till privata företag. Det kan man göra även för de som fyllt 18 och inte är berättigade till kommunala feriearbeten längre. Det kan man göra både genom kontakter med det enorma utbud av privata företag som finns i framförallt Kista men också genom olika typer av rådgivning.

Sen ska vi heller inte glömma bort dem som gör allt detta arbete, som bär upp alla dessa verksamheter dag efter dag. Alla förskollärare, vårdbiträden, fritidsledare, socionomer, psykologer och så vidare. Idag ligger en del av vår personals löner under genomsnittet i stan och deras arbetsbelastning är hög. Det är självklart att ställa höga krav på kompetens på personalen, men de måste också få lön för mödan och få vara med i arbetet med att utveckla sina arbetsmetoder och sin egen organisation.

Kampen mot utanförskap och diskriminering måste intensifieras. Vi ska arbeta för att människor, oavsett bakgrund, är öppna för möten med andra. Förvaltningen ska vara en god förebild och arbeta aktivt för att inte diskriminera människor som söker arbete, liksom vi politiker tillsammans med våra medborgare måste arbeta för att få det privata näringslivet att sluta diskriminera personer med rötter i ett annat land.

Den moderatledda majoriteten pratar om kvalité men struntar helt i att alla upphandlingar innebär att man skulle behöva lägga mycket mer personella resurser på uppföljning för att säkerställa att verksamheterna håller måttet. Man lutar sig tillbaka på brukarundersökningar som vi vet ofta är helt otillräckliga för att säga något om kvalité, både för att det är för få som svarar och för att de ofta är i beroendeställning av de som hjälper dem att svara.

Anhöriginvandringen kommer troligen att öka under detta och de nästkommande åren vilket också ställer nya krav på vår förvaltning och på kommunen samt landstinget. Förutom boendefrågorna som kommer bli en stor utmaning kommer det även behövas mer resurser för försörjningsstöd, skolan, psykiatrin, vårdcentralerna, föräldrarådgivarna och många andra verksamheter.

Man talar mycket om kvalitetsförbättringar och effektivisering, vilket ofta ska ske genom ytterligare användning av datorer för information i olika sammanhang. Det är bra, men i vår stadsdel är det många som saknar dator eller vana att arbeta vid dator. Därför måste det även fortsättningsvis finnas tryckt information och gärna på olika språk. Här finns också stora möjligheter att utveckla verksamheter som möter människor på olika arenor.

Moderaterna har pratat om att starta upp en verksamhet som syftar till att ge unga vuxna ett ställe att studera på. En idé som har framförts av bland annat ungdomar på café respekt är att man ska ha ett typ av studiecenter i Rinkeby centrum. Det finns flera anledningar till att det vore positivt. En är att göra det påtagligt och synligt att många studerar på universitet/högskolor eller liknande. En annan är att många ungdomar bor trångt och inte har lämpliga studieplatser hemma. Detta är en investering som borde synas i underlaget för de kommande tre åren.

En av de viktigaste framtidsfrågorna är bostäder. Det är grundläggande i människor liv, att ha en bostad. Alltför många i vår stadsdel, inklusive barn, bor trångt och otryggt. De stora försäljningarna av de allmännyttiga hyresrätterna som Moderaterna har drivit igenom har både trissat upp priserna på bostadsrätter och gjort tillgången till hyresrätter sämre. Man bygger för lite och det som byggs är dyrt. Det är ett enormt problem framförallt för de som har små eller inga inkomster.

Reservation 2

Ledamoten Birgitta Hald-Svensson m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

att delvis bifalla förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för 2014 med inriktning för 2015 och 2016

att därutöver anföra

Majoritetens underlag till verksamhetsplan och budget för 2014 behöver kompletteras för att en fullgod samhällsservice ska uppnås i Rinkeby-Kista.

Rinkeby missgynnas

Vi konstaterar att de nästkommande åren sker all utveckling i Kista, Husby, Akalla vare sig det gäller byggen av förskolor, gruppboenden och servicelägenheter eller investeringar i park-och grönområden. Rinkeby fortsätter att vara den fattiga kusinen som man inte vill kosta på något. Vi ser inte heller att det finns en uttryckt vilja att få fram arbetsplatser och statliga verk till Rinkeby eller andra åtgärder som påverkar Rinkeby positivt. Det görs inga investeringar som utvecklar Rinkeby. Att man avvecklade förvaltningshuset i Rinkeby har betytt döden för många affärer. Vi ser att servicen blir sämre och sämre för medborgarna. Det har talats om att det ska komma en bankomat i Rinkeby men inte ens en så liten sak har man lyckats påverka under 2 års tid. Rinkebyborna upplever att ingen bryr sig. Allt blir sämre.

