Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-12-12

Sammanträde 2013-12-12

Datum
Klockan
17.00
Plats
Husby Träff, Edvard Griegsgången 16, Husby centrum

OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar kl. 17:30 - endast för nämndens ledamöter

Läs mer...Allmänhetens frågestund, klockan 18:00-18:45
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde - beslutsärenden

2 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap.10 § föräldrabalken (FB)

3 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § första stycket p 1 föräldrabalken (FB)

Slutet sammanträde - anmälningsärenden

4 Information om rapport, anmälan och utredning av ett allvarligt missförhållande enligt lex Sarah i egen regi inom verksamhetsområdet Socialtjänst stöd och service och förebyggande ungdomsinsatser

Dnr 645-2013-1.2.2.
Allmänhetens frågestund

Öppet sammanträde

5 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Beslutsärenden

6 Uppföljningsrapport till nämnden i december 2013

(utsändes senare)
Dnr 749-2013-1.2.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Val av ledamöter och ersättare till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2014

9 Förordnande att begära polishandräckning enligt 43 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Remissärenden

10 Ändringar i reglemente för kommunstyrelsen, servicenämnden, socialnämnden, stadsdelsnämnderna och valnämnden

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 704-2013-1.5.1.

11 Överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 667-2013-1.5.1.

12 Riktlinjer för idéburen stadsförbättring

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 711-2013-1.5.3.

13 Unga som varken arbetar eller studerar - statistik, stöd och samverkan

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 717-2013-1.5.1.

Anmälningsärenden

14 Rapport om feriearbeten sommaren 2013

15 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

16 Konferenser och utbildningar

18 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Protokoll från den 14 november 2013
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

20 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(cirkulerar under sammanträdet)

21 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

22 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(cirkulerar under sammanträdet)
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (49 kb)

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

§2 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap.10 § föräldrabalken (FB)

§3 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § första stycket p 1 föräldrabalken (FB)

§3:a Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

§3:b Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

§4 Information om rapport, anmälan och utredning av ett

§4:a Klagomål i enskilt ärende

§5 Förvaltningens och nämndens information och frågor

§6 Uppföljningsrapport till nämnden i december 2013

§8 Val av ledamöter och ersättare till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2014

§9 Förordnande att begära polishandräckning enligt 43 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

§10 Ändringar i reglemente för kommunstyrelsen, servicenämnden, socialnämnden, stadsdelsnämnderna och valnämnden

§11 Överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

§12 Riktlinjer för idéburen stadsförbättring

§13 Unga som varken arbetar eller studerar - statistik, stöd och samverkan

§14 Rapport om feriearbeten sommaren 2013

§15 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

§16 Konferenser och utbildningar

§18 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§19 Anmälan av delegationsbeslut

§20 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

§21 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

§22 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§23 Protokoll från lokala pensionärsrådet