Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-05-23

Sammanträde 2013-05-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Rinkebyskolan, Rinkebystråket 53, Rinkeby

OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar kl. 17:30 - endast för nämndens ledamöter
Läs mer... Allmänhetens frågestund, klockan 18.00 - 18.45
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Protokoll från den 18 april 2013

Slutet sammanträde

2 Ansökan om ändring i vårdnad gällande särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 10 b § föräldrabalken (FB)

3 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § 2 st föräldrabalken (FB)

4 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken (FB)

5 Yttrande i enskilt ärende till Socialstyrelsen

6 Tillsynsärende i fråga om åtgärd enligt 20 § 2 stycket tobakslagen

7 Tillsynsärende i fråga om åtgärd enligt 20 § 2 stycket tobakslagen

Anmälningsärende

8 Information om utredning av ett allvarligt missförhållande enligt lex Sarah i egenregi inom verksamhetsområdena funktionsnedsättning och äldreomomsorg

9 Information om utredning enligt lex Sarah

Dnr 212-2013-1.2.2.
Allmänhetens frågestund

Öppet sammanträde

10 Förvaltningens och nämndens information och frågor

* "Carpe - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 19 kommuner i Stockholms län" - Karl Löfgren

Beslutsärenden

11 Tertialrapport 1, 2013

12 Förtida uppsägning av hyresavtal för gruppboende i Rinkeby

Remissärenden

13 Minskad köttkonsumtion och mer ekologisk mat i syfte att minska stadens klimat- och miljpåverkan

Remiss från kommunstyrelsen av motion (2012:75) av Åsa Jernberg (MP) och Stefan Nilsson (MP)
Dnr 007-2013-1.5.1.

14 Byggandet av bostäder enligt SoL och LSS

Remiss från kommunstyrelsen av motion (2013:35) av Karin Rågsjö (V)
Dnr 150-2013-1.5.3.

15 Yttrande över revisionsrapport om avvikelsehantering inom äldreomsorgen

Remiss från stadsrevisionen, revisorsgrupp 1
Dnr 126-2013-1.4.

16 Stockholms stads förskoleprogram "Stockholms stads förskoleplan - Framtidens förskola"

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 190-2013-1.5.1.

Anmälningsärenden

17 Förskolornas semesterplanering 2013

18 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

19 Konferenser och utbildningar

21 Protokoll från lokala pensionärsrådet

Protokoll från den 3 april 2013

22 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Protokoll från den 10 april 2013

23 Trygghet i fastigheter och utemiljö/fd Brottsförebyggande rådet i Rinkeby-Kista

Protokoll från den 9 april 2013

24 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

25 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(cirkulerar under sammanträdet)

26 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

27 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(cirkulerar under sammanträdet)

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (49 kb)

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

§2 Ansökan om ändring i vårdnad gällande särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 10 b § föräldrabalken (FB)

§3 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § 2 st föräldrabalken (FB)

§4 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § 2 st föräldrabalken (FB)

§5 Yttrande i enskilt ärende till Socialstyrelsen

§6 Tillsynsärende i fråga om åtgärd enligt 20 § andra stycket tobakslagen (1993:581)

§7 Tillsynsärende i fråga om åtgärd enligt 20 § 2 stycket tobakslagen

§10 Förvaltningens och nämndens information och frågor

§11 Tertialrapport 1 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

§12 Förtida uppsägning av hyresavtal för gruppboende i Rinkeby

§13 Minskad köttkonsumtion och mer ekologisk mat i syfte att minska stadens klimat- och miljöpåverkan

§14 Byggandet av bostäder enligt SoL och LSS

§15 Yttrande över revisionsrapport om avvikelsehantering inom äldreomsomsorgen

§16 Stockholms stads föreskoleprogram "Stockholms stads förskoleplan ­ Framtidens förskola"

§17 Förskoleenheternas sommarplanering 2013

§18 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

§19 Konferenser och utbildningar

§21 Protokoll från pensionärsrådet

§22 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§23 Protokoll från Trygghet i fastigheter och utemiljö/fd

§24 Anmälan av delegationsbeslut

§25 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

§26 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

§27 Anmälan av sociala delegationens protokoll