Klimatmål och mål för hållbar utveckling är för lågt ställda

Det är bra att man satsar på trygghet och hållbar utveckling. Men klimatmålen och trygghetsmålen måste vara mera ambitiösa. Miljö-och klimatkompetensen behöver stärkas på stadsdelsförvaltningen. Vi är kritiska till att man inom förvaltning och kommunal verksamhet, förskolor, skolor och äldreomsorg, inte vill satsa på en så enkel åtgärd för klimatet som att införa en vegetarisk dag i veckan. Miljöpartiet vill också att andelen ekologiska livsmedel ska vara 40 % i stadsdelens alla verksamheter. Den drastiska minskningen av vissa fiskarter är ett stort ekologiskt hot. Stadsdelen bör besluta att inte någonstans servera hotade fiskarter. Stadsdelen bör också prioritera arbetet med energirådgivning inom förvaltningens egna verksamheter samt mot företag och hushåll. I alla upphandlingar ska det finnas klara och tydliga miljökrav och antidiskrimineringsklausuler. Inga dubbdäck får användas av dem som utför transporter.

Staden ska också säkerställa att leverantörer inte flyttar vinster till så kallade skatteparadis för att undkomma skatt.

Ungdomssatsningarna räcker inte

Det allra viktigaste är naturligtvis skapa jobb för ungdomar liksom praktikplatser och studier som leder till arbete. Ungdomsarbetslösheten i vårt område har stigit från 3,2 % 2004 till 6,2% idag. Lågkonjunkturen spelar en stor roll men den måste mötas aktivt. Arbetslinjen som alliansen tror så mycket på har inte gett positiva resultat snarare tvärt om.

Vi i Miljöpartiet vill att man hittar nya metoder för Ungdomsråd och ungdomars medverkan i samhällsutvecklingen. Ungdomsrådet som startades för två år sedan har haft en lång trög start och man måste hitta nya infallsvinklar för att få med sig ungdomarna. De satsningar på fältgrupper, ungdomsvärdar och medborgarvärdar, trygghetsvandringar och polissamverkan har inte gett någon effekt mot minskad kriminalitet och droganvändning i Rinkeby. Området är otryggt. I förvaltningens underlag för budget 2014-15-16 hänvisar man till ett 3-årigt projekt i samverkan med Spånga-Tensta, frivården och polisen som syftar till att förmå unga vuxna kriminella i åldern 20-29 år att bryta med kriminalitet och drogvanor.

Vi efterlyser sådana projekt i Rinkeby-Kista. Mera pengar till ungdomsverksamhet, lokaler för ungdomar och samarbete med aktörer som Exit vill vi se. Nya metoder och försöksverksamhet är viktigt och att ta tillvara de positiva exempel som ändå finns på sina håll kring Stockholm.

Socialtjänsten har varit överbelastad men har fått nya resurser. Men det finns fortfarande inte tillräckligt med pengar på förebyggande verksamhet.

Valfrihetens problem

Valfrihet är vi positiva till men stadsdelen måste alltid erbjuda kommunala alternativ med kvalitet och inte bara privata. För vissa grupper är valfriheten förknippad med stora svårigheter t ex inom äldrevården, bland personer med psykisk funktionsnedsättning och bland ungdomar som ska välja mellan en stor mängd gymnasieutbildningar. Vilka ungdomar kan ha den översikt som krävs för att fatta bra beslut om sin utbildning? Ofta väljer man som kompisarna. Hur lätt är det att bedöma om en privat skola har en bra ekonomi och om den kommer att finnas kvar om ett par år? Hur ska den som inte vill ge sina skattepengar till vinst åt riskkapitalbolag kunna hitta rätt alternativ? Är det vettigt att ta minska servicelägenheterna då det finns behov av olika typer av boenden mellan ett eget boende och vårdboende?

Valfrihetens skapar också svårigheter vad gäller insyn och samverkan, t ex vad gäller skola- förskola-sociala myndigheter. Det stora antalet aktörer inom hälso- och sjukvård skapar samarbetssvårigheter. Nya arbetssätt behövs då det finns risk att brukarna hamnar mellan stolarna.

Direktdemokrati

De som bor i våra områden har mycket svårt att förstå den demokratiska situation vi har i stadsdelarna. När en mycket hög procent av medborgarna röstar på (s), (v), och (mp) så är det ändå alliansen som styr verksamheten. Det blir obegripligt. Medborgarna i våra områden borde se resultatet av sitt röstande. Inte utsättas för att det man röstat för inte alls gäller utan deras partier blir nedröstade gång på gång av alliansen. Det är svårt att förklara för den som kanske inte har så lätt att sätta sig in i hur Sverige styrs. Vi i Miljöpartiet diskuterar hur vi ska kunna förändra demokratin så att den mera direkt uttrycker medborgarnas röstande.

Skolorna på låg och mellanstadiet borde nog återigen administreras av stadsdelarna

Det har inte varit bra för vårt område att utbildningsnämnden som inte har specialkunskaper om vår stadsdel har fattat beslut om nedläggning av t ex Bredbyskolan. Lågstadieskolorna ligger nära så nära medborgarna och felaktiga beslut får direkt konsekvenser för barnen. Miljöpartiet diskuterar om det inte vore bättre att föra tillbaka lågstadieskolorna till stadsdelarna.

