Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-10-24

Sammanträde 2013-10-24

Datum
Klockan
17.30
Plats
Husby Träff, Edvard Griegsgången 16, Husby centrum

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde - beslutsärenden

2 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st p 1 föräldrabalken (FB)

3 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st p 1 föräldrabalken (FB)

4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st p 1 föräldrabalken (FB)

5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st p 1 föräldrabalken (FB)

6 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende

7 Återkallelse av ansökan hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om överflyttning av enskilt ärende till annan kommun

Slutet sammanträde - anmälningsärende

8 Information om utredning enligt 14 kap. 6 § SoL samt Lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Dnr 577-2013-1.2.2.
Allmänhetens frågestund

Öppet sammanträde

9 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Information om projektet "Sociala insatsgrupper för unga vuxna, 20-29" - Projektledarna Ali Abdukadir och Ana Milena Isacson.

Beslutsärenden

10 Uppföljningsrapport till nämnden i oktober 2013

11 Gruppbostäder för funktionshindrade enligt LSS i Kista Torn, Kista

12 Förlängning av avtal om driften av Kista vård- och omsorgsboenden 2014

13 Personuppgiftsombud för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

14 Nya datorer till datasalen på Rinkeby medborgarkontor m.m.

Svar på skrivelse från (S)
Dnr 262-2013-1.6.

Remissärenden

15 En väg till ökad tillsyn (SOU 2013:50)

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 589-2013-1.5.1.

16 Departementspromemorian Ökat fokus på arbete för vissa nyanlända invandrare och avveckling av sfi-bonus (Ds 2013:61)

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 614-2013-1.5.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Begreppet andragenerationsinvandrare

Remiss från kommunstyrelsen av motion (2013:53) av Tara Twana (S)
Dnr 423-2013-1.5.1.

18 Central avgiftshantering för förskola, fritidshem och fritidsklubb

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 588-2013-1.5.1.

19 Kulturhusfilialer

Remiss från kommunstyrelsen av motion (2013:23) av Mats Berglund (MP)
Dnr 619-2013-1.5.1.

20 Alkoholservering gällande restaurangen Kista Star

Remiss från Socialförvaltningens tillståndsenhet
Dnr: 279-2013-1.5.2.

Anmälningsärenden

21 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

22 Konferenser och utbildningar

24 Protokoll från lokala pensionärsrådet

Protokoll från den 11 september 2013
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Protokoll från den 12 september 2013
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

27 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(cirkulerar under sammanträdet)

28 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

29 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(cirkulerar under sammanträdet)
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (49 kb)

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

§2 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st p 1 föräldrabalken (FB)

§3 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st p 1 föräldrabalken (FB)

§4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st p 1 föräldrabalken (FB)

§5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st p 1 föräldrabalken (FB)

§6 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende

§7 Återkallelse av ansökan hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om överflyttning av enskilt ärende till annan kommun

§8 Information om utredning enligt 14 kap. samt lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

§9 Förvaltningens och nämndens information och frågor

§10 Uppföljningsrapport till nämnden i oktober 2013

§11 Gruppbostäder för funktionshindrade enligt LSS i Kista Torn, Kista

§12 Förlängning av avtal om driften av Kista vård- och omsorgsboenden 2014

§13 Personuppgiftsombud för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

§14 Nya datorer till datasalen på Rinkeby medborgarkontor m.m.

§15 En väg till ökad tillsyn (SOU 2013:50)

§16 Departementspromemorian Ökat fokus på arbete för vissa nyanlända invandrare och avveckling av sfi-bonus (Ds 2013:61)

§17 Begreppet andragenerationsinvandrare

§18 Central avgiftshantering för förskola, fritidshem och fritidsklubb

§20 Alkoholservering gällande restaurangen Kista Star

§21 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

§22 Konferenser och utbildningar

§24 Protokoll från lokala pensionärsrådet

§25 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§26 Anmälan av delegationsbeslut

§27 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

§28 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m.

§29 Anmälan av sociala delegationens protokoll