Vi vill också att skollokaler ska kunna användas på kvällarna till läxläsning, ungdomsgrupper och föreningsverksamhet. I vår stadsdel bor man trångt och tillgängliga lokaler för alla åldersgrupper är mycket viktigt.

Arbete mot diskriminering

Stadsdelen ska beskriva ett offensivt arbete mot diskriminering. Den diskrimineringsklausul som Miljöpartiet tidigare var med och införde ska återinföras. Föreningar som diskriminerar ska på samma sätt som företag veta att de riskerar att förlora sina bidrag. Stadsdelen ska tydligt prioritera detta arbete exempelvis genom antidiskrimineringstester och kontinuerlig utbildning för alla anställda och politiker.

Hemtjänstpersonalens besvärliga situation

Hemtjänsten ska få ett nytt ersättningssystem med elektronisk tidsreglering. Vad innebär detta i praktiken? Är vi tillbaka i tidsstudierna som avskaffades på 70 talet. Allt ska mätas. Möjlighet till nödvändiga improvisationer försvinner. När hemtjänsten kommer till en äldre person kan han eller hon mötas av precis vad som helst. Förvirring. Förstoppningsdiarréer som behöver saneras. Nersölade kök. Blöta lakan. Men det finns inte utrymme för någonting utöver det planerade. Kostnaderna för hemtjänsten kommer att öka i och med att timersättningen blir högre för utförarna. Blir det bättre kvalitet för de äldre? Får den lågavlönade hemtjänstpersonalen bättre villkor? En tidsstuderad stressad hemtjänstpersonal som ofta är timavlönad och som inte vet om det finns arbete nästa vecka kanske inte i alla lägen kan göra sitt bästa. Timlönearbete måste bort.

Miljöpartiet vill också att personal inom äldrevården ska ha en kortare arbetstid på grund av tungt arbete.

Maten ska tillagas på boendena och lagas av ekologiska råvaror så långt det är möjligt. Det ska finnas tid för samvaro och tillgänglig personal vid måltiderna. Alla på vård och omsorgsboenden ska ha rätt till utevistelse. Inte bara en rätt på pappret utan tid måste finnas att lirka och göra det roligt att gå ut. Det händer att många gamla säger nej men behöver motiveras för att sedan uppskatta utevistelsen.

Katastrofal bostadssituationen med mängder av andrahandskontrakt och trångboddhet

Studentbostäder byggs i Kista men situationen kommer att vara ohållbar i många år till. Socialförvaltningen använder en orimligt stor del av sin tid till att försöka få fram boenden till bostadslösa barnfamiljer. Man måste ta till dyra lösningar på hotell och i tillfälliga boenden. Rinkeby kommer att få en stor mängd nytillkomma medborgare genom anhöriginvandringen. Var ska de bo? Vi ser inte att man tar den situationen på allvar och vi förstår inte hur man ska kunna lösa boendet för den nya gruppen? Det ska ju så småningom byggas mera bostäder i Rinkeby men de kommer att bli mycket dyra och hur ska man lösa problemen fram till dess?

Vårdnadsbidraget bör slopas

I vår stadsdel finns många barn som inte går i förskola utan vistas i hemmet med vårdnadsbidrag. I många familjer talas inte svenska. Barnet får inte tillgång till förskolans idéer och språkutveckling och sociala fostran. Man vet att barn som börjar skolan utan förskole bakgrund har stora svårigheter att anpassa sig socialt och har större inlärningsproblem. Ur ett barnperspektiv är vårdnadsbidraget en mycket dålig lösning. Ur ett jämställdhetsperspektiv bidrar vårdnadsbidraget till att kvinnor har svårare att komma ut på arbetsmarknaden och en sämre möjlighet att lära sig det svenska språket.

Miljöpartiet driver ett förslag om barntid i stället som en ny reform i föräldraförsäkringen. Barntid innebär en möjlighet för småbarnsföräldrar att gå ner till 75 procent arbetstid mot en ersättning som täcker upp en del av inkomstbortfallet. Till skillnad från vårdnadsbidraget är denna reform statligt finansierad och pensionsgrundande. Barntid är en modern lösning som gör att mäniskor kan ha mera tid för sina barn utan att+- tappa kontakten med arbetsmarknaden på samma sätt som man riskerar att föra vid hemmavarande med vårdnadsbidrag.

Förskolorna behöver minska barngrupperna till högst 14 barn i småbarnsgrupperna och 18 barn i storbarnsgrupperna. Antal barn per vuxen i förskolan ska minska. Dessutom är det viktigt att hålla ner förskole enheternas storlek.

Särskilt uttalande 1

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) och ledamoten Burhan Yildiz (FP) anmälde ett särskilt uttalande.

I området Rinkeby-Kista med alla dess stadsdelar, var och en med sin egen särart, finns såväl utmaningar som styrkor men framför allt en stor potential, inte minst vad gäller engagemang och en vilja att tillsammans göra vårt gemensamma område än bättre. Många av utmaningarna uppmärksammas i förvaltningens text liksom flera av resurserna. Vi vill i det följande lyfta fram några av dessa lite extra men vill först stryka under behovet och värdet av att arbeta tillsammans för att på ett så snabbt och bra sätt som möjligt uppnå gemensamma mål.

För att främja en positiv utveckling och på ett strategiskt bra sätt möta de utmaningar som framtiden bär med sig är det viktigt med ett konstruktivt inriktat och väl fungerande samarbete mellan alla vi som bor, jobbar och är aktiva inom stadsdelsnämndens område: såväl enskilda individer som organisationer i form av föreningar, företag av olika storlek samt kommunalt, landstings, statligt och enskilt drivna verksamheter. Denna samverkan och delaktighet är viktig av flera skäl: dels för att främja sammanhållningen, kommunikationen och tryggheten i området men också för att säkerställa att tidiga, förebyggande och effektiva insatser kommer personer tillgodo som annars riskerar att hamna i svårigheter, exempelvis genom att inte fullfölja sin skolgång med godkända betyg och/eller begå kriminella handlingar. Det är inte minst därför glädjande med det fokus och den helhetssyn på kompetensutveckling och utvecklad samverkan mellan områdets aktörer som framkommer i förvaltningens text och som framöver ska och håller på att utökas än mer.

Rekrytering och kompetensförsörjning fortsätter att vara prioriterat, såväl inom exempelvis förskolan, socialtjänsten och äldreomsorgen men naturligtvis också inom övriga delar av förvaltningen. Vi är glada över att vi bland annat har en av Stockholms högsta andel utbildade förskollärare i våra förskolor (50 %), liksom att de externa granskningar av exempelvis arbetet som socialsekreterare och personal inom äldreomsorgen gör visar att området har en mycket kompetent personal som gör ett stundtals tungt men mycket viktigt, bra och uppskattat arbete.

För att på bästa sätt och i ett tidigt skede kunna hjälpa personer som av olika anledningar hamnat i svårigheter är det viktigt med en väl fungerande samverkan mellan olika samhällsaktörer. Exempel på detta som vi uppmärksamt kommer att följa är den samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst samt polis som påbörjats och kontinuerligt utvecklas.

Även inom området Individ och Familjeomsorg är samarbete, förebyggande arbete och hög kvalitet viktiga ledord. En utmaning på detta område är att utveckla och vidareutbilda våra duktiga och engagerade medarbetare för att behålla vår duktiga personal i ett längre tidsperspektiv. Budgetförstärkningen i år hoppas vi kunna vara till hjälp i detta avseende. Vi tror också att en bra personalpolitik och en målmedveten insats för att främja hälsa – som minskat sjukfrånvaron år efter år – är viktigt även ur ett kompetensförsörjningsperspektiv.

Fortsatt hög och än bättre kvalitet i äldreomsorgen genom de stora satsningar som vi genomfört visar också svaren i de enkäter som gjorts bland våra äldre Det förebyggande arbetet och utvecklingen inom äldreomsorgen kommer vi att satsa vidare på under denna mandatperiod.

Vi vill till sist också, genom några exempel, lyfta fram den viktiga roll som föreningar och andra aktörer inom civilsamhället kan spela för att tillsammans med exempelvis kommun och/eller stat utveckla och förbättra våra gemensamma områden.

Miljöprojektet ”Järva rent och snyggt” och det nära samarbetet med föreningar är en viktig och värdefull verksamhet som genomförs i våra områden. Genom Järva-andan kan vi fortsätta utveckla Järvaområdet genom det omfattande samarbetet vi har med över 450 organisationer, föreningar och organisationer.

”Jobbchansen”är ett annat exempel på samverkansverksamhet som ger arbetslösa ungdomar utbildning, praktik under 4 månader och därefter jobb. Berättarministeriet Järva som nyss startats i Husby är ytterligare ett annat exempel på denna samverkan där aktörer från olika samhällssektorer hjälps åt för att på varierande sätt göra det gemensamma bättre.

Vi vet slutligen också att föreningar och enskilda individer på flera håll inte bara har konstruktiva idéer om samverkan och samhällsutveckling utan också är i startgroparna för att dra igång andra initiativ, inte minst vad gäller läxhjälp för såväl yngre som äldre studerande. Vi ser med stort intresse fram mot dessa initiativ och är gärna också delaktiga i den mån vi kan.

Särskilt uttalande 2

Ledamoten Kerstin Aggefors m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande.

Under senare år har stora satsningar i ytterstaden pågått. Projekten om förbättring och att ”allting ska bli så bra” väller över oss. Järvalyftet och Järvavisionen 2030 med ” tre målområden som säger att Stockholm ska vara en mångsidig och upplevelserik och växande stad för sina medborgare”. För oss socialdemokrater är det ett bra målområde som tyvärr inte alltid är verklighetsförankrad i den lokala boendesituationen. Områden håller på att förändras fysiskt just på grund av dessa satsningar. Gårdar har blivit nya eller renoverade, de har också blivit mer trevliga med sin grönska under sommaren, även belysningen på gator och torg är bättre.

Frågan är om de fysiska förändringarna skapat fler arbetsplatser eller om verksamheter har kunnat etablera sig för att utveckla ytterstaden.

I framtiden kommer förvaltningen att fortsätta på olika sätt medverka i arbetet med Järvalyftet / Vision Järva och därför vill vi socialdemokrater i Rinkeby – Kista få en redovisning av beslut inom Järvalyftet som avser Rinkeby-Kista för att få en helhetsbild över Järvalyftet och få information om hur resurserna fördelas i våra områden.

§15 Partiell revidering av delegationsordning för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner de förändringar som vidtagits i delegationsordningen.

2. et gäller från beslutsdatum den 18 april 2013.

3. Omedelbar justering.

Ärendet

Inom socialpsykiatrin och omsorg om personer med funktionsnedsättning har ändringar skett till att stadsdelsnämnden är lägsta delegatnivå.

Förvaltningen har en ny organisation för MAS, MAR och heminstruktörer. Organisationen ingår i äldreomsorgen. Ett tillägg har gjorts med anledning av att MAR numera tillhör verksamhetsområdet.

Inom verksamhetsområdet förebyggande ungdomsinsatser och medborgarservice föreslås att yttranden om värdeautomat- och förströelsespel fortsättningsvis anmäls till nämnden och inte till sociala delegationen.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 april 2013. Dnr 1.1.-081-2013

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§ 15 a)

Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Beslut

1. Stadsdelsnämnden delegerar till nämnda socialinspektörer och socialsekreterare vid socialjouren att begära polishandräckning enligt LVM 45 § 1 och 2 st, inom nämndens eget ansvarsområde.

2. Stadsdelsnämnden förordnar nedan nämnda socialinspektörer och socialsekreterare vid socialjouren att begära polishandräckning enligt LVU 43 § 1st 2 p, inom nämndens eget ansvarsområde.

3. Tidigare beslut om befullmäktigande av tjänstemän vid socialjouren att föra nämndens talan upphävs.

Ärendet

Socialnämnden svarar för stadens jourverksamhet inom individ- och familjeomsorg. Den nämnd som svarar för denna verksamhet fattar ett särskilt beslut om vilka tjänstemän som ska ha rätt att begära polishandräckning enligt LVM och LVU. Detta beslut överlämnas sedan till stadsdelsnämnderna som fattar motsvarande beslut.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 april 2013. Dnr 1.1.-228-2013

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§16 Inventering av hjärtstartare

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på skrivelsen.

Ärendet

Förvaltningen har på uppdrag av Bo Sundin m.fl. (M), Burman Yildiz m.fl. (FP) och Mia Päärni m.fl. (S) undersökt förekomsten av hjärtstartare stadsdelsområdet.

Samtliga vårdcentraler i stadsdelsområdet har hjärtstartare. I Kista galleria finns elva hjärtstartare utplacerade på olika företag. Hjärtstartare finns bl.a. även på Kista brandstation, i Husbybadet, på Akalla grundskola, på församlingsgården i Rinkeby samt hos två företag i Akalla finns också hjärtstartare. Totalt finns för närvarande tjugotvå hjärtstartare i stadsdelsområdet.

Stadsdelsförvaltningen avser att skaffa hjärtstartare till receptionen i förvaltningshuset och tillse att utbildad personal finns.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kistas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 april 2013. Dnr 1.1.-743-2013

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§17 Utökning av anslaget för vidareutbildning av barnskötare till förskollärare i Stockholm

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

Motionen tar upp den ökande bristen på förskollärare i stockholmsregionen och föreslår att staden ställer krav på regeringen om fler utbildningsplatser vid högskolor och universitet i Stockholmsregionen samt att staden ökar möjligheterna för barnskötares vidareutbildning till förskollärare. Förvaltningen instämmer i att fler utbildningsplatser långsiktigt bidrar till att minska bristen på förskollärare. Förvaltningen instämmer också i att staden bör uppmuntra fler barnskötare att vidareutbilda sig till förskollärare. Stadens ersättning till de förskolor som har barnskötare som vidareutbildas kompenserar dock inte för hela vikariekostnaden, varför förvaltningen anser att om omfattningen av utbildning av barnskötare till förskollärare ska utökas bör en översyn göras av ersättningsnivån till förskolorna.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kistas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 april 2013. Dnr 1.5.1.-121-2013

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§18 Riktlinjer för övergångar mellan förskola och skola i Stockholms stad från 2013

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

I Stockholm är det vanligt att barn från samma förskola går vidare till olika skolor. Det medför att den övergång eller överlämning som bör ske mellan förskola och skola försvåras, eftersom varje förskoleenhets samarbete och kontakt med ett flertal skolor tenderar att bli tidskrävande. Mot den bakgrunden har utbildningsförvaltningen tagit fram ett förslag till övergripande gemensamma riktlinjer för Stockholms stads förskolor och grundskolor. Av riktlinjerna framgår hur övergången ska organiseras. Riktlinjerna kompletteras med exempel på lokala handlingsplaner för stadsdelsområdena. De fristående verksamheterna ska ges möjlighet att delta i framtagandet av de lokala handlingsplanerna. Förvaltningen har inget att invända mot de föreslagna riktlinjerna.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kistas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 april 2013. Dnr 1.5.1.-191-2013

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Kerstin Aggefors m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande.

- Att skapa riktlinjer för barn som inte har gått i förskolan och ska börja skolan.

- Att skapa riktlinjer för en uppföljning av barn som går från förskola till skolan.

§19 Kultur i ögonhöjd – för, med och av barn och unga, program för barn- och ungdomskultur 2014-2016

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen

Ärendet

Kommunstyrelsen har lämnat kulturnämndens förslag "Kultur i ögonhöjd” – för, med och av barn och unga, program för barn- och ungdomskultur 2014-2016" på bred remiss.

Förvaltningen anser att det nya barn- och ungdomskulturprogrammet för Stockholms stad 2014-2016 är väl genomtänkt och att de fortsatt utgör en bra grund för stadens samlade insatser för barn- och ungdomskultur. Planen har även klarlagt att barn- och ungdomskultur inte enbart ska vara en fråga för det traditionella kulturområdet utan att alla stadens nämnder ska involveras och ta ansvar i arbetet.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kistas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 april 2013. Dnr 1.5.1.-133-2013

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) och ledamoten Burhan Yildiz (FP) anmälde ett särskilt uttalande.

Centralt för lärande organisationer är utvärderingar, översyner och förbättringar av bland annat styrdokument, riktlinjer och strategier. Inte minst ur det perspektivet framstår remissen om nytt barn- och ungdomskulturprogram för de kommande åren som positiv då den uttrycker kommunstyrelsens vilja att Stockholm hela tiden ska utvecklas och bli ännu bättre.


En annan positiv aspekt med programmet är den helhetssyn som präglar det: alla stadens nämnder och bolag föreslås omfattas av programmet och ska därför, i den mån de inte redan gör det, tillämpa ett barn- och ungdoms-perspektiv i sin verksamhet.

Ytterligare en positiv aspekt av det föreslagna programmet är dess tydlighet vad gäller mål samt att mätindikatorer införs för att kunna utvärdera graden av måluppfyllnad. Att dessutom flera av indikatorerna – och därmed måluppfyllelsen av programmet – baserar sig på barnens och de ungas individuella upplevelser av delaktighet och deltagande i kulturaktiviteter är på ett sätt självklart men, inte desto mindre, samtidigt glädjande.

Vi ser fram mot såväl implementeringen som uppföljningen av programmet och hoppas avslutningsvis att de nätverk som nämns i programmet också kan komma att innefatta föreningar och andra delar av civilsamhället som ibland missas i kommunala satsningar men som ofta har stor potential att kunna hjälpa till på olika sätt.

§20 Patientlag – Delbetänkande av patientmaktsutredningen (SOU 2013:2)

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

I betänkandet Patientlag (SOU 2013:2) föreslås hur patientens ställning inom och inflytande över hälso- och sjukvården kan stärkas. I detta förslag till samlad patientlagstiftning föreslås hur patientens valmöjligheter i vården kan stärkas ytterligare, hur patientens behov av stöd, råd och information bör hanteras inom ramen för vårdgarantin och det fria vårdvalet samt hur berörda myndigheter bör arbeta för att stärka patientens ställning. Förvaltningen bedömer att den föreslagna lagstiftningen inte tillför några nya uppgifter eller utvidgat ansvar för de kommunalt anställda sjuksköterskorna inom nämndens ansvarsområde. Dessa bedöms ha erforderlig kompetens och möjligheter att arbeta på så sätt som den nya patientlagen föreskriver. Mot den bakgrunden har förvaltningen inget att erinra mot Patientmaktsutredningens delbetänkande om ny patientlag.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 april 2013. Dnr 1.5.1.-132-2013

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§21 Detaljplan för uppförande av 240 lägenheter och förskola väster om kvarteret Skagafjord i stadsdelen Kista (DP 2010-16220)

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag som innebär att två nya bostadskvarter med ca 240 bostäder kan uppföras väster om kvarteret Skagafjord vid Kista gård. En ny lokalgata anläggs mellan de båda kvarteren och en förskola i en våning uppförs i det södra kvarteret

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 april 2013. Dnr 1.5.3.-183-2013.

Förslag till beslut

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Kerstin Aggefors m.fl. (S) yrkade bifall till socialdemokraternas förslag. Tjänstgörande ersättare Leo Ahmed (V) anslöt sig till socialdemokraternas förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de två förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag .

Reservation

Ledamoten Kerstin Aggefors m.fl. (S) och tjänstgörande ersättare Leo Ahmed (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

Att delvis bifalla förvaltningens förslag

Att därutöver anföra

Vi anser att husen bör byggas med fler våningar i ett led att minska bostadsbristen i staden. Kista domineras sedan tidigare av bostadsrätter, varför det är viktigt att lägenheterna i dessa fastigheter upplåts med hyresrätt. Vi föreslår vidare att gestaltningsprinciperna ses över så att förgårdsmark utgår. Det skulle förstärka bilden av att vara stadskvarter.

Parkeringstalet är för det aktuella objektet 0,89 och därmed lägre än 1,0 vilket möjligen är bra. Däremot framgår det inte om det angivna antalet parkeringsplatser i garage är byggnadstekniskt givet. Hade en mer optimal lösning för objektet varit möjlig med ett lägre parkeringstal?

Det är oroande att det inte avsatts särskild plats för bilburna att säkert kunna hämta och lämna barn vid förskolan. Kan det vara så att GC-vägen inverkar på möjligheten att göra detta?

Angående avfallshanteringen förordar vi en lösning med enbart maskinell tömning. Av underlaget framgår bara ett konstaterande om manuell tömning i två fall. Buller anges som skäl, men något resonemang om varför det inte går att lösa finns inte.

Särskilt uttalande

Ledamoten Birgitta Hald-Svensson m.fl. (MP) och tjänstgörande ersättare Leo Ahmed (V) anmälde ett särskilt uttalande.

Miljöpartiet stödjer förvaltningens förslag som är genomarbetat och genomtänkt.

Därutöver vill vi tillägga att det är viktigt att en stor mängd hyresrätter byggs inte bara bostadsrätter. I vårt område behövs hyresrätter och vi vill inte ytterligare medverka till att Kista vidareutvecklar sin position som segregerat höginkomsttagarområde. Dessutom har så många hyresrätter i hela staden omvandlats till bostadsrätter de senaste åren att man bör balansera detta genom att göra den större delen av de nya bostäderna till hyresrätter.

Det bör också finnas lokaler för samvaro och rekreation i de nya byggnaderna.

Husen ska byggas med miljömässigt hållbar och energisnål teknik och klimatsmarta lösningar. På det området får gärna Kista ligga i utvecklingens framkant.

Källsorteringen av sopor i nybyggen bör också alltid ligga i framkanten av utvecklingen som exempel på framtida normer.

§22 Patientsäkerhetsberättelse 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivare senast den första mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse som ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den. Syftet med patientsäkerhetsberättelsen är att underlätta för vårdgivare att ha kontroll över verksamhetens patientsäkerhetsarbete och för socialstyrelsen att utföra sin tillsyn.

Enhetschefer och tillika verksamhetschefer enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 29§ och SOSFS 1997:98 inom Silkeborgs gruppbostad och Akalla socialpsykiatriska boende, har i samråd med stadsdelsförvaltningens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) utarbetat patientsäkerhetsberättelserna för 2012.

Dnr 8.-145-2013

Särskilt uttalande

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) och ledamoten Burhan Yildiz (FP) anmälde ett särskilt uttalande.

Det är för alla organisationer viktigt att det finns tydliga strategier, mål och strukturer för verksamheterna som bedrivs inom ramarna för dem. I vissa fall, exempelvis när det gäller särskilt utsatta personer, är detta extra viktigt – inte minst för att säkerställa god kvalitet och uppföljningsmöjligheter.

Det är därför glädjande att ta del av de patientsäkerhetsberättelser som finns för Silkeborg gruppbostad respektive Akalla socialpsykiatriska boende: både för att de är tydliga och välskrivna men också för att de beskriver viktiga verksamheter som dessutom präglas av god kvalitet.

§23 Inspektion Kista servicehus

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Äldreförvaltningen har den 13 februari 2013 gjort en föranmäld inspektion vid Kista servicehus. Anledningen var att klagomål inkommit från en person om de boendes möjligheter att få hjälp av personalen vid vistelse i entréhallen.

Av den genomförda inspektionen framgår att verksamheten på Kista servicehus bedrivs med god kvalitet, präglas av god struktur och att många aktiviteter erbjuds de boende. Det framkom även att verksamheten präglas av en positiv anda och ett engagerat ledarskap.

Dnr 1.2.1.-148-2013

Särskilt uttalande

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) och ledamoten Burhan Yildiz (FP) anmälde ett särskilt uttalande.

Grundläggande för offentliga verksamheter är att återkommande genomgå intern och/eller extern granskning. Dessa granskningar är dels viktiga för att säkerställa god kvalitet men också för att ge underlag och tillfälle för lärande, utveckling och förbättring. Vi ser inte minst därför positivt på att en inspektion av Kista servicehus skett och konstaterar att det är glädjande – men samtidigt inte förvånande – att inspektionen visar att verksamheten bedrivs med god kvalitet, präglas av god struktur, en positiv anda och ett engagerat ledarskap.

Vi uppskattar det viktiga och professionella arbete som den engagerade och kunniga personalen inom förvaltningen utför, ser fram mot att ta del av kommande utvecklingsarbete och granskningar av verksamheten och hoppas till sist – liksom vid tidigare granskningar av förvaltningens verksamhet – att den goda kvaliteten uppmärksammas inte bara av oss utan även av andra.

§24 Organisation för MAS, MAR och heminstruktörer i regional verksamhetsindelning, med placering i Rinkeby-Kista

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Vid kommunfullmäktiges behandling av stadens budget för år 2013 beslutades att MAS (medicinskt ansvariga sjuksköterskor), MAR (medicinskt ansvariga rehabiliterare) och heminstruktörer ska organiseras regionvis inom staden. Stadsdelsnämnderna Bromma, Hässelby-Vällingby, Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta utgör Region Västerort. Stadsdelnämnderna i regionen har beslutat att Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ska inrymma den nya organisationen. De fyra stadsdelsförvaltningarna har gemensamt berett detta ärende som hanterar ekonomi och bemanning i den nya organisationen.

Dnr 7.089-2013

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§25 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

Skrivelse, angående ”Nya datorer till datasalen i Rinkeby medborgarkontor”, Kerstin Aggefors m.fl. (S).

Beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§26 Konferenser och utbildningar

Inga inbjudningar till relevanta utbildningar hade inkommit.

§27 Postlista

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av postlista från den 7 mars 2013 till och med den 3 april 2013.

§28 Protokoll från lokala pensionärsrådet

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet den 6 mars 2013.

§29 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor den 28 februari 2013.

§30 Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

2013-02-15

Begäran om utlämnande av allmänna handlingar

Dnr: 2.8.-106-2013

Avslag

Kerstin Alnervik

t.f. verksamhetsområdeschef social omsorg

2013-03-22

Begäran om utlämnande av allmänna handlingar

Dnr: 2.8.-202-2013

Avslag

Kerstin Alnervik

t.f. verksamhetsområdeschef social omsorg

2013-04-10

Begäran om utlämnande av allmänna handlingar

Dnr: 2.8.-238-2013

Avslag

Kerstin Alnervik

t.f. verksamhetsområdeschef social omsorg

2013-04-12

Förslag till bättre tillgänglighet av Rinkeby Folkets Hus toaletter

Dnr: 1.6.-207-2013

Förslaget hänvisat till Rinkeby Folkets Hus

Kerstin Ulander

Nämndsekreterare

2013-04-15

Tillsynsärende i fråga om åtgärd enligt 20 § 2 stycket tobakslagen

Dnr: 1.3.1.-240-2013

Att inleda utredning

Kajsa Björnsson

Samordnare Prevention

2013-04-15

Avsluta utredning enligt 20 § 2 stycket tobakslagen

Dnr: 1.3.1.-240-2013

Att avsluta utredning

Kajsa Björnsson

Samordnare Prevention

2013-04-18

Tillsynsärende i fråga om åtgärd enligt 20 § 2 stycket tobakslagen

Dnr: 1.3.1.-239-2013

Att inleda utredning

Kajsa Björnsson

Samordnare Prevention

2013-04-18

Tillsynsärende i fråga om åtgärd enligt 20 § 2 stycket tobakslagen

Dnr: 1.3.1.-241-2013

Att inleda utredning

Kajsa Björnsson

Samordnare Prevention

2013-04-18

Tillsynsärende i fråga om åtgärd enligt 20 § 2 stycket tobakslagen

Dnr: 1.3.1.-242-2013

Att inleda utredning

Kajsa Björnsson

Samordnare Prevention

2013-04-10

Planeringsdag med ledningsgrupp för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder till Åbo 15-16 april

Beviljat

Olle Johnselius stadsdelsdirektör

2013-04-18

Lista över nyanställda i mars 2013

Dnr: 2.8.-008-2013

Respektive verksamhetsområdeschef

§31 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

1. Tjänsteutlåtande från Miljöförvaltningen för kännedom, dokidnr: 12466

2. Skrivelse från Kvinnoavdelningen på Husby Islamiska Kultur Center,
dnr: 1.6.-219-2013

3. Beslut från Miljö- och Hälsoskyddsnämnden, dokid: 12320

§32 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

1. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde 2013-03-20, § 21, Årsredovisning 2012 med uppföljning av budget för Stockholms stad

2. Protokollsutdrag från Socialnämndens sammanträde 2013-03-26, § 17, Tillsyns av folköl och tobak – lägesrapport år 2012. Dokidnr: 12433

§33 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av sociala delegationens protokoll från den 27 mars 2013, 9 april 2013 och den 10 april 2